Book: Spis szlachty królestwa polskiego reprint wykonano z egzemplarza ze zbiorów prywatnych w drukarni interdruck gmbh w lipsku
BIBLIOFILSKA EDYCJA REPRINTÓW

SPIS SZLACHTY

KRÓLESTWA

POLSKIEGO

REPRINT WYKONANO

Z EGZEMPLARZA ZE ZBIORÓW PRYWATNYCH

W DRUKARNI INTERDRUCK GmbH W LIPSKU

WARSZAWA 1991


Tower Press 2000

Copyright by Tower Press, Gdańsk 2000


SPIS

SZLACHTY

KRÓLESTWA POLSKIEGO,

Z DODANIEM

KRÓTKIÉJ INFORMACYI

O DOWODACH SZLACHECTWA.

WARSZAWA.

W DRUKARNI STANISŁAWA STRĄBSKIEGO.

1851.


Ogłaszający się niniejszém Spis Szlachty Królestwa Polskiego obejmuje imiona, nazwiska

i herby nietylko głów familij którym ostateczne zatwierdzenie szlachectwa nastąpiło, ale zarazem

ich dzieci którym oddzielne świadectwa szlacheckiego pochodzenia zostały wydane, i

które z tego powodu w księgach szlacheckich pod oddzielnemi pozycyami są zapisane. Sporządzony

był pierwotnie po 1 Stycznia 1850 r.; ponieważ jednak wydrukowanie onego znacznego

czasu wymagało, w ciągu którego zwiększyła się liczba osób wylegitymowanych, przeto

osoby nowo przybyłe, w oddzielnym Dodatku zamieszczone zostały.

Liczba przy imeiniu szlachcica położona, znaczy numer pod którym tenże w księdze szlacheckiéj

właściwéj litery jest zapisanym; gwiazdka oznacza, że szlachectwo służy mu z tytułu, po

ogłoszeniu prawa nabytego; a dwie gwiazdki, że rodzina taka, albo pojedyncze onéj członki,

podwójny tytuł do szlachectwa udowodnili, tojest przed ogłoszeniem prawa i po ogłoszeniu

prawa nabyty. W ostatnim razie powoływane są dwie liczby, z których piérwsza oznacza numer

we właściwéj Księdze Szlachty dawniejszéj, następna zaś numer takiéjże Księgi Szlachty

nowéj.

Aby uniknąć nieporozumień mogących miéć miejsce z podobieństwa imion i nazwisk osób

niewylegitymowanych z imionami osób, spisem niniejszym objętemi, i spis ten w użyciu

zwłaszcza przy badaniach sądowych zrobić praktycznym, dodawane są przy imionach

szlachty zarazem imiona ich ojców, a gdzie i to jeszcze okazało się niedostateczném, imiona

dziadów są powoływane.

Wreszcie dodana „Krótka informacya” o sposobach udowadniania szlachectwa; może służyć

za skazówkę dla osób legitymujących się ze szlachectwa.


KRÓTKA WIADOMOŚĆ

O DOWODACH SZLACHECTWA

I SPOSOBIE ROZPOZNAWANIA TYCHŻE

W KRÓLESTWIE POLSKIÉM.

I. O dowodach szlachectwa nabytego po ogłoszeniu Prawa o szlachectwie, w dniu 25 Czerwca

(7 Lipca) roku 1836 nadanego.

Dowodami temi są:

1) Wydane akta i dyplomata na szlachectwo.

2) Patenta na stopnie oficerskie i stany służby wojskowych w formie przepisanéj sporządzone.

3) Nominacye na urzęda cywilne i stany służby cywilnéj1.

4) Reskrypta Najwyższe tudzież Patenta Kapituły Rossyjskich Cesarsko-Królewskich

Orderów, na otrzymane Ordery, a w braku tych dowodów poświadczenia Kapituły.

5) Postanowienia Najwyższe nadające szlachectwo bądź dziedziczne, bądź osobiste.

Szlachectwo nabyte z mocy powyższych dowodów może być w każdym czasie udowadniane

za pośrednictwem Deputacyi Szlacheckiéj téj Gubernii, w któréj księgi szlachty proszący

zapisanym być pragnie; w tym celu winien złożyć którykolwiek z wyżéj wymienionych

dowodów wraz ze stanem służby należycie poświadczonym.

Jeśli zaś pochodzi od osoby, która nabyła stanu szlacheckiego na zasadzie rzeczonych tytułów,

winien jest złożyć dowody stwierdzające pochodzenie jego od téjże osoby.

II. O dowodach szlachectwa nabytego przed ustanowieniem Prawa z roku 1836.

Dowodami temi są:

1) Dyplomata Panujących lub Konstytucye Sejmów szlachectwo albo herb nadające.

Dokumenta tego rodzaju mogą być przedstawiane: w oryginale lub kopiach wyjętych z

aktów znajdujących się w dawnych metrykach Koronnéj i Litewskiéj. Kopie powyższe powinny

być stwierdzone i poświadczone: co do aktów wyjętych z dawnéj metryki Koronnéj w

Kommissyi Rządowéj Sprawiedliwości, a co do aktów z dawnéj metryki Litewskiéj w 1ym

wydziale 3go Departamentu Rządzącego Senatu. W tym ostatnim przypadku świadectwo okazaném

być winno w Sekretaryacie Stanu Królestwa Polskiego. Mogą być również przedstawiane

w kopiach lub wypisach z aktów umieszczonych w Zbiorze Praw zwanym Volumina

Legum, tudzież w Dzienniku Praw Księztwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego.

1 Nominacye tymczasowe, stosownie do Postanowienia Rady Administracyjnéj z d. 24 Listopada (6 Grudnia)

1836 r. udzielane na pełniących obowiązki, nie są uważane ani za dowody szlachectwa dziedzicznego, ani osobistego.


2) Dokumenta stwierdzające:

a) Że osoba która dowodzi szlachectwa albo jéj przodkowie posiadali tytuł Książęcia,

Hrabiego lub Barona.

Wspomnione tytuły honorowe są przyjmowane za dowód szlachectwa wtedy, jeśli prawa

do posiadania onych zostały w swoim czasie rozpoznane przez b. Senat Królestwa Polskiego,

a następnie osoby, którym w skutek zamieszczenia onych na liście w r. 1824 Najwyżéj zatwierdzonéj,

dozwolono używać tychże tytułów, lub jeżeli tytuły powyższe nadane są Postanowieniami

Cesarzy Rossyjskich Królów Polskich.

b) Że osoba, która dowodzi szlachectwa, jéj ojciec, dziad lub pradziad byli przed r.

1795 Dygnitarzami Koronnymi, Członkami Senatu, albo Izby Poselskiéj, że sprawowali Poselstwo

przy Zagranicznych Dworach, lub téż przed tymże rokiem tojest 1795 byli mianowani

na urząd ziemski w kraju.

Dowodem posiadania Dygnitarstwa albo sprawowania urzędu jest akt nominacyi, a w braku

onego, inne dokumenta z których bezpośrednio wypływa, że osoba w dokumencie

wzmiankowana posiadała Dygnitarstwo albo sprawowała urząd.

Dygnitarstwami zowią się te urzędy do których dodawano wyrazy Koronny albo Litewski

np. Kanclerz Wielki Koronny, Referendarz Koronny, Hetman Polny Litewski, Oboźny Litewski

i t p. Senatorami byli Wojewodowie i Kasztelani. Za Posłów zaś uważają się ci, którzy na

mocy uchwał czyli laudów sejmikowych, wysyłani byli na wszelkie Sejmy, nie zaś szlachta w

ogólności na wybór Króla głosująca i podpisująca suffragia wyborcze.

Urzędami ziemskimi nadającemi prawo do szlachectwa są:

Assessor prowincyj Litewskich i Inflant, Budowniczy w Prowincyach Litewskich, Chorąży,

Cywun, Cześnik, Delegat na elekcyą Króla, Deputat na Trybunały Koronne lub Litewskie,

Horodniczy, Komornik Graniczny, Koniuszy Ziemski i Powiatowy, Krajczy, Łowczy, Marszałek

Ziemski i Powiatowy, Miecznik, Mostowniczy w prowincyach Litewskich, Namiestnik

Ziemski i Grodzki, Oboźny, Pisarz Trybunalski Ziemski, Powiatowy lub Grodzki, Rotmistrz

Ziemski i Powiatowy, Sekretarz prowincyj Litewskich, Sekretarz Sejmowy, Sędzia Kapturowy,

Ziemski lub Grodzki, Skarbnik, Starosta Grodowy, Stolnik, Strażnik Ziemski lub Powiatowy,

Subdelegat, Vice-Regent Ziemski, Powiatowy lub Grodzki, Wojski, i Komissarz Generalny

Województw Wielkopolskich.

c) Że osoba która dowodzi szlachectwa, jéj ojciec, dziad lub pradziad, byli ozdobieni orderem

Orła Białego lub ś. Stanisława przed r. 1795, albo téż orderem ś. Stanisława 1széj klassy

od dnia 2 (14) września 1829 roku.

Otrzymanie orderu Orła Białego lub ś. Stanisława, udowadnia się oryginalnym Patentem

na tenże order, albo świadectwem z dawnych metryk: Koronnéj i Litewskiéj, z aktów Sekretaryatu

Stanu Królestwa Polskiego lub z Kapituły Rossyjskich Cesarsko-Królewskich orderów.

d) Że sam dowodzący, jego ojciec, dziad lub pradziad przed r. 1795 posiadali całe wsie z

zupełném prawem własności. Dokumenta wszakże stwierdzające prawo własności dóbr ziemskich,

w których zachodzi wątpliwość czyli ściągają się do całości lub części wsi, tłumaczone

być mają na korzyść osoby udowadniającéj szlachectwo.

Posiadanie zupełném prawem własności całych wsi, udowadnia się wyciągami z aktów

metryk dawnych: Koronnéj i Litewskiéj, lub z archiwów gubernij obecnie Królestwo Polskie

składających. Wyciągi z dawnych metryk: Koronnéj i Litewskiéj powinny być poświadczone


sposobem wyżéj wspomnionym, a w art. 18tym Prawa oznaczonym; wyjęte zaś z Archiwów

Gubernialnych, powinny być sprawdzone i poświadczone przez Prezesów Trybunałów Cywilnych

i ostatecznie legalizowane w Kommissyi Rządowéj Sprawiedliwości.

Oprócz tego, do rzędu dowodów posiadania całych wsi z zupełném prawem własności, zaliczają

się składane przez mieszkańców Królestwa Polskiego wypisy z aktów znajdujących się

w archiwach tak powróconych Rossyi od Polski gubernij, jako i Galicyi Austryackiéj, tudzież

W. Księztwa Poznańskiego.

Wypisy te powinny być stwierdzane:

a) wydane z archiwów gubernij Rossyi powróconych, przez właściwych Generał-

Gubernatorów za poświadczeniem ich podpisów w Ogólnéj Kancellaryi Namiestnika Królestwa.

b) Wydane z archiwów Galicyi lub W. Księztwa Poznańskiego, przez właściwą Naczelną

władzę tameczną, za uznaniem przez nią rzetelności onych podług form i przepisów miejscowych;

lecz podpisy téj władzy powinny być legalizowane przez Konsulów Austryackiego i

Pruskiego, w czém do którego należy, a samychże Konsulów przez Kancelaryą Dyplomatyczną

Namiestnika Królestwa.

Gdyby z dokumentów posiadanie dóbr ziemskich udowadniających, okazywało się, że

wieś całkowita przeszła na dziedzictwo jakiegoś rodzeństwa, jako własność spólna, bądź z

mocy spadku pobocznego, bądź z mocy testamentu osób trzecich, bądź nareszcie, kiedy jeden

z braci wieś całkowitą od matki swojéj nabywa, w takim razie, wszyscy potomkowie całego

rodzeństwa tojest tak posiadacza wsi całkowitéj, jak i rodzonych jego braci z tych dokumentów

pod względem szlachectwa korzystać mogą.

c) Że osoby dowodzące szlachectwa otrzymały stopień oficera polskiego poczynając od

Kapitana, i że w r. 1815 lub późniéj weszły w skład byłych wojsk Królestwa Polskiego, a następnie

nie miały udziału w ostatnim rokoszu.

Dowodem posiadania wspomnionych stopni, są patenta na też stopnie. Należenie zaś od r.

1815 do składu byłych Wojsk Polskich i niemienie udziału w ostatnim rokoszu, udowadnia

się świadectwem Zarządzającego Wydziałami po b. Kommissyi Rządowéj Wojny pozostałemi

2.

Dzieci pomienionych osób, oprócz dowodów pochodzenie swego, winne również złożyć

świadectwa o nie mieniu udziału w rokoszu.

d) Że osoby które dochodzą szlachectwa albo ich wstępni w linii prostéj, posiadali w b.

administracyi wojennéj Królestwa Polskiego w wydziałach: Lekarskim, Audytoryatu, Kommissoryatu

i innych, stopnie assymilowane do rang sztabs-oficerskich; jeżeli wszakże też

osoby albo ich wstępni należeli do składu byłych Wojsk Polskich po r. 1815 i w ostatnim rokoszu

1830 i 1831 r. tak one same, jako i ciż wstępni udziału nie mieli.

Od osób udowadniających szlachectwo według tego ustępu, wymagane są podobneż dowody

jak legitymujących się na zasadzie ustępu c).

2 Stopnie aktualnych Poruczników Gwardyi b. Wojska Polskiego uważają się na równi ze stopniami kapitańskiemi

w témże liniowém wojsku.


III. O dowodach Szlachectwa Rossyjskiego.

Szlachectwo mieszkańców Cesarstwa udowadnia się w Królestwie Polskiém świadectwami

Naczelników Gubernij i Prowincyj, stwierdzającemi, że osoby których się też świadectwa

dotyczą, uznane są za szlachtę przez Heroldyą; szlachectwo zaś mieszkańców Księztwa Finlandzkiego

udowadnia się świadectwami tamecznego Generał-Gubernatora. Rzeczywistość

powyższych świadectw, powinna być stwierdzona przez Sekretaryat Stanu Królestwa Polskiego.

W przypadkach zanoszonych prośb przez byłych wojskowych i urzędników cywilnych

niezapisanych do ksiąg szlachty Cesarstwa w żadnéj gubernii, o przyznanie im szlachectwa

Królestwa Polskiego, bądź z powodu otrzymania w Cesarstwie stopnia, bądź orderu; Heroldya

Królestwa wydawać ma decyzye swoje na zasadzie świadectw Ministra Sekretarza Stanu,

który udzielać winien takowe po uprzedniém zniesieniu się z kim wypadnie.

IV. O dowodach stwierdzających pochodzenie.

Dowody pochodzenia odnoszą się:

a) albo do epoki poprzedzającéj wprowadzenie do kraju Kodexu Cywilnego;

b) albo do epoki następnéj.

Piérwsza epoka dla części kraju, które były pod panowaniem pruskiém i z których Księztwo

Warszawskie zostało utworzone, kończy się z dniem 1 maja 1808 r.; dla części zaś które

zpod panowania austryackiego w r. 1809 do tegoż księztwa wcielone zostały, kończy się z

dniem 15 sierpnia 1810 r.

Dowodami pochodzenia z téj epoki mogą być:

a) Tranzakcye i inne akta urzędowe, w których komparycyi według dawnego zwyczaju

zamieszczaném było, czyim stawający jest synem, a niekiedy, czyim nawet wnukiem. Podobne

akta znajdują się w archiwach akt dawnych.

b) Metryki chrztu z ksiąg kościelnych wydawane.

Piérwszego rodzaju dowody winny być przedstawione w formie dla dokumentów zasadniczych

przepisanéj, z odpowiednią legalizacyą Władz tych krajów z których pochodzą. Dla

metryk zaś dostateczną jest legalizacya bądź konsystorza Duchownego, bądź Rządu Gubernialnego,

bądź nakoniec Trybunału Cywilnego. Wszakże, gdy dowody te pochodzą z zagranicy,

winny być ulegalizowane sposobem dla zagranicznych aktów przepisanym.

Dowodami pochodzenia od wprowadzenia Kodexu Cywilnego są:

a) Akta urodzeń na mocy przepisów obowiązującego prawa cywilnego spisane, a w braku

lub niedostateczności takowych;

b) Wywody rodu sporządzone we właściwym Sądzie Pokoju z świadków pod przysięgą

wysłuchanych, na mocy poprzedniego wyroku Trybunału Cywilnego.

Akta urodzeń i wywody rodu, winny być legalizowane przez władze sądowe, ostatecznie

zaś przez Prezesa Trybunału Cywilnego.

V. O dowodach dodatkowych.


Legitymujący się winien udowodnić że jest poddanym Królestwa i nie znajdował się w

przypadkach utratę szlachectwa za sobą pociągających.

Poddaństwo Królestwa udowadnia się świadectwami władzy miejscowéj, jakoto: osób

mieszkających w Warszawie, świadectwem Ober-Policmajstra Warszawskiego; zaś mieszkających

w guberniach, świadectwem naczelników powiatowych. Świadectwa te obejmować

powinny, że proszący zapisanym jest w księgi stałéj ludności Królestwa, i że się znajduje w

kraju, lub téż z dozwolenia rządu za granicą w charakterze poddanego Królestwa; przy tém,

jeśli jest pełnoletnim, że przysięgę wierności Tronowi wykonał. Ostatnia okoliczność może

byś stwierdzoną oddzielném świadectwem wydaném przez tę władzę, przed którą wykonanie

przysięgi nastąpiło.

Na dowód niezostawania w przypadkach utratę szlachectwa za sobą pociągających, wymagane

są świadectwa:

a) Sądu Policyi Poprawczéj właściwego wydziału.

b) Sądu Kryminalnego właściwej gubernii.

Osoby w Cesarstwie zamieszkałe, które z tytułu urodzenia się swego w Królestwie Polskiém,

mają prawo legitymowania się w tutejszéj Heroldyi, obowiązane są złożyć wszystkie

podbneż świadectwa od władz właściwych, w Cesarstwie uzyskać się mające.

Osoby zostające w służbie cywilnéj, przez złożenie należycie poświadczonego stanu swéj

służby, zastąpić mogą wszelkie wyżéj wymienione świadectwa.

Podobny stan służby mogą złożyć osoby zostające w służbie wojskowéj w stopniu oficerskim;

o wojskowych zaś niższych stopni, Heroldya sama potrzebne ściąga wiadomości.

Obok wszystkich wyżéj wymienionych dowodów, winien każdy legitymujący się złożyć

rysunek herbu familii swéj właściwego.

VI. O sposobie przedstawiania dowodów pod rozpoznanie Heroldyi.

Dowody winny być Heroldyi królestwa złożone przy stosownéj prośbie na papierze stęplowym

ceny 45 kop. sr. spisanéj, w któréj proszący oznajmić powinien, do któréj gubernii

ksiąg szlachty pragnie być wpisanym, a nadto gdzie zamieszkuje.

Każdy oryginalny dowód winien być obłożony papierem stęplowym ceny 7½ kop. sr., kopie

zaś, wyciągi i wypisy na właściwym stęplu pisane. Co do dowodów zagranicznych, te

również winny być obłożone papierem stęplowym ceny 7½ kop. sr.

Do podania dołącza się podpisana przez podawcę w dwóch exemplarzach specyfikacya

przedstawiających się Heroldyi dowodów na stęplu ceny 7½ kop. sr., z których jedna przez

właściwego urzędnika poświadczona, zwraca się podawcy, a druga przy dowodach pozostaje.

Tym sposobem złożone dowody rozpoznaje Heroldya Królestwa.

Decyzye Heroldyi któremi złożone przez proszących dowody uznane są za dostateczne,

przedstawiają się pod zatwierdzenie Ogólnego Zebrania Warszawskich Departamentów Rządzącego

Senatu.

Wyrzeczenia zaś Heroldyi, któremi szlachectwo strony interesowanéj nie będzie uznane za

należycie udowodnione, podaje się do wiadomości téjże strony i uważa się za ostateczne. Powtórne

w téj mierze prośby nie przyjmują się, wyjąwszy gdy złożone zostaną nowe dowody,

do czego udzielanym bywa stronie interesowanéj, dodatkowy sześciomiesięczny przeciąg

czasu, poczynający się od dnia podania do jéj wiadomości wyrzeczenia Heroldyi.

Oprócz osób które w terminie przepisanym zaniosły do Heroldyi swe prośby, mają prawo

legitymowania się:


1) Osoby które udowodnią, iż są w prostéj linii braćmi lub stryjami tych krewnych, którzy

główne legitymacyjne swe dowody przed upływem zakreślonego prawem terminu złożyły.

2) Osoby które chociaż stale w Cesarstwie Rossyjskiém zamieszkują, lecz w Królestwie

Polskiém są zrodzone.

3) Osoby, którym na mocy szczególnych rozkazów J. O. Księcia Namiestnika Królestwa

dozwoloném jest legitymowanie się ze szlachectwa, pomimo upłynionego terminu prekluzyjnego.

4) Osoby które weszły do wojska Cesarsko-Rossyjskiego przed wydaniem prawa o szlachectwie

z r. 1836 jako i te, w przedmiocie szlachectwa których, władze wojskowe uczyniły

lub uczynią przedstawienia swe do Heroldyi.

5) Małoletni, jak niemniéj ci, którym nie upłynął termin prawem zakreślony po dojściu ich

do pełnoletności.

VII. O Legitymacyi dzieci szlacheckich.

Aby dzieci szlachcica wylegitymowanego przywilejów szlachectwa używać mogły, winny

być przedewszystkiém zapisane do ksiąg genealogicznych szlachty właściwéj gubernii.

Zapisanie do ksiąg takowych następuje w skutek prośby do Deputacyi zaniesionéj przez

ojca lub matkę, albo na żądanie samychże dzieci, jeśli rodzice nie żyją lub dopełnienia téj

formalności zaniedbują.

Do prośb o zapisanie w księgi genealogiczne załączają się następne dowody:

1) Świadectwo przyznanego szlachectwa przez Heroldyę udzielone, które bądź za pośrednictwem

właściwéj Deputacyi Szlacheckiéj, bądź wprost z Heroldyi wylegitymowanemu doręczone

zostało, albo przynajmniéj powołanie onego z daty i numeru.

2) Akt zawartego małżeństwa między osobą wylegitymowaną a matką dzieci do ksiąg genealogicznych

zapisać się mających.

3) Akt urodzenia każdego z dzieci, które do tychże ksiąg wniesione być mają.

4) Dowody pomocnicze tak jak przy legitymacyi szlachectwa, tojest:

a) dowód poddaństwa i obecności w kraju.

b) dowód niezostawania w przypadkach utraty szlachectwa.

Dowód zaś przysięgi jest wymagany tylko od pełnoletnich. Małoletni którzy nie mają lat

10 wieku, wolni są od składania świadectw sądowych względem nieznajdowania się w przypadkach

utraty szlachectwa. Małoletni pobierający wychowanie w Gimnazyach, szkołach

powiatowych i innych Instytutach rządowych, w miejsce wspomnionych świadectw, świadectwa

tychże Instytutów szkolnych składać mogą. Zostający zaś w służbie rządowéj, też

świadectwa zastąpić mogą stanem swéj służby, lub świadectwem swéj zwierzchności.

Każdy, kto do ksiąg genealogicznych wpisanym zostanie, otrzymuje o tém uwiadomienie

od właściwéj Deputacyi szlacheckiéj.

VIII. O dyplomatach na szlachectwo, i świadectwach.

Dyplomata na szlachectwo wydają się szlachcie dziedzicznéj, która nabyła tego stanu po

ogłoszeniu prawa z r. 1836 na jéj żądanie.

Podania o dyplomata zanoszą się:

1) Przez osoby stanu szlacheckiego w służbie cywilnéj zostające, do téj Kommissyi Rządowéj

lub władzy naczelnéj, od której one zależą.

2) Przez osoby niezostające w służbie cywilnéj, do Kommissyi Rządowéj Spraw Wewnętrznych

i Duchownych.

Do podań o dyplomata, dołączone być winny potrzebne dowody, jakoto: nominacye, patenta

i zaprojektowany herb, którego podający chce używać.

Żądany herb nie może być z liczby tych, które są już w posiadaniu innych familij; w razie

podobieństwa powinien być widocznemi oznakami od nich rozróżniony.

Kommissya Rządowa podaną prośbę o wydanie dyplomatu przesyła Heroldyi.

Heroldya sprawdza złożone jéj dowody, i po sprostowaniu rysunku herbu, sporządza dyplomat,

podług formy przez Namiestnika Królestwa ustanowionéj.

Przed przystąpieniem wszkaże do sporządzenia dyplomatu, Heroldya wzywa poprzednio

interesenta o wniesienie do właściwéj kassy gubernialnéj ustanowionéj na konfekcyą dyplomatu

opłaty w ilości rub. sr. 82 kop. 50, i dopiéro po złożeniu Heroldyi przez interesenta

kwitu kassy, poświadczającego o uiszczeniu wspomnionéj opłaty, do sporządzenia dyplomatu

na szlachectwo przystępuje.

Po utwierdzeniu dyplomatu Najwyższym podpisem, Heroldya przesyła takowy téj zwierzchniéj

władzy, za pośrednictwem któréj podana była prośba, dla doręczenia podającemu.

Dzieciom osób zapisanych do ksiąg szlachty dziedzicznéj z tytułu po ogłoszeniu prawa z r.

1836 i już w księgach genealogicznych zamieszczonym, udzielane są na żądanie stron świadectwa

Heroldyi, za uiszczeniem ustanowionéj opłaty, w papierze stęplowym administracyjnym

ceny rub. sr. 7 kop. 50.

Również wydaje Heroldya świadectwa:

a) Osobom wylegitymowanym z tytułu nabytego przed ogłoszeniem prawa z r. 1836

wprost od siebie, albo za pośrednictwem właściwych Deputacyj Szlacheckich, po uiszczeniu

ustanowionéj za każde świadectwo opłaty w papierze stęplowym administracyjnym ceny rub.

sr. 7 kop. 50. Osoby zaś którym przyznane zostało szlachectwo bez herbu, mają prawo prosić

o nadanie im dyplomatu drogą wyżéjwskazaną.

b) Ich dzieciom i dalszym zstępnym, jeśli już są do ksiąg genealogicznych wpisanymi, i

wydania takowych świadectw od Heroldyi żądać będą, przez zaniesienie w tym przedmiocie

do Heroldyi prośby z załączeniem opłaty w papierze stęplowym.


OBJAŚNIENIE

SKRÓCEŃ, W WYKAZIE SZLACHTY UŻYTYCH.

Xżę lub Kżę znaczy Książę

Hr. „ Hrabia, Hrabina albo Hrabianka

Ks. lub Kdz „ Ksiądz

s. t. albo c. t. „ syn albo córka tegoż, co i poprzednio wymieniona osoba

h. „ herbu.


A.

Abłamowicz h. HABDANK.

Ignacy, syn Dominika 25

Abramowicz Skarbek h. HABDANK.

Ignacy Piotr Paweł, syn Jerzego 47

Romuald Bartłomiéj Ludwik, s. tegoż 48

Abramowicz h. STRZAŁA.

Ignacy, syn Jana 3

Franciszek Bogoryusz, s. Jana 15

Achmatowicz Murza Bilał h. ACHMAT.

Benedykt, syn Mustafy 9

Dawid Dominik, s. tegoż 13

Zofia z Buczackich, wdowa po Alexandrze 37

Stefan, s. Alexandra 37

Józef, s. tegoż 37

Adamowicz h. LELIWA.

Stanisław (Kostka) Julian, syn Leona 49

Adamowski h. JASTRZĘBIEC.

Alexander, syn Floryana 30

Bonawentura Józef, s. Franciszka 43

Adamski h. JASTRZĘBIEC.

Karol, syn Łukasza 16

Alcyato h. ŁOSIEŃ. *

Paweł, syn Pawła 1

Alexandrowicz hrabia h. ALEXANDROWICZ.

Stanisław Aloizy Tomasz Antoni, syn Stanisława 4

Antoni Tomasz, s. tegoż 5

Alfonce h. SENTOMERSKI. *

Alexander, syn Antoniego 5

d’Aloy h. ZŁOTY ORZEŁ.

Emanuel, syn Jana 31

Amandowicz. *

Marcin6

Andruszkiewicz. *

Józef 3

Andrychiewicz.

Wiktor Ignacy Benedykt, syn Józefa 10

Aniela Józefa, córka tegoż 22

Rozalia z Biedrzyckich, wdowa po Józefie 11

Eleonora ze Zgłobickich, wdowa po Franciszku (Xaw.) 35

Józefa, c. Franciszka (Xawerego) 35

Wincenty (a Paulo), s. tegoż 35

Stanisław, s. tegoż 35

August Piotr, s. tegoż 36

Jan Antoni, s. tegoż 42

August Tadeusz, s. Franciszka 41

Ludwik Bartłomiéj Napoleon, s. Józefa 46

Andrychiewicz h. RÓŻA CZERWONA.

Walenty Cypryan Wincenty, syn Franciszka23

Fryderyka Anna z Pawłowskich, wdowa po Wincentym 24

Kazimiérz Ferdynand, s. Wincentego 24

Władysław Jakób, s. tegoż 24

Ludwik, s. tegoż 24

Andrzejowski h. PRUS 1.

Antoni Krzysztof, syn Antoniego 45

Ankwicz z Posławic Skarbek h. HABDANK.

Roman Wawrzyniec Ignacy, syn Kajetana 7

Antonowicz h. ANDRAULT DE BUY.

Jan (Ewan.) Adam, syn Mateusza 39

Michał Onufry, s. Pawła 40

Konstanty Michał, s. Jana Adama 50

Antoszewicz. *

Ludwik 2

Antoszewski h. PORAJ.

Adam Andrzéj Stanisław, s. Felixa 1

Roman Hippolit, s. tegoż 2

Antuszewicz h. KRZYWDA.

Piotr Ignacy, syn Ignacego 26

Marcin Makary Kacper, s. Kazimiérza 29

Apanowicz h. GOZDAWA.

Cypryan Mateusz, syn Andrzeja 44

Arkuszewski h. JASTRZĘBIEC.

Wincenty, syn Jana (Nepomu.) 19

Józef Maciéj, s. tegoż 20

Onufry Prokop Nepomucen, s. tegoż34

Arndt h. PUHACZ.

Paweł Dawid, syn Wilhelma 6

Arnold. *

Jerzy 4

Asman.

Franciszek, syn Jana (Chryzost.) 12

Antoni Franciszek Ignacy, s. Franciszka 17

Augustowski h. PRUS 3.

Jan (Nepomucen), syn Marcina 14

Wacław Michał, s. Jana 33

Axamitowski z Axamit h. GRYFF.

August Anioł Hippolit, syn Wincentego 18

Konstanty Błażéj Ignacy, s. Józefa 32

Azulewicz h. AZULEWICZ.

Abraham, syn Jakóba 27

Mustafa, s. tegoż 28


B.

Babiński h. BOJCZA.

Mateusz Adam, syn Adama 546

Franciszek (Serafin), s. tegoż 547

Kacper, s. Jakóba 622

Serwacy Jan, s. Felicyana 725

Bernard, s. tegoż 726

Joachim, s. Wojciecha 903

Jan, s. Ludwika 919

Jakób, s. Ludwika 920

Babski h. RADWAN.

Zacharyasz Franciszek, syn Michała 328

Leon Lambert Wojciech, s. tegoż 329

Antoni Jan Adolf, s. Franciszka 450

Paweł, s. Jana 406

Franciszek Ludwik Bartłomiéj, s. Ludwika 841

Bacciarelli h. BACCIARELLI.

Karol, syn Franciszka149

Teodor, s. tegoż 150

Józef, s. tegoż 151

Marcelli, s. tegoż 152

Bachmann. *

Karol 33

Baczyński h. SAS.

Cypryan Szymon Jan, syn Stanisława 24

Samuel Kazimiérz Michał, s. Antoniego 714

Waleryan, s. Mikołaja 762

Badeni h. BOŃCZA.

Ignacy Felix Michał Józef, syn Stanisława 66

Sebastyan, s. Marcina299

Bader h. MYŚLENIEC.

Antoni 92

Badowski h. DOLIWA.

Marceli Felix Paweł, s. Stanisława 50

Badowski h. PORAJ.

Dominik Adam Wojciech, syn Grzegorza 824

Badowski h. SAS.

Adam Ignacy, syn Pawła 347

Tadeusz Franciszek Antoni, s. Jana 407

Jan Antoni, s. Tadeusza 802

Badyński h. JELITA. (z odmianą)

Teofil Mikołaj Florentyn, syn Faustyna 623

Florentyn Bonawentura Ignacy (Lojola) Piotr (z Alkant.), s. Józefa 756

Bagiński v. Bagiéński h. ŚLEPOWRON.

Józef, syn Mikołaja 12

Jan Filip, s. tegoż 13

Adam Michał, s. Macieja 57

Jan (Nepom.) Izydor, s. Ignacego 65

Mikołaj Antoni Józef, s. Antoniego 288

Bonifacy, s. tegoż 368

Augustyn Kazimiérz, s. Andrzeja 369

Ignacy Wawrzyniec, s. Stanisława 370

Józef (Kalas.) Cyryl, s. Hiacynta 432

Piotr, s. Mateusza 433

Tomasz, s. Wojciecha434

Jan Stefan, s. tegoż 435

Felicyan, s. Tomasza 804

Józef, s. Michała 504

Franciszek Wincenty, s. Wawrzyńca 505

Ludwik Wawrzyniec, syn Andrzeja 515

Damazy Tomasz, s. Michała 589

Andrzéj Jan, s. Józefa516

Bartłomiéj, s. Stanisława 706

Kazimiérz Tomasz, s. Józefa 782

Felix, s. Antoniego 810

Adam Józef Antoni, s. Andrzeja 677

Teodor Wincenty, s. tegoż 678

Felix, s. Józefa 881

Łukasz, s. Piotra 889

Jan, s. Wawrzyńca 890

Józef, s. Antoniego 891

Jakób, s. Wawrzyńca 907

Adam, s. Andrzeja 908

Michał, s. tegoż 909

X. Stanisław Grzegórz, s. tegoż 910

Napoleon Andrzéj, s. Wojciecha 911

Wawrzyniec Roch, s. Andrzeja 924

Bagniewski h. POMIAN.

Napoleon Benedykt, syn Franciszka 230

Szymon Maxym., s. tegoż 231

Julian, s. Franciszka 232

Stanisław (Kostka) Klemens, s. tegoż 233

Adam Stefan, s. tegoż289

Ludwik Napoleon Hieronim, s. Piotra 679

Dyonizy, s. tegoż 680

Helena, c. Felixa 681

Bajer h. LELIWA.

Alexander Michał Dominik, syn Teodora 108

Ludwik Michał Kajetan, s. teg. 109

Kajetan Piotr Michał, s. Michała 219

Henryk Adolf Kalixt, s. tegoż 348

44. Bajkowski h. LUBICZ.

Roch Józef Ludwik, syn Michała 389

Roman, s. Baltazara 624

Bakałowicz h. BAKAŁOWICZ.

Dominik, syn Jana 465

Bakka.

Zuzanna, wdowa po Janie 811

Stanisław Wacław, s. Jana 811

Władysław Jerzy, s. tegoż 811

Ignacy Hieronim, s. tegoż 811

Balicki h. TOPÓR.

Pulcherya z Iwanickich, wdowa po Kacprze Grzegorzu Józefie 522

Alexander Roman Józef, s. tegoż 522

Baliński h. JASTRZĘBIEC.

Kajetan Wawrzyniec, s. Wiktora 436

Jan Adam, s. tegoż 437

Bandtkie h. STĘŻYŃSKI.

Jan Wincenty ** 3. 34

Kazimiérz Władysław, s. Jana Wincentego ** 36

Baniakiewicz. *

Jan 24

Bańkowski h. OSTOJA.

Karol Franciszek Jan, syn Antoniego 773

Jan (Nepom.) Ignacy Piotr, s. tegoż 774

Bańkowski. *

Wiktor10

Barankiewicz. *

Ignacy Paweł Józef, syn Pawła 746

Agnieszka z Duchanowskich, wdowa po Szymonie 57

Władysław Szymon, s. Szymona 57

Felixa Alexandra Franciszka, c. tegoż 57

Baranowski h. RUNO.

Jan (Nepomucen) Hilary, s. Antoniego 173

Franciszek (a Paulo) Alexander, s. Tomasza174

Baranowski h. ODROWĄŻ.

Filip, syn Jana408

Baranowski h. OSTOJA.Jakób Ignacy, s. Józefa 300

Julian, s. Floryana 661

Baranowski h. PRAWDZIC.

Jan Piotr, syn Kazimiérza 727

Baranowski Tuchan Murza h. TUCHAN.

Salich, syn Zacharyasza 225

Amurat, s. Alexandra 226

Jakób, s. Mustafy, wnuk Alexandra 227

Jakób, s. Mustafy, wnuk Jakóba 861

Barański h. ŁODZIA.

Franciszek Wincenty, syn Stanisława 699

Barcikowski h. JASIEŃCZYK.

Józef Szymon, syn Stanisława 121

Bardziński h. HABDANK.

Karol (Boromeusz) Tadeusz, syn Floryana 18

Jan (Nepom.) Piotr, s. tegoż 19

Jan (Chrzciciel), s. tegoż 20

Bardzki.

Michał 349

Bardzki h. ORLA.

Mateusz z Wrześni, syn Józefa 350

Ignacy Wojciech Paweł z Wrześni, s. Andrzeja 351

Bartochowski z Bartochowa h. ROLA.

Kazimiérz Symplicyusz Fortunat Józef Tadeusz, syn Wojciecha 203

Stanisław Józef Michał Mateusz Wacław, s. tegoż 204

Bartołd h. GRZYMAŁA.

Felicyan Bazyli, syn Józefa 338

Antoni Medart, s. tegoż 339

Antoni, s. Stanisława 613

Jan, s. Tomasza 850

Józef, s. tegoż 851

Andrzéj, s. tegoż 852

Tomasz Sylwester, s. tegoż 862

Bartoszewski h. JASTRZĘBIEC.

Heliodor Ludwik, syn Ludwika 734

Barwiński h. ACHINGER.

Józef Joachim, syn Antoniego 205

Barzykowski h. JASIEŃCZYK.

Zuzanna Maryanna Anna, córka Franciszka 49

Basiński h. PRAWOCZA. *

Mikołaj Józef, syn Jana 27

Batogowski h. RADWAN.

Jan, syn Stanisława 728

Kazimiérz, s. Antoniego 912

Maciéj, s. tegoż 913

Batowski h. ZĘBY.

Stanisław Ignacy Pantaleon, syn Franciszka 290

Onufry Antoni, s. Antoniego 271

Maryanna Walentyna z Tchórznickich, wdowa po Franciszku (Salez.) 330

Jan Konstanty, s. Onufrego 297

Jan Kajetan, s. Marcina 548

Baur h. LELIWA.

Karol Felix, syn Wacława 523

Jan Melchior Adam, s. tegoż 524

Bądkowski h. ZAGŁOBA.

Antoni Józef, syn Rafała 785

Kacper, s. Józefa 707

Konstanty Cyryak, s. Wincentego 812

Józef Antoni, s. tegoż 813

Eugeniusz Marcin, s. tegoż 814

Józef, s. Józefa 853

Filip Jakób, s. tegoż 569

Kacper Rafał, s. Rafała 820

Bądzyński h. JUNOSZA.

Jan (Kapistran) Szymon, s. Michała 188

Paweł Marcelli, s. tegoż l89

Zuzanna Klara, zamężna Hintzowa, córka Michała 16 H.

Edward Konrad, s. Jana 803

Bąkowski Jaxa h. GRYFF.

Ignacy Bogumił Kalixt, syn Jana 80

Antoni Franciszek Tomasz, s. Franciszka 129

Franciszek Tomasz Jan (od krzyża) z Zaborowa, s. Jana 153

Bonawentura z Zaborowa, s. tegoż 371

Beczkowicz h. BECZKA.

Ignacy Gracyan, syn Józefa 614

Jan Aloizy, s. tegoż 863

Kazimiérz, s. tegoż 864

Teodor, s. tegoż 865

Bedliński na Bedlnie h. WIENIAWA.

Antoni Michał Jan, s. Wojciecha 356

Felix Paweł, s. tegoż 357

Walenty Wojciech Michał, syn Wojciecha 358

Belejowski. *

Kajetan 5

Bełdowski na Bełdowie h. JASTRZĘBIEC.

Antoni Onufry Ignacy, syn Ignacego105

Jan Kanty, s. Marcina506

Włodzimiérz Stefan, s. Jana 840

Bełkowski h. JASTRZĘBIEC.

Alexander Konstanty, syn Jana 735

Edward Krystyan Jakób, s. tegoż 736

Teofil Ludwik, s. Stefana 763

Maxymilian, s. tegoż 775

Bełza. *

Józef 58

Bełżyński. *

Ignacy 51

Bem h. BEM.

Andrzéj 428

Bentkowski v. Bętkowski h. PRAWDZIC.

Ignacy, syn Rocha 110

Wincenty, s. tegoż 111

Felix Jan, s. Józefa **260 – 31

Karol Fryderyk Maxymilian, s. Felixa 298

Mieczysław Leon Hermenegild, s. Adolfa 372

Władysław Jan, s. Felixa * 32

Leon Jarosław, s. tegoż * 47

Bentkowski h. TOPÓR.

Jacek Wojciech Antoni Ignacy, syn Łukasza 38

Berdo. *

Karol 19

Berens h. BERENS.

Józef, syn Pawła 466

Zygmunt Ignacy, s. Józefa 927

Berent h. TACZAŁA.

Łukasz, syn Józefa 235

Tomasz Kazimiérz, s. Macieja 340

Bereza h. PRAWDZIC.

Filip Jakób, syn Tomasza 625

Alexander Mikołaj, s. tegoż 808

Bereźnicki h. SAS.

Felicyan, syn Piotra 650

Berneaux h. PICARDI.

August, syn Klemensa 409

Bernsdorff h. BERNSDORFF.

Karol Tadeusz, syn Franciszka 410

Berski h. BERSIN. *

Franciszek, syn Józefa 25

Bertrand. *

Ignacy 26

Betcher h. BARZTA.

Ludwik Florenty, syn Jana 175

Ignacy Teofil, s. tegoż 176

Józef Alexander, s. tegoż 177

Rajmund, s. tegoż '3513

Teofila z Kozińskich, wdowa po Janie 525

Betlej. *

Jan 35

Bębnowski h. ODROWĄŻ.

Aloizy (Gonzaga) Józef Antoni (z Padwy), syn Fidelisa 272

Bęski h. JASTRZĘBIEC.

Paweł Jan, syn Antoniego 37

Białecki h. JELITA.

Michał Hieronim, syn Ignacego 48

Felix, s. Macieja 925

Białkowski.

Rafał 178

Białkowski h. BIBERSTEIN.

Władysław Szymon, s. Szymona 626

Antoni Maciéj, s. Józefa 747

Białobłocki h. BIAŁYNIA.

Antoni Rafał, syn Macieja 236

Białobłocki h. LUBICZ.

Tertulian Alexander Władysław Józef, syn Hippolita 426

Stanisław Ludwik Hippolit, s. tegoż 427

Eugenia z Raszewskich 1o ślubu Białobłocka, 2o śl. Neumark, wdowa po Hippolicie Białobłockim

101 N.

Białobłocki h. OGOŃCZYK.

Łukasz Izydor, syn Pawła 106

Białobrzeski h. HABDANK.

Tadeusz Teodor Józef, syn Jana 63

Józef Antoni, s. tegoż 140

Xdz Antoni z Białobrzegów, s. Joachima 373

Maciéj z Białobrze., s. tegoż 374

Benedykt z Białobrze., s. tegoż 375

Piotr z Białobrze., s. tegoż 376

Jakób z Białobrze., s. Benedykta 377

Bazyli z Białobrze., s. Joachima 378

Józef Karol Wincenty z Białob., s. Michała 379

Kazimiérz z Białob., s. Karola 701

Teodor Marcin z Białob., s. Daniela 700

Józef z Białob., s. Pawła 715

Joachim z Białob., s. Benedyk. 770

Antoni z Białob., s. Stanisła. 842

Ignacy z Białob., s. tegoż 843

Białopiotrowicz h. HABDANK.

Jerzy, syn Jerzego 165

Białoskórski h. HABDANK.

Ludwik Bartłomiéj, syn Franciszka 103

Wincenty Ambroży, s. Andrzeja 104

Andrzéj Franciszek, s. Tadeusza 206

Andrzéj, s. Adama 682

Białoskórski. *

Franciszek 22

Białosuknia h. PIELESZ.

Wojciech, syn Nikodema 454

Białowiejski h. JASTRZĘBIEC.

Maryan Franciszek, syn Marcelego 301

Marcelli Heliodor Józef, s. Maryana 860

Biały h. TRZASKA.

Jan, syn Szymona 324

Szymon, s. Bernarda 453

Wincenty, s. tegoż 452

Krzysztof, s. Leona 380

Michał, s. tegoż 381

Wawrzyniec, s. Józefa 758

Felix, s. Macieja 757

Bieczyński h. ŁODZIA.

Felix Tomasz, syn Teofila 154

Biedrzycki h. RAWICZ.

Jan (Chrzciciel) Xawery Benedykt Ignacy, syn Dominika 26

Baltazar Stefan, s. Zygmunta 32

Prosper Michał Jan, s. Andrzeja 708

Tadeusz, s. Macieja 854

Mikołaj, s. tegoż 855

Antoni, s. tegoż 856

Edward Dominik Floryan Jan, s. Xawerego 829

Dominik Jan, s. tegoż 830

Józef Leon, s. tegoż 831

Wiktorya Konstancya Katarzyna, zamężna Porczyńska, c. Xawerego 717 P.

Bielak h. BIELAK.

Bekier, syn Józefa 438

Soliman, s. tegoż 439

Bielanowski h. ROGALA.

Faustyna z Kozłowskich, wdowa po Wojciechu 517

Julian Kazimiérz, syn tegoż 517

Augusta Katarzyna, c. tegoż 517

Hieronim Remigiusz Kazimiérz, s. Wojciecha 688

Bielawski h. JELITA.

Felix, syn Józefa 627

Bielawski v. Bilewski h. ZAREMBA.

Mikołaj Tomasz, syn Tomasza 892

Marcelli Władysław, s. Franciszka 921

Bielicki h. POBÓG.

Jan (Kanty), syn Walentyna 21

Franciszek (a Paulo), s. Andrzeja 54

Tomasz, s. tegoż 55

Ignacy, s. Ludwika 786

Bieliński.

Adam 213

Bieliński h. JUNOSZA.

Tomasz Bazyli, syn Macieja 212

August Zygmunt Henryk, s. Józefa 2 Ces.

Bielski z wielkich i małych Bielin Sarson h. SZELIGA.

Jan (Nepomucen) Władysław, syn Piotra 273

Julian Walenty, s. Kajetana 274

Bielski. *

Dyonizy 13

Bielski h. JASIEŃCZYK.

Mateusz, syn Macieja600

Bielski Saryusz h. JELITA.

Ignacy Jan Tomasz, syn Pawła 11

Ignacy Norbert, s. Teodora 79

Jan (Nepom.) Ignacy, s. Ignacego 441

Hippolit Wawrzyniec, s. tegoż 440

Korneliusz Antoni Cypryan, s. Franciszka 467

Dionizy, s. Antoniego797

Pantaleon Nazary, s. Jana 798

Bielski h. SZRENIAWA.

Jerzy, syn Jakóba 709

Jerzy, s. Jerzego 776

Bielski h. TRZASKA.

Kazimiérz Tomasz, s. Szymona 526

Bielski h. WIERUSZOWA.

Ignacy Jakób, syn Adama 662

Józefat Andrzéj, s. Stanisława 663

Ignacy Bonawentura, s. tegoż 664

Bieniecki h. KORAB.’’.

Ludwik, syn Franciszka 429

Konstanty Dyonizy, s. Walentego 570

Wojciech Józef, s. Konstantego Dyonizego 880

Bieniewski h. RADWAN.

Ignacy Piotr, s. Gabryela 36

Bieńkiewicz h. RADWAN.

Kajetana z Samborzeckich, wdowa po Kajetanie 651

Jan Hieronim, syn Kajetana 651

Adolf Wiktor, s. tegoż 651

Felix Leopold, s. tegoż 651

Bieńkowski h. KORWIN.

Melchior Seweryn, syn Kazim. 275

Wojciech, s. Marcina 527

Stanisław, s. Antoniego 590

Fabian, s. Jakóba 592

Jan Łukasz, s. Stanisława 591

Andrzéj Marcin Antoni, s. tegoż 593

Jakób Apolinary, s. Leona 764

Wojciech, s. tegoż 765

Mateusz, s. Macieja 766

Izydor, s. Wawrzyńca291

Franciszek (a Paulo), s. tegoż292

Felix, s. Fabiana 809

Michał Hieronim, s. Jakóba 3 Ces.

Bieńkowski. *

Franciszek 6

Biernacki h. PORAJ.

Julian ** 141 – '352

Biernacki h. PORAJ.

Stanisław Wacław Adolf August Władysław, s. Pawła 16

Wojciech Stanisław, s. Stanisława 30

Seweryn Alexander Hektor Romuald, s. Pawła 61

Honoryusz Jan (Kanty) Józef, s. Józefa 159

Karol Marcin, s. Mikołaja 302

Jan Bonifacy, s. tegoż303

Jan (Chryzostom) Teofil Hubert, s. Rocha 390

Felicyan Maxymilian Władysław, s. tegoż 391

Józef (Kalasanty) Maryan, s. Wincentego 341

Wincenty (a Paulo) Bonawentura, s. Jana 844

Zygmunt, s. Michała 893

Biernawski h. KORCZAK.

Antoni, syn Aloizego 248

Ignacy, s. Jana716

Adam Tomasz, s. tegoż 717

Stanisław Floryan, s. tegoż 718

Antoni, s. tegoż 719

Dyonizy Wojciech Stanisław, s. Xawerego 237

Ludwik Benon, s. tegoż 238

Antoni Dyonizy, s. Kazimiérza 720

Bierzyński h. JASTRZĘBIEC.

Józef Wojciech Jan (Kanty), syn Jana Nepomucena894

Bierzyński h. KORWIN.

Roman Jan Kazimiérz, syn Leonarda 2

Teodor Leonard, s. tegoż 5

Józef, s. Tomasza 9

Ludwik Anastazy Hiacynt, s. tegoż 464

Juliusz Marcelli Wilhelm, s. Kajetana 468

Biesiekierski h. POMIAN.

Ferdynand, syn Antoniego 40

Felix Kazimiérz, s. tegoż 72

Józef (Kalas.) Prokop, s. tegoż 73

Wincenty Bonawentura, s. tegoż 74

Ludwik Roch, s. tegoż 75

25

Maryan Rajmund, s. tegoż 76

Stanisław Zygmunt, s. tegoż 179

Józef, s. Stanisława 200

Biestrzykowski h. PRUS I.

Teodor, syn Stefana 166

Bietkowski h. PÓŁKOZIC.

Ignacy Jan, syn Stanisława 832

Biliński. *

Klemens 15

Billewicz.

Adam Ludwik Józef, s. Ludwika 507

Mikołaj Telesfor, s. tegoż 508

Ignacy, s. Maxymiliana 572

Wojciech, s. tegoż 571

Billewicz h. MOGIŁA.

Bronisław Adolf, syn Ludwika 793

Konstanty, s. tegoż 794

Zuzanna z Ungierów, wdowa po Ludwiku i s. tegoż Julian 787

Biskupski Wierzbięta h. NIESOBIA.

Jan (Chryzostom), syn Marcina 914

Biskupski h. SZRENIAWA.

Zenon Franciszek Onufry, syn Franciszka 412

Józef, s. tegoż 413

Michał Adam, s. tegoż 411

Bliziński h. KORCZAK.

Augustyn Franciszek, syn Tadeusza 721

Bloch h. OGOŃCZYK.

Tomasz Ambroży, syn Wojciecha 469

Walenty, s. Adama 470

Felix, s. Antoniego 683

Blumer. *

Konstancya z Sławianowskich, wdowa po Ignacym, i

Jan, syn Ignacego 40

Błeszyński.

Błeszczyński Julian, syn Mikołaja 882

Ludwik * 28

Błeszyński z Błeszna h. OKSZA.

Józef Anzelm Wojciech, syn Rocha 471

Michał Mateusz Dyonizy, s. tegoż 472

Błeszyński h. SUCHEKOMNATY.

Daniel Hieronim, syn Jana 62

Ignacy (Lojola) Dominik, s. tegoż 130

Ignacy Franciszek Euzebiusz, s. Grzegorza 131

Abdon Ignacy Tadeusz, s. Ignacego 133

Stanisław Felicyan, s. Grzegorza 276

Wojciech Franciszek, s. tegoż 277

Antoni Filip Wincenty z Błeszna, s. Dominika 332

Józef (Kalas.), s. Bonawentury 382

Karol (Boromeusz) Emeryk Leonard, s. Piotra 430

Wiktor Adam Daniel z Błeszna, s. Daniela 509

26

Maxymilian Rafał, s. Bonawentury 594

Felicyan Ignacy Józef, s. Józefa 799

Ignacy Antoni, s. tegoż 800

Wilhelm, s. tegoż 815

Błędowski h. NAŁĘCZ.

Felix Bernard, syn Józefa 833

Błędowski z Błędowa h. PÓŁKOZIC.

Franciszek Flicyan Wawrzyniec, syn Wawrzyńca 383

Błociszewski h. OSTOJA.

Franciszek Maciéj Tadeusz, syn Tadeusza 122

Stanisław Leonard, s. tegoż 729

Konstanty Jan Antoni, s. Franciszka 514

Błoński.

Adolf Wojciech, syn Alexandra 702

Błoński h. NAŁĘCZ.

Alexander, syn Teodora 169

Piotr (z Alkan.), s. Filipa (Ner.) 384

Ignacy, s. Filipa 690

Bobakowski. *

Józef 50

Bobbe h. WIENIAWA.

Józefa z Kraśniewskich, wdowa po Józefie Ignacym, i

Anna Justyna, córka tegoż 97

Ignacy, s. tegoż 98

Bobiński h. LELIWA.

Błażej, syn Jana 207

Alexander, s. Józefa 261

Franciszek, s. Antoniego 573

Stanisław, s. Józefa 601

Jan Teodor Marcin, s. Grzegorza 825

Karol, s. Ignacego 359

Bobolecki h. ŁODZIA.

Andrzéj, syn Jakóba 628

Teodor Marcin, s. tegoż 629

Wojciech Wacław, s. tegoż 630

Bóbr h. GRYFF.

Tomasz, syn Jana 99

Tadeusz, s. tegoż 100

Adam, s. Piotra 101

Franciszek Alexander Ludwik, s. tegoż 102

Alexander Longin, s. Xawerego 473

Józef, s. Zygmunta 883

Wiktor Józef, s. Józefa 898

Faustyn Alexy, s. tegoż 899

Bobrownicki h. DOLIWA.

Mikołaj Józef, syn Stefana 653

Nikodem, s. tegoż 652

Andrzéj Kazimiérz Samuel, s. Pawła574

Bobrowski h. JASTRZĘBIEC.

Jan (Kanty) Piotr (z Alkantary) Ignacy, syn Ignacego 167

27

Hrabina Maryanna z Bielińskich, wdowa po Janie (Kantym) 18 Hr.

Bobrowski h. NAŁĘCZ.

Teofil, syn Kacpra 528

Antoni, s. tegoż 817

Wacław Michał, s. tegoż 816

Bobrowski h. BÓBR. *

Antoni, syn Ignacego 1

Bobrowski h. BÓBR N. 2 *

Szymon, syn Ignacego 30

Bocheński h. RAWICZ.

Tadeusz** 208 – 56

Bock h. KOZIOŁ I.

Adam Antoni Wiktor, syn Wojciecha 6 Cesar.

Boczarski h. DĘBNO.

Dominik Kajetan Hippolit, syn Kazimiérza 631

Stanisław '28Kostka) Felix Józef, s. tegoż 632

Karolina Ludwika z Ledererów, wdowa po Janie 633

Konstanty Erazm, s. Jana 633

Adolf, s. tegoż633

Narcyz Dominik, s. tegoż 633

Ludwik, s. Jana 647

Jan Edward, s. tegoż 648

Boczkowski h. GOZDAWA.

Antoni Paweł, syn Pawła 47

Bodurkiewicz h. KOŚCIESZA.

Kazimiérz Felix (Walez.) Stanisław (Kostka) s. Gabryela 602

Boerner h. WIAROSŁAW. *

Ks. Ignacy, syn Jerzego Karola 42

Bogatko h. POMIAN.

