Book: Konstytucja rzeczypospolitej polskiejKONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Tekst uchwalony w dniu 2 kwietnia 1997r. przez Zgromadzenie Narodowe.


PREAMBUŁA

Rozdział I RZECZPOSPOLITA

Rozdział II WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA

Rozdział III ŹRÓDŁA PRAWA

Rozdział IV SEJM I SENAT

Rozdział V PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Rozdział VI RADA MINISTRÓW I ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Rozdział VII SAMORZĄD TERYTORIALNY

Rozdział VIII SĄDY I TRYBUNAŁY

Rozdział IX ORGANY KONTROLI PAŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA

Rozdział X FINANSE PUBLICZNE

Rozdział XI STANY NADZWYCZAJNE

Rozdział XII ZMIANA KONSTYTUCJI

Rozdział XIII PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE


W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny,

odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o

Jej losie,

my, Naród Polski - wszyscy obywatele Rzeczypospolitej,

zarówno wierzący w Boga

będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna,

jak i nie podzielający tej wiary,

a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł,

równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego - Polski,

wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną

ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie

Narodu i ogólnoludzkich wartościach,

nawiązując do najlepszych tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej,

zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad

tysiącletniego dorobku,

złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie,

świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra Rodziny Ludzkiej,

pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka

były w naszej Ojczyźnie łamane,

pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji

publicznych zapewnić rzetelność i sprawność,

w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem,

ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej

jako prawa podstawowe dla państwa

oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu

społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i

ich wspólnot.

Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą

stosowali,

wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka,

jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi,

a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej

Polskiej.


Rozdział I

RZECZPOSPOLITA


Art. 1.

Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.


Art. 2.

Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym

zasady sprawiedliwości społecznej.


Art. 3.

Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym.


Art. 4.

1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.

2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.


Art. 5.

Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego

terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo

obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska,

kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.


Art. 6.

1. Rzeczpospolita Polska stwarza warunki upowszechniania i równego dostępu do

dóbr kultury, będącej źródłem tożsamości narodu polskiego, jego trwania i

rozwoju.

2. Rzeczpospolita Polska udziela pomocy Polakom zamieszkałym za granicą w

zachowaniu ich związków z narodowym dziedzictwem kulturalnym.


Art. 7.

Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.


Art. 8.

1.Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.

2.Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi

inaczej.


Art. 9.

Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego.


Art. 10.

1. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy

ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej.

2. Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę wykonawczą Prezydent

Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i

trybunały.


Art. 11.

1. Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania partii

politycznych. Partie polityczne zrzeszają na zasadach dobrowolności i równości

obywateli polskich w celu wpływania metodami demokratycznymi na kształtowanie

polityki państwa.

2. Finansowanie partii politycznych jest jawne.


Art. 12.

Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków

zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów

obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji.


Art. 13.

Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących

się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu,

faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub

dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia

władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub

członkostwa.


Art. 14.

Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego

przekazu.


Art. 15.

1. Ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia decentralizację władzy

publicznej.

2. Zasadniczy podział terytorialny państwa uwzględniający więzi społeczne,

gospodarcze lub kulturowe i zapewniający jednostkom terytorialnym zdolność

wykonywania zadań publicznych określa ustawa.


Art. 16.

1. Ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego stanowi z

mocy prawa wspólnotę samorządową.

2. Samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej.

Przysługującą mu w ramach ustaw istotną część zadań publicznych samorząd

wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.


Art. 17.

1. W drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby

wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym

wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.

2. W drodze ustawy można tworzyć również inne rodzaje samorządu. Samorządy te

nie mogą naruszać wolności wykonywania zawodu ani ograniczać wolności

podejmowania działalności gospodarczej.


Art. 18.

Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i

rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej.


Art. 19.

Rzeczpospolita Polska specjalną opieką otacza weteranów walk o niepodległość,

zwłaszcza inwalidów wojennych.


Art. 20.

Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej,

własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów

społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.


Art. 21.

1. Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo dziedziczenia.

2. Wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele

publiczne i za słusznym odszkodowaniem.


Art. 22.

Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze

ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny.


Art. 23.

Podstawą ustroju rolnego państwa jest gospodarstwo rodzinne. Zasada ta nie

narusza postanowień art. 21 i art. 22.


Art. 24.

Praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej. Państwo sprawuje

nadzór nad warunkami wykonywania pracy.


Art. 25.

1. Kościoły i inne związki wyznaniowe są równouprawnione.

2. Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w

sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając

swobodę ich wyrażania w życiu publicznym.

3. Stosunki między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi są

kształtowane na zasadach poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezależności

każdego w swoim zakresie, jak również współdziałania dla dobra człowieka i dobra

wspólnego.

4. Stosunki między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem katolickim określają umowa

międzynarodowa zawarta ze Stolicą Apostolską i ustawy.

5. Stosunki między Rzecząpospolitą Polską a innymi kościołami oraz związkami

wyznaniowymi określają ustawy uchwalone na podstawie umów zawartych przez Radę

Ministrów z ich właściwymi przedstawicielami.


Art. 26.

1. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej służą ochronie niepodległości państwa

i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i

nienaruszalności jego granic.

2. Siły Zbrojne zachowują neutralność w sprawach politycznych oraz podlegają

cywilnej i demokratycznej kontroli.


Art. 27.

W Rzeczypospolitej Polskiej językiem urzędowym jest język polski. Przepis ten

nie narusza praw mniejszości narodowych wynikających z ratyfikowanych umów

międzynarodowych.


Art. 28.

1. Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego w koronie w

czerwonym polu.

2. Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony.

3. Hymnem Rzeczypospolitej Polskiej jest Mazurek Dąbrowskiego.

4. Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej podlegają ochronie prawnej.

5. Szczegóły dotyczące godła, barw i hymnu określa ustawa.


Art. 29.

Stolicą Rzeczypospolitej Polskiej jest Warszawa.


Rozdział II

WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI

CZŁOWIEKA I OBYWATELA

ZASADY OGÓLNE


Art. 30.

Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw

człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest

obowiązkiem władz publicznych.


Art. 31.

1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.

2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno

zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.

3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą

być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym

państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony

środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób.

Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.


Art. 32.

1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez

władze publiczne.

2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub

gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.


Art. 33.

1 . Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu

rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym.

2. Kobieta i mężczyzna mają w szczególności równe prawo do kształcenia,

zatrudnienia i awansów, do jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej

wartości, do zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania stanowisk, pełnienia

funkcji oraz uzyskiwania godności publicznych i odznaczeń.


Art. 34.

1. Obywatelstwo polskie nabywa się przez urodzenie z rodziców będących

obywatelami polskimi. Inne przypadki nabycia obywatelstwa polskiego określa

ustawa.

2. Obywatel polski nie może utracić obywatelstwa polskiego, chyba że sam się go

zrzeknie.


Art. 35.

1. Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości

narodowych i etnicznych wolność zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania

obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury.

2. Mniejszości narodowe i etniczne mają prawo do tworzenia własnych instytucji

edukacyjnych, kulturalnych i instytucji służących ochronie tożsamości religijnej

oraz do uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotyczących ich tożsamości

kulturowej.


Art. 36.

Podczas pobytu za granicą obywatel polski ma prawo do opieki ze strony

Rzeczypospolitej Polskiej.


Art. 37.

1. Kto znajduje się pod władzą Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolności i

praw zapewnionych w Konstytucji.

2. Wyjątki od tej zasady, odnoszące się do cudzoziemców, określa ustawa.


WOLNOŚCI I PRAWA OSOBISTE


Art. 38.

Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia.


Art. 39.

Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez

dobrowolnie wyrażonej zgody.


Art. 40.

Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu

traktowaniu i karaniu. Zakazuje się stosowania kar cielesnych.


Art. 41.

1. Każdemu zapewnia się nietykalność osobistą i wolność osobistą. Pozbawienie

lub ograniczenie wolności może nastąpić tylko na zasadach i w trybie określonych

w ustawie.

2. Każdy pozbawiony wolności nie na podstawie wyroku sądowego ma prawo odwołania

się do sądu w celu niezwłocznego ustalenia legalności tego pozbawienia. O

pozbawieniu wolności powiadamia się niezwłocznie rodzinę lub osobę wskazaną

przez pozbawionego wolności.

3. Każdy zatrzymany powinien być niezwłocznie i w sposób zrozumiały dla niego

poinformowany o przyczynach zatrzymania. Powinien on być w ciągu 48 godzin od

chwili zatrzymania przekazany do dyspozycji sądu. Zatrzymanego należy zwolnić,

jeżeli w ciągu 24 godzin od przekazania do dyspozycji sądu nie zostanie mu

doręczone postanowienie sądu o tymczasowym aresztowaniu wraz z przedstawionymi

zarzutami.

4. Każdy pozbawiony wolności powinien być traktowany w sposób humanitarny.

5. Każdy bezprawnie pozbawiony wolności ma prawo do odszkodowania.


Art. 42.

1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto dopuścił się czynu

zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego

popełnienia. Zasada ta nie stoi na przeszkodzie ukaraniu za czyn, który w czasie

jego popełnienia stanowił przestępstwo w myśl prawa międzynarodowego.

2. Każdy, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony we

wszystkich stadiach postępowania. Może on w szczególności wybrać obrońcę lub na

zasadach określonych w ustawie korzystać z obrońcy z urzędu.

3. Każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona

prawomocnym wyrokiem sądu.


Art. 43.

Zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości nie podlegają przedawnieniu.


Art. 44.

Bieg przedawnienia w stosunku do przestępstw, nie ściganych z przyczyn

politycznych, popełnionych przez funkcjonariuszy publicznych lub na ich

zlecenie, ulega zawieszeniu do czasu ustania tych przyczyn.


Art. 45.

1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez

nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.

2. Wyłączenie jawności rozprawy może nastąpić ze względu na moralność,

bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny oraz ze względu na ochronę życia

prywatnego stron lub inny ważny interes prywatny. Wyrok ogłaszany jest

publicznie.


Art. 46.

Przepadek rzeczy może nastąpić tylko w przypadkach określonych w ustawie i tylko

na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.


Art. 47.

Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego

imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym.


Art. 48.

1. Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność

jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.

2. Ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich może nastąpić tylko w

przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia

sądu.


Art. 49.

Zapewnia się wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Ich ograniczenie

może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w ustawie i w sposób w niej

określony.


Art..50.

Zapewnia się nienaruszalność mieszkania. Przeszukanie mieszkania, pomieszczenia

lub pojazdu może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w ustawie i w sposób

w niej określony.


Art. 51.

1. Nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania

informacji dotyczących jego osoby.

2. Władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych

informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym.

3. Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów

danych. Ograniczenie tego prawa może określić ustawa.

4. Każdy ma prawo do żądania sprostowania oraz usunięcia informacji

nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą.

5. Zasady i tryb gromadzenia oraz udostępniania informacji określa ustawa.


Art. 52.

1. Każdemu zapewnia się wolność poruszania się po terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej oraz wyboru miejsca zamieszkania i pobytu.

2. Każdy może swobodnie opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Wolności, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą podlegać ograniczeniom określonym

w ustawie.

4. Obywatela polskiego nie można wydalić z kraju ani zakazać mu powrotu do

kraju.

5. Osoba, której pochodzenie polskie zostało stwierdzone zgodnie z ustawą, może

osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe.


Art. 53.

1. Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii.

2. Wolność religii obejmuje wolność wyznawania lub przyjmowania religii według

własnego wyboru oraz uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub

prywatnie, swojej religii przez uprawianie kultu, modlitwę, uczestniczenie w

obrzędach, praktykowanie i nauczanie. Wolność religii obejmuje także posiadanie

świątyń i innych miejsc kultu w zależności od potrzeb ludzi wierzących oraz

prawo osób do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie się znajdują.

3. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i

religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami. Przepis art. 48 ust. 1 stosuje się

odpowiednio.

4. Religia kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji

prawnej może być przedmiotem nauczania w szkole, przy czym nie może być

naruszona wolność sumienia i religii innych osób.

5. Wolność uzewnętrzniania religii może być ograniczona jedynie w drodze ustawy

i tylko wtedy, gdy jest to konieczne do ochrony bezpieczeństwa państwa, porządku

publicznego, zdrowia, moralności lub wolności i praw innych osób.

6. Nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w

praktykach religijnych.

7. Nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia

swojego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania.


