Book: Контрольные тесты по педагогике для непрофильных специальностейКонтрольные тесты по педагогике для непрофильных специальностей.

Правильный вариант подчеркнут

Варіант № 1

І. Із запропонованих відповідей оберіть правильну

1. Педагогіка – це:

а) особлива сфера суспільної діяльності з виховання людини, складовими частинами якої є освіта та навчання;

б) наука про виховання людини;

в) цілеспрямований та організований процес формування особистості.

2. Основні педагогічні категорії:

а) загальна педагогіка, історія педагогіки, методики вивчення окремих дисциплін;

б) народна педагогіка, духовна педагогіка, світська педагогіка;

в) навчання, виховання, освіта, розвиток.

3.Що визначило розвиток педагогіки як науки?

а) біологічний закон збереження роду;

б) турбота батьків про щастя дітей;

в) об’єктивна необхідність у спеціальній підготовці людини до життя і праці.

4. Предметом педагогіки є:

а) підготовка підростаючого покоління до життя;

б) розробка правил, рекомендацій щодо реалізації виховання;

в) процес цілеспрямованого розвитку і формування людської особистості в умовах її навчання, виховання й освіти;

г) об’єктивні закони конкретно-історичного процесу виховання, органічно пов'язані із законами розвитку суспільних відносин, а також реальна суспільна виховна практика формування підростаючих поколінь, особливості й умови організації педагогічного процесу.

5.Завдання педагогіки:

а) передати людині знання, вміння, навички;

б) вивчення проблем виховання та навчання людей;

в) визначення мети та завдань виховання;

г) дослідження методів і форм організації навчально-виховного процесу; вироблення нових педагогічних технологій виховання, дослідження закономірностей процесу виховання, його структури й механізмів, розробка теорії й методики організації навчально-виховного процесу, його змісту, принципів, організаційних форм, методів та прийомів.

6.Назвати розділи загальної педагогіки:

а) дошкільна педагогіка та педагогіка загальноосвітньої школи;

б) дошкільна педагогіка, педагогіка загальноосвітньої школи та педагогіка вищої школи;

в) загальні основи педагогіки, теорія навчання, теорія виховання, школознавство.

7. Навчання – це:

а) цілеспрямована взаємодія вчителя й учнів, у процесі якої засвоюються знання, формуються вміння та навички;

б) передача учням знань, умінь і навичок;

в) передача знань, умінь і навичок від одного покоління до іншого.

8. Виховання – це:

а) спеціально організований педагогічний процес, у ході якого здійснюється цілеспрямований вплив на особистість із метою формування певних якостей;

б) передача знань про норми та правила поведінки людей;

в) передача підростаючому поколінню культурно-історичного досвіду народу.

Варіант № 2

І.Із запропонованих відповідей оберіть правильну

1. Метою трудового виховання є:

а) оволодіння основами наукових знань;

б) формування моральної свідомості;

в) розвиток сенсорної культури;

г) виховання любові до праці.

2. Історичний характер виховання, проявляється в тому, що:

а) виховання має свою історію;

б) воно розкриває історичні події;

в) мета, завдання, зміст, форми та методи виховання протягом історії

людства змінювалися у зв'язку зі змінами умов матеріального та

духовного життя суспільства.

3. Яке з наведених нижче висловлювань ви вважаєте правильним?

а) Виховання – вічна категорія людського суспільства. Воно виникає з появою людськогосуспільства і буде існувати, доки буде існувати людське суспільство;

б) Виховання з'явилося до появи людського суспільства. Воно властиве

нижчим тваринам. Адже качка навчає каченят плавати, кішка навчає

кошенят ловити мишей тощо.

4. Які методи відносяться до групи методів формування свідомості?

а) Бесіда, приклад, створення виховуючих ситуацій, вправи, привчання;

б) Змагання, привчання, приклад, лекції, спостереження;

в) Приклад, бесіда, лекція, диспут, пояснення, розповідь;

г) Розповідь, заохочення, покарання, привчання, змагання.

5. За спадковістю від батьків до дітей передаються:

а) знання;

б) уміння навички, досвід;

в) біологічні особливості одного з батьків;

г) світогляд.

6. Методами навчання називають:

а) провідні ідеї, основні положення, якими слід керуватися в тій чи іншій діяльності;

б) засоби формування людини;

в) різноманітність видів зовнішньої діяльності вчителя і учнів на уроці;

г) способи спільної діяльності учителя й учнів, спрямовані на вирішення завдань навчання.

7. Що ми називаємо формуванням особистості?