Józef Roch, syn Rocha 27

Jan Prosper, s. tegoż 28

Augustyn Jan, s. tegoż 29

Barbara z Brzechffów, wdowa po Wawrzyńcu 326

Józef Ezechiel Franciszek, s. Wawrzyńca 326

Konstanty Eugeniusz, s. tegoż 326

Antoni Karol, s. Jana 41

Jan Prot, s. Kazimiérza 872

Bogatko h. DOPOMIAN. *

Jan, syn Michała 16

Bogdański h. PRUS 3.

Wawrzyniec Roch, syn Józefa 190

Antoni, s. Pawła 209

Jan, s. Felixa 249

Franciszek (a Paulo) Antoni, s. Kazimiérza 304

Antoni, s. Kazimiérza305

Maxymilian, s. Fabiana 475

Maryanna Regina z Markowskich, żona Antoniego 474

Julian Alexander Wawrzyniec, s. tegoż 476

Izabella Maryanna, córka tegoż 477

Alexandra Agnieszka, zamężna Boduszyńska, c. Antoniego 478

28

Ignacy Napoleon, s. Maxymil. 599

Nikodem, s. Bonawentury 884

Bogdański h. SUCHEKOMNATY.

Józef, syn Filipa 354

Józef, s. Józefa 414

Bogdaszewski. *

Józef 21

Bogowolski. *

Józef Piotr 20

Bogucki h. KRZYWDA.

Ignacy Antoni, syn Mikołaja 180

Antoni, s. Ludwika 113

Benedykt, s. Nikodema 114

Adam, s. Walentego 320

Walenty, s. Ludwika 293

Cypryan Michał, s. Walentego 321

Wiktor, s. tegoż 322

Ignacy Jan (Nepom.), s. tegoż 323

Mikołaj, s. Szymona 333

Antoni, s. Marcellego 334

Malachiasz Karol (Boromeusz) Józef (Kalas.), s. Gabryela 355

Józef, s. Nikodema 393

Franciszek Ignacy, s. Józefa 394

Ferdynand Alexander Konstanty, s. Benedykta 395

Wojciech Adam, s. Jana 396

Tomasz Eustachy, s. Nikodema 497

Benedykt Wojciech, s. Jana 529

Franciszek, s. tegoż 710

Antoni, s. Alexandra 518

Antoni, s. Wojciécha 519

Kajetan Grzegórz, s. Józefa 530

Stanisław, s. Krzysztofa 691

Ignacy, s. tegoż 692

Ludwik, s. Wojciecha665

Piotr, s. Stanisława 834

Walenty, s. tegoż 835

Kacper, s. Franciszka 836

Eugeniusz Konstanty Edmund, s. Kajetana 689

Ignacy, s. Jana926

Bogurski h. OGOŃCZYK.

Felix Jakób Wojciech, syn Franciszka 616

Boguski h. TOPÓR.

Stanisław (Kost.), syn Franciszka 45

Michał, s. tegoż 123

Józef, s. tegoż 124

Felix, s. Janusza 549

Bogusławski.

Joanna z Garlickich, wdowa po Urbanie 748

Wojciech Edward, syn Urbana 748

Ludwika Antonina, córka tegoż 748

29

Bogusławski h. JASTRZĘBIEC.

Andrzéj na Bogusławicach, syn Rocha 416

Aloizy Franciszek, s. Antoniego 442

Stanisław Jan, s. Bartłomieja 239

Bogusławski Ligenza h. KORAB.’

Sylwester Józef, syn Jana 34

Stanis. (Kost.) Koloman, s. tegoż 59

Bogusławski Scibor z Bogusławic h. OSTOJA.

Stanisław, syn Maxymiliana 96

Pacyfik Nikodem, s. Maxymil. 191

Wojciech, s. tegoż 192

Ks. Ignacy Napoleon, s. Antoniego 666

Antoni Jan, s. tegoż 667

Bogusławski z Bogusławic h. PRUS 1.

Konstanty Antoni Józef, s. Andrzeja 160

Marcelli Antoni Deograt, s. tegoż 161

Ignacy Alexy Szymon, s. Wincentego 240

Andrzéj Michał Jan Nepomucen, s. Michała241

Monika z Wojciechowskich, wdowa po Michale 242

Józef Błażej, s. Rocha ** 387·55.

Antoni, s. Ludwika 385

Stanisław, s. tegoż 386

Stefan Dominik, s. Floryana 617

Józef, s. tegoż 618

Alexander Napoleon, s. Michała 675

Michał Bruno Jan (Nepomucen), s. tegoż 243

Bogusławski h. PRUS 2.

Ludwik Bartłomiéj, s. Jana 262

Wiktoryn Benedykt, s. Jakóba 263

Benedykt Fortunat Paweł, s. Wiktora 887

Bogusławski h. SLEPOWRON.

Wojciech, syn Sebastyana 327

Michał, s. Antoniego 415

Józef Łukasz, s. tegoż531

Błażej Romuald Franciszek, s. Andrzeja 837

Bogusz h. PÓŁKOZIC.

Jan Paweł, syn Piotra 39

Franciszek Mikołaj Wawrzyniec z Ziemblic, c. Marcina 668

Boguszewski h. JUŃCZYK.

Florenty Tadeusz Fabian Sebastyan Jan z Hrebina, syn Józefa 388

Bartłomiéj, s. Jakóba 595

Jan Piotr, s. tegoż 722

Albert, s. Jana 754

Juliusz Adolf Edward, s. tegoż 755

Bohdanowicz h. ŁADA.

Mateusz, syn Piotra 693

Böhm h. BEM.

August Andrzéj, syn Augustyna 730

Bojanowski h. JUNOSZA.

Michał, syn Jakóba 479

30

Bojarski Czarnota z Bojar h. SAS.

Józef (Kalas.) Michał, syn Leona 278

Ludwik Lucyan Stanisław Karol, s. tegoż 417

Michał Edward Xawery, s. tegoż 838

Bojasiński. *

Xawery 45

Bojemski h. KORAB.’

Antoni, syn Macieja 845

Bolesta.

Sylwester, syn Ignacego 654

Bolewski h. ŁÓDŹ.

Michał Franciszek Xawery Antoni, s. Franciszka 214

Boniecki h. BOŃCZA.

Ludwik Wincenty Erazm Mierzb, syn Wacława 95

Antoni Marcelli Józef Fredro, s. Tomasza 250

Ferdynand Ignacy Hippolit Fredro, s. tegoż 251

Franciszek Karol, s. Adama 455

Jan, s. Adama 456

Bonisławski h. OGOŃCZYK.

Augustyn Czesław, syn Alexan. 783

Bontani h. BONTANI.

Tomasz Adam, s. Kazimiérza 69

Józef Jan (Nepomucen) Grzegórz, s. Pawła 134

Michał Maurycy, s. Leona 135

Józef Paweł Jan (Nepomucen) Felix, s. Józefa 790

Bońkowski h. BRODZIC.

Wojciech, syn Leona 343

Józef, s. tegoż 342

Felicyan Antoni, s. Franciszka 498

Ks. Józef Sebastyan, s. Alexan. 499

Roman, s. tegoż 500

Felix, s. Gabryela 532

Izydor, s. tegoż 533

Nikodem, s. Wojciecha 871

Bońkowski h. KORAB.’

Felix Franciszek, syn Antoniego 64

Ignacy Bonawentura, s. tegoż 125

Wojciech Anzelm, s. tegoż 168

Felix Szymon, s. Macieja 210

Ks. Antoni Roch, s. tegoż 211

Józef Benedykt, s. Antoniego 279

Borakowski h. PĘKOSŁAW.

Kazimiérz Franciszek (Xawery) Jan, syn Jana 83

Fabian Tomasz, s. Tomasza 84

Jan (Kanty) Ewaryst Szymon, s. Wincentego 115

Antoni Wit Modest, s. tegoż 116

Franciszek Kazimiérz Kajetan, s. Dominika 264

Borawski h. BOJCZA.

Grzegórz, syn Alexandra 703

Borawski h. JUNOSZA.

31

Paweł, syn Karola 252

Borejsza. *

Stefan 2

Borejsza h. WADWICZ.

Marcin, syn Antoniego 596

Boretti. *

Ferdynand 41

Felix Jan Marya 44

Pankracy Bonifacy, s. Felixa Jana Maryi 53

Borewicz h. PRUS z odm.

Antoni Hippolit Kwiryn, s. Michała 280

Borkiewicz h. BORKIEWICZ.

Honorat, syn Michała 215

Józef (Kalasanty) Jan, s. Józefa 216

Leopold Paweł, s. Franciszka217

Kazimiérz Bolesław, s. tegoż 218

Alexander Jan, s. Józefa 888

Borkowski Dunin h. ŁABĘDŹ.

Antoni, syn Piotra 443

Jakób, s. Mikołaja 575

Antoni Szymon, s. tegoż 576

Franciszek (Xawery) Konrad Andrzéj, s. Macieja 534

Magdalena z Czernickich, wdowa po Wawrzyńcu 619

Jan Wawrzyniec Józef, s. Wawrzyńca 619

Alexander Józef, s. Kazimiérza 577

Karol Napoleon, s. tegoż 578

Bonifacy, s. tegoż 579

Józef (Kalasanty) Wojciech Antoni, s. Józefa 535

Stanisław Antoni Jan (Nepomucen), s. Antoniego 536

Tomasz, s. Franciszka 603

Stanisław, s. Piotra 704

Wawrzyniec Piotr Paweł, s. Wincentego 684

Stanisław Jan, s. Franciszka 895

Helena Nepomucena, córka Franciszka 896

Józef Władysław, s. Michała 58

Wincenty, s. Floryana5 Ces.

Borkowski h. JUNOSZA.

Stanisław, syn Walentego 655

Józef, s. Adama 656

Antoni, s. Floryana 657

Paweł, s. Antoniego 670

Borkowski h. NOWINA.

Teofil, syn Macieja 634

Piotr, s. Tomasza 669

Borkowski. *

Józef 3

Szymon 18

Erazm Władysław Tadeusz, syn Józefa 29

Józef (Kalasanty) 48

Wacław Antoni Michał, s. Józefa 49

32

Bormann h. BORMANN.

Liberat Hiacynt, syn Jana Karola 458

Edward, syn tegoż 457

Jan Karol Pius, s. tegoż 459

Borodzicz h. BRODZIC.

Oktawian Alexander, syn Andrzeja 873

Tytus Jan, s. tegoż 874

Adolf Antoni Stanisław Kazimiérz, s. tegoż 875

Kassylda Antonina Joanna, córka tegoż 876

Olimpia Antonina Ludwika, c. tegoż877

Borowski h. HABDANK.

Kajetan Dominik, s. Krescentego 445

Józef Grzegórz, s. Krescentego 444

Franciszek, s. Franciszka 635

Stefan Ignacy Józef, s. tegoż 749

Apolinary, s. tegoż 649

Borowski h. JASTRZĘBIEC.

Antoni Onufry, syn Rocha 143

Józef Franciszek, s. Antoniego 170

Ks. Franciszek Wawrzyniec Justynian, s. Tomasza 171

Jan (Nepomucen), s. Jacentego 193

Józef (Kalasanty), s. tegoż 194

Teofil Damazy, s. tegoż 195

Rafał Stanisław, s. Stanisława 360

Jan Karol, s. Jana 446

Rupert Wojciech, s. tegoż 447

Hieronim, s. Jana 604

Karol Fryderyk, s. Melchiora 636

Wacław Andrzéj, s. Bogumiła 777

Aureliusz, s. Antoniego 795

Wincenty, s. Tomasza 905

Maxymilian, s. Bogumiła 906

Borowski h. LUBICZ.

Wincenty Roch, syn Alexandra 220

Borski h. BORSKI.

Nikodem, syn Franciszka 737

Bortkiewicz h. LUBICZ.

Maciej Tadeusz, s. Wawrzyń. 4 Ces.

Borucki h. ROLA.

Józef, syn Jana 806

Franciszek, s. Macieja 281

Jan (Kanty), s. Adama 580

Boruński.

Pelagia z Berowskich, wdowa po Antonim i

Jan Piotr Paweł, s. Antoniego 711

Tomasz Konstanty, s. Antoniego 744

Borycki h. TARNAWA.

Leon Stanisław, syn Piotra z Alkantary 846

Borysowicz h. DRYA.

Tadeusz Szymon, syn Onufrego 605

33

Henryk Felix, s. Antoniego 606

Borzęcki h. PÓŁKOZIC.

Antoni Kacper, syn Ignacego126

Antoni Edward z Kozarzewa, s. Antoniego 172

Maurycy Michał Damazy z Kozarzewa, s. Damazego 306

Teofil Jakób Józef, s. Stanisława 397

Alexander Franciszek, s. Stanisława 398

Wincenty Franciszek, s. Pawła 671

Borzewski h. LUBICZ.

Antoni Grzegórz Felix, syn Ludwika282

Andrzej Józefat, s. Rocha 283

Felix Seweryn, s. Joachima 284

Borzym h. BELINA.

Wincenty (a Paulo) Eliasz Teofil, syn Ludwika 221

Lucyan Gaudenty, s. tegoż 222

Borzyslawski h. SZRENIAWA.

Maxymilian (Kanty), syn Józefa 418

Adolf Alexander, s. Augustyna 419

Julian Leon Józef, s. tegoż 420

Kazimiérz, s. tegoż 421

Ignacy Pius, s. Augustyna 778

Boski h. JASIEŃCZYK.

Marcelli Ludwik, syn Kajetana 22

Alexander Władysław, s. tegoż 23

Jakób Ignacy, s. Teodora 53

Maurycy Ludwik, s. Edmunda 136

Otton Julian, s. Ignacego 137

Helena z Boskich, wdowa po Edmundzie 138

Henryk Felix, syn Edmunda 138

August Józef Jan, s. tegoż 138

Kazimiérz Prosper Adam, s. Ignacego 117

Eustachy Adam, s. tegoż 118

Roman Ignacy Wawrzyniec, s. Andrzeja 119

Teodor, s. tegoż 120

Stanisław Pius, s. Ignacego 196

Seweryn Ignacy Makary Wojciech Franciszek (Xawery) Antoni, s. Andrzeja 294

Bossowski h. ŚLEPOWRON.

Kazimiérz Józef, syn Józefa Marcina 826

Józef Adam, s. tegoż 885

Bossowski h. SZELIGA.

Ignacy Jakób, syn Antoniego 422

Boznański h. NOWINA.

Edmund Jan (Nepomucen), syn Antoniego 779

Böttcher h. CIOS. *

Wilhelm 7

Brandt h. PRZYSŁUGA.

Franciszek 31

Bratkowski h. ŚWINKA.

Teodor Jan (Nepomucen) Stefan, syn Tomasza 86

Wiktor, s. tegoż 87

34

Kajetan Władysław Piotr, s. Michała88

Napoleon Teodor Jan, s. Michała 89

Bratoszewski h. SULIMA.

Cypryan, syn Jana 43

Florentyn, s. Emeryka 162

Ignacy (Lojola) Teodor Jan z Bratoszewic, s. Jana 399

Braun h. ZASŁUGA.

Jan, syn Jerzego 197

Braun. *

Ernest Wilhelm 11

Brenn.

Eugeniusz, syn Efraima 181

Breza h. BREZA.

Eustachy Jan Stanisław, syn Eustachego 886

Brincken.

Mikołaj Józef, syn Ambrożego 685

Alexander Paweł, s. Józefa 805

Brincken h. BRINCKEN.

Juliusz 33

Brochocki h. OSSORYA.

Władysław Teodor Prokop, syn Antoniego 362

Karol Paweł, s. tegoż 361

Teressa Jadwiga Franciszka, zamężna Witkowska, c. tegoż735 W.

Brochocki h. PRAWDZIC.

Antoni Marcelli, syn Franciszka 144

Jan Gracyan, s. Tomasza 145

Marcelli Teodor, s. tegoż 146

Gracyan Tomasz, s. Michała 307

Ignacy Jakób, s. Wincentego 308

Dominik Stefan Ignacy, s. Antoniego 550

Jakób Teofil, s. Tomasza 637

Wojciech, s. Antoniego 759

Antoni Felix, s. tegoż 847

Ferdynand Maxymilian, s. Marcellego 268

Adolf Władysław, s. tegoż 269

Stanisław Korneli, s. tegoż 270

Stanisław Antoni, s. Ignacego 309

Józef Paweł, s. tegoż 772

Brochocki. *

Dominik 54

Brodnicki h. ŁODZIA.

Marcelli Hilary Antoni, syn Tomasza 868

Zygmunt August Kazimiérz Filip Jakób, s. tegoż 869

Brodowski h. ŁADA.

Mateusz Eustachy, syn Michała 42

Stanisław Jan, s. Aloizego 244

Wincenty, s. Marcina 904

Brodowski h. ŁADA 2.*

Karol, syn Józefa 23

Brodzki h. ŁODZIA.

35

Ludwik Jan, syn Jana 55l

Felix (Walezy) Teodor, s. Józefa 738

Brodzki h. NAŁĘCZ.

Tomasz Kazimiérz, syn Kazimiérza 265

Józef, s. Alexandra 431

Kazimiérz Grzegórz, s. tegoż 607

Antoni Paulin, s. Józefa 771

Bromirski h. POBÓG.

Onufry Jan (Nepomucen) Pius, s. Kazimiérza 77

Stanisław Ludwik Paulin, s. tegoż 78

Józef Benedykt, s. Józefa 182

Bonawentura Józef, s. tegoż 155

Antoni Maciéj, s. tegoż 228

Antoni Wiktor, s. tegoż 266

Bonifacy, s. Felixa 448

Wojciech, s. Wawrzyńca 582

Tomasz, s. tegoż 581

Franciszek Felix, s. Józefa 258

Jan Ludwik, s. tegoż 259

Maryanna, zamężna Waśniewska 1 ślubu Górska, c. Jana 416 W.

Bronak h. POBÓG.

Wincenty, syn Antoniego 363

Felix, s. Wincentego 801

Broniewski z Biezdziedzy h. TARNAWA.

Ignacy Antoni, syn Józefa 336

Felix Józef Ludwik Mikołaj, s. Ignacego 839

Bronikowski h. BRONIKOWSKI albo OSĘK.

Emil de Oppeln, syn Samuela 460

Maryanna Józefa z Bielskich, wdowa po Mikołaju 878

Alexander Syxtus Jan (Nepomucen), s. Kazimiérza 922

Adam Felix, s. Adama 183

Józef Alexander, s. tegoż 202

Rafał Xawery Adam, s. tegoż 201

Józef Marcin, s. tegoż552

Bronisz h. WIENIAWA.

Józef Benedykt, syn Wojciecha 184

Jan Tomasz, s. tegoż 402

Bronowski h. KORAB.’

Józef Teodor, syn Alexego 147

Walenty, s. Mikołaja 401

Jan Walenty, s. tegoż 400

Jan, s. Alexego 539

Mikołaj Paweł, s. Alexandra 537

Wincenty Konstanty Antoni, s. Alexandra 538

Jerzy Kazimiérz, s. Jana 451

Brudkowski h. JASTRZĘBIEC.

Józef Tomasz Franciszek, syn Michała 917

Brudnicki h. JASTRZĘBIEC.

Piotr Paweł, syn Jana 461

Brudziński h. PRAWDZIC.

36

Tomasz, syn Wawrzyńca 310

Andrzéj, s. tegoż 311

Józef, s. Jana 312

Jan, s. tegoż 313

Gabryel, s. tegoż 314

Kdz. Kazimiérz, s. Wawrzyńca 315

Marcyan Sebastyan, s. Jana 316

Piotr (z Alkantary), s. tegoż 317

Benedykt, s. Pawła 462

Tomasz (z Akwinu), s. Jana 463

Ludwik Jacenty, s. Antoniego 739

Józef Alexander, s. tegoż 827

Brujewicz. *

Michał 60

Bruliński h. ROCH 2.

Maciéj, syn Franciszka 245

Fabian Paweł, s. tegoż 246

Wojciech Jan, s. tegoż 247

Stanisław (Kostka), s. Jakóba 658

Ignacy Błażéj, s. Stanisława 253

Antoni, s. Piotra 828

Le Brun h. ZGODA. *

Tomasz, syn Tomasza 12

Alexander Antoni, s. tegoż 37

Le Brun.

Adolf Franci. Józef, syn Adama 780

Brunelli. *

Alfons Karol 59

Brunwej h. BIENIEWIEC. *

Juliusz Wilhelm, syn Fryderyka Wilhelma 43

Brykczyński h. GWIAŹDZICZ.

Stanisław, syn Antoniego 81

Julian Antoni Jacek, s. Antoniego 82

Brykczyński h. LUBICZOBRA.

Bogusław Bonawentura Antoni, s. Antoniego 223

Brzechowski h. POMIAN.

Szczepan Jan, syn Józefa 364

Brzechffa z Wrzący h. JASTRZĘBIEC.

Józef, syn Kacpra 254

Kazimiérz, s. tegoż 255

Tomasz Józef, s. Aloizego 511

Wojciech Andrzej, s. Wojciecha 608

Brzeński. *

Jan 14

Brzeski h. STARŻA.

Wincenty Wojciech Żegota, syn Marcina 609

Brzeski h. TOPÓR.

Władysław Piotr Ignacy, syn Andrzeja 480

Brzeziński h. DOLIWA.

Michał Franciszek z Brzezin, syn Józefa 521

37

Felix Antoni Filip z Brzezin, s. Karola 520

Florentyn Łukasz z Brzezin, s. Józefa 818

Wincenty Jan z Brzezin, s. tegoż 857

Brzeziński h. DWOYGRYF. *

Antoni, syn Stanisława 17

Brzeziński h. LUBICZ.

Floryan Franciszek Michał, syn Edmunda 672

Emilian Marcin Józef, s. tegoż 673

Franciszek Jan, s. Franciszka 597

Ignacy Marcin Kajetan, s. tegoż 695

Felix Dominik, s. tegoż 694Stanisław, s. tegoż 696

Józef Ignacy, s. tegoż 638

Adam Stanisław, syn Franciszka 740

Seweryn Franciszek Jacek, s. Felixa 791

Teofil Marek, s. Ignacego 792

Ludwik, s. tegoż 807

Brzeziński h. GODZISŁAW GRYF. *

Wojciech, syn Szymona 4

Brzeziński h. ŁABĘDŹ.

Gabryel Stanisław Dunin z Wielkiego Skrzynna, syn Stanisława 553

Gustaw Karol (Boromeusz) Felix z Wielkiego Skrzynna Dunin, s. Józefa 583

Franciszek Xawery ( ze Skrzynna Dunin), s. Geroncego 481

Brzeziński. *

Andrzéj 39

Brzoska h. NOWINA.

Barnaba Felix Antoni, syn Wojciecha 318

Antoni, s. Szymona 584

Paweł, s. Antoniego 620

Brzostowski h. BOŃCZA.

Piotr Paweł, syn Antoniego 482

Franciszek, s. tegoż 483

Jan, s. Józefa 484

Jakób, s. Fabiana 485

Wincenty, s. Antoniego 486

Łukasz Kleofas, s. tegoż 487

Andrzéj Maciéj, s. Stefana 900

Dyonizy, s. Antoniego 1 Cesar.

Brzostowski h. STRZEMIĘ.

Hrabia Hippolit Michał Roch Ignacy, syn Franciszka 1. 40 H.

Karol 60

Hrabianka Ludwika Maryanna, córka Xawerego 148. 42 H.

Hrabia Michał, s. Alexandra 41 H.

Brzozowski h. BELINA.

Teofil, syn Stanisława 488

Alexander Wiktoryn, s. tegoż 489

Ludwik Kazimiérz, s. tegoż 490

Leon Waleryan, s. Antoniego 639

Józef, s. Adama 712

Brzozowski h. GOZDAWA.

38

Jan Stanisław, syn Stanisława 540

Wojciech, s. tegoż 541

Brzozowski h. KORAB.’

Kazimiérz Franciszek Józef, syn Franciszka 185

Stanisław Fryderyk Filip, s. Alexandra 295

Hilary Felix, s. Walentego 585

Franciszek, s. Alexandra 621

Benedykt, s. Piotra 640

Michał, s. Kacpra 641

Eligiusz Bolesław Rafał, s. Pawła 542

Felix Jan, s. Alexandra 731

Andrzej Wincenty, s. tegoż 697

Franciszek Walenty, s. Grzegorza 848

Józef Tomasz, s. Jana 858

Barnaba Antoni, s. Walentego 879

Brzozowski h. LUBICZ.

Piotr Ignacy Maurycy, syn Józefa 56

Jan Tomasz, s. Piotra 296

Konrad Marcin, s. Jana 819

Brzozowski h. STARŻA.

Józefat Konrad Alexander, syn Mateusza 6

Teofil, s. tegoż 15

Hieronim Nikodem, s. tegoż 234

Brzozowski na Brzozowcu h. TOPÓR.

Paweł Jan, syn Jana Euzebiusza 423

Franciszek Euzebiusz, s. Jana 449

Brzozowski. *

Józef 8

Józef 46

Buchowiecki h. DROGOSŁAW.

Michał, syn Wiktoryna 14

Józefat Kazimiérz, s. Józefa 543

Ignacy Piotr (z Nolasko), s. tegoż 544

Buchowski h. SAS.

Teofil Edmund Henryk, syn Kazimiérza 659

Buczacki h. TARAK.

Jakób Murza, syn Józefa 156

Zacharyasz, s. Eliasza732

Buczeń h. ŚLEPOWRON.

Jacenty Gorgoniusz Mikołaj Andrzej, syn Andrzeja713

Buczyński.

Józef, syn Antoniego 923

Buczyński h. STRZEMIĘ.

Teodor Piotr na Buczynie, syn Józefa 224

Joanna Magdalena z Wężyków, wdowa po Józefie 285

Franciszek (a Paulo) Wincenty(z Ferrary) Marek (Ewangie.) na Buczynie, s. Józefa 285

Emilia Maryanna na Buczynie, córka tegoż 285

Albina Antonina Placyda na Buczynie, c. tegoż 285

Maryanna Józefa Joanna Rozalia na Buczy., c. tegoż 285

Józefa Anna Nepomucena na Buczy., c. tegoż 285

39

Jan Józef na Buczynie, s. Karola 365

Stanisław (Kostka) na Buczynie, s. tegoż 366

Mateusz na Buczynie, s. tegoż 367

Karol (Boromeusz), s. Józefa491

Władysław Mikołaj Józef na Buczynie, s. tegoż 644

Bolesław Felix Antoni na Buczynie, s. tegoż 645

Grzegorz, s. Grzegorza 642

Mikołaj, s. tegoż 643

Lucyan Napoleon Mikołaj, s. Kacpra 915

Wincenty Alexander, s. Alexandra 918

Budkiewicz h. JASTRZĘBIEC.

Antoni Bartłomiéj, syn Wincentego 788

Budny h. JASTRZĘBIEC.

Jakób, syn Wojciecha698

Jan, s. tegoż 767

Ks. Grzegórz, s. Macieja 821

Józef, s. tegoż 822

Teodor, s. tegoż 823

Mateusz, s. Franciszka 849

Budziszewski h. GRZYMAŁA.

Prosper Jan Paweł Onufry, syn Michała 4

Mikołaj Tomasz Adam, s. Tomasza 67

Karol, s. tegoż68

Antoni, s. tegoż 85

Józef Paweł Antoni, s. Gabryela 344

Tomasz Wincenty, s. Gabryela 345

Franciszek (a Paulo), s. Kazimiérza 501

Felix Piotr, s. Pawła 502

Michał Tomasz Antoni, s. Felixa 492

Ignacy Jan (Kanty) Michał, s. Felixa493

Stanisław Piotr, s. tegoż 494

Jan Paulin, s. tegoż 495

Piotr, s. Pawła 897

Budziszewski h. HABDANK.

Stanisław, syn Józefa 555

Franciszek, s. tegoż 554

Ignacy Piotr, s. tegoż 556

Wacław Michał, s. tegoż 557

Felix, s. Jacentego 558

Stanisław, s. Mateusza 562

Piotr, s. tegoż 561

Kazimiérz, s. Stanisława 559

Jan, s. tegoż 560

Jan, s. Maurycego 563

Adam Wiktor Mikołaj, s. Tomasza 723

Franciszek, s. Tomasza 724

Jan Mikołaj, s. Stanisława 859

Budziszewski h. BUDZISŁAW. *

Franciszek 38

Budzyński h. DĄBROWA.

40

Piotr (z Alkantary) Jan (Kanty), syn Andrzeja 496

Józef, s. Tomasza 611

Bujalski h. KOŚCIESZA.

Franciszek, syn Karola 586

Ignacy, s. Jana587

Franciszek Jakób, s. Felixa 588

Teofil, s. Jakóba 687

Roch Jacek, s. Franciszka 750

Antoni Piotr, s. tegoż 751

Józef, s. tegoż 752

Paweł, s. Józefa 784

Bujno h. ŚLEPOWRON.

Stanisław Wojciech, syn Franciszka 139

Franciszek Gabryel, s. Ludwika 93

Waleryan Wojciech, s. Franciszka 94

Józef, s. Jana 676

Jan Franciszek, s. Tomasza 901

Józef, s. tegoż 902

Bukowiecki h. DROGOSŁAW.

Tomasz Adam, syn Błażeja 760

Antoni, s. tegoż 761

Bukowiecki h. OGOŃCZYK.

Adolf Zygmunt, syn Leona 71

Bukowiński h. DROGOSŁAW.

Teodor, syn Józefa 598

Mateusz Wacław, s. Józefa 741

Bukowski h. BOŃCZA.

Antoni Wit Modest, syn Michała 70

Fryderyk, s. Franciszka 286

Józef Kazimiérz, s. Macieja 870

Bukowski h. OSSORYA.

Jan Felix Ossoryusz, syn Franciszka 198

Józef Ossoryusz, s. Józefa 199

Wincenty Michał Ludwik Robert, s. Ignacego 424

Karol Marcin Stanisław, s. Beniamina 768

Bukowski h. JASTRZĘBIEC.

Szymon, syn Wojciecha 403

Felix Antoni, s. Józefa 404

Antoni, s. tegoż 405

Bukraba h. SZELIGA.

Gasztold Józef Wojciech, s. Jana 267

Bulewski h. SAMSON.

Ferdynand, syn Ludwika 753

Bułakowski h. PRAWDZIC.

Jan, syn Józefa 733

Tadeusz Szymon (Juda), syn tegoż 742

Bułharyn h. BUŁAT.

Felicyan Hilary, syn Joachima 127

Ludwik Edward, s. tegoż 337

Joachim Piotr, s. Joachima 512

41

Burdzicki h. SYROKOMLA.

Kazimiérz Fryderyk Tomasz Jan, syn Antoniego 660

Burghard h. BURGHARD.

Karol Stefan, syn Bonawentury 674

Stanisław, s. tegoż 769

Burski h. JASIEŃCZYK.

Tomasz Adam, syn Józefa 743

Buszkowski z Buszkowic h. OSSORYA.

Leon, syn Józefa 319

Ludwik, s. Kazimiérza 565

Wincenty, s. tegoż 566

Ludwik, s. Józefa 567

Alexander Jakób, s. tegoż 568

Butler h. BUTLER.

Antoni 128

Byczkowski h. TOPÓR.

Bartłomiéj Antoni Beniamin, syn Andrzeja 705

Bykowski h. GRYFF BIAŁY.

Stanisław, syn Antoniego 91

Mateusz Edward Kazimiérz, s. Jana 545

Bykowski Jaxa h. GRYFF.

Józef Leon, syn Andrzeja 35

Felix Erazm, s. Baltazara 186

Walenty, s. Ignacego 287

Henryk, s. Józefa 163

Władysław, s. tegoż 164

Bystrzanowski v. Bystrzonowski h. STARY-KOŃ.

Józef 44

Kazimiérz, syn Michała 112

Maxymilian, s. Franciszka 229

Stanisław Jan Adolf z Bystrzonowic, s. Ignacego 331

Konstanty z Bystrzo., s. tegoż 425

Henryk Józef z Bystrzonowic, s. Franciszka 503

Bonifacy Jan (Nepomucen), s. tegoż 646

Ferdynand z Bystrzono., s. tegoż 612

Albert Faustyn Józef Walenty Jan Antoni Tadeusz Maryan z Bystrzonowic, s. tegoż 916

Byszewski z Drozdowa h. JASTRZĘBIEC.

Tomasz 7

Antoni Felix Michał Józef, syn Arnolda 10

Jakób Stanisław Bonifacy Jan (Nepomucen), syn tegoż 17

Józef, s. Franciszka 25

Kacper, s. Szymona 46

Magdalena Teodozia, zamężna Konopnicka, córka Franciszka 117

Romuald Felix, s. Józefa 51

Maryanna Nimfa, zamężna Radlicka, c. tegoż 54 R.

Onufry Antoni, s. tegoż 52

Seweryn, s. Marcina 256

Antoni (z Padwy) Modest, s. tegoż 257

Robert Antoni, s. Józefa 346

Floryan Stanisław, s. Tomasza 107

42

Bzicki Jarogoszka h. CIOŁEK.

Józef Ignacy Felic., syn Kajetana 789

Bzowski Janota h. NOWINA.

Elżbiéta Józefa Katarzyna z Wielogłowskich, wdowa po Cypryanie, i 187

Józef Stanisław, syn Cypryana 187

Wacław, s. tegoż 187

Alexander, s. tegoż 187

Maryanna Teofila, córka tegoż 187

Pulina, c. tegoż 187

Teofil Tomasz Tadeusz, s. Stanisława 157

Bzowski h. OSTOJA.

Weronika z Świderskich, wdowa po Kajetanie 781

Adam Franciszek (Xawery), syn Kajetana 796

Edward Józef, s. tegoż 866

Hippolit Stanisław, s. tegoż 867

Bzowski. *

Piotr 9

Bzura h. LIS.

Adam Mateusz, syn Gracyana 90

C.

Całkowski. *

Gabryel 2

Campioni h. CAMPIONI.

Alexander Józef Albert, syn Filipa 326

Cebulski h. PRAWDZIC.

Wincenty Bernard Felix Ignacy syn Antoniego 420

Cedrowski h. ODROWĄŻ.

Józef Piotr, syn Wojciecha 410

Stanisław, s. Józefa Piotra 416

Waleryan, s. tegoż 417

Konstanty, s. tegoż 418

Maryan Władysław, s. tegoż 419

Cedrowski.

Antoni 409

Celiński h. SKRYTOMIR.

Julian Antoni, syn Józefa 16

Władysław Alexander, s. tegoż 17

Celiński h. ZAREMBA.

Wiktor Bonawentura, syn Franciszka 215

Jan Paweł, s. Jacka 339

Józef z Celin, s. Antoniego 340

Alexander Antoni, s. Kazimiérza 341

Franciszek, s. Stanisława 370

Andrzéj, s. tegoż 371

Józef 180

Maxymilian Franciszek Rafał, s. Krzysztofa156

43

Ignacy Domin. Kajetan, s. tegoż 157

Antoni Kazimiérz, s. tegoż 158

Konstanty Maxymilian Franciszek, s. Józefa 159

Ludwik Józef Antoni, s. tegoż 160

Zofia Jadwiga Katarzyna, c. tegoż 161

Franciszek Placyd Serafin Dyonizy, s. Wiktora 366

Chajęcki h. KORAB.’

Wawrzyniec Hijacynt, syn Antoniego 258

Ludwik Zacharyasz Bartłomiéj, s. Wawrzyńca 353

Franciszek z Chajęt, s. Michała 631

Chałgasiewicz. *

Tomasz 17

Chamski h. GRYFF.

Stanisław, syn Jakóba228

Adam, s. Ignacego 312

Julian Wiktor, s. Jana 313

Antoni Waleryan, s. Piotra 314

Stanisław Tadeusz, s. Tadeusza 430

Chamski h. JASTRZĘBIEC.

Franciszek Józef, syn Ignacego 66

Humilian Bernard, s. Adama 69

Tymoteusz Paweł, s. Faustyna 67

Rajmund Błażéj, s. Józefa 68

Józef Grzegórz, s. Adama 229

Charczewski h. CHOLEWA.

Adam Paweł, syn Izydora 116

Charzewski h. SRZENIAWA.

Wincenty (z Ferrary) Kajetan, syn Wincentego 508

Charzyński h. SZELIGA.

Antoni Maxymilian, syn Józefa 315

Fortunat Antoni Maurycy, s. tegoż 316

Walenty Jan, s. Stanisława 402

Władysław Michał, s. tegoż 403

Alexander Anzelm, s. Józefa 541

Jan Leonard, s. Franciszka 572

Franciszek, s. tegoż 573

Chaudoir h. CHAUDOIR.

Baron Stanisław, syn przysposobiony Jana Józefa 4

Maxymilian, s. Stanisława 5

Chawłowski h. SULIMA.

Władysław Franciszek Jan, syn Marcina 421

Chądzyński h. CIOŁEK.

Ignacy, syn Szymona 204

Wincenty, s. tegoż 206

Mateusz, s. tegoż 205

Julian Piotr, s. Józefa 207

Wincenty, s. tegoż 208

Jan, s. Franciszka 287

Stanisław, s. Szymona 333

Felix, s. Józefa 372

44

Paweł, s. Adama 432

Hippolit Tomasz Zygmunt, s. Macieja 433

Karol, s. Szymona 597

Chełchowski h. LUBICZ.

Józef, syn Jana 342

Antoni Jan, s. Stanisława 554

Chełmicki h. NAŁĘCZ.

Ignacy Antoni Tomasz, syn Stanisława 53

Antoni Zenon, s. Romana 162

Ignacy Franciszek, s. Damazego 146

Wincenty Alexander, s. tegoż 147

Józef Nikodem, s. tegoż 148

Sylwester Ignacy Józef, s. Onufrego 218

Ferdynand, s. Wincentego 230

Felix Antoni, s. Antoniego 201

Eufemia Michalina Rozalia, córka Wincentego 354

Eufemia Leokadia Rozalia, c. tegoż 355

Xawery Kacper Melchior Baltazar, s. Gabryela Józefa 456

Alexy Maryan, s. Teofila 632

Chełmski h. OSTOJA.

Franciszek (Xawery), s. Stanisława 163

Chełstowski h. JASTRZĘBIEC.

Stefan Idzi, syn Antoniego 309

Mikołaj, s. Józefa 457

Chlebowski z Wybranowa h. PORAJ.

Alexander Ludwik, syn Karola 128

Franciszek (Xawery) Tadeusz, s. Jakóba 250

Chlewicki h. ODROWĄŻ.

Franciszek Felix, syn Jacka 75

Jan, s. tegoż 76

Alexander, s. tegoż 77

Chludziński h. CHOLEWA.

Jan Julian, syn Wojciecha 164

Józef Hiacynt, s. tegoż 165

Tomasz Ignacy, s. tegoż 166

Jan Piotr, s. Ludwika 167

Franciszek (Xawery), s. Ignacego 295

Łukasz Franciszek, s. Wojciecha 346

Stanisław (Kostka), s. Jana 347

Tadeusz Grzegórz Maciéj, s. Józefa 83

Apolinary Liberyusz, s. Paulina 613

Andrzéj Jan, s. tegoż 614

Hippolit, s. Antoniego 612

Franciszek Brunon, s. Józefa 119

Stanisław, s. tegoż 120

Stanisław Hippolit, s. Antoniego 121

Tomasz Mateusz, s. Daniela 122

Nikodem, s. Wojciecha 249

Józef Grzegórz, s. Mateusza 509

Mateusz, s. Pawła 574

45

Teodor Józef, s. tegoż575

Maciéj, s. tegoż 576

Benedykt, s. tegoż 577

Karo Zacharyasz, s. Macieja 640

Ignacy Ludwik, s. Tadeusza Grzegorza 644

Chłapowski z Chłapowa h. DRYA.

Antoni Władysław Paweł, syn Ludwika 317

Chłusowicz h. GOZDAWA.

Felix Konstanty, syn Andrzeja 138

Chmielecki h. BOŃCZA.

Urszula z Lindnerów, wdowa po Stanisławie 129

Celestyn, syn Karola 196

Antoni Walenty, s. tegoż 197

Stanisław Alexander, s. Stanisława 599

Chmielewski v. Chmielowski h. JASTRZĘBIEC.

Teodor, syn Macieja 453

Tomasz Antoni, s. Ignacego 652

Chmielewski h. WIENIAWA.

Stanisław Jan, syn Antoniego 78

Leon Witalis, s. tegoż 80

Wojciech Kazimiérz Szymon, s. tegoż 130

Ludwik Bartłomiéj Tadeusz, s. tegoż 131

Antoni Bazyli Wincenty, s. tegoż 132

Franciszek (Salezy), s. Walentego 139

Jan Piotr, s. tegoż 181

Rajmund, s. tegoż 183

Antoni Abbat, s. tegoż 241

Maxymilian Adam, s. Macieja 242

Kdz. Tomasz, s. Franciszka 310

Jan, s. Marcina 373

Wojciech, s. tegoż 374

Adam, s. tegoż 375

Antoni, s. tegoż 376

Józef, s. Jana (Kantego) 367

Bronisław Jan, s. tegoż 368

Jan (Nepomucen) Ignacy, s. Stanisława 79

Lucyan Fryderyk, s. Jana 182

Chmielewski h. WIENIAWIN. *

Ignacy, syn Stanisława 13

Chmieleński v. Chmieliński h. LESZCZYC.

Wawrzyniec, syn Adama 251

Łukasz Kajetan, s. Walentego 259

Jan, s. Adama 335

Adam Tytus Jan, s. Rajmunda 435

Kazimiérz Józef, s. tegoż 434

Korneli, s. tegoż 436

Jan (Nepomucen), s. Wojciecha 458

Napoleon Alexander Franciszek, s. tegoż 531

Faustyn, s. Franciszka 535

Antoni Paweł, s. Piotra 537

46

Hippolit, s. Józefa 581

Łukasz, s. Michała 633

Jan, s. Józefa 648

Tomasz, s. Marcina 649

Chmieliński h. POKORA.

Michał Ignacy, syn Stefana 404

Chobrzyński h. RAWICZ.

Józef (Kalasanty), syn Izydora 411

Wojciech, s. Błażeja 498

Antoni Józef, s. Kazimiérza 499

Chociszewski h. JUNOSZA.

Józef Kazimiérz, syn Józefa 33

Jan (Nepomucen), s. Antoniego 34

Erazm Mikołaj Damazy, s. tegoż 209

Chodakowski h. DOŁĘGA.

Andrzéj, syn Franciszka 377

Marcin, s. tegoż 378

Paweł, s. tegoż 488

Konstanty Stanisław, s. Marcina 487

Jan Alexander, s. Stanisława 634

Chodkowski h. OSTOJA.

Leon Józef Adam Kajetan Jan (Nepomuc.), syn Stanisława459

Choiński h. KORCZAK.

Jan, syn Pawła 439

Andrzéj, s. Idziego 555

Antoni, s. tegoż 556

Chojecki h. LUBICZ.

Andrzéj Xawery, syn Franciszka 104

Chojnacki h. TRZASKA.

Franciszek (Salezy) Józef Perełka, syn Alexandra 25

Ignacy Józef Perełka, s. Franciszka 26

Stefan Adam, s. Macieja 97

Maxymilian Dyonizy, s. tegoż 117

Wincenty, s. tegoż 118

Karol Perełka, s. Stanisława 152

Andrzéj Mikołaj Józef Perełka, s. tegoż 133

Adam Stefan, s. Józefa 260

Chojnacki.

Romuald Gabryel Józef Piotr, syn Józefa 641

Chojnowski h. LUBICZ.

Gracyan, syn Wojciecha 91

Leon Tadeusz, s. Józefa 134

Teofil Klemens, s. tegoż 135

Jan, s. Onufrego 202

Józef, s. Stefana 264

Wojciech, s. Wawrzyńca 262

Józef, s. tegoż 263

Zacharyasz, s. tegoż 261

Marcin, s. Jakóba 320

Benedykt, s. Wawrzyńca 356

47

Kdz. Franciszek, s. Andrzeja 600

Baltazar, s. tegoż 601

Cholewicki h. CHOLEWA.

Xawery Franciszek, syn Felixa 472

Ignacy Augustyn, s. tegoż 578

Chomentowski h. PRUS 1.

Józef, syn Grzegorza 615

Józef, s. Jana 616

Chomętowski Pieczynga h. LIS.

Franciszek, syn Józefata 318

Leon Gaudenty Walenty, s. Józefata 319

Władysław Franciszek (Salezy) Kwiryn, s. Franciszka 544

Chomętowski h. PORAJ.

Ignacy Wincenty, syn Tomasza 343

Chorkowski h. ROLA.

Ignacy Alexy, syn Michała 243

Choromański h. LUBICZ.

Kdz. Stanisław (Kostka), syn Fabiana 18

Franciszek, s. Józefa 19

Teodor, s. tegoż 20

Alexander Ignacy, s. tegoż 22

Adam, s. Fabiana 49

Piotr Wincenty, s. Michała 84

Filip Jakób, s. Wojciecha 174

Józef, s. Michała 219

Jan Antoni, s. tegoż 270

Walenty, s. Karola 422

Mikołaj, s. Piotra 437

Franciszek, s. tegoż 438

Franciszek Piotr, s. Józefa 500

Józef Wojciech Teofil Antoni, s. tegoż 501

Jan, s. Wojciecha 542

Szymon, s. Jana 582

Chorzewski h. HABDANK.

Józef, syn Piotra 529

Chotecki h. PORAJ.

Wincenty (z Ferrary), syn Józefa 271

Antoni, s. Teodora 594

Chrapowicka h. GOZDAWA.

Helena, córka Antoniego 288

Christiani h. JAROSŁAW. *

Franciszek de Jarosław, syn Jana 4

Chromecki h. KORWIN.

Wincenty Tadeusz, syn Jana 515

Chromiński na Chromnie h. LUBICZ.

Maciéj, syn Szymona 175

Stanisław (Kostka), s. Ludwika 177

Szczepan, s. Andrzeja176

Franciszek, s. Józefa 336

Władysław Mateusz, s. Macieja 247

48

Jan, s. Szczepana 248

Tomasz, s. Franciszka 617

Chroniewska h. GRYFF-ZŁOTY.

Monika Maryanna Agnieszka Zuzanna Dorota zamężna Kowalska, córka Jana 892 K.

Chronowski h. GRYFF.

Jan Józef, syn Michała 272

Józef, s. Macieja 273

Marcin, s. tegoż 330

Szymon Karol, s. tegoż 331

Tomasz, s. tegoż 332

Chrostowski h. OSTOJA.

Paweł Benedykt, syn Romualda 63

Jan Ambroży, s. tegoż 65

Wawrzyniec, s. tegoż 64

Paweł, s. Piotra 136

Wojciech, s. tegoż 137

Tomasz, s. Kazimiérza 220

Felicyan, s. tegoż 221

Antoni, s. Kazimiérza222

Antoni, s. Benedykta 473

Mateusz, s. tegoż 474

Jan, s. tegoż 475

Jakób, s. tegoż476

Adam, s. Mateusza 564

Józef Norbert Medard, s. Antoniego 565

Wojciech. s. Wincentego 566

Jakób, s. Tomasza 567

Hippolit, s. Pawła 71

Franciszek, s. Filipa 606

Chrostowski. *

Józef Norbert Medard18

Chrościcki Sieczko h. LELIWA.

Józef Wojciech, syn Franciszka 98

Franciszek Michał, s. Antoniego 154

Chrościechowski h. BOŃCZA.

Piotr Jakób, s. Józefa 481

Chrościelewski. *

Jan 19

Chrościński h. JUNOSZA.

Franciszek (Xawery) Jacek, syn Ignacego 216

Chrystowski h. STARŻA.

Robert Jan Teodor, syn Jana 607

Chrzanowski h. KORAB.’

Józef, syn Jana 329

Tadeusz Józef Celestyn, s. Michała 357

Stanisław Antoni, s. tegoż 361

Wincenty Xawery, s. tegoż 360

Jan, s. tegoż 358

Wojciech, s. tegoż 359

Balbina z Lisieckich, wdowa po Leonie, 20 śl. Kryńska 440

49

Julian, s. Leona 440

Władysław, s. tegoż 440

Waleryan, s. tegoż 440

Ludwik, s. Józefa 557

Ignacy Kajetan, s. Kajetana 562

Gracyan Baltazar, s. Ludwika 563

Józef Teodor, s. Józefa 505

Józef Spirydyon, s. Macieja 650

Józef Jan, s. Wawrzyńca 653

Franciszek Jan, s. Jakóba 658

Antoni Piotr, s. Wawrzyńca 660

Chrzanowski h. NOWINA.

Leopold Wincenty, syn Rafała 244

Józef Pius, s. Stanisława 327

Leon, s. tegoż 328

Wojciech Wincenty (Ferreryusz), s. Jana 441

Apolinary Zygmunt, s. Rafała 502

Chrzanowski h. PORAJ.

Franciszek Robert, syn Ignacego 86

Łukasz Piotr Szymon, s. Kacpra 89

Adam, s. Ignacego 87

Konrad Józefat, s. Kacpra 88

Michał Tadeusz, s. Józefa 184

Grzeg. Józef z Kozietuł, s. tegoż 265

Stanisław z Kozietuł, s. tegoż 266

Paweł, s. Kazimiérza 274

Antoni, s. tegoż 275

Wojciech, s. tegoż 276

Adam, s. tegoż 277

Piotr, s. Adama 278

Michał, s. tegoż 279

Stanisław, s. Antoniego 280

Jan, s. tegoż 281

Nikodem, s. tegoż 282

Mateusz Mikołaj, s. Higina v. Wigimina 635

Antoni, s. tegoż 636

Chrzanowski h. ROGALA.

Leon Józef Konstanty, syn Walentego 256

Kazimiérz, s. Jana 379

Paweł Hilary, s. Tomasza 380

Wojciech, s. Jana 602

Walenty, s. Antoniego 642

Stanisław, s. Wojciecha 643

Stanisław, s. Tomasza 647

Kacper Melchior Baltazar, s. Dominika 662

Chrzanowski h. SUCHE-KOMNATY.

Krystyna z Tomickich, wdowa po Ignacym, i 217

Jan (Nepomucen) Majol, syn tegoż 217

Maryanna z Zarembów, wdowa po Józefie, i 110

Bogumił Antoni Hippolit, s. tegoż 110

50

Paweł z Łaniowa, s. Stanisława 105

Jan Pius z Łaniowa, s. tegoż 106

Hippolit Roch z Łaniowa, s. Józefa 107

Michał Hieronim z Łaniowa, s. Stanisława 108

Dyonizy Marek z Łaniowa, s. Ignacego 109

Chrzanowski. *

Łukasz18

Chrząnowski h. PORAJ.

Józef Benedykt, syn Marcina 7

Adam Antoni Józef Kajetan, s. Maxymiliana 423

Maryanna Franciszka, zamężna Grabowska, córka Marcina 310

Chrząstowski h. OSTOJA.

Wacław Tomasz Adam, syn Adama 583

Stanisław Teodor Andrzéj, s. tegoż 584

Zdzisław Mateusz, s. tegoż 585

Mieczysław Julian August, s. tegoż 586

Kazimiérz Jan Wojciech, s. teg. 587

Chrząszczewski h. TRZASKA.

Teodor Rajmund, syn Macieja 54

Jan (Nepomucen) Protazy, s. Dyonizego 233

Teofil Tomasz, s. tegoż 460

Felix Hilary, s. tegoż 528

Chudzyński h. CHOLEWA.

Felix Piotr Bernard, syn Filipa 12

Alexander Jan, s. Antoniego 267

Józef Franciszek, s. Felixa 603

Ludwik Antoni, s. Pawła 654

Chwalibóg h. STRZEMIĘ.

Karol Piotr Ignacy, syn Wincentego 11

Józef Antoni Felicyan z Janowic, s. tegoż 92

Karol Henryk Tadeusz, s. Wilhelma 185

Konrad Andrzéj, s. tegoż 186

Stefan Tymoteusz, s. Franciszka 424

Mieczysław Władysław Spirydyon z Janowic, s. Jana 651

Chyczewski h. CHRYNICKI.

Rajmund Seweryn Dydak Paschalis Mikołaj, s. Józefa 618

Marcelli Fortunat Hermogenes, s. tegoż 620

Chryzostom Konstanty Jan, s. Wojciecha 619

Lucyan Stefan, s. Pawła 663

Chyczewski h. KORCZAK.

Symeon Maciéj, syn Leonarda 621

Tomasz, s. Adama 622

Jan, s. tegoż 623

Chylewski h. JASTRZĘBIEC.

Michał, syn Leona 381

Chyliczkowski. *

Jan 6

Chyliński h. JASTRZĘBIEC.

Antoni Nestor Piotr, syn Felicyana 546

Ludwik Jan Andrzéj, s. tegoż547

51

Karol, s. Piotra 545

Józef, s. tegoż 579

Tomasz, s. tegoż 637

Kacper, s. tegoż 638

Chyliński.

Kacper112

Ciborowski h. KOŚCIESZA.

Ludwik Konstanty, syn Jana 4 Ces.

Ciborowski h. PIELESZ.

Leopold Szymon, syn Antoniego 191

Seweryn, s. Rocha 399

Wincenty (z Ferrary) Wojciech, s. Alexandra 400

Walenty, s. Krzysztofa 401

Antoni, s. Teodora 425

Maciéj, s. Antoniego 489

Alexander Franciszek, s. tegoż 624

Ciborowski h. TRĄBY.

Tomasz Wiktoryn, syn Antoniego 461

Cichocki h. NAŁĘCZ.

Józef (a Copertino), syn Ignacego 62

Józef Teodor, s. tegoż168

Dominik Jan Józef, s. Witalisa 170

Stanisław Jan Józef, s. tegoż 169

Cypryan Henryk Bonawentura, s. Franciszka 153

Onufry Stanisław Euzebiusz, s. tegoż 223

Ludwik, s. Witalisa 171

Józef Ryszard, s. tegoż 172

Pelagia Joanna Barbara, c. tegoż 173

Cichorski h. PRAWOŚĆ. *

Wincenty, syn Fabiana 9

Cichowski h. WĄŻ.

Piotr Paweł Stanisław, syn Józefa 268

Roman Dominik Kajetan, s. Piotra 269

Ciechanowski h. SKARBIEŃ. *

Jan, syn Jakóba 1

Ciecholewski h. PAPRZYCA.

Adam Grzegórz, syn Tomasza 289

Ciechomski h. WĄŻ.

Józef (Kalasanty), syn Wojciecha 6

Floryan Stanisław, s. Michała 548

Mateusz Maurycy Felix, s. Wincentego 608

Cieciszowski h. KOLUMNA.

Kazimiérz Adam Dyonizy Karol, syn Jana (Chryzostoma) 321

Edward Wawrzyniec Walenty, s. tegoż 322

Cielecki h. ZAREMBA.

Emilian Wawrzyniec z Kalinowy, s. Stanisława 29

Felix Wojciech Stanisław, s. Wojciecha 50

Józef Wincenty Paweł, s. Andrzeja 51

Klemens Franciszek (Xawery) Jan (Nepomucen), s. tegoż 52

Onufry Jan Konstanty, s. Ignacego 149

52

Głodziński Alfons, s. Józefa 580

Ignacy Walenty, s. Onufrego 150

Konstanty Mikołaj, s. tegoż 151

Julian Stanisław Jan, s. Romualda Juliana 598

Teodor Wincenty Anastazy, s. Anastazego 625

Władysław Kazimiérz, s. Romualda Juliana 645

Edmund, s. tegoż 646

Antoni Floryan, s. Seweryna 5 Ces.

Cieleski h. DOLIWA.

Hippolit Stefan Franciszek, syn Andrzeja ** 81. 7

Ciemniewski h. PRAWDZIC.

Franciszek Kwiryn, syn Józefa 23

Wojciech Jan Bonifacy, s. tegoż 24

Franciszek, s. Jana 30

Michał Paweł, s. Alexandra 35

Balbina Krystyna, córka Alexandra 36

Rozalia Felicyanna, c. tegoż 37

Salomea Faustyna, c. tegoż 38

Jan (Chrzciciel), s. Jana 48

Antoni Franciszek Marcin, s. Macieja 252

Adam Wincenty, s. Józefa 334

Edward, s. Stanisława490

Julian Faustyn, s. tegoż 491

Artur Antoni, s. tegoż492

Hieronim Kajetan, s. tegoż 493

Honorata Urszula, c. Stanisława 494

Walentyna Agnieszka, c. tegoż 495

Walerya Maryanna, c. tegoż 496

Jan Michał, s. Kacpra 630

Julianna Maryanna, zamężna Gazowska, c. Alexandra 46

Anna Magdalena, zamężna Przyborowska, c. tegoż 38 P.