Art. 54.

1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i

rozpowszechniania informacji.

2. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy

są zakazane. Ustawa może wprowadzić obowiązek uprzedniego uzyskania koncesji na

prowadzenie stacji radiowej lub telewizyjnej.


Art. 55.

1. Ekstradycja obywatela polskiego jest zakazana.

2. Zakazana jest ekstradycja osoby podejrzanej o popełnienie bez użycia przemocy

przestępstwa z przyczyn politycznych.

3. W sprawie dopuszczalności ekstradycji orzeka sąd.


Art. 56.

1. Cudzoziemcy mogą korzystać z prawa azylu w Rzeczypospolitej Polskiej na

zasadach określonych w ustawie.

2. Cudzoziemcowi, który w Rzeczypospolitej Polskiej poszukuje ochrony przed

prześladowaniem, może być przyznany status uchodźcy zgodnie z wiążącymi

Rzeczpospolitą Polską umowami międzynarodowymi.


WOLNOŚCI I PRAWA POLITYCZNE


Art. 57.

Każdemu zapewnia się wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i

uczestniczenia w nich. Ograniczenie tej wolności może określać ustawa.


Art. 58.

1.. Każdemu zapewnia się wolność zrzeszania się.

2. Zakazane są zrzeszenia, których cel lub działalność są sprzeczne z

Konstytucją lub ustawą. O odmowie rejestracji lub zakazie działania takiego

zrzeszenia orzeka sąd.

3. Ustawa określa rodzaje zrzeszeń podlegających sądowej rejestracji, tryb tej

rejestracji oraz formy nadzoru nad tymi zrzeszeniami.


Art. 59.

1. Zapewnia się wolność zrzeszania się w związkach zawodowych, organizacjach

społeczno-zawodowych rolników oraz w organizacjach pracodawców.

2. Związki zawodowe oraz pracodawcy i ich organizacje mają prawo do rokowań, w

szczególności w celu rozwiązywania sporów zbiorowych, oraz do zawierania układów

zbiorowych pracy i innych porozumień.

3. Związkom zawodowym przysługuje prawo do organizowania strajków pracowniczych

i innych form protestu w granicach określonych w ustawie. Ze względu na dobro

publiczne ustawa może ograniczyć prowadzenie strajku lub zakazać go w

odniesieniu do określonych kategorii pracowników lub w określonych dziedzinach.

4. Zakres wolności zrzeszania się w związkach zawodowych i organizacjach

pracodawców oraz innych wolności związkowych może podlegać tylko takim

ograniczeniom ustawowym, jakie są dopuszczalne przez wiążące Rzeczpospolitą

Polską umowy międzynarodowe.


Art. 60.

Obywatele polscy korzystający z pełni praw publicznych mają prawo dostępu do

służby publicznej na jednakowych zasadach.


Art. 61.

1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy

publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również

uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i

zawodowego a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w

jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym

lub majątkiem Skarbu Państwa.

2. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na

posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych

wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.

3. Ograniczenie prawa, o którym mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić wyłącznie ze

względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów

gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego

interesu gospodarczego państwa.

4. Tryb udzielania informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, określają ustawy, a

w odniesieniu do Sejmu i Senatu ich regulaminy.


Art. 62.

1. Obywatel polski ma prawo udziału w referendum oraz prawo wybierania

Prezydenta Rzeczypospolitej, posłów, senatorów i przedstawicieli do organów

samorządu terytorialnego, jeżeli najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat.

2. Prawo udziału w referendum oraz prawo wybierania nie przysługuje osobom,

które prawomocnym orzeczeniem sądowym są ubezwłasnowolnione lub pozbawione praw

publicznych albo wyborczych.


Art. 63.

Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym

lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i

instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z

zakresu administracji publicznej.

Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa.


WOLNOŚCI I PRAWA EKONOMICZNE, SOCJALNE I KULTURALNE


Art. 64.

1. Każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo

dziedziczenia.

2. Własność, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają równej dla

wszystkich ochronie prawnej.

3. Własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w

jakim nie narusza ona istoty prawa własności.


Art. 65.

1. Każdemu zapewnia się wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca

pracy. Wyjątki określa ustawa.

2. Obowiązek pracy może być nałożony tylko przez ustawę.

3. Stałe zatrudnianie dzieci do lat 16 jest zakazane. Formy i charakter

dopuszczalnego zatrudniania określa ustawa.

4. Minimalną wysokość wynagrodzenia za pracę lub sposób ustalania tej wysokości

określa ustawa.

5. Władze publiczne prowadzą politykę zmierzającą do pełnego, produktywnego

zatrudnienia poprzez realizowanie programów zwalczania bezrobocia, w tym

organizowanie i wspieranie poradnictwa i szkolenia zawodowego oraz robót

publicznych i prac interwencyjnych.


Art. 66.

1. Każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Sposób

realizacji tego prawa oraz obowiązki pracodawcy określa ustawa.

2. Pracownik ma prawo do określonych w ustawie dni wolnych od pracy i corocznych

płatnych urlopów; maksymalne normy czasu pracy określa ustawa.


Art. 67.

1. Obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy

ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Zakres i formy zabezpieczenia społecznego określa ustawa.

2. Obywatel pozostający bez pracy nie z własnej woli i nie mający innych środków

utrzymania ma prawo do zabezpieczenia społecznego, którego zakres i formy

określa ustawa.


Art. 68.

1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.

2. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne

zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków

publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa.

3. Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej

dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym

wieku.

4. Władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i

zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska.

5. Władze publiczne popierają rozwój kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i

młodzieży.


Art. 69.

Osobom niepełnosprawnym władze publiczne udzielają, zgodnie z ustawą, pomocy w

zabezpieczaniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji

społecznej.


Art. 70.

1. Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Sposób

wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa.

2. Nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna. Ustawa może dopuścić świadczenie

niektórych usług edukacyjnych przez publiczne szkoły wyższe za odpłatnością.

3. Rodzice mają wolność wyboru dla swoich dzieci szkół innych niż publiczne.

Obywatele i instytucje mają prawo zakładania szkół podstawowych,

ponadpodstawowych i wyższych oraz zakładów wychowawczych. Warunki zakładania i

działalności szkół niepublicznych oraz udziału władz publicznych w ich

finansowaniu, a także zasady nadzoru pedagogicznego nad szkołami i zakładami

wychowawczymi, określa ustawa.

4. Władze publiczne zapewniają obywatelom powszechny i równy dostęp do

wykształcenia. W tym celu tworzą i wspierają systemy indywidualnej pomocy

finansowej i organizacyjnej dla uczniów i studentów. Warunki udzielania pomocy

określa ustawa.

5. Zapewnia się autonomię szkół wyższych na zasadach określonych w ustawie.


Art. 71.

1. Państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny.

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza

wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz

publicznych.

2. Matka przed i po urodzeniu dziecka ma prawo do szczególnej pomocy władz

publicznych, której zakres określa ustawa.


Art. 72.

1. Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od

organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem,

wyzyskiem i demoralizacją.

2. Dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej ma prawo do opieki i pomocy władz

publicznych.

3. W toku ustalania praw dziecka organy władzy publicznej oraz osoby

odpowiedzialne za dziecko są obowiązane do wysłuchania i w miarę możliwości

uwzględnienia zdania dziecka.

4. Ustawa określa kompetencje i sposób powoływania Rzecznika Praw Dziecka.


Art. 73.

Każdemu zapewnia się wolność twórczości artystycznej, badań naukowych oraz

ogłaszania ich wyników, wolność nauczania, a także wolność korzystania z dóbr

kultury.


Art..74.

1.. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne

współczesnemu i przyszłym pokoleniom.

2. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych.

3. Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska.

4. Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy

stanu środowiska.


Art. 75.

1. Władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb

mieszkaniowych obywateli, w szczególności przeciwdziałają bezdomności, wspierają

rozwój budownictwa socjalnego oraz popierają działania obywateli zmierzające do

uzyskania własnego mieszkania.

2. Ochronę praw lokatorów określa ustawa.


Art. 76.

Władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniamizagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi

praktykami rynkowymi. Zakres tej ochrony określa ustawa.


ŚRODKI OCHRONY WOLNOŚCI I PRAW


Art. 77.

1. Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez

niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej.

2. Ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności

lub praw.


Art. 78.

Każda ze stron ma prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej

instancji. Wyjątki od tej zasady oraz tryb zaskarżania określa ustawa.


Art. 79.

1. Każdy, czyje konstytucyjne wolności lub prawa zostały naruszone, ma prawo, na

zasadach określonych w ustawie, wnieść skargę do Trybunału Konstytucyjnego w

sprawie zgodności z Konstytucją ustawy lub innego aktu normatywnego, na

podstawie którego sąd lub organ administracji publicznej orzekł ostatecznie o

jego wolnościach lub prawach albo o jego obowiązkach określonych w Konstytucji.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy praw określonych w art. 56.


Art. 80.

Każdy ma prawo wystąpienia, na zasadach określonych w ustawie, do Rzecznika Praw

Obywatelskich z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich wolności lub praw

naruszonych przez organy władzy publicznej.


Art. 81.

Praw określonych w art. 65 ust. 4 i 5, art. 66, art. 69, art. 71 i art. 74-76

można dochodzić w granicach określonych w ustawie.


OBOWIĄZKI


Art. 82.

Obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz

troska o dobro wspólne.


Art. 83.

Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej.


Art. 84.

Każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym

podatków, określonych w ustawie.


Art. 85.

1. Obowiązkiem obywatela polskiego jest obrona Ojczyzny.

2. Zakres obowiązku służby wojskowej określa ustawa.

3. Obywatel, któremu przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne nie

pozwalają na odbywanie służby wojskowej, może być obowiązany do służby

zastępczej na zasadach określonych w ustawie.


Art. 86.

Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za

spowodowane przez siebie jego pogorszenie. Zasady tej odpowiedzialności określa

ustawa.


Rozdział III

ŹRÓDŁA PRAWA


Art. 87.

1. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są:

Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.

2. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są na

obszarze działania organów, które je ustanowiły, akty prawa miejscowego.


Art. 88.

1. Warunkiem wejścia w życie ustaw, rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego

jest ich ogłoszenie.

2. Zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych określa ustawa.

3. Umowy międzynarodowe ratyfikowane za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie są

ogłaszane w trybie wymaganym dla ustaw. Zasady ogłaszania innych umów

międzynarodowych określa ustawa.


Art. 89.

1. Ratyfikacja przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej i jej

wypowiedzenie wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie, jeżeli umowa dotyczy:

1) pokoju, sojuszy, układów politycznych lub układów wojskowych,

2) wolności, praw lub obowiązków obywatelskich określonych w Konstytucji,

3) członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w organizacji międzynarodowej,

4) znacznego obciążenia państwa pod względem finansowym,

5) spraw uregulowanych w ustawie lub w których Konstytucja wymaga ustawy.

2. O zamiarze przedłożenia Prezydentowi Rzeczypospolitej do ratyfikacji umów

międzynarodowych, których ratyfikacja nie wymaga zgody wyrażonej w ustawie,

Prezes Rady Ministrów zawiadamia Sejm.

3. Zasady oraz tryb zawierania, ratyfikowania i wypowiadania umów

międzynarodowych określa ustawa.


Art. 90

1. Rzeczpospolita Polska może na podstawie umowy międzynarodowej przekazać

organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów

władzy państwowej w niektórych sprawach.

2. Ustawa, wyrażająca zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej, o której mowa

w ust. 1, jest uchwalana przez Sejm większością 2/3 głosów w obecności co

najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz przez Senat większością 2/3 głosów

w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

3. Wyrażenie zgody na ratyfikację takiej umowy może być uchwalone w referendum

ogólnokrajowym zgodnie z przepisem art. 125.

4. Uchwałę w sprawie wyboru trybu wyrażenia zgody na ratyfikację podejmuje Sejm

bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby

posłów.


Art. 91.

1. Ratyfikowana umowa międzynarodowa, po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw

Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi część krajowego porządku prawnego i jest

bezpośrednio stosowana, chyba że jej stosowanie jest uzależnione od wydania

ustawy.

2. Umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma

pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową.

3. Jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy

konstytuującej organizację międzynarodową, prawo przez nią stanowione jest

stosowane bezpośrednio, mając pierwszeństwo w przypadku kolizji z ustawami.


Art. 92.

1. Rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w Konstytucji, na podstawie

szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania.

Upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres

spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu.

2. Organ upoważniony do wydania rozporządzenia nie może przekazać swoich

kompetencji, o których mowa w ust. 1, innemu organowi.


Art. 93.

1. Uchwały Rady Ministrów oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów i ministrów

mają charakter wewnętrzny i obowiązują tylko jednostki organizacyjnie podległe

organowi wydającemu te akty.

2. Zarządzenia są wydawane tylko na podstawie ustawy. Nie mogą one stanowić

podstawy decyzji wobec obywateli, osób prawnych oraz innych podmiotów.

3. Uchwały i zarządzenia podlegają kontroli co do ich zgodności z powszechnie

obowiązującym prawem.


Art. 94.

Organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, na

podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa

miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów. Zasady i tryb

wydawania aktów prawa miejscowego określa ustawa.


Rozdział IV

SEJM I SENAT


Art. 95.

1. Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sejm i Senat.

2. Sejm sprawuje kontrolę nad działalnością Rady Ministrów w zakresie określonym

przepisami Konstytucji i ustaw.


WYBORY I KADENCJA


Art. 96.

1. Sejm składa się z 460 posłów.

2. Wybory do Sejmu są powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz

odbywają się w głosowaniu tajnym.


Art. 97.

1. Senat składa się ze 100 senatorów.

2. Wybory do Senatu są powszechne, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu

tajnym.


Art. 98.

1. Sejm i Senat są wybierane na czteroletnie kadencje. Kadencje Sejmu i Senatu

rozpoczynają się z dniem zebrania się Sejmu na pierwsze posiedzenie i trwają do

dnia poprzedzającego dzień zebrania się Sejmu następnej kadencji.

2. Wybory do Sejmu i Senatu zarządza Prezydent Rzeczypospolitej nie później niż

na 90 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu,

wyznaczając wybory na dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 30 dni przed

upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu.

3. Sejm może skrócić swoją kadencję uchwałą podjętą większością co najmniej 2/3

głosów ustawowej liczby posłów. Skrócenie kadencji Sejmu oznacza jednoczesne

skrócenie kadencji Senatu. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio.

4. Prezydent Rzeczypospolitej, po zasięgnięciu opinii Marszałka Sejmu i

Marszałka Senatu, może w przypadkach określonych w Konstytucji zarządzić

skrócenie kadencji Sejmu. Wraz ze skróceniem kadencji Sejmu skrócona zostaje

również kadencja Senatu.

5. Prezydent Rzeczypospolitej, zarządzając skrócenie kadencji Sejmu, zarządza

jednocześnie wybory do Sejmu i Senatu i wyznacza ich datę na dzień przypadający

nie później niż w ciągu 45 dni od dnia zarządzenia skrócenia kadencji Sejmu.

Prezydent Rzeczypospolitej zwołuje pierwsze posiedzenie nowo wybranego Sejmu nie

później niż na 15 dzień po dniu przeprowadzenia wyborów.

6. W razie skrócenia kadencji Sejmu stosuje się odpowiednio przepis ust. 1.


Art. 99.

1. Wybrany do Sejmu może być obywatel polski mający prawo wybierania, który

najpóźniej w dniu wyborów kończy 21 lat.

2. Wybrany do Senatu może być obywatel polski mający prawo wybierania, który

najpóźniej w dniu wyborów kończy 30 lat.


Art. 100.

1. Kandydatów na posłów i senatorów mogą zgłaszać partie polityczne oraz

wyborcy.

2. Nie można kandydować równocześnie do Sejmu i Senatu.

3. Zasady i tryb zgłaszania kandydatów i przeprowadzania wyborów oraz warunki

ważności wyborów określa ustawa.


Art. 101.

1. Ważność wyborów do Sejmu i Senatu stwierdza Sąd Najwyższy.

2. Wyborcy przysługuje prawo zgłoszenia do Sądu Najwyższego protestu przeciwko

ważności wyborów na zasadach określonych w ustawie.


POSŁOWIE I SENATOROWIE


Art. 102.

Nie można być równocześnie posłem i senatorem.


Art. 103.

1. Mandatu posła nie można łączyć z funkcją Prezesa Narodowego Banku Polskiego,

Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw

Dziecka i ich zastępców, członka Rady Polityki Pieniężnej, członka Krajowej Rady

Radiofonii i Telewizji, ambasadora oraz z zatrudnieniem w Kancelarii Sejmu,

Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej lub z zatrudnieniem w

administracji rządowej. Zakaz ten nie dotyczy członków Rady Ministrów i

sekretarzy stanu w administracji rządowej.

2. Sędzia, prokurator, urzędnik służby cywilnej, żołnierz pozostający w czynnej

służbie wojskowej, funkcjonariusz policji oraz funkcjonariusz służb ochrony

państwa nie mogą sprawować mandatu poselskiego.

3. Inne przypadki zakazu łączenia mandatu poselskiego z funkcjami publicznymi

oraz zakazu jego sprawowania może określić ustawa.


Art. 104.

1. Posłowie są przedstawicielami Narodu. Nie wiążą ich instrukcje wyborców.

2. Przed rozpoczęciem sprawowania mandatu posłowie składają przed Sejmem

następujące ślubowanie:

"Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu,

strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności

Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw

Rzeczypospolitej Polskiej."

Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania "Tak mi dopomóż Bóg".

3. Odmowa złożenia ślubowania oznacza zrzeczenie się mandatu.


Art. 105.

1. Poseł nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za swoją działalność

wchodzącą w zakres sprawowania mandatu poselskiego ani w czasie jego trwania,

ani po jego wygaśnięciu. Za taką działalność poseł odpowiada wyłącznie przed

Sejmem, a w przypadku naruszenia praw osób trzecich może być pociągnięty do

odpowiedzialności sądowej tylko za zgodą Sejmu.

2. Od dnia ogłoszenia wyników wyborów do dnia wygaśnięcia mandatu poseł nie może

być pociągnięty bez zgody Sejmu do odpowiedzialności karnej.

3. Postępowanie karne wszczęte wobec osoby przed dniem wyboru jej na posła ulega

na żądanie Sejmu zawieszeniu do czasu wygaśnięcia mandatu. W takim przypadku

ulega również zawieszeniu na ten czas bieg przedawnienia w postępowaniu karnym.

4. Poseł może wyrazić zgodę na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej. W

takim przypadku nie stosuje się przepisów ust. 2 i 3.

5. Poseł nie może być zatrzymany lub aresztowany bez zgody Sejmu, z wyjątkiem

ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa i jeżeli jego zatrzymanie jest

niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu

niezwłocznie powiadamia się Marszałka Sejmu, który może nakazać natychmiastowe

zwolnienie zatrzymanego.

6. Szczegółowe zasady pociągania posłów do odpowiedzialności karnej oraz tryb

postępowania określa ustawa.


Art. 106.

Warunki niezbędne do skutecznego wypełniania obowiązków poselskich oraz ochronę

praw wynikających ze sprawowania mandatu określa ustawa.


Art. 107.

1. W zakresie określonym ustawą poseł nie może prowadzić działalności

gospodarczej z osiąganiem korzyści z majątku Skarbu Państwa lub samorządu

terytorialnego ani nabywać tego majątku.

2. Za naruszenie zakazów, o których mowa w ust. 1, poseł, uchwałą Sejmu podjętą

na wniosek Marszałka Sejmu, może być pociągnięty do odpowiedzialności przed

Trybunałem Stanu, który orzeka w przedmiocie pozbawienia mandatu.


Art. 108.

Do senatorów stosuje się odpowiednio przepisy art. 103-107.


ORGANIZACJA I DZIAŁANIE


Art. 109.

1. Sejm i Senat obradują na posiedzeniach.

2. Pierwsze posiedzenia Sejmu i Senatu Prezydent Rzeczypospolitej zwołuje na

dzień przypadający w ciągu 30 dni od dnia wyborów, z wyjątkiem przypadków

określonych w art. 98 ust. 3 i 5.


Art. 110.

1. Sejm wybiera ze swojego grona Marszałka Sejmu i wicemarszałków.

2. Marszałek Sejmu przewodniczy obradom Sejmu, strzeże praw Sejmu oraz

reprezentuje Sejm na zewnątrz.

3. Sejm powołuje komisje stałe oraz może powoływać komisje nadzwyczajne.


Art. 111.

1. Sejm może powołać komisję śledczą do zbadania określonej sprawy.

2. Tryb działania komisji śledczej określa ustawa.


Art. 112.

Organizację wewnętrzną i porządek prac Sejmu oraz tryb powoływania i

działalności jego organów, jak też sposób wykonywania konstytucyjnych i

ustawowych obowiązków organów państwowych wobec Sejmu określa regulamin Sejmu

uchwalony przez Sejm.


Art. 113.

Posiedzenia Sejmu są jawne. Jeżeli wymaga tego dobro państwa, Sejm może

bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby

posłów, uchwalić tajność obrad.


Art. 114.

1. W przypadkach określonych w Konstytucji Sejm i Senat, obradując wspólnie pod

przewodnictwem Marszałka Sejmu lub w jego zastępstwie Marszałka Senatu, działają

jako Zgromadzenie Narodowe.

2. Zgromadzenie Narodowe uchwala swój regulamin.


Art. 115.

1. Prezes Rady Ministrów i pozostali członkowie Rady Ministrów mają obowiązek

udzielenia odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie w ciągu 21 dni.

2. Prezes Rady Ministrów i pozostali członkowie Rady Ministrów mają obowiązek

udzielenia odpowiedzi w sprawach bieżących na każdym posiedzeniu Sejmu.


Art. 116.

1. Sejm decyduje w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej o stanie wojny i o zawarciu

pokoju.

2. Sejm może podjąć uchwałę o stanie wojny jedynie w razie zbrojnej napaści na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub gdy z umów międzynarodowych wynika

zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji. Jeżeli Sejm nie może się

zebrać na posiedzenie, o stanie wojny postanawia Prezydent Rzeczypospolitej.


Art. 117.

Zasady użycia Sił Zbrojnych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej określa

ratyfikowana umowa międzynarodowa lub ustawa. Zasady pobytu obcych wojsk na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zasady przemieszczania się ich przez to

terytorium określają ratyfikowane umowy międzynarodowe lub ustawy.


Art. 118.

1. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje posłom, Senatowi, Prezydentowi

Rzeczypospolitej i Radzie Ministrów.

2. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje również grupie co najmniej 100 000

obywateli mających prawo wybierania do Sejmu. Tryb postępowania w tej sprawie

określa ustawa.

3. Wnioskodawcy przedkładając Sejmowi projekt ustawy, przedstawiają skutki

finansowe jej wykonania.


Art. 119.

1. Sejm rozpatruje projekt ustawy w trzech czytaniach.

2. Prawo wnoszenia poprawek do projektu ustawy w czasie rozpatrywania go przez

Sejm przysługuje wnioskodawcy projektu, posłom i Radzie Ministrów.

3. Marszałek Sejmu może odmówić poddania pod głosowanie poprawki, która

uprzednio nie była przedłożona komisji.

4. Wnioskodawca może wycofać projekt ustawy w toku postępowania ustawodawczego w

Sejmie do czasu zakończenia drugiego czytania projektu.


Art. 120.

Sejm uchwala ustawy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy

ustawowej liczby posłów, chyba że Konstytucja przewiduje inną większość. W tym

samym trybie Sejm podejmuje uchwały, jeżeli ustawa lub uchwała Sejmu nie stanowi

inaczej.


Art. 121.

1. Ustawę uchwaloną przez Sejm Marszałek Sejmu przekazuje Senatowi.

2. Senat w ciągu 30 dni od dnia przekazania ustawy może ją przyjąć bez zmian,

uchwalić poprawki albo uchwalić odrzucenie jej w całości. Jeżeli Senat w ciągu

30 dni od dnia przekazania ustawy nie podejmie stosownej uchwały, ustawę uznaje

się za uchwaloną w brzmieniu przyjętym przez Sejm.

3. Uchwałę Senatu odrzucającą ustawę albo poprawkę zaproponowaną w uchwale

Senatu, uważa się za przyjętą, jeżeli Sejm nie odrzuci jej bezwzględną

większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.


Art. 122.

1. Po zakończeniu postępowania określonego w art. 121 Marszałek Sejmu

przedstawia uchwaloną ustawę do podpisu Prezydentowi Rzeczypospolitej.

2. Prezydent Rzeczypospolitej podpisuje ustawę w ciągu 21 dni od dnia

przedstawienia i zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej

Polskiej.