а) Цілеспрямований процес формування у дітей необхідних поглядів і

якостей;

б) Становлення людини як соціальної істоти, яке проходить в результаті

розвитку і виховання;

в) Кількісні зміни організму;

г) Правильної відповіді немає.

8. Спостереження як метод педагогічного дослідження виявляється в тому, що:

а) учні уважно слухають вчителя;

б) класний керівник стежить за порядком у школі;

в) спеціально організоване сприйняття об'єкта дослідження учні уважно слухають вчителя.

Варіант № 3

І. Із запропонованих відповідей оберіть правильну:

1. Якими методами користуються з метою стимулювання свідомості

поведінки та діяльності:

а) привчання;

б) змагання;

в) фронтальна бесіда;

г) педагогічні вимоги.

2. Завданням уроку є формування теоретичних і фактичних знань. Зміст навчального матеріалу має переважно теоретико-інформаційний характер. Які з названих нижче методів доцільно застосувати на цьому уроці за умови, що вчитель досконало володіє цими методами, а учні готові до їх сприймання:

а) ілюстрація;

б) бесіда;

г) розповідь;

д) лабораторний метод.

3. Завданням уроку є розвиток практичних умінь і навичок учнів. Зміст навчального матеріалу передбачає виконання вправ, дослідів трудових завдань. Які з наведених нижче методів доцільно застосувати на цьому уроці за умови, що вчитель досконало володіє цими методами, а учні готові до їх сприймання:

а) ілюстрація;

б) бесіда;

в) пояснення;

г) розповідь;

д) лабораторна робота.

4. Завданням уроку є оволодіння знаннями, уміннями та навичками. Зміст навчального матеріалу дуже складний або досить простий і вимагає його відтворення. Які методи доцільно застосувати на цьому уроці?

а) словесні;

б) наочні;

в) практичні;

г) проблемні.

5. Завданням уроку є розвиток самостійного творчого мислення. Зміст навчального матеріалу має характер середньої складності. Які методи доцільно застосувати на цьому уроці, за умови, що вчитель досконало володіє цими методами, а учні готові користуватися ними ?

а) наочні;

б) практичні;

в) репродуктивні;

г) самостійної роботи.

6. Чим визначається структура уроку:

а) віком учнів;

б) змістом навчального матеріалу;

в) типом уроку;

г) методами навчання.

7. Анкетування – це:

а) метод масового збору матеріалу за допомогою опитувачів;

б) спостереження за поведінкою дітей на екскурсії;

в) активізація пізнавальної діяльності учнів.

8. Методи педагогічного дослідження це:

а) способи засвоєння нових знань;

б) способи вирішення проблемних завдань;

в) способи пізнання об'єктивної реальності;

г) способи вивчення педагогічних явищ, отримання наукової інформації про них з метою визначення закономірних зв'язків, відношень і створення наукових теорій.

Варіант № 4

І. Із запропонованих відповідей оберіть правильну

1. Особистість – це:

а) людина, соціальний індивід, що поєднує в собі риси загальнолюдського, суспільно значущого та індивідуально-неповторного;

б) людина як представник людської спільноти, соціуму;

в) сукупність зовнішніх і внутрішніх особливостей людини, що формують її своєрідність, відмінність від інших людей;

г) біологічна істота, яка характеризується такими фізіологічними ознаками: пряма хода, розвинена черепна коробка, передні кінцівки тощо.

2. Вкажіть на один із видів розвитку та формування особистості:

а) інтелектуальний;

б) фізіологічний;

в) стихійний;

г) природний.

3. Яка з концепцій розвитку особистості стверджує, що соціально – психічні якості детерміновані біологічними факторами і їх розвиток не залежить від соціального впливу, а відтак і процесу виховання:

а) генетико – соціальна;

б) соціологічна;

в) теорія преформізму;

г) біологізаторська.

4. До методів емпіричного дослідження належать:

а) спосіб збору фактичного матеріалу;

б) переробка й узагальнення ідей;

в) обґрунтування нових проблем.

5. Явище, що проявляється у прискоренні фізичних процесів, зокрема росту, ваги, статевого дозрівання, називається:

а) ретардація;

б) саморозвиток;

в) акселерація;

г) самоформування.

6. Спадковість – це:

а) біологічні задатки, які служать основою для розвитку індивідуальних фізичних здібностей людини;

б) спадковість є тим соціальним досвідом, який батьки передають своїм дітям;

в) здібності до різних видів психічної діяльності;

г) спадковість – це усі ті якості характеру, які дитина отримує від батьків на генному рівні.

7. Принцип навчання – це:

а) прийоми роботи з організації процесу навчання;

б) тези теорії та практики навчання і освіти, що відображають ключові моменти в розкритті процесів, явищ, подій;

в) основні положення теорії навчання;

г) засоби народної педагогіки та сучасного педагогічного процесу.