Ciemnołoński h. PRAWDZIC.

Xawery Edward, syn Stanisława 382

Romuald Tadeusz Nikodem, s. tegoż 383

Cieński h. POMIAN.

Jan (Nepomucen) Julian Stanisław, syn Stanisława 187

Józef Leopold, s. Mikołaja 296

Franciszek Erazm, s. Melchiora 549

Antoni Józef, s. Leona 297

Maryanna Joanna Róża z Cienia, zamężna Pakoszewska, córka Kazimiérza 315 P.

Ciesielski h. ZADORA.

Michał, syn Stanisława 198

Ciesielski.

Antoni Józef, syn Macieja 15

Cieszewski h. JASTRZĘBIEC.

Teofil Józef, syn Piotra 102

Paweł Alexy, s. tegoż 103

Konstanty Stanisław, s. Stefana 311

Cieszkowski h. DOŁĘGA.

Paweł, syn Floryana 3

53

Ignacy, s. tegoż 5

Krzysztof, s. tegoż 4

Michał, s. Wawrzyńca 510

Kajetan Tomasz Szymon (Juda), s. tegoż 568

Józef Patrycyusz, s. Franciszka 559

Antoni Bartłomiéj Józef, s. tegoż 626

Cieszkowski h. ZERWIKAPTUR.

Dominik, syn Andrzeja 511

Cieszkowski. *

Michał 5

Cieśliński h. JUNOSZA.

Wincenty, syn Walentego 188

Ignacy Kazimiérz, s. Macieja192

Dominik Mateusz, s. tegoż 193

Józef Grzegórz, s. Łukasza 82

Ludwik Bartłomiéj Filibert, s. tegoż 100

Cimochowski h. WĄŻ.

Klemens Chryzogon, syn Antoniego 384

Jan Filip, s. tegoż 385

Ciołkowski h. JASTRZĘBIEC.

Dominik Ignacy, syn Mikołaja 56

Antoni Onufry, s. Franciszka 57

Joachim January, s. Józefa 85

Aloizy Jan, s. tegoż 210

Ignacy, s. Konstantego 412

Franciszek, s. Jana 413

Ignacy Stefan, s. Euzebiego 604

Cissowski h. SAS.

Maryan Adam Antoni, syn Tomasza 39

Franciszek (a Paulo) Anastazy, s. tegoż 41

Maryanna z Nowakowskich, wdowa po Janie 40

Alexander Maryan Ignacy, s. Jana 42

Józef Felix, s. tegoż 43

Michał Bonawentura, s. tegoż 44

Julia Maryanna, c. Jana 45

Maryanna Katarzyna, c. tegoż 46

Aniela Karolina, c. tegoż 47

Ciszewski h. ZADORA.

Felix Alexander, syn Wojciecha 285

Walenty, s. tegoż 414

Piotr Mikołaj, s. tegoż 497

Collette. *

Eugeniusz 14

Karol August, syn Eugeniusza 15

Krystyan Albert Konstanty, s. tegoż 16

Cwalina h. GODZIEMBA.

Jan Felix, syn Stanisława 655

Cwierczakiewicz. *

Maxymilian 12

Cybulski h. PRAWDZIC.

54

Stefan, syn Franciszka 516

Józef Konrad, s. tegoż 517

Karol Stanisław, s. tegoż 518

Felix, s. Bartłomieja 569

Antoni, s. tegoż 570

Cywiński h. PUCHAŁA.

Teodor Piotr Celestyn Józef Tomasz, syn Tomasza 155

Szymon, s. Antoniego 293

Szymon Mieczysław, s. Kazimiérza 364

Ludwik Józef Kalixt, s. Teodora 189

Jan Teodor, s. tegoż 190

Józef Alexander, s. Jana 611

Jan, s. Felixa 656

Czachowski h. KORAB.’

Józef Kazimiérz, syn Józefa 365

Dyonizy Felix, s. tegoż 386

Julian Piotr Konstanty, s. Piotra 387

Piotr (z Nolasko) Ignacy, s. Jana 388

Kunegunda (z Makowieckich), wdowa po Piotrze i 389

Felix Antoni, s. tegoż 389

Ludwik, s. Andrzeja 431

Kdz. Franciszek, s. Piotra 388

Wojciech, s. tegoż 389

Stanisław, s. tegoż 390

Maryanna (zamężna Jasińska), c. tegoż 448

Czachorowski h. KORAB.’

Felix (Walezy), syn Stanisława 415

Czaczkowski h. ŚLEPOWRON.

Mikołaj Jan Jakób Eugeniusz, syn Jakóba 27

Czajewski h. ŚWINKA.

Grzegórz Józef, syn Michała 203

Ignacy Łukasz, s. Jana 234

Felix Alexander, s. tegoż 298

Tomasz Nemezyusz Lucyan, s. tegoż 299

Grazylda Gertruda Leonida, córka tegoż 300

Joanna Maryanna, c. tegoż 301

Józef Kazimiérz, s. Grzegorza 363

Józef, s. Pawła 605

Hiacynta Maryanna Wiktorya, zamężna Radziwiłłowiczowa, c. Jana 369

Hippolita Elżbiéta Kolumbina, zamężna Bartoszewiczowa, c. tegoż 352

Czajkowski h. JASTRZĘBIEC.

Franciszek Maciéj Jan (Kanty), syn Michała 90

Antoni, s. Adama 348

Jan, s. tegoż 349

Marcin, s. Stanisława 390

Ignacy Jakób, s. Franciszka 391

Stanisław Mikołaj, s. Adama 454

Stanisław, s. Krzysztofa 534

Michał, s. Tadeusza 571

Teofil Leopold, s. Jana 639

55

Piotr Grzegorz, s. Mikołaja 657

Adam Mojżesz, s. Antoniego 659

Czajkowski h. DĘBNO.

Wilhelm, syn Franciszka 519

Wincenty Paweł, s. Jana 520

Mateusz, s. Grzegorza 609

Antoni Jan, s. Jakóba 610

Czaki h. ALEXANDER-PAN.

Anicety, syn Antoniego 194

Józef Antoni, s. Jana (Nepomucena) 235

Roman Bonifacy, s. tegoż 236

Bonifacy Jan (Nepomucen), s. Mikołaja 238

Zacharyasz Michał Jan, s. tegoż 237

Ferdynand Alexander, s. Alexandra 245

Czapiewski h. JASTRZĘBIEC.

Jan (Nepomucen), syn Józefa543

Czaplic h. KIERDEJA.

Antoni Wit Modest, syn Sebastyana 405

Floryan, s. Tomasza 467

Czaplicki h. LUBICZ.

Franciszek, syn Pawła 58

Felix, s. tegoż 60

Józef, s. tegoż 59

Antoni Bazyli Onufry, s. Bogusława 61

Stefan Jan Samuel, s. Kazimiérza 99

Filip Jakób Stanisław, s. Michała 101

Jan, s. Józefa 113

Tomasz, s. Jakóba 123

Michał Stanisław, s. tegoż 124

Jan (Chryzostom), s. tegoż 125

Michał Cypryan, s. Franciszka 140

Teodor Szymon Tadeusz, s. Michała199

Józef, s. Antoniego 283

Franciszek Grzegórz, s. Jana 284

Franci. Hiacynt, s. Wawrzyńca 362

Franciszek Piotr, s. Józefa 406

Teodor Józef, s. tegoż307

Stanisław Sulpicyusz Teofil, s. Józefa 308

Marcyan Józef, s. Jakóba 627

Czapski h. LELIWA.

Franciszek Andrzéj, syn Józefa 93

Izydor, s. tegoż 95

Antoni, s. tegoż 211

Piotr Paweł, s. Antoniego 323

Jan (z Matty), s. Andrzeja 407

Mateusz, s. Jana 442

Franciszek Jan, s. Alexandra 443

Jan Leon, s. Józefa 444

Leonard Dyonizy s. Franciszka 94

Leon Wojciech Stanisław, s. Mateusza 527

56

Czarkowski h. HABDANK.

Paweł Jan, syn Szymona 591

Czarnecki h. LEW.

Kacper Melchior Baltazar, syn Franciszka 111

Augustyn Antoni Felix, s. Tomasza 246

Czarnecki h. ŁODZIA.

Antoni 14

Ignacy Aaron, syn Grzegorza178

Antoni, s. Józefa 392

Felix, s. Seweryna 337

Józef, s. Józefa 482

Andrzéj Ludwik Józef Szymon Daniel, s. Szymona 503

Teodor Narcyz, s. Józefa 369

Czarnecki.

Stanisław Józef Grzegórz, syn Józefa 212

Czarnek h. PÓŁKOZIC.

Alexander Bonifacy, syn Macieja 126

Czarnocki h. LIS.

Xawery Mikołaj Józef Pacyfik, syn Jana 13

Kajetan, s. Ignacego 253

Józef Franciszek Izydor, s. Marcina 408

Józef Antoni, s. Mateusza 393

Emilia Karolina, córka tegoż 394

Antoni, s. Felixa 468

Anna Praxeda z Szemplińskich, wdowa po Szymonie, i 239

Domicella Róża, córka Szymona 239

Józef Stanisław, s. tegoż 239

Gracyan Teofil Nemezy, s. tegoż 239

Henryk August Franciszek Xawery, s. Franciszka Xawerego 513

Julian Paschalis, s. tegoż 514

Franciszek, s. Tomasza 595

Józef Franciszek (Salezy) Jan, s. Sylwestra 628

Czarnołuski h. CIOŁEK.

Ignacy, syn Antoniego 538

Alexander, s. tegoż 539

Czarnomski h. JASTRZĘBIEC.

Roman Julian, syn Tomasza 290

Kazimiérz Tomasz Franciszek Józef, s. tegoż 291

Józef Władysław Erazm, s. tegoż 292

Jan Erazm, s. Jana 450

Antoni, s. Alexandra 445

Piotr, s. tegoż 446

Józef Gabryel, s. tegoż 447

Franciszek, s. tegoż 448

Łukasz, s. tegoż 449

Czarnorudzki h. OGOŃCZYK.

Antoni, syn Mateusza592

Czarnowski h. GRABIE.

Józef Wojciech, syn Rocha 2

Felix Leon, s. Bernarda 427

57

Jan Józef, s. tegoż 428

Tomasz Antoni, s. Bernarda 429

Józef Tomasz, s. Józefa 28

Jan Benedykt Paschalis, s. Józefa Wojciecha 536

Józefa Tekla, zamężna Łempicka, córka Bernarda 225 Ł.

Antonina, zamężna Trzebińska, c. tegoż 307 T.

Ludwika Emilia, zamężna Zbikowska, c. tegoż 584 Z.

Czarnowski h. ŁADA.

Kazimiérz, syn Józefa 141

Franciszek Ignacy, s. Walentego 142

Ignacy, s. tegoż 143

Eustachy Antoni Józef, s. tegoż 144

Marcelli Marcin Józef, s. tegoż 145

Adam, s. Józefa 550

Alexander Stanisław, s. Adama 596

Czartkowski h. KORAB.’

Józef, syn Wincentego 1

Nestor Julian Roman, s. tegoż 8

Julian Seweryn Teofil, s. tegoż 9

Henryk Izydor, s. tegoż 10

Wincenty Aloizy, s. Waleryana 73

Walenty Maciéj, s. Jakóba 224

Czartoryski h. LUBICZ.

Rajmund Alexander, syn Kajetana 451

Władysław Maryan, s. Piotra 629

Czartoryski h. POGOŃ.

Xiążę Konstanty 127

Czechowicz h. OSTOJA.

Julia Joanna z Wilczewskich, wdowa po Janie Sylwestrze, i 462

Leonilla Allodya, córka Jana Sylwestra 462

Tarsylia Libia, c. tegoż 462

Dywina Otylia, c. tegoż 462

Belin, s. Jana 552

Czechowski h. BELINA.

Franciszek Dyonizy, syn Jakóba 254

Antoni, s. Felixa 463

Franciszek Teofil, s. tegoż 464

Roch, s. tegoż 465

Rafał, s. Jana 477

Felix Antoni, s. Franciszka 257

Czechowski h. OKSZA.

Karol Paweł Wincenty, syn Jakóba 478

Jan (Nepomucen) Wincenty, s. tegoż 479

Antoni, s. tegoż 522

Czekierski h. RAWICZ.

Franciszek Dyonizy, syn Stanisława 469

Julianna Agnieszka z Willertów, wdowa po Michale, i 452

Henryk Michał, s. Michała 452

Helena Julia, córka tegoż 452

Michał Rufin, s. Franciszka 506

58

Izydor Kazimiérz, s. tegoż 507

Wojciech Grzegórz, s. Stanisława 6 Ces.

Czempiński h. LEW z laurem.

Ignacy Franciszek Bernard, syn Jana96

Czerkiewicz h. PIĘCIOPIÓR.

Wincenty (a Paulo) Jakób Ignacy, syn Mikołaja 72

Jan (Kanty) Paweł Florentyn, s. tegoż 286

Czermiński h. CHOLEWA.

Tomasz, syn Stanisława 21

Ignacy Jakób, s. tegoż 114

Sylwester Franciszek Wilhelm, s. Rafała 213

Józef Fabian, s. Antoniego 344

Erazm Paulin, s. tegoż 455

Rafał Łukasz, s. Bartłomieja 532

Czermiński. *

Antoni 10

Czerniański h. ROLA.

Józef, syn Jana 523

Ludwik Julian, s. tegoż 524

Franciszek Xawery, s. tegoż 525

Justyna Emilia, córka tegoż 526

Czerniawski h. JASTRZĘBIEC.

Józef Kazimiérz, syn Dominika 324

Antoni, s. tegoż 325

Franciszek, s. tegoż 1 Ces.

Wincenty, s. tegoż 2 Ces.

Czernicki.

Karolina z Szmelców, wdowa po Józefie, i 115

Jan Andrzéj Józef, syn Józefa 115

Alexander Władysław Jan, s. tegoż 115

Jan (Nepomucen) 350

Włodzimiérz Michał, s. Wojciecha 593

Czerniewicz h. LUBICZ.

Seweryn, syn Franciszka 305

Alexander Maciéj, s. Tomasza 395

Konstanty, s. tegoż 396

Czernik Orwat h. ORWAT.

Ignacy Jan (Nepomucen), syn Adama 351

Józef Marek Wojciech, s. tegoż 352

Antoni Bazyli, s. Wojciecha 504

Czerny Szwarcenberg h. NOWINA.

Piotr Paweł, syn Józefa 466

Czerwiakowski h. CZERWNIA.

Józef Kacper Melchior Baltazar Seweryn, syn Rafała 483

Czerwiński h. LUBICZ.

Piotr Paweł, syn Grzegorza 530

Leopold Ignacy, s. tegoż 558

Alexander Konrad, s. tegoż 560

Czerwiński.

Józef Jan Witalis, syn Jana 484

59

Antoni Onufry Wincenty, s. tegoż 485

Czerwonka h. LUBICZ.

Jan, syn Pawła 302

Józef, s. tegoż 304

Marcin, s. tegoż 303

Czochron h. CZOCHRON.

Kazimiérz Telesfor, syn Kazimiérza Fortunata Wiktora 480

Czołczyński h. ŁODZIA.

Aloizy (Gonzaga) Benon, syn Franciszka 306

Czołhański.

Maurycy, syn Wincentego 664

Czosnowski h. KOLUMNA.

Walenty, syn Franciszka 31

Jan, s. Walentyna 32

Tytus Franciszek, s. Antoniego 225

Tadeusz Makary, s. tegoż 226

Felix, s. Franciszka 227

Benedykt, s. Walentego 512

Hippolit, s. Tadeusza 240

Czyszkowski h. OGOŃCZYK.

Karol Franciszek, syn Hiacynta 70

Tomasz, s. Alexego 294

Julian Seweryn Karol, s. Adama 521

Antoni, s. Ludwika 200

Julian, s. Antoniego 540

Paweł, s. tegoż 471

Czyżewicz h. DRYA.

Józef Joachim, syn Konstantego 470

Czyżewski h. DRYA.

Aloizy, syn Ludwika 55

Józef, s. Sylwestra 195

Józef, s. Andrzeja 397

Antoni, s. Jana 486

Marcin, s. tegoż 533

Wincenty, s. Sebastyana 3 Ces.

Czyżewski h. POBÓG.

Paweł, syn Franciszka 661

Maciéj Leon Romuald, s. tegoż 7 Cesar.

Czyżewski h. TOPÓR.

Kajetan Antoni, syn Józefa 338

Józef, s. tegoż ** 345

Konstanty Emilian, * s. tegoż 11

Józefa Karolina, * córka tegoż 3

Maryanna Eugenia, * c. tegoż 3

60

D.

Dahlen.

Konstanty, syn Andrzeja 131

Felix Ignacy, s. Fryderyka 247

Wacław Michał, s. Antoniego 87

Seweryn Walenty, s. tegoż 88

Alexander Józef Ludwik, s. tegoż 89

Dalecki h. JUNOSZA.

Jan, syn Michała 491

Daleszyński h. KORCZAK.

Kajetan Dominik, syn Jana 171

Damięcki h. DĄBROWA.

Adam Mikołaj, syn Leonarda167

Seweryn, s. Antoniego 355

Ferdynand, s. tegoż 354

Fortunat Maciéj, s. Leonarda 375

Jan, s. Józefa 550

Jan (Gwalbert), s. Fabiana 573

Danecki h. LELIWA.

Józef Stefan, syn Baltazara 612

Hippolit Felix, s. tegoż 613

Kdz. Franciszek Józef, s. Jana 614

Dangel h. DANGEL.

Tomasz Adam, syn Tomasza 19

Danielecki h. DANGEL.

Teofil Napoleon Józef, syn Franciszka 515

Danielewicz h. ROLA.

Piotr Franciszek, syn Józefa 453

Walenty, s. tegoż 454

Danielski h. DANIEL. *

Franciszek, syn Walentego 11

Danielski. *

Józef Stanisław Alexander 13

Klemens Konstanty Wojciech 13

Antoni Michał13

Wiktor Zygfryd 13

Rozalia Zygfryda 13

Celina Rozalia 13

Daniłowski h. SAS.

Kazimiérz Augustyn, syn Jakóba 509

Daniszewski h. CHOLEWA.

Marcin, syn Szymona5

Wincenty Fabian Ildefons, s. Marcina 541

Danowski h. KRZYWDA.

Jakób Atanazy, syn Teodora 191

Jan (Nepomucen) Stefan, s. tegoż 192

Jan, s. Jana 200

Franciszek Xawery, s. Dominika 206

Jan, s. Wojciecha 201

61

Antoni, s. Adama 204

Jan, s. tegoż 205

Adam, s. Mikołaja 202

Wawrzyniec, s. tegoż 203

Grzegórz, s. Piotra 225

Tomasz, s. Jakóba 272

Polikarp Paweł, s. Stanisława 312

Stanisław Leopold, s. Jakóba 429

Ferdynand, s. Józefa 542

Darowski Werycha h. ŚLEPOWRON.

Teodor Gabryel Antoni, syn Jana 36

Felix Jan (Nepomucen) Piotr Celestyn, s. tegoż 77

Józef Paweł, s. Kacpra 475

Kazimiérz Alfons, s. tegoż 476

Maryanna, córka tegoż 477

Balbina, c. tegoż 478

Daszewski h. MŚCIGNIEW.

Franciszek 172

Alexander Jakób, s. Franciszka 455

de Daybel a Hamerau.

Henryk Alexander Jan Bogumił, syn Krystyana 91

Dąbkowski h. KORCZAK.

Antoni, syn Stanisława 226

Norbert Bernard, s. tegoż 227

Kacper, s. tegoż 228

Kdz. Ignacy, s. tegoż 229

Józef, s. Ludwika 253

Dąbkowski h. PÓŁKOZIC.

Filip Nikodem Mateusz, syn Walentego 132

Dąmbski v. Dąbski h. GODZIEMBA.

Konstanty Józef Leon, syn Józefa 27

Ignacy Wincenty Kajetan z Lubrańca, s. tegoż 30

Stanisław Antoni z Lub., s. Kajetana47

August z Lub.82

Karol Marcin z Lub., s. Rocha 138

Jan z Lub., s. tegoż 139

Felix (de Valois) Józef z Lub., s. tegoż 123

Eugeniusz, s. Wincentego 136

Józef Wiktor, s. tegoż137

Wincenty Nepomucen z Lubrańca, s. Jana 180

Maxymilian Dyonizy z Lub., s. Adama 231

Franciszek Tadeusz z Lub., s. tegoż 232

Józef Emanuel z Lub., s. Józefa 249

Damian z Lubrańca 356

Franciszek Stanisław, s. Józefa 465

Dąbrowski h. DĄBROWA.

Piotr, syn Grzegorza 67

Kacper, s. Piotra 68

Grzegórz, s. tegoż 69

Wawrzyniec Ludwik, s. Marcina 115

62

Jan (Nepomucen) Bonifacy Antoni, s. Grzegorza 116

Ignacy Abdon Dominik, s. tegoż 117

Jan Karol Wilhelm, s. Marcina 118

Jan, s. Krzysztofa 125

Antoni, s. Mateusza 126

Piotr, s. Jana 133

Szczepan, s. Kazimiérza 134

Jan, s. Walentego 146

Jan, s. Pawła 147

Andrzéj, s. Józefa 164

Franciszek, s. tegoż 165

Franciszek Tomasz, s. Kazimiérza 173

Piotr Paweł, s. tegoż 174

Jan, s. Piotra 175

Mikołaj, s. Kacpra 176

Paweł, s. Walentego 177

Andrzéj Józef, s. Jakuba 239

Bernard, s. Michała 248

Ignacy Bolesław Józef, s. Jana 290

Karol Łukasz, s. Marcina 307

Albin Symplicyusz, s. tegoż 308

Hippolit, s. Józefa 313

Karól Jan Franciszek, s. Franciszka 320

Hiacynt, s. tegoż 321

Ludwik Piotr, s. tegoż 338

Józef, s. tegoż 339

Wojciech, s. tegoż 340

Maciéj, s. Mikołaja 365

Maciéj, s. Wawrzyńca 414

Mateusz, s. Antoniego 415

Adam, s. Wawrzyńca 416

Andrzéj, s. Józefa 417

Józef, s. Wawrzyńca 430

Paweł, s. tegoż 431

Franciszek, s. Jakóba 432

Kdz. Jan Tomasz, s. Wawrzyńca 433

Marcin, s. Krzysztofa 446

Kdz. Antoni Onufry, s. Franciszka 450

Błażéj Julian, s. Tomasza 456

Antoni, s. Krzysztofa 481

Wawrzyniec, s. tegoż 482

Jan (Nepomucen) Ignacy Alexander, s. Ignacego 483

Maciéj, s. Józefata 503

Jan, s. Michała 534

Krzysztof, s. Bartłomieja 535

Jakób Józef, s. Jana 551

Antoni Marcelli, s. Tomasza 559

Andrzéj, s. Andrzeja 563

Walenty Romuald, s. Franciszka 582

Romuald Andrzéj, s. Franciszka 583

63

Franciszek, s. Zygmunta 615

Jakób, s. Bartłomieja 620

Józef, s. Łukasza 621

Ignacy, s. Antoniego 623

Dąbrowski h. DĄBROWSKI.

Bartłomiéj, syn Piotra181

Stanisław, s. Bartłomieja 182

Bonawentura Piotr, s. Samuela 208

Maciéj, s. Michała 269

Piotr, s. tegoż 436

Antoni, s. Hippolita 437

Anna Karolina z Ochotnickich, wdowa po Karolu Franciszku, i 419

Mikołaj Wincenty Adryan, s. Karola Franciszka 419

Stanisław Jakób Filip, s. tegoż 419

Edmund Antoni, s. tegoż 451

Włodzimiérz Mikołaj, s. tegoż 452

Floryan Stanisław, s. Pantaleona 525

Kajetan Piotr, s. tegoż 598

Wincenty, s. tegoż 599

Gracyan Jan, s. tegoż 600

Dąbrowski h. DOŁĘGA.

Ignacy Jan, syn Józefa 70

Ignacy Kacper, s. Sebastyana135

Felix Ferdynand, s. tegoż 270

Piotr, s. Pawła 291

Tomasz, s. Świętosława 292

Wojciech, s. Franciszka 293

Justynian, s. Ignacego319

Dąbrowski h. JASTRZĘBIEC.

Kazimiérz, syn Tomasza 40

Józef Bonawentura, s. Macieja 207

Andrzéj Tadeusz, s. Urbana 315

Józef, s. Wawrzyńca 543

Leon, s. Urbana 314

Ignacy, s. Tomasza 316

Andrzéj, s. tegoż 381

Ludwik, s. Józefa 606

Dąbrowski h. JUNOSZA.

Romuald Józef Leon, syn Jana 32

Szymon (Juda) Tadeusz, s. Rocha 197

Onufry Marcelli Antoni, s. Jana 251

Ludwik, s. Franciszka278

Kazimiérz Ernest, s. Antoniego 254

Piotr Ignacy, s. Ignacego 399

Józef Roch, s. Rocha 418

Felicyan Karol Ignacy, s. Romualda Józefa Leona 325

Jordan Walenty, s. Ignacego 564

Anna Helena z Olszewskich, 20 ślubu Kirkor, wdowa po Wojciechu, i 313 K.

Jan August, s. Wojciecha 313 K.

Dąbrowski h. NAŁĘCZ.

64

Kajetan 86

Dąbrowski h. OGOŃCZYK.

Józef Władysław, syn Onufrego 31

Franciszek Dyonizy, s. tegoż 64

Antoni, s. Kazimiérza83

Xawery na Wielkiém Chrząstowie, s. Józefa 105

Katarzyna z Kobylińskich, wdowa po Walentym na Wielk. Chrząsto., i 183

Alexander Paweł na Wielk. Chrząsto., s. Walentego 183

Jan Teodor na Wielk. Chrząsto., s. tegoż 183

Romuald Władysław na Wielk. Chrząsto., s. tegoż 183

Maryanna na Wielk. Chrząsto., córka tegoż 183

Joanna Ludwika na Wielk. Chrząsto., c. tegoż 183

Paulina Emilia na Wielkiém Chrząstowie, c. tegoż 183

Teodor Wincenty, s. Adama 217

Kacper, s. tegoż 218

Izydor Jan (Nepomucen) Onufry, s. Kajetana 281

Ignacy Henryk, s. Józefa 395

Gabryel, s. Franciszka 394

Julian Napoleon, s. Józefa 396

Stanisław (Kostka), s. tegoż 397

Wincenty Fabian Józef, s. tegoż 398

Wincenty Anastazy Józef, s. Pawła 526

Dąbrowski h. RADWAN.

Adam, syn Wojciecha 306

Tadeusz Jerzy Benia., s. Józefa 545

Andrzéj Jan, s. Jana 448

Dąbrowski h. RAWICZ.

Eligiusz, syn Michała 24

Leonard Izydor Eugeniusz, s. tegoż 25

Józef, s. Szymona 26

Tomasz, s. Łukasza 112

Paweł, s. Tomasza 113

Adam, s. Łukasza 114

Piotr, s. Józefa230

Andrzéj, s. Stefana 285

Wincenty Józef Antoni, s. Franciszka 326

Antoni, s. Benedykta 388

Maciéj, s. tegoż 389

Michał Ignacy, s. Macieja 380

Ignacy, s. Wojciecha 544

Michał Filip Adam, s. Wincentego 353

Józef, s. Jana 565

Erazm, s. Ignacego 566

Teodor Józef Konstan., s. Pawła 622

Dąbrowski h. TRZY MOŹDZIERZE.

Andrzéj Józefat Onufry, s. Kac. 342

Józef (Kalasanty) Karol Bonifacy, s. tegoż 343

Dąbrowski h. ZABAWA.

Piotr Paweł, syn Tadeusza 459

Ludwik, s. Jakóba 460

65

Dąbrowski h. ZAGŁOBA.

Józef (Kalasanty), syn Augustyna 390

Dąbrowski.

Edward 145

Józef, syn Jana 536

Alexander August, s. Edwarda 158

Włodzimiérz Rudolf Wacław, s. tegoż 511

Dąbrowski. *

Antoni 1

Jan 4

Stanisław 10

Franciszek 29

Józef 36

Deboli h. DEBOLI.

Ignacy Mikołaj Piotr, syn Augusta 3

Stanisław Erazm, s. tegoż 4

Henryk Zygmunt Mamert, s. Tomasza 28

Dekański h. SAS.

Adam Tomasz Sylwester, syn Antoniego 624

Dekuciński. *

Józef 30

Dembicki. *

Jan 9

Dembiński h. NIECZUJA.

Amelia z Dembińskich, wdowa po Ludwiku, i 157

Ludwik Ignacy Józef, syn Ludwika 157

Julian, s. tegoż 157

Helena Maryanna, córka tegoż 157

Maryanna Józefa, c. tegoż 157

Helena z Turnów, żona Henryka 341

Ludwika Krystyna Tekla, córka tegoż 341

Wacława Helena Karolina, c. tegoż 341

Henryka Domicella z Kossakowskich, wdowa po Antonim, i 447

Alfons Jan, syn Antoniego 447

Elżbieta Bożenta, córka tegoż 447

Henryka Tekla, córka Henryka 357

Dembiński h. RAWICZ.

Maciéj, syn Wojciecha 95

Jan z Dembian, s. Franciszka 219

Ignacy Felix z Dem., s. Jana (Nepomucena) 241

Ignacy z Dem., s. Tomasza 466

Xawery z Dem., s. tegoż 467

Jakób z Dem., s. tegoż 468

Władysław Maryan, s. Macieja 412

Hrabia Dembliński.

Filip August Gabryel Franciszek (de Paul) Antoni (de Canon) Markiz de Ville 6 H.

Dembowski v. Dębowski h. JELITA.

Leon Konstantyn Tadeusz Józef Stanisław Kozłoróg, s. Józefa 15

Ignacy Maurycy Stanisław Jan, s. Antoniego 46

Stanisław (Kostka) Józef Jan (Nepomucen), s. Tadeusza 54

66

Józef, s. Macieja 119

Józef Karol Paweł, s. Kazimiérza 120

Hippolit Kassyan Wawrzyniec, s. tegoż 121

Monika Helena Domicella, zamężna Dunkiel, c. Józefa 179

Julia, c. Jakóba 209

Leopold Bogumił, s. Jakóba 210

Teodor Jan Andrzéj, s. Teodora 242

Mikołaj Piotr Cypryan, s. tegoż 244

Jan Paweł Jan (Boży) Jan (Nepomucen) Władysław, s. tegoż 243

Antoni Sebastyan, s. Stanisława 245

Franciszek Dyonizy Józef, s. Stanisława 469

Franciszek Józef Adam Stanisław, s. Antoniego 6 Ces.

Ignacy Dominik Kajetan Jan (Nepomucen), s. Stefana 555

Antonina Maryanna, c. Jana 556

Teodor Ludwik, s. Alexego 74

Romuald Napoleon, s. Sebastyana 193

Wacław Franciszek Antoni, s. Stefana 574

Dembys v. Dęby h. ŚLEPOWRON.

Teofil Lazary, syn Józefa 37

Stanisław Klemens, s. Macieja 127

Alexander Maciéj, s. tegoż 140

Róża, zamężna Narzymska, córka Józefa 45 N.

Jakób Enofry, s. tegoż 479

Demeszkan *

Remigiusz 18

Deskur h. GÓRA ZŁOTOSKALISTA.

Andrzéj, syn Jana 1

Jan (z Matty) Stefan, s. tegoż 21

Józef Michał, s. tegoż 48

Józef Stanisław Wincenty, s. Józefa 49

Deszert h. KŁOSY.

Józef, syn Michała 39

Dewison h. ŹRÓDŁOSŁAW.*

Antoni, syn Dawida 12

Dębicki h. GRYFF.

Andrzéj Jaxa z Dębicy, syn Ignacego 240

Ludwik Joachim Hippolit Ignacy Jaxa z Dębicy, s. Józefa 255

Ignacy Jan Stanisław Jaxa z Dębicy, s. Wincentego 256

Jan (Nepomucen) Jaxa, s. Adama 382

Franciszek, s. Jana 438

Arnolf Tadeusz z Dębic, s. Józefa 537

Jan (Chrzciciel) Teodor Jaxa z Dębicy, s. Rafała 527

Ludwik Napoleon z Dębic, s. Józefa 607

Dębski h. PRAWDZIC.

Franciszek Eustachy, syn Józefa 148

Apolinary, s. Felixa 184

Gabryel, s. tegoż 185

Jan Bonawentura, s. Józefa 317

Piotr, s. Wojciecha 327

Antoni Onufry Bazyli, s. tegoż 439

67

Felix Ambroży, s. Mateusza 492

Kazimiérz Stefan Antoni Onufry, s. tegoż 504

Dębski. *

Józef 32

Długoborski h. TOPÓR.

Szymon (Juda) Tadeusz, syn Andrzeja 106

Stanisław, s. Michała 109

Franciszek, s. tegoż 110

Jan Paweł, s. Andrzeja 108

Mateusz Sekund Franciszek, s. tegoż 107

Mateusz, s. Joachima 111

Długołęcki h. GRZYMAŁA.

Stanisław Grzegórz Antoni, syn Tadeusza 186

Jerzy, s. Antoniego 233

Ludwik Franciszek Felix, s. Szymona 516

Wojciech, s. Józefa 538

Antoni, s. tegoż 539

Stanisław, s. Tomasza 493

Adam Maxymilian, s. Stanisława 608

Dłuski h. NAŁĘCZ.

Tomasz Józef Jan (Chryzostom), s. Józefa 234

Dłużewski na Dłużewie h. POBÓG.

Romuald Kazimiérz, syn Floryana 33

Marcelli Telesfor Lucyan, s. Romualda 34

Erazm Adolf Alexander, s. Kazimiérza 35

Antoni Henryk, s. Franciszka45

Dmochowski h. POBÓG.

Antoni Zygmunt, syn Kazimiérza 366

Henryk Antoni, s. Antoniego 322

Alexander, s. tegoż 323

Ludwik, s. Wojciecha376

Alexy Bonawentura, s. Jana 383

Antoni, s. tegoż 384

Józef, s. Wawrzyńca 400

Józef, s. Klemensa 422

Mikołaj, s. Kazimiérza 421

Józef Gabryel, s. tegoż 420

Franciszek (Salezy) Alexander Antoni, s. Franciszka 423

Ludwik Bartłomiéj, s. Stanisława 424

Ignacy Józef, s. tegoż 426

Ferdynand, s. Klemensa 425

Adam, s. Franciszka 435

Mateusz, s. Tomasza 434

Józef, s. Dyonizego 457

Grzegórz, s. tegoż 458

Tomasz, s. Wojciecha530

Leopold Stanisław, s. Hilarego 575

Jakób Filip, s. Kazimiérza 584

Józef, s. Franciszka 616

Dmowski h. POBÓG.

68

Walenty, syn Kacpra 344

Józef Klemens, s. tegoż 345

Dobek h. GRYFF.

Alexander Napoleon, syn Stanisława 333

Eugeniusz Rufin Józef Jaxa, s. Wojciecha 494

Dobiecki h. GRZYMAŁA.

Józef (Kalasanty) Jan Jakób, syn Karola 461

Dobiecki h. OSSORYA.

Eustachy Leon Adam Franciszek, syn Franciszka 6

Alexy Antoni, s. Piotra 43

Wincenty Ignacy Kajetan z Dobiecina, s. Antoniego 79

Mateusz z Dobiecina, s. Bonawentury 178

Wojciech Rudolf Ignacy (Lojola) z Dobiecina, s. Antoniego 220

Kacper Melchior Baltazar, s. Teodora 211

Katarzyna Teofila Joanna z Dobiecina, zamężna Skórkowska, córka Antoniego 599 S.

Michał Joachim z Dobiecina, s. Bonawentury 301

Stefan Ignacy z Dobiec., s. tegoż 302

Kajetan Jacek, s. Kaspra 224

Dobkiewicz h. GIÉJSZTOR.

Szymon Tadeusz Marcin, syn Ignacego 546

Dobkowski h. KOŚCIESZA.

Błażej, syn Marcina 401

Franciszek, s. tegoż 402

Wojciech, s. tegoż 403

Doboszyński h. HABDANK.

Justyn Michał Stanisław, syn Józefa 358

Dobraczyński z Dobraczyna h. KORCZAK.

Franciszek Bonifacy, syn Ignacego 470

Stanisław (Kostka) Marcin, s. Antoniego 528

Dobrosielski h. CHOLEWA.

Jan (Chrzciciel), syn Wojciecha 286

Dobrosławski h. NAŁĘCZ.

Ignacy Marcin Bonifacy, syn Antoniego 72

Dobrowolski h. DOLIWA.

Jakób, syn Józefa 102

Xawery Andrzéj Mikołaj Szymon, s. tegoż 141

Dobrowolski h. DRZEWICA.

Antoni Wincenty, syn Tadeusza 328

Dobrowolski h. POCISK.

Xawery Ludwik Adam, syn Stefana 150

Julian, s. tegoż 151

Konstanty Józef Alexander, s. tegoż 152

Konstanty, s. Józefa 162

Józef Jan, s. Stefana 517

Ignacy Bartłomiéj Karol, s. tegoż 518

Alexander Kazimiérz, s. tegoż 519

Wacław Ludwik Floryan, s. Franciszka 567

Alexander Franciszek Józef, s. tegoż568

Franciszek, s. tegoż 569

Eugeniusz Konstanty, s. tegoż 570

69

Adam Spirydyon, s. tegoż 571

Dobrski h. JASTRZĘBIEC.

Albin Florentyn, syn Ludwika 149

Hippolit Jacenty Roch, s. Jana 212

Kdz. Sabin Julian, s. Ludwika 221

Romuald Hippolit Bartłomiéj, s. Jana 287

Wiktoryn Franciszek, s. Ludwika 288

Ignacy Jan (Nepomu.), s. tegoż 289

Franciszek, s. Stanisława 359

Ignacy, s. tegoż 360

Felix, s. tegoż 361

Franciszek Xawery, s. Ludwika 363

Faustyna z Osińskich, wdowa po Brunonie 362

Julian, s. Apolinarego449

Bonifacy Antoni, s. Andrzeja552

Kdz. Antoni Medard Felicyan, s. Jana 553

Dobruchowski h. OGOŃCZYK.

Hippolit Franciszek, syn Józefa 303

Dobrzański h. LELIWA.

Roch Xawery Erazm Ignacy Jan (Nepomucen) Cypryan Hubal, s. Jerzego 279

Wincenty Alexander, s. Pawła 547

Roman Wawrzyniec Nepomucen Józef Ignacy Hubal, s. Jerzego 520

Łukasz Wincenty Jan (Nepomucen) Józef Ignacy Hubal, s. tegoż 318

Dobrzański h. SAS.

Józef Tomasz Wawrzyniec, syn Wincentego 495

Józef Jan, s. Jakóba 529

Kazimiérz Józef, s. Franciszka 499

Jan Częstopian, s. Jerzego 404

Dobrzelewski h. PORAJ.

Jan (Nepomucen) Felix, syn Macieja128

Bernard Ludwik, s. tegoż 142

Józef Szczęsny, s. Wojciecha329

Wincenty Paweł, s. tegoż 330

Robert Alexander Antoni, s. tegoż 334

Ignacy, s. tegoż 335

Ignacy Błażej, s. Jana 159

Dobrzycki h. LESZCZYC.

Paweł, syn Józefa 282

Piotr Paweł, s. tegoż 283

Michał, s. Ambrożego 484

Antoni, s. Stanisława 560

Wiktor, s. Franciszka 609

Dobrzyński h. JELITA.

Kajetan Dydak Marcin Stanisław (Kostka), syn Franciszka41

Michał Stanisław Józef, s. tegoż 73

Jan, s. Jana 153

Franciszek, s. tegoż 154

Dogiel h. TRĄBY.

Stanisław Klemens, syn Józefa 346

Konstanty Korneli Cyryak, s. Stanisława 533

70

Doliński h. SAS.

Felix, syn Franciszka 103

Józef Ignacy, s. tegoż 143

Doliwa h. DOLIWA.

Szczepan Jan Adam, syn Adama 55

Adolf Jan Franciszek, s. tegoż 56

Edward Narcyz, s. tegoż 57

Julian Lucyan Józef, s. tegoż 58

Dołęgowski h. DOŁĘGA.

Antoni Mikołaj, syn Andrzeja 294

Karol, s. Pawła 557

Domagalski h. BOŃCZA.

Jan, syn Jacentego 480

Adam Euzebiusz, s. Franciszka 625

Julian, s. tegoż 626

Domaniewski h. LUBICZ.

Wincenty, syn Kacpra 23

Ignacy (Lojola) Pantaleon, s. Mikołaja 76

Konstanty, s. Jana 122

Jan, s. Franciszka 274

Ignacy, s. tegoż 275

Domański h. LARYSSA.

Mateusz Eustachy, syn Antoniego 8

Leopold Edmund, s. Jakóba 14

Jakób Ignacy, s. Antoniego 9

Damazy Alexander, s. tegoż 10

Stanisław Maciéj, s. Michała 12

Felix Paweł Hilary, s. tegoż 13

Piotr Hieronim, s. Ignacego 11

Jan, s. Stefana 7

Filip Nereusz Jan (Nepomucen), s. Józefa 257

Erazm Paschalis Szymon Stanisław, s. Antoniego 258

Stefan Felix, s. Jana 42

Seweryn, s. tegoż 585

Władysław, s. tegoż 586

Apoloniusz, s. Michała 587

Konstanty, s. tegoż 588

Henryk, s. Jana Michała 246

Nikodem Jan (Nepomucen), s. Bogumiła 304

Julian Baltazar Melchior Kacper, s. Ignacego 377

Grzegórz, s. tegoż 427

Konstanty, s. Stanisława Macieja 628

Domański. *

Mateusz 31

Domaradzki h. JASTRZĘBIEC.

Jan (Nepomucen) Piotr, syn Wojciecha 59

Augustyn Rajmund, s. tegoż 60

Seweryn Telesfor, s. tegoż 163

Domaszewski h. JASTRZĘBIEC.

Antoni Kajetan, syn Piotra 16

71

Anastazy Stanisław, s. tegoż 17

Wincenty (Ferrary) Leon, s. Łukasza 29

Franciszek Wincenty z Domaszewic, s. Piotra 61

Henryk Leopold Klemens, s. Michała 347

Julian Wojciech, s. tegoż 462

Domaszowski h. GRZYMAŁA.

Ignacy Jan Felix Fidelis, syn Franciszka 259

Dombrowicz h. DĄBROWA.

Karol Antoni Franciszek, s. Antoniego 471

Kazimiérz Franciszek, s. Dominika 496

Ferdynand Wincenty, s. Wincentego 531

Kazimiérz Kalasanty, s. Andrzeja 5 Ces.

Jakób, s. tegoż532

Dorath h. LIMOŻEŃCZYK.

Roman Józef Tomasz, syn Józefa 93

Doruchowski Wierzbięta h. NIESOBIA.

Szymon, syn Mikołaja 260

Teodor Błażéj, s. tegoż 261

Jan (Boży), s. tegoż 262

Doufrene. *

Franciszek 22

Dowbór Muśnicki h. PRZYJACIEL.

Konstanty, syn Ignacego 276

Tadeusz, s. tegoż 277

Dowgiałło h. ZADORA.

Otton Piotr, syn Szymona 440

Dowgiałowicz h. HABDANK.

Józef, syn Piotra 367

Michał Szymon, s. Marcina 500

Antoni Norbert, s. Piotra 501

Cypryan Julian, s. tegoż 502

Dowiakowski h. TRĄBY.

Jan Kanty, syn Franciszka 213

Downarowicz h. PRZYJACIEL.

Marcelli Antoni Józef, syn Stanisława 97

Sabina Róża, córka tegoż 99

Augusta Ludwika, c. tegoż 100

Władysław Andrzéj, s. Jana 96

Stanisław Gabryel Józef, s. Stanisława 98

Konstancya Julianna, zamężna Mleczko, c. Jana 121 M.

Drabikowski. *

Jan 15

Drac.

Jan 521

Drac h. KLUCZYC. *

Karol, syn Karola 8

Drake. *

Jan Rychard 5

Dramiński h. PRZYJACIEL.

Franciszek, syn Jana 80

72

Józef Konstanty Maxymilian, s. Józefa 92

Stanisław, s. Pawła 198

Jan, s. tegoż 199

Piotr Teodor Wiktoryn, s. Kajetana 405

Jan Paweł, s. tegoż 406

Dramiński h. SUCHEKOMNATY.

Tyburcyusz Walery, syn Józefa 44

Drągowski h. JASTRZĘBIEC.

Leon Wojciech, syn Ignacego 386

Józef, s. Adama 485

Leon, s. tegoż 486

Wincenty Wawrzyniec, s. Stanisława 558

Felix, s. Adama 4 Ces.

Drewnowski h. JUNOSZA.

Franciszek, syn Ignacego 2

Symforyan, s. tegoż 280

Ignacy Antoni, s. Wawrzyńca 391

Kdz. Floryan Stanisław Józef Teofil, s. tegoż 392

Józef Jan, s. Franciszka ** 387

Jan Antoni Felix, s. Antoniego 441

Józef Leon Ignacy, s. tegoż 442

Jan, s. Franciszka 514

Drobutowicz. *

Paweł 20

Drohojowski z Drohojowa h. KORCZAK.

Augustyn Zacharyasz Józef, syn Michała 195

Walenty Romuald, s. Mikołaja 194

Droszewski h. WCZELE.

Stanisław Jakób, s. Wojciecha 166

Drozdowski h. JASTRZĘBIEC.

Wojciech Floryan, syn Wawrzyńca 252

Szymon Wincenty Karol, s. Jana 364

Szymon Tadeusz, s. Józefa 548

Alexander Wawrzyniec, s. tegoż 549

Kazimiérz, s. Antoniego 572

Drozdowski h. JEZIERZA.

Franciszek (a Paulo), syn Marcina 407

Norbert, s. tegoż 408

Drozdowski z Drozdowa h. PIŁAWA.

Aloizy Jan Piotr Franciszek Adam, s. Mikołaja 263

Józef Felix, s. Adama 264

Rafał, s. Jakóba 265

Jan Łukasz, s. Jana 554

Drużbacki.

Józef, syn Daniela 155

Drzewiecki h. NAŁĘCZ z odmianą.

Kazimiérz Jan (z Matty) Borsza, syn Stanisława 368

Piotr Borsza, s. Norberta 266

Drzewiecki. *

Antoni Franciszek 2

73

Drzymalski h. JEZIERZA.

Jan Antoni, syn Szymona 472

Duchnowski h. DRZEWICA.

Tadeusz Szymon, syn Szczepana 443

Wojciech, s. tegoż 444

Jan Kajetan, s. Andrzeja 445

Duczymiński h. ROGALA.

Tadeusz Leon, syn Franciszka 369

Karol Augustyn, s. tegoż 370

Duczyński. *

Jan 17

Jan, syn Jana 35

Dulęba h. ALABANDA.

Julian Mikołaj Stanisław Adam, syn Kazimiérza 561

Dulski h. PRZEGONIA.

Julian, s. Antoniego 309

Dunikowski h. HABDANK.

Fabian Sebastyan, syn Michała 371

Dunin h. ŁABĘDŹ.

Antoni Bazyli Aloizy Brzeziński z Wielkiego Skrzynna, syn Mikołaja 84

Walenty Wincenty Brze. z Wiel. Skrzyn., s. tegoż 85

Onufry Felicyan na Skrzynnie, s. Ruperta 90

Jan Felix Brzeziński z Wielkiego Skrzynna, s. Mikołaja 168

Emilia z Bykowskich na Skrzynie, wdowa po Antonim 160

Jadwiga Antonina Maryanna, córka Antoniego 160

Emilia, c. tegoż 160

Zofia, c. tegoż 160

Alexander na Skrzynnie, s. Ignacego214

Eugeniusz Ignacy na Skrzynnie, s. tegoż 215

Franciszek Xawery Wincenty (z Ferrary) z Wielkiego Skrzyn., s. Mikołaja 216

Michał Mateusz, s. Stefana 236

Tekla z Piotrowskich, wdowa po Józefie Szpot Duninie 337

Władysław Michał, s. Józefa 337

Bolesław Felix, s. Józefa 337

Alexander, s. tegoż 337

Anastazy na Skrzynnie, s. Wacława 348

Dunin.

Franciszek 187

Dunkiel. *

Monika, wdowa po Karolu 6

Barbara, córka Karola 6

Ludwika, c. tegoż 6

Eleonora, c. tegoż 6

Emilia Wiktorya, c. tegoż 6

Katarzyna Monika, c. tegoż 6

Konstanty, syn tegoż 6

Alexander, s. tegoż 6

Józef Daniel, s. tegoż 6

Stanisław Władysław, s. tegoż 6

Duński h. ZDAN.

74

Józefat Andrzéj Leopold Felix, syn Macieja ** 19. 324

Alexander Władysław, s. Józefata ** 24

Józef Benedykt Franciszek, s. tegoż ** 25

Leopold Wawrzyniec, s. tegoż ** 26

Piotr Celestyn Maciéj Emilian, s. tegoż ** 27

Duszyński h. DUSZEK-DUSZYŃSKI.

Jan (Nepomucen) ** 16. 94

Dwojakowski h. SAS.

Felix, syn Michała 576

Leonard, s. tegoż 577

Xawery s. tegoż 578

Narcyz Jan, s. tegoż 579

Konstanty Alexander, s. tegoż 580

Róża, córka tegoż 581

Dworakowski h. KORWIN.

Ignacy Makary, syn Jana 487

Ludwik Bartłomiéj, s. tegoż 488

Antonina Małgorzata Konstancya, córka tegoż 489

Konstancya Agnieszka, córka tegoż 490

Paweł, s. Dominika 510

Andrzéj, s. Jana 589

Józef, s. tegoż 590

Andrzéj, s. tegoż 591

Jan, s. Pawła 592

Jan Łukasz, s. Piotra 593

Wincenty, s. tegoż 594

Wacław Hiacynt, s. Jana 595

Mikołaj, s. tegoż 596

Jan, s. Stanisława 601

Wincenty, s. tegoż 602

Jakób, s. tegoż603

Dworakowski h. ŚLEPOWRON.

Józef, syn Mateusza 310

Stanisław, s. Józefa 473

Teofil, s. tegoż 474

Ludwik, s. Antoniego 627

Dybowski h. BRODZIC.

Felix Gabryel Mateusz, syn Franciszka 497

Dybowski h. NAŁĘCZ.

Xawery, syn Antoniego 188

Tomasz Antoni Walenty, s. Franciszka Xawerego 305

Karol Walenty, s. tegoż 413

Dydak. *

Jan 14

Dylczyński. *

Stanisław 28

Dylewski h. KOŚCIESZA.

Stanisław (Kostka) Grzegórz Ambroży, syn Dominika 267

Adam Tadeusz, s. tegoż 268

Dymowski h. TĘPA PODKOWA.

75

Jakób Ignacy, syn Wojciecha349

Marcelli Antoni, s. Jakóba 393

Mikołaj Ludwik, s. tegoż 411

Dyski h. KORAB.’

Konstanty Roch, syn Stanisława 604

Dyski. *

Franciszek 7

Dyzmański h. SŁUŻEWIEC. *

Józef, syn Wojciecha 21

Działyński h. OGOŃCZYK.

Marya, zamężna Wentz’l, córka Antoniego 211 W.

Zygmunt Stanisław Paweł August Felix, syn Ignacego 1 Ces.

Domicella Joanna, zamężna Szlaskowska, cór. Antoniego 392 S.

Dziankowski h. JASTRZĘBIEC.

Edward Ludwik Jan, syn Bartłomieja 562

Dzianott de Castellati herbu tegoż nazwiska.

Konstanty Dezyderyusz Jan (Nepomucen), syn Ignacego 62

Teobald Bazyli, s. Ignacego 63

Józef, s. Józefa 189

Dziarkowski h. MODLIBOR. *

Kazimiérz, syn Andrzeja 23

Dziedzicki h. DOŁĘGA.

Szymon, syn Mateusza 51

Telesfor, s. tegoż 52

Antoni Wincenty, s. tegoż 53

Dziekoński h. KORAB.’

Kazimiérz Leon Jan, syn Antoniego 71

Dzierożyński.

Władysław Augustyn Wojciech, s. Stanisława 522

Jan Kazimiérz, s. tegoż 523

Agnieszka Marya, córka tegoż 524

Dzierżanowski h. GOZDAWA.

Paweł, syn Wiktora 428

Dzierżanowski h. GRZYMAŁA.

Kazimiérz, syn Felicyana 65

Franciszek Bonawentura, s. Jana 144

Klemens, s. Macieja 101

Julian Karol, s. Jana 311

Kajetan Antoni, s. Jana 350

Wiktor Ryszard, s. Tomasza 512

Henryk Tomasz, s. tegoż 513

Dzierżawski h. ROLA.

Anzelm Wojciech Józef, syn Wojciecha 190

Xawery Mikołaj, s. Jana 505

Dzierzbicki h. TOPÓR.

Michał Placyd, syn Franciszka 18

Adam Tomasz, s. tegoż 22

Józef Grzegórz, s. Stanisława 78

Eustachy Władysław, s. Ignacego 196

Józef (z Kopertynu) Franciszek, s. Andrzeja237

76

Antoni Wit, s. tegoż 238

Leon Józef Kazimiérz, s. Pawła 271

Tadeusz Eustachy, s. Józefa 250

Antoni Kacper, s. Onufrego 331

Edward Józef Cypryan, s. Seweryna 610

Józef Janusz, s. tegoż 611

Dzierżek h. NIECZUJA.

Józef Benedykt, syn Franciszka 332

Dzierżgowski h. JASTRZĘBIEC.

Szymon, syn Pawła 372

Dzieszuk h. KOŚCIESZA.

Ferdynand Antoni, syn Michała 597

Dziewanowski h. JASTRZĘBIEC.

Jan, syn Antoniego 66

Juliusz Ignacy Aloizy, s. Jana 75

Władysław, s. Antoniego 130

Wincenty, s. tegoż 169

Paweł, s. Wojciecha 170

Ignacy Jakób, s. Ignacego 222

Kazimiérz Romuald, s. tegoż 223

Ferdynand Alexander, s. Wojciecha 284

Dziewiałtowski h. TRĄBY.

Prosper Aloizy Gintowt, syn Stanisława Piusa 463

Dziewulski h. RAWICZ.

Jan Paweł, syn Baltazara 409

Józef Zygmunt Floryan, s. Stanisława 605

Franciszek, s. Macieja 498

Franciszek Alexander, s. Felixa 506

Konstanty, s. tegoż 507

Jan Antoni, s. tegoż 508

Ignacy, s. Joachima 617

Michał Jan, s. tegoż 618

Wincenty Henryk, s. tegoż 619

Józef, s. Baltazara 3 Ces.

Dziewulski h. DZIULI.

Andrzéj, syn Ignacego 378

Wojciech, s. tegoż 379

Dzięcielski h. JASTRZĘBIEC.

Ignacy Tomasz, syn Bartłomieja 129

Dzięcielski h. ŚLEPOWRON.

Andrzéj Marcelli, syn Jana 20

Dzięciołowski z Dzięciołowa h. OGOŃCZYK.

Kdz. January, syn Franciszka351

Paweł, s. tegoż 352

Franciszek, s. tegoż 410

Dzięgielewski h. JASTRZĘBIEC.

Józef, syn Jakóba 156

Mateusz, s. Rocha 464

Gabryel Józef, s. Andrzeja 540

Dzimiński. *

77

Antoni 3

Dziubandowski h. POGOŃ 4.

Aloizy Antoni, s. Piotra 81

Dziubiński h. DOŁĘGA.

Jan, syn Mateusza ** 34. 373

Dzwonkowski h. PRZEGONIA.

Stanisław, syn Benedykta 38

Wincenty, s. tegoż 161

Marcelli Paweł, s. Jana 295

Antoni Piotr, s. Felicyana 296

Felicyan Józef, s. Józefa 297

Nikodem Bonifacy Julian, s. Jana 298

Ludwik, s. Józefa 299

Edward Dyonizy, s. Jana 300

Jan, s. Ignacego 374

Franciszek Nikodem, s. Benedykta 2 Ces.

E.

Egierszdorff h. PORAJ.