3. Przed podpisaniem ustawy Prezydent Rzeczypospolitej może wystąpić do

Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodności ustawy z Konstytucją.

Prezydent Rzeczypospolitej nie może odmówić podpisania ustawy, którą Trybunał

Konstytucyjny uznał za zgodną z Konstytucją.

4. Prezydent Rzeczypospolitej odmawia podpisania ustawy, którą Trybunał

Konstytucyjny uznał za niezgodną z Konstytucją. Jeżeli jednak niezgodność z

Konstytucją dotyczy poszczególnych przepisów ustawy, a Trybunał Konstytucyjny

nie orzeknie, że są one nierozerwalnie związane z całą ustawą, Prezydent

Rzeczypospolitej, po zasięgnięciu opinii Marszałka Sejmu, podpisuje ustawę z

pominięciem przepisów uznanych za niezgodne z Konstytucją albo zwraca ustawę

Sejmowi w celu usunięcia niezgodności.

5. Jeżeli Prezydent Rzeczypospolitej nie wystąpił z wnioskiem do Trybunału

Konstytucyjnego w trybie ust. 3, może z umotywowanym wnioskiem przekazać ustawę

Sejmowi do ponownego rozpatrzenia. Po ponownym uchwaleniu ustawy przez Sejm

większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów

Prezydent Rzeczypospolitej w ciągu 7 dni podpisuje ustawę i zarządza jej

ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. W razie ponownego

uchwalenia ustawy przez Sejm Prezydentowi Rzeczypospolitej nie przysługuje prawo

wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego w trybie ust. 3.

6. Wystąpienie Prezydenta Rzeczypospolitej do Trybunału Konstytucyjnego z

wnioskiem w sprawie zgodności ustawy z Konstytucją lub z wnioskiem do Sejmu o

ponowne rozpatrzenie ustawy wstrzymuje bieg, określonego w ust. 2, terminu do

podpisania ustawy.


Art. 123.

1. Rada Ministrów może uznać uchwalony przez siebie projekt ustawy za pilny, z

wyjątkiem projektów ustaw podatkowych, ustaw dotyczących wyboru Prezydenta

Rzeczypospolitej, Sejmu, Senatu oraz organów samorządu terytorialnego, ustaw

regulujących ustrój i właściwość władz publicznych, a także kodeksów.

2. Regulamin Sejmu oraz regulamin Senatu określają odrębności w postępowaniu

ustawodawczym w sprawie projektu pilnego.

3. W postępowaniu w sprawie ustawy, której projekt został uznany za pilny,

termin jej rozpatrzenia przez Senat wynosi 14 dni, a termin podpisania ustawy

przez Prezydenta Rzeczypospolitej wynosi 7 dni.


Art. 124.

Do Senatu stosuje się odpowiednio przepisy art. 110, art. 112, art. 113 i art.

120.


REFERENDUM


Art. 125.

1. W sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa może być przeprowadzone

referendum ogólnokrajowe.

2. Referendum ogólnokrajowe ma prawo zarządzić Sejm bezwzględną większością

głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów lub Prezydent

Rzeczypospolitej za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w

obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

3. Jeżeli w referendum ogólnokrajowym wzięło udział więcej niż połowa

uprawnionych do głosowania, wynik referendum jest wiążący.

4. Ważność referendum ogólnokrajowego oraz referendum, o którym mowa w art. 235

ust. 6, stwierdza Sąd Najwyższy.

5. Zasady i tryb przeprowadzania referendum określa ustawa.


Rozdział V

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


Art. 126.

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest najwyższym przedstawicielem

Rzeczypospolitej Polskiej i gwarantem ciągłości władzy państwowej.

2. Prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na

straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i

niepodzielności jego terytorium.

3. Prezydent Rzeczypospolitej wykonuje swoje zadania w zakresie i na zasadach

określonych w Konstytucji i ustawach.


Art. 127.

1. Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany przez Naród w wyborach

powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym.


2. Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany na pięcioletnią kadencję i może być

ponownie wybrany tylko raz.

3. Na Prezydenta Rzeczypospolitej może być wybrany obywatel polski, który

najpóźniej w dniu wyborów kończy 5 lat i korzysta z pełni praw wyborczych do

Sejmu. Kandydata zgłasza co najmniej 100 000 obywateli mających prawo wybierania

do Sejmu.

4. Na Prezydenta Rzeczypospolitej wybrany zostaje kandydat, który otrzymał

więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska

wymaganej większości, czternastego dnia po pierwszym głosowaniu przeprowadza się

ponowne głosowanie.

5. W ponownym głosowaniu wyboru dokonuje się spośród dwóch kandydatów, którzy w

pierwszym głosowaniu otrzymali kolejno największą liczbę głosów. Jeżeli

którykolwiek z tych dwóch kandydatów wycofa zgodę na kandydowanie, utraci prawo

wyborcze lub umrze, w jego miejsce do wyborów w ponownym głosowaniu dopuszcza

się kandydata, który otrzymał kolejno największą liczbę głosów w pierwszym

głosowaniu. W takim przypadku datę ponownego głosowania odracza się o dalszych

14 dni.

6. Na Prezydenta Rzeczypospolitej wybrany zostaje kandydat, który w ponownym

głosowaniu otrzymał więcej głosów.

7. Zasady i tryb zgłaszania kandydatów i przeprowadzania wyborów oraz warunki

ważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej określa ustawa.


Art. 128.

1. Kadencja Prezydenta Rzeczypospolitej rozpoczyna się w dniu objęcia przez

niego urzędu.

2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej zarządza Marszałek Sejmu na dzień

przypadający nie wcześniej niż na 100 dni i nie później niż na 75 dni przed

upływem kadencji urzędującego Prezydenta Rzeczypospolitej, a w razie opróżnienia

urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej - nie później niż w czternastym dniu po

opróżnieniu urzędu, wyznaczając datę wyborów na dzień wolny od pracy

przypadający w ciągu 60 dni od dnia zarządzenia wyborów.


Art. 129.

1. Ważność wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej stwierdza Sąd Najwyższy.

2. Wyborcy przysługuje prawo zgłoszenia do Sądu Najwyższego protestu przeciwko

ważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej na zasadach określonych w ustawie.

3. W razie stwierdzenia nieważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej

przeprowadza się nowe wybory, na zasadach przewidzianych w art. 128 ust. 2 dla

przypadku opróżnienia urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej.


Art. 130.

Prezydent Rzeczypospolitej obejmuje urząd po złożeniu wobec Zgromadzenia

Narodowego następującej przysięgi:

"Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście

przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł

niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro

Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem".

Przysięga może być złożona z dodaniem zdania "Tak mi dopomóż Bóg".


Art. 131.

1. Jeżeli Prezydent Rzeczypospolitej nie może przejściowo sprawować urzędu,

zawiadamia o tym Marszałka Sejmu, który tymczasowo przejmuje obowiązki

Prezydenta Rzeczypospolitej. Gdy Prezydent Rzeczypospolitej nie jest w stanie

zawiadomić Marszałka Sejmu o niemożności sprawowania urzędu, wówczas o

stwierdzeniu przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej

rozstrzyga Trybunał Konstytucyjny na wniosek Marszałka Sejmu. W razie uznania

przejściowej niemożności sprawowania urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej

Trybunał Konstytucyjny powierza Marszałkowi Sejmu tymczasowe wykonywanie

obowiązków Prezydenta Rzeczypospolitej.

2. Marszałek Sejmu tymczasowo, do czasu wyboru nowego Prezydenta

Rzeczypospolitej, wykonuje obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej w razie:

1) śmierci Prezydenta Rzeczypospolitej,

2) zrzeczenia się urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej,

3) stwierdzenia nieważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej lub innych

przyczyn nieobjęcia urzędu po wyborze,

4) uznania przez Zgromadzenie Narodowe trwałej niezdolności Prezydenta

Rzeczypospolitej do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia, uchwałą

podjętą większością co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby członków

Zgromadzenia Narodowego,

5) złożenia Prezydenta Rzeczypospolitej z urzędu orzeczeniem Trybunału Stanu.

3. Jeżeli Marszałek Sejmu nie może wykonywać obowiązków Prezydenta

Rzeczypospolitej, obowiązki te przejmuje Marszałek Senatu.

4. Osoba wykonująca obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej nie może postanowić o

skróceniu kadencji Sejmu.


Art. 132.

Prezydent Rzeczypospolitej nie może piastować żadnego innego urzędu ani pełnić

żadnej funkcji publicznej, z wyjątkiem tych, które są związane ze sprawowanym

urzędem.


Art. 133.

1. Prezydent Rzeczypospolitej jako reprezentant państwa w stosunkach

zewnętrznych:

1) ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe, o czym zawiadamia Sejm i Senat,

2) mianuje i odwołuje pełnomocnych przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej w

innych państwach i przy organizacjach międzynarodowych,

3) przyjmuje listy uwierzytelniające i odwołujące akredytowanych przy nim

przedstawicieli dyplomatycznych innych państw i organizacji międzynarodowych.

2. Prezydent Rzeczypospolitej przed ratyfikowaniem umowy międzynarodowej może

zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie jej zgodności z

Konstytucją.

3. Prezydent Rzeczypospolitej w zakresie polityki zagranicznej współdziała z

Prezesem Rady Ministrów i właściwym ministrem.


Art. 134.

1. Prezydent Rzeczypospolitej jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych

Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W czasie pokoju Prezydent Rzeczypospolitej sprawuje zwierzchnictwo nad

Siłami Zbrojnymi za pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej.

3. Prezydent Rzeczypospolitej mianuje Szefa Sztabu Generalnego i dowódców

rodzajów Sił Zbrojnych na czas określony. Czas trwania kadencji, tryb i warunki

odwołania przed jej upływem określa ustawa.

4. Na czas wojny Prezydent Rzeczypospolitej, na wniosek Prezesa Rady Ministrów,

mianuje Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych. W tym samym trybie może on Naczelnego

Dowódcę Sił Zbrojnych odwołać. Kompetencje Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i

zasady jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej określa

ustawa.

5. Prezydent Rzeczypospolitej, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, nadaje

określone w ustawach stopnie wojskowe.

6. Kompetencje Prezydenta Rzeczypospolitej, związane ze zwierzchnictwem nad

Siłami Zbrojnymi, szczegółowo określa ustawa.


Art. 135.

Organem doradczym Prezydenta Rzeczypospolitej w zakresie wewnętrznego i

zewnętrznego bezpieczeństwa państwa jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego.


Art. 136.

W razie bezpośredniego, zewnętrznego zagrożenia państwa Prezydent

Rzeczypospolitej, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, zarządza powszechną lub

częściową mobilizację i użycie Sił Zbrojnych do obrony Rzeczypospolitej

Polskiej.


Art. 137.

Prezydent Rzeczypospolitej nadaje obywatelstwo polskie i wyraża zgodę na

zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.


Art. 138.

Prezydent Rzeczypospolitej nadaje ordery i odznaczenia.


Art. 139.Prezydent Rzeczypospolitej stosuje prawo łaski. Prawa łaski nie stosuje się do

osób skazanych przez Trybunał Stanu.


Art. 140.

Prezydent Rzeczypospolitej może zwracać się z orędziem do Sejmu, do Senatu lub

do Zgromadzenia Narodowego. Orędzia nie czyni się przedmiotem debaty.


Art. 141.

1. W sprawach szczególnej wagi Prezydent Rzeczypospolitej może zwołać Radę

Gabinetową. Radę Gabinetową tworzy Rada Ministrów obradująca pod przewodnictwem

Prezydenta Rzeczypospolitej.

2. Radzie Gabinetowej nie przysługują kompetencje Rady Ministrów.


Art. 142.

1. Prezydent Rzeczypospolitej wydaje rozporządzenia i zarządzenia na zasadach

określonych w art. 92 i art. 93.

2. Prezydent Rzeczypospolitej wydaje postanowienia w zakresie realizacji

pozostałych swoich kompetencji.


Art. 143.

Organem pomocniczym Prezydenta Rzeczypospolitej jest Kancelaria Prezydenta

Rzeczypospolitej. Prezydent Rzeczypospolitej nadaje statut Kancelarii oraz

powołuje i odwołuje Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej.


Art. 144.

1. Prezydent Rzeczypospolitej, korzystając ze swoich konstytucyjnych i

ustawowych kompetencji, wydaje akty urzędowe.