8. Навчання – це:

а) впорядкування дидактичного процесу за певними критеріями, надання йому необхідної форми для найкращої реалізації поставленої мети;

б) наука про отримання освіти;

в) впорядкована взаємодія педагога з учнями, спрямована на досягнення поставленої мети;

г) категорія філософії, психології та педагогіки.

Варіант № 5

І. Із запропонованих відповідей оберіть правильну

1. Цілісність педагогічного процесу полягає:

а) в тому, що процеси, які утворюють педагогічний процес, мають багато спільного між собою;

б) у підпорядкуванні всіх процесів, що його утворюють, головній і єдиній меті – формуванню всебічно і гармонійно розвиненої особистості;

в) у тому, що педагогічний процес має цільовий, змістовий, діяльнісний, результативний компоненти.

2.     Які з названих зв’язків є закономірними зв’язками педагогічного процесу?

а) зв’язок між окремими діями різних педагогів, педагогічного колективу та керівництвом навчально-виховним процесом у цілому;

б) зв’язок між педагогічним процесом, процесом морального виховання учнів і між різними педагогічними ситуаціями;

в) зв’язок педагогічного процесу з суспільними вимогами, зв’язок між завданнями, методами і формами виховання.

3.     Що відіграє вирішальну роль в організації педагогічного процесу?

а) наявність у школі (класі) плану навчально-виховної роботи;

б) діагностика, постановка завдань, складання прогнозу, реалізація плану, корекція й аналіз результатів;

в) висока кваліфікація педагогів і бажання учнів навчатися.

4. Перевиховання – це:

а) повторне виховання;

б) спеціальний вид педагогічної діяльності педагогів і учнів, спрямований на подолання недоліків їх особистості, розвиток наявних у неї позитивних якостей і формування на цій основі нових, суспільно значимих корисних рис і властивостей.

в) спеціальний вид виховної діяльності психіатрів та учнів, спрямований на подолання недоліків особистості, розвиток наявних у неї позитивних якостей і формування на цій основі нових, суспільно значимих корисних рис і властивостей.

5. Що спільного між підлітками – правопорушниками і неповнолітніми злочинцями:

а) і ті й інші сидять у в’язниці;

б) підлітки-правопорушники згодом переростають у неповнолітніх злочинців;

в) це просто 2 категорії важковиховуваних дітей.

6. Метою виховання у демократичному суспільстві є:

а) підготовка до життя;

б) всебічний та гармонійний розвиток особистості;

в) всебічно та гармонійно розвинена особистість;

г) формування всебічно та гармонійно розвиненої особистості.

7. Що зумовило виникнення педагогіки як науки?

а) об'єктивна потреба в підготовці людини до життя і праці;

б) піклування батьків про щастя своїх дітей;

в) біологічний закон про збереження роду;

г) прогрес науки і техніки.

8. Основними завданнями розумового виховання є :

а) формування ідейно-моральної свідомості;

б) розвиток сенсорної культури;

в) оволодіння основами наукових знань;

г) оволодіння пізнавальними уміннями та навичками.

Варіант № 6

І. Із запропонованих відповідей оберіть правильну

1.Головною рушійною силою виховання є:

а) протиріччя між наявним рівнем розвитку і новими, більш високими потребами;

б) протиріччя суспільного розвитку;

в) протиріччя між розумовою і фізичною працею;

г) протиріччя індивідуальної моральної свідомості;

д) розбіжність ціннісних орієнтацій.

2. Важливою ознакою результативності процесу виховання є:

а) розуміння сутності процесу виховання вихователями;

б) наявність спеціально підготовлених людей для передачі знань;

в) знання вихованцями відповідно до їх віку норм і правил поведінки;

г) формування умінь і навичок спілкування;

д) удосконалення знань у практичній діяльності.

3. Вимога особистісного підходу характеризує :

а) облік вікових та індивідуальних особливостей учнів;

б)участь вихованців у спільному обговоренні програм виховання;

в) відмова від централізованого шкільного виховання;

г) повна свобода дій вихованців;

д) координація зусиль школи, сім'ї та громадськості.

4. Сутність принципу єдності виховних впливів полягає у:

а) вирішенні всіх виховних завдань, спираючись при цьому на реальне життя;

б) покладанні вихователів на сім'ю, враховуючи при цьому індивідуальність дитини;

в) координації виховних впливів школи, сім'ї та громадськості;

г) врахуванні вікових та індивідуальних особливостей;

д) координації засобів масової комунікації зі школою.