Kacper Piotr, syn Wacława 8

Stanisław Alexander, s. Stanisława 6

Ejchler h. DĘBNIK. *

Karol, syn Gotfryda 6

Jadwiga Helena Franciszka, córka Karola 7

Renata Bronisława, c. tegoż 8

Ejdziatowicz h. ŁUK.

Bogusław Adam Alexander, syn Wincentego 5

Eliaszewicz h. GIEJSZ.

Jan, syn Jana 17

Grzegórz, s. tegoż 18

Elzanowski h. ELZANOWSKI.

Mikołaj, syn Wojciecha 3

Paweł, s. Wojciecha 4

Franciszek (Xawery) Hilary, s. Grzegorza 7

Barbara Franciszka z Szczanieckich, wdowa po Julianie 13

Kazimiérz Michał Andrzéj, s. Juliana 13

Józef Walenty, s. Grzegorza 19

Wincenty Augustyn, s. Pawła 22

Waleryan Stanisław, s. Juliana 23

Helena Antonina Maryanna, córka tegoż 24

Aniela Józefa, c. tegoż 25

Emich h. KRZYŻAK. *

Ludwik, syn Jana 2

Jan, s. tegoż 3

Józef Ludwik, s. Ludwika 5

Eminowicz h. DOŁĘGA.

Adam Zenon Benedykt, s. Benedykta 10

78

Engbrecht. *

Bernard 1

Engelke. *

Alexander August Karol 9

Juliusz Ernesty Ignacy 10

Ertel. *

Józef 4

d’Escuyer h. PORWIN.

Ignacy Jan, syn Mikołaja 12

Estko h. ESTKEN.

Hippolit Józef Augustyn, syn Stanisława 11

Eysymontt h. KORAB.’

Leopold 1

Aloizy Jakób, syn Macieja 15

Ryszard Łukasz, Antoni, s. Ignacego14

Włodzimiérz Wiktor, s. Leopolda 2

Tekla z Tańskich, wdowa po Janie Nepomucenie, i 9

August Ludwik, s. Jana Nepomucena 9

Ludwik, s. Wincentego 16

Exner h. SAMSON.

Jan Karol, syn Jakóba20

Kacper, s. tegoż 21

F.

Falęcki h. LESZCZYC

Ignacy Teodor, syn Antoniego 44

Leonard Antoni Marcin, s. Macieja 61

Ignacy, s. Józefa 74

Faliński v. Faleński h. SAS

Ludwik Bartłomiéj, syn Józefa 1

Józef Waleryan Andrzéj, s. tegoż 10

Falkowski h. DOLIWA.

Juliusz Hippolit Seweryn Ignacy, syn Hippolita 18

Paweł, s. Baltazara 38

Józef, s. tegoż 39

Franciszek, s. Teodora 40

Jan, s. tegoż 41

Jakób, s. tegoż42

Wilhelm, s. tegoż 43

Kdz. Jakób Franciszek, s. Walen. 65

Szymon, s. Baltazara 72

Faszczewski h. PRUS II.

Jan, syn Bartłomieja 55

Kazimiérz, s. Grzegorza 54

Mateusz, s. Wojciecha 63

Fechner.

Franciszek, syn Jana 32

79

Jan Juliusz, s. tegoż 46

Władysław Xawery, s. tegoż 45

Federowicz h. POBÓG.

Jakób Wincenty, syn Fabiana56

Stanisław, s. tegoż 57

Michał, s. tegoż 58

Józef, s. tegoż 59

Franciszek Krzysztof, s. tegoż 60

Federowicz. *

Adam 13

Fiederowicz h. OGIŃSKI.

Kazimiérz, syn Antoniego 36

Jan, s. tegoż 37

Felix Antoni, s. Kazimiérza 62

Figietty.

Antoni Wojciech, syn Antoniego 12

Fijałkowski h. ŚLEPOWRON.

Alexander Nikodem, syn Ludwika 28

Wiktor Kazimiérz, s. tegoż 29

Józef (Kalasanty), s. Wojciecha 75

Fijałkowski h. ZŁOTOKLUCZ. *

Karol, syn Andrzeja 3

Fijałkowski h. CZARNOWRON. *

Ignacy, syn Bartłomieja 1

Filipecki h. RAWICZ.

Antoni Ludwik Mikołaj, syn Felixa 66

Ludwik Władysław, s. tegoż 67

Julianna Emilia, córka tegoż 68

Anna Eleonora Bronisława, c. tegoż 69

Zofia Teodora, c. tegoż 70

Felix Piotr Władysław Karol, s. tegoż 73

Małgorzata Julianna z Draców, wdowa po Felixie Stanisławie, i 79

Józefa, zamężna Hagenmeister, c. Felixa Stanisława 79

Filipkowski h. POBÓG.

Felix Stanisław (Kostka), syn Józefa 3

Xawery, s. tegoż 4

Zuzanna Franciszka Konstancya, zamężna Mroczkowska, córka tegoż 706 M.

Filipkowski. *

Józef 6

Filipowicz h. PRAWDZIC.

Karol Emilian Teodor, syn Maxymiliana 27

Artur Alexander Jan (Ewangelista), s. tegoż 33

Filleborne. *

Antoni 6

Filochowski h. ŚLEPOWRON.

Floryan, s. Szymona 64

Finke de Finkenthal h. OSTOJA.

Jan Samuel Adoptowany Piaskowski, s. Beniamina 68 P.

Henryk Alexander, s. tegoż 8

Fiszer h. TARCZAŁA.

80

Karol Jan Leonard, syn Karola Ludwika 21

Ludwik, s. Wilhelma 22

Józef (z Kopertynu) Justyn, s. Karola 71

Flasieński.

Jan 19

Flat h. PŁUŻYCA *

Jerzy Beniamin, syn Jana 12

Flatow h. ZDOBYCZ. *

Julian, syn Jakóba 16

Flejczerowski h. POMOC. *

Tomasz, syn Marcina 11

Floryanowicz h. ŚLEPOWRON.

Jan Tomasz, syn Tadeusza 16

Lucyan Alexander Antoni, s. Franciszka Xawerego 17

Kajetan Wawrzyniec, s. tegoż 23

Henryk Jan Franciszek (Salezy), s. tegoż 24

Xawery Wincenty, s. tegoż 25

Chryzostom, s. Józefa52

Folkierski h. RADWAN.

Józef, syn Bartłomieja 50

Zdzisław, s. Piotra Pawła 76

Fonrobert h. DROGODAR. *

Augustyn, syn Piotra 10

Fontana.

Onufry49

Fontana h. FONTANA.

Antoni Józef, syn Józefa 26

Fraenkel h. FRAENKEL. *

Antoni Edward, syn Samuela7

Frank. *

Aloizy 14

Frankenberg h. GRZYMAŁA.

Józef, syn Ignacego 7

Frankowski h. PRUS I.

Jan Dyonizy Antoni, s. Józefa 2

Alexander Wojciech, s. Walentego 77

Andrzéj, s. Zacharyasza 78

Julian Ignacy, s. Walentego 80

Seweryn Jan Józef, s. tegoż 81

Emilian Franciszek, s. tegoż 82

Frasunkiewicz. *

Roch 2

Fredro h. BOŃCZA.

Felicyan Ambroży, syn Jana 9

Freyberg h. FREYBERG. *

Marek, syn Izaaka 8

Mikołaj Rosenfeld, syn przysposobiony Marka 9

Frentzel h. FRENTZEL.

Piotr Lebrecht 53

Freyer h. JERZYSŁAW.

81

Jan Karol, syn Jana Godfryda 11

Ludwik Edward, s. Jana 34

Frezer h. ALABANDA.

August Nepomucen Ludwik, syn Macieja 51

Fribes h. RAWICZ.

Filip Tomasz, syn Marcina 47

Friedenstein. *

Wilhelm 5

Friese. *

Karol 15

Teodor Wilhelm, syn Karola 16

Fritsch v. Fritsche h. FRITSCH.

Józef, syn Karola Bogumiła 31

Karol August Ferdynand, s. Franciszka Xawerego 35

Fryderycy h. LOTARYŃCZYK.

Felix Jan Bogusław, syn Jana 13

Jan Bogumił Filip, s. Franciszka 15

Fryze h. FRYZE.

Antoni Sebastyan Henryk, syn Ignacego 5

Ludwik Bartłomiéj, s. Antoniego 6

Fursewicz h. WĄŻ.

Antoni Bazyli, syn Wincentego 48

G.

Gacki h. KORWIN.

Kazimiérz, syn Pawła93

Leon, s. Michała 203

Stanisław, s. Ignacego 259

Szymon, s. Michała 340

Tomasz, s. Antoniego339

Gabryel, s. Jana 792

Gadamowicz h. PORAJ.

Wiktor Mikołaj, syn Stanisława 599

Józef Roman, s. Wiktora Mikołaja 862

Gadomski h. ROLA.

Jan Piotr, syn Pawła 37

Józef Adam, s. Konstantego 197

Jan (Chryzostom), s. Marcina 223

Michał Józefat Hieronim, s. Wincentego 222

Jan (Chrzciciel), s. Andrzeja 419

Franciszek, s. Kazimiérza 443

Łukasz, s. Pawła 477

Józef, s. tegoż 476

Leon Bartłomiéj, s. Grzegorza 568

Tomasz, s. tegoż 567

Michał, s. Józefa 2 Ces.

Benedykt, s. Stanisława 696

82

Antoni Gracyan Marcyan, s. Mateusza 781

Grzegórz Michał, s. Józefa 5 Ces.

Walenty Jan Szymon, s. Wojciecha 803

Franciszek (Xawery) Michał Aloizy Ignacy, s. Franciszka 843

Franciszek Ignacy Ludwik Andrzéj, s. tegoż863

Gajewski h. JELITA.

Teodor Marcin, syn Franciszka 344

Walenty, s. Marcina 345

Józef Piotr, s. Franciszka 346

Kajetan Wawrzyniec, s. tegoż 347

Konstanty Jordan, s. tegoż 348

Franciszek Andrzéj, s. Kazimiérza 777

Ryszard Wojciech, s. tegoż 778

Aloizy Jan, s. Anastazego 844

Jan (Ewangelista) Bogumił Tomasz, s. Piotra 854

Gajewski h. OSTOJA.

Antoni Xawery Adolf, syn Franciszka 137

Adam Stefan, s. tegoż136

Franciszek Józef, s. Adama 172

Jan Adolf, s. Tomasza 444

Mikołaj, s. Wojciecha551

Tomasz Rafał, s. Tomasza 657

Jan (od krzyża) Andrzéj, s. Pawła 726

Ludwik Felix, s. Józefa 727

Antoni Modest, s. tegoż 728

Gajewski h. ZŁOTOWŁOS.

Paschalis Felix, syn Jana 8

Adam Tomasz, s. tegoż 382

Galera h. GALERA.

Joachim, syn Jerzego 420

Ignacy, s. tegoż 421

Jan Karol Michał, s. tegoż 873

Galiński. *

Józef 6

Gałczyński h. SOKOLA.

Franciszek Ignacy, syn Stanisława 90

Marianna z Zalewskich, wdowa po Antonim 30

Alexander Stanisław, s. Antoniego 30

Florentyna Filipina, cór. tegoż 30

Bronisława Aniela Franciszka, c. tegoż 30

Wojciech, s. Piotra 151

Jakób, s. Ignacego 204

Maciéj Walenty, s. Jana 108

Józef Piotr (w Okowach) Ignacy, s. tegoż 260

Ignacy Piotr, s. Jakóba 864

Gałecki h. JUNOSZA.

Ludwik Jan August, syn Jacentego 299

Jan, s. Macieja 317

Małgorzata z Weinwormów, wdowa po Mikołaju, i316

Józef Teodor, syn Mikołaja 316

83

Gabryel Franciszek, s. Michała 507

Stanisław, s. Jakóba 683

Jan (Nepomucen), s. Szymona 684

Eugeniusz Henryk, s. Ludwika 380

Czesław Edmund, s. tegoż 381

Gałecki. *

Fabian Sebastyan Wincenty 13

Gałęzowski h. TARNAWA.

Franciszek (Xawery) Kalixt Wincenty, syn Ignacego 612

Garbolewski h. SULIMA.

Kazimiérz, syn Kacpra 600

Jan, s. tegoż 601

Garbowiecki h. NOWINA.

Klemens, syn Józefa 26

Felix Józef, s. Klemensa 27

Garbowski h. SULIMA.

Floryan Łukasz, syn Kazimiérza 305

Bonawentura Józef, s. tegoż 390

Garczyński h. SAS v. GARCZYŃSKI.

Romuald Jan, syn Ignacego 36

Ignacy, s. Łukasza Piotra 48

Julian, s. Piotra 107

Konstanty Józef Antoni, s. Hermenegilda 198

Ignacy Wincenty, s. Wincentego 793

Tekla Ewa Urszula, zamężna Chęcińska, córka tegoż 561 C.

Gardocki h. JACYNA.

Piotr Józef, syn Szymona 645

Ignacy, s. Józefa 813

Stanisław (Kostka) Jan, s. tegoż 814

Garlicki h. STRZEMIĘ.

Michał Józef Xawery, syn Filipa 242

Roman Eliasz, s. tegoż 349

Wojciech Wincenty Bartłomiéj, s. Klemensa 738

Garlikowski h. POBÓG.

Jan (Chrzciciel) Romuald Wincenty Józef, syn Franciszka 697

Garliński h. POBÓG.

Leon Wincenty Ambroży, syn Stanisława 633

Stanisław Michał, s. Andrzeja 685

Józef, s. tegoż 686

Garszyński h. GORAWIN. *

Józef, syn Józefa 4

Bonawentura, s. Mateusza 9

Gastel h. ZAMECKI.

Adam Jan Stanisław, syn Józefa 20

Gaszyński h. JASTRZĘBIEC.

Józef Franciszek Korneli, syn Antoniego 668

Walery Andrzéj Mikołaj, s. tegoż 815

Alexy Józef, s. Norberta 794

Leopold Norbert Felix, s. Alexego Józefa 869

Wacław Teofil, s. Norberta 874

84

Gautier h. BOŻYDAR. *

Antoni, syn Antoniego 5

Gawarecki h. NAŁĘCZ.

Wincenty Hippolit, syn Franciszka ** 8.34

Waleryan Euzebiusz, s. Józefa 429

Franciszek, s. Wilhelma 613

Józef Klemens Adolf, s. Ignacego 422

Władysław Wilhelm Ignacy, s. tegoż 423

Kornelia, córka tegoż 424

Gawlikowski h. JELITA.

Józef, syn Edwarda 729

Gawroński h. RAWICZ.

Wincenty Ludwik, syn Michała 47

Paweł Wilhelm Franciszek (a Paulo) Izydor, s. Walentego 457

Franciszek (Xawery) Mikołaj, s. Daniela 508

Franciszek, s. Wojciecha 687

Gawroński h. ROLA.

Wincenty Leonard, syn Maxymiliana 257

Tadeusz Pantaleon, s. Ignacego 411

Mieczysław Benedykt, s. Kajetana 412

Maxymilian Bogumił, s. tegoż 413

Ignacy Jarosław Felicyan, s. Tadeusza 690

Pius Jan Maurycy, s. tegoż 691

Felix Grzegórz, s. tegoż 692

Antoni Artur, s. tegoż693

Władysław, s. tegoż 694

Gądecki h. RAWICZ.

Józef Andrzéj, syn Wojciecha 318

Gąsecki h. BOŻAWOLA.

Adolf Marcelli Ignacy, syn Pawła 723

Gąsiewski h. ŚLEPOWRON.

Andrzéj Kacper, syn Felixa 373

Tomasz Julian, s. tegoż 374

Gąsiorowski h. KORWIN.

Wincenty, syn Ignacego 898

Gąsiorowski h. ŚLEPOWRON.

Leon, syn Józefa 138

Marcelli Paweł Ignacy z Mieroszewic, s. Ildefonsa 329

Józef Wojciech, s. Augustyna ** 531

Hippolit Walery, s. Marcina 739

Gąssowski h. GARCZYŃSKI.

Karol, syn Antoniego 86

Piotr, s. Ignacego Bonawentury 181

Kazimiérz, s. Adama 341

Franciszek, s. tegoż 342

Franciszek Wojciech Gabryel, s. Mateusza 509

Franciszka Julia Petronella, córka Franciszka 747

Rajmund Paweł Jan, s. tegoż 748

Antoni Ryszard, s. tegoż 749

Teodor Maciéj, s. tegoż 750

85

Artur Leon, s. tegoż 751

Leon, s. tegoż 721

Wiktor Łukasz, s. Pawła 816

Spirydyon Andrzéj, s. tegoż 817

Wojciech Jan, s. tegoż 818

Franciszek Klemens, s. Stanisława 851

Tadeusz Franciszek, s. Jana 852

Gąssowski h. GRZYMAŁA.

Antoni, syn Pawła 532

Mateusz, s. Mikołaja 533

Antoni, s. Stanisława 534

Gątkiewicz h. RUBIESZ.

Wincenty Ignacy, s. Tomasza 651

Józef Wiktor, s. tegoż652

Aloizy Paulin, s. tegoż 653

Gedymin h. POGONIA.

Józef Eustachy, s. Jakóba 855

Gembarzewski h. HABDANK.

Michał Franciszek, syn Józefa 458

Bronisław Karol, s. Michała 722

Gembicki h. NAŁĘCZ.

Walenty, syn Ignacego 535

Geppert h. GEPPERT.

Jan Michał, syn Józefa 819

Geppert h. KOTWICA.

Stanisław (Kostka), s. Antoniego 114

Gerlee h. PELIKAN.

Piotr Leopold, syn Jana Jakóba 478

Karol Godfryd, s. tegoż 698

Jan Otto Karol, s. Karola 743

Gerlicz h. SĘPIEC. *

Jakób, s. Kacpra 17

Geroszewski. *

Michał 20

Gibasiewicz h. GIEJSZ.

Antoni Jan, syn Józefa 764

Felix Teodor, s. tegoż 765

Nikodem Władysław, s. tegoż 766

Bronisława Zuzanna Karolina, córka tegoż 767

Wanda Józefa Wiktorya, c. teg. 768

Karolina Augustyna, c. tegoż 769

Ludomi. Aurora Alfonsa, c. teg. 770

Zdzisława Józefa, córka tegoż 771

Felix Franciszek, s. Felixa 913

Gierałtowski h. TĘPA PODKOWA.

Xawery Andrzéj, syn Dyonizego 224

Tomasz, s. Antoniego225

Jan Tyburcyusz, s. Jakóba 536

Piotr, s. Krzysztofa 537

Piotr, s. Jakóba 538

86

Marcin, s. Antoniego 461

Maciéj, s. Józefa 669

Tomasz, syn Felixa 602

Franciszek Jan, s. Antoniego 845

Giergielewicz h. TOPÓR.

Kajetan Wojciech, syn Gabryela 552

Gierszt v. Goerscht h. GIERSZT.

August Xawery Franciszek, syn Augusta 661

Ignacy przysposobiony Drużbacki, s. tegoż 336 D.

Tomasz, s. Franciszka 578

Andrzéj Rafał, s. Tomasza 674

Gierwatowski h. SZELIGA.

Paweł, syn Adryana 569

Wojciech, s. tegoż 570

Stanisław, s. tegoż 571

Kdz. Józef, s. Pawła 572

Gierzyński h. GIERALT.

Ignacy Bazyli Józef, syn Jana 330

Paulina Gerardyna, córka tegoż 331

Gierzyński h. JELITA.

Szymon, syn Szymona 658

Józef Agapit Bernard, s. Piotra 659

Błażéj Benedykt, s. tegoż 660

Gieysztor h. GIEJSZTOR.

Dominik 205

Gilatowski. *

Tomasz 14

Ginett h. ZAREMBA.

Alexander Wincenty Tadeusz Ludwik, syn Ludwika 128

Ludwik Józef, s. tegoż 129

Józef Edward Roman, s. Tadeusza 182

Gintowtt h. TRĄBY.

Michał, syn Kazimiérza 430

Gisiler h. ZŁOTORZEK.

Stanisław Felix Jan Józef, syn Józefa 6

Ludwik Augustyn, s. Jana 221

Antoni, s. Stanisława 45

Giziński h. DOŁĘGA.

Antoni Bonifacy, syn Ignacego 67

Jan (Ewangelista), s. Walentego 243

Bonifacy, s. tegoż 244

Giżycki h. GOZDAWA.

Piotr, syn Walentego 675

Melchior, s. tegoż 676

Glass h. PRAWDA. *

Edward, syn Jakóba 2

Glezmer.

Jan Klemens, syn Adama 77

Glinicki h. JUNOSZA.

Stanisław (Kostka), syn Wojciecha 539

87

Alexander Józef, s. Stanisława 916

Glinka h. TRZASKA.

Józef Anastazy Jan (Nepomucen), syn Mikołaja 59

Teodor Marcin, s. Józefa 152

Teodor Władysław Felicyan, s. Franciszka 306

Kdz. Jakób, s. tegoż 307

Ignacy, s. Antoniego 414

Aloizy Felix, s. Ignacego 812

Glinojecki h. PRUS 2.

Edward, syn Tomasza 159

Antoni, s. tegoż 160

Franciszek, s. Mateusza 290

Mikołaj Filip, s. Tomasza 319

Ignacy, s. tegoż 677

Alexander Leon Antoni, s. Antoniego 472

Gliński h. GLIŃSKI.

Marek Ignacy, syn Wojciecha 634

Adolf Jan Aloizy, s. Antoniego 875

Aloizy Marcelli Benon, s. tegoż 876

Gliński h. JASTRZĘBIEC.

Eustachy Józef, syn Stanisława 761

Gliński h. POMIAN.

Jan (Nepomucen) Norbert Antoni, syn Józefa 623

Gliński h. ŚLEPOWRON.

Katarzyna z Morzkowskich, wdowa po Józefie 226

Jan (z Matty) Władysław, syn Józefa 226

Teresa Marya Michalina, córka tegoż 226

Klementyna Cecylia Teresa, c. tegoż226

Gliński. *

Marcin1

Gliszczyński h. JASTRZĘBIEC.

Stanisław Benedykt, syn Stanisława 52

Stefan, s. tegoż 53

Jan (Ewangel.) z Glisna, s. Ignacego 109

Leon Piotr, s. Fakunda 227

Wawrzyniec Roch, s. tegoż 228

Józef Marcin Antoni z Glisna, s. Jana 110

Bonifacy Jan (Nepomucen) Felix z Glisna, s. tegoż 111

Gliwicz h. OGOŃCZYK.

Hieronim Mateusz Adam, syn Alexandra 479

Glogier h. PRACOWOC. *

Antoni, syn Józefa 22

Glotz h. MELISSA.

Karol 7

Gładysz h. GRYFF.

Kacper Julian, syn Ignacego 495

Stanisław Leon, s. tegoż 752

Głażewski h. NIEKRASZ.

Waleryan, syn Andrzeja 877

Głębocki h. DOLIWA.

88

Wincenty Maxymilian, syn Stanisława 100

Auxenty Krescenty Tomasz, s. Karola 708

Głębocki h. LUBICZ.

Pantaleon Filip Jan (Ewangelista), syn Ignacego 654

Głębocki. *

Józef 10

Głogowski h. GRZYMAŁA.

Michał Hieronim Franciszek, syn Jakóba 291

Tomasz, s. Tadeusza 292

Ignacy Maurycy, s. Jakóba 293

Seweryn Ignacy Alexy, s. Józefa 391

Ignacy Kajetan Dominik, s. teg. 392

Norbert Alexy Onufry, s. Ignacego 481

Konstanty Blandyn, s. tegoż 480

Stanisław Grzegórz, s. tegoż 482

Jan (Nepomucen) Paschalis Onufry, s. Jana 483

Walenty Ignacy Józef, s. Józefa 510

Felix Ferdynand Wiktor, s. Ignacego540

Głoskowski h. KORAB.’

Józef, syn Kazimiérza 212

Leon Andrzéj, s. Franciszka 92

Wincenty (z Ferrary) Ryszard, s. tegoż 452

Głowacki h. PRUS 1.

Waleryan Tyburcyusz Wojciech, s. Michała320

Felix, s. Jakóba 453

Wawrzyniec, s. Antoniego 712

Głowczewski h. OSTOJA.

Felix Jan Izydor, syn Wojciecha 688

Głuchowski h. PRUS 2.

Józef, syn Wojciecha 213

Andrzéj Mikołaj, s. tegoż 215

Erazm, s. tegoż 214

Głuchowski h. PRUS 3.

Jan, syn Macieja 496

Głuchowski h. RADWAN.

Franciszek (Salezy), syn Ignacego 740

Głuski h. CIOŁEK.

Karol Dyonizy Wincenty, syn Tomasza 2

Marcelli Wojciech Idzi, s. tegoż 3

Franciszek Wojciech Jędrzej, s. tegoż 4

Jan, s. Stanisława 699

Głuszyński h. DOŁABĘDŹ. *

Paweł, syn Józefa 12

Gniazdowski h. KORAB.’

Antoni Norbert, syn Stanisława 732

Felicyan Onufry, s. Ignacego 731

Władysław Ignacy, s. Władysława 730

Piotr Ignacy, s. Ignacego 853

Stanisław August, s. tegoż 892

Gniazdowski h. GNIAZDOWA. *

89

Piotr, syn Józefa 7

Gniewkowski h. CHOLEWA.

Marcin Franciszek, syn Józefa 375

Wiktor Ignacy, s. Wawrzyńca 541

Gniewosz h. RAWICZ.

Ignacy Józef Wincenty, syn Antoniego 101

Michał Józefat, s. Pawła 113

Jan (Nepomucen), s. Antoniego 245

Antoni Felicyan, s. Franciszka 332

Gnoiński h. WARNIA.

Roch Marcin Jan, syn Juliana 577

Andrzéj, s. Fabiana 646

Michał Józef, s. Teodora 782

Antoni, s. Franciszka 783

Roch Napoleon, s. tegoż 784

Józef, s. tegoż 785

Goćkowski Bekier h. PRAWDZIC.

Franciszek, syn Wojciecha 32

Sylwester Teofil, s. tegoż 33

Marcelli Leopold, s. tegoż 206

Antoni Leopold, s. tegoż 54

Ludwik Ignacy, s. tegoż 55

Jan Augustyn, s. tegoż 820

Wit Antoni, s. tegoż 821

Goczałkowski h. PORAJ.

Hieronim Apolinary, syn Józefa 350

Godlewski h. GOZDAWA.

Walenty, syn Franciszka 62

Ignacy, s. Ludwika 79

Wincenty (Feraryusz), s. Dyonizego 87

Wojciech Tadeusz, s. tegoż 88

Felix Antoni, s. Modesta 89

Stanisław, s. Jana 99

Szymon, s. Franciszka 102

Andrzéj, s. tegoż 103

Stanisław (Kostka), s. Antoniego 207

Stanisław, s. Franciszka 208

Kazimiérz Ludwik, s. Jana 216

Felix, s. Romualda 183

Stanisław, s. tegoż 184

Maciéj, s. tegoż 185

Jakób, s. tegoż186

Tadeusz, s. Michała 187

Tomasz, s. Marcina 173

Jan, s. tegoż 174

Maciéj, s. tegoż 175

Antoni Florenty, s. Franciszka 176

Józef, s. Benedykta 177

Stanisław (Kostka) Dydak Leopold, s. Dyonizego 321

Witalis, s. Modesta 322

90

Franciszek (Salezy), s. Piotra 261

Korneliusz Wiktoryn Łukasz, s. Franciszka 263

Robert Władysław Antoni, s. tegoż 262

Wespazyan Anzelm, s. tegoż 264

Kdz. Idzi, s. tegoż 403

Kacper, s. tegoż 404

Walenty, s. tegoż 405

Alexander, s. tegoż 406

Stanisław Stefan, s. Józefa 351

Wojciech, s. Stanisława 407

Ignacy Bonawentura, s. tegoż 408

Kacper Melchior Baltazar, s. Ignacego 439

Ludwik, s. Antoniego 445

Józef Aloizy Marcelli, s. Bonifacego459

Konstanty, s. Antoniego 497

Paweł, s. Jana 499

Daniel Felicyan, s. tegoż 498

Władysław Antoni Jan Benedykt, s. Antoniego 554

Jan Onufry Fidelis, s. tegoż 553

Józef, s. Franciszka 590

Wojciech Michał, s. tegoż 591

Felicyan Antoni, s. Stanisława 624

Bonawentura Roch, s. tegoż 647

Grzegórz Błażéj, s. tegoż 648

Szymon Tadeusz, s. Eryka 614

Maciéj Walenty, s. Antoniego 662

Kazimiérz Maciéj, s. Michała 670

Józef Grzegórz Franciszek, s. Jakóba 604

Stanisław Karol, s. tegoż 603

Tomasz Kazimiérz, s. Michała 605

Grzegórz, s. Jana 606

Grzegórz, s. Wojciecha 678

Jan, s. tegoż 679

Franciszek Jakób, s. Benedykta 700

Ferdynand Antoni, s. Michała 713

Jan, s. Jakóba 786

Wojciech, s. Franciszka 4 Ces.

Walenty, s. Ludwika Macieja 795

Walenty Józef, s. Piotra 822

Michał, s. Walentego 823

Józef, s. Szymona 832

Felicyan Mamert Tadeusz, s. Felicyana 742

Józef (Kalasanty), s. Konstantego 775

Jan Sylwester, s. tegoż 776

Jakób, s. Macieja 779

Antoni Konstanty, s. Grzegorza 846

Piotr, syn Mateusza 847

Michał Władysław, s. Grzegorza 856

Maciéj Alexander, s. Jana 878

Felicyan, s. tegoż 879

91

Grzegórz, s. Antoniego 880

Franciszek Ludwik, s. tegoż 881

Ludwik Kajetan, s. Wawrzyńca 893

Mateusz, s. Stanisława 909

Godlewski h. JUNOSZA.

Antoni, syn Marcina 383

Goedel.

Gedeon Wojciech, s. Amadeusza 891

Gogolewski h. ROLA.

Kdz. Michał, syn Michała 265

Wojciech, s. tegoż 266

Teofil Tomasz, s. Wiktora 352

Kacper, s. Felicyana 323

Ludwik, s. tegoż 324

Leopold Felicyan Jan, s. Marcelego 500

Andrzéj, s. Stanisława 511

Mateusz, s. tegoż 512

Piotr, s. Stefana 714

Gojski h. DOLIWA.

Maciéj Józef, syn Adama 387

Tadeusz, s. tegoż 8

Seweryn Kruk, s. Jana 484

Golański h. JASTRZĘBIEC.

Stefan Prot Wiktor, syn Ludwika Felixa 485

Kwiryn, s. Stefana 865

Golcz h. GULCZ.

Adam Stefan Jan, s. Kazimiérza 199

Antoni Paweł, s. tegoż 200

Hippolit Tomasz Józef, s. Józefa 440

Fabian Sebastyan, s. tegoż 441

Goldtman h. BISKUPIEC. *

Antoni, syn Karola 24

Józef, s. tegoż 24

Maryanna, córka tegoż 24

Goleński v. Goliński h. OGOŃCZYK.

Jacenty, syn Antoniego 709

Kajetan Wojciech, s. Jacentego 746

Goleński. *

Fryderyk 23

Golian. *

Tekla, wdowa po Józefie 29

Konstanty Józef Waldemar, s. Józefa 29

Wincenty, s. tegoż 29

Roch, s. tegoż 29

Józef Roch Teodor, s. tegoż 29

Jan, s. tegoż 29

Romuald, s. tegoż 29

Goliszewski h. JELITA.

Maciéj Alexander, syn Teodora 579

Mateusz Eustachy, s. tegoż 866

92

Gołaski h. JASTRZĘBIEC.

Adam Marcin, syn Felicyana 592

Felicyan Augustyn, s. Adama 744

Józef Ryszard, s. tegoż 745

Gołaszewski h. KOŚCIESZA.

Maciéj Kazimiérz, syn Pawła353

Paweł Aloizy, s. Jana 615

Antoni, s. Pawła 663

Wojciech, s. Leona 664

Jan, s. Franciszka 772

Stanisław (Kostka), s. Pawła 787

Jan, s. Piotra 833

Mikołaj, s. Macieja 460

Tadeusz, s. tegoż 910

Franciszek, s. Wojciecha 911

Goławski h. JASTRZĘBIEC.

Alexy Szymon Wincenty (a Paulo) syn Wojciecha 355

Tomasz, s. tegoż 354

Gołemberski h. PRAWDZIC.

Stanisław Filip, syn Jacka 857

Gołembowski h. PORAJ.

Mikołaj Nikodem Maryan, syn Józefa 17

Piotr Filip Jakób, s. Jana 24

Leopold Marcin Stanisław (Kostka), s. Marcellego 25

Józef Dezydery, s. tegoż 31

Aloiza Joanna ze Zbierzchowskich, wdowa po Janie (Nepomucenie) 229

Wiktorya Alexandra Placyda Józefa, córka Jana (Nepomucena) 229

Klementyna Apolonia, c. teg.229

Gołembiowski v. Gołębiewski v. Gołębiowski h. GOZDAWA.

Emeryk Marcelli, syn Jana 542

Józef Andrzéj, s. Macieja 580

Jan Romuald, s. Tomasza 625

Antoni, s. Kazimiérza628

Ignacy Józef, s. tegoż 627

Seweryn Lucyan, s. tegoż 626

Władysław Piotr, s. Jana 753

Franciszek Julian, s. Jana Sylwestra 804

Gołębiowski h. PRAWDZIC.

Łukasz, syn Józefa 325

Seweryn Piotr, s. Łukasza 451

Gołoński. *

Andrzéj 30

Gołuchowski z Gołuchowa h. LELIWA.

Józef, syn Jana (Nepomucena) 247

Seweryn Antoni Marcelli, s. tegoż 248

Walenty, s. tegoż 249

Konstanty Grzegórz Nicefor, s. Gabryela 356

Józefa, córka tegoż 358

Teodozya, c. tegoż 357

Teodor, s. Jerzego 464

93

Anna Maryanna Józefa, zamężna Bogdańska, c. Piotra Celestyna 392 B.

Gomoliński h. JELITA.

Bartłomiéj Mikołaj, syn Prokopa 607

Wojciech Stanisław, syn Bartłomieja 790

Gonaszewski. *

Ignacy 27

Goniewski h. GLAUBICZ.

Antoni Paweł Kacper, syn Mateusza 581

Stanisław (Kostka) Karol, s. tegoż 582

Gorczycki h. JASTRZĘBIEC.

Piotr Celestyn, syn Franciszka 188

Cypryan Nikodem, s. Antoniego 447

Gorczyczewski h. GOZDAWA z odmianą.

Ludwik, syn Józefa 5

Augustyn Józef, s. Ludwika 254

Franciszek Serafin, s. tegoż 255

Cecylia Katarzyna, c. tegoż 256

Gordon h. GORDON.

Konstancya z Snieszków, wdowa po Antonim, i 788

Józef Euzebiusz Stanisław, syn Antoniego 788

Antoni, s. tegoż 788

Zenobia Józefa, córka tegoż 788

Alfons Jan, s. tegoż 791

Gordon h. BYDANT.

Karol Grzegorz Franciszek, syn Franciszka 61

Urszula Maryanna Henryeta, zamężna Lucińska, c. tegoż 117 L.

Gorecki h. DOŁĘGA.

Walenty, syn Franciszka 473

Ignacy Floryan, s. Józefa 636

Walenty, s. Andrzeja 805

Alexander, s. Ignacego 737

Gorecki h. JASTRZĘBIEC.

Felix Andrzéj, syn Andrzeja 513

Gorecki h. PORAJ.

Józef Tomasz Kazimiérz Napoleon, syn Kazimiérza 796

Gorecki h. SZELIGA.

Andrzéj, syn Łukasza 393

Piotr Hippolit, s. Macieja 583

Andrzéj Józef (Kalasanty), s. Michała 584

Górski.

Józef Jakób Franciszek, syn Szymona 824

Górski h. BOŻA-WOLA.

Benigna Praxeda Róża Magdalena, zamężna Dłuska, córka Tomasza 273 D.

Józef, syn Karola 50

Franciszek Serafin Eustachy, s. Tomasza 51

Antoni Benon, s. Walentego 56

Bernard, s. Walentego 57

Romuald Ignacy, s. tegoż 58

Franciszek (Borgiasz) Józafat, s. Jana 123

Józefa Justyna z Małachowskich, wdowa po Antonim 308

94

Romuald Kazimiérz Wojciech Jan, s. Wincentego 360

Alexander Maxymilian, s. Felixa 454

Józef Fortunat, s. tegoż 455

Katarzyna z Włostowskich, wdowa po Felixie, i 456

Hippolit Wawrzyniec, s. Felixa 456

Leopold Antoni, s. tegoż 456

Faustyn Józef, s. tegoż 637

Górski h. DOLIWA.

Felix, syn Józefa 80

Górski h. NAŁĘCZ.

Julian Paweł, syn Cypryana 116

Teodor Leon, s. tegoż 117

Rajmund Idzi, s. Jana 118

Fabian, s. tegoż 119

Mateusz, s. Stanisława 230

Józef, s. Szymona 300

Jan, s. Mikołaja 333

Józef Benedykt, s. Ignacego 544

Ignacy, s. Januaryusza 835

Górski h. POBÓG.

Michał, syn Jakóba 81

Apolinary Rupert, s. Michała 209

Klemens Jan, s. tegoż 210

Michał Józef, s. Wojciecha 211

Józef Bartłomiéj, s. tegoż 95

Alexy Jakób, s. Michała 446

Górski h. ŚLEPOWRON.

Maciéj Bogumił, syn Antoniego 29

Franciszek, s. Jana 135

Karol Ludwik, s. Jana28

Józef, s. Bartłomieja 267

Mateusz, s. tegoż 268

Tomasz, s. tegoż 269

Józef Marcin, s. Konrada 272

Paweł, s. tegoż 273

Tomasz, s. Macieja 270

Wincenty, s. tegoż 274

Ignacy, s. tegoż 271

Kazimiérz, s. Adama 431

Wojciech, s. Baltazara 655

Michał, s. Fabiana 617

Mateusz, s. Augustyna 618

Maciéj, s. Augustyna 619

Franciszek (Xawery), s. Wojciecha 773

Walery, s. Piotra 806

Antoni Bonifacy, s. tegoż 807

Mateusz, s. Jana 834

Antoni, s. Augustyna 616

Górski h. STERNBERG.

Jan Antoni, syn Wojciecha 359

95

Marcin, s. Bonifacego 630

Jan Franciszek, s. Idziego 629

Antoni Drogosz Łukasz, s. Józefa 593

Józef Wincenty Antoni, s. tegoż 594

Gorzechowski h. OGOŃCZYK.

Franciszek, syn Jana 166

Antoni Abbat, s. tegoż 486

Gorzeński h. NAŁĘCZ.

Antoni Andrzéj, syn Teodora74

Augustyn Walenty, s. tegoż 75

Jan Tomasz, s. tegoż 76

Gerwazy Protazy, s. Andrzeja 124

Gorzkowski h. TARNAWA.

Hippolit Ludwik, syn Wiktoryna 1

Gorzyński h. NAŁĘCZ.

Piotr Dominik Hippolit, syn Józefa 724

Ignacy Wincenty (Ferraryusz), s. Jerzego 725

Gościcki h. LUBICZ.

Tomasz Dyonizy, syn Antoniego 43

Arkadyusz Piotr Bernard, s. Tomasza 44

Paweł, s. Łukasza 192

Antoni, s. Bonifacego193

Józef, s. tegoż 194

Jan, s. Bernarda 608

Franciszek, s. Walentego 715

Julian, s. Walentego 716

Ireneusz Wojciech, s. Jana 808

Franciszka z Langowskich, wdowa po Józefie, i 301

Magdalena Józefa, córka Józefa 301

Felixa Kaźmira, c. tegoż 301

Alexandra, c. tegoż 301

Faustyna, zamężna Rakowska, c. Bonifacego 197 R.

Gościmski h. GRABIE.

Michał Antoni, syn Franciszka 303

Franciszek Józef, s. tegoż 302

Gosiewski h. KORWIN.

Maciéj, syn Franciszka 275

Franciszek, s. Stanisława 276

Paweł Jan (Chryzostom), s. tegoż 277

Józafat Arkadyusz Felix, s. Antoniego 294

Wacław, s. Kassyana 585

Stanisław, s. tegoż 586

Idzi Stefan, s. Grzegorza 870

Gosiewski h. ŚLEPOWRON.

Józef Korwin, syn Bazylego 161

Stanisław, s. Jakóba 278

Melchior Kacper Baltazar, s. tegoż 279

Gosk h. PRAWDZIC.

Piotr, syn Jana825

Maciéj, s. Mateusza 826

96

Tomasz, s. tegoż 827

Goski h. KRZYWDA.

Makary Ignacy, syn Ignacego 115

Michał Jan (Nepomucen) Erazm, s. tegoż 163

Goślicki h. GRZYMAŁA.

Andrzéj Leonard, syn Ignacego 733

Gosławski h. NAŁĘCZ.

Felix Klemens Ignacy, syn Pawła 334

Tomasz Damazy, s. tegoż 139

Gosławski z Bebelna h. OKSZA.

Antoni Paweł, syn Józefa 78

Maciéj, s. Jana 84

Alexander Adam Wiktor, s. Macieja 85

Wincenty, s. Piotra 164

Maxymilian, s. tegoż 165

Józef Cyryak, s. Wincentego Sotera 836

Róża, zamężna Sokołowska, córka Jana 610 S.

Gostkowski h. GOZDAWA.

Samuel z Witoszowa, syn Stanisława 217

Franciszek Maxymilian z Witoszowa, s. Stanisława218

Karol Jacenty Ludwik z Wito., s. Piotra 384

Romuald Michał z Wito., s. Józefa 385

Floryan z Wito., s. Michała 386

Ludwik Ignacy z Wito., s. Stanisława 717

Alexander Mikołaj z Wito., s. Jana 837

Gostkowski h. JUNOSZA.

Fryderyk Albin Kazimiérz Symplicyan, syn Wincentego 21

Tomasz, s. tegoż 22

Paweł Tomasz Sylwester Fabian, s. Antoniego 178

Józef Witalis Bonifacy, s. Ignacego 231

Daniel Kacper Melchior Baltazar, s. Wawrzyńca 361

Franciszek, s. tegoż 362

Saturnin Grzegórz Franciszek (Xawery), s. Antoniego 488

Wincenta Franciszka, zamężna Konotkiewicz, córka Wincentego 646 K.

Gostomski h. NAŁĘCZ.

Walenty Błażéj Teodor, syn Jakóba 39

Józef Antoni, s. tegoż 40

Ignacy Marek, s. Antoniego 41

Józef, s. tegoż 42

Hieronim Karol Kazimiérz, s. Pawła 167

Barbara z Zaborowskich, wdowa po Pawle 258

Jan (Nepomucen) Andrzéj Franciszek, s. Mateusza 665

Gostomski h. PRAWDZIC.

Mikołaj, syn Antoniego 587

Wojciech, s. tegoż 588

Norbert, s. tegoż 589

Gostyński Borek h. GRYZIMA.

Jan Piotr, syn Karola 363

Tadeusz Szymon, s. Józefa 638

Goszczyński h. POBÓG.

97

Jan Paweł, syn Bartłomieja 904

Gowarzewski h. PRAWDZIC.

Jan, syn Antoniego 280

Gotartowski h. LELIWA.

Florentyn Atanazy, syn Franciszka 295

Fabian Hilary, s. tegoż 514

Gottowt h. SULIMA.

Dominik Wawrzyniec, syn Jana 415

Grabiański h. SWIENCZYC.

Antoni (z Padwy) Jan, syn Wojciecha 555

Ludwik Antoni Onufry, s. Walentego 556

Józefa Leona, córka tegoż 557

Antoni Nicefor Zacharyasz, s. Franciszka 558

Tomasz, s. tegoż 559

Hippolit Stanisław Franciszek, s. tegoż 560

Jan (Chrzciciel) Joachim, s. Franciszka 561

Roman, s. Leopolda 562

Konstanty Kazimiérz, s. Antoniego 611

Grabiński v. Grabieński h. POMIAN.

Stefan Adam Jan, syn Piotra 9

Jan (Nepomucen) Apolinary Alexander, s. Andrzeja 153

Wincenty, s. Jana 246

Jan, s. Stanisława 309

Józef, s. Jana 448

Ignacy, s. tegoż 449

Józef, s. Franciszka 797

Franciszek, s. Konstantego 858

Jan Paweł Stanisław, s. Seweryna 882

Jan Walenty, s. Romualda 899

Antoni, s. Hilarego 900

Walenty, s. tegoż 901

Grabowiecki z Grabonogu h. GRZYMAŁA.

Antoni Franciszek, s. Józefa 232

Jan Erazm, s. tegoż 233

Wincenty Mikołaj, s. tegoż 501

Józef Benedykt Jakób, s. tegoż 650

Karol Tadeusz, s. tegoż 649

Grabkowski h. JASTRZĘBIEC.

Władysław Roch Mikołaj, syn Stanisława 16

Karol Ewaryst, s. Felixa 63

Hippolit Euzebiusz Roch, s. Ignacego 64

Kajetan Roman Wawrzyniec, s. tegoż 65

Felix Adam, s. Erazma 120

Sebastyan Ignacy Tadeusz z Grabek, s. Józefa 281

Tomasz, s. Kajetana 673

Grabowski.

Hugo Leon, syn Leona 689

Grabowski h. DOŁĘGA.

Karol Franciszek, syn Tomasza 432

Adam, s. tegoż 433

98

Grabowski h. JASTRZĘBIEC.

Baltazar Mateusz, syn Pawła 140

Kazimiérz Franciszek, s. tegoż 141

Mateusz, s. tegoż 142

Józef, s. Antoniego 143

Baltazar, s. tegoż 144

Kazimiérz, s. tegoż 145

Kajetan, s. tegoż 146

Franciszek Ignacy, s. Józefa 250

Jan Onufry, s. tegoż 251

Antoni Seweryn, s. tegoż 252

Jan, s. Andrzeja 343

Seweryn Felix, s. Józefa 311

Jakób, s. Wawrzyńca 389

Jan, s. Michała 394

Franciszek Antoni, s. Stanisława 395

Stanisław (Kostka), s. Antoniego 396

Tomasz, s. Pawła 397

Andrzéj Stanisław, s. Michała 398

Kazimiérz, s. Ignacego 399

Stanisław, s. Michała 400

Stanisław Michał, s. Antoniego 425

Franciszek, s. tegoż 426

Felicyan Piotr Celestyn, s. Józefa 416

Franciszek (Xawery) Tomasz, s. Szymona 417

Stanisław Świętosław, s. Marcina 502

Kazimiérz, s. tegoż 503

Antoni Ignacy Stefan, s. Jakóba 515

Tekla, córka Kazimiérza 718

Onufry Antoni Wit, s. Wincentego 734

Franciszek (Xawery) Julian, s. Jana 436

Dominik Stanisław, s. tegoż 437

Hippolit Józef, s. tegoż 438

Jan Leopold, s. Tomasza 848

Jan (Kanty), s. Stanisława 859

Antoni, s. tegoż 860

Franciszek, s. tegoż 861

Józef Karol, s. Wincentego 871

Grabowski h. GRZYMAŁA.

Kajetan, syn Leonarda 127

Stanisław, s. Antoniego 126

Ludwik, s. Leonarda 130

Grabowski Kemlada na Grabowie h. KEMLADA.

Stanisław Józef Bonifacy, syn Franciszka 23

Grabowski h. OKSZA.

Leopold, syn Józefa 104

Hippolit Wawrzyniec, s. tegoż 105

Stanisław Dominik Grzegórz, s. Szymona 147

Augustyn, s. Macieja 680

Grabowski h. POBÓG.

99

Tomasz Wojciech Wilhelm, syn Franciszka 11

Kazimiérz Grzegórz, s. tegoż 12

Franciszek, s. Krzysztofa 60

Felix, s. Szymona 68

Antoni (z Padwy) Kalixt, s. tegoż 69

Jan (Kanty), s. tegoż 70

Franciszek (Xawery), s. tegoż 71

Walenty Jan (z Matty), s. Wojciecha 125

Paulin Piotr Paweł, s. Francisz. 106

Wincenty, s. Jana 219

Ignacy, s. Stanisława 465

Kazimiérz, s. tegoż 466

Walenty, s. Bartłomieja 545

Piotr (z Alkantary) Kalixt Szymon, s. Jana 620

Kazimiérz, s. tegoż 639

Jacenty, s. tegoż 640

Józef, s. Antoniego 641

Walenty, s. Stanisława 642

Helena z Jezierskich, wdowa po Bonifacym, i 754

Ignacy Wincenty, s. Boniface. 754

Jan Roch, s. tegoż 754

Jan (Gwalbert), s. Franciszka838

Wojciech, s. Józefa 883

Józef, s. Franciszka 902

Wojciech, s. Wojciecha 789

Waleryan, s. Bonifacego 903

Grabowski h. TOPÓR.

Stanisław 18

Grabowski h. ZBIESZWIC.

Michał Andrzéj, syn Jana 179

Grabski h. DOŁĘGA.

Felicyan Antoni, s. Franciszka 132

Józef Piotr, s. tegoż 154

Dyonizy Franciszek (Borgiasz), s. Piotra 504

Romuald Jan, s. Franciszka 631

Alexander Felicyan, s. tegoż 735

Jan (Chryzostom) Paweł, s. Pawła 798

Grabski h. POMIAN.

Teodor, syn Klemensa 10

Ignacy Benedykt Jakób, s. Walentego 19

Franciszek Wincenty, s. Józefa 66

Andrzéj Rafał, s. Franciszka 131

Wiktor Szczęsny, s. Ludwika97

Teofil Alexander, s. Józefa 148

Wincenty Józef, s. Jakóba 162

Iwon Szymon Kazimiérz, s. Antoniego 201

Filip Jakób, s. tegoż 202

Tomasz, s. Józefa 736

Gradomski h. PRAWDZIC.

Franciszek, syn Macieja 505

100

Karol Teodor, s. Mikołaja 546

Adam Tomasz, s. tegoż 547

Stefan Bartłomiéj, s. Antoniego 681

Gradowski h. LUBICZ.

Ludwik, syn Walentego 741

Grajbner. *

Władysław Alexander+ 37

Grajbner h. LIS, MZURA v. BZURA.

Alexander Józef, syn Jana ** 13/3

Stanisław Karol, s. tegoż 15

Władysław, s. tegoż 14

Wacław Ludomir, s. Alexandra Józefa * 31

Leon Bohdan, s. tegoż * 32

Julian Włodzimiérz, s. tegoż * 33

de la Grange h. DE LA GRANGE.

Hippolit Jacenty, syn Walentego 656

Gratkowski h. PRACOTWÓR.

Jan (Nepomucen) 96

Grąbczewski h. NAŁĘCZ.

Andrzéj Jan (od Krzyża), syn Wojciecha 133

Leon Maciéj, s. tegoż 168

Fabian Bonawentura, s. Józefa 253

Paweł, s. Wojciecha 401

Wojciech, s. Mateusza 442

Tomasz, s. Wojciecha548

Paweł, s. Antoniego 621

Franciszek, s. Stanisława 643

Stanisław Albin, s. Wojciecha 695

Jan, s. Leona 711

Grądzki.

Jan Antoni Mateusz, syn Alexandra 774

Grądzki h. ŁADA.

Bartłomiéj Ludwik, syn Jana 376

Walenty, s. tegoż 427

Wiktor, s. Mikołaja 428

Wojciech, s. Marcina 519

Franciszek, s. tegoż 516

Jan (Chrzciciel), s. tegoż 520

Mateusz, s. Szymona 518

Józef Wojciech, s. tegoż 517

Jan Roman, s. Mikołaja 762

Grądzki h. RAWICZ.

Franciszek (Xawery), syn Antoniego 35

Konstanty, s. Jana 38

Greffen h. PODKOWA.

Maxymilian, syn Wojciecha ** 480/36

August, s. tegoż 490

Gregorowicz h. LUBICZ.

Stanisław, syn Franciszka 491

Grem h. OLSZYNY. *

101

Andrzéj, syn Walentego 21

Greyber. *

Andrzéj 11

Grębecki h. JASTRZĘBIEC.

Józef Floryan, syn Jana 234

Tomasz, s. Sebastyana 434

Felicyan, s. tegoż 435

Józef Błażéj, s. Jana 609

Antoni, s. Ignacego 610

Grobicki h. TRĄBY.

Marcin, syn Wojciecha 521

Michał Antoni Hieronim, s. Kazimiérza 595

Antoni, s. Wojciecha 596

Jan Teofil Romuald, s. Antoniego 763

Grocholski h. TOPÓR.

Józef Gabryel Szymon, syn Alexego 506

Grochowalski h. OKSZA.

Jan, syn Dominika 563

Grochowski h. BOŃCZA.

Jan, syn Stanisława 195

Bonifacy, s. Błażeja 196

Katarzyna z Czaplickich, wdowa po Walentym, i 282

Wincenty Ignacy Antoni, s. Walentego 282

Ludwik Wiktor, s. tegoż 282

Józef Florentyn, s. tegoż 282

Kostancya Dominika Maryanna, córka tegoż 282

Walentyna Maryanna Magdalena, c. tegoż 282

Franciszek Wincenty, s. Piotra 755

Grochowski h. JUNOSZA.

Jakób, syn Bartłomieja ** 155/16

Michał Franciszek, s. tegoż 156

Jan, s. tegoż 157

Felix, s. tegoż 169

Paweł, s. Wojciecha 828

Stanisław, s. Tadeusza 829

Jakób Józef, s. Jakóba 894

Apolinary Walenty, s. tegoż 895

Seweryn, s. tegoż 896

Mateusz, s. Jana 897

Grochowski h. LUBICZ.

Seweryn Wojciech Józef, syn Jana 235

Grodecki h. GRODECKI.

Wincenty, syn Józefa 220

Grodecki h. STARYKOŃ.

Alexander, syn Jana 3 Ces.

Jan Walenty, s. Jakóba 799

Ludwik Nestor, s. tegoż 800

Grodzicki h. GRYFF.

Antoni, syn Piotra 82

Tadeusz Walenty Ignacy, s. Józefa 158

102

Ludwik, s. tegoż 365

Grodzicki h. ŁADA.

Jan (Nepomucen) Antoni, syn Franciszka 149

Klemens Felix Grzegórz, s. tegoż 180

Józef Marcin Stanisław (Kostka), s. Piotra 409

Józef Tomasz, s. Mikołaja 366

Piotr Paweł, s. Wojciecha 418

Franciszek (Salezy) Michał Stanisław (Kostka), s. Piotra 549

Wincenty Jan, s. Felixa 492

Józef Leon, s. tegoż 493

Paweł, s. Szymona 666

Felix Rafał, s. tegoż 780

Adam Walenty, s. Kazimiérza 874

Ewaryst Leonard, s. Wincentego 915

Grodziecki h. NAŁĘCZ.

Wincenty Alexy, syn Jana 335

Hippolit Wawrzyniec Pius, s. Wincentego 759

Jan (Nepomucen) Torpes Erazm, s. tegoż 760

Grodziński h. PAPRZYCA.

Wincenty (Ferraryusz), syn Tadeusza 336

Walenty Witalis, s. Antoniego 337

Józef Maryan Erazm, s. Wincentego 450

Grodzki h. BELINA.

Andrzéj, syn Kacpra 1 Ces.

Szymon Łukasz Józef, s. Franciszka 367

Wawrzyniec, s. Jana 377

Mikołaj, s. tegoż 522

Apolinary Sylwester, s. Kacpra 523

Wincenty, s. Kacpra 524

Michał Hieronim Ignacy, s. Franciszka 564

Franciszek Antoni, s. Walentego 644

Antoni (z Padwy), s. Piotra 701

Franciszek, s. tegoż 702

Błażéj, s. Piotra 703

Jan, s. tegoż 704

Piotr, s. Józefa462

Alexandra Antonina, córka Szymona 468

Maryanna Magdalena, c. tegoż 469

Tekla Józefa, c. tegoż 470

Kazimiérz Józef, s. tegożs 471

Jan (Nepomucen), s. Marcina 867

Franciszek, s. Józefa 914

Groffe. *

Eugenia, wdowa po Alexandrze, i 18

Karol Henryk Albert, syn Alexandra 18

Teodor Edward Robert, s. tegoż 18

Gustaw Fryderyk Alexander, s. tegoż 18

Jan Wilhelm Ferdynand Adolf, s. tegoż 18

Karol Henryk Rudolf, s. tegoż 18

Wilhelm Fryderyk Mikołaj, s. tegoż 18

103

Paulina Antonina Ferdynanda, c. tegoż 18

Gromadzki h. OKSZA.