2. Akty urzędowe Prezydenta Rzeczypospolitej wymagają dla swojej ważności

podpisu Prezesa Rady Ministrów, który przez podpisanie aktu ponosi

odpowiedzialność przed Sejmem.

3. Przepis ust. 2 nie dotyczy:

1) zarządzania wyborów do Sejmu i Senatu,

2) zwoływania pierwszego posiedzenia nowo wybranych Sejmu i Senatu,

3) skracania kadencji Sejmu w przypadkach określonych w Konstytucji,

4) inicjatywy ustawodawczej,

5) zarządzania referendum ogólnokrajowego,

6) podpisywania albo odmowy podpisania ustawy,

7) zarządzania ogłoszenia ustawy oraz umowy międzynarodowej w Dzienniku Ustaw

Rzeczypospolitej Polskiej,

8) zwracania się z orędziem do Sejmu, do Senatu lub do Zgromadzenia Narodowego,

9) wniosku do Trybunału Konstytucyjnego,

10) wniosku o przeprowadzenie kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli,

11) desygnowania i powoływania Prezesa Rady Ministrów,

12) przyjmowania dymisji Rady Ministrów i powierzania jej tymczasowego pełnienia

obowiązków,

13) wniosku do Sejmu o pociągnięcie do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu

członka Rady Ministrów,

14) odwoływania ministra, któremu Sejm wyraził wotum nieufności,

15) zwoływania Rady Gabinetowej,

16) nadawania orderów i odznaczeń,

17) powoływania sędziów,

18) stosowania prawa łaski,

19) nadawania obywatelstwa polskiego i wyrażania zgody na zrzeczenie się

obywatelstwa polskiego,

20) powoływania Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego,

21) powoływania Prezesa i Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego,

22) powoływania Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego,

23) powoływania prezesów Sądu Najwyższego oraz wiceprezesów Naczelnego Sądu

Administracyjnego,

24) wniosku do Sejmu o powołanie Prezesa Narodowego Banku Polskiego,

25) powoływania członków Rady Polityki Pieniężnej,

26) powoływania i odwoływania członków Rady Bezpieczeństwa Narodowego,

27) powoływania członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,

28) nadawania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej oraz powoływania i

odwoływania Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej,

29) wydawania zarządzeń na zasadach określonych w art. 93,

30) zrzeczenia się urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej.


Art. 145.

1. Prezydent Rzeczypospolitej za naruszenie Konstytucji, ustawy lub za

popełnienie przestępstwa może być pociągnięty do odpowiedzialności przed

Trybunałem Stanu.

2. Postawienie Prezydenta Rzeczypospolitej w stan oskarżenia może nastąpić

uchwałą Zgromadzenia Narodowego podjętą większością co najmniej 2/3 głosów

ustawowej liczby członków Zgromadzenia Narodowego na wniosek co najmniej 140

członków Zgromadzenia Narodowego.

3. Z dniem podjęcia uchwały o postawieniu Prezydenta Rzeczypospolitej w stan

oskarżenia przed Trybunałem Stanu sprawowanie urzędu przez Prezydenta

Rzeczypospolitej ulega zawieszeniu. Przepis art. 131 stosuje się odpowiednio.


Rozdział VI

RADA MINISTRÓW I ADMINISTRACJA

RZĄDOWA


Art. 146.

1. Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną Rzeczypospolitej

Polskiej.

2. Do Rady Ministrów należą sprawy polityki państwa nie zastrzeżone dla innych

organów państwowych i samorządu terytorialnego.

3. Rada Ministrów kieruje administracją rządową.

4. W zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji i ustawach Rada Ministrów

w szczególności:

1) zapewnia wykonanie ustaw,

2) wydaje rozporządzenia,

3) koordynuje i kontroluje prace organów administracji rządowej,

4) chroni interesy Skarbu Państwa,

5) uchwala projekt budżetu państwa,

6) kieruje wykonaniem budżetu państwa oraz uchwala zamknięcie rachunków

państwowych i sprawozdanie z wykonania budżetu,

7) zapewnia bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz porządek publiczny,

8) zapewnia bezpieczeństwo zewnętrzne państwa,

9) sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie stosunków z innymi państwami i

organizacjami międzynarodowymi,

10) zawiera umowy międzynarodowe wymagające ratyfikacji oraz zatwierdza i

wypowiada inne umowy międzynarodowe,

11) sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie obronności kraju oraz określa

corocznie liczbę obywateli powoływanych do czynnej służby wojskowej,

12) określa organizację i tryb swojej pracy.


Art. 147.

1. Rada Ministrów składa się z Prezesa Rady Ministrów i ministrów.

2. W skład Rady Ministrów mogą być powoływani wiceprezesi Rady Ministrów.

3. Prezes i wiceprezes Rady Ministrów mogą pełnić także funkcję ministra.

4. W skład Rady Ministrów mogą być ponadto powoływani przewodniczący określonych

w ustawach komitetów.


Art. 148.

Prezes Rady Ministrów:

1) reprezentuje Radę Ministrów,

2) kieruje pracami Rady Ministrów,

3) wydaje rozporządzenia,

4) zapewnia wykonywanie polityki Rady Ministrów i określa sposoby jej

wykonywania,

5) koordynuje i kontroluje pracę członków Rady Ministrów,

6) sprawuje nadzór nad samorządem terytorialnym w granicach i formach

określonych w Konstytucji i ustawach,

7) jest zwierzchnikiem służbowym pracowników administracji rządowej.


Art. 149.

1. Ministrowie kierują określonymi działami administracji rządowej lub

wypełniają zadania wyznaczone im przez Prezesa Rady Ministrów. Zakres działania

ministra kierującego działem administracji rządowej określają ustawy.

2. Minister kierujący działem administracji rządowej wydaje rozporządzenia. Rada

Ministrów, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, może uchylić rozporządzenie lub

zarządzenie ministra.

3. Do przewodniczącego komitetu, o którym mowa w art. 147 ust. 4, stosuje się

odpowiednio przepisy odnoszące się do ministra kierującego działem administracji

rządowej.


Art. 150.

Członek Rady Ministrów nie może prowadzić działalności sprzecznej z jego

obowiązkami publicznymi.


Art. 151.

Prezes Rady Ministrów, wiceprezesi Rady Ministrów i ministrowie składają wobec

Prezydenta Rzeczypospolitej następującą przysięgę:

"Obejmując urząd Prezesa Rady Ministrów (wiceprezesa Rady Ministrów, ministra),

uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji i innym

prawom Rzeczypospolitej Polskiej, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli

będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem."

Przysięga może być złożona z dodaniem zdania "Tak mi dopomóż Bóg".


Art. 152.

1. Przedstawicielem Rady Ministrów w województwie jest wojewoda.

2. Tryb powoływania i odwoływania oraz zakres działania wojewodów określa

ustawa.


Art. 153.

1. W celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie

neutralnego wykonywania zadań państwa, w urzędach administracji rządowej działa

korpus służby cywilnej.

2. Prezes Rady Ministrów jest zwierzchnikiem korpusu służby cywilnej.


Art. 154.

1. Prezydent Rzeczypospolitej desygnuje Prezesa Rady Ministrów, który proponuje

skład Rady Ministrów. Prezydent Rzeczypospolitej powołuje Prezesa Rady Ministrów

wraz z pozostałymi członkami Rady Ministrów w ciągu 14 dni od dnia pierwszego

posiedzenia Sejmu lub przyjęcia dymisji poprzedniej Rady Ministrów i odbiera

przysięgę od członków nowo powołanej Rady Ministrów.

2. Prezes Rady Ministrów, w ciągu 14 dni od dnia powołania przez Prezydenta

Rzeczypospolitej, przedstawia Sejmowi program działania Rady Ministrów z

wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania. Wotum zaufania Sejm uchwala

bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby

posłów.

3. W razie niepowołania Rady Ministrów w trybie ust. 1 lub nieudzielenia jej

wotum zaufania w trybie ust. 2 Sejm w ciągu 14 dni od upływu terminów

określonych w ust. 1 lub ust. 2 wybiera Prezesa Rady Ministrów oraz

proponowanych przez niego członków Rady Ministrów bezwzględną większością głosów

w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Prezydent

Rzeczypospolitej powołuje tak wybraną Radę Ministrów i odbiera przysięgę od jej

członków.


Art. 155.

1. W razie niepowołania Rady Ministrów w trybie art. 154 ust. 3 Prezydent

Rzeczypospolitej w ciągu 14 dni powołuje Prezesa Rady Ministrów i na jego

wniosek pozostałych członków Rady Ministrów oraz odbiera od nich przysięgę. Sejm

w ciągu 14 dni od dnia powołania Rady Ministrów przez Prezydenta

Rzeczypospolitej udziela jej wotum zaufania większością głosów w obecności co

najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

2. W razie nieudzielenia Radzie Ministrów wotum zaufania w trybie określonym w

ust. 1, Prezydent Rzeczypospolitej skraca kadencję Sejmu i zarządza wybory.


Art. 156.

1. Członkowie Rady Ministrów ponoszą odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu za

naruszenie Konstytucji lub ustaw, a także za przestępstwa popełnione w związku z

zajmowanym stanowiskiem.

2. Uchwałę o pociągnięciu członka Rady Ministrów do odpowiedzialności przed

Trybunałem Stanu Sejm podejmuje na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej lub co

najmniej 115 posłów większością 3/5 ustawowej liczby posłów.


Art. 157.

1. Członkowie Rady Ministrów ponoszą przed Sejmem solidarną odpowiedzialność za

działalność Rady Ministrów.

2. Członkowie Rady Ministrów ponoszą przed Sejmem również odpowiedzialność

indywidualną za sprawy należące do ich kompetencji lub powierzone im przez

Prezesa Rady Ministrów.


Art. 158.

1. Sejm wyraża Radzie Ministrów wotum nieufności większością ustawowej liczby

posłów na wniosek zgłoszony przez co najmniej 46 posłów i wskazujący imiennie

kandydata na Prezesa Rady Ministrów. Jeżeli uchwała została przyjęta przez Sejm,

Prezydent Rzeczypospolitej przyjmuje dymisję Rady Ministrów i powołuje wybranego

przez Sejm nowego Prezesa Rady Ministrów, a na jego wniosek pozostałych członków

Rady Ministrów oraz odbiera od nich przysięgę.

2. Wniosek o podjęcie uchwały, o której mowa w ust. 1, może być poddany pod

głosowanie nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia jego zgłoszenia. Powtórny

wniosek może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia

zgłoszenia poprzedniego wniosku. Powtórny wniosek może być zgłoszony przed

upływem 3 miesięcy, jeżeli wystąpi z nim co najmniej 115 posłów.


Art. 159.

1. Sejm może wyrazić ministrowi wotum nieufności. Wniosek o wyrażenie wotum

nieufności może być zgłoszony przez co najmniej 69 posłów. Przepis art. 158 ust.

2 stosuje się odpowiednio.

2. Prezydent Rzeczypospolitej odwołuje ministra, któremu Sejm wyraził wotum

nieufności większością głosów ustawowej liczby posłów.


Art. 160.

Prezes Rady Ministrów może zwrócić się do Sejmu o wyrażenie Radzie Ministrów

wotum zaufania. Udzielenie wotum zaufania Radzie Ministrów następuje większością

głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.


Art. 161.

Prezydent Rzeczypospolitej, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, dokonuje zmian w

składzie Rady Ministrów.


Art. 162.

1. Prezes Rady Ministrów składa dymisję Rady Ministrów na pierwszym posiedzeniu

nowo wybranego Sejmu.

2. Prezes Rady Ministrów składa dymisję Rady Ministrów również w razie:

1) nieuchwalenia przez Sejm wotum zaufania dla Rady Ministrów,

2) wyrażenia Radzie Ministrów wotum nieufności,

3) rezygnacji Prezesa Rady Ministrów.

3. Prezydent Rzeczypospolitej, przyjmując dymisję Rady Ministrów, powierza jej

dalsze sprawowanie obowiązków do czasu powołania nowej Rady Ministrów.


4. Prezydent Rzeczypospolitej, w przypadku określonym w ust. 2 pkt 3, może

odmówić przyjęcia dymisji Rady Ministrów.


Rozdział VII

SAMORZĄD TERYTORIALNY


Art. 163.

Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez

Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych.


Art. 164.

1. Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina.

2. Inne jednostki samorządu regionalnego albo lokalnego i regionalnego określa

ustawa.