5. Принцип гуманізації характеризує:

а) вседозволеність;

б) повага до права людини бути самою собою;

в) розвиток пізнавальних можливостей учнів;

г) виховання працьовитості;

д) виховання акуратності, бережливості.

6. Принцип поведінки особистості, заснований на світоглядних установках, ідеалах і нормах, називається:

а) самосвідомістю;

б) самоаналізом;

в) життєвою позицією;

г) саморегуляцією;

д) самоконтролем.

7. Чи можна вважати аналіз, синтез, індукцію і дедукцію методами навчання?

а) Можна, оскільки вони вказують шлях оволодіння знаннями.

б) Аналіз, синтез, індукція і дедукція є основними формами мислення учнів, за допомогою яких вони оволодівають знаннями. Отже, це і є методи навчання.

в) Аналіз, синтез, індукція і дедукція є методами логічного мислення, а не навчання, тому неправомірно вважати їх методами навчання.

г) Правильної відповіді немає.

8. Складові частини виховання – це:

а) розумове, фізичне, трудове, моральне, естетичне виховання;

б) демократизація та гуманізація виховання;

в) розвиток естетичних почуттів, формування гігієнічних навичок.

Варіант № 7

І. Із запропонованих відповідей оберіть правильну

1. Метою трудового виховання є:

а) оволодіння основами наукових знань;

б) формування ідейно-моральної свідомості;

в) розвиток сенсорної культури;

г) виховання любові до праці.

2. Історичний характер виховання полягає в тому, що:

а) виховання має свою історію,

б) воно розкриває історичні події,

в) мета, завдання, зміст, форми та методи виховання протягом історії

людства змінювалися у зв'язку зі змінами умов матеріального та

духовного життя суспільства.

3. Яке з наведених нижче висловлювань ви вважаєте правильним?

а) Виховання – вічна категорія людського суспільства. Воно виникає з появою людськогосуспільства і буде існувати, доки буде існувати людське суспільство;

б) Виховання з'явилося до появи людського суспільства. Воно властиве

нижчим тваринам. Адже качка навчає каченят плавати, кішка навчає

кошенят ловити мишей тощо.

4. Які методи відносяться до групи методів формування свідомості?

а) Бесіда, приклад, створення виховуючих ситуацій, вправи, привчання;

б) Змагання, привчання, приклад, лекції, спостереження;

в) Приклад, бесіда, лекція, диспут, пояснення, розповідь;

г) Розповідь, заохочення, покарання, привчання, змагання.

5. За спадковістю від батьків до дітей передаються:

а) знання;

б) уміння, навички, досвід;

в) біологічні особливості одного з батьків;

г) світогляд.

6. Що ми називаємо формуванням особистості?

а) Цілеспрямований процес формування у дітей необхідних поглядів і

якостей;

б) Становлення людини як соціальної істоти, яке проходить в результаті

розвитку і виховання;

в) Кількісні зміни організму;

г) Правильної відповіді немає.

7.Якими методами виховання користуються з метою формування

свідомості:

а) привчання;

в) фронтальна бесіда;

г) педагогічні вимоги;

д) індивідуальна співбесіда.

8. Рушійними силами процесу розвитку особистості є:

а) природні задатки дитини;

б) вимоги дорослих;

в) протиріччя між потребами особистості та можливостями для їх досягнення.

Варіант № 8

І.Із запропонованих відповідей оберіть правильну

1. Рушійною силою навчального процесу є:

а) дидактичні здібності вчителя;

б) вольові якості вчителя;

в) протиріччя між навчальними і наявним рівнем знань учнів;

г) послідовна зміна провідних видів навчальної діяльності учнів;

д) усвідомлення учнями необхідності оволодіти знаннями, вміннями та навичками.

2. Сутність проблемного навчання полягає в:

а) вивченні пізнавальних можливостей учнів;

б) управлінні пізнавальною діяльністю учнів;

в) постановці перед учнями навчальної проблеми

г) постановці проблеми і засвоєнні готових висновків;

д) організації самостійної пошукової діяльності учнів.

3. Самостійна навчальна робота учнів – це:

а) навчальна діяльність школяра за завданням вчителя;

б) позакласна навчальна робота;

в) форма навчальної діяльності, здійснюваної без вчителя;

г) індивідуальна навчальна діяльність;

д) виконання індивідуальних завдань вчителя.

4. Сутність програмованого навчання полягає в:

а) автоматизації навчання;

б) навчанні з використанням програм управління процесом засвоєння знань, умінь, навичок;

в) вивченні матеріалу ''малими дозами'';

г) самостійній роботи за програмованим підручником;

д) використанні навчальних програм.