Stanisław, syn Jana 801

Franciszek, s. Walentego 849

Grothus h. GROTHUS.

Krzysztof, syn Józefa 378

Grotowski h. RAWICZ.

Władysław Antoni Bonifacy, syn Grzegorza 94

Piotr August, s. Bonifacego 525

Adolf Sylwery, s. tegoż 526

Konstancya Katarzyna Maryanna, 1go ślubu Walewska, 2go śl. Żwan, c. Grzegorza

644 Ż.

Grubiński. *

Jan 35

Grudnicki h. JASTRZĘBIEC.

Józef, syn Krzysztofa 565

Grudowski h. LIS.

Katarzyna z Duczymińskich, wdowa po Augustynie 122

Marcelli Dyonizy, syn Augustyna 122

Maryan Narcyz, s. tegoż 122

Grudziński.

Paweł, syn Jakóba 410

Gründlich h. NAGRODA.

Jan 121

Grützmacher. *

Karol 15

Grygowicz. *

Karol 25

Grzegorzewski h. LIS.

Alexander, syn Pawła49

Gruszecki h. LUBICZ.

Władysław Benedykt Józef, syn Kacpra 72

Konstanty Franciszek, s. tegoż 73

Kdz. Ludwik Seweryn Kacper, s. tegoż 368

Jan, s. Michała 622

Jan (Nepomucen) Mieczysław, s. Ignacego 719

Alexandra, córka Ignacego 720

Grzelachowski.

Alexander Jan, syn Franciszka 705

Tomasz Romuald, s. tegoż 706

Józef Franciszek, s. tegoż 707

Grzędzica h. KORAB.’

Ignacy Piotr, syn Adama 756

Józef Grzegórz, s. tegoż 757

Walenty Piotr, s. tegoż 758

Grzędziński h. ORŁOSŁAW.

Piotr Witalis, syn Andrzeja 134

Daniel, s. tegoż 237

Jan, s. tegoż 238

Jan Franciszek, s. Piotra Witalisa 868

104

Benigna Magdalena, zamężna Wilkowska, cór. Andrzeja 235 W.

Grzybowski h. PRUS 2.

Karol (Boromeusz), syn Józefa 91

Grzegórz Jan Józef, s. Jakóba 112

Gabryel Rupert, s. Andrzeja 171

Józef, s. tegoż 312

Walenty, s. Antoniego 839

Faustyn Teodor, s. Macieja 872

Karolina Józefa, zamężna Świeżawska, córka tegoż1519 S.

Michał Cypryan, s. Stanisława 917

Grzybowski h. GRZYBOWSKI.

Franciszek Michał, syn Pawła 840

Grzybowski. *

Seweryn 28

Grzymała h. GRZYMAŁA.

Antoni Otton, syn Antoniego 189

Jakób Joachim, s. tegoż 191

Antoni Felix, s. Marcina 527

Andrzéj, s. tegoż 528

Seweryn Andrzéj, s. tegoż 529

Piotr, s. tegoż 530

Mikołaj, s. Tomasza 566

Wincenty Dyonizy, s. Wojciecha 802

Józef Gracyan Michał, s. Antoniego Ottona 190

Grzywiński h. JASTRZĘBIEC.

Alexander Franciszek, syn Macieja 830

Gugenmus.

Jan Damascen, syn Franciszka 150

Guliński h. BOŃCZA.

Stanisław Grzegórz, syn Sebastyana 809

Marcelli Jan, s. tegoż 810

Gumiński h. ROLA.

Piotr, syn Macieja 283

Franciszek, s. tegoż 284

Wojciech, s. tegoż 285

Mateusz, s. tegoż 286

Konstanty Alexander Wojciech, s. tegoż 885

Piotr Władysław Adolf, s. tegoż 886

Gumkowski h. SYROKOMLA.

Jacek, s. Franciszka 831

Gumowski h. POBÓG.

Jan, syn Wojciecha 682

Gumowski h. ROLA.

Stefan Tomasz, syn Stanisława 369

Jakób Floryan, s. Kazimiérza370

Felix, s. tegoż 371

Adam, s. tegoż 372

Ignacy Fabian Sebastyan, s. Sebastyana 467

Stefan, s. Michała 671

Piotr, s. tegoż 672

105

Tytus Jan, s. Adama 842

Eustachy Mateusz, s. Stanisława 887

Jan Szymon, s. tegoż 888

Gumowski h. TOPÓR.

Wincenty (Ferraryusz), syn Stanisława 296

Hilary Wilhelm, s. tegoż 297

Jan Klemens, s. tegoż 298

Maryan August, s. Alexego 338

Tertulian Filip Jakób na Gumowie, s. Alexego 402

Kazimiéra Faustyna Zygmunta, zamężna Wołowska, córka Alexego 716 W

Gurowski h. WCZELE.

Hrabia Mikołaj Napoleon, syn Władysława 287. 19. Hr.

Hrabia Józef Konstanty Stanisław, s. tegoż 288. 20. Hr.

Gurski h. LUBICZ.

Jan (z Matty) Romuald Walenty, syn Józefa 543

Gutakowski h. GUTAG.

Wacław 98

Gutkowski h. RAWICZ.

Ignacy, syn Tomasza 326

Józef, s. Łukasza 327

Ignacy Stanisław (Kostka), s. Tomasza 328

Wiktoryn z Gutkowa, s. Jana 573

Adam Tomasz Teodor z Gutko., s. Jana (Kantego) 574

Felix Maciéj Alexander z Gutko., s. Wincentego 575

Tadeusz Walenty Mikołaj, s. Jana (Kantego) 576

Mikołaj, s. Marcina 597

Jan (Kanty) Antoni Szymon z Gutko., s. Andrzeja 710

Henryk Ignacy, s. Urbana 889

Maryanna Agnieszka Antonina, córka Urbana 890

Gutman. *

Adam 19

Gutowski h. CIOŁEK.

Stanisław Józef, syn Franciszka 236

Józef Joachim Waleryan, s. Jana 550

Jan (Nepomucen) Szymon, s. Franciszka 598

Stanisław Felix, s. Józefa 474

Jan Lucyusz, s. Piotra475

Jakób, s. Felixa 811

Jan, s. Felixa 850

Gutowski h. ŚLEPOWRON.

Adam, syn Tomasza 83

Andrzéj Jan, s. Jana 289

Szymon Wojciech, s. Stefana379

Jan, s. Karola 632

Piotr Kilian, s. Jana 905

Nikodem, s. tegoż 906

Franciszek Piotr, s. Stefana 907

Antoni Konstanty, s. tegoż 908

Gużkowski h. LUBICZ z odmianą.

Ludwik Jan, syn Michała 314

106

Marcelli, s. Jana 841

Guzowski h. JASTRZĘBIEC.

Michał, syn Tomasza 463

Seweryn, s. Alexandra 494

Ferdynand Ludwik, s. tegoż 912

Gwozdziowski. *

Antoni 34

Gzowski h. GRABIE.

Augustyn Władysław syn Ignacego 239

Erazm Anzelm Wojciech, s. tegoż 240

Jan (Chrzciciel) Piotr Paweł, s. tegoż 241

Józef Jan, s. Jana 315

Konstanty Jan Józef, s. Augusta 304

Kajetan, s. Tadeusza 667

H.

Habermann h. ROLA.

Michał Józef de Haberfeld, syn Kazimiérza 2

Habich h. HABICH.

Ludwik, syn Jana ** 72.22.

Gustaw Leopold, s. Ludwika 73

Hadziewicz h. WIENIAWA.

Stanisław Nikodem Franciszek Maciéj, syn Michała 45

Hagenmejster h. HAGEN.

Edward, syn Karola 77

Hanussowski h. SUSZYŃSKI.

Michał Maurycy, syn Jana 49

Stanisław Bonifacy Antoni, s. tegoż 58

Hanusz. *

Józef 17

Haraburda h. HABDANK.

Antoni Alfons, syn Jana 2 Ces.

Jan, s. tegoż 1 Ces.

Haraziński h. KORWIN.

Jacek, syn Łukasza 63

Józef, s. tegoż 62

de Hasselquist h. HASSELQUIST.

Teofil Karol, syn Karola 38

Ludwik Ferdynand, s. tegoż 37

Hauke h. BOSAK.

Ludwik ** 1. 4.

Zofia Teresa Salomea, córka Maurycego 12

Hrabia Maurycy, 9 Hr.

Hrabia Józef 10 Hr.

Hauschild h. POGOŃ.

Antoni Ignacy, syn Józefa 34

Jan Krzysztof, s. tegoż 35

107

Franciszek Antoni, s. tegoż 36

de Haydes h. GENDERICH.

Xawery Karol Leonard, syn Józefa 26

Władysław Jan Bogumił, s. tegoż 59

Heinrich h. PRACA. *

Teodor, syn Fryderyka Wilhelma 10

Józef Rajmund Mateusz, s. Teodora 20

Władysław Alexander Tomasz August Karol, s. tegoż 24

Heisler h. SZYNA.

Jan Fryderyk Edward, syn Fryderyka Wilhelma 13

Helcel (Heltzel) h. SZTERSZTYN. *

Antoni de Sternstein, syn Benedykta 19

Hempel.

Antoni, syn Jana 29

Alexander, s. tegoż 30

Joachim 23

Henke h. GRABOWIEC. *

Gustaw Karol Fryderyk, syn Teodora 11

de Heppen h. HEPPEN.

Ludwik Karol Wilhelm, syn Adama 20

Hergel h. MOSTYNIEC. *

Piotr Antoni, syn Jana 9

Herman. *

Jan 16

Hermann. *

Xawery Franciszek 21

Hermanowski h. JUNOSZA.

Adolf Syxtus Jan (Nepomucen) syn Wincentego 65

Maciéj, s. Adama 74

Jan, s. Dominika 75

Wojciech Franciszek, s. tegoż 76

Wojciech, s. Macieja 84

Herniczek h. KOTWICZ.

Franciszek Tomasz, syn Franciszka 64

Hertyk h. GRZYMAŁA.

Karol Jakób, syn Krzysztofa 57

Hertz h. SAMOPĘD. *

August Leopold, s. Erdmana Leopolda 1

Heryng h. WODANOWSKI.

Jan Euzebiusz, syn Jana 7

Ludwik Filip Józef, s. Felixa 8

Edward Alexander Henryk, s. tegoż 9

Franciszek Walenty Michał, s. Walentego 10

Julia, zamężna Hurtig, córka Stanisława 85

Hewell h. HERBURT.

Walenty Teodor, syn Józefa 11

Heybowicz h. HERBURT.

Adam, syn Tadeusza 78

Heymer h. HEIMER. *

Wilhelm Jan, syn Jerzego 3

108

Higersberger h. HIGERSBERGER.

Augustyn, syn Andrzeja 47

Hincz h. DZIAŁOSZA.

Ignacy Tomasz, syn Michała 17

Ignacy Alexander Franciszek, s. Ignacego 31

Hincz h. CZARA. *

Karol, syn Fryderyka 6

Xawery Alexander Kacper, s. Karola 12

Karol Ludomir, s. tegoż 13

Kazimiérz Tadeusz Klemens, s. tegoż 14

Hincz. *

Antoni 8

Hirosz h. ROGALA.

Józef, syn Mateusza 71

Antoni, s. Szymona 80

Hiż h. JÉŻ.

Alexander Józef, syn Jana Augusta 40

Józef, s. tegoż 41

Karol Wojciech, s. tegoż 42

Izabella Maryanna Ludwika, zamężna Fechner, cór. tegoż 30 F.

Hoffmann h. RÓŻAN.

Edward, syn Jakóba 4

Karol, s. tegoż5

Tytus, s. tegoż6

Hollak h. PORAJ.

Wincenty, syn Kazimiérza 67

Homicki h. RAWICZ.

Felix, syn Franciszka ** 14. 5

Horbowski h. KORCZAK.

Adam Napoleon, syn Ignacego 3

Hordziejowski h. KORAB.’

Zacharyasz, syn Wawrzyńca 48

Horecki h. PÓŁKOZIC.

Józef Adam Ignacy, syn Teodozyusza 83

Hornowski h. KORCZAK.

Józef Gabryel Walenty, syn Tadeusza 60

Kazimiérz Wojciech, syn Józefa 68

Horoch h. TRĄBY.

Tomasz, syn Franciszka 54

Ignacy, s. tegoż 55

Piotr, s. tegoż 56

Horoch h. HOROCH.

Baron Józef Wiktoryn Onufry Wincenty Antoni, syn Kazimiérza 53. 1.

Horodyński h. KORCZAK.

Karol Józef, syn Franciszka 21

Andrzej Prosper, s. Rafała 46

Kazimiérz, s. Bazylego 52

Horodyski h. KORCZAK.

Ignacy, syn Antoniego 32

Horoszewicz h. ŁABĘDŹ.

109

Antoni, syn Gabryela 79

Hreczyna h. TRĄBY.

Jan Ignacy, syn Łukasza 69

Hryniewicz. *

Wincenty 15

Hryniewiecki. *

Kdz. Antoni 18

Huba h. PRZEGONIA.

Alexander Konstanty Emeryk, syn Michała 51

Felicyan Karol Wilhelm Stefan, s. tegoż 50

Hube.

Karol Michał, syn Karola 1

Jan Szczepan * 7

Hubicki h. KORCZAK.

Roman Kajetan Felicissimus z Hubic syn Stanisława ** 66. 2.

Hübner. *

Karol 23

Huisson.

Alexander 27

Hulanicki z Hulanik h. ULANICKI.

Stanisław Wojciech, syn Józefa 15

Hulewicz h. DE LILIENFELD.

Antoni Marcin, syn Jakóba Michała 18

Humięcki h. JUNOSZA.

Felix Wawrzyniec, syn Adama 22

Wojciech, s. Pawła 24

Andrzéj, s. tegoż 25

Józef, s. Macieja 28

Piotr, s. Izydora 43

Tomasz Adam, s. tegoż 44

Michał, s. Łukasza 81

Józef Bartłomiéj, s. Antoniego 82

Humięcki h. GOZDAWA.

Paweł Piotr, syn Józefa 39

Humnicki h. GOZDAWA.

Ignacy Błażéj Andrzéj, syn Wincentego 19

Husarzewski h. SAS i PRUS.

Teodor Marek Franciszek, syn Antoniego Marka, 70

I.

Ichnatowski h. ACHINGER.

Damazy Adam, syn Łukasza 58

Idziński h. ŚLEPOWRON.

Franciszek Jan (Chryzostom) Karol, syn Jakóba 4

Idziński. *

Hiacynt 5

Idźkowski h. JASTRZĘBIEC.

110

Antoni, syn Józefa 216

Adam, s. Pawła 157

Ignacy, s. Franciszka 194

Maciéj Marcelli, s. Jakóba 493

Szymon, s. Franciszka 508

Felix, s. tegoż 509

Józef, s. Pawła 510

Andrzéj, s. Walentego 458

Augustyn, s. Pawła 323

Wawrzyniec, s. Wawrzyńca 345

Grzegórz, s. Macieja 395

Maciéj Jan, s. Macieja 393

Jakób Wincenty, s. tegoż 394

Stefan, s. Józefa 512

Idźkowski h. LUBICZ.

Benedykt, syn Wojciecha 351

Idźkowski h. ŚLEPOWRON.

Tomasz, syn Walentego 233

Franciszek Paweł, s. tegoż 234

Benedykt Alexander, s. Pawła 421

Ignatowski h. NOWINA.

Julian Walenty Jan (Ewangel.), syn Jana (Kantego) 314

Ike h. DUNINOWSKI *

Karol Albrecht Wilhelm 6

Illustrowski.

Stanisław Wincenty, syn Karola 385

Iłowiecki h. OSTOJA.

Józef Jan Benon, syn Stanisława 104

Józef Alexander Benedykt, s. Wojciecha 105

Ines de Leon.

Nikodem 173

Irzykowicz Mondwid h. LELIWA.

Tomasz Aloizy Józef, syn Antoniego 77

Isajski. *

Konstanty Piotr Leopold, syn Andrzeja Leopolda 28

Iskrzycki h. TRĄBY.

Andrzéj Franciszek, syn Walentego 115

Iwanicki h. SKARBNIK. *

Józef, syn Andrzeja 18

Iwanowski h. ŁODZIA.

Andrzéj, syn Stefana 160

Władysław Józef, s. Andrzeja 433

Iwanowski h. ROGALA.

Michał Dyonizy Teodor, syn Szczepana 490

Izbiński h. PRAWDZIC.

Wincenty Piotr Celestyn, syn Kazimiérza 82

Adam, s. Placyda 83

Izdebski h. POMIAN.

Michał Maurycy Mikołaj 71

Hilary, syn Ignacego 75

111

Gracyan Wiktoryn, s. Antoniego 200

Alexander Franciszek Marcelli, s. Józefa 201

Karol, s. Wojciecha 227

Jan Grzegórz, s. tegoż 228

Piotr, s. Jana 229

Antoni, s. tegoż 231

Stanisław, s. tegoż 232

Otylia Julia, córka Józefa 230

Antoni Jan, s. tegoż 315

Adolf Jan, s. tegoż 316

Ludwik Gorgoniusz Mikołaj, s. tegoż 317

Władysław Wiktoryn Franciszek, s. Ignacego 303

Józef Ignacy Adryan, s. tegoż 304

Julian Sebastyan Przedzisław, s. tegoż 305

Mikołaj Felix Rajmund, s. Grzegorza 439

Stanisław '46loryan, s. Kazimiérza 434

Jan Piotr Paweł, s. tegoż 441

Antoni Julian, s. Wojciecha 442

Cypryan Michał Tadeusz, s. Kazimiérza 463

Leon Konstanty Wojciech, s. tegoż 484

Andrzéj Klemens Mikołaj, s. tegoż 485

Jakób, s. Franciszka 486

Mikołaj, s. Macieja 487

Stanisław, s. Stanisława 488

Iżycki h. BOŃCZA.

Józef Teodor, syn Walentyna11

Józef, s. Władysława 72

Benedykt Gabryel, s. tegoż 73

Antoni Józef Ezechiel, s. tegoż 74

Piotr Paweł Józef (Kalasanty), s. Walentego161

Józef, s. Józefa 320

Antoni, s. Wincentego 319

Kazimiérz, s. tegoż 318

J.

Jabłkowski h. WCZELE.

Józef Antoni Adolf Alexy, syn Ignacego 55

Izydor Tomasz Erazm, s. Jana 84

Władysław Jan (Chrzciciel) Józef, s. Jana (Kantego) 186

Rafał, s. Karola 187

Walery Mikołaj Xawery, s. Andrzeja 235

Józef Alexander Antoni Leopold, s. Ignacego Ludwika 177

Jabłonowski h. GRZYMAŁA.

Józef Alexander Franciszek (Salezy), syn Ignacego 10

Roman Wawrzyniec Hippolit, s. Kacpra 69

Adolf Henryk Gustaw Napoleon Marcin Fryderyk, s. tegoż 70

Adam Jan, s. Macieja 210

112

Józef Gabryel, s. tegoż 211

Paweł, s. tegoż 212

Julian Walenty, s. Jakóba 241

Wojciech Marek, s. tegoż 242

Andrzéj Mikołaj, s. tegoż 243

Aloizy Jan Ignacy, s. Stanisława 436

Felix Karol, s. Adama 413

Jabłonowski h. PRUS 3.

Grzegórz Józef, syn Sylwestra 122

Książę Maxymilian 6

Józef Wojciech, s. Michała 348

Jabłoński h. JASIEŃCZYK.

Stanisław Andrzéj, syn Ignacego 51

Mikołaj, s. Walentego 50

Wincenty (Kadłubek) Edward Piotr (z Alkantary) Respont, s. Franciszka 85

Jakób Józef, s. Senezyusza 93

Kazimiérz, s. Walentego 92

Stanisław Wacław Michał, s. Tomasza 266

Ludwik Felix, s. tegoż 267

Franciszek (Salezy) Piotr, s. tegoż 248

Antoni Pantaleon, s. Wojciecha 273

Franciszek, s. Ignacego 331

Samuel Antoni Justyn, s. Franciszka 332

Adam Andrzéj, s. Konstantego 366

Jakób, s. Jana 390

Antoni Ignacy Jan, s. Antoniego 391

Alexander, s. Józefa 419

Jan (Nepomucen) Stanisław, s. Wawrzyńca 425

Antoni, s. Jakóba 471

Ludwik Michał, s. tegoż 472

Jan, s. tegoż 473

Jabłoński h. BOŃCZA.

Michał, syn Piotra 247

Jakób Szymon, s. Pawła 306

Michał, s. Stanisława 407

Kazimiérz, s. Wawrzyńca 409

Maciéj, s. Ignacego 408

Wojciech, s. Antoniego 410

Adam, s. Felixa 411

Wojciech, s. Andrzeja 474

Jabłoński h. DĄBROWA.

Dawid, syn Jana 202

Walenty, s. Marcina 296

Marcin, s. Franciszka 342

Michał Hieronim, s. Augustyna 359

Jan Wincenty, s. Tomasza 358

Jabłoński h. SENNIKI.

Ludwik Wojciech, syn Leona 44

Tomasz, s. tegoż 45

Hilary Telesfor, s. tegoż 46

113

Wincenty Henryk, s. tegoż 87

Jabłoszewski h. PRUS I.

Norbert Ludwik 203

Jackowski h. GOZDAWA.

Tomasz Jan, syn Józefa 78

Piotr, s. Jana 501

Jackowski h. RYŚ.

Michał, syn Andrzeja 79

Wojciech Jan (Nepomucen), s. tegoż80

Xawery Alexander Euzebiusz Waleryan Nostitz, s. Alexandra 148

Jaczewski h. LELIWA.

Joanna z Dłużewskich, wdowa po Adamie, i 14

Wiktor Maxymilian Jan (Kanty), syn Adama 14

Kazimira, córka tegoż 14

Karol Adam, s. tegoż 14

Jaczyński h. JASTRZĘBIEC.

Romuald Jan Walenty, syn Franciszka 218

Kazimiérz, Alexander, s. tegoż 289

Józef Marek, s. Leona 360

Jaczyński h. ODROWĄŻ.

Michał Idzi, syn Adama 198

Jagielski h. ŁABĘDZIK. *

Stanisław Antoni Franciszek, syn Wojciecha 17

Stanisław Jan (Nepomucen), s. Stanisława Antoniego Franciszka 22

Franciszek Xawery Roman Kajetan, s. tegoż 23

Jagielski.

Tomasz Józef, syn Józefa 256

Antoni, s. Tomasza 396

Marcin Teodor, s. Józefa 456

Jagmin h. PELIKAN.

Bonifacy Franciszek Tadeusz, syn Józefa 134

Jagniński h. TARNAWA.

Wincenty Maxymilian Franciszek, syn Seweryna 118

Jakacki h. RADWAN.

Wincenty Epifaniusz, syn Walentego 60

Franciszek Cypryan Ignacy, s. tegoż 62

Łukasz, s. Jana 61

Walenty, s. Józefa 307

Piotr, s. tegoż 475

Paweł, s. Andrzeja 502

Wiktorya Bibianna Maryanna, córka Walentego 63

Karolina Pulcherya Maryanna, c. tegoż 64

Bogumiła Zofia Józefa, córka Walentego 65

Kunegunda z Górskich, wdowa po Walentym, i 66

Hiacynta Józefa Maryanna, córka Walentego 66

Ludwik Jacek Roch, syn tegoż 66

Teofila Xawera Franciszka, c. tegoż 66

Xawera Augusta Helena, c. tegoż 66

Karol Hubert, s. tegoż 66

Julian Faustyn, s. tegoż 66

114

Jakobson h. JEDLINA.

Teofil Napoleon, syn Wilhelma 151

Jakowicki h. JELITA.

Wawrzyniec Roch Nepomucen, syn Józefa 106

Jakubowicz Paschalis h. JAKUBOWICZ.

Alexander, syn Paschalisa 2

Marek Józef, s. tegoż 2

Jakubowski h. JAKUBOWSKI.

Franciszek (Seraficki) Michał, syn Michała 297

Jakubowski h. ROKOWIEC.

Salwian 9

Jakubowski h. TOPÓR.

Leon, syn Walentego Alexandra 353

Jakubowski. *

Karol 11

Jałbrzykowski h. GRABIE.

Walenty, syn Hilarego 426

Jałowiecki h. ŁODZIA.

Adam, syn Józefa 205

Franciszek, s. tegoż 206

Józef Franciszek Dezyderyusz, s. Ludwika 257

Franciszek Alexander Izajasz, s. tegoż 258

Ludwika Tekla Józefa, c. tegoż 259

Ludwik August, s. Adama 271

Jamiołkowski h. DOLIWA.

Piotr Ignacy, syn Macieja 107

Szymon Tadeusz, s. Mateusza 135

Wojciech, s. Szymona 136

Stanisław, s. Mateusza 137

Antoni, s. Szymona 138

Adam, s. Franciszka 298

Maciéj, s. Grzegorza 349

Stanisław, s. Tomasza 415

Ignacy, s. Kazimiérza 444

Wojciech Wincenty, s. Tomasza 503

Piotr Karol, s. Ignacego 369

Wincenty, s. Franciszka 464

Tomasz, s. tegoż 465

Józef Grzegórz, s. Piotra 466

Szymon, s. Andrzeja 467

Wojciech, s. Stanisława 504

Janczewski Glinka h. TRZASKA.

Piotr, syn Wojciecha ** 21. 139

Romuald Błażéj, s. Piotra 144

Kazimiérz, s. tegoż 12. 145

Wawrzyniec, s. tegoż 146

Jan, s. tegoż 147

Leon, s. Mateusza 188

Stanisława Konstancya, córka Józefa 219

Antonina Bogumiła, c. tegoż 220

115

Józefa Izydora, c. tegoż 222

Jan Ildefons, s. tegoż 221

Józef Wojciech Joachim, s. Michała 260

Wincenty, s. Józefa 1 Ces.

Franciszek Napoleon Ludwik, s. tegoż 141

Ludwika, córka Józefa 142

Leonard Alexander Konstanty, s. tegoż 143

Elżbiéta Joanna z Budwiłłów, wdowa po Józefie 140

Janczewski h. OGOŃCZYK.

Rajmund, syn Jana 67

Janicki h. ROLA.

Paweł Michał, syn Stanisława 338

Jan (Nepomucen) Celestyn, s. Wojciecha 422

Teodor Marcin, s. Jana 437

Wawrzyniec, s. tegoż 483

Janikowski h. JASTRZĘBIEC.

Andrzéj Klemens Erazm, syn Bonifacego 236

Teofil Mikołaj Alexander, s. Bonifacego 237

Stanisław Bonifacy Jan, s. tegoż 238

Wiktorya ze Zboińskich 2° śl. Grzywaczewska, wdowa po Józefie, i 350

Józef Jan Wiktor, s. tegoż 350

Władysław Bartłomiéj, s. tegoż 350

Kazimiérz Ludwik, s. tegoż 350

Ignacy Andrzéj Alexander, s. Józefa 427

Alexander Walenty Antoni, s. tegoż 443

Jan, s. Bonifacego 460

Janiszewski h. JUNOSZA.

Jan, syn Tomasza 163

Karol, s. Tomasza 162

Paulin, s. Karola 175

Janiszewski h. OSTOJA.

Anzelm Witalis, syn Grzegorza 308

Janiszewski v. Janiszowski h. STRZEMIĘ.

Kacper Melchior Baltazar, syn Jakóba 309

Fortunat Albin, s. Felicyna 339

Ignacy Kazimiérz, s. Ignacego 381

Rudolf Franciszek, s. Kazimiérza 387

Adam, s. Ignacego 398

Franciszek, s. Józefa 440

Janiszewski. *

Stanisław 6

Jankiewicz h. JELITA.

Jan, syn Antoniego 354

Jankowski h. JASTRZĘBIEC.

Rafał Gabryel Cypryan, syn Bartłomieja 164

Alexander, s. tegoż 361

Antoni, s. Józefa 355

Antoni Kazimiérz, s. Jana 364

Jankowski h. KORAB.’

Józef, syn Antoniego 189

116

Jankowski h. NOWINA.

Józef Bruno Roch, syn Ignacego 49

Piotr, s. Stefana 94

Stanisław Leopold, s. Mikołaja 268

Nikodem, s. Franciszka 274

Franciszek Łukasz, s. Jana 275

Jan, s. Pawła 276

Leopold Wojciech, s. Jana 352

Floryan, s. Stanisława333

Jan, s. Stanisława 334

Damazy, s. Pawła 335

Józef, s. Józefa 388

Julian Jan Kalixt, s. Jakóba 445

Alexander, s. Jakóba 446

Jakób Ignacy, s. Filipa 461

Jankowski Jadźwinga h. OGOŃCZYK.

Maciéj Mikołaj Julian, syn Mateusza 239

Jankowski h. PORAJ.

Bogumił Ignacy (Lojola), syn Szymona 269

Jan Wincenty, s. Wincentego 491

Julian Makary, s. tegoż 495

Romuald Nikodem, s. tegoż 496

Janowski h. TOPÓR.

Karol, syn Tomasza 438

Dyonizy, s. Marcina 505

Jan, s. tegoż 506

Maryan, s. tegoż 507

Janowski h. STRZEMIĘ.

Kazimiérz Tomasz, syn Michała 416

Janowski h. PIŁAWA.

Erazm Józef Rudolf, syn Ignacego 207

Janowski na Janowie h. JASTRZĘBIEC.

Wojciech Augustyn, syn Jakóba 190

Janowski. *

Stanisław 24

Januszewski. *

Jan 8

Januszowicz h. KŁOSNIK.

Józef Narcyz, syn Symplicyusza 42

Piotr Jan (Chrzciciel) Paweł, s. tegoż 43

Jański h. DOLIWA.

Seweryn Ignacy, s. Ignacego 389

Jaraczewski z Jaraczewa h. ZAREMBA.

Zygmunt Rafał, syn Andrzeja 47

Jarmoliński h. KORCZAK.

Fabian Sebastyan, syn Dominika Jakóba 399

Maciéj, s. Jakóba 447

Jarmund h. KIERDEJA.

Kazimiérz Franciszek Jan, syn Franciszka 326

Jarnicki h. LIS.

117

Michał, syn Józefa 356

Jarnowski h. TOPÓR.

Konstanty Józef Jakób, syn Karola 86

Jarociński h. JASTRZĘBIEC.

Wojciech Soter Piotr Paweł, syn Stanisława 152

Ignacy Abdon, s. Jana 153

Sylwester Makary Daniel, s. Stanisława 154

Wojciech, s. Jana 155

Wincenty Kazimiérz, s. Ignacego 176

Jarocki h. RAWICZ.

Józef z Jaroszyna, syn Tadeusza 178

Felix Paweł Sebastyan na Jaroczynie, s. Macieja 183

Wincenty Józef Grzegórz na Jaroczynie, s. tegoż 184

Ludwik Jan Konrad na Jaroczynie, s. Felixa Pawła Sebastyana 497

Adolf Wojciech, s. Michała 428

Jaroszewicz. *

Paweł 9

Jaroszewski h. ZAGŁOBA.

Pankracy Józef Paweł, syn Teodora 15

Piotr Paweł, s. Marcina 21

Andrzéj Korsyn Wincenty Antoni, s. Stanisława 81

Franciszek (Borgiasz), s. Franciszka (Xawerego) Mikołaja 336

Stanisław Erazm Jan (Nepomucen) s. Józefa 382

Andrzéj, s. Norberta 95

Józef Patrycy, s. tegoż 96

Edward Pankracy, s. Piotra 397

Jaruzelski h. ŚLEPOWRON.

Wincenty, syn Wojciecha 270

Antoni Józef, s. Benedykta 119

Jarzyna h. TRZASKA.

Józef Jakób, syn Michała 310

Jasieński h. JASIEŃCZYK.

Rafał Kalixt, syn Dominika 149

Klemens Jan, s. Antoniego 311

Jasieński h. DOŁĘGA.

Augustyn Piotr Józef Ignacy, syn Ignacego 23

Roch Zygmunt Władysław, s. tegoż 24

Władysław Stanisław Ignacy Andrzéj, s. Rajmunda29

Maryanna Apolonia Ludwika, córka Maxymiliana 28

Leon Wojciech Mikołaj, s. tegoż 25

Teodor Mikołaj Józef, s. Mikołaja 26

Jan (Nepomucen) Roman Stanisław, s. tegoż 27

Ignacy Andrzéj Wincenty, s. Rajmunda 30

Rajmund Tadeusz Józef, s. tegoż 31

Jan Paweł, s. Antoniego 370

Antoni, s. tegoż 402

Jasieński h. PORAJ.

Maxymilian Hieronim, syn Piotra 88

Franciszek (Xawery) Walenty, s. tegoż 89

August Ignacy Antoni, s. tegoż 91

118

Alexander Pankracy Kazimiérz, s. tegoż 90

Elżbiéta Rozyna Tekla, zamężna Storc, córka tegoż355 S.

Jasieński h. RAWICZ.

Antoni Franciszek Jan z Jasionki, syn Franciszka 179

Gabryel, s. Maurycego 312

Baltazar Kacper Łukasz, s. Xawerego 277

Jasiński h. DOŁĘGA.

Tomasz Ignacy, syn Franciszka 261

Franciszek, s. Szymona 470

Jasiński v. Jasieński h. RAWICZ.

Kazimiérz Wiktor, syn Leona 367

Władysław, s. Michała 452

Konstanty Klemens Józef Maciéj, s. Leona 462

Henryk Jan (Nepomucen) s. Michała476

Jasiński h. TOPÓR.

Antoni Jan Piotr, syn Ignacego 165

Rafał Józef, s. tegoż 166

Ludwik Nazaryusz Józef, s. tegoż 167

Andrzéj Karol, s. tegoż 168

Szymon Józef, s. tegoż 169

Tomasz, s. Wojciecha400

Franciszek, s. Wojciecha 357

Jasiński h. JASION. *

Franciszek, syn Jana 14

Jasiński h. ZŁOTOWĄŻ.

Jakób 13

Jasiński. *

Wincenty 2

Jasiukowicz h. JASIEŃCZYK.

Antoni 180

Jaskłowski h. RADWAN.

Kazimiérz Jan, syn Jana 420

Mateusz Michał, s. Kazimiérza 451

Jaskólski h. LESZCZYC.

Łukasz Jan (Kanty), syn Tomasza 54

Jastrzębowski h. POBÓG.

Alexander Kazimiérz, syn Antoniego 117

Marcelli Nikodem, s. tegoż 468

Jastrzębski h. ŚLEPOWRON.

Kazimiérz Wincenty Dominik, syn Wincentego 48

Paweł, s. Kazimiérza 97

Bonifacy, s. Macieja 98

Walenty, s. Jacka 99

Xdz. Jan, s. Grzegorza 123

Maciéj, s. tegoż 124

Franciszek, s. tegoż 125

Łukasz, s. Mateusza 197

Jan, s. Jacka 279

Jakób, s. Andrzeja 281

Tomasz, s. Adama 285

119

Jakób, s. Wawrzyńca 284

Baltazar, s. Andrzeja 283

Piotr, s. Jakóba 286

Tomasz, s. Antoniego282

Jan (Nepomucen), s. Józefa 287

Łukasz, s. Antoniego 327

Kazimiérz, s. Mateusza 343

Leopold Stanisław, s. Szymona 280

Wojciech, s. Łukasza 337

Stanisław, s. Jana 372

Mikołaj, s. tegoż 373

Łukasz, s. Joachima 374

Michał, s. Antoniego 492

Andrzéj, s. Józefa 417

Tomasz, s. Józefa 418

Jastrzębski h. JASTRZĘBIEC.

Stanisław (Kostka) Felix Hubert, s. Dydaka 191

Kajetan, s. tegoż 192

Jan (Kanty) Edward, s. tegoż 193

Joanna Maryanna Teofila, zamężna Paszyc, córka tegoż 283 P.

Jastrzębski h. ZAREMBA.

Bonawentura, syn Piotra 208

Jaszczołd h. TRĄBY.

Jan (Nepomucen), syn Wojciecha 240

Henryk Stanisław, s. tegoż 251

Franciszek Wincenty, s. tegoż 250

Jaszewski h. ŚLEPOWRON.

Wojciech, syn Józefa 32

Andrzéj Tadeusz, s. Kajetana35

Adam Hippolit, s. tegoż 181

Józef Ignacy Pantaleon, s. tegoż 182

Teodor Józef, s. Wojciecha 33

Piotr Paweł, s. tegoż 34

Floryan Antoni Ludwik, s. Ignacego 469

Jaszowski h. LUBICZ.

Józef Jan, syn Piotra 365

Henryk Eugeniusz Felix, s. Franciszka Xawerego 375

Józef Wincenty Izydor, s. tegoż 376

Władysław, s. tegoż 377

Jaszowski. *

Ludwik 7

Jaśkowski h. JASIEŃCZYK.

Jan (Nepomucen) Karol, syn Pawła 412

Jaślikowski h. JASTRZĘBIEC.

Józef Karol, syn Ignacego 278

Jawornicki h. GOZDAWA.

Paweł Stanisław Wincenty Dominik, syn Wojciecha 8

Melchior Sylwester Benedykt, s. tegoż 16

Adam Jan (Chrzciciel) Augustyn, s. tegoż 17

Felix, s. tegoż 150

120

Michał Wojciech Stanisław Tomasz, s. Józefa 252

Adolf Wiktor Michał, s. tegoż 253

Erazm Melchior z Obic, s. Ignacego 214

Roch, syn Wojciecha 299

Antoni Julian Samuel, s. Józefa 328

Jaworowski h. LUBICZ.

Wilhelm, syn Stanisława 223

Andrzéj Józef, s. tegoż 224

Józef, s. Tadeusza 225

Modest Bazyli, s. Apolinarego 300

Marcelli Paweł Antoni, s. Apolinarego 301

Fortunat Edward, s. tegoż 302

Wincenty, s. Stanisława 321

Józef Benedykt Wojciech, s. Jana 290

Maryan Jan Franciszek (Serafin), s. Jana 291

Franciszek Nikodem, s. Tadeusza 383

Konrad Franciszek (Xawery), s. Jana 392

Wojciech Józef, s. Mateusza 477

Paweł, s. Wawrzyńca 478

Kajetan, s. Piotra 480

Jan Franciszek, s. tegoż 479

Romuald, s. tegoż 481

Jaworski h. KOŚCIESZA.

Michał, syn Alexandra 226

Sylwester, s. Andrzeja 368

Jaworski h. SAS.

Paweł, syn Sebastyana ** 25. 209

Dyonizy Józef Ignacy, s. Wincentego 292

Franciszek, s. tegoż 293

Teofil Walenty, s. tegoż 294

Jan Bartłomiéj, s. Józefa 288

Wincenty (a Paulo), s. Antoniego 449

Wincenty (Ferraryusz), s. Anto. 450

Jaźwiński h. GRZYMAŁA.

Ignacy Antoni, syn Walentego 244

Franciszek, s. Ignacego 322

Wincenty Wilhelm, s. Stanisława 429

Ignacy Jan, s. tegoż 430

Walenty Maciéj, s. tegoż 431

Wiktor Adam, s. tegoż 432

Jaźwiński h. POMIAN.

Stanisław, syn Wincentego 156

Jeliński h. NAŁĘCZ.

Marya z Wodarskich, wdowa po Michale 403

Michalina Anna, córka tegoż 403

Ignacy Alexander, syn tegoż 406

Jelski h. PIELESZ.

Leon, syn Franciszka 112

Józef Modest Adolf, s. Władysława 384

Jełowicki v. Jałowicki h. JEŁOWICKI.

121

Emilia z Piotrowskich, wdowa po Stanisławie 405

Zdzisław Julian Jan, syn tegoż 405

Stanisław Andrzéj, s. tegoż 405

Amelia Olimpia Marya, córka tegoż 405

Jemielita h. PIELESZ.

Ignacy, syn Antoniego 404

Maciéj, s. Jana 433

Piotr, s. Ignacego 414

Władysław Prosper Florencyusz, s. Piotra 424

Mateusz, s. Łukasza 482

Piotr, s. Leona498

Kazimiérz, s. Jakóba 499

Wojciech, s. Rocha 500

Jerzmanowski h. DOŁĘGA.

Matylda Wiktorya, zamężna Chorkowska, córka Wojciecha 231 C.

Józef Mikołaj, syn Michała 7

Maxymilian Felicyan, s. Karola 68

Karol Wincenty, s. Stanisława 126

Ignacy Franciszek, s. tegoż 128

Ludwik Napoleon, s. tegoż 127

Kordula, s. tegoż 130

Tekla Konstancya, cór. tegoż 131

Józefa Wiktorya, c. tegoż 132

Maurycy Franciszek Karol, s. Franciszka 133

Leon Leonard, s. Wojciecha 159

Alexy, s. Franciszka 129

Franciszek (Xawery) Kacper, s. tegoż 457

Felix Roch Jacek, s. Józefa 494

Jerzykowski h. OSTOJA.

Marcelii Tadeusz, syn Franciszka 57

Jezierski h. PRUS 2.

Józef Franciszek, syn Józefa 22

Hrabia Jan (Nepomucen) Paweł Franciszek, s. Karola 36 i 50 Hr.

Jan Rafał, s. Macieja 215

Jakób Tomasz na Gołąbkach, s. Franciszka 245

Wincenty (Ferraryusz) na Gołąbkach, s. tegoż 246

Hrabia Karol Antoni Stanisław Józef Kalixt, s. Stanisława 37 i 51 Hr.

Hrabia Mieczysław Marcelli Stanisław Józef, s. tegoż 38 i 52 Hr.

Hrabia Władysław Stanisław Józef Franciszek, s. tegoż 39 i 53 Hr.

Hrabianka Aniela Karolina Róża Michalina Maryanna, córka tegoż 40 i 54 Hr.

Hrabianka Wanda, c. tegoż 41 i 55 Hr.

Józef Błażéj Ignacy, s. Józefa 108

Waleryan Józef Mikołaj, s. tegoż 109

Alexander Karol Józef, s. Józefa 110

Wiktor Teodor Franciszek, s. tegoż 111

Waldemar Gustaw Józef Franciszek (Salezy), s. Jana 325

Stanisław na Gołąbkach, s. Wincentego 489

Jezierski h. PRUS 3.

Tadeusz, syn Antoniego 120

Franciszek, s. tegoż 121

122

Hippolit Roman z Gołąbek, s. Felixa170

Felicyan Bogumił z Gołą., s. tegoż 171

Eustachy Kalixt Stanisław z Gołą., s. tegoż 172

Alexander Mikołaj na Gołąbkach, s. Wita Modesta 401

Jezierski z Gołąbków Jezior h. NOWINA.

Józef Rafał, syn Wojciecha 59

Franciszek Bartłomiéj, s. Antoniego 196

Kajetan Józef Jan, s. Wojciecha 204

Jezierski h. ROGALA.

Jan Lehwald, syn Melchiora 114

Anastazy Bonifacy, s. Wacława 195

Maxymilian Franciszek Ignacy Lehwald, s. Melchiora 344

Juliusz Melchior Lehwald, s. Jana 341

Jezierski. *

Jan 10

Jeziorański. *

Jan 15

Jan Józef Bartłomiéj, s. Jana 26

Jeziorkowski h. RAWICZ.

Józef Wojciech, syn Kazimiérza 1

Mikołaj, s. Fabiana 100

Wojciech Stanisław, s. tegoż 101

Józef, s. Kajetana 102

Ignacy Mikołaj, s. tegoż 103

Jeżewski h. JASTRZĘBIEC.

Franciszek Benedykt, syn Adama 12

Ignacy Józef, s. Antoniego 76

Alexander Ignacy Stanisław Jan (Nepomucen), s. Benedykta 158

Xawery Kajetan Józef, s. tegoż 199

Jeżewski de Wittk h. LIS.

Floryan Witalis, syn Jana 113

Jeżowski. *

Tomasz 4

Jędrzejewicz. *

Marcin20

Joachimowski h. PRZYKORWIN. *

Jan, syn Jakuba 3

Jodko.

Leonard 5

Konstanty Wincenty (Ferraryusz), syn Leonarda 116

Józef Leonard Konstanty, s. Konstantego 217

Jounga.

Otto 56

Jordan z Zakliczyna h. TRĄBY.

Jan (Kanty), syn Teodora 52

Teofil Tomasz Adam, s. Wincentego 53

Hermolaus, s. Józefa 185

Ludwik, s. Andrzeja 329

Józef Ludwik, s. Tomasza 330

Jórski na Jórzcu Grzymała h. ŚLEPOWRON.

123

Józef Gabryel, syn Franciszka 254

Klemens Jan, s. tegoż 255

Józefowicz Chlebicki h. LELIWA.

Ignacy Jakób, syn Walentego19

Wincenty Julian, s. tegoż 18

Ludwik Jan, s. tegoż 20

Kunegunda Tekla, zamężna Czermińska, córka Walentego 179

Józefowicz h. RADWAN.

Maciéj, syn Dawida 174

Amurat, s. Rafała 262

Alexander, s. tegoż 263

Mustafa, s. tegoż 264

Maciéj, s. tegoż 265

Ewa z Bielaków, wdowa po Dominiku 324

Felicyanna, córka tegoż 324

Zofia, c. tegoż 324

Maryanna, c. tegoż 324

Jan, s. Maciéja 272

Jan, s. Amurata 378

Alexander, s. tegoż 379

Jakób, s. tegoż380

Dawid, s. tegoż 459

Samuel, s. Dominika 362

Józef, s. tegoż 363

Józefowicz. *

Xawery 27

Józewicz. *

Adam 1

Jurczewski. *

Hippolit 13

Jurkiewicz h. NIECZUJA.

Walenty, syn Jana 340

Jurkowski h. JASTRZĘBIEC.

Juliusz Jan, syn Jana 423

Józef Floryan Szymon, s. tegoż 453

Grzegórz Wincenty Józef, s. tegoż 454

Ludwik Bartłomiéj, s. tegoż 455

Jurkowski. *

Walenty 19

Juściński h. ŚLEPOWRON.

Ludwik Franciszek, syn Ignacego 295

Marcin Leonard, s. tegoż 380

Juszkiewicz h. ŚLEPOWRON.

Franciszek (Xawery) Józef Piotr, s. Piotra 511

Juszyński h. GARCZYŃSKI.

Alexander, syn Dawida 346

Samuel, s. Jana 347

124

K.

Kaczanowski h. OSTOJA.

Józef Maciéj Kazimiérz, syn Rocha 790

Kaczkowski h. POMIAN.

Mateusz, syn Wojciecha 1470

Antoni, s. Michała 1471

Kaczkowski h. PRUS 1.

Józef Wincenty, syn Macieja 1415

Wincenty Tomasz, s. Ignacego 1515

Kaczkowski h. ŚWINKA.

Józef Paweł Longin, syn Alexandra 343

Jan (Chrzciciel) Gerwazy Protazy, s. Michała 529

Michał Gerard, s. tegoż 530

Stanisław Witalis, s. tegoż 531

Marcin Leopold, s. tegoż 532

Tomasz, s. tegoż 533

Kacper, s. tegoż 534

Salomea Lucylla, zamężna Kleczkowska, córka tegoż 535

Kaczyński h. POMIAN.

Ignacy Piotr, syn Franciszka 172

Wojciech, s. tegoż 355

Stanisław, s. Fabiana 376

Antoni, s. Stanisława 377

Bartłomiéj, s. tegoż 1013

Jan Stanisław Leon, s. Franciszka 1014

Andrzéj, s. Macieja 1449

Piotr, s. Mikołaja 1450

Jan, s. tegoż 1451

Stanisław (Kostka), s. tegoż 1452

Bartłomiéj, s. Piotra 1453

Jan Piotr, s. Marcina 1454

Michał Cypryan, s. tegoż 1455

Tomasz, s. Ignacego 1456

Józef Paweł, s. Wiktora 1457

Michał, s. Jerzego 1564

Jan (Chrzciciel), s. tegoż 1565

Franciszek, s. Mikołaja 1566

Stanisław, s. Ignacego 1584

Stanisław, s. Kazimiérza 2 Ces.

Kaczyński.

Jan Stefan, syn Tomasza 296

Alexander Izydor Wojciech, s. Jana 332

Józef, s. tegoż 333

Piotr, s. Tomasza 669

Józef (z Kopertynu) Wincenty, s. tegoż 831

Kadłubowski h. BELINA.

Felix (de Valois), syn Romualda 74

Leonard Paweł Andrzéj, s. tegoż 75

Kakowski h. KOŚCIESZA.

125

Antoni, syn Baltazara 778

Stanisław Wawrzyniec, s. Walentego 779

Kalicki h. DOŁĘGA.

Kazimiérz Paweł, syn Alexandra 1180

Kalinowski h. KALINOWA.

Marcin, syn Wojciecha 791

Wincenty, s. tegoż 792

Łukasz, s. tegoż 793

Karol, s. tegoż1304

Tomasz, s. tegoż 1424

Julian, s. Walentego 1572

Franciszek, s. Macieja 1585

Wojciech, s. tegoż 1586

Kaliński h. JELITA.

Wiktorya z Kożuchowskich, wdowa po Walentym, i 609

Józef Antoni, syn Walentego 609

Dyonizy Franciszek Ignacy, s. tegoż 609

Romuald Izydor, s. tegoż 609

Jan (Nepomucen) Marek, s. tegoż 609

Adolf Emilian Ignacy, s. tegoż 609

Wojciech, s. tegoż 609

Alexandra Honorata, cór. teg. 609

Kalisz h. JELITA.

Piotr (z Alkantary), syn Mateusza 36

Seweryn Wincenty Dyonizy, s. Mikołaja 281

Kalkstein h. KOS z odmianą.

Franciszek Ludwik Ignacy, syn Ignacego 1516

Kamelski h. ROCH 2.

Hieronim Michał, syn Andrzeja 1162

Kamieniecki h. PIŁAWA.

Konstanty Alexander, syn Ignacego 82

Kamieński h. CHOLEWA.

Stanisław (Kostka) Ignacy, syn Kazimiérza 502

Kamieński h. DOŁĘGA.

Aloizy Paweł Jan (Chrzciciel), syn Zygmunta 617

Felix, syn Tomasza 844

Kazimiérz, s. tegoż 845

Kamieński h. JASTRZĘBIEC.

Ignacy, syn Macieja 9

Tomasz, s. tegoż 138

Franciszek, s. Stanisława 282

Leopold Wiktor, s. Macieja 297

Franciszek, s. Michała 813

Józef, s. Franciszka 922

Antoni, s. tegoż 923

Wincenty, s. Józefa 1376

Antoni, s. tegoż 1377

Wincenty Szymon, s. tegoż 1425

Jan, s. tegoż 1426

Maciéj, s. Kajetana 1427

126

Józef, s. Grzegorza 1428

Michał, s. Józefa 1429

Alexander, s. tegoż 1430

Kamieński h. ŚLEPOWRON.

Henryk Michał, syn Henryka 182

Jan, s. Piotra 191

Michał Ignacy Symforyan, s. Jana 203

Jakób, s. Adama 686

Jan, s. tegoż 687

Jakób Filip, s. Michała 708

Jan Polikarp, s. tegoż 709

Tomasz, s. Dyonizego 710

Felix Piotr (z Alkantary) Jan (Kanty), s. Marcina 971

Tomasz Antoni Felix, s. Tomasza 1248

Piotr Jan, s. Felixa 1328

Józef Jan (Nepomucen), s. Jana 1329

Ignacy Jan, s. tegoż 1330

Kamieński.

Maxymilian Józef, syn Kajetana 334

Kamiński h. DOŁĘGA.

Szymon, syn Romualda 1066

Kamiński h. ŁUK.

Jan Stanisław, syn Ignacego 298

Józef Kazimiérz, s. tegoż 299

Felicyan, s. tegoż 300

Wojciech Antoni, s. tegoż 301

Karol Ludwik, s. Antoniego 1086

Kamiński h. RAWICZ.

Ludwika Urszula z Skorupskich, wdowa po Antonim 1297

Józef Alexander, syn Antoniego 1297

Wincentyna Teofila Tekla, córka tegoż 1297

Bronisława Bolesława Antonina Joanna, c. tegoż 1297

Kazimiérz Franciszek Antoni, s. tegoż 1340

Karol Anastazy Jan, s. Antonie. 1350

Wojciech, s. Wincentego 1366

Piotr Stanisław, s. tegoż 1367

Marcin, s. tegoż 1368

Józef Szymon, s. tegoż 1369

Kamiński h. SULIMA.

Franciszek, syn Leona 1146

Kamiński h. ŚLEPOWRON.

Hieronim Franciszek Brunon, syn Franciszka 906

Stanisław, s. Michała 1547

Jakób, s. tegoż1548

Kamiński h. TOPÓR.

Maciéj Kazimiérz, syn Jana Stanisława 131

Alexander, s. Macieja132

Franciszek (Salezy), s. Ignacego 133

Józef Joachim, s. Stanisława 471

Kamilla Tekla, córka Ildefonsa 814

127

Emilia Agrypina, c. tegoż 815

Kamiński. *

Stanisław 31

Piotr 40

Kamionowski h. KORWIN.

Józef Joachim, syn Walentego 1140

Wiktor Szymon Tadeusz, s. tegoż 1141

Alexy v. Alexander Jakób, s. Pawła 1573

Kamocki h. JELITA.

Walenty Julian, syn Michała 259

Erazm Rupert, s. tegoż 260

Antoni Jan (Nepomucen), s. Franciszka 310

Felix Mikołaj Augustyn, s. tegoż 311

Jan (Nepomucen) Antoni, s. Szymona 356

Franciszek Xawery, s. tegoż 357

Teodor Stanisław z Kamocina, s. Tomasza 378

Jan Paweł z Kamoc., s. tegoż 379

Oswald Serafin Ignacy z Kamo., s. Józefa 380

Włodzimiérz Bogusław Przemysław z Kamo., s. tegoż 381

Emilia Franciszka Kordula z Kamo., córka tegoż 382

Teofila Katarzyna Domicella z Kamo., c. tegoż 383

Ignacy Alexander, s. Stanisława 431

Alexander Maxymilian Antoni, s. tegoż 432

Mateusz z Większego Kamocina, s. Bogumiła Felicyana 739

Szymon Iwon Teodor, s. Marcina 794

Kampenhausen h. KAMPENHAUSEN.

Kajetan Józef Ignacy Donat, syn Józefa 308

Franciszek Xawery Jan, s. tegoż 309

Korneliusz Cypryan, s. Franciszka 331

Józef Pantaleon, s. Kajetana 470

Kaniewski h. NAŁĘCZ.

Józef, syn Alexandra 433

Alexander Franciszek, s. tegoż 434

Jacenty, s. tegoż 670

Michał Józef, s. tegoż671

Kanigowski h. LIS.

Tomasz Sylwester, syn Antoniego 212

Teofil Tomasz, s. Pawła 412

Franciszek Michał, s. tegoż 413

Ignacy, s. tegoż 816

Fryderyk Wilhelm, s. Macieja Samuela 1431

Kapica h. JASTRZĘBIEC.

Józef Grzegórz, syn Adama 219

Jan, s. tegoż 503

Teodor Marcin, s. tegoż 504

Piotr Maciéj, s. tegoż 505

Adam, s. Jana 584

Bartłomiéj Benedykt, s. tegoż 585

Karaś h. DĄBROWA.

Michał Józef, syn Kazimiérza 762

128

Karasiński h. DĄBROWA.

Józef, syn Pawła 948

Stanisław Teodor, s. tegoż 1147

Andrzéj, s. Leona 1400

Karczewski h. JASIEŃCZYK.

Floryan Ignacy Józef, syn Joachima 557

Cyryak Józef Joachim, s. tegoż 558

Franciszek (Salezy) Walenty Roch, s. tegoż 559

Bona z Świdzińskich, wdowa po Józefie 972

Jan Kajetan, s. Michała 1015

Bona Wincentyna Salomea, c. Józefa 1227

Barbara Walentyna Katarzyna, zamężna Szczepanowska, c. tegoż 975 S.

Antonina Aniela Konstancya, zamężna Domańska, cór. tegoż 385 D.

Karczewski h. SAMSON.

Ignacy Leon, syn Andrzeja 166

Jan Dobrogost Samuel, s. Ludwika Piotra 167

Piotr Tobiasz, s. Alexandra 168

Hippolit August Edward, s. tegoż 435

Marcelli Paweł, s. Andrzeja 436

Stefan Alexander Bogusław, s. Alexandra 571

Jan Ludwik Alexander, s. Tobiasza 775

Władysław Bogusław Konstanty, s. tegoż 776

Bronisław Piotr Antoni, s. tegoż 777

Karczewski.