3. Gmina wykonuje wszystkie zadania samorządu terytorialnego nie zastrzeżone dla

innych jednostek samorządu terytorialnego.


Art. 165.

1. Jednostki samorządu terytorialnego mają osobowość prawną. Przysługują im

prawo własności i inne prawa majątkowe.

2. Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej.


Art. 166.

1. Zadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej są

wykonywane przez jednostkę samorządu terytorialnego jako zadania własne.

2. Jeżeli wynika to z uzasadnionych potrzeb państwa, ustawa może zlecić

jednostkom samorządu terytorialnego wykonywanie innych zadań publicznych. Ustawa

określa tryb przekazywania i sposób wykonywania zadań zleconych.

3. Spory kompetencyjne między organami samorządu terytorialnego i administracji

rządowej rozstrzygają sądy administracyjne.


Art. 167.

1. Jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się udział w dochodach

publicznych odpowiednio do przypadających im zadań.

2. Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są ich dochody własne oraz

subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa.

3. Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego są określone w ustawie.

4. Zmiany w zakresie zadań i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego

następują wraz z odpowiednimi zmianami w podziale dochodów publicznych.


Art. 168.

Jednostki samorządu terytorialnego mają prawo ustalania wysokości podatków i

opłat lokalnych w zakresie określonym w ustawie.


Art. 169.

1. Jednostki samorządu terytorialnego wykonują swoje zadania za pośrednictwem

organów stanowiących i wykonawczych.

2. Wybory do organów stanowiących są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają

się w głosowaniu tajnym. Zasady i tryb zgłaszania kandydatów i przeprowadzania

wyborów oraz warunki ważności wyborów określa ustawa.

3. Zasady i tryb wyborów oraz odwoływania organów wykonawczych jednostek

samorządu terytorialnego określa ustawa.

4. Ustrój wewnętrzny jednostek samorządu terytorialnego określają, w granicach

ustaw, ich organy stanowiące.


Art. 170.

Członkowie wspólnoty samorządowej mogą decydować, w drodze referendum, o

sprawach dotyczących tej wspólnoty, w tym o odwołaniu pochodzącego z wyborów

bezpośrednich organu samorządu terytorialnego. Zasady i tryb przeprowadzania

referendum lokalnego określa ustawa.


Art. 171.

1. Działalność samorządu terytorialnego podlega nadzorowi z punktu widzenia

legalności.

2. Organami nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego są

Prezes Rady Ministrów i wojewodowie, a w zakresie spraw finansowych regionalne

izby obrachunkowe.

3. Sejm, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, może rozwiązać organ stanowiący

samorządu terytorialnego, jeżeli organ ten rażąco narusza Konstytucję lub

ustawy.


Art. 172.

1. Jednostki samorządu terytorialnego mają prawo zrzeszania się.

2. Jednostka samorządu terytorialnego ma prawo przystępowania do

międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych oraz współpracy

ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

3. Zasady, na jakich jednostki samorządu terytorialnego mogą korzystać z praw, o

których mowa w ust. 1 i 2, określa ustawa.


Rozdział VIII

SĄDY I TRYBUNAŁY


Art. 173.

Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz.


Art. 174.

Sądy i Trybunały wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej.


SĄDY


Art. 175.

1. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy,

sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe.

2. Sąd wyjątkowy lub tryb doraźny może być ustanowiony tylko na czas wojny.


Art. 176.

1. Postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne.

2. Ustrój i właściwość sądów oraz postępowanie przed sądami określają ustawy.


Art. 177.

Sądy powszechne sprawują wymiar sprawiedliwości we wszystkich sprawach z

wyjątkiem spraw ustawowo zastrzeżonych dla właściwości innych sądów.


Art. 178.

1. Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko

Konstytucji oraz ustawom.

2. Sędziom zapewnia się warunki pracy i wynagrodzenie odpowiadające godności

urzędu oraz zakresowi ich obowiązków.

3. Sędzia nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani

prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z zasadami

niezależności sądów i niezawisłości sędziów.


Art. 179.

Sędziowie są powoływani przez Prezydenta Rzeczypospolitej, na wniosek Krajowej

Rady Sądownictwa, na czas nieoznaczony.


Art. 180.

1. Sędziowie są nieusuwalni.

2. Złożenie sędziego z urzędu, zawieszenie w urzędowaniu, przeniesienie do innej

siedziby lub na inne stanowisko wbrew jego woli może nastąpić jedynie na mocy

orzeczenia sądu i tylko w przypadkach określonych w ustawie.

3. Sędzia może być przeniesiony w stan spoczynku na skutek uniemożliwiających mu

sprawowanie jego urzędu choroby lub utraty sił. Tryb postępowania oraz sposób

odwołania się do sądu określa ustawa.

4. Ustawa określa granicę wieku, po osiągnięciu której sędziowie przechodzą w

stan spoczynku.

5. W razie zmiany ustroju sądów lub zmiany granic okręgów sądowych wolno

sędziego przenosić do innego sądu lub w stan spoczynku z pozostawieniem mu

pełnego uposażenia.


Art. 181.

Sędzia nie może być, bez uprzedniej zgody sądu określonego w ustawie,

pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności. Sędzia nie może

być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku

przestępstwa, jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego

toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się prezesa właściwego

miejscowo sądu, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.


Art. 182.

Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości określa ustawa.


Art. 183.

1. Sąd Najwyższy sprawuje nadzór nad działalnością sądów powszechnych i

wojskowych w zakresie orzekania.

2. Sąd Najwyższy wykonuje także inne czynności określone w Konstytucji i

ustawach.

3. Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego powołuje Prezydent Rzeczypospolitej na

sześcioletnią kadencję spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie

Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego.


Art. 184.

Naczelny Sąd Administracyjny oraz inne sądy administracyjne sprawują, w

zakresie określonym w ustawie, kontrolę działalności administracji publicznej.

Kontrola ta obejmuje również orzekanie o zgodności z ustawami uchwał organów

samorządu terytorialnego i aktów normatywnych terenowych organów administracji

rządowej.


Art. 185.

Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego powołuje Prezydent Rzeczypospolitej na

sześcioletnią kadencję spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie

Ogólne Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego.


Art. 186.

1. Krajowa Rada Sądownictwa stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości

sędziów.

2. Krajowa Rada Sądownictwa może wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z

wnioskiem w sprawie zgodności z Konstytucją aktów normatywnych w zakresie, w

jakim dotyczą one niezależności sądów i niezawisłości sędziów.


Art. 187.

1. Krajowa Rada Sądownictwa składa się z:

1) Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Ministra Sprawiedliwości, Prezesa

Naczelnego Sądu Administracyjnego i osoby powołanej przez Prezydenta

Rzeczypospolitej,

2) piętnastu członków wybranych spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów

powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych,

3) czterech członków wybranych przez Sejm spośród posłów oraz dwóch członków

wybranych przez Senat spośród senatorów.

2. Krajowa Rada Sądownictwa wybiera spośród swoich członków przewodniczącego i

dwóch wiceprzewodniczących.

3. Kadencja wybranych członków Krajowej Rady Sądownictwa trwa cztery lata.

4. Ustrój, zakres działania i tryb pracy Krajowej Rady Sądownictwa oraz sposób

wyboru jej członków określa ustawa.


TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY


Art. 188.

Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach:

1) zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją,

2) zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których

ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie,

3) zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwowe, z

Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami,

4) zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych,

5) skargi konstytucyjnej, o której mowa w art. 79 ust. 1.


Art. 189.

Trybunał Konstytucyjny rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy centralnymi

konstytucyjnymi organami państwa.


Art. 190.

1. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są

ostateczne.

2. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawach wymienionych w art. 188

podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu w organie urzędowym, w którym akt normatywny

był ogłoszony. Jeżeli akt nie był ogłoszony, orzeczenie ogłasza się w Dzienniku

Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

3. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego wchodzi w życie z dniem ogłoszenia,

jednak Trybunał Konstytucyjny może określić inny termin utraty mocy

obowiązującej aktu normatywnego. Termin ten nie może przekroczyć osiemnastu

miesięcy, gdy chodzi o ustawę, a gdy chodzi o inny akt normatywny dwunastu

miesięcy. W przypadku orzeczeń, które wiążą się z nakładami finansowymi nie

przewidzianymi w ustawie budżetowej, Trybunał Konstytucyjny określa termin

utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego po zapoznaniu się z opinią Rady

Ministrów.

4. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności z Konstytucją, umową

międzynarodową lub z ustawą aktu normatywnego, na podstawie którego zostało

wydane prawomocne orzeczenie sądowe, ostateczna decyzja administracyjna lub

rozstrzygnięcie w innych sprawach, stanowi podstawę do wznowienia postępowania,

uchylenia decyzji lub innego rozstrzygnięcia na zasadach i w trybie określonych

w przepisach właściwych dla danego postępowania.

5. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego zapadają większością głosów.


Art. 191.

1. Z wnioskiem w sprawach, o których mowa w art. 188, do Trybunału

Konstytucyjnego wystąpić mogą:

1) Prezydent Rzeczypospolitej, Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Prezes Rady

Ministrów, 50 posłów, 30 senatorów, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Prezes

Naczelnego Sądu Administracyjnego, Prokurator Generalny, Prezes Najwyższej Izby

Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich,

2) Krajowa Rada Sądownictwa w zakresie, o którym mowa w art. 186 ust. 2,

3) organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego,

4) ogólnokrajowe organy związków zawodowych oraz ogólnokrajowe władze

organizacji pracodawców i organizacji zawodowych,

5) kościoły i inne związki wyznaniowe,

6) podmioty określone w art. 79 w zakresie w nim wskazanym.

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 3-5, mogą wystąpić z takim wnioskiem,

jeżeli akt normatywny dotyczy spraw objętych ich zakresem działania.


Art. 192.

Z wnioskiem w sprawach, o których mowa w art. 189, do Trybunału Konstytucyjnego

wystąpić mogą: Prezydent Rzeczypospolitej, Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu,

Prezes Rady Ministrów, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Naczelnego Sądu

Administracyjnego i Prezes Najwyższej Izby Kontroli.


Art. 193.

Każdy sąd może przedstawić Trybunałowi Konstytucyjnemu pytanie prawne co do

zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami

międzynarodowymi lub ustawą, jeżeli od odpowiedzi na pytanie prawne zależy

rozstrzygnięcie sprawy toczącej się przed sądem.


Art. 194.

1. Trybunał Konstytucyjny składa się z 15 sędziów, wybieranych indywidualnie

przez Sejm na 9 lat spośród osób wyróżniających się wiedzą prawniczą. Ponowny

wybór do składu Trybunału jest niedopuszczalny.

2. Prezesa i Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego powołuje Prezydent

Rzeczypospolitej spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne

Sędziów Trybunału Konstytucyjnego.


Art. 195.

1. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w sprawowaniu swojego urzędu są

niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji.

2. Sędziom Trybunału Konstytucyjnego zapewnia się warunki pracy i wynagrodzenie

odpowiadające godności urzędu oraz zakresowi ich obowiązków.

3. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w okresie zajmowania stanowiska nie mogą

należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności

publicznej nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i

niezawisłości sędziów.


Art. 196.

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego nie może być, bez uprzedniej zgody Trybunału

Konstytucyjnego, pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony

wolności. Sędzia nie może być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go

na gorącym uczynku przestępstwa, jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do

zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie

powiadamia się Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, który może nakazać

natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.


Art. 197.

Organizację Trybunału Konstytucyjnego oraz tryb postępowania przed Trybunałem

określa ustawa.


TRYBUNAŁ STANU


Art. 198.

1. Za naruszenie Konstytucji lub ustawy, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub

w zakresie swojego urzędowania, odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem

Stanu ponoszą: Prezydent Rzeczypospolitej, Prezes Rady Ministrów oraz członkowie

Rady Ministrów, Prezes Narodowego Banku Polskiego, Prezes Najwyższej Izby

Kontroli, członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, osoby, którym Prezes

Rady Ministrów powierzył kierowanie ministerstwem oraz Naczelny Dowódca Sił

Zbrojnych.

2. Odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu ponoszą również

posłowie i senatorowie w zakresie określonym w art. 107.

3. Rodzaje kar orzekanych przez Trybunał Stanu określa ustawa.


Art. 199.

1. Trybunał Stanu składa się z przewodniczącego, 2 zastępców przewodniczącego i

16 członków wybieranych przez Sejm spoza grona posłów i senatorów na czas

kadencji Sejmu. Zastępcy przewodniczącego Trybunału oraz co najmniej połowa

członków Trybunału Stanu powinni mieć kwalifikacje wymagane do zajmowania

stanowiska sędziego.