5. Документ, який визначає перелік навчальних предметів, їх розподіл за роками навчання, тижневу та річну кількістю годин – це:

а) робоча програма;

б) навчальна програма;

в) типова програма;

г) навчальний план;

д) календарний план.

6. Які з названих зв’язків є закономірними зв’язками педагогічного процесу?

а) зв’язок між окремими діями різних педагогів, педагогічного колективу і керівництвом навчально-виховним процесом у цілому;

б) зв’язок між педагогічним процесом, процесом морального виховання учнів і між різними педагогічними ситуаціями;

в) зв’язок педагогічного процесу з суспільними вимогами, зв’язок між завданнями, методами і формами виховання.

7. Що відіграє вирішальну роль в організації педагогічного процесу?

а) наявність у школі (класі) плану навчально-виховної роботи;

б) діагностика, постановка завдань, складання прогнозу, реалізація плану, корекція й аналіз результатів;

в) висока кваліфікація педагогів і бажання учнів навчатися.

8. Професійна придатність учителя – це:

а) необхідний комплекс умінь, які набуваються у процесі здобуття вищої освіти;

б) показник рівня засвоєння вчителем спеціальних знань;

в) необхідний комплекс здібностей, фізичних, нервово-психічних і моральних якостей, що потрібні для набуття певних професійних функцій і успішної діяльності у сфері освіти.

Варіант № 9

І. Із запропонованих відповідей оберіть правильну

2. Об’єктом педагогічного дослідження є:

а) педагогічні явища, факти, з яких складається педагогічний процес;

б) пошук шляхів удосконалення педагогічного процесу;

в) якість знань, умінь і навичок.

3. Індивід – це:

а) окремий представник людського роду безвідносно до його якостей;

б) кожна жива істота;

в) людина, яка досягла певного рівня фізичного розвитку.

4. Індивідуальність – це:

а) рівень інтелектуальної культури;

б) особливості мислення певної людини;

в) сукупність зовнішніх і внутрішніх особливостей людини, що формують її своєрідність, відмінність від інших людей.

5. Історичний характер виховання, проявляється в тому, що:

а) виховання має свою історію;

б) воно розкриває історичні події;

в) мета, завдання, зміст, форми та методи виховання протягом історії

людства змінювалися у зв'язку зі змінами умов матеріального та

духовного життя суспільства.

6. Яке з наведених нижче висловлювань ви вважаєте правильним?

а) Виховання – вічна категорія людського суспільства. Воно виникає з появою людськогосуспільства і буде існувати, доки буде існувати людське суспільство;

б) Виховання з'явилося до появи людського суспільства. Воно властиве

нижчим тваринам. Адже качка навчає каченят плавати, кішка навчає

кошенят ловити мишей тощо.

7. За спадковістю від батьків до дітей передаються:

а) знання;

б) уміння, навички, досвід;

в) біологічні особливості одного з батьків;

г) світогляд.

8. Що ми називаємо формуванням особистості?

а) Цілеспрямований процес формування у дітей необхідних поглядів і

якостей;

б) Становлення людини як соціальної істоти, яке відбувається в результаті

розвитку і виховання;

в) Кількісні зміни організму;

г) Правильної відповіді немає.

9. Якими методами виховання користуються з метою формування

свідомості?

а) привчання;

в) фронтальна бесіда;

г) педагогічні вимоги;

д) індивідуальна співбесіда.

Варіант № 10

І. Із запропонованих відповідей оберіть правильну

2.Предметом педагогічної науки є:

а) діти;

б) розвиток особистості;

в) освіта, навчання та виховання;

д) теорія та практика навчання та виховання.

3 .Об'єктом педагогічної науки є:

а) розвиток особистості;

б) педагогічна теорія та практика;

в) процеси розвитку та формування особистості, ії навчання;

г) закономірності педагогічного процесу.

4. Предметом педагогіки як навчальної дисципліни є:

а) освіта, навчання та виховання;

б) теорія та практика навчання та виховання;

в) діти;

г) педагогічна діяльність.

5. Що таке дидактика?

а) дидактика – це теорія навчання і освіти;

б) дидактика – це теорія виховання;

в) дидактика – це теорія навчання;

г) дидактика – це теорія навчання, освіти та виховання.

6. Метою виховання у демократичному суспільстві є:

а) підготовка до життя;

б) всебічний та гармонійний розвиток особистості;

в) всебічно та гармонійно розвинена особистість;

г) формування всебічно та гармонійно розвиненої особистості.

7. Що зумовило виникнення педагогіки як науки?