Wincenty 482

Karęga h. KARĘGA.

Hektor Benedykt Bonifacy, syn Józefa 486

Hektor Ignacy, s. Hektora 500

Kargowski h. BOŃCZA.

Stanisław Dominik, syn Michała 871

Karniewski h. DĄBROWA.

Władysław, syn Chryzantego146

Wawrzyniec Kazimiérz, s. tegoż 147

Andrzéj Rufin, s. tegoż 148

Franciszek, s. Kazimiérza 192

Wincenty Jan (Nepomucen) Antoni, s. Pankracego 1274

Karnkowski h. JUNOSZA.

Franciszek Dominik Piotr, syn Piotra 118

Adolf Felicyan, s. Józefa 119

Teodor, s. tegoż 120

Piotr Jan Apolinary, s. tegoż 121

Sylwester Felix, s. tegoż 122

Juliusz, s. Adama 572

Anastazy, s. tegoż 573

Karoński h. SYROKOMLA.

Roman Teodor Wincenty (z Ferrary) syn Józefa 395

Piotr Witalis, s. Stanisława 1378

Karozi v. Carosi h. CAROSI.

Bogumił Józef Syxt, syn Jana Filipa 349

Karpiński h. KORAB.’

129

Gabryel, syn Jana (Kantego) 1148

Józef Bruno Jan, s. Tomasza 1210

Jan (Nepomucen) Franciszek, s. tegoż 1211

Adam Ambroży, s. Gabryela 1247

Bogumił Erazm, s. Tomasza 1275

Ignacy Rajmund, s. tegoż 1276

Jan Antoni, s. tegoż 1305

Ludwik Kajetan Euzebiusz, s. Jana 1416

Leon Józef Bogusław, s. Alexandra 1517

Dyonizy, s. Pawła 1540

Tomasz Wincenty, s. Wincentego 1574

Wincenty Dominik Kajetan, s. tegoż 1575

Karpiński.

Ignacy 334

Wojciech * 65

Karski h. JASTRZĘBIEC.

Dyonizy Franciszek, syn Józefa 37

Walenty Pantaleon, s. tegoż 52

Wawrzyniec Hippolit, s. Walentego 205

Maxymilian Edward Józef, s. Jana 221

Maryan Jakób Apolinary, s. tegoż 222

Erazm Felicyan Józef, s. tegoż 223

Ludwik Stanisław Piotr, s. Piotra 261

Alexander, s. Antoniego 283

Jan, s. tegoż 284

Michał Rajmund Kazimiérz, s. Kazimiérza 472

Stanisław Lambert Józef, s. tegoż 528

Jan, s. Jana 553

Waleryan, s. tegoż 554

Brygida Jadwiga Teressa, zamężna Bystrzanowska, córka Józefa 142 B.

Karski h. RADWAN.

Józef Jan, syn Pawła 1549

Karśnicki z Karśnic Fundament h. JASTRZĘBIEC.

Augustyn Joachim Mikołaj, syn Ludwika 55

Ignacy Aloizy Franciszek (Salezy), s. Jacka 83

Jan (Gwalbert) Bernard Antoni Floryan, s. Idziego 125

Urszula Julia Agnieszka, córka tegoż 126

Xawery Ignacy, s. Antoniego129

Ignacy Józef Bonifacy, s. tegoż 130

Wincenty (a Paulo) Jakób Bonawentura, s. Piotra 312

Józef z Karśnic, s. Jana (Gwalberta) 358

Nikodem Aloizy (Gonzaga), s. Kacpra 506

Hiacynt Mikołaj, s. Wojciecha 1067

Karśnicki h. ODROWĄŻ.

Wincenty Józef Antoni, syn Józefa 817

Florentyn, syn Wincentego 830

Leon Józef Erazm, s. Franciszka 1039

Cypryan Wacław z Karśnic, s. Jana 1068

Karwacki h. ŁABĘDŹ.

Ignacy Franciszek, syn Antoniego 1104

130

Franciszek Antoni, s. tegoż 1240

Karwicki Dunin h. ŁABĘDŹ.

Wincenty Walenty Jan, syn Jana 16

Onufry Antoni, s. Adama 184

Józef Maryan, s. Józefa 384

Jan Władysław, s. tegoż 385

Karwosiecki h. LUBICZ.

Tomasz Mateusz Wincenty, syn Gabryela 414

Teressa z Łukowskich, wdowa po Eustachym 711

Maryan Kajetan Stefan, syn Eustachego 711

Kornelia Gabryela Paulina, córka tegoż 711

Michalina Marcellina Matylda, c. tegoż 711

Karwosiecki.

Ignacy 483

Karwowski h. PNIEJNIA.

Adam, syn Wincentego 86

Andrzéj Xawery, s. Stanisława 127

Stanisław, s. Jana 162

Klemens, s. tegoż 163

Jan August, s. Łukasza 277

Daniel, s. Wincentego 278

Jan August Artur, s. Jana 291

Felix Piotr, s. Józefa 451

Nikazy, s. tegoż 452

Mikołaj, s. Michała 453

Adam, s. Wincentego 454

Konstanty, s. Stefana 484

Wojciech Leon, s. tegoż 485

Piotr, s. Jana 552

Kajetan, s. Wiktora 672

Antoni, s. tegoż 673

Stanisław, s. tegoż 674

Ignacy Mateusz Bonifacy, s. Felicyana 675

Jan, s. Wojciecha 712

Franciszek Szymon, s. Antoniego 713

Dyonizy, s. Józefa 714

Wojciech, s. Antoniego 715

Szymon, s. Konstantego 716

Antoni, s. tegoż 717

Jan (Chrzciciel), s. Klemensa718

Antoni, s. Jana 719

Wawrzyniec, s. tegoż 720

Tomasz Euzebi, s. Felixa 723

Adam Emeryk, s. Antoniego 724

Ignacy Franciszek, s. Marcyana 949

Józefa, córka tegoż 950

Mateusz, s. Maxymiliana 973

Józef, s. Tomasza 974

Stanisław, s. Maxymiliana 975

Maciéj Mikołaj, s. Łukasza 976

131

Szymon, s. Marcina 1040

Jerzy, s. Antoniego 1087

Ignacy Kazimiérz, s. Franciszka 1105

Franciszek Jan, s. Franciszka 1106

Mikołaj, s. Konstantego 1228

Walenty, s. Józefa 1277

Kajetan Roch, s. Franciszka 1293

Hippolit, s. Piotra 1326

Eustachy Klemens Wacław, s. Klemensa 1399

Apolinary Jakób, s. Jana 1518

Franciszek Klemens, s. tegoż 1519

Seweryn, s. tegoż 1520

Paweł Piotr, s. tegoż 1521

Karwowski h. RAWICZ.

Kacper, syn Jerzego 240

Kazimiérz, s. Macieja241

Walenty, s. tegoż 242

Jan (Nepomucen) Felix, s. Jerzego 243

Józef Alexy, s. Piotra 721

Franciszek Brunon, s. tegoż 722

Błażéj, s. Antoniego 740

Antoni, s. Macieja 1181

Franciszek, s. Andrzeja 1212

Karolina, zamężna Nowowieska, córka Jerzego 30 N.

Karwowski. *

Felix 20

Kasiński h. POMIAN.

Franciszek, syn Jana 1417

Kasperski v. Kacperski.

Paulin Antoni, syn Jana 1370

Michał Mateusz, s. tegoż 1472

Julian, s. tegoż 1473

Kasprzycki h. STARYKOŃ.

Jakób, syn Wojciecha1041

Katerla h. PORAJ.

Ludwik Antoni Stefan, syn Michała 1142

Franciszek, s. Józefa 1490

Kaulbersz h. JAZGAREK.

Alexander Walenty Karol, syn Fryderyka 218

Kawczyński. *

Józef Antoni 28

Kawecki h. GOZDAWA.

Teodor Franciszek, syn Antoniego 868

Antoni Jan (Chrzciciel) Onufry, s. Sebastyana 1016

Kaweczyński h. OSTOJA.

Maryan Stefan, syn Jana 795

Kawiecki h. WYSSOGOTA.

Józef Leopold, syn Marcina 262

Józef Antoni Seweryn, s. Narcyza 292

Jan, s. Marcina 335

132

Marcelli Ignacy, s. Antoniego 688

Ignacy, s. tegoż 689

Paweł, s. tegoż 690

Alexander Lucyan, s. tegoż 691

Karol Leonard, s. Aloizego 872

Stanisław, s. Kazimiérza 1267

Kawka h. PILZNO. *

Franciszek, syn Wacława 47

Kazański h. NAŁĘCZ.

Szymon Michał, syn Macieja796

Kazimierski h. BIBERSZTEJN.

Józef Benedykt Anastazy, syn Antoniego 725

Stanisław Zygmunt Hieronim Ludwik, s. tegoż 726

Kaznowski. *

Józef 66

Józef Karol, syn Józefa 67

Kączkowski h. PRUS 10.

Józef Maciéj, syn Kacpra 977

Kąsinowski h. NAŁĘCZ.

Józefat Mikołaj Felix, syn Stanisława 271

Władysław Maryan, s. Jana 1107

Kempfi.

Karol Prokop, syn Antoniego1249

Kempisty h. NIESOBIA.

Xawery Adam Tadeusz, syn Andrzeja 236

Romuald Emilian, s. tegoż 237

Ludwik Kajetan Cyryak, s. tegoż 238

Genowefa, córka tegoż 239

Stanisław, s. Adama 741

Wacław, s. tegoż 742

Ignacy Józef, s. Wincentego 1229

Maryanna Regina Kornelia, zamężna Dzwonkowska, cór. Wincentego 104 D.

Kendzierski. *

Antoni 34

de Keudell h. KEUDELL.

Gustaw Henryk, syn Juliana 536

Kędzierski h. BELINA.

Franciszek Dyonizy, syn Marcina 1042

Kępiński h. NIESOBIA.

Józef Sabba, syn Stefana 51

Napoleon Telesfor Tytus, s. tegoż 115

Walenty Kazimiérz, s. Józefa1182

Alexander Bogusław, s. Walentego 1469

Kęstowicz h. KOTWICA.

Józef, syn Stanisława 1298

Kęszycki h. NAŁĘCZ.

Walenty Jan (z Matty), s. Ignacego 641

Józef, s. tegoż 642

Kiciński h. ROGALA.

Hrabia Bruno Dyonizy Areopagita Marcelli, syn Piusa 7. 9 H.

133

Roch Anastazy Hippolit, s. Jana 27

Stanisław Jerzy, s. Adama 165

Adam Paweł, s. Stanisława 204

Kicki h. GOZDAWA.

Kajetan Jan (Kanty) Konstanty, syn Augusta 415

Natalia Anna z Bispinków, wdowa po Ludwiku 1043

Ludwika Maryanna Helena, córka Ludwika 1043

Teressa, c. Onufrego 1044

Kiedrowski h. SAS.

Józef Napoleon Joachim Hieronim, syn Mikołaja 336

Kiedrzyński h. OSTOJA.

Alexander, syn Franciszka 1

Andrzéj, s. Kacpra 79

Walenty, s. tegoż 80

Leon, s. Floryana 81

Józef, s. Jakóba 208

Wincenty Syxt z Kiedrzyna, s. Michała 285

Kazimiérz, s. Łukasza 396

Tomasz Adam z Kiedrzyna, s. Michała 455

Józef Teofil Jan (Ewangelista), s. Łukasza 586

Adam z Kiedrzyna, s. Ludwika 693

Albin Roman Nestor, s. Bogumiła 907

Jan (Kapistran) Gorgoniusz, s. Józefa 1154

Cyryak Roman Wawrzyniec, s. Bogumiła 1268

Adam Klemens, s. Adama 1401

Kiełczewski h. HABDANK.

Antoni Wincenty Skarbek, syn Remigiusza 397

Alexander Bernard Onufry, s. Antoniego 473

Józef Ignacy, s. Jana 1155

Kiełczewski h. POMIAN.

Leon Piotr Paweł, syn Michała 33

Karol Deograt Roch Onufry, s. Kacpra 157

Julian Maciéj, s. Piotra 211

Seweryn Ernest Paweł, s. Tomasza 386

Jan Bartłomiej, s. Piotra 846

Stanisław, s. Tomasza 1475

Kiełpiński h. ROGALA.

Synezyusz, syn Grzegorza 643

Kiernicki h. KIERDEJA.

Wincenty, syn Franciszka 1045

Kierzkowski h. KRZYWDA.

Stanisław Władysław, syn Bartłomieja 1017

Napoleon Tadeusz, s. Leona 1250

Łukasz, s. tegoż 1331

Kierznowski h. POBÓG.

Wincenty Leon, syn Kazimiérza 178

Kietliński h. ODROWĄŻ.

Edmund Felicyan, syn Filipa 136

Ludwik Wawrzyniec, s. Alexandra 137

Szymon Tadeusz, s. Franciszka 797

134

Hippolit, s. Szymona 856

Franciszek Antoni, s. tegoż 857

Wincenty, s. tegoż 858

Franciszek, s. Adama 1088

Kiewlicz h. LELIWA.

Stanisław Michał Józef, syn Józefa 873

Kijeński h. SYROKOMLA.

Melchior Kacper, syn Kazimiérza 978

Stanisław Kazimiérz Mikołaj, s. Ludwika 979

Kijewski h. ŚWIERCZEK.

Jan (Chryzostom), syn Franciszka 692

Faustyn, s. Jana 847

Kindler. *

Stanisław 59

Kiniorski h. PRAWDZIC.

Wojciech, syn Stanisława 1241

Kirkor h. KIRKOR.

Antoni 286

Kisielewski h. JELITA.

Piotr, syn Jana1242

Fortunat, s. Piotra 1346

Kisielewski h. JUNOSZA.

Wincenty (Ferraryusz) Bożydar, syn Michała 1046

Kisielnicki h. TOPÓR.

Włodzimiérz Ludwik Karol, syn Karola 100

Stanisław Alexander Wincenty, s. tegoż 101

Stanisław (Kostka) Aloizy Marcin, s. Ignacego 213

Franciszek (Borgiasz) Euzebiusz Józef, s. tegoż 214

Elżbiéta z Starzyńskich, wdowa po Adamie 457

Konstanty, s. Adama 457

Ignacy, s. tegoż 457

Elżbiéta, córka tegoż 457

Michał Leonard, s. Wincentego 560

Teodor Wiktor, s. Jana 818

August Alexander Jan (Nepomucen), s. tegoż 819

Kisieliński h. JUNOSZA.

Franciszek 456

Kiślański h. KISIEL.

Mateusz, syn Jana 587

Mikołaj Fortunat, s. Mateusza 685

Joachim Karol, s. Jana 798

Kiwerski h. JASTRZĘBIEC.

Andrzéj, syn Kazimiérza 874

Antoni, s. Kazimiérza1476

Klamborowski h. JASTRZĘBIEC.

Franciszek (Borgiasz), syn Pawła 763

Tomasz Mikołaj, s. tegoż 764

Andrzéj, s. tegoż 765

Maryanna z Roszkowskich, wdowa po Piotrze 908

Józefata Łucya Maryanna, córka Piotra 908

135

Franciszek Antoni, s. tegoż 908

Felix Henryk, s. tegoż 908

Wojciech Lambert, s. Łukasza 1163

Kleczeński h. STRZEMIĘ.

Maryanna z Bobrów, wdowa po Fabianie 618

Roman Anastazy, syn Fabiana 618

Michał Hieronim, s. tegoż 630

Bazyli Wit, s. Sebastyana 1018

Augustyn Jan, s. Fabiana Sebastyana 1019

Kleczkowski h. CHOLEWA.

Franciszek Kajetan, syn Ignacego 187

Józef, s. tegoż 188

Karol, s. tegoż189

Adam Zenon, s. tegoż190

Ignacy Jakób, s. Józefa 588

Michał Alexander Walenty, s. Józefa Adolfa 848

Kleczkowski h. TRZASKA.

Józef Dyonizy, syn Piotra 561

Walenty, s. tegoż 562

Roch, s. Augustyna 563

Franciszek, s. tegoż 564

Antoni, s. Piotra 875

Józef Franciszek Dominik, s. Stanisława 924

Klembowski h. ROCH 1.

Wojciech Julian, syn Stanisława 1379

Klemensowski. *

Marcin6

Kleniewski h. ZAGŁOBA.

Grzegórz, syn Józefa 263

Maurycy, s. Stanisława 537

Józef (de Copertino), s. tegoż659

Michał Franciszek, s. Mikołaja 780

Sebastyan, s. tegoż 781

Jan, s. tegoż 782

Stanisław (Kostka) Marcin, s. Józefa909

Rozalia Sabina, zamężna Żarkow, c. tegoż 634 Z.

Kleszczyński. *

Waleryan Putkammer19

Klichowski h. DOLIWA.

Jan Bogumił, syn Walentego 610

Klichowski h. TRĄBY.

Walenty Tymoteusz, syn Felicyana 676

Sylwester Tomasz, s. Walentego 761

Jakób Pantaleon, s. Jakóba Filipa 1108

Klicki h. PRUS 1.

Piotr, syn Tomasza 128

Felicyan Antoni, s. Franciszka 139

Paweł Józef, s. tegoż 140

Jakób Tomasz, s. Floryana 538

Adam Floryan, s. tegoż 539

136

Stanisław, s. tegoż 540

Franciszek, s. Andrzeja 727

Mikołaj, s. tegoż 728

Klimaszewski h. JASTRZĘBIEC.

Antoni Anzelm Waleryan, syn Józefa 1156

Klimaszewski h. WIENIAWA.

Bartłomiéj, syn Jana 1109

Piotr, s. tegoż 1110

Ignacy, s. tegoż 1157

Kazimiérz Wincenty, s. Tomasza 1230

Ludwik Antoni, s. Andrzeja 1278

Mateusz Mikołaj, s. Tomasza 1458

Baltazar, s. Jana 1596

Klimaszewski h. ŚLEPOWRON.

Bonifacy, syn Piotra 783

Antoni, s. tegoż 952

Xdz. Bartłomiéj Ludwik, s. tegoż 953

Jan Szymon, s. tegoż 954

Andrzéj, s. Alexandra1020

Józef Wincenty, s. tegoż 1021

Hieronim Ignacy, s. tegoż 1022

Xdz. Anzelm, s. tegoż 1023

Marcin, s. Józefa 1371

Klimkiewicz h. PRZYJACIEL.

Antoni Stefan, syn Stefana Antoniego 25

Pantaleon Franciszek, s. tegoż 142

Klimowicz h. KOŚCIESZA.

Jakób, syn Ignacego 1616

Elżbiéta, zamężna Czechowicz, córka tegoż 1617

Kliński h. JUNOSZA.

Ignacy (Lojola) Rafael Jan (Kapistran), syn Józefa 359

Seweryn Felix Józef Kacper, s.Wincentego 487

Mateusz Józef Alexander, s. tegoż 488

Klonowski h. LESZCZYC.

Józef, syn Fabiana 458

Wawrzyniec, s. Kazimiérza 1119

Mikołaj, s. tegoż 1418

Jan, s. tegoż 1419

Klukowski h. JASIEŃCZYK.

Ignacy, syn Kajetana 507

Kluszewski h. JASIEŃCZYK.

Józef Cypryan, syn Ignacego 1477

Felix, s. tegoż 1478

Kłobski h. POMIAN.

Wojciech, syn Ignacego 416

Adam Floryan, s. Mateusza 417

Konstanty Albin, s. Antoniego 925

Kłobukowski z Siemichowic h. OKSZA.

Ignacy Józef Kacper Jan (Kanty), syn Józefa 508

Marcin Ignacy Kazimiérz, s. Ignacego 527

137

Wincenty Tomasz Floryan Nepomucen, s. Józefa 541

Franciszek (a Paulo) Józef, s. Andrzeja 729

Balcer, s. Mateusza 784

Teodor Marcin, s. Antoniego 1120

Felicyan, s. tegoż 1121

Michał Hieronim, s. tegoż 1122

Kazimiérz, s. Andrzeja 1508

Sylwester Szczepan Jan, s. Michała 1618

Jan (Nepomucen) Prymus Felicyan, s. tegoż1619

Kłodnicki h. ŁADA.

Jan Tomasz Adam, syn Pawła 398

Leopold Felix, s. Józefa 876

Stanisław, s. tegoż 877

Marcelli Felix Paweł, s. tegoż 878

Felix, s. Franciszka 955

Kłodziński h. ŁADA.

Ignacy, syn Walentego 509

Kłodziński. *

Jan 25

Kłokocki h. NAŁĘCZ.

Paweł Wincenty, syn Szymona 185

Xawery, s. tegoż 474

Stanisław (Kostka), s. tegoż 475

Michał, s. Augustyna 694

Józef Bonawentura, s. Mikołaja 926

Kazimiérz Teofil, s. tegoż 927

Aloizy, s. Szymona 1402

Kłopocki h. RAWICZ.

Adam Paweł Antoni, syn Antoniego 39

Kłopotowski h. ŚLEPOWRON.

Augustyn Wawrzyniec, syn Michała 1491

Kłoskowski h. ROLA.

Wincenty, syn Pawła 1479

Kłosowski h. ROLA.

Stanisław Konstanty Wincenty, syn Walentego 956

Adam Tomasz Jan, s. tegoż 957

Władysław Józef, s. tegoż 958

Tomasz Adam, s. Antoniego 959

Maciéj Kazimiérz Józef, s. tegoż 960

Dominik, s. Franciszka (Xawerego) 1047

Kłossowicz h. KŁOSSY.

Alexander, syn Jana 1432

Kmita z Woli h. SZRENIAWA.

Kajetan, syn Wojciecha 158

Teodor, s. tegoż 159

Jan (Kanty), s. Andrzeja 160

Kmita. *

Alexander 36

Knoff. *

Henryk 38

138

Kobierzycki h. KORAB.’

Łukasz, syn Michała 252

Maryanna Józefa z Wężyków, wdowa po Józefie 832

Felix Władysław, s. Józefa 832

Antoni Michał Wit, s. tegoż 832

Kobierzycki h. NAŁĘCZ.

Adam, syn Jana 246

Kacper, syn Hieronima 387

Józef (Kalasanty) Jan (z Dukli), s. Adama 861

Paweł Antoni Napoleon, s. Tomasza 1251

Seweryn Ignacy, s. Pawła 1344

Edmund Paweł, s. tegoż 1345

Jan, s. Józefa 1398

Koboś. *

Jan 56

Koboska h. GISSA.

Kalixt, syn Ambrożego 961

Paweł, s. tegoż 962

Teofil, s. tegoż 1158

Maciéj, s. Franciszka 1403

Kobylański h. LUBICZ.

Jan Teodor 134

Jan (Kanty), syn Stanisława 1550

Kobylański h. SAS.

Wiktor Teodor z Błażejowa, syn Michała 337

Karol z Błażejo., s. Wojciecha 399

Franciszek (Salezy) Błażéj z Błażejowa, s. Michała400

Kobyliński h. ŁODZIA.

Wincenty Alexander, syn Wojciecha174

Wiktorya Józefa, córka tegoż175

Erazm Antoni, s. Antoniego 264

Floryan 302

Józef, s. Jana 1111

Adam Felix, s. Józefa 1183

Kobyliński h. PRUS 1.

Franciszek Karol, syn Jakóba1480

Kobyliński h. PRUS 2.

Józefat Nikodem Mateusz Michał, syn Jana 418

Józef Barnaba, s. Tadeusza 419

Piotr, s. tegoż 420

Jan Piotr Paweł, s. Benedykta 619

Franciszek Tomasz, s. tegoż 620

Stanisław, s. tegoż 621

Franciszek, s. Stanisława 695

Adam Stefan, s. tegoż696

Piotr Paweł, s. tegoż 697

Sylwester, s. tegoż 698

Ignacy Franciszek Salezy, s. Franciszka 766

Wincenty Franciszek, s. Rocha 820

Jan Felix, s. Józefa 879

139

Felix Michał, s. Wiktora 880

Jan (z Dukli), s. Leona 1576

Kobylski h. KOŚCIESZA.

Michał, syn Andrzeja 360

Kobyłecki h. GODZIEMBA.

Stanisław Wacław Józef, syn Stanisława 34

Wincenty Ignacy, s. tegoż 94

Rafał Łukasz, s. tegoż 95

Szymon, s. Józefa 677

Emilian Alexander Józef Jan, s. Floryana 743

Felix, s. Antoniego 881

Jan, s. Stefana 1149

Kobyłecki. *

Józef Antoni Konstanty Maxymilian 60

Koch h. OŚWIATA.

Jan 141

Koch h. ZBROJNY MĄŻ.

Teofil Gracyan, syn Rudolfa 1492

Kochanowicz h. SŁUŻBOTWÓR.

Filip Nereusz 215

Kochanowski h. KORWIN.

Walenty Mikołaj Tobiasz Leopold Joachim, syn Leopolda 76

Józef, s. Stanisława 170

Jan, s. Michała 210

Franciszek (Salezy), s. Joachima 253

Kajetan Piotr Joachim, s. tegoż 314

Ludwik Leonard Achilles Joachim, s. tegoż 401

Leon Józef Bonawentura, s. Michała512

Władysław Michał Jan, s. Antoniego 589

Julian Franciszek, s. Konstantego 459

Kochanowski. *

Xawery 29

Jan 62

Kochański h. LUBICZ.

Wiktor Tomasz, syn Marcina744

Kochnowski h. ŚLEPOWRON.

Stanisław Wincenty, s. Felixa 1024

Kochowicz.

Stanisław, syn Jakóba1597

Kocięcki h. NIECZUJA.

Paweł Maxymilian, syn Kacpra 510

Antoni Józef, s. tegoż 511

Wincenty Jakób, s. Wojciecha 622

Antoni, s. tegoż 623

Józef, s. tegoż 624

Koćmierowski h. KMITA.

Franciszek, syn Grzegorza 1069

Piotr Ludwik, s. tegoż 1070

Koczalski h. WĄŻ.

Hiacynt Mamert, syn Marcellego 1252

140

Koczorowski h. ROGALA.

Józef Benedykt Patrycyusz, syn Pawła 1048

Koczowski z Koczowa h. LUBICZ.

Tadeusz Szymon Antoni, syn Franciszka 217

Köhler h. WĘGŁOWIEC. *

Józef, syn Franciszka 49

Koitkowski h. POSTOJA. *

Wincenty, syn Karola24

Józef, s. tegoż 48

Kokoszczyński h. ŚLEPOWRON.

Edmund Alexander, syn Stanisława 102

Kokowski h. KORAB.’

Inocenty Ignacy Jakób, syn Józefa 8

Kazimiérz Wacław, s. tegoż 265

Nepomucena z Stawiskich, wdowa po Hipolicie 476

Ludwik, s. Hippolita 476

Józef Wincenty, s. tegoż 476

Stanisław, s. tegoż 476

Ignacy, s. tegoż 476

Emilia Innocencya, córka tegoż 476

Wincencya Dobrosława, c. tegoż 476

de Kolberg h. KOŁOBRZEG.

Wilhelm Karol Adolf, syn Krzysztofa Henryka Juliusza 303

Oskar Henryk, s. Juliusza 421

Juliusz Adolf Alexander, s. Krzysztofa Juliusza Henryka 644

Antoni Karol, s. Juliusza 821

Kolczyński h. ROGALA.

Wojciech 245

Władysław Józefat, syn Wojciecha 910

Koliński h. KOLIŃSKI.

Jan Antoni, syn Pawła 1089

Kollatorowicz h. POGOŃ.

Jan Bonifacy, syn Łukasza 10

Kolnarski h. ŚLEPOWRON.

Antoni Dominik Michał, syn Konstantego 1279

Juliusz Tomasz, s. tegoż 1280

Wiktor Kazimiérz, s. tegoż 1281

Michał Mateusz, s. tegoż 1282

Wirginia Maryanna Justyna, cór. tegoż 1283

Kolnarski. *

Józef 2

Kołaczkowski h. HABDANK.

Bogumił Wenanty, syn Jakóba 730

Adam Mikołaj z Konar, s. Jacka 822

Alexander Mikołaj z Tolentynu, s. Jakóba 882

Ludwik Hiacynt Anastazy, s. tegoż 1049

Felix, s. tegoż 1050

Brunon Tomasz, s. Jana 1123

Ignacy Innocenty, s. tegoż 1124

Józef Benedykt, s. tegoż 1125

141

Józef, s. Adama 1184

Kołakowski h. KOŚCIESZA.

Floryan, syn Gotarda 590

Walenty, s. tegoż 591

Alexander, s. tegoż 592

Jakób, s. tegoż593

Tadeusz Szymon, s. Augustyna 745

Andrzéj Szczepan, s. tegoż 746

Franciszek Kajetan, s. Piotra 747

Wojciech, s. Jana 911

Walenty, s. Piotra 980

Bartłomiéj, s. Wojciecha 981

Marcelli Narcyz, s. Łazarza 982

Pelagiusz Efrem Nicefor, s. tegoż 983

Anna Franciszka, córka tegoż 984

Telesfor, s. Jakóba 985

Antoni, s. Wojciecha 1051

Stanisław Leonard, s. Tomasza 1071

Roman Ludwik, s. tegoż 1072

Kazimiérz, s. Wojciecha 1073

Piotr, s. Grzegorza 1126

Kacper, s. tegoż 1127

Wojciech Napoleon, s. Bartłomieja 1213

Marcelli, s. tegoż 1214

Walenty, s. Franciszka 1269

Dominik, s. Piotra 1389

Onufry Kazimiérz, s. tegoż 1390

Józef, s. tegoż 1391

Piotr Celestyn, s. tegoż 1392

Bernard, s. Hilarego 1493

Mateusz, s. Tomasza 1494

Marcin, s. Andrzeja 1495

Kołakowski. *

Benedykt 57

Kołątaj h. KOTWICA.

Barbara z Rudnickich, wdowa po Eustachym Mateuszu Antonim 1052

Jan Rafał Hugo, syn Eustachego Mateusza Antoniego 1052

Eustachy Ignacy Antoni, s. tegoż 1052

Zofia Maryanna, córka tegoż 1052

Kołdowski z Kołdowa h. KORAB.’

Felicyan Antoni, syn Tymoteusza 77

Brunon Dyonizy, s. Longina 247

Józef (Kalasanty) Andrzéj, s. tegoż 248

Andrzéj, s. tegoż 249

Jan, s. tegoż 963

Zygmunt Karol Wojciech Eugeniusz Walenty Eustachy, s. Wojciecha 1128

Otto Walenty Narcyz, s. tegoż 1129

Felix Bonifacy Serwacy, s. Ignacego1164

Alexandra Maryanna, zamężna Porębińska, c. Longina 812 P.

Kołodziński. *

142

Patrycy 50

Kołomyjski h. OSSORYA.

Benedykt Józef, syn Antoniego 1143

Kołudzki h. POMIAN.

Paweł Franciszek, syn Józefa1185

Józef Florenty, s. Jana 1186

Komar Zabożyński h. KOMAR.

Ignacy, syn Jakóba 272

Ludwik, s. tegoż 273

Komarnicki h. SAS.

Ignacy Tadeusz, syn Antoniego 1159

Aloizy Szymon Tadeusz, s. tegoż 1231

Komecki h. ŚLEPOWRON.

Ludwik Paweł, syn Xawerego 625

Jakób Cyryll, s. Bernarda 833

Komierowski h. POMIAN.

Piotr Paweł, syn Józefa 2

Konstanty, s. tegoż 18

Józef, s. tegoż 19

Jan Paweł, s. Franciszka 30

Ludwik Walenty Hippolit, s. tegoż 31

Julian Józef Franciszek, s. tegoż 32

Józef Bonawentura Franciszek Felix, s. Tomasza 87

Antoni Józef Felix Ambroży, s. tegoż 88

Krystyna Kunegunda Anna, córka Tomasza 89

Michał Józef Franciszek, s. Konstantego 92

Henryk Tomasz Konstanty Franciszek, s. tegoż 93

Leopold Alexander, s. Piotra 202

Antoni Onufry Felicyan, s. Józefa 220

Stanisław Ignacy, s. Jakóba 230

Anastazya Maryanna Balbina, zamężna Kolbe, córka Tomasza 402

Komornicki h. NAŁĘCZ.

Hippolita z Finków, wdowa po Leonie 315

Alexander Józef, syn Leona 315

Ludwik Szczepan, s. tegoż 315

Stefan Ignacy, s. tegoż 315

Franciszek (Salezy), s. Urbana 350

Józef, s. Jana 542

Wojciech Wincenty, s. tegoż 543

Józef Karol, s. Michała 544

Teodor Roman Alexander, s.Wojciecha 631

Wincenty Leon Karol, s. tegoż 678

Walenty Maciéj, s. Michała 731

Wincenty (a Paulo) Szymon (z Lipnicy) Wincenty (Kadłubek) Józef Kajetan, s. Urbana 986

Błażéj Leon, s. Michała 1215

Komorowski h. BOŻAWOLA.

Antoni Józef, syn Wojciecha 1332

Maciéj, s. tegoż 1509

Komorowski h. CIOŁEK.

Antani Jan (Nepomucen), syn Tadeusza 769

143

Komorowski h. KORCZAK.

Hrabia Ignacy z Liptowy i Orawy 250. 10

Stefan Ignacy, s. Ludwika 770

Komorowski h. NAŁĘCZ.

Jan Karol Stanisław, syn Antoniego 1165

Komorowski h. OSTOJA.

Tomasz, syn Józefa 883

Komorowski.

Augustyn 964

Grzegórz, s. Marcina 1587

Konarski h. GRYF.

Konstanty Karol Stanisław, syn Adama 594

Andrzéj Samuel Stanisław, s. Stefana 767

Stanisław Szymon Leonard, s. Jerzego 785

Piotr Paweł, s. Ignacego 1284

Jakób Alexy, s. Wincentego 1420

Helena Bronisława, córka Tomasza Paschalisa Seweryna 1598

Konarski h. HABDANK.

Marcin Stanisław Józef, syn Ludwika 1053

Konarzewski h. POBÓG.

Mikołaj (de Tolentino) Franciszek (Serafin) Walenty, syn Michała 293

Wojciech Antoni Kazimiérz, s. Konstantego 732

Konstanty Antoni, s. tegoż 733

Franciszek Łukasz, s. tegoż 734

Jan, s. Mikołaja 1074

Piotr Paweł, s. Ignacego 1166

Witold Andrzéj, s. Dominika 1522

Konarzewski h. PORAJ.

Zygmunt Marcin, syn Michała 489

Kondracki h. OSTOJA.

Andrzéj Mikołaj, syn Stefana1253

Kondradzki h. OSSORYA.

Wincenty Ignacy, syn Norberta Antoniego 477

Norbert Antoni, s. Marcina 513

Szymon, s. Norberta 583

Jan Grzegórz, s. Antoniego 1150

Koniar h. MORYCÓW. *

Maurycy, syn Jakóba 41

Konkolewski v. Kąkolewski h. STARYKOŃ.

Benigna z Kowalskich, wdowa po Józefie Kazimiérzu, 1351

Edmund Józef, syn Józefa Kazimiérza 1351

Władysław Bronisław, s. tegoż 1351

Leon Izydor Ryszard, s. tegoż 1351

Bronisława Antonina Józefa Maryanna, córka tegoż 1351

Florentyna Franciszka, c. tegoż 1351

Konkowski h. TRĄBY.

Ludwik Felix Stefan Karol, syn Alexandra Karola 1187

Bronisław, s. Józefa 1523

Helena Franciszka, córka tegoż 1524

Kononowicz Siemionowicz h. RADWAN z odmianą.

144

Franciszek, syn Adama 1433

Tomasz Franciszek, s. tegoż 1434

Felicyan Antoni, s. tegoż 1435

Ignacy, s. tegoż 1436

Józef Nikodem, s. Franciszka 1 Ces.

Konopka h. LUBICZ.

Mateusz Nikodem, syn Idziego 1525

Konopka h. NOWINA.

Jan Klaudyusz, syn Antoniego 574

Maciéj, s. tegoż 575

Stanistaw Anastazy, s. tegoż 576

Nikodem, s. Andrzeja577

Ignacy, s. Antoniego 578

Daniel, s. Jakóba 987

Łukasz, s. Józefa 988

Michał Wacław, s. Antoniego 1090

Mateusz Paweł, s. Wincentego 1167

Maciéj Romuald, s. tegoż 1168

Ignacy Piotr, s. Józefa 1188

Antoni Onufry, s. tegoż 1189

Jakób, s. Jana 1190

Józef Mateusz, s. Nikodema 1339

Konstanty Leopold, s. Tomasza 1404

Michał, s. tegoż 1405

Wincenty Tomasz, s. Józefa 1541

Józef, s. Jakóba 1542

Antoni, s. Wojciecha 1543

Franciszek Piotr, s. Józefa 1599

Konopnicki z Kroczowa h. JASTRZĘBIEC.

Wawrzyniec, syn Ignacego 645

Kontecki.

Stanisław 965

Kopczyński h. ŚLEPOWRON.

Franciszek, syn Józefa 1437

Koperski. *

Eleonora, wdowa po Janie Nepomucenie 61

Włodzimiérz Julian, syn Jana (Nepomucena) 61

Stanisław Wojciech, s. tegoż 61

Walerya Urszula Hippolita, córka tegoż 61

Nepomucena, c. tegoż 61

Kopyciński h. TOPACZ.

Franciszek, syn Jana (Nepomucena) 1551

Kopytyński. *

Józef 10

Korabiewski h. RADWAN.

Wincenty (Ferraryusz) Ignacy, s. Antoniego768

Korczakowskl h. KORCZAK.

Adam Zenon, syn Teodora 595

Wojciech, s. tegoż 596

Kajetan, s. tegoż 597

145

Kordaszewski h. ZAGŁOBA.

Ignacy Józef Stanisław, syn Stanisława 1380

Korecki h. OGOŃCZYK.

Hilary, syn Daniela 1438

Felix, s. tegoż 1439

Koriot h. KAMIENIEC. *

Józef 21

Kornaszewski h. KORNIC.

Jan Alexander, syn Jana 1191

Korowicki h. PRUS 1.

Józef Kazimiérz, syn Ignacego 989

Korulski h. PRUS 1.

Jan (Nepomucen), syn Andrzeja 990

Antoni, s. tegoż 991

Onufry, s. tegoż 992

Koryciński h. TOPÓR.

Ignacy, syn Macieja 1306

Tomasz, s. tegoż 1307

Michał, s. tegoż 1308

Franciszek, s. tegoż 1309

Korycki h. CIOŁEK.

Antoni Józef, syn Kazimiérza 1133

Korycki h. PRUS 1.

Józef, syn Jana 1192

Walenty Jan, s. tegoż 1193

Korycki. *

Melchior 4

Korytko h. JELITA.

Leon Konstanty, syn Stanisława ** 460 43

Marcyanna z Rozmuszewskich, wdowa po Stanisławie ** 461 43

Julian Antoni Felix, syn Stanisława ** 462 43

Józef Waleryan Adam, s. tegoż ** 463 43

Felicyan Marcelli, s. tegoż ** 464 43

Michalina Józefa, córka tegoż ** 465 43

Antonina Justyna, córka tegoż ** 466 43

Eufrozyna Karolina, cór. tegoż ** 467 43

Korytkowski h. JELITA.

Walenty, syn Teodora 478

Józef, s. tegoż 479

Korytowski h. ŁÓDŹ.

Stanisław, syn Kazimiérza 1406

Korytyński h. KORCZAK.

Wincenty (Ferraryusz) Walenty, syn Mateusza 1134

Korytyński h. KORCZYK. *

Józef, syn Michała 35

Korzeniowski h. NAŁĘCZ.

Antoni Filip Jan, syn Ignacego 748

Stanisław Leonard, s. tegoż 1160

Korzybski h. HABDANK.

Wacław Mikołaj Piotr, syn Stanisława 660

146

Alexander Sylwester Lucyan Adam Wojciech, s. tegoż 661

Andrzéj Korsyn Romuald, s. tegoż 662

Kosicki h. ŁUK.

Julian Makary Antoni, syn Pawła 97

Jacek, s. Macieja 361

Zuzanna z Nowickich, wdowa po Teodorze 362

Lucyan Stanisław Jakób, syn Teodora 362

Stanisław Józef Jan, s. tegoż 362

Alexander, s. tegoż 362

Ignacy Teodor Jan Erazm, s. Józefa 514

Kosicki Watta z Kosiczyna h. SAMSON.

Franciszek (Salezy) Kacper, syn Modesta 1135

Kosiński h. RAWICZ.

Józef Grzegórz Antoni, syn Antoniego 113

Lucyan Ignacy Wojciech, s. tegoż 114

Gustaw, syn Józefa 177

Józef Tadeusz Alexy Kajetan, s. Wojciecha 176

Stanisław Rajmund Lucyan Klet, s. tegoż 363

Adam Seweryn, s. Kazimiérza Józefa 404

Józef Benedykt, s. Dominika 490

Julian Wojciech, s. tegoż 491

Teodor Antoni Paweł, s. Józefa 515

Leon Antoni, s. tegoż 516

Adolf Marcelli, s. Teodora 555

Waleryan Antoni, s. Teodora 556

Antoni Alexander Tomasz, s. Ludwika 799

Józef Piotr, s. Andrzeja 800

Stanisław (Kostka), s. tegoż 801

Michał Józefat, s. tegoż 802

Piotr, s. Jana 849

Felix, s. Ludwika 884

Józef Tomasz Wojciech, s. tegoż 885

Mateusz, s. Piotra 1130

Karol Teodor, s. Kazimiérza 1285

Wincenty Seweryn, s. Mateusza 1302

Józef Antoni, s. Walentego 1440

Tomasz Jan, s. Kazimiérza 1441

Ferdynand Ignacy Szczepan Franciszek, s. Polikarpa 1510

Antoni Dominik, s. tegoż 1511

Jakób, syn Kazimiérza 3 Ces.

Kosiński h. ROGALA.

Adam, syn Józefa 565

Teofil Tomasz, s. Waleryana 611

Dominik Kajetan Cyryak, s. Kazimiérza 612

Teofil Spirydyon, s. Stanisława 1526

Koskowski h. DOŁĘGA.

Jan, syn Kazimiérza 68

Tomasz Kazimiérz Józef, s. Jana 69

Kazimiérz Piotr Maciéj, s. tegoż 70

Franciszek Jan Filip, s. tegoż 71

147

Karol Paweł, s. tegoż 72

Grzegórz Józef Franciszek, s. tegoż 96

Balbina Maryanna, zamężna Umińska, córka tegoż 4 U.

Koskowski h. JUNOSZA.

Franciszek, syn Józefa 912

Jan Wiktor, s. tegoż 913

Antoni (z Padwy), s. Seweryna 1286

Ludwik Symforyan, s. tegoż 1287

Maxymilian Alfons Cezaryusz Józef, s. tegoż 1288

Zuzanna Urszula, córka tegoż 1289

Maryan Leon, s. Jakóba 1459

Wincenty, s. tegoż 1460

Kosmowski h. LIS.

Maciéj, syn Franciszka ** 1312. 18

Adam Jan (Ewangelista), s. Macieja 1347

Józef, s. tegoż 1348

Xdz. Józef Leon, s. Tomasza 1600

Stanisław (Kostka), s. tegoż 1601

Koss. *

Franciszek 45

Kossakowski h. KORWIN.

Franciszek, syn Bazylego 493

Jan (Chrzciciel), s. Dominika545

Leonard Marcin Stanisław, s. Waleryana 749

Walenty, s. tegoż 750

Jan, s. Wojciecha 751

Kossakowski Korwin z Kossaków h. ŚLEPOWRON.

Jan (Kanty) Ferdynand Stanisław, s. Ignacego 57

Łukasz Jan (Kanty) Leonard, s. tegoż 58

Ludwik Antoni Jan, s. Pawła 233

Jan Antoni, s. Ignacego 664

Kazimiérz, s. Józefa 993

Stanisław, s. Jakóba 1075

Łukasz, s. Mateusza 1216

Maryan Paweł Franciszek, s. Apolinarego 1393

Szymon (Juda), s. Tomasza 1407

Paweł, s. tegoż 1408

Paweł, s. Jana 1527

Franciszek, s. tegoż 1528

Wajciech, s. tegoż 1529

Józefa z Psarskich, wdowa po Józefie Kossakowskim, 2go ślubu Bierzyńska 325 B.

Józef Maciéj Wiktoryn, syn Józefa Kossakowskiego 325 B.

Włodzimiérz Leonard Jan Kacper, s. tegoż 325 B.

Kossakowski. *

Józef 26

Kossecki h. RAWICZ.

Xawery Franciszek Mateusz Mikołaj, syn Stanisława 47

Jan Józef, s. Karola 183

Teodor, s. Samuela 209

Samuel Julian Szymon, s. Jana 450

148

Paweł Piotr Hiacynt, s. Ferdynanda 494

Michał Baltazar, s. Michała 1254

Stanisław Wawrzynec Paweł, s. Franciszka Xawerego 1374

Roch, s. Ferdynanda 1605

Kossobudzki h. POBÓG.

Ludwik Tadeusz, syn Ignacego 254

Szymon Grzegórz, s. tegoż 255

Jakób Krzysztof, s. Antoniego 598

Felicyan, s. Jerzego 647

Kajetan Wawrzyniec, s. tegoż 648

Edward Fabian Rafał, s. Felixa 649

Antoni, s. Antoniego 650

Rudolf Hermenegild, s. tegoż 651

Ignacy Lucyan, s. Felixa 834

Marcelli, syn Marcina 1352

Kossowicz h. GRYF.

Józef, syn Andrzeja 1381

Michał, s. tegoż 1382

Teodora, c. tegoż 1383

Maryanna, c. tegoż 1384

Kossowski h. HABDANK.

Alexander Ignacy Franciszek, syn Pawła 1169

Antoni Bazyli, s. tegoż 1544

Kossowski h. DOŁĘGA.

Franciszek Remigiusz, syn Józefa 84

Karol Marcin Mikołaj, s. tegoż 85

Maurycy Tadeusz, s. Rocha 161

Hippolit Wawrzyniec z Głogowy, s. Ludwika 244

Jan Józef Krzysztof, s. Antoniego 364

Eleonora Anna z Jerzmanowskich, wdowa po Erazmie 599

Apolonia Kamilla Bogumiła, córka Erazma 599

Maryanna Karolina, c. tegoż 599

Karol Franci. Antoni, s. Rocha 994

Kossowski z Kossowa h. JELITA.

Franciszek (Seraficki) Remigiusz Alexander, syn Andrzeja 318

Henryk Wincenty Bonawentura, s. tegoż 317

Kazimiérz, s. tegoż 319

Kossowski. *

Stanisław 22

Kostanecki h. WIERUSZOWA.

Teodor Marcin, syn Józefa 1255

Kostecki h. PRUS 2.

Jerzy Franciszek, syn Michała 771

Kostecki h. RUDNICA.

Tomasz, syn Marcina 1131

Kostecki. *

Sylwester 15

Aloizy 55

Kostro h. RAWICZ.

Piutr Paweł, syn Walentego 914

149

Józef, s. Leonarda 1054

Grzegórz, s. Alexandra 1055

Kostyał.

Józef, syn Józefa 632

Kosztulski h. KRUSZYNA.

Jan, syn Alexandra 886

Karol Edward, s. Jana905

Koszutski h. LESZCZYC.

Aniela z Wejnwormów, wdowa po Rafale 823

Wincenty Rafał, s. Rafała 823

Kajetan Ignacy, s. Ignacego 1026

Hippolit Hiacynt, s. Stanisława 1442

Kościeski h. KOŚCIESZA.

Kazimiérz Albin, syn Antoniego 1421

Kośmiński h. LUBICZ.

Józef Kazimiérz, syn Tomasza 235

Onufry Mikołaj, s. Józefa 287

Michał Wieczysław, s. tegoż 316

Symplicyusz Fidelis Wincenty Tymoteusz Zych z Kośmina, s. Stanisława 492

Józef Tadeusz, s. Antoniego 1025

Wincenty Sylwester, s. tegoż 1243

Teodor Ignacy, s. Jakóba 1310

Władysław Bazyli, s. tegoż 1311

Kotarbiński.

Józef, syn Andrzeja 1409

Kotarski h. PNIEJNIA.

Bonawentura Jan, syn Stanisława 566

Magdalena Petronella, córka tegoż 772

Stanisław (Kostka) Marcin, s. tegoż 928

Ludwik, s. Józefa 929

Antoni Bazyli Wit, s. tegoż 930

Piotr Paweł, syn tegoż 931

Franciszek, s. Bonifacego 932

Maryan Józef, s. tegoż 933

Tomasz Zenon Maciéj, s. Michała 1194

Leonard Wincenty, s. Antoniego 1341

Wojciech, s. tegoż 1342

Teofil Błażéj, s. Wojciecha 1606

Kotarski z Kutarczyna h. CHOLEWA.

Xawery Ludwik, syn Kazimiérza 567

Kotkowski h. OSTOJA.

Ignacy Wincenty Jakób Scibor z Rudułtowic, syn Jakóba 517

Kotowicz h. KORCZAK.

Jan Kazimiérz, syn Franciszka 1385

Antoni, s. tegoż 1386

Kotowski h. TRZASKA.

Stanisław, syn Szymona 50

Antoni Mateusz, s. Jakóba 405

Stanisław, s. Antoniego 633

Jan Piotr, s. Tomasza 824

150

Stanisław Jan, s. tegoż 825

Antoni, s. Jana 1027

Roch, s. tegoż 1028

Jakób, s. tegoż1029

Ignacy, s. tegoż 1030

Tomasz, s. Łukasza 1031

Kazimiérz, s. Grzegorza 1091

Michał, s. Wawrzyńca 1092

Tomasz, s. tegoż 1093

Jan, s. Tomasza 1290

Stanisław, s. tegoż 1481

Bartłomiéj, s. Macieja 1588

Joachim Wincenty, s. Jakóba 1589

Kotulski. *

Józej 13

Kovachich.

Mikołaj Michał Franciszek, s. Józefa 1602

Kowalewski h. DOŁĘGA.

Ignacy Marcelli Błażéj, syn Albina Kazimiérza 164

Łukasz Wincenty Jan, s. Albina Kazimiérza 279

Józef, s. tegoż 365

Xdz. Sebastyan, s. Tomasza 518

Józef, s. Franciszka 519

Józef, s. Wawrzyńca 600

Wincenty, s. Antoniego 601

Franciszek, s. Jana 995

Jakób, s. tegoż996

Piotr, s. Jana 997

Mikołaj Adryan Zacharyasz, s. Stanisława 1530

Kowalewski h. JUNOSZA.

Stanisław Joachim Felix, syn Jana 569

Korneli Eustachy Mateusz, s. Stanisława 582

Kowalewski h. ŁADA.

Piotr, syn Andrzeja 934

Mikołaj, s. Pawła 1552

Kowalkowski h. PRZEGONIA.

Franciszek (a Paulo), syn Adama 422

Kajetan, s. tegoż 568

Kowalski h. KORAB.’

Michał Wacław Hieronim, syn Stanisława 1496

Kowalski h. WIERUSZOWA.

Karol Jan Walenty, syn Franciszka 38

Placyd Franciszek, s. Józefa 53

Kazimiérz Julian, s. Franciszka 59

Teofil Józef, s. tegoż 143

Ludwik Adam, s. tegoż 144

Stanisław (Kostka), s. tegoż 145

Felicyan Antoni, s. Wiktora 294

Piotr Józef, s. Maxymiliana 613

Julian Konstanty Prot, s. Jana 887

151

Waleryan Wincenty Stefan, s. tegoż 888

Józef Karol Jan, s. tegoż 889

Zofia Józefa Walerya, córka tegoż 890

Teofil Wincenty Józef, s. Ignacego 891

Felix Antoni, s. Maxymiliana 893

Lucyan Benedykt Józef Jan (Nepomucen) Antoni, s. Benedykta 1410

Mateusz (Wierusz), s. Marcina 1411

Hippolit Roman, s. Józefa 1553

Kowalski. *

Franciszek 14

Kowański. *

Jan 16

Kownacki h. SUCHE KOMNATY.

Ludwik, syn Wawrzyńca 1151

Józef Kajetan, s. Józefa 1195

Adam Leon Józef, s. Stanisława 1353

Józef Benedykt, s. tegoż 1354

Jan, s. Jakób 1531

Kownacki h. ŚLEPOWRON.

Kazimiérz Stanisław, syn Kazimiérza 186

Adam Łukasz, s. Franciszka 1256

Józef, s. Wawrzyńca 1257

Felix, s. Józefa 1349

Kozanecki h. WĄŻ.

Marcin, syn Antoniego 437

Bartłomiéj Ludwik, s. tegoż 438

Karol, s. Michała 439

Kozarzewski h. ŁUK.

Tadeusz Józef Jacek Felix, syn Konstantego256

Franciszek Andrzéj, s. Walentego 626

Kazimiérz, s. tegoż 627

Stanisław, s. tegoż 628

Antoni, s. tegoż 629

Hilary Paweł, s. Kazimiérza 789

Antoni, s. Józefa 468

Ludwik, s. Antoniego 1375

Kozarski h. WĄŻ.

Józef Seweryn, syn Józefa 116

Kozerski h. PRAWDZIC.

Walenty, syn Macieja338

Norbert Antoni, s. tegoż 339

Jan Stefan, s. tegoż 340

Polikarp Paweł, s. tegoż 341

Antoni Ignacy Wojciech, s. Franciszka 826

Karol (Borome.), s. Stanisława 1152

Kozicki h. LUBICZ.

Ezechiel Józef, syn Antoniego 266

Józefa Maryanna, córka Józefa 480

Karol Kajetan, s. Ludwika 579

Karolina Matylda, zamężna Koskowska, c. Antoniego 663

152

Ignacy, s. Andrzeja 935

Michał, s. Kacpra 966

Hippolit Roch Wawrzyniec, s. Józefa 1032

Ignacy Błażéj, s. Jakóba 1094

Piotr Filip, s. Józefa 1313

Józef Tomasz, s. Jana 1314

Franciszek Ludwik, s. Andrzeja 1443

Stanisław Franciszek, s. Franciszka 1546

Kozicki h. ŁABĘDŹ.

Antoni Klemens Józefat, syn Marcina 216

Koziebrodzki h. JASTRZĘBIEC.

Leon, syn Onufrego 48

Kozierkiewicz.

Jakób, syn Tomasza 1076

Ferdynand Maxymilian, s. tegoż 1444

Kozierowski h. DOŁĘGA.

Jan Piotr Paweł, syn Macieja 835

Artur Bolesław Ryszard, s. Antoniego 1077

Edmund Ludomir Astolf, s. tegoż 1078

Rudolf Bronisław Antoni (Gonzaga), s. tegoż 1079

Kozierowski h. JELITA.

Wiktor Tomasz, syn Walentego 1258

Eugeniusz, s. tegoż 1259

Kozierski h. SZELIGA.

Franciszek Xawery, syn Pawła 1497

Kozietulski Skarbek h. HABDANK.

Jan (Chrzciciel), syn Antoniego 803

Kozikowski h. JUNOSZA.

Józef, syn Stanisława 1577

Koziorowicz. *

Józef Tomasz 58

Kozłowski h. JASTRZĘBIEC.

Jan Leon, syn Kajetana 5

Wiktor Łukasz, s. tegoż 6

Józef Grzegórz, s. tegoż 11

Józef (Kalasanty) Antoni, s. tegoż 12

Symforyan Ignacy, s. Sebastyana 20

Ignacy Wincenty, s. tegoż 21

Antonina, córka tegoż 366

Jan Paweł Józef, s. Michała 408

Karol Maryan z Wielkiego Kozłowa, s. Piotra 699

Ignacy z Wiel. Koz., s. Franciszka 700

Cecylia Klementyna, córka Michała 804

Piotr Łukasz, s. Józefa 805

Andrzéj Józef, s. Walentego 936

Kazimiérz, s. Szymona 937

Romuald Błażéj, s. Michała 998

Stefan, s. Marcina 1161

Felix, s. Kazimiérza 1303

Engelbert Justyn Stanisław (Kostka), s. Pawła 1315

153

Edmund, s. tegoż 1316

Wojciech, s. Augustyna 1317

Rumuald Andrzéj Michał, s. Andrzeja 1554

Maryanna, zamężna Sutkowska, córka Sebastyana 387 S.

Kozłowski h. JASTRZĘBIEC z odmianą.

Antoni, syn Walentego 634

Kozłowski h. PODKOWA.

Jan, syn Tomasza 123

Kozłowski h. WIEŻE z odmianą.