2. Przewodniczącym Trybunału Stanu jest Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego.

3. Członkowie Trybunału Stanu w sprawowaniu funkcji sędziego Trybunału Stanu są

niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom.


Art. 200.

Członek Trybunału Stanu nie może być bez uprzedniej zgody Trybunału Stanu,

pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności. Członek

Trybunału Stanu nie może być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go

na gorącym uczynku przestępstwa, jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do

zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie

powiadamia się przewodniczącego Trybunału Stanu, który może nakazać

natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.


Art. 201.

Organizację Trybunału Stanu oraz tryb postępowania przed Trybunałem określa

ustawa.


Rozdział IX

ORGANY KONTROLI PAŃSTWOWEJ

I OCHRONY PRAWA

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI


Art. 202.

1. Najwyższa Izba Kontroli jest naczelnym organem kontroli państwowej.

2. Najwyższa Izba Kontroli podlega Sejmowi.

3. Najwyższa Izba Kontroli działa na zasadach kolegialności.


Art. 203.

1. Najwyższa Izba Kontroli kontroluje działalność organów administracji

rządowej, Narodowego Banku Polskiego, państwowych osób prawnych i innych

państwowych jednostek organizacyjnych z punktu widzenia legalności,

gospodarności, celowości i rzetelności.

2. Najwyższa Izba Kontroli może kontrolować działalność organów samorządu

terytorialnego, komunalnych osób prawnych i innych komunalnych jednostek

organizacyjnych z punktu widzenia legalności, gospodarności i rzetelności.

3. Najwyższa Izba Kontroli może również kontrolować z punktu widzenia legalności

i gospodarności działalność innych jednostek organizacyjnych i podmiotów

gospodarczych w zakresie, w jakim wykorzystują one majątek lub środki państwowe

lub komunalne oraz wywiązują się z zobowiązań finansowych na rzecz państwa.


Art. 204.

1. Najwyższa Izba Kontroli przedkłada Sejmowi:

1) analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej,

2) opinię w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów,

3) informacje o wynikach kontroli, wnioski i wystąpienia, określone w ustawie.

2. Najwyższa Izba Kontroli przedstawia Sejmowi coroczne sprawozdanie ze swojej

działalności.


Art. 205.

1. Prezes Najwyższej Izby Kontroli jest powoływany przez Sejm za zgodą Senatu,

na 6 lat i może być ponownie powołany tylko raz.

2. Prezes Najwyższej Izby Kontroli nie może zajmować innego stanowiska, z

wyjątkiem stanowiska profesora szkoły wyższej ani wykonywać innych zajęć

zawodowych.

3. Prezes Najwyższej Izby Kontroli nie może należeć do partii politycznej,

związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się

pogodzić z godnością jego urzędu.


Art. 206.

Prezes Najwyższej Izby Kontroli nie może być bez uprzedniej zgody Sejmu

pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności. Prezes

Najwyższej Izby Kontroli nie może być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem

ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa i jeżeli jego zatrzymanie jest

niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu

niezwłocznie powiadamia się Marszałka Sejmu, który może nakazać natychmiastowe

zwolnienie zatrzymanego.


Art. 207.

Organizację oraz tryb działania Najwyższej Izby Kontroli określa ustawa.


RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH


Art. 208.

1. Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności i praw człowieka i

obywatela określonych w Konstytucji oraz w innych aktach normatywnych.

2. Zakres i sposób działania Rzecznika Praw Obywatelskich określa ustawa.


Art. 209.

1. Rzecznik Praw Obywatelskich jest powoływany przez Sejm za zgodą Senatu, na 5

lat.

2. Rzecznik Praw Obywatelskich nie może zajmować innego stanowiska, z wyjątkiem

stanowiska profesora szkoły wyższej ani wykonywać innych zajęć zawodowych.

3. Rzecznik Praw Obywatelskich nie może należeć do partii politycznej, związku

zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z

godnością jego urzędu.


Art. 210.

Rzecznik Praw Obywatelskich jest w swojej działalności niezawisły, niezależny od

innych organów państwowych i odpowiada jedynie przed Sejmem na zasadach

określonych w ustawie.


Art. 211.

Rzecznik Praw Obywatelskich nie może być bez uprzedniej zgody Sejmu pociągnięty

do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności. Rzecznik Praw Obywatelskich

nie może być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym

uczynku przestępstwa i jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia

prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się

Marszałka Sejmu, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.


Art. 212.

Rzecznik Praw Obywatelskich corocznie informuje Sejm i Senat o swojej

działalności oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela.


KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI


Art. 213.

1. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stoi na straży wolności słowa, prawa do

informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji.

2. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wydaje rozporządzenia, a w sprawach

indywidualnych podejmuje uchwały.


Art. 214.

1. Członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji są powoływani przez Sejm,

Senat i Prezydenta Rzeczypospolitej.

2. Członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nie może należeć do partii

politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie

dającej się pogodzić z godnością pełnionej funkcji.


Art. 215.

Zasady i tryb działania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jej organizację

oraz szczegółowe zasady powoływania jej członków określa ustawa.


Rozdział X

FINANSE PUBLICZNE


Art. 216.

1. Środki finansowe na cele publiczne są gromadzone i wydatkowane w sposób

określony w ustawie.

2. Nabywanie, zbywanie i obciążanie nieruchomości, udziałów lub akcji oraz

emisja papierów wartościowych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski lub inne

państwowe osoby prawne następuje na zasadach i w trybie określonych w ustawie.

3. Ustanowienie monopolu następuje w drodze ustawy.

4. Zaciąganie pożyczek oraz udzielanie gwarancji i poręczeń finansowych przez

państwo następuje na zasadach i w trybie określonych w ustawie.

5. Nie wolno zaciągać pożyczek lub udzielać gwarancji i poręczeń finansowych, w

następstwie których państwowy dług publiczny przekroczy 3/5 wartości rocznego

produktu krajowego brutto. Sposób obliczania wartości rocznego produktu

krajowego brutto oraz państwowego długu publicznego określa ustawa.


Art. 217.

Nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów

opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń

oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy.


Art. 218.

Organizację Skarbu Państwa oraz sposób zarządzania majątkiem Skarbu Państwa

określa ustawa.


Art. 219.

1. Sejm uchwala budżet państwa na rok budżetowy w formie ustawy budżetowej.

2. Zasady i tryb opracowania projektu budżetu państwa, stopień jego

szczegółowości oraz wymagania, którym powinien odpowiadać projekt ustawy

budżetowej, a także zasady i tryb wykonywania ustawy budżetowej określa ustawa.

3. W wyjątkowych przypadkach dochody i wydatki państwa w okresie krótszym niż

rok może określać ustawa o prowizorium budżetowym. Przepisy dotyczące projektu

ustawy budżetowej stosuje się odpowiednio do projektu ustawy o prowizorium

budżetowym.

4. Jeżeli ustawa budżetowa albo ustawa o prowizorium budżetowym nie weszły w

życie w dniu rozpoczęcia roku budżetowego, Rada Ministrów prowadzi gospodarkę

finansową na podstawie przedłożonego projektu ustawy.


Art. 220.

1. Zwiększenie wydatków lub ograniczenie dochodów planowanych przez Radę

Ministrów nie może powodować ustalenia przez Sejm większego deficytu budżetowego

niż przewidziany w projekcie ustawy budżetowej.

2. Ustawa budżetowa nie może przewidywać pokrywania deficytu budżetowego przez

zaciąganie zobowiązania w centralnym banku państwa.


Art. 221.

Inicjatywa ustawodawcza w zakresie ustawy budżetowej, ustawy o prowizorium

budżetowym, zmiany ustawy budżetowej, ustawy o zaciąganiu długu publicznego oraz

ustawy o udzielaniu gwarancji finansowych przez państwo przysługuje wyłącznie

Radzie Ministrów.


Art. 222.

Rada Ministrów przedkłada Sejmowi najpóźniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem

roku budżetowego projekt ustawy budżetowej na rok następny. W wyjątkowych

przypadkach możliwe jest późniejsze przedłożenie projektu.


Art. 223.

Senat może uchwalić poprawki do ustawy budżetowej w ciągu 20 dni od dnia

przekazania jej Senatowi.


Art. 224.

1. Prezydent Rzeczypospolitej podpisuje w ciągu 7 dni ustawę budżetową albo

ustawę o prowizorium budżetowym przedstawioną przez Marszałka Sejmu. Do ustawy

budżetowej i ustawy o prowizorium budżetowym nie stosuje się przepisu art. 122

ust. 5.

2. W przypadku zwrócenia się Prezydenta Rzeczypospolitej do Trybunału

Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy budżetowej albo ustawy

o prowizorium budżetowym przed jej podpisaniem, Trybunał orzeka w tej sprawie

nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku w Trybunale.


Art. 225.

Jeżeli w ciągu 4 miesięcy od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy

budżetowej nie zostanie ona przedstawiona Prezydentowi Rzeczypospolitej do

podpisu, Prezydent Rzeczypospolitej może w ciągu 14 dni zarządzić skrócenie

kadencji Sejmu.


Art. 226.

1. Rada Ministrów w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego przedkłada

Sejmowi sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej wraz z informacją o stanie

zadłużenia państwa.

2. Sejm rozpatruje przedłożone sprawozdanie i po zapoznaniu się z opinią

Najwyższej Izby Kontroli podejmuje, w ciągu 90 dni od dnia przedłożenia Sejmowi

sprawozdania, uchwałę o udzieleniu lub o odmowie udzielenia Radzie Ministrów

absolutorium.


Art. 227.

1. Centralnym bankiem państwa jest Narodowy Bank Polski. Przysługuje mu wyłączne

prawo emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej.

Narodowy Bank Polski odpowiada za wartość polskiego pieniądza.

2. Organami Narodowego Banku Polskiego są: Prezes Narodowego Banku Polskiego,

Rada Polityki Pieniężnej oraz Zarząd Narodowego Banku Polskiego.

3. Prezes Narodowego Banku Polskiego jest powoływany przez Sejm na wniosek

Prezydenta Rzeczypospolitej, na 6 lat.

4. Prezes Narodowego Banku Polskiego nie może należeć do partii politycznej,

związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się

pogodzić z godnością jego urzędu.

5. W skład Rady Polityki Pieniężnej wchodzą Prezes Narodowego Banku Polskiego

jako przewodniczący oraz osoby wyróżniające się wiedzą z zakresu finansów

powoływane na 6 lat, w równej liczbie przez Prezydenta Rzeczypospolitej, Sejm i

Senat.

6. Rada Polityki Pieniężnej ustala corocznie założenia polityki pieniężnej i

przedkłada je do wiadomości Sejmowi równocześnie z przedłożeniem przez Radę

Ministrów projektu ustawy budżetowej. Rada Polityki Pieniężnej, w ciągu 5

miesięcy od zakończenia roku budżetowego, składa Sejmowi sprawozdanie z

wykonania założeń polityki pieniężnej.

7. Organizację i zasady działania Narodowego Banku Polskiego oraz szczegółowe

zasady powoływania i odwoływania jego organów określa ustawa.


Rozdział XI

STANY NADZWYCZAJNE


Art. 228.

1. W sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są

niewystarczające, może zostać wprowadzony odpowiedni stan nadzwyczajny: stan

wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej.

2. Stan nadzwyczajny może być wprowadzony tylko na podstawie ustawy, w drodze

rozporządzenia, które podlega dodatkowemu podaniu do publicznej wiadomości.

3. Zasady działania organów władzy publicznej oraz zakres, w jakim mogą zostać

ograniczone wolności i prawa człowieka i obywatela w czasie poszczególnych

stanów nadzwyczajnych, określa ustawa.

4. Ustawa może określić podstawy, zakres i tryb wyrównywania strat majątkowych

wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw

człowieka i obywatela.

5. Działania podjęte w wyniku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego muszą odpowiadać

stopniowi zagrożenia i powinny zmierzać do jak najszybszego przywrócenia

normalnego funkcjonowania państwa.

6. W czasie stanu nadzwyczajnego nie mogą być zmienione: Konstytucja, ordynacje

wyborcze do Sejmu, Senatu i organów samorządu terytorialnego, ustawa o wyborze

Prezydenta Rzeczypospolitej oraz ustawy o stanach nadzwyczajnych.