а) Об'єктивна потреба в підготовці людини до життя і праці;

б) Піклування батьків про щастя своїх дітей;

в) Біологічний закон про збереження роду;

г) Прогрес науки і техніки.

8. Основними завданнями розумового виховання є:

а) формування моральної свідомості;

б) розвиток сенсорної культури;

в) оволодіння основами наукових знань;

г) оволодіння пізнавальними уміннями та навичками;

9. Основними завданнями морального виховання є:

а) формування моральної свідомості;

б) розвиток сенсорної культури;

в) оволодіння основами наукових знань;

г) розвиток пізнавальних сил.

Варіант № 11

І. Із запропонованих відповідей оберіть правильну

2. Метою трудового виховання є:

а) оволодіння основами наукових знань;

б) формування ідейно-моральної свідомості;

в) розвиток сенсорної культури;

г) виховання любові до праці.

3. Форма організації навчання в середній школі – це:

а) заняття;

б) урок;

в) класна година.

4. Урок – це:

а) коли учитель проводить заняття у класній кімнаті з постійним складом учнів, які мають приблизно однаковий рівень фізичного і психічного розвитку, за розкладом і регламентом.

б) встановлення міжпредметних зв'язків, усвідомлених учнями;

в) творчий підхід до розробки структури уроку.

5. Методи навчання в перекладі з грецької означають:

а) механізми навчання;

б) засоби досягнення мети навчання;

в) шляхи, способи досягнення мети навчання.

6. Яке з наведених нижче висловлювань ви вважаєте правильним?

а) Виховання – вічна категорія людського суспільства. Воно виникає з появою людськогосуспільства і буде існувати, доки буде існувати людське суспільство;

б) Виховання з'явилося до появи людського суспільства. Воно властиве

нижчим тваринам. Адже качка навчає каченят плавати, кішка навчає

кошенят ловити мишей тощо.

7. Які методи належать до групи методів формування свідомості?

а) Бесіда, приклад, створення виховуючих ситуацій, вправи, привчання;

б) Змагання, привчання, приклад, лекції, спостереження;

в) Приклад, бесіда, лекція, диспут, пояснення, розповідь;

г) Розповідь, заохочення, покарання, привчання, змагання.

8. Що ми називаємо формуванням особистості?

а) Цілеспрямований процес формування у дітей необхідних поглядів і

якостей;

б) Становлення людини як соціальної істоти, яке відбувається в результаті

розвитку і виховання;

в) Кількісні зміни організму;

г) Правильної відповіді немає.

9. Метод «вибуху»:

а) спосіб впливу педагога на вихованця засобами, протилежними до тих,що звичайно очікує особа від вихователя;

б) спосіб впливу педагога на вихованця засобами заохочення;

в) спосіб впливу педагога на вихованця методом пояснення.

Варіант № 12

Із запропонованих відповідей оберіть правильну

2. Особистість – це:

а) якості, що відрізняють дану людину від інших людей, так і спільні для неї та багатьох інших людей властивості;

б) найвужче за змістом поняття з усіх обговорюваних. Воно містить у собі лише ті індивідуальні й особистісні властивості людини, таке їх поєднання, що відрізняє дану людину від інших людей.

в) людина, узята у системі таких її психологічних характеристик, що соціально обумовлені, виявляються в суспільних за природою зв'язках і стосунках, є стійкими, визначають моральні вчинки людини, мають важливе значення для неї самої та для оточуючих.

3. Що зумовило виникнення педагогіки як науки?

а) Об'єктивна потреба в підготовці людини до життя і праці;

б) Піклування батьків про щастя своїх дітей;

в) Біологічний закон про збереження роду;

г) Прогрес науки і техніки.

4. Основними завданнями розумового виховання є:

а) формування ідейно-моральної свідомості;

б) розвиток сенсорної культури;

в) оволодіння основами наукових знань;

г) оволодіння пізнавальними уміннями та навичками.

5. Основними завданнями морального виховання є:

а) формування моральної свідомості;

б) розвиток сенсорної культури;

в) оволодіння основами наукових знань;

г) розвиток пізнавальних сил.

6. Для дієвого колективу характерні:

а) спільна мета, колективна діяльність, наявність органів самоврядування;

б) втіленням закономірностей розвитку суспільства, адже в колективних взаєминах створюються умови для соціально-психічного її розвитку;

в) єдність цілей, високий рівень міжособистісного спілкування, згуртованість.

7. За спадковістю від батьків до дітей передаються:

а) знання;

б) уміння, навички, досвід;

в) біологічні особливості одного з батьків;

г) світогляд.

8. Що ми називаємо формуванням особистості?