Ludwik Józef Jan (Kanty), s. Tomasza 735

Kozłowski.

Antoni Felicyan, syn Józefa 546

Marcelli Marcyan, s. Cypryana 862

Wincenty * 27

Kozubowski h. ZAMORA. *

Alexander Ludwik, syn Michała 54

Kożubski.

Marcyanna Anieszka z Janikowskich, wdowa po Janie 1095

Alexandra Agnieszka Józefa, córka Jana 1095

Julia Maryanna Aniela, c. tegoż 1095

Klementyna Katarzyna, c. tegoż 1095

Józefa Matylda Gabryela, c. tegoż 1095

Alexander Jarosław, s. tegoż 1102

Władysław Tomasz Ignacy, s. tegoż 1103

Kożuchowski h. DOLIWA.

Antoni 29

Józef Ignacy Gabryel, syn Jana 351

Wojciech, s. tegoż 894

Kazimiérz, s. Kacpra 895

Xdz. Bonifacy Władysław Dzik z Kożuchowa, s. Jana 1144

Beniamin Kajetan, s. Kacpra 1196

Szymon, s. Kazimiérza 1498

Koźmian h. NAŁĘCZ.

Kajetan Jan Antoni Kacper, syn Andrzeja 110

Wincenty Jan, s. tegoż 111

Seweryn Teofil Tomasz, s. Jana 112

Koźmiński h. PORAJ.

Stanisław Antoni Roch, syn Franciszka 91

Wincenty Antoni Franciszek, s. Macieja 346

Ignacy Antoni Onufry, s. Adama 347

Krajewski h. JASIEŃCZYK.

Wojciech, syn Wojciecha 135

Maciéj, s. Jana 224

Ludwik Tyburcyusz, s. Leona 225

Józef, s. Jana 226

Paweł, s. tegoż 227

Wiktor Romuald, s. Leona 228

Wojciech, s. Jana 229

Wojciech, s. Mikołaja440

Józef, s. tegoż 442

154

Benedykt, s. Adama 443

Franciszek, s. Walentego 444

Piotr Antoni, s. tegoż 445

Józef, s. Pawła 520

Jan, s. tegoż 580

Mateusz, s. Grzegorza 635

Jan, s. Mikołaja 636

Wojciech, s. tegoż 637

Maciéj, s. Pawła 679

Michał, s. tegoż 680

Józef Daniel, s. Ignacego 702

Ignacy Dawid, s. tegoż 703

Jakób, s. Stanisława 704

Franciszek, s. Sebastyana 736

Franciszek Xawery Mikołaj Ambroży, s. Marcina 915

Jan Wiktor Onufry, s. tegoż 916

Józef, s. Mikołaja 1000

Stanisław, s. Walentego 1001

Wojciech, s. tegoż 1002

Alexander, s. Franciszka 1003

Antoni, s. tegoż 1004

Józef Alexander, s. Michała 1005

Jan, s. Wincentego 1113

Fabian Sebastyan, s. tegoż 1114

Emilian Michał Ignacy, s. Kajetana 1170

Piotr, s. Antoniego 1197

Franciszek Flawian, s. tegoż 1198

Stanisław, s. Mateusza 1232

Teofil Łukasz Piotr, s. Jana 1270

Jakób Teodor, s. tegoż 1291

Franciszek Ludwik, s. tegoż 1292

Antoni, s. Walentego 1299

Xawery Stanisław Karol, s. Stanisława 1343

Jan Kazimiérz, s. Mateusza 1355

Walenty Piotr, s. Felixa 1445

Felix Paweł, s. Marcina 1461

Jan, s. Tomasza 1482

Jakób, s. Tomasza 1532

Xdz. Jakób, s. Antoniego 1533

Felix Stanisław (Kostka), s. Seweryna 1620

Władysław Seweryn Wincenty, s. tegoż 1621

Mieczysław Jacenty August, s. tegoż 1622

Krajewski h. LELIWA.

Józefa, córka Maxymiliana 1607

Ludwik, syn tegoż 1608

Teofila, c. tegoż 1609

Felix, s. tegoż 1610

Izabella, c. tegoż 1611

Krajewski h. TRZASKA.

Kazimiérz, syn Dominika 173

155

Teodor Jan Józef, s. Bernarda 267

Aloizy, s. tegoż 268

Tomasz Antoni, s. Antoniego 320

Józef Benedykt, s. Jana 602

Adolf Michał, s. Hippolita 638

Stanisław Bernard, s. Dominika 752

Leon, s. Jakóba ** 1112. 17

Krajewski.

Stanisław, syn Wojciecha 388

Damazy, s. tegoż 389

Felix, s. tegoż 390

Ignacy Józef, s. tegoż 391

Jan, s. Marcina 441

Stanisław 521

Grzegórz, s. Jana 788

Wojciech, s. tegoż 1296

Stanisław, s. Marcina 1412

Krajkowski h. ŚWIERCZEK.

Piotr Wincenty Józef, syn Antoniego 1056

Kraiński h. JELITA.

Michał Remigiusz z Krainki, syn Ignacego 836

Wiktor, s. Konstantego 1217

Kramkowski h. CHOLEWA.

Seweryn Wacław, syn Wacława 665

Aloizy Antoni Jan, s. tegoż 1057

Krasiński h. ŚLEPOWRON.

Józef Wawrzyniec Maciéj Onufry 4

Bolesław Wincenty (z Ferrary) Korwin, syn Chryzantego 66

Wincenty Izydor Tytus Korwin, s. tegoż 67

Izydor Zenon Tomasz Korwin, s. Wojciecha 65

Hrabia Wincenty Korwin 103. 10

August Roch Józef Jerzy Korwin, s. Józefa 1218

Krasnodębski h. POBÓG.

Wojciech Kajetan, syn Antoniego 850

Kajetan Floryan, s. tegoż 851

Stanisław Józefat, s. tegoż 852

Antoni, s. Stanisława 1008

Jakób Władysław, s. Antoniego 1260

Walenty Alexander, s. tegoż 1567

Krasnosielski h. PRUS 1.

Józef Stanisław, syn Onufrego 469

Krasowski h. JASTRZĘBIlEC.

Xdz. Fabian Sebastyan Rajmund, syn Józefa 827

Onufry Romuald, s. tegoż 828

Tyburcy Izydor, s. tegoż 829

Krassowski h. JASTRZĘBIEC.

Walenty, syn Józefata1387

Jan Grzegórz, s. tegoż 1388

Krassowski h. ŚLEPOWRON.

Zenon Hieronim Pius, syn Józefa 64

156

Józef Karol Aloizy Iwon Stanisław (Kostka), s. Krzysztofa352

Andrzéj, s. Jerzego 406

Franciszek Karol, s. Józefa 837

Michał Ignacy Hiacynt, s. tegoż 838

Floryan Alexander, s. Jana 1081

Wincenty Ryszard, s. Jana 1082

Franciszka Antonina, córka tegoż 1083

Dominik, s. Ludwika 1115

Wawrzyniec, s. tegoż 1116

Stanisław, s. Pawła 1219

Alexander, s. Ludwika 1220

Andrzéj Ignacy, s. tegoż 1499

Eugeniusz Mamert Józef, s. Michała 1595

Krassyn.

Jan 46

Krasuski h. NOWINA.

Bazyli Modest, syn Adama 1080

Sebastyan Tobiasz Józef, s. Faustyna 1483

Adam Andrzéj, s. Wojciecha 1534

Leon Maciéj, s. Antoniego 1535

Antoni, s. Sebastyana 1568

Alexander, s. Józefa 1612

Józef, s. tegoż 1613

Tomasz, s. tegoż 1614

Krasuski.

Emilia z Dzieduszyckich, wdowa po Alexandrze 705

Józefa, córka Alexandra 705

Emilia Florentyna, c. tegoż 705

Konstanty Mikołaj, s. tegoż 707

Kraszewski h. JASTRZĘBIEC.

Piotr, syn Jana1171

Kraszkowski h. NAŁĘCZ.

Bonawentura Pius, syn Stanisława 234

Felix Hilary, s. Fidelisa 321

Piotr Michał, s. Jana (Chrzciciela) 753

Zygmunt, s. Antoniego 754

Karol Apolinary, s. Wincentego 863

Hieronim Maxymilian, s. Antoniego 1545

Józef Jan, s. Józefa 1615

Kraśniewski h. GOZDAWA.

Wiktor Józef, syn Kazimiérza 896

Krąkowski h. TRĄBY.

Ignacy Roch, syn Waleryana 28

Teodor Stefan Franciszek, s. Władysława 169

Franciszek Xawery Stanisław (Kostka), s. Stanisława 407

Wincenty Józef, s. Jana 755

Wawrzyniec Bartłomiéj, s. Kazimiérza 756

Bogumiła Magdalena Józefa Antonina, córka Jana 938

Kreczunowicz. *

Grzegórz 44

157

Kretkowski h. DOŁĘGA.

Józef Felix Szymon, syn Jakóba 90

Leon Zygmunt, s. Zygmunta 104

Klementyna Ewa z Czarneckich, wdowa po Felixie 231

Włodzimiérz Rajmund, syn Felixa 231

Kretowicz h. DOŁĘGA.

Alexander, syn Franciszka 968

Michał, s. Wojciecha 1172

Henryk Maurycy Józef, s. Ferdynanda 1199

Kretowicz h. GODZIEMBA.

Jan (z Matty) Pius Brunon, s. Bogusława 1096

Kręciejewski h. ROLA.

Jan Rafał Ignacy, syn Michała 1372

Krępski h. OSTOJA.

Jacenty Franciszek, syn Michała 109

Maciéj, s. tegoż 322

Franciszek Serafin Placyd Brunon, s. tegoż 323

Mateusz, s. Alexandra 1233

Kręski h. NADELWICZ.

Floryan Stanisław JózeF, syn Joachima 78

Kriegsstéjn.

Maxymilian, syn Rafała 547

Kriwców h. PANCERZ. *

Alexander, syn Jana 11

Krobanowski h. GRYFF.

Lucyan Felicyan, syn Walentego 1200

Karol Kryspin, s. tegoż 1201

Teofil Tomasz, s. tegoż 1221

Kroczyński h. GRABIE.

Władysław Andrzéj, syn Andrzeja 1603

Henryk Jan, s. tegoż 1604

Królikiewicz h. KNUT.

Napoleon Leon Władysław, syn Jana 917

Marcelli Adam Walenty, s. tegoż 918

Królikowski h. PORAJ.

Antoni, syn Józefa 1006

Kazimiérz, s. Piotra 1007

Józef, s. tegoż 1224

Maciéj, s. Piotra Pawła 1484

Adam Kalixt, s. Piotra 4 Ces.

Królikowski h. ZAPORAJ. *

Franciszek Xawery Andrzéj Mikołaj, syn Franciszka 46

Kropiwnicki h. SAS.

Wiktor, syn Michała 304

Alfons Ferdynand, syn Kajetana ** 481. 63

Wojciech, s. Piotra 652

Andrzéj, s. Felicyana 653

Kazimiérz, s. Krzysztofa 654

Stanisław, s. Walentego 655

Andrzéj Józef, s. Piotra 656

158

Franciszek, s. tegoż 853

Franciszek Stanisław, s. Dyonizego 1500

Wawrzyniec, s. Mateusza 1555

Grzegórz, s. tegoż 1556

Jan, s. tegoż 1557

Franciszek, s. tegoż 1590

Ignacy, s. Piotra 919

Krośnicki h. LUBICZ.

Antoni, syn Franciszka 806

Jan (Nepomucen) Cyryak, s. Kacpra 807

Franciszek Mateusz, s. Józefa 1009

Pius Alexander, s. tegoż 1222

Saturnin Karol, s. tegoż 1223

Paweł Sebastyan, s. Kacpra 1446

Krosnowski h. JUNOSZA.

Antoni Erazm Nikodem, syn Ignacego 13

Eustachy January, s. tegoż 14

Romuald Edward Ignacy Wincenty Stanisław z Załusk i Krosnowy, s. Juliana 179

Stanistaw Eustachy Jan (Nepomucen) z Załusk i Krosnowy, s. tegoż 180

Wojciech Bonifacy (Nepomucen) z Załusk i Krosnowy, s. tegoż 181

Krotkiewski h. RADWAN.

Roman Kajetan Antoni, syn Ludwika 1447

Krüger v. Kryger.

Antonina Wilhelmina z Frohlandów, wdowa po Janie Jakóbie 1203

Władysław Józef, s. Jana Jakóba 1203

Alexander Ludomir, s. tegoż 1203

Krukowiecki h. POMIAN.

Hrabia Jan, syn Piotra98. 46

Krulikiewicz h. JASIEŃCZYK.

Felix, syn Rafała 681

Tomasz, s. tegoż 682

Stanisław (Kostka), s. Felixa 1327

Kruszewski h. HABDANK.

Antoni, syn Ludwika 206

Wincenty, s. tegoż 207

Karol, s. Antoniego 305

Tomasz, s. Jana 392

Stanisław, s. Dominika 446

Kazimiérz, s. tegoż 447

Antoni, s. Mateusza 522

Grzegórz, s. tegoż 523

Cypryan, s. Leona 524

Jan (Boży), s. Kazimiérza 525

Mikołaj, s. Franciszka 548

Henryk Ignacy, s. Tadeusza 581

Ignacy Stanisław Marcin, s. Zacharyasza 639

Andrzéj, s. Adama 640

Karol Paulin Jan (Chrzciciel), s.Wincentego737

Wiktor Albin Kazimiérz, s. Zacharyasza 839

Melchior Kacper Baltazar, s. tegoż 840

159

Seweryn Alexander, s. Stanisława 860

Tobiasz, s. Jana 920

Bernard, s. Wojciecha 921

Romuald Klemens, s. Zacharyasza 1010

Joachim Antoni Jakób, s. Jakóba 1011

Stanisław Grzegórz, s. Antoniego 1033

Jan Klet, s. Romualda1058

Tomasz Mateusz, s. Ludwika1059

Wojciech, s. Wojciecha 1132

Mikołaj, s. Macieja 1202

Rafał Szymon, s. Jana 1234

Wincenty Jakób, s. Pawła 1244

Andrzéj Mikołaj, s. Walentego 1245

Idzi, s. Tomasza 1333

Wincenty, s. tegoż 1334

Franciszek, s. Stanisława 1335

Kajetan, s. tegoż 1336

Jan, s. tegoż 1337

Stanisław (Kostka), s. Pawła 1356

Jan, s. Stanisława 1423

Tomasz, s. Mateusza 1462

Józef, s. tegoż 1463

Wawrzyniec, s. Adama 1464

Paweł, s. tegoż 1465

Sylwester, s. Wojciecha 1536

Jan, s. Pawła 1558

Kacper Daniel, s. Kazimiérza1569

Edward Maxymilian Kalixt, s. Stanisława 1583

Romuald Walenty Maciéj, s. Jakóba 1592

Kruszewski.

Maciéj 603

Antoni Jan Alexander, s. Macieja 607

Józef Leon, s. tegoż 608

Kruszyna h. MORA.

Tomasz Jan, syn Jana 289

Kruszyński h. POMIAN.

Jan Szymon, syn Józefa ** 17. 8

Józef (Kalasanty) Kazimiérz, s. Jana 499

Onufry Benon Antoni, s. Kacpra 1060

Kryczyński h. RADWAN z odmianą.

Samuel, syn Józefa 1097

Józef, s. Samuela 1101

Krynicki h. KORAB.’

Franciszek Tomasz, syn Jana 897

Kryński h. PRZEGONIA.

Jan (z Matty), syn Krzysztofa 683

Krysiński.

Julian Waleryan, syn Macieja 367

Józef, s. Macieja 368

Teofil Xawery, s. tegoż 369

160

Alexander Piotr, s. Tomasza Xawerego 614

Krzanowski. *

Andrzéj 30

Krzeczowski h. KORCZAK.

Rafał Tadeusz, syn Kazimiérza 1173

Józef, s. Stanisława 1174

Krzeczkowski h. ŁODZIA.

Józef, syn Stanisława 1117

Krzesimowski z Krzesimowa h. JASTRZĘBIEC.

Stanisław Michał, syn Kazimiérza 60

Benedykt Wincenty (z Ferrary) Andrzéj, s. tegoż 61

Ignacy, s. tegoż 62

Krzesiński h. NIECZUJA.

Antoni Wacław, syn Józefa 898

Krzewski h. BOŃCZA.

Stanisław, syn Mikołaja 854

Jan, s. Krzysztofa 855

Jan Alexander, s. Mikołaja 864

Antoni, s. Jana 866

Tomasz, s. Jana 867

Jakób, s. Bartłomieja 1357

Krzęciewski. *

Antoni 9

Krzętowski h. ZADORA.

Michał, syn Wincentego 1061

Grzegórz Józef, s. tegoż 1062

Krzycki h. KITA.

Stanisław, syn Teodora 757

Krzyczewski h. KRZYCZEWSKI.

Józef Ignacy, syn Józefa 26

Nikodem Stanisław, s. tegoż 808

Krzyczkowski h. LUBICZ.

Jan, syn Jakóba 1153

Walenty Teodor, s. Pawła 1225

Franciszek Gabryel, s. Modesta 1261

Xdz. Leon, s. tegoż 1262

Walenty, s. Jakóba 1448

Tomasz, s. Modesta 1501

Józef, s. tegoż 1502

Krzyczkowski h. ODROWĄŻ.

Bartłomiej Jacenty, syn Adama 615

Stanisław, s. tegoż 616

Józef, s. tegoż 841

Klemens Józef, s. Antoniego 842

Wincenty Wojciech, s. Bartłomieja 1295

Karol Leon, s. tegoż 1338

Klemens Teodor, s. Jana 1593

Krzykowski h. JUNOSZA.

Michał, syn Jana 63

Krzymowski h. ŚLEPOWRON.

161

Ignacy Jan, syn Ludwika 1263

Alexander Antoni, s. Tomasza 1264

Xawery Józef Tomasz, s. Stanisława1394

Ludwik Franciszek Mateusz, s. tegoż 1395

Kajetan, s. Ludwika 1422

Floryan Szymon, s. Stanisława 1503

Józef Tomasz, s. Tomasza 8 Ces.

Krzymuski h. RADWAN.

Marcin Teodor, syn Karola 325

Tadeusz Szymon, s. Karola 326

Kazimiérz Rafael, s. tegoż 327

Tomasz Euzebiusz, s. tegoż 328

Krzyszkowski h. ODROWĄŻ.

Kajetan Wawrzyniec, syn Tomasza 899

Józef Ignacy, s. Kajetana 1176

Krzysztoporski h. NOWINA.

Wincenty Kazimiérz, syn Bartłomieja 280

Krzywicki h. KIERDEJA.

Józef, syn Stanisława 869

Julian Willhelm, s. Józefa 1085

Krzywicki h. MASSALSKI.

Ambroży, syn Piotra 1578

Piotr, s. Józefa1579

Dominik, s. tegoż 1580

Paweł, s. tegoż 1581

Benedykt, s. Piotra 6 Ces.

Józef, s. Józefa 7 Ces.

Krzywiński h. HABDANK.

Onufry Antoni (z Padwy), syn Jana 939

Krzyżanowski h. DĘBNO.

Domicella z Mańkowskich, wdowa po Albinie 193

Tymoteusz Sabin, syn Albina 194

Józefa Albina, córka tegoż 195

Dominik Stanisław, s. tegoż 196

Albin, s. tegoż197

Michał Maryan, s. tegoż 198

Sabin Wiktor, s. tegoż 199

Wincenty Kazimiérz, s. tegoż 200

Krzyżanowski h. ŚWINKA.

Jan, syn Jana 342

Adam, s. Walentego 549

Albert Andrzéj, s. Stanisława1084

Felix Antoni, s. Antoniego 1118

Seweryn, s. Jana 1226

Krzyżanowski. *

Tomasz 12

Maciéj 32

Michał 42

Kubecki.

Alexander Wincenty (z Ferrary) Jan (Nepomucen) Jan (Kanty), syn Józefa 499

162

Edward Maxymilian, s. Alexandra 1117

Kubiczek de Waldorf h. NABRAM.

Jakób, syn Andrzeja 1300

Jan (Kanty) Jakób, s. Jakóba 1301

Wojciech Stanisław, s. Jana 1396

Kucharski h. PRAWDZIC.

Ignacy, syn Felicyana201

Kucharski. *

Andrzéj 53

Kuciński z Kutna h. OGOŃCZYK.

Antoni (z Padwy), syn Józefa 251

Kucz. *

Karol 64

Kuczakiewicz h. PĘDZIC. *

Jan Leopold 1

Kuczborski h. OGOŃCZYK.

Jan, syn Michała 15

Piotr Łukasz, s. Ignacego 49

Leon, s. tegoż 149

Dyonizy Gabryel, s. tegoż 150

Ignacy Eliasz, s. Dyonizego 151

Elżbiéta z Zakrzewskich, wdowa po Stanisławie 152

Józef Jan Albin, s. Stanisława 153

Alfons Ignacy, s. tegoż 154

Teressa Teofila, córka tegoż 155

Salomea Florentyna, c. tegoż 156

Józef, s. Macieja 353

Bartłomiéj Michał, s. tegoż 1063

Magdalena Tekla Klotylda, zamężna Trzcińska, c. tegoż 103. T.

Kuczewski h. PORAJ.

Józef, syn Wojciecha 370

Karol, s. tegoż371

Stanisław, s. tegoż 372

Jan Paweł, s. Ignacego 758

Wincenty, s. Bernarda 969

Agnieszka z Laskowskich, wdowa po Tomaszu 1136

Xdz. Franciszek Tomasz Ludwik, s. Tomasza 1137

Marcelli, s. tegoż 1138

Jan Augustyn, s. tegoż 1139

Piotr, s. Bonifacego 1265

Justyn, s. Bernarda 1485

Władysław Alfons Kamil, s. Franciszka 1486

Jan Teofil Tomasz, s. Józefa 1559

Kuczkowski h. ŚLEPOWRON.

Teodor Jan Stanisław, syn Franciszka Xawerego 1318

Waleryan Henryk, s. tegoż 1319

Bronisława Walerya, córka tegoż 1320

Alexandra Xawera Teofila, c. tegoż 1321

Kuczkowski h. WĄŻ.

Nikazy Jan, syn Wincentego 41

163

Antoni Stanisław, s. tegoż 42

Floryan Wiktor, s. tegoż 43

Jan Wincenty, s. tegoż 44

Karolina Jadwiga, córka Wincentego 45

Kuczyk h. LECZYSŁAW. *

Franciszek (Xawery), syn Franciszka 52

Kuczyński h. ŚLEPOWRON.

Alexander Michał Józef, syn Felixa 56

Fabian Sebastyan, s. Stefana 306

Jan, s. Łukasza 307

Polikarp Chryzostom Karol, s. Jerzego 786

Wiktor Rafał Łukasz, s. Fabiana 843

Jan Paweł, s. Jerzego 940

Justyn Alexander, s. Polikarpa 1178

Alexander Józef, s. tegoż 1179

Kuczyński. *

Franciszek Jerzy 23

Kudelski h. ŚLEPOWRON.

Łukasz, syn Tomasza 900

Kühnl h. PRACOMIR. *

Franciszek, syn Gotfreda 37

Kujawski h. RAWICZ z odmianą.

Bolesław Józef, s. Baltazara 1098

Kulczycki h. SAS.

Józef Joachim, s. Józefa 941

Jacek Joachim, s. Jerzego 970

Tomasz, s. tegoż 5 Ces.

Kulczycki z Kulczyc h. SAS.

Wincenty (Ferraryusz) Ignacy, syn Jana Nepomucena 1235

Ignacy Błażéj, s. tegoż 1236

Ferdynand Hilary, s. tegoż 1237

Kulczycki Śmietanka h. SAS.

Jan (Chrzciciel), syn Andrzeja 1064

Alexander Jan Ruczka, s. Franciszka1358

Robert Walenty Napoleon Ruczka, s. tegoż 1359

Władysław Ruczka, s. tegoż 1360

Bronisław Ruczka, s. tegoż 1361

Eustachy Bolesław Ruczka, s. tegoż 1362

Julian Michał Ruczka, s. tegoż 1363

Leon Ruczka, s. tegoż 1364

Kulesza h. ŚLEPOWRON.

Wawrzyniec, syn Karola 448

Jan Filip, s. Ludwika 684

Jan Szczepan, s. Wawrzyńca 859

Jan Felix, s. Michała 901

Stanisław, s. Marcina 1012

Franciszek, s. Kalixta 1034

Józef, s. tegoż 1035

Stefan, s. Wawrzyńca 1036

Maciéj, s. Grzegorza 1037

164

Michał, s. tegoż 1038

Jan Julian, s. Walentego 1065

Leon, s. Wojciecha 1204

Wawrzyniec, s. Mateusza 1205

Jan, s. Piotra 1238

Ignacy Hieronim, s. tegoż 1239

Waleryan, s. Wojciecha 1246

Władysław Andrzéj, s. Tomasza 1322

Zenon Leon, s. tegoż 1323

Alexander Zefiryn, s. tegoż 1324

Franciszek Tomasz, s. tegoż 1325

Jan (Nepomucen), s. Walentego 1373

Wincenty, s. Pawła 1413

Benedykt, s. tegoż 1414

Michał Mateusz, s. Walentego 1466

Stefan Dominik, s. tegoż 1467

Stanisław, s. Augustyna 1512

Ignacy, s. tegoż 1513

Michał, s. Felixa 1582

Paweł, s. Andrzeja 1623

Kuligowski h. DROGOMIR.

Paweł, syn Stanisława 657

Kulikowski h. DROGOMIR.

Maciéj Bernard, syn Józefa 570

Felix, s. Karola 604

Tomasz, s. tegoż 605

Erazm Onufry, s. Antoniego 787

Wojciech Onufry, s. Józefa 865

Jan Ludwik, s. Ignacego 902

Stanisław Adam, s. Michała 1175

Marcin Rafał, s. Bartłomieja 1271

Wilhelm Leon, s. Mateusza 1272

Jan, s. Bartłomieja 1273

Marcin Teodor, s. Stanisława1365

Piotr, s. Józefa1570

Nikodem, s. tegoż 1571

Kulikowski.

Piotr Leon, syn Krzysztofa 706

Kuliński h. ODROWĄŻ.

Felicyan Dawid, syn Józefa 373

Klemens Andrzéj, s. Kajetana 1487

Wawrzyniec, s. tegoż 1488

Kulpiński h. KULPIŃSKI.

Jan (Nepomucen) Dezyderyusz, syn Ignacego 550

Jan (Kanty) Bartłomiéj, s. tegoż 551

Kulwiec h. GINWIŁ i HIPPOCENTAURÜS.

Antoni Mikołaj, syn Ignacego 809

Maciéj Kazimiérz, s. Ignacego 810

Dominik, s. tegoż 811

Bartłomiéj, s. tegoż 1099

165

Kunicki h. BOŃCZA.

Jan, syn Franciszka 22

Marek Józef Ignacy, s. tegoż 23

Wojciech Leon Erazm, s. tegoż 24

Apolonia Scholastyka z Dłużniewskich, wdowa po Franciszku 666

Florentyna Dyonizya Emilia Karolina, córka Franciszka 666

Paulina Eustachia, c. tegoż 666

Adryanna Teodozya Józefa, c. tegoż 666

Julian Walenty Faustyn, s. tegoż 667

Konstanty Wacław Jacenty, s. tegoż 668

Kunicki h. SAS.

Alexander, syn Michała 410

Ludwik, s. Stanisława1145

Kuniowski.

Kajetan Jan, syn Jana 1294

Kurcewski h. SZRENIAWA.

Walenty, syn Antoniego 269

Antoni z Komorza, s. Michała 348

Xawery Marcelli, s. Piotra 526

Kurcyusz.

Stanisław Karol Fryderyk, syn Karola Fryderyka 606

Alexy Sabin Wincenty, s. Stanisława 870

Kurdwanowski h. PÓŁKOZIC.

Xdz. Remigiusz Franciszek Józef (a Copertino) Jan (Kanty) Bruno, s. Pawła 393

Ludwik Czesław Jakób, s. Placyda 449

Wincenty Józef Antoni z Kurdwanowa, s. Kazimiérza 411

Julian Kazimiérz Dyonizy Józef z Kurdwanowa, s. Wincentego 1468

Kurella. *

Ludwik 3

Kurnatowski h. ŁODZIA.

Zygmunt Alexander, syn Adama 124

Jan, s. Jerzego 232

Wiktor Adam, s. tegoż 374

Stanisław Xawery, s. Jerzego Bogusława 1514

Kurosz h. RAWICZ.

Marcelli, syn Józefa 73

Benedykt, s. Felicyana 274

Kacper Michał Baltazar, s. Antoniego 773

Kurowski h. NAŁĘCZ.

Jan Karol, syn Grzegorza 495

Onufry Cyryak Roman, s. tegoż 496

Kurowski h. WĄŻ.

Dominik, syn Marcina 903

Kurzątkowski h. BRODZIC.

Michał Wacław, syn Jana 354

Seweryn Gaweł Florenty, s. Onufrego 774

Józef, s. Piotra812

Kurzewski h. TOPACZ.

Felix Nikodem, syn Józefa 171

Hieronim Romuald, s. Mikołaja 658

166

Kurzewski h. TOPÓR.

Franciszek, syn Józefa 257

Walery Napoleon Adam, s. Antoniego 258

Kurzyna h. PIELESZ.

Cypryan, syn Franciszka 738

Grzegórz, s. Marcina 1397

Hippolit Wawrzyniec, s. Pawła 1504

Juliusz, s. tegoż 1505

Ignacy, s. Wilhelma 1506

Krzysztof, s. Franciszka 1507

Michał, s. Hilarego 1537

Piotr Felix, s. Wojciecha 1594

Kuśniewicz. *

Grzegórz 39

Kuszel z Hulidowa h. DROGOSŁAW.

Ignacy, syn Józefa 429

Antoni, s. Franciszka 430

Julian Wincenty Konstanty Adolf Jan Wojciech Romuald Stanisław Józef, s. Michała 497

Atanazy Stanisław Marcin, s. tegoż 498

Dominik Ignacy, s. Ignacego 942

Jan Piotr, s. tegoż 943

Karol Stanisław, s. tegoż 944

Józef Michał, s. tegoż 945

Stanisław Franciszek, s. tegoż 946

Lucyan Michał, s. Michała 1538

Ignacy Jan, s. tegoż 1539

Kuszewski h. JUNOSZA.

Ludwik Alexy Ignacy, syn Jana 329

Alexander Wincenty (Ferraryusz), s. Andrzeja 330

Teodozya Katarzyna, zamężna Olszewska, córka Stanisława Benedykta 265 O.

Kuszkowski h. JUNOSZA.

Teodor Tomasz, syn Jana 423

Tomasz, s. tegoż 424

Stanisław, s. tegoż 425

Józef Aloizy, s. tegoż 426

Józef (Kalasanty), s. Walentego 427

Karol Jan, s. tegoż 428

Kużelewski h. RADWAN.

Wojciech, syn Józefa 99

Kuźniczow h. BRONISŁAW.

Julian Lucyan, s. Jana35

Kwasieborski h. CHOLEWA.

Antoni Izydor, syn Szymona 275

Wojciech, s. tegoż 276

Antoni Jakób, s. Klemensa 904

Kwaskowski h. BOGORYA.

Floryan Stanisław Dezyderyusz, s. Tadeusza 947

Antonina z Radłowskich, wdowa po Nikodemie 1206

Alexandra Maryanna, córka Nikodema 1206

Kaźmira Józefa, c. tegoż 1206

167

Nikodema Teofila, c. tegoż 1206

Kwiryn, s. tegoż 1207

Bronisław Lucyan, s. tegoż 1208

Czesław Jan, s. tegoż 1209

Kwaśniewski h. NAŁĘCZ.

Zenon Jan (Kanty) Adam, syn Walentego 295

Kwaśniewski h. PIELESZ.

Wojciech, syn Franciszka 290

Kwejsser.

Jan 394

Józef Henryk, syn Jana 967

Kwiatkowski h. GRYFF.

Antoni Józef, syn Adama 759

Jan, s. Adama 760

Szymon Józef, s. Józefa 1266

Kwiatkowski h. JASTRZĘBIEC.

Kajetan, syn Józefa 3

Kwiatkowski h. SZALA NOWINA. *

Michał, syn Antoniego 7

Kwiatkowski.

Józefat Adam, syn Adama 1100

Konstanty Polikarp, s. Franciszka 1489

Jan Stefan, * 5

Piotr, *33

Tomasz, * 51

Xawery Michał Czesław, * 68

Kwieciński h. GRYFF.

Aniela z Malinowskich, wdowa po Szymonie 1560

Tomasz Adam, syn Szymona1560

Antonina Maryanna, córka tegoż 1560

Józef, s. tegoż 1561

Wojciech Antoni, s. tegoż 1562

Jan Felix, s. tegoż 1563

Wojciech, s. Mateusza 1591

Kwilecki h. SZRENIAWA.

Hrabia Józef Ignacy Walenty, syn Antoniego 40. 5

Jan (Nepomucen) 54

Julianna z Kobylnickich, wdowa po Antonim 105

Włodzimiérz Roch, s. Antoniego 106

Hektor Julian Roman na Kwilczu, s. Klemensa 375

Maryan Alexy, s. Antoniego 501

Ignacy Wojciech, s. tegoż 108

L.

Lalewicz h. WORONIEC.

Franciszek Walenty, syn Walentego 23

Seweryn, s. tegoż 64

Alexander, s. tegoż 65

168

Lamparski h. DOŁĘGA.

Stanisław Michał, syn Antoniego 206

Lanckoroński h. ZADORA.

Peregryn Tobiasz Napoleon z Brzezia, syn Andrzeja 5

Bartłomiéj z Brzezia, s. Franciszka 62

Lange h. CIĘŻOSIŁ.

Joachim Jan Karol, syn Jana Fryderyka Alberta 99

Lapierre h. KAMIEŃCZYK. *

Jan, syn Gabryela 2

Laski h. LASKI. *

Alexander, syn Karola 8

Laskowski h. DĄBROWA.

Mikołaj Damazy Wencesław, syn Wojciecha 59

Jan (Chryzostom), s. tegoż 60

Stanisław, s. Adama 90

Józef, s. Stanisława 143

Ludwik Wincenty, s. Franciszka 196

Jakób Krzysztof, s. tegoż 197

Alexander Franciszek (a Paulo), s. Piotra 198

Hieronim, s. Adama 221

Wincenty, s. Franciszka 266

Xdz. Adam Jan, s. Felicyana v. Felixa 297

Laskowski h. KORAB.’

Wilhelm Nepomucen, syn Jana 16

Stanisław, s. Pawła 49

Józef Kazimiérz z Laskowa, s. Bogumiła 156

Władysław, s. Andrzeja 157

Roman Wawrzyniec, s. tegoż158

Felix Paweł, s. tegoż 236

Józef Bonawentura z Laskowa, s. Wojciecha 251

Jan (Nepomucen) Teofil z Laskowa, s. tegoż 252

Lasocki h. DOŁĘGA.

Leonard Emeryk, syn Walentyna 9

Józef Gabryel, s. Adama 11

Felix Michał, s. Walentyna 12

Daniel Tytus, s. tegoż 13

Józef Hiacynt, s. Michała 27

Ezechiel Leon, s. Waleryana 30

Antoni Teodor, s. Piotra 32

Edward, s. Wincentego 47

Erazm, s. Piotra 58

Ignacy, s. Erazma 68

Idzi Joachim Mateusz, s. Kacpra 81

Stanisław Antoni Adam, s. Leonarda 82

Onufry Dominik, s. Ignacego91

Roman Faustyn, s. tegoż 92

Antoni, s. tegoż 93

Józef Nicefor de Glew, s. Bazylego 106

Jan (Nepomucen), s. Stanisława 115

Wincenty (Ferraryusz), s. Kazimiérza 130

169

Stefan Olbrycht, s. Michała 131

Gabryel Józef, s. Waleryana 134

Piotr Łukasz, s. Ignacego 144

Adryan Leon, s. Michała 175

Walenty Henryk Paweł, s. Felixa 224

Ignacy Jan Franciszek, s. Juliana 227

Bogumił Antoni, s. Zacheusza 237

Wiktor, s. tegoż 238

Teodor, s. Leonarda 253

Ignacy Seweryn, s. tegoż 261

Antoni Barnaba Onufry Napoleon, s. Michała 304

Latalski h. PRAWDZIC.

Jan (Ewangelista) Tomasz Sylwester, syn Tomasza 138

du Laurans h. DU LAURANS.

Stanisław Samuel, syn Franciszka Wilhelma 94

Edwin Hieronim, s. Stanisława 270

Lebisz h. WŁASNOSIŁ 2. *

Jan Karol, syn Antoniego 9

Lechowicz h. GRYFF. **

Karolina z Rożyckich, wdowa po Kazimiérzu 246. 22

Karol, syn Kazimiérza 246. 22

Maxym, s. tegoż 246. 22

Lechowski h. PIŁAWA.

Jan Wojciech Józef, syn Walentego 203

Tomasz, s. Macieja 259

Ledochowski h. SZAŁAWA.

Franciszek, syn Stanisława 10

Hrabia Ignacy Hilary Halka, s. Antoniego 26. 38 Hr.

Józef Walenty, s. Marcina 35

Hrabia Józef Zacharyasz Halka, s. Antoniego 61. 37 Hr.

Lekczyński h. NAŁĘCZ.

Piotr Maciéj, syn Wawrzyńca 145

Lelewel h. LELEWEL.

Piotr Adam Jacenty, syn Karola 4

Lemański h. BUKOWCZYK.

Benedykt Wojciech, syn Józefa 20

Ludwik Bartłomiéj, s. tegoż 21

Hippolit Wawrzyniec, s. Hippolita 31

Józef (Kalasanty) Jakób, s. tegoż 44

Teodor Alexander Jan Alexy, s. Jana56

Edward Maxym, s. Benedykta 151

Wiktor, s. tegoż 152

Hilary Anastazy, s. tegoż 153

Lenartowicz h. POBÓG.

Andrzéj Mikołaj Saturnin z Giezgiezłowca, syn Kazimiérza 132

Bogumił Ludwik Jacek z Giezgiezłowca, s. Ludwika 133

Lenczowski h. STRZEMIĘ.

Stefan, syn Wincentego 118

Alexander Paweł, s. tegoż 108

Jan Pius, s. Marcina 119

170

Wincenty Józef, s. Michała 199

Julian Bogumił, s. Bartłomieja 200

Leniecki h. JELITA.

Kajetan Dominik Onufry, syn Tomasza 258

Lenk z Ryzenburga h. POTĘGA.

Franciszek, syn Jana 105

Lepigé h. GROMIEC.

Jan Grzegórz, syn Jerzego 2

Lesiecki h. NAŁĘCZ.

Wojciech Anzelm, syn Grzegorza 191

Lesiewski h. OGOŃCZYK.

Kacper Melchior Baltazar Konstanty, syn Józefa 54

Fabian, s. Jana53

Antoni Mateusz Cypryan, s. Jakóba 69

Józef Ildefons, s. tegoż 70

Jan, s. Józefa 73

Franciszek, s. tegoż 74

Karol, s. Macieja 75

Ignacy, s. Jana162

Wawrzyniec Hippolit, s. Józefa 247

Lesiński h. JASTRZĘBIEC.

Ignacy Dominik, syn Ludwika 100

Piotr Antoni, s. tegoż 125

Franciszek August, s. Augusta 262

Stanisław Leopold, s. Ignacego 205

Leski h. LESKI.

Michał Józef, syn Józefa 57

Leski h. OSTOJA.

Konstanty Wenanty, syn Kajetana 96

Leśkiewicz h. LEŚKIEWICZ.

Antoni Rafał, syn Józefa 71

Karol Paweł, s. tegoż 189

Leśniewski h. GRYFF.

Faustyn Izydor Andrzéj Jaxa, syn Józefa 15

Władysław Bogumił Adam Sylwester Jaxa, s. tegoż 46

Jan, s. Sebastyana 249

Marcin, s. Jana 250

Paweł, s. Franciszka 267

Michał, s. tegoż 268

Andrzéj, s. Adama 271

Onufry, s. Franciszka 282

Stanisław, s. tegoż 291

Leśniowski Zimnowoda h. GRYFF.

Alexander Józef, syn Mateusza 1

Leszczyński h. BELINA.

Alexander Michał Filip, syn Franciszka 14

Antoni, s. Józefa 33

Jan (Kanty), s. tegoż 34

Hippolit Kajetan Władysław Roch, s. Ignacego 232

Leszczyński h. HABDANK.

171

Aloizy (Gonzaga) Sebastyan, syn Kazimiérza 19

Franciszek Waleryan Xawery Michał, s. tegoż 43

Antoni, s. Piotra 48

Ignacy Józef Antoni Floryan Tadeusz Maryan Skarbek, s. Pawła 139

Euzebi, s. Józefa 281

Maryan, s. tegoż 298

Ludwika Joanna Rozalia, zamężna Ulejska, córka Pawła 58 U.

Leszczyński h. WIENIAWA.

Józef Wincenty, syn Michała 202

Michał Julian, s. Józefa 217

Leszczyński. *

Grzegórz 5

Lesznowski.

Antoni (z Padwy) Leon Ignacy, syn Antoniego 163

Ludwik Mikołaj, s. tegoż 164

Lewandowski h. DOŁĘGA.

Felicyan, syn Antoniego 254

Kajetan Stefan, s. tegoż 255

Ludwika Róża, córka Andrzeja 277

Lewandowski. *

Hippolit 16

Lewicki h. ROGALA.

Maxymilian Jakób Andrzej, syn Wincentego 111

Teodor Lucyan Hippolit, s. tegoż 112

Ludwik Leopold, s. Józefa 110

Szczepan, s. tegoż 109

Daniel, s. Jana212

Kacper, s. Józefa 228

Hippolit Stanisław, s. Szczepana 120

Józef Cels, s. Ludwika 121

Michał Wacław, s. tegoż 122

Stanisław, s. Walentego 308

Lewiecki h. LEWIECKI.

Piotr Konstanty, s. Michała 168

Lewiński h. BROCHWICZ.

Tadeusz Walenty Franciszek, syn Franciszka 63

Augustyn Tadeusz Felix, s. Xawerego 192

Antoni Bartłomiéj Jakób, s. Marcina 1 Ces.

Wincenty, s. tegoż 278

Lewiński.

Michał ** 147. 19

Ludwik * 20

Lewkowicz. *

Felix 1

Michał, syn Felixa 18

Lewocki. *

Onufry21

Lex h. PRAWOMYŚL. *

Józef, syn Józefa 3

Leźnicki h. NAŁĘCZ.

172

Antoni Jakób, syn Wawrzyńca 207

Lędzianowski. *

Wojciech 7

Lgocki h. ORLA.

Alexander Onufry Antoni, syn Sebastyana 275

Lgocki h. SZASZOR.

Serafin Marcin Teodor, syn Antoniego 113

Libiszowski h. WIENIAWA.

Karol Prandota de Parstein z Libiszowa, syn Marcina 40

Jan Prandota de Parstein z Libiszowa, s. Filipa 42

Antoni Onufry Aloizy Prandota de Parstein z Libiszowa, s. Marcina 41

Emilian Franciszek (Borgiasz) Prandota de Parstein z Libiszowa, s. Stanisława 50

Henryk Kajetan Andrzéj Prandota de Parstein z Libiszowa, s. tegoż 51

Ignacy, s. Macieja 256

Antoni Wincenty, s. Jana 283

Adam na Libiszowie, s. Izydora 272

Wincenty Ignacy Erazm na Libiszowie, s. Karola 290

Ligęza h. PÓŁKOZIC.

Onufry, syn Gabryela 101

Paweł, s. tegoż 4 Ces.

Ligowski h. JASTRZĘBIEC.

Antoni Piotr, syn Jakóba 148

Alexy Anzelm Wojciech, s. tegoż 149

Jan (Chryzostom), s. Jana 225

Linda h. LINDA.

Bonawentura Ignacy, syn Ignacego 45

Antoni Bazyli, s. Bonawentury 102

Stefan, s. tegoż 103

Teodor, s. tegoż 104

de Linde h. SŁOWNIK.

Samuel Bogumił 22

Lineburg h. PALMY. *

Ludwik, syn Gotfryda 13

Liniewski h. LINIEWSKI.

Józef January Maciéj, syn Franciszka 176

Linowski h. POMIAN.

Kacper Alexander z Linowa i Piotrowic, syn Jana 24

Adam Tomasz z Linowa i Piotrowic, s. tegoż 25

Henryk Zygmunt, s. Ignacego 86

Kazimiérz Sebastyan, s. tegoż 87

Ignacy Kajetan, s. Wojciecha126

Wincenty (Ferraryusz) Adam Józef, s. Jana 123

Antoni, s. Jakóba 160

Rudolf Wincenty, s. Wincentego 124

Wincenty Ignacy Adam, s. Ignacego 257

Linsenbarth h. BRUNN. *

Alexander, syn Michała 17

Lipink h. ŚLEPOWRON.

Ignacy, syn Macieja 165

Lipiński h. BRODZIC.

173

Stanisław (Kostka) Onufry Karol, syn Jana 18

Marcin, s. Macieja 288

Lipiński h. GOZDAWA.

Józef Felix, syn Leona 127

Józef Wojciech, s. Grzegorza204

Kajetan, s. Leona 264

Wincenty, s. tegoż 265

Antoni Józef, s. Józefa 209

Alexander, s. tegoż 210

Adam Józef, s. tegoż 211

Tomasz, s. Baltazara 2 Ces.

Benedykt, s. tegoż 3 Ces.

Lipiński h. RAWICZ.

Antoni, syn Kazimiérza 213

Krzysztof Mateusz, s. Augustyna 214

Jan, s. Szymona 240

Józef Grzegórz, s. tegoż 241

Stanisław Serafin, s. Antoniego 263

Xdz. Franciszek, s. Jakóba 292

Jan Antoni, s. Jana 310

Lipiński h. SCHUR.

Felix de Schur, syn Andrzeja 208

Aleksander Józef, s. Józefa Mateusza Jakóba 226

Lipiński h. LIPIN. *

Magdalena z Juszyńskich, wdowa po Teodorze 6

Antoni Józef, syn Teodora 6

Onufry Błażéj, s. tegoż 6

Franciszek Stanisław, s. tegoż 6

Zuzanna Delfina, córka tegoż 6

Lipiński h. BEZTRWOGI. *

Wilhelm, syn Jana 4

Lipiński h. SUCHE KOMNATY.

Baltazar Kacper, syn Kazimiérza 303

Lipka h. NAŁĘCZ.

Tomasz, syn Wojciecha 279

Ignacy, s. tegoż 280

Jan (z Dukli), s. Józefa 299

Kajetan, s. Hilarego 300

Adam, s. Michała 301

Xdz. Franciszek, s. Józefa 302

Lipnicki h. HOŁOBOK.

Antoni, syn Jerzego 155

Stanisław, s. tegoż 215

Lipnicki h. PORAJ.

Marcyan Alexander, syn Jana 150

Lipski h. GRABIE.

Alexander Telesfor, syn Wawrzyńca72

Marcin, s. Szymona 154

Leopold Mikołaj, s. Wawrzyńca 177

Jan (Nepomucen), s. Wincentego 170

174

Jacek, s. Antoniego 169

Antoni Faustyn Walenty Józef, s. Stanisława 218

Jan (Nepomucen) Stanisław, s. Wawrzyńca 222

Ferdynand Tomasz, s. tegoż 269

Izydor Antoni, s. tegoż 260

Alfred Aurelian Espezyusz, s. Jana 273

Ludwik Tadeusz, s. tegoż 287

Kazimiérz, s. Bartłomieja 309

Lipski h. LIPSKI. *

Ignacy 15

Wacław Michał Jan (Kanty) Floryan Zygmunt Klemens, syn Ignacego 10

Karol Jakób Felix Jan Józef Tadeusz, s. tegoż 11

Konstanty Tomasz, s. tegoż 12

Lipski h. ŁADA.

Józef Jan, syn Krzysztofa 190

Lisicki h. PRUS 1.

Konstanty Józef Piotr Dzierżek, syn Michała 233

Hippolit Jan Józef Dzierżek, s. tegoż234

Maryanna Dzierżek, córka tegoż 235

Romuald Franciszek Kazimiérz, s. Walentego 128

Roman Kazimiérz z Lisic, s. Anastazego 129

Dominik, s. Stanisława 146

Maciéj, s. Franciszka 171

Michał Franciszek, s. tegoż 172

Piotr Bogusław, s. Konrada 239

Lisicki h. PRUS 2.

Jan, syn Wawrzyńca 140

Erazm Antoni Onufry Józef, s. Benedykta 193

Roman Antoni, s. Tadeusza 305

Lisiecki h. DRYA.

Jan Paweł, syn Kacpra 97

Walenty, s. Jana Pawła 98

Andrzéj, s. Antoniego194

Franciszek (a Paulo), s. Tomasza 216

Jan (Nepomucen), s. Andrzeja 248

Lisiecki z Liszek h. LIS.

Dominik Telesfor Kacper Jan Ewangelista, syn Wawrzyńca 17

Łukasz Rafał Antoni, s. tegoż 28

Lisikiewicz h. SZELIGA.

Karol, syn Franciszka137

Ludwik Józef, s. tegoż 136

Lisowski h. BOŃCZA.

Dawid, syn Jakóba 242

Lissowski h. LIS.

Michał Maciéj Antoni, syn Antoniego 88

Lissowski h. LUBICZ.

Marcell, syn Kacpra 36

Litwiński h. JELITA.

Adolf Jan, syn Jerzego 201

Jan Franciszek, s. Józefa 274

175

Lityński h. SAS.

Jan Stefan, syn Józefa89

Tomasz, s. Marcina 195

Teodor, s. tegoż 289

Liwski h. NIESOBIA.

Stanisław Ignacy, syn Dominika 284

Lniski h. OSTOJA.

Jan Antoni, syn Marcina 173

Locci h. LEW.

Ignacy Pantaleon Bartłomiéj, syn Hilarego 37

Lochman.

Jan, syn Macieja 116

Löwenthal h. LÖWENTHAL. *

Ernest Karol Edward, syn Jana 14

Lubański h. GRZYMAŁA.

Jan (Nepomucen) Felix Józef, syn Piotra 83

Lubiatowski h. GRZYMAŁA.

Wincenty (Ferraryusz), syn Jana 29

Wojciech, s. tegoż 67

Lubieniecki h. ROLA.

Hrabia Jan (Kanty) Adam, syn Adama 38 39 Hr.

Hrabia Hippolit Jakób Augustyn Ignacy, s. Jana 39. 39 Hr.

Lubiewski v. Lubiejewski h. TRZASKA.

Jan, syn Antoniego 306

Luboński h. LESZCZYC.

Jan, syn Szymona 223

Luboradzki h. DOŁĘGA.

Franciszek, syn Stefana 8

Wojciech Ignacy, s. Chryzostoma 107

Mateusz, s. Stefana 114

Andrzéj, s. Chryzostoma 178

Stanisław Felix, s. Mateusza 231

Lubowicki h. SZRENIAWA.

Franciszek Piotr Paweł, syn Jana 243

Antoni Wincenty, s. Wincentego 229

Wiktor Julian Teofil, s. tegoż230

Antoni Bazyli, s. Jana244

Józef Jan, s. tegoż 245

Lubowidzki h. TOPACZ.

Mateusz Eustachy Michał, syn Jana 7

Jakób Jan, s. tegoż 55

Wincenty Antoni, s. Jakóba 85

Karolina z Krauzów, wdowa po Franciszku 84

Antoni Adryan, s. Franciszka84

Maryanna Aniela, córka tegoż 84

Rozalia Regina, c. tegoż 84

Lubowiecki h. KUSZABA v. PAPRZYCA.

Ignacy Antoni Jan, syn Piotra 3

Adam, s. Felicyana 77

Walenty, s. tegoż 79

176

Jan, s. Macieja 78

Lubowiecki h. SZRENIAWA.

Maciéj Jan (Kanty) Alexander, syn Jana 161

Lühe. *

Leopold 23

Lutoborski h. LUBICZ.

Wincenty Ignacy, syn Józefa 174

Wojciech, s. Marcina 276

Lutomirski h. JASTRZĘBIEC.

Józef, syn Franciszka 220

Franciszek, s. Dominika 219

Lutomski h. SZELIGA.

Jakób Alexy, syn Antoniego 52

Lutosławski h. JELITA.

Wincenty Jakób, syn Franciszka 135

Lutostański h. JELITA.

Bartłomiéj, syn Marcina 80

Lutostański h. KORWIN.

Ludwik Antoni, syn Pawła 141

Wincenty Izydor, s. tegoż 142

Adam Bonifacy Aloizy, s. tegoż 166

Józef Ignacy, s. tegoż 167

Lutostański h. ŚLEPOWRON.

Paweł, syn Teodora 179

Walenty Wincenty, s. tegoż 180

Szymon, s. Franciszka 181

Grzegórz, s. Wojciecha 182

Walenty, s. tegoż 183

Damazy, s. Dyonizego 184

Piotr Celestyn, s. Hilarego 185

Chryzostom, s. Dyonizego 186

Mateusz, s. Antoniego 187

Stanisław Marcin, s. tegoż 188

Franciszek, s. Stanisława 285

Karol, s. tegoż286

Jan, s. Piotra 293

Stanisław, s. tegoż 294

Jacenty Walenty, s. tegoż 295

Józef, s. Łukasza 296

Konstanty, s. Pawła 307

Ł.

Łabęcki h. KORAB.’

Karol Eliasz Felicyan z Łabęcina, syn Józefa 13

Władysław Stefan Stanisław z Łabęcina, s. tegoż 112

Felix Alexander Atanazy z Łabęcina, s. tegoż 113

Karol, s. Wincentego 192

Łabęcki h. ŁABĘDZIOGROT.

177

Antoni 9

Hieronim Hilary Alexander, syn Antoniego 10

Władysław Edward, s. tegoż 11

Łada h. ŁADA.

Wincenty, syn Konstantego 69

Andrzéj Mikołaj, s. Jana 136

Felix Wiktoryn, s. Stanisława 142

Jan, s. Antoniego 217

Alexander, s. Ignacego 260

Tomasz, s. tegoż 295

Julian, s. tegoż 296

Wawrzyniec, s. Szymona 297

Andrzéj, s. Stanisława 298

Ładowski h. ŁADA.

Józef Jakób Dyzma, syn Michała 207

Łaguna h. GRZYMAŁA.

Jan (Chrzciciel), syn Tomasza 39

Józef Karol, s. tegoż 40

Franciszek (Xawery), s. tegoż 41

Idzi Stefan, s. Adama 70

Józef Andrzéj, s. Adama 71

Zygmunt Jan, s. Antoniego 72

Józef Wincenty Antoni, s. tegoż 73

Leon Wojciech, s. tegoż 74

Błażéj Romuald, s. Bonawentury 75

Jan, s. tegoż 76

Franciszek (Borgiasz) Wiktor, s. Antoniego 77

Walenty, s. tegoż 78

Xdz. Paweł Floryan, s. tegoż 79

Jan, s. tegoż 80

Franciszek Ferdynand, s. Idziego 121

Julian Ignacy, s. Adama 180

Tadeusz, s. Dyonizego 201

Łakiewicz. *

Józef 2

Łaniewski h. KORCZAK.

Karol, syn Józefa 173

Łapczyński h. JELITA.

Felix Ignacy, syn Stanisława 278

Ignacy, s. Kazimiérza 279

Józef Karol, s. Antoniego 280

Kazimiérz Grzegorz Jan, s. tegoż 281

Łapiński h. JELITA.

Stefan, syn Adama 97

Łapiński h. LUBICZ.

Wojciech, syn Józefa 143

Paweł, s. Szymona 144

Mikołaj, s. tegoż 145

Jan, s. tegoż 146

Paweł (Pustelnik) Antoni, s. Mateusza 147

178

Augustyn, s. Wawrzyńca 148

Nikodem Tomasz, s. Macieja149

Jan Karol, s. tegoż 150

Andrzéj, s. Michała 151

Mateusz Michał, s. Tomasza 184

Szymon, s. Józefa 186

Paweł, s. Antoniego 187

Andrzéj Tomasz, s. tegoż 228

Konstanty, s. tegoż 229

Tadeusz Dyonizy, s. Józefa 235

Tomasz, s. Macieja 234

Roman Ignacy Kajetan, s. Teodora 237

Franciszek Józef, s. tegoż 238

Magdalena Julianna, córka tegoż 239

Tomasz Michał Franciszek, s. tegoż 236

Franciszek Marcin, s. Wojciecha 242

Antoni, s. Michała 263

Józef Antoni, s. tegoż 264

Xdz. Szymon, s. tegoż 290

Kacper, s. tegoż 291

Jan Józef, s. tegoż 294

Piotr Paweł, s. Wojciecha 293

Łapiński. *

Franciszek 3

Łaski h. KORAB.’