7. W czasie stanu nadzwyczajnego oraz w ciągu 90 dni po jego zakończeniu nie

może być skrócona kadencja Sejmu, przeprowadzane referendum ogólnokrajowe, nie

mogą być przeprowadzane wybory do Sejmu, Senatu, organów samorządu

terytorialnego oraz wybory Prezydenta Rzeczypospolitej, a kadencje tych organów

ulegają odpowiedniemu przedłużeniu. Wybory do organów samorządu terytorialnego

są możliwe tylko tam, gdzie nie został wprowadzony stan nadzwyczajny.


Art. 229.

W razie zewnętrznego zagrożenia państwa, zbrojnej napaści na terytorium

Rzeczpospolitej Polskiej lub gdy z umowy międzynarodowej wynika zobowiązanie do

wspólnej obrony przeciwko agresji, Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Rady

Ministrów może wprowadzić stan wojenny na części albo na całym terytorium

państwa.


Art. 230.

1. W razie zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli

lub porządku publicznego, Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów

może wprowadzić, na czas oznaczony, nie dłuższy niż 90 dni, stan wyjątkowy na

części albo na całym terytorium państwa.

2. Przedłużenie stanu wyjątkowego może nastąpić tylko raz, za zgodą Sejmu i na

czas nie dłuższy niż 60 dni.


Art. 231.

Rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wojennego lub wyjątkowego Prezydent

Rzeczypospolitej przedstawia Sejmowi w ciągu 48 godzin od podpisania

rozporządzenia. Sejm niezwłocznie rozpatruje rozporządzenie Prezydenta

Rzeczypospolitej. Sejm może je uchylić bezwzględną większością głosów w

obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.


Art. 232.

W celu zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych

noszących znamiona klęski żywiołowej oraz w celu ich usunięcia Rada Ministrów

może wprowadzić na czas oznaczony, nie dłuższy niż 30 dni, stan klęski

żywiołowej na części albo na całym terytorium państwa. Przedłużenie tego stanu

może nastąpić za zgodą Sejmu.


Art. 233.

1. Ustawa określająca zakres ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela w

czasie stanu wojennego i wyjątkowego nie może ograniczać wolności i praw

określonych w art. 30 (godność człowieka), art. 34 i art. 36 (obywatelstwo),

art. 38 (ochrona życia), art. 39, art. 40 i art. 41 ust. 4 (humanitarne

traktowanie), art. 42 (ponoszenie odpowiedzialności karnej), art. 45 (dostęp do

sądu), art. 47 (dobra osobiste), art. 53 (sumienie i religia), art. 63 (petycje)

oraz art. 48 i art. 72 (rodzina i dziecko).

2. Niedopuszczalne jest ograniczenie wolności i praw człowieka i obywatela

wyłącznie z powodu rasy, płci, języka, wyznania lub jego braku, pochodzenia

społecznego, urodzenia oraz majątku.

3. Ustawa określająca zakres ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela w

stanie klęski żywiołowej może ograniczać wolności i prawa określone w art. 22

(wolność działalności gospodarczej), art. 41 ust. 1, 3 i 5 (wolność osobista),

art. 50 (nienaruszalność mieszkania), art. 52 ust. 1 (wolność poruszania się i

pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), art. 59 ust. 3 (prawo do

strajku), art. 64 (prawo własności), art. 65 ust. 1 (wolność pracy), art. 66

ust. 1 (prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy) oraz art. 66 ust.

2 (prawo do wypoczynku).


Art. 234.

1. Jeżeli w czasie stanu wojennego Sejm nie może zebrać się na posiedzenie,

Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów wydaje rozporządzenia z

mocą ustawy w zakresie i w granicach określonych w art. 228 ust. 3-5.

Rozporządzenia te podlegają zatwierdzeniu przez Sejm na najbliższym posiedzeniu.

2. Rozporządzenia, o których mowa w ust. 1, mają charakter źródeł powszechnie

obowiązującego prawa.


Rozdział XII

ZMIANA KONSTYTUCJI


Art. 235.

1. Projekt ustawy o zmianie Konstytucji może przedłożyć co najmniej 1/5

ustawowej liczby posłów, Senat lub Prezydent Rzeczypospolitej.

2. Zmiana Konstytucji następuje w drodze ustawy uchwalonej w jednakowym

brzmieniu przez Sejm i następnie w terminie nie dłuższym niż 60 dni przez Senat.

3. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie Konstytucji może odbyć się nie

wcześniej niż trzydziestego dnia od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy.

4. Ustawę o zmianie Konstytucji uchwala Sejm większością co najmniej 2/3 głosów

w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz Senat bezwzględną

większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

5. Uchwalenie przez Sejm ustawy zmieniającej przepisy rozdziałów I, II lub XII

Konstytucji może odbyć się nie wcześniej niż sześćdziesiątego dnia po pierwszym

czytaniu projektu tej ustawy.

6. Jeżeli ustawa o zmianie Konstytucji dotyczy przepisów rozdziału I, II lub

XII, podmioty określone w ust. 1 mogą zażądać, w terminie 45 dni od dnia

uchwalenia ustawy przez Senat, przeprowadzenia referendum zatwierdzającego. Z

wnioskiem w tej sprawie podmioty te zwracają się do Marszałka Sejmu, który

zarządza niezwłocznie przeprowadzenie referendum w ciągu 60 dni od dnia złożenia

wniosku. Zmiana Konstytucji zostaje przyjęta, jeżeli za tą zmianą opowiedziała

się większość głosujących.

7. Po zakończeniu postępowania określonego w ust. 4 i 6 Marszałek Sejmu

przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej uchwaloną ustawę do podpisu. Prezydent

Rzeczypospolitej podpisuje ustawę w ciągu 21 dni od dnia przedstawienia i

zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.Rozdział XIII

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE


Art. 236.

1. W okresie 2 lat od dnia wejścia w życie Konstytucji Rada Ministrów przedstawi

Sejmowi projekty ustaw niezbędnych do stosowania Konstytucji.

2. Ustawy wprowadzające w życie art. 176 ust. 1 w zakresie dotyczącym

postępowania przed sądami administracyjnymi zostaną uchwalone przed upływem 5

lat od dnia wejścia w życie Konstytucji. Do czasu wejścia w życie tych ustaw

obowiązują przepisy dotyczące rewizji nadzwyczajnej od orzeczeń Naczelnego Sądu

Administracyjnego.


Art. 237.

1. W okresie 4 lat od dnia wejścia w życie Konstytucji w sprawach o wykroczenia

orzekają kolegia do spraw wykroczeń przy sądach rejonowych, przy czym o karze

aresztu orzeka sąd.

2. Odwołanie od orzeczenia kolegium rozpoznaje sąd.


Art. 238.

1. Kadencja konstytucyjnych organów władzy publicznej i osób wchodzących w ich

skład wybranych lub powołanych przed wejściem w życie Konstytucji kończy się z

upływem okresu ustalonego w przepisach obowiązujących przed dniem wejścia w

życie Konstytucji.

2. W przypadku, gdy przepisy obowiązujące przed dniem wejścia w życie

Konstytucji nie ustalały tej kadencji, a od dnia wyboru lub powołania upłynął

okres dłuższy niż ustalony przez Konstytucję, kadencja konstytucyjna organów

władzy publicznej lub osób wchodzących w ich skład upływa po roku od dnia

wejścia w życie Konstytucji.

3. W przypadku, gdy przepisy obowiązujące przed dniem wejścia w życie

Konstytucji nie ustalały tej kadencji, a od dnia wyboru lub powołania upłynął

okres krótszy niż ustalony przez Konstytucję dla konstytucyjnych organów władzy

publicznej lub osób wchodzących w ich skład, czas w którym organy te lub osoby

pełniły funkcje według przepisów dotychczasowych, wlicza się do kadencji

ustalonej w Konstytucji.


Art. 239.

1. W okresie 2 lat od dnia wejścia w życie Konstytucji orzeczenia Trybunału

Konstytucyjnego o niezgodności z Konstytucją ustaw uchwalonych przed dniem jej

wejścia w życie nie są ostateczne i podlegają rozpatrzeniu przez Sejm, który

może odrzucić orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego większością 2/3 głosów, w

obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Nie dotyczy to orzeczeń

wydanych w następstwie pytań prawnych do Trybunału Konstytucyjnego.

2. Postępowanie w sprawach o ustalenie przez Trybunał Konstytucyjny powszechnie

obowiązującej wykładni ustaw wszczęte przed wejściem w życie Konstytucji podlega

umorzeniu.

3. Z dniem wejścia w życie Konstytucji uchwały Trybunału Konstytucyjnego w

sprawie ustalenia wykładni ustaw tracą moc powszechnie obowiązującą. W mocy

pozostają prawomocne wyroki sądu oraz inne prawomocne decyzje organów władzy

publicznej podjęte z uwzględnieniem znaczenia przepisów ustalonego przez

Trybunał Konstytucyjny w drodze powszechnie obowiązującej wykładni ustaw.


Art. 240.

W okresie roku od dnia wejścia w życie Konstytucji ustawa budżetowa może

przewidywać pokrywanie deficytu budżetowego przez zaciąganie zobowiązań w

centralnym banku państwa.


Art. 241.

1. Umowy międzynarodowe ratyfikowane dotychczas przez Rzeczpospolitą Polską na

podstawie obowiązujących w czasie ich ratyfikacji przepisów konstytucyjnych i

ogłoszone w Dzienniku Ustaw, uznaje się za umowy ratyfikowane za uprzednią zgodą

wyrażoną w ustawie i stosuje się do nich przepisy art. 91 Konstytucji, jeżeli z

treści umowy międzynarodowej wynika, że dotyczą one kategorii spraw wymienionych

w art. 89 ust. 1 Konstytucji.

2. Rada Ministrów w ciągu 2 lat od wejścia w życie Konstytucji przedstawi

Sejmowi wykaz umów międzynarodowych zawierających postanowienia niezgodne z

Konstytucją.

3. Senatorowie wybrani przed dniem wejścia w życie Konstytucji, którzy nie

ukończyli 30 lat zachowują swoje mandaty do końca kadencji na którą zostali

wybrani.

4. Połączenie mandatu posła lub senatora z funkcją lub zatrudnieniem, których

dotyczy zakaz określony w art. 103, powoduje wygaśnięcie mandatu po upływie

miesiąca od dnia wejścia w życie Konstytucji, chyba że poseł albo senator

wcześniej zrzeknie się funkcji albo ustanie zatrudnienie.

5. Sprawy będące przedmiotem postępowania ustawodawczego albo przed Trybunałem

Konstytucyjnym bądź Trybunałem Stanu, a rozpoczęte przed wejściem w życie

Konstytucji, są prowadzone zgodnie z przepisami konstytucyjnymi obowiązującymi w

dniu rozpoczęcia sprawy.

6. W okresie 2 lat od dnia wejścia w życie Konstytucji Rada Ministrów ustali,

które z uchwał Rady Ministrów oraz zarządzeń ministrów lub innych organów

administracji rządowej podjęte lub wydane przed dniem wejścia w życie

Konstytucji wymagają - stosownie do warunków określonych w art. 87 ust. 1 i art.

92 Konstytucji - zastąpienia ich przez rozporządzenia wydane na podstawie

upoważnienia ustawy, której projekt w odpowiednim czasie Rada Ministrów

przedstawi Sejmowi. W tym samym okresie Rada Ministrów przedstawi Sejmowi

projekt ustawy określającej, które akty normatywne organów administracji

rządowej wydane przed dniem wejścia w życie Konstytucji stają się uchwałami albo

zarządzeniami w rozumieniu art. 93 Konstytucji.

7. Obowiązujące w dniu wejścia w życie Konstytucji akty prawa miejscowego oraz

przepisy gminne stają się aktami prawa miejscowego w rozumieniu art. 87 ust. 2

Konstytucji.


Art. 242.

Tracą moc:

1) ustawa konstytucyjna z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach

między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o

samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 84, poz. 426, z 1995 r. Nr 38, poz. 184, Nr

150, poz. 729 oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 488),

2) ustawa konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1992 r. o trybie przygotowania i

uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 67, poz. 336 oraz z

1994 r. Nr 61, poz. 251).


Art. 243.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od

dnia jej ogłoszenia.


PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


NA POCZĄTEK


home | my bookshelf | | Konstytucja rzeczypospolitej polskiej |     цвет текста   цвет фона   размер шрифта   сохранить книгу

Текст книги загружен, загружаются изображенияОцените эту книгу