а) Цілеспрямований процес формування у дітей необхідних поглядів і

якостей;

б) Становлення людини як соціальної істоти, яке відбувається в результаті

розвитку і виховання;

в) Кількісні зміни організму;

г) Правильної відповіді немає.

9. Особливості розвитку класного колективу залежать від:

а) класного керівника та керівництва школи;

б) активу, органів самоврядування, лідера;

в) директора, педагогічного складу.

Варіант № 13

І. Із запропонованих відповідей оберіть правильну

2. Визначте структуру системи освіти в Україні :

а) дошкільне виховання; загальна середня освіта; позашкільна освіта; професійно-технічна освіта; вища освіта;

б) дошкільні заклади; загальноосвітня середня школа; професійно-технічні училища; інститути; університети; інститути підвищення кваліфікації; аспірантура; докторантура; позашкільні заклади;

в) дошкільна освіта; загальна середня освіта; позашкільна освіта; професійно-технічна освіта; вища освіта; післядипломна освіта, аспірантура;докторантура; самоосвіта;

г) дошкільна освіта; загальна середня освіта; позашкільна освіта; професійно-технічна освіта; середня спеціальна освіта; вища освіта; післядипломна освіта, аспірантура; докторантура; самоосвіта.

3. Метою трудового виховання є:

а) оволодіння основами наукових знань;

б) формування ідейно-моральної свідомості;

в) розвиток сенсорної культури;

г) виховання любові до праці,

4. Історичний характер виховання, проявляється в тому, що:

а) виховання має свою історію,

б) воно розкриває історичні події,

в) мета, завдання, зміст, форми та методи виховання протягом історії

людства змінювалися у зв'язку зі змінами умов матеріального та

духовного життя суспільства.

5. Що таке "система освіти"?

а) Система освіти складається із закладів освіти, наукових, науково-методичних установ, науково-виробничих підприємств, які створюються для організації навчання та виховання підростаючого покоління;

б) Система освіти – сукупність навчально–виховних та культурно–освітніх закладів, які здійснюють освіту та виховання громадян;

в) Система освіти складається із закладів освіти, наукових, науково-методичних установ, науково-виробничих підприємств, державних і місцевих органів управління освітою та самоврядування в галузі освіти;

г) Система освіти складається із закладів освіти, державних і місцевих органів управління освітою та самоврядування в галузі освіти.

6. Які методи належать до групи методів формування свідомості?

а) бесіда, приклад, створення виховуючих ситуацій, вправи, привчання;

б) змагання, привчання, приклад, лекції, спостереження;

в) приклад, бесіда, лекція, диспут, пояснення, розповідь;

г) розповідь, заохочення, покарання, привчання, змагання.

7. Що ми називаємо формуванням особистості?

а) Цілеспрямований процес формування у дітей необхідних поглядів і

якостей;

б) Становлення людини як соціальної істоти, яке відбувається в результаті розвитку і виховання;

в) Кількісні зміни організму;

г) Правильної відповіді немає.

8. У чому полягає сутність поняття "принципи освіти"?

а) Принципи освіти — це правила, яких мають дотримуватися всі навчально-виховні заклади системи освіти;

б) Принципи освіти — це вихідні положення, на яких ґрунтується діяльність усієї системи освіти та її підрозділів зокрема;

в) До принципів освіти відносять форми і методи діяльності освітньо-виховних закладів;

г) Вірогідно, що принципи освіти окреслюють напрями і перспективи діяльності всіх компонентів цієї структури.

д) Правильної відповіді немає.

9. Педагогічне спілкування – це:

а) особливе спілкування, специфіка якого обумовлена різними соціально-рольовими та функціональними позиціями суб'єктів цього спілкування;

б) прийоми роботи з організації процесу навчання;

в) засоби народної педагогіки та сучасного педагогічного процесу;

г) це встановлена система способів і прийомів, які використовує вчитель під час взаємодії.

Варіант № 14

І. Із запропонованих відповідей оберіть правильну

2. Стиль педагогічного спілкування – це:

а) результат отримання системи знань, умінь, навичок і раціональних способів розумових дій;

б) це цілісна система (прийоми та навички) соціально-психологічної взаємодії педагога і виховуваних, що містить у собі обмін інформацією, виховні дії і організацію взаємовідносин за допомогою комунікативних засобів;

в) система соціально-психологічної взаємодії між вчителем і учнем, спрямована на створення оптимальних умов для двосторонньої діяльності;

г) це встановлена система способів і прийомів, які використовує вчитель під час взаємодії.

3. Основними стилями спілкування є:

а) корекційний, організаційний та загально дидактичний;

б) авторитарний, демократичний, ліберальний;

в) виховний, освітній і розвиваючий;

г) лінійний, цілісний, асоціальний.

4. Наказ, вказівка, інструкція – головні форми взаємодії :

а) стилю–залякування;

б) ліберального стилю;

в) авторитарного стилю;

г) стилю–дистанції.

5. Демократичний стиль ґрунтується на:

а) впорядкуванні дидактичного процесу за певними критеріями, надання йому необхідної форми для найкращої реалізації поставленої мети;

б) глибокій повазі, довірі й орієнтацією на самоорганізацію, самоуправління особистості та колективу.

в) результат отримання системи знань, умінь, навичок і раціональних способів розумових дій;

г) наказі, вказівці, інструкції, догані.

6. Поєднання позитивного ставлення до дітей з лібералізмом є:

а) спілкуванням-дистанцією;

б) стилем, що ґрунтується на дружньому ставленні;

в) стилем-заграванням;

г) ліберальним стилем.

7. Метою виховання у демократичному суспільстві є:

а) підготовка до життя;

б) всебічний та гармонійний розвиток особистості;

в) всебічно та гармонійно розвинена особистість;

г) формування всебічно та гармонійно розвиненої особистості.

8. Що таке змагання? З наведених відповідей оберіть правильну

а) Змагання – це гра, у якій визначається переможець;

б) Змагання – шлях до закріплення досягнутих результатів;

в) Змагання – метод формування та закріплення необхідних якостей особистості в процесі порівняння власних результатів з досягненнями інших учасників;

г) Змагання – метод встановлення переваги одних вихованців над іншими;

д) Змагання – це прагнення до пріоритету будь-якими шляхами.

9. Що таке покарання? З наведених відповідей оберіть правильну

а) Покарання – метод виховання, що виявляється у формі вимоги;

б) Покарання – це вирішальний чинник гальмування негативних дій вихованців з метою формування у них остраху за скоєні дії;

в) Покарання – засіб впливу на вихованця з позиції інтересів колективу з метою припинити його негативні дії.

Варіант № 15

Із запропонованих відповідей оберіть правильну

2. Яка з функцій класного керівника є методикою впливу на вихованців?

а) діагностична;

б) організаторська;

в) виховна;

г) координаційна.

3. План роботи класного керівника – це:

а) науково обґрунтоване проектування, становлення і розвиток класного колективу та кожного вихованця зокрема;

б) форма виховної роботи, спрямована на формування в учнів умінь і навичок; в) змістовна характеристика діяльності класного керівника;

г) короткий виклад завдань класного керівника.

4. З погляду рівня спілкування існує така форма роботи класного керівника:

а) словесна;

б) індивідуальна;

в) наочна;

г) практична.

5. Складання плану виховної роботи класного керівника вимагає (оберіть помилкове твердження):

а) врахування актуальних питань в галузі народної освіти і виховання, плану роботи школи;

б) вивчати індивідуальні особливості розвитку учнів класу;

в) поєднання словесних і наочних, практичних форм і методів виховання;

г) єдність педагогічного керівництва і самостійності учнів.

6. До наочних форм роботи класного керівника відносяться:

а) екскурсії;

б) конференції;

в) суспільно корисна праця;

г) діяльність шкільних музеїв.

7. Метод вивчення учнів, який передбачає ознайомлення педагога з результатами та наслідками діяльності вихованців з метою з’ясування рівня сформованості певних якостей, умінь та здібностей – це:

а) шкалювання;

б) бесіда;

в) аналіз продуктів діяльності;

г) педагогічний експеримент.

8. Діагностичний метод вимірювання, за допомогою якого реальні якісні психолого – педагогічні явища одержали певне числове вираження у формі кількісних оцінок – це:

а) шкалювання;

б) експеримент;

в) аналіз продуктів діяльності;

г) рейтинг.

9. Стиль педагогічного спілкування – це:

а) результат отримання системи знань, умінь, навичок і раціональних способів розумових дій;

б) це цілісна система (прийоми та навички) соціально-психологічної взаємодії педагога і виховуваних, що містить у собі обмін інформацією, виховні дії і організацію взаємовідносин за допомогою комунікативних засобів;

в) система соціально-психологічних взаємодії між вчителем і учнем, спрямована на створення оптимальних умов для двосторонньої діяльності;

г) це встановлена система способів і прийомів, які використовує вчитель під час взаємодії.


home | my bookshelf | | Контрольные тесты по педагогике для непрофильных специальностей |     цвет текста   цвет фона   размер шрифта   сохранить книгу

Текст книги загружен, загружаются изображенияОцените эту книгу