Jan (Chrzciciel) Franciszek Leon, syn Wojciecha 20

Gracyan Sabba, s. Augustyna 62

Rafał Józef, s. Wojciecha 63

Alexander Konstanty Felix Jan, s. Karola 67

Romuald Seweryn Ignacy Hippolit, s. Franciszka 85

Seweryn, s. Wincentego 98

Józefat Antoni Modest, s. Karola 102

Kalixt, s. tegoż 103

Aniela z Rakowskich, wdowa po Maxymilianie 107

Eugeniusz Wiktor, syn Maxymiliana107

Kornelia Balbina, córka tegoż 107

Henryka Franciszka, c. tegoż 107

Karol, s. Franciszka 202

Antoni Ignacy Henryk, s. Adama 205

Alexander Jan, s. Józefa 208

Felix, s. tegoż 209

Xdz. Apolinary Wincenty, s. tegoż 210

Karol Emeryk Józef, s. tegoż 211

Konstanty Ferdynand Floryan, s. tegoż 212

Franciszek Karol Paweł, s. Ignacego 232

Łastowiecki h. LARYSSA.

Klemens Antoni Józef Jan, syn Józefa 177

Jan Jakób, s. tegoż 206

Łaszczyński de Verbno h. WIERZBNA.

Jakób Ignacy, syn Józefa 33

179

Józef Lucyan, s. Xawerego 35

Stanisław Floryan, s. Józefa 36

Felix, s. tegoż 44

Anna Ludwika z Tauberów, wdowa po Kazimiérzu 59

Ignacy Jan, s. Kazimiérza 60

Ignacy, s. Józefa 134

Łaszewski h. GRZYMAŁA.

Jan (Nepomucen) Edmund, syn Tadeusza 45

Julia z Lewińskich, wdowa po Felixie Janie 46

Ignacy Franciszek Juliusz, s. Felixa Jana 46

Edward Maxymilian Wincenty, s. tegoż 46

Felicyta Apolonia Xawera, córka tegoż 46

Stanisław Witalis Xawery, s. tegoż 64

Łaszewski h. SZELIGA.

Michał, syn Antoniego 188

Ferdynand, s. Ignacego 250

Ławski h. POMIAN.

Alexy Mikołaj Józef, syn Antoniego 233

Łaźniewski h. PRUS 2.

Teodor Marcin, syn Jana 65

Andrzéj Tomasz, s. tegoż 66

Józef (Kalasanty) Izydor Bonawentura, s. Stefana 81

Jan (Nepomucen) Onufry, s. Antoniego 114

Mikołaj Józef, s. tegoż 115

Łazowski h. KRZYWDA.

Piotr (z Alkantary) Ignacy, syn Felicyana 108

Franciszek, s. Bartłomieja 181

Łącki h. JELITA.

Leopold Benedykt Hiacynt, syn Antoniego 7

Józef (Kalasanty) Franciszek Michał, s. Adama 28

Karol, s. Antoniego 31

Teodor Seweryn Karol, s. Karola 32

Jan (Chrzciciel) Ignacy, s. Antoniego 34

Jakób Bonawentura, s. Marcina 116

Józef, s. Wincentego 174

Łącki z Łęk h. PIŁAWA z odmianą.

Stanisław (Kostka) Marcin, syn Jana122

Wincenty (Ferraryusz) Grzegórz, s. tegoż 123

Józef Franciszek, s. Piotra 240

Antoni Wincenty, s. tegoż 243

Wincenty Franciszek, s. tegoż 244

Stanisław, s. Franciszka 253

Antoni, s. tegoż 254

Jan Stefan, s. tegoż 255

Seweryn Paweł, s. Jana 138

Karol Michał Dominik, s. tegoż 292

Łącki.

Franciszek Jan, syn Wojciecha 87

Łączyński h. NAŁĘCZ.

Teodor Michał Karol Stanisław Józef, s. Macieja 8

180

Adolf Ignacy Onufry, s. Dyonizego 38

Kazimiérz Roman, s. Piotra 47

Edward Rafał, s. tegoż 48

Łączkowski z Łączkowic h. ZADORA.

Antoni, syn Maxymiliana 159

Wincenty, s. tegoż 160

Wacław Michał Stanisław, s. tegoż 161

Ignacy Jan (Nepomucen), s. tegoż 162

Adolf Antoni, s. Wojciecha 163

Łebkowski h. DĄBROWA.

Wiktor, syn Felixa 128

Maxymilian Edward, s. Stanisława 127

Rajmund Felix, s. Ignacego 133

Tomasz Franciszek (Xawery), s. Cypryana 129

Michał Saturnin, s. tegoż 130

Szymon Klemens, s. tegoż 131

Franciszek Antoni, s. Cypryana 132

Hilary Felix Paweł, s. Ludwika 139

Łempicki h. JUNOSZA.

Klemens Wojciech, syn Franciszka 2

Jan, s. tegoż 3

Wojciech, s. Wojciecha 4

Jan (Kanty) Rafał, s. Juliana 5

Teofil Wincenty, s. Kazimiérza 14

Hieronim Michał Władysław, s. tegoż 15

Ludwik Anastazy Stanisław, s. Józefa 16

Henryk Waleryan Ignacy, s. tegoż 17

Ignacy Alexander, s. tegoż 18

Jan (Nepomucen) Bonifacy, s. Ignacego 22

Jan Paweł, s. Felicyana 23

Adam Jan, s. Jana 99

Franciszek Józef (a Copertino) Antoni, s. Adama 88

Faustyn Julian, s. Józefa 42

Stanisław Atanazy, s. tegoż 43

Ludwik Augustyn, s. tegoż 49

Leon Klemens Chryzostom, s. Tadeusza 50

Paweł Ignacy Wincenty Kajetan, s. tegoż 51

Andrzéj Stanisław, s. tegoż 52

Franciszek Marek, s. Franciszka 53

Józef Konstanty, s. tegoż 54

Jan Józef, s. Jakóba 55

Baltazar, s. Wawrzyńca 56

Nikodem Wiktor, s. tegoż 57

Józefata Teressa Maryanna, córka Tadeusza58

Karolina Maryanna, zamężna Danowska, córka Tadeusza 124 D.

Tomasz Adam Sylwester Zenon, s. Adama 89

Franciszek (Salezy) Tymoteusz Paweł, s. Jana 100

Wiktor Grzegórz Andrzéj, s. Józefa 104

Jan Stefan, s. tegoż 105

Leon Wiktor Karol, s. Jakóba 109

181

Adam Stefan Jan, s. tegoż 110

Wanda Ludgarda Paulina, córka Antoniego 21

Kazimiérz Franciszek Sylwester, s. tegoż 6

Demetrya Bibianna, zamężna Pilchowska, córka Kazimiérza 156 P.

Mikołaj (z Tolentynu) Maryan, s. Pawła 140

Rafał Jan (Kapistran) Maciéj, s. Ignacego 164

Jan Józef, s. tegoż 165

Sylweryusz Jan Stanisław Michał s. Jana 182

Walenty, s. Antoniego 213

Józef, s. tegoż 214

Walenty, s. Augustyna 256

Kajetan, s. Walentego259

Jadwiga z Krzyczkowskich, wdowa po Grzegorzu 257

Józef, syn Grzegorza 257

Teofil Stanisław, s. tegoż 257

Józef Franciszek, s. Wincentego 299

Faustyn Maryan, s. tegoż 300

Antoni, s. tegoż 301

Maryanna Paulina, zamężna Żmigrodzka, córka Franciszka 847 Z.

Łęczycka. *

Eustachy 8

Łęski z Łęki de Zem h. JANINA.

Ludwik Karol Konstanty, syn Andrzeja 124

Adam Tytus Michał, s. Józefa 125

Teodor, s. Jerzego 126

Łętowski z Łętowa h. OGOŃCZYK.

Franciszek, syn Franciszka 178

Łętowski h. RAWICZ.

Andrzéj, syn Pawła 191

Marcin, s. Stanisława 189

Adam Bonawentura, s. tegoż 190

Piotr Maciéj, s. tegoż 223

Szymon, s. Andrzeja 270

Łochowski h. BELINA.

Teofil Jakób, syn Józefa 197

Paweł Tomasz Sylwester, s. tegoż 198

Antoni Tomasz, s. Józefa 199

Tytus Filip, s. tegoż 1 Ces.

Łodziński h. RADWAN.

Bonawentura Jan, syn Konstantego 82

Łojewski h. SAMSON.

Józef, syn Pawła 230

Józef Benedykt Konstanty, s. Andrzeja 247

Łojewski. *

Alexander 1

Łopacki h. LUBICZ.

Kazimiérz, syn Walentego 166

Łopatecki z Łasku h. KORAB.’

Erazm Mikołaj, syn Łukasza 261

Felix Hilary, s. tegoż 262

182

Łopiński v. Łopieński h. LUBICZ.

Xdz. Kazimiérz Pierog, syn Tomasza 169

Mikołaj Wawrzyniec Pierog, s. Jerzego 170

Kazimiérz Franciszek Pierog, s. Józefa 171

Ludwik Mateusz Pierog, s. tegoż 172

Franciszek Pierog, s. tegoż 183

Dyonizy Pierog, s. Pawła 231

Wawrzyniec Pierog, s. Adama 272

Bernard Pierog, s. Antoniego 286

Wojciech Anzelm Pierog, s. Michała 302

Jan Grabala, s. tegoż 271

Łopuski h. ŚLEPOWRON.

Franciszek Ludwik, syn Tomasza 167

Łosiewski h. NIECZUJA.

Korneliusz, syn Tomasza 265

Joanna Zofia Bronisława, córka tegoż 266

Balbina, c. tegoż 269

Łoski h. BRODZIC.

Jan (Chrzciciel) Prosper Franciszek (Seraficki) Erazm Karol (Boromeusz), s. Onufrego 83

Łossowski h. SZELIGA.

Domicella Katarzyna, zamężna Jasieńska, córka Józefa 249 J.

Alexy Bonawentura, s. Józefa 175

Ignacy Witalis, s. tegoż 176

Łoś h. DĄBROWA.

Hrabia Marcelli Felix Jakób Antoni, syn Felixa 68. 23 Hr.

Łuba h. LUBICZ.

Tomasz, syn Józefa 179

Jakób, s. Macieja 203

Piotr, s. tegoż 204

Jan, s. Jakóba 218

Stanisław (Kostka), s. Józefa 245

Jan (Nepomucen), s. tegoż 246

Franciszek (Xawery), s. tegoż 282

Alexander, s. tegoż 283

Łubieński h. POMIAN.

Józef, syn Piotra 19

Jan Hilary, s. Józefa 24

Napoleon Adam, s. tegoż 25

Hrabia Felix Władysław 26. 24 Hr.

Adam Szczepan z Łubny, s. Alexandra 61

Antoni August, s. tegoż 221

Łubieński. *

Antoni 5

Łubkowski Buża h. BOŃCZA.

Roman Kajetan, syn Kajetana 37

Łuczycki h. NOWINA.

Floryan Jan (Nepomucen), syn Michała 135

Łuczyński h. SAMSON.

Wincenty Jan (Chrzciciel) Franciszek, syn Jana 222

Ługowski h. DRZEWICA.

183

Szczepan Sylwester, syn Jakóba 27

Ługowski h. LUBICZ.

Dominik, syn Stanisława 276

Józef, s. Piotra287

Tomasz, s. tegoż 288

Łukański.

Julian Karol Franciszek, s. Faustyna 284

Andrzéj * 6

Łukaszewicz h. ŁUK.

Józefat Ignacy, syn Józefa 219

Andrzéj, s. Antoniego220

Łukomski h. DRYA.

Franciszek Sebastyan, syn Wincentego 273

Łukowski v. Łukoski h. DOŁĘGA.

Kazimiérz, syn Andrzeja 12

Felix, s. Felixa 90

Mikołaj (z Tolentynu) Nikodem na Łukoszynie, s. Michała 84

Stanisław (Kostka) Franciszek na Łukoszynie, s. tegoż 117

Szymon, s. Pawła 168

Felix Apolinary na Łukoszynie, s. Mikołaja 101

Łuniewski h. ŁUKOCZ.

Wiktor Franciszek, syn Wiktoryna 94

Jan (Kanty) Rafał Franciszek, s. tegoż 95

Alexy Ambroży Damazy, s. Jana 96

Józef, s. Kacpra 119

Franciszek, s. Felicyana 118

Jan Felix, s. Kacpra 120

Józef Benedykt, s. Jakóba 152

Jan Stefan Kacper, s. tegoż 153

Onufry Antoni, s. tegoż 154

Leon, s. Wojciecha 155

Felix, s. Sylwestra 156

Antoni, s. tegoż 157

Wiktor, s. tegoż 158

Stanisław, s. Kazimiérza 193

Łukasz Kalixt, s. Jakóba 194

Benedykt, s. tegoż 195

Franciszek Roch, s. Piotra 196

Karol Marcelli, s. Jana 215

Julian Makary Piotr, s. tegoż 224

Bartłomiéj, s. Jana 241

Franciszek, s. Krzysztofa 248

Piotr, s. Franciszka 249

Stanisław Izydor, s. Jana 251

Tomasz, s. tegoż 252

Antoni Piotr, s. Ignacego 275

Kajetan, s. Andrzeja 274

Jan Władysław, s. Jana 267

Jan, s. Franciszka 287

Augustyn, syn Andrzeja 289

184

Łupiński h. ŚLEPOWRON.

Jan, syn Mateusza 226

Wincenty, s. tegoż 227

Łuszczewski h. KORCZAK.

Ignacy Józef Jan (Nepomucen), syn Józefa 1

Wacław Józef, s. Jana29

Michał Kazimiérz Jan (Chryzostom), s. tegoż 30

Józef Filip, s. Aloizego 91

Alexander Dyonizy, s. Józefa 92

Franciszek (Borgiasz) Maxymilian, s. tegoż 93

Felix Paweł Antoni, s. Józefata 141

Antoni Jan (Nepomucen), s. Jana (Nepomucena) 106

Katarzyna z Fermanów, wdowa po Janie 111

Józef Walenty, s. Jana 111

Stanisław Alexander, s. tegoż 111

Tomasz Adam, s. Aloizego 137

Alexander Euzebiusz Józef Tomasz, s. Kazimiérza 185

Łykowski h. ŚLEPOWRON.

Józef Franciszek, syn Pawła 268

Jan Dyonizy, s. Klemensa 303

Łysakowski h. JASTRZĘBIEC.

Józef, syn Szymona 277

Łysyński. *

Franciszek

Łyszczyński h. KORCZAK z odmianą.

Wincenty, syn Michała 258

Łyszkiewicz h. SZELIGA.

Maryanna z Bilskich, wdowa po Franciszku200

Józef, syn Franciszka 200

Mikołaj Piotr, s. tegoż 200

Roman Kajetan, s. tegoż 200

Franciszka Paulina, córka tegoż 200

M.

Macharzyński h. NOWINA.

Ignacy Leonard, syn Leonarda 635

Antoni Erazm, s. tegoż 805

Machciński h. ROGALA.

Grzegórz, syn Pawła 464

Jan Szczepan, s. tegoż 466

Piotr Alexander, s. Alexandra 465

Józef Adam Sebastyan, s. Pawła 467

Machczyński h. JASTRZĘBIEC.

Kazimiérz, syn Kazimiérza 452

Machczyński h. MACHWICZ.

Marceli, syn Wojciecha 106

Ignacy, s. tegoż 218

185

Teodor, s. Jana 636

Michał, s. tegoż 637

Piotr, s. tegoż 638

Nimfa Salomea, córka tegoż 639

Franciszek Antoni, s. Macieja 798

Machnacki h. ROGALA.

Maxymilian Antoni, syn Franciszka 133

Felix Paweł Józef, s. tegoż 134

Rozalia Maryanna, córka Pawła 718

Macewicz h. MACHWITZ.

Józef Benedykt Wincenty, syn Marcellego 797

Maciejowski h. CIOŁEK.

Dominik, syn Michała 671

Maciejowski. *

Wacław Alexander 53

Maciński h. PRUS 1.

Piotr Paweł, syn Jana 474

Maćkiewicz. *

Stanisław 6

Madaliński h. LARYSSA.

Ludwik Józef Augustyn z Niedzielska, syn Jakóba 62

Piotr Filip Jakób z Niedzielska, s. Józefa 375

Tomasz Józef, s. Sebastyana 320

Kazimiérz, s. Michała322

Marcelli Antoni, s. Wincentego 321

Karol Józef Kalasanty, s. Józefa 331

Emanuel Eustachy Bonawentura, s. Wojciecha 332

Xawery z Niedzielska, s. Jakóba 447

Stefan Hermenegild, s. Józefa 544

Antoni Stefan Felix, s. Franciszka 588

Konstanty, s. Alexandra Stefana 587

Mikołaj, s. Antoniego545

Józef Antoni, s. Wojciecha 719

Jakób Ignacy, s. tegoż 720

Cypryan Michał, s. tegoż 721

Wojciech Wacław, s. tegoż 722

Madaliński h. LEMIESZ.

Sebastyan Fabian, s. Józefa 360

Magnuski h. HABDANK.

Jan, syn Tomasza 391

Józefat Franciszek, s. Jana 672

Majewski.

Antoni Bonawentura 219

Antoni Henryk Zefiryn, syn Antoniego 267

Jan, s. Ignacego 945

Jan * 14

Józef Pantaleon, s. Jana * 42

Jan Wiktor, s. tegoż * 43

Ignacy * 20

Przemysław Pantaleon Ignacy, s. Ignacego * 51

186

Majewski h. ŁABĘDŹ z odmianą.

Alexander Paweł Antoni, syn Tomasza 377

Majewski h. ŁABĘDŹ.

Franciszek, syn Jana 210

Maciéj, s. Wojciecha 376

Jan (Kanty), s. Tomasza 532

Karol Józef, s. tegoż 533

Antoni Felix, s. Michała 806

Jan Władysław, s. Antoniego 861

Majewski h. JASTRZĘBIEC.

Leon Jan, syn Andrzeja 251

Majewski h. LEW ŻÓŁTY.

Jakób Szymon Felix, syn Antoniego 108

Teofila Wiktorya Asaryanna, córka tegoż 109

Majewski h. NAŁĘCZ.

Tadeusz Franciszek, syn Felixa 276

Ignacy, s. tegoż 277

Jan, s. Józefa 278

Ignacy Józef, s. tegoż 279

Tomasz Jan (Boży), s. Felixa 392

Jan Karol, s. Józefa 371

Ignacy, s. Wojciecha 378

Piotr Paweł, s. tegoż 379

Majewski h. STARYKOŃ.

Floryan Pius, syn Józefa 6

Jan, s. tegoż 7

Tomasz Franciszek, s. tegoż 8

Błażéj Andrzéj Awelin, s. Pawła 81

Wojciech, s. Józefa 135

Ambroży Józef, s. Jana 136

Józef Alexander, s. tegoż 137

Albin Kazimiérz, s. tegoż 138

Felix Michał, s. tegoż 139

Paweł, s. Macieja 155

Leon, s. Józefa 323

Leon Szymon z Majów, s. Stanisława 510

Alexander Jan Franciszek, s. Józefa 691

Seweryn Alexander Stanisław, s. Błażeja 98

Andrzéj Władysław Kazimiérz, s. tegoż 401

Klemens Jan, s. Wojciecha 620

Erazm Felix, s. Leona819

Majewski h. DOSŁUGA. *

Józef, syn Kajetana 29

Majkowski.

Stanisław, syn Wojciecha 692

Maciéj, s. Józefa 779

Wojciech, s. Mateusza 412

Jakób, s. Wojciecha 602

Makarowicz. *

Xawery Alexander Antoni, syn Antoniego 45

187

Makay. *

Antoni 23

Makomaski.

Wincenty 453

Makomaski h. JASTRZĘBIEC.

Jan Józef Ambroży, syn Pawła 211

Wincenty Ignacy Makary, s. tegoż 212

Stanisław Grzegórz, s. Jana 361

Józef Jerzy, s. tegoż 362

Ignacy, s. Jakóba 512

Hippolit, s. Józefa Teodora 534

Leopold, s. tegoż 681

Makomaski h. ZASŁUGA.

Stanisław, syn Jakóba ** 511. 1

Leopold, s. Stanisława * 32

Makowiecki h. DOŁĘGA.

Józef Michał Dominik, syn Józefa 710

Makowiecki h. LUBICZ.

Antoni, syn Franciszka (Xawerego) 682

Makowski h. JELITA.

Jan (Chrzciciel), syn Antoniego 884

Józef Felix, s. Ignacego 655

Franciszek (Xawery) Józef, s. tegoż 656

Ignacy, s. Stanisława 657

Makowski h. OGOŃCZYK.

Michał Hieronim Franciszek, syn Kazimiérza 140

Marcin Karol, s. Piotra 454

Józef, s. Mateusza 468

Julian Romuald, s. tegoż 469

Xdz. Szczepan, s. tegoż 470

Teodor Stanisław (Kostka), s. Stanisława 487

Antoni, s. tegoż 488

Piotr, s. Mateusza 489

Faustyn, s. tegoż 491

Krzysztof, s. Wojciecha 490

Witalis Józef Błażéj, s. Szymona 517

Leonard Teodor Stanisław (Kostka), s. tegoż 518

Antoni, s. Bernarda 723

Stanisław, s. Szymona 744

Felix, s. Michała 141

Mateusz, s. Stanisława 693

Władysław Stanisław Julian, s. Antoniego 833

Waleryan Leopold, s. tegoż 834

Andrzéj Klemens, s. tegoż 946

Leonard Jacek, s. tegoż 966

Kajetan Leopold, s. Stanisława 941

Malawski. *

Tadeusz 4

Malczewski h. TARNAWA.

Kazimiérz Felix Wincenty, syn Wincentego 12

188

Henryk Joachim Wiktor, s. tegoż 13

Alexander Romuald, s. tegoż 14

Ludwik Bonawentura Kajetan, s. tegoż 15

Felix Fryderyk, s. tegoż 16

Gustaw Rajmund Jan, s. tegoż 17

Stanisław Julian Bogumił, s. Macieja 90

Karol Teodor Felix, s. tegoż 91

Sebastyan Fabian, s. Stanisława 42

Franciszek (Salezy), s. Juliana 215

Antoni, s. Rocha 546

Teodor, s. tegoż 547

Kornel, s. Onufrego 640

Kajetan Antoni, s. tegoż 745

Michał Gotfryd Antoni, s. Karola 854

Maleczyński h. JASTRZĘBIEC.

Józef (Kalasanty) Jakób, syn Stanisława 181

Mateusz Stanisław, s. tegoż 548

Maleszewski h. GODZIEMBA.

Leon Eugeniusz, syn Felixa Antoniego 757

Seweryn, s. Stanisława 823

Jan, s. Antoniego 886

Leonard, s. tegoż 885

Jan, s. Mateusza 888

Jakób Apolinary, s. Walentego Romualda 887

Tomasz, s. Macieja Felixa 889

Tekla z Zielińskich, wdowa po Felixie 621

Felix, s. Felixa 621

Konstanty Michał, s. tegoż 621

Eufrozyna Maryanna Magdalena, córka tegoż 621

Maleszewski h. GRYFF.

Józef, syn Walentego 475

Marcin Stanisław (Kostka), s. tegoż 477

Wincenty, s. Fabiana 476

Malewski h. JASTRZĘBIEC.

Ignacy Piotr, syn Bernarda 250

Gabryel Józef Bolesta, s. Kazimiérza 280

Ferdynand Filip Bolesta, s. tegoż 281

Antoni Konstanty Bolesta, s. Franciszka 282

Cypryan Euzebi Jan Bolesta, s. tegoż 283

Józef Benedykt Bolesta, s. tegoż 284

Hilary Marcelli Antoni, s. Alexego 363

Maciéj, s. tegoż 364

Malinowski.

Kacper168

Piotr * 50

Malinowski h. POBÓG.

Józef Erazm Benedykt, syn Karola 268

Hieronim Remigiusz, s. Piotra 758

Malinowski h. ŚLEPOWRON.

Felicyan, syn Antoniego 589

189

Jan, s. Jana 673

Franciszek, s. tegoż 674

Teofil, s. tegoż 675

Józef (Kalasanty), s. Sebastyana 694

Stanisław, s. tegoż 696

Grzegorz Wincenty Maciéj, s. teg. 697

Władysław Jan, s. tegoż 695

Ignacy Jakób, s. Michała 872

Maliński bez herbu. *

Piotr 16

Maliszewski h. GODZIĘBA.

Ignacy Melchior, syn Xawerego 578

Ludwik, s. tegoż 579

Józef, s. Walentego 890

Ignacy, s. Adama 947

Alexander, s. Ignacego 978

Malletski h. BASTION.

Jan de Grandville 2

Malski h. NAŁĘCZ.

Dominik Hipolit, syn Franciszka 603

Maltzahn h. MALTZAHN.

Adolf Krystyan August Penslin Wartenberg5

Maluski h. JASTRZĘBIEC.

Antoni, syn Stanisława 862

Jakób Paweł, s. tegoż 863

Małachowski h. NAŁĘCZ.

Onufry Michał Nikodem, syn Antoniego 37

Józef Tomasz Tadeusz Jan (Nepomucen), s. tegoż 39

Ludwik Jakób Jan, s. tegoż 38

Hr. Stanisław Alexander Ignacy Józef, s. Mikołaja 63

Władysław Ignacy Błażéj Józef, s. Jana (Nepomucena) 126

Wawrzyniec, s. Bartłomieja 429

Małkowski h. BOMBEK.

Józef, syn Józefa 380

Franciszek, s. tegoż 381

Jan Kalixt, s. tegoż 471

Ludwik August, s. Józefa 879

Konstanty Franciszek, s. tegoż 933

Małowieski h. GOZDAWA.

Michał Tadeusz Franciszek (Borgiasz), syn Franciszka (a Paulo) 74

Konstanty Leon Dyonizy, s. Bonawentury 142

Ludwik Joachim Wiktor Kajetan, s. Bartłomieja 442

Mandecki h. ŁADA.

Stefan Joachim, syn Antoniego 786

Manowski h. PRUS 3.

Jan Paweł, syn Antoniego 698

Mateusz Krzysztof s. tegoż 880

Manugiewicz h. WIERNIK.

Jakób Jan Felix, syn Ignacego 285

Michał Apoloniusz, s. tegoż 286

190

Ignacy, s. tegoż 287

Mańkowski h. JASTRZĘBIEC.

Ludwika z Chełmickich 2do v. Czaplicka, wdowa po Ludwiku 492

Teofil, syn Ludwika 492

Józef Michał Wincenty, s. teg. 492

Józefa Michalina, córka tegoż 492

Tymoteusz Maryan, s. tegoż 493

Alexander Henryk Błażéj, s. teg. 495

Hieronim Jan, s. tegoż 494

Maryan Józef, s. Seweryna 496

Józef, s. Stanisława 746

Antoni, s. tegoż 747

Marcin, s. Seweryna 765

Teofil Franciszek, s. tegoż 765

Eleonora, córka tegoż 765

Ludwika, c. tegoż 765

Teodozya Franciszka, c. tegoż 765

Agata, 1mo v. Brochocka, 2do v. Charchowska, c. tegoż 765

Mańkowski h. PRAWDZIC.

Józef Melchior Napoleon, syn Józefa 807

Marchocki h. OSTOJA.

Józef Dyonizy Stanisław, syn Antoniego 76

Antoni Alexy Józef Scibor, s. Krzysztofa 296

Teodor Rajmund Ignacy Scibor, s. Jana 333

Onufry Scibor, s. tegoż 334

Klemens Joachim Jan Scibor, s. Krzysztofa 220

Marcinkiewicz bez herbu. *

Jan 12

Marcinkowski h. GRYFF.

Franciszek Michał, syn Ignacego 269

Jan Maxymilian Napoleon, s. tegoż 270

Kajetan Edward, s. tegoż 271

Franciszek (Xawery) Rufin, s. tegoż 393

Marczewski h. SIŁA. *

Erazm, syn Floryana 26

Marczyński h. MŚCISZEWSKI.

Jan Józef, syn Augustyna Stanisława Jakóba trzech imion 676

Melchior Kasper, s. Ludwika 80

Marion bez herbu. *

Jan 48

Markiewicz h. ŁABĘDŹ.

Józef, syn Franciszka 235

Józef, s. Stefana 724

Markiewicz bez herbu.*

Stanisław * 27

Markowski h. BOŃCZA.

Walenty Wincenty Fortunat Antoni, syn Józefa 3

Felix, s. tegoż 33

Hieronim Wiktor, s. Franciszka 189

Tomasz, s. Jana 258

191

Mikołaj, s. tegoż 259

Adam Wolfgang Szymon, s. Franciszka 324

Józef, s. Jakóba 326

Benedykt Józef, s. Pawła 328

Ludwik, s. Bernarda 325

Franciszek, s. tegoż 327

Piotr, s. Jana 413

Antoni Ferdynand, s. Macieja 443

Alexander Józef Nikodem, s. Franciszka 604

Konsolata z Odyńców, wdowa po Kajetanie549

Xawery Klemens, s. Kajetana 549

Jan Kajetan, s. tegoż 549

Władysław, s. tegoż 549

Bolesław Kajetan, s. tegoż 549

Leontyna Józefa, córka tegoż549

Eugenia, c. tegoż 549

Leonard Marcin, s. Kazimiérza 641

Maciéj, s. Leona 642

Jan, s. Maryana 643

Jakób, s. tegoż644

Józef, s. Leona 645

Krzysztof Józef, s. Onufrego 550

Jan Paweł, s. Marcina855

Walenty, s. Bartłomieja 713

Tomasz, s. tegoż 714

Jan Leon, s. Jana Pawła 860

Bartłomiej, s. Piotra 549

Markowski h. SZELIGA.

Leonard Stanisław (Kostka), syn Zenona 207

Jacenty Stanisław Arnold, s. Bonawentury 260

Franciszek Jan, s. Jacentego 261

Henryk Urban, s. Sebastyana 590

Felix, s. Andrzeja 683

Franciszek, s. Jana 684

Józef Grzegorz, s. Piotra 917

Wiktor Albin Łazarz, s. Rocha 942

Markowski bez herbu. *

Józef 15

Felix 54

Mars h. NOGA.

Kasper, syn Jana (Kantego) 551

Wawrzyniec Bartłomiéj, s. tegoż 552

Marszewski h. JASTRZĘBIEC.

Dezyderyusz Filip (Nereusz) Jan (Nepomucen), syn Jakóba 307

Stanisław, s. Szymona 766

Andrzéj Xawery, s. Dezyderyusza 317

Alexander Alexy, s. tegoż 318

Fukasz Wiktoryn Korneliusz Zacharyasz, s. tegoż 319

Konstanty Józef Bolesław, s. Andrzeja 842

Maruszewski h. MOGIŁA.

192

Szymon Tadeusz, syn Franciszka 980

Maruszewski h. ROGALA.

Czesław, syn Stefana 472

Seweryn Chryzanty, s. tegoż 658

Stefan Adolf Erazm, s. Pawła 799

Marylski h. OSTOJA.

Eustachy Antoni Józef, syn Piotra 236

Masłowicz bez herbu.

Felix 67

Masłowski bez herbu. *

Józef 9

Masłowski h. SAMSON.

Felix Antoni, syn Andrzeja 124

Julian Lambert Rudolf, s. Hipolita 150

Antoni Onufry, s. Andrzeja 156

Stefan Bernard, s. tegoż 221

Waleryan Rafał, s. tegoż 222

Konstanty Grzegorz, s. Józefa 182

Andrzéj Tomasz, s. Andrzeja365

Karol, s. tegoż366

Leonard Teodor, s. Jana 824

Franciszek Xawery, s. Wojciecha 866

Tekla Joanna Róża z Walewskich, córka Jana (Nepomucena) 190

Maszewski h. MASZEWA. *

Ignacy, syn Jakóba 5

Stanisław, s. Ignacego 28

Matczyński h. JASTRZĘBIEC.

Stanisław Ignacy Józef, syn Ignacego 188

Matłaszyński bez herbu.

Jakób 223

Matuszewski h. TOPOR.

Wincenty Ignacy Józef, syn Stanisława 430

Roman Dydak, s. Wincentego 542

Emanuel Kazimiérz, s. tegoż 543

Mazaraki h. NEWLIN.

Karol, syn Kazimiérza 122

Franciszek Wincenty, s. Jana 123

Teodor Ewaryst Szymon, s. Michała 456

Julian Józef Kazimiérz, s. tegoż 457

Alexander Tomasz, ** s. Floryana 864. 49

Mazowiecki h. DOŁĘGA.

Stanisław Józef, syn Bartłomieja 288

Onufry Franciszek, s. Franciszka 646

Konstanty Józef, s. Jana 647

Florenty, s. tegoż 648

Mazurkiewicz h. POBÓG.

Jakób, syn Błażeja 553

Andrzéj, s. tegoż 554

Adam Joachim, s. Joachima 555

Mączewski h. BEM.

193

Józef Mikołaj, syn Ludwika 382

Mateusz Piotr, s. Franciszka 383

Józef, s. Mikołaja 444

Adam Józef, s. Franciszka 892

Mączyński h. ŚWINKA.

Wojciech 60

Julian Ignacy Józef Mikołaj, s. Antoniego 556

Stefan, s. Franciszka 184

Mąkolski h. GRYFF.

Felix Leon Sabin, syn Ignacego 262

Mąkowski h. OGOŃCZYK.

Ignacy Abdon, syn Tomasza 129

Erazm Kwiryn Jan (Nepomucen), syn Makarego 103

Meciszewski h. PRAWDZIC.

Felix Alexander Karol, syn Filipa 557

Medyński bez herbu. *

Ignacy 13

Melechowicz h. KORCZAK.

Felix Józef, syn Grzegorza Piotra 605

Mersberg de Moeser h. MERSBERG.

Ludwik Wilhelm, syn Jana 513

Mejer z Wolda h. MEJER.

Leon, syn Jana 699

Meyer bez herbu.

Kazimiérz Jan, syn Wawrzyńca 43

Andrzéj, s. tegoż 44

Andrzéj

Mejssner h. LUBICZ.

Alxandra Katarzyna, zamężna d’Annstett, córka Jana 8 A.

Paulina Karolina Filipina, zamężna Fenschave, c. tegoż 14 F.

Męciński h. PORAJ.

Stanisław Walenty z Kurozwęk, syn Adama10

Jan (Nepomucen) z Kurozwęk, s. tegoż 11

Jan (Chrzciciel) Jan (Nepomucen) Wincenty (Ferraryusz) Paschal, s. Stanisława 114

Męczkowski h. BIAŁYNIA.

Julian Maciéj, syn Antoniego113

Jan Apolinary, s. Juliana 249

Męczyński h. RAWICZ.

Tomasz, syn Stanisława 780

Mędrzecki h. PIOROSŁAW.

Ludwik Robert, syn Adama 46

Józef Franciszek, s. Stanisława 606

Mękarski h. PRAWDZIC.

Jan Leon Antoni, syn Antoniego 48

Wincenty Teofil Jakób, s. Andrzeja 607

Ludwik, s. Gabryela 224

Gabryel Benedykt, s. Andrzeja 952

Mężeński v. Mężyński h. KOŚCIESZA.

Józef Karol, syn Pawła 591

Jakób Ignacy, s. tegoż 592

194

Franciszek, s. Szymona 624

Stanisław (Kostka), s. tegoż 622

Piotr, s. Antoniego 623

Krzysztof, s. Pawła 809

Wojciech, s. tegoż 810

Antoni, s. Jakóba 808

Wincenty Alexander Alexy, s. Pawła 815

Mianowski h. PRZEROWA.

Władysław Piotr, ** syn Antoniego 430

Anna Eleonora z Leśkiewiczów, córka tegoż 160

Alexander Antoni, s. Pawła 497

Antoni Paweł Eustachy, s. tegoż 498

Józefa Anna, córka tegoż 499

Antoni Remigiusz, s. Władysława 690

Leopold Serapion Stanisław Paweł, s. Pawła 928

Mianowski h. TĘPA PODKOWA.

Wojciech, syn Michała 157

Stanisław, s. tegoż 158

Anzelm, s. tegoż 159

Józef Jan, s. Macieja 394

Alexander Józef, s. Piotra 395

Ignacy Piotr, s. tegoż 396

Wacław Michał Józef, s. tegoż 397

Józef, s. Kazimiérza 403

Wincenty, s. Macieja 398

Antoni, s. Kazimiérza943

Gabryel, s. Izydora 944

Miaskowski h. BOŃCZA.

Felix Bernard, syn Maryana 143

Edward Idzi, s. tegoż 144

Leon Julian, s. tegoż 297

Tytus, s. Józefa 298

Miaskowski h. BOŃCZA z odmianą.

Franciszek Jan (Kapistran) Józef Antoni Ignacy, syn Eligiusza 767

Miączyński bez herbu.

Stanisław 175

Józef Ignacy *7

Miączyński h. SUCHEKOMNATY.

Ignacy, syn Władysława 183

Antoni na Wielkim Miączynie, s. Andrzeja 191

Mateusz na Wielkim Miączynie, s. tegoż 192

Michał Stanisław na Wielkim Miączynie, s. tegoż 193

Stanisław Adam na Miączynie i Maciejowie, s. Kajetana 289

Dorota z Jurów, wdowa po Wojciechu 384

Julian Alfons, s. Wojciecha 384

Witold Michał na Miączynie i Maciejowie, s. Stanisława 877

Mieczysław na Miączynie i Maciejowie, s. tegoż 878

Jan Wincenty, s. Tomasza 955

Micewicz h. JELITA.

Ludwik Marceli, syn Stanisława 335

195

Michaelis bez herbu.

Karol, syn Jana 768

Michaelis h. de HENING. *

Hieronim, syn Fryderyka 44

Michalczewski h. PRUS 1.

Antoni Józef, syn Szymona 69

Henryk Bonawentura, s. tegoż 70

Maxymilian Leopold Jan (Kanty), s. Jana (Nepomucena) 514

Michalewski h. KORCZAK.

Klemens Jan, syn Klemensa 781

Franciszek, s. Jana 934

Adam Tomasz, s. tegoż 935

Wojciech Marek, s. tegoż 936

Michalicki h. NAĘCZ.

Tomasz Jan, syn Karola 700

Michalski h. ŁODZIA.

Felicyan Felix Antoni, syn Antoniego 252

Michałowski bez herbu.

Władysław Marceli, syn Józefa 918

Witold Józef Antoni, s. tegoż919

Cypryan * 10

Michałowski h. JASIEŃCZYK.

Władysław Andrzéj, syn Stanisława 151

Teodor, s. Jana 308

Stanisław, s. Sylwestra 787

Franciszek Mateusz, s. Jana (Nepomucena) 811

Karol Alexander, s. Stanisława 152

Henryk Prosper, s. tegoż 153

Laura Jadwiga, córka tegoż 154

Wincenty Czesław, s. Sylwestra 788

Klemens, s. tegoż 789

Michałowski h. JELITA.

Franciszek, syn Stanisława 225

Tomasz, s. tegoż 725

Michałowski h. PORAJ JASIEŃCZYK.

Adam Waleryan Ludwik z Michałowa, syn Romana 238

Michałowski h. PORAJ.

Ksiądz Piotr, syn Pawła 970

Ksiądz Bartłomiéj, s. tegoż 971

Michniewski v. Michniowski h. TRĄBY.

Ludwik Stanisław, syn Ignacego 983

Mićkiewicz h. PORAJ.

Jan (Nepomucen) Bonifacy, syn Ignacego 45

Mieczkowski h. BOŃCZA.

Karol Adam, s. Józefa 176

Michał Karol, s. Kajetana 677

Stefan Józef, s. Michała 831

Mieczkowski h. ZAGŁOBA.

Piotr Medard, syn Pawła 89

Mateusz, s. Józefa 336

196

Ambroży, s. tegoż 337

Michał Franciszek, s. tegoż 338

Mikołaj Mateusz, s. Tomasza 339

Antoni Medard, s. tegoż 340

Paweł, s. Jana 558

Miecznikowski h. POBÓG.

Kazimiérz, syn Filipa 500

Paweł Ignacy, s. Ignacego 649

Miecznikowski h. PODKOWA.

Wincenty, syn Tomasza 920

Hipolit, s. Andrzeja 937

Mieczyński Dunin h. ŁABĘDŹ.

Józef, syn Mikołaja 88

Mieczyński Dunin h. ŁABĘDŹ z odmianą.

Antoni Wincenty Kasper, syn Melchiora 241

Franciszek Serafin, s. tegoż 242

Maciéj Jan, s. tegoż 473

Bonawentura, s. Jana (Kantego) 650

Leon Jan (Kanty), s. tegoż 651

Mielędzki h. CIOŁEK.

Hipolit Roch, syn Andrzeja 177

Stanisław Jan Krzysztof, s. Alexandra 559

Mierczyński h. JASTRZĘBIEC z odmianą.

Wawrzyniec Jan Piotr, syn Macieja 146

Mierkowski h. ŚLEPOWRON.

Leopold Adam, syn Wojciecha 367

Walenty, s. Andrzeja 414

Miernicki h. JASTRZĘBIEC.

Franciszek Tomasz Józef, syn Józefa 748

Jakób Wincenty, s. tegoż 800

Ludwik Michał Mateusz, s. Franciszka 791

Józef Tadeusz Jakób, s. tegoż 792

Jan Filip Antoni, s. tegoż 793

Antoni Andrzéj Józef, s. tegoż 794

Jakób, s. tegoż795

Mierosławski h. LESZCZYC.

Pantaleon Jakób, syn Antoniego 372

Jan (Nepomucen) Antoni Paschalis, s. Xawerego 659

Paweł Alexander, s. Antoniego 25

Eufrozyna z Komorowskich, żona Pawła 206

Emeryk Adam, s. Adama 263

Kajetan Filip Wawrzyniec, s. Franciszka 536

Franciszek (Salezy) Piotr Ignacy, s. Xawerego 956

Kamilla Magdalena Adelajda, zamężna Lenczowska, córka Adama 95 L.

Mieroszewski h. ŚLEPOWRON.

Jacek Józef Stanisław, syn Gabryela 77

Józef Telesfor Kasper, s. Jana (Kantego) 385

August Antoni Kajetan z Mieroszewic, s. tegoż 445

Magdalena Praxeda Anna Józefa z Byszewskich, wdowa po Józefie Ignacym 783

Bazyli Antoni, s. Józefa Ignacego 783

197

Mierzewski h. LESZCZYC.

Antoni Serwacy Michał, syn Tomasza 145

Leon, s. Macieja 185

Józef Dyonizy Paweł, s. Pawła 304

Hieronim Cypryan, s. tegoż 305

Stefan August, s. tegoż 306

Mierzejewski h. LUBICZ.

Andrzéj, syn Józefa 929

Jan Tomasz, s. Ludwika 930

Mierzejewski h. SZELIGA.

Józef Paweł, syn Stanisława 82

Józef Paweł, s. Antoniego 83

Wincenty, s. Walentego 117

Floryan, s. Jana 253

Jan, s. Bonifacego 303

Józef Leon, s. Jacentego 399

Tomasz, s. Bonifacego 341

Antoni Jan, s. Szymona 342

Wincenty Leopold, s. Franciszka 435

Antoni, s. Jana 433

Leon, s. tegoż 431

Erazm, s. tegoż 434

Józef, s. tegoż 432

Kalixt Xawery Piotr, s. Józefa 580

Antoni Felix Filip, s. Macieja 560

Franciszek Błażéj Antoni, s. Łukasza 685

Wiktor Adam, s. Mateusza 856

Edward, s. Jana 2 Ces.

Floryan, s. Szymona 968

Mierzejewski bez herbu. *

Paweł 47

Mierzwiński h. OGOŃCZYK.

Jan Stanisław, syn Stanisława 562

Stanisław Filip Jakób, s. tegoż 561

Mierzwiński bez herbu. *

Stanisław 31

Mierzyński bez herbu.

Xawery 213

Mierzyński h. JASTRZĘBIEC.

Henryk Antoni, syn Józefa 94

Eugeniusz, s. Rafała 95

Rafał Wawrzyniec, s. tegoż 97

Tadeusz Narcyz, s. tegoż 96

Mierzyński h. JUNOSZA.

Franciszek, syn Pawła 704

Piotr Dominik, s. Franciszka 820

Adolf Jan, s. tegoż 821

Mieszkowski h. MORA.

Wojciech Julian Hermenegild, syn Seweryna 239

Jan (Nepomucen) Felix, s. tegoż 240

198

Felix, s. Józefa 357

Antoni Onufry na Mieszkach, s. Piotra 368

Felix na Mieszkach, s. tegoż 369

Andrzéj Onufry na Mieszkach, s. Franciszka 387

Agnieszka Domicella z Dębskich, wdowa po Adamie Michale 564

Juliusz Antoni na Mieszkach, s. Adama Michała 564

Mikołaj na Mieszkach, s. tego. 564

Antoni na Mieszkach, s. tegoż 564

Anna na Mieszkach, córka teg. 564

Józefa Michalina na Mieszkach, c. tegoż 564

Kazimiérz, s. Tomasza 563

Jan Tomasz, s. Jakóba 608

Mieszkowski h. ODROWĄŻ.

Ksiądz Paweł Józef Karol, syn Jana (Nepomucena) 196

Ludwik Anastazy Hipolit, s. Jana (Nepomucena) 195

Maxymilian Wincenty Józef, s. teg. 194

Franciszek, s. Stanisława 299

Jan, s. tegoż 301

Klemens, s. tegoż 302

Andrzéj, s. tegoż 300

Tomasz, syn Jacka 404

Antoni Dyonizy, syn Szymona 409

Karol, syn Antoniego 386

Adam Stefan, syn Szymona 519

Kazimiérz Paweł, syn Ignacego 652

Antoni Teodor, s. Antoniego Dyonizego 965

Mijakowski h. JASIEŃCZYK.

Mikołaj Xawery syn Franciszka 343

Jakób, syn tegoż 344

Miklaszewski h. OSTOJA.

Andrzéj, syn Szymona Jana 625

Walenty Jan (z Matty), ** s. Marcina 801 56

Józef, syn Józefa 802

Juliusz Alexander Stanisław, s. teg. 803

Mikłaszewski h. OSTOJA.

Kazimiérz, syn Marcyana 825

Wojciech, syn Macieja 226

Mateusz Michał, syn Józefa 227

Józef Szczęsny, s. tegoż 228

Mikołajewski h. OGOŃCZYK.

Alexander, syn Stanisława 609

Mikorski h. OSTOJA.

Hrabia Jan Chryzostom Andrzéj, syn Józefa1. 25 T. h.

Felix Krzysztof Franciszek (Xawery), s. tegoż 31

Józefat, syn Franciszka 290

Hrabia Roman Alcybiades Augustyn, syn Jana Chryzostoma 35 T. h.

Mikucki h. ŚLEPOWRON.

Wawrzyniec, syn Augustyna 265

Paweł Aloizy (Gonzaga), syn Jana 478

Baltazar Jan, syn tegoż 479

199

Marceli, syn Józefa 480

Józef Felix, s. tegoż 481

Walenty, syn Szymona 901

Andrzéj, s. tegoż 902

Stanisław Jan (Kanty), s. Pawła 486

Antoni Jakób, s. tegoż 525

Baltazar, s. Szymona 957

Mikulicz Radecki h. GOZDAWA.

Aloizy, syn Jakóba 865

Mikulski h. RAWICZ.

Wawrzyniec, s. Franciszka 593

Alexander Wawrzyniec, s. Wawrzyńca 851

Mikulski h. SAS.

Urban Józef Ignacy, s. Antoniego 345

Mikułowski h. DRZEWICA.

Tomasz Adam, syn Antoniego 23

Szymon (z Lipnicy) Wincenty (a Paulo), s. tegoż 243

Wincenty Franciszek, s. Ignacego 291

Józef Stanisław, s. tegoż 292

Karol Joachim, s. Hiacynta 501

Seweryn Jan (Nepomucen) Rafał, s. Rafała 502

Seweryn Ignacy Spirydyon Józef, s. Tadeusza 816

Mikułowski h. RAWICZ.

Józef Walenty, syn Wincentego 107

Hieronim Emilian Apolinary Jakób Kajetan na Mikułowicach, s. Filipa 115

Felix, s. Wincentego 161

Tadeusz Wincenty z Mikułowic, s. Jakóba 229

Ignacy Józef, s. Wincentego 309

Michał Mateusz Józef, s. Antoniego 503

Konstanty Wincenty, s. Wincentego 759

Adolf Hipolit Roch na Mikułowicach, s. Hieronima 116

Eugeniusz Justus Kajetan na Mikułowicach, s. tegoż 523

Antoni, s. Michała 524

Tadeusz, s. Jana 949

Milberg h. LICHTYAN.

Henryk Otto, syn Jana Teodora 112

Milczarski bez herbu.*

Kacper32

Milewski h. JASTRZĘBIEC.

Piotr Paweł, syn Tomasza 50

Mateusz Michał, s. tegoż 186

Piotr, s. Jana 701

Józef, s. tegoż 702

Symforyan, s. tegoż 703

Antonina z Dębych, wdowa po Józefie 804

Wiktor Piotr (z Alkantary), s. Józefa 804

Józef Jan, s. Franciszka 895

Kazimiérz Józef, s. tegoż 896

Władysław Ignacy, s. tegoż 897

Bronisława Antonina, córka tegoż 898

200

Franciszka Aniela, córka tegoż 899

Wanda Tekla, córka tegoż 900

Ludwik Bartłomiej, s. Józefa 835

Seweryn Maureliusz Stanisław (Kostka), s. tegoż 836

Józef Jakób, s. tegoż 837

Władysław Bronisław, s. tegoż 838

Stanisław, s. Jakóba 894

Milewski h. ŚLEPOWRON.

Teodor Hubert Marcin, s. Łukasza 127

Jan Wincenty, s. Tomasza 208

Szymon Karol, s. Łukasza 264

Józef Jan (Nepomucen), s. Kajetana 310

Hilary Antoni, s. Wojciecha 346

Jakób, s. Antoniego 410

Kazimiérz Antoni Job, s. Macieja 448

Tadeusz, s. Felicyana 515

Wiktor, s. Józefa 483

Jakób Floryan, s. Stanisława 711

Adam Alexander, s. Jana 584

Józef, s. tegoż 627

Michał, s. Franciszka 626

Józef Roch, s. Jana 715

Mikołaj Bartłomiej, s. Wojciecha 717

Józef (z Kopertynu) Mateusz, s. Antoniego 782

Kazimiérz, s. Antoniego 867

Ignacy Piotr, s. Jana 881

Mateusz, s. Łukasza 716

Monika z Latosińskich, wdowa po Antonim732

Jan Felicyan Antoni, s. Antoniego 732

Stanisław, s. tegoż 972

Ksiądz Franciszek, s. Józefa 893

Milewski bez herbu. *

Franciszek 17

Karol 46

Jan (Nepomucen) Bonifacy Felix, syn Karola 57

Milieski Milkuschitz h. MILIESKI.

Szymon, s. Stanisława 125

Milowicz h. MIKULIŃSKI.

Karol Leonard, s. Kazimiérza 482

Milżecki h. ODROWĄŻ z odmianą.

Kawaler Ferdynand Sebastyan, s. Stanisława. 110 1. T. h.

Miłkowski h. HABDANK.

Apolinary Roch z Miłkowa, s. Karola 436

Teofil Hilary, s. Ignacego 446

Antoni Ignacy, s. tegoż 582

Michał Mateusz z Miłkowa, s. Tomasza 628

Józef Romuald, s. tegoż 769

Miłkowski h. ŚLEPOWRON.

Franciszek Adam, syn Adama 826

Miłobędzki h. ŚLEPOWRON.

201

Andrzéj, s. Stefana 415

Tomasz Euzebi, s. Andrzeja 416

Mateusz Roch, s. Michała 449

Julian Apolinary, s. Józefa 504

Albin Sabin, s. Jana 749

Adam Tomasz, s. tegoż 752

Maryan, s. tegoż 750

Józefa Domicella, córka tegoż 754

Maryanna, córka tegoż 753

Julian Walenty, s. tegoż 751

Leon Faustyn, s. Franciszka 686

Stanisław Fidelis Józef (Kalasanty), s. Józefa 873

Miłodrowski h. CHOLEWA.

Michał Hieronim, syn Kazimiérza 329

Miłodrowski h. ŚLEPOWRON.

Antoni Wincenty, syn Walentego 594

Anzelm, s. Stanisława 565

Fabian Sebastyan, s. tegoż 566

Miłoszewski h. KOŚCIESZA.

Ludwik, s. Fabiana 405

Augustyn, s. tegoż 406

Minasowicz h. PRZYJACIEL.

Jan Klemens Karol (Boromeusz), syn Augustyna 760

Tomasz Ireneusz Augustyn, s. tegoż 761

Józef Dyonizy Franciszek, s. tegoż ** 595 24

Miniewski bez herbu. *

Władysław 55

Miniszewski h. TOPOR.

Józef, syn Bogumiła 254

Antoni, s. Marcina 349

Jan (Kanty) Piotr (z Alkantary), s. tegoż 347

Paweł, s. tegoż 348

Franciszek (Xawery), s. Wojciecha 969

Minkiewicz h. ODROWĄŻ.

Wojciech Ferdynand, s. Józefa 583

Alexander Tomasz Wiktor, s. Stanisława 931

Mioduski h. RADWAN.

Stanisław Floryan Teodor, s. Teodora 75

Mioduszewski h. OSTOJA.

Adam, s. Walentego 437

Alexander Fryderyk Franciszek, s. Ignacego 762

Mateusz, syn Pawła 839

Józef, syn Jerzego 857

Kazimiérz, syn tegoż 858

Alexander, syn tegoż 859

Baltazar, syn Kalixta 882

Jakub Filip, s. Tomasza 967

Miranowicz bez herbu. *

Józef 2

Mirecki h. SZELIGA.

202

Jan (Ewangelista) Magiera, syn Maxymiliana 35

Teodor Engelbert Magiera, s. tegoż 169

Jan (Kanty) Łukasz, s. Wincentego 417

Franciszek (a Paulo), s. Jana 455

Antoni Erazm, s. tegoż 629

Franciszek Ludwik, s. Alexego v. Alexandra 973

Józef Konrad, s. tegoż 974

Mirewicz h. SZELIGA.

Józef (z Kopertynu), s. Onufrego 733

Franciszek (Seraficki), s. tegoż 734

Kazimiérz Julian, s. tegoż 735

Mirowski h. NIESOBIA.

Kazimiérz Maciéj Józef, s. Dominika 610

Misiurkiewicz bez herbu. *

Łukasz11

Miszewski h. LUBICZ.

Jan Maxymilian Alexander, s. Stefana 56

Tymoteusz, s. Bernarda 162

Franciszek (Salezy) Józef, s. Jakóba 163

Izabella, zamężna Gregorowiczowa, córka Bernarda 170 G.

Emilia, córka tegoż 187

Franciszek (Salezy) Piotr, s. Felicyana 458

Józefat Stanisław Andrzéj, s. tegoż 459

Jan Bonifacy, s. Mateusza 460

Wojciech, s. Jana 461

Miszkiel h. PRUS 2.

Jan, syn Wincentego 350

Antoni Kacper, s. tegoż 351

Mateusz, syn tegoż 352

Ksiądz Wincenty, syn tegoż 354

Bartłomiéj, syn tegoż 355

Andrzéj, syn tegoż 353

Dominik, syn tegoż 356

Józef, syn Antoniego 979

Mitkiewicz bez herbu. *

Jan 34

Mleczko h. KORCZAK.

Marcin Kajetan, s. Kazimiérza 170

Antoni, syn tegoż 171

Ferdynand Sebastyan, s. tegoż 172

Onufry Tadeusz Piotr, s. Piotra 197

Jan (Chrzciciel) Apolinary Paulin, s. tegoż 198

Eustachy, syn Kazimiérza 388

Mlicki h. DOŁĘGA.

Józef Grzegorz, s. Wojciecha411

Młochowski z Młochowa h. BELINA.

Michał Hipolit Józef Tadeusz, s. Pawła 521

Maxymilian Fortunat Stanisław (Buka), s. Piotr 1 C.

Jan (Kanty) Paweł (Pustelnik) Antoni (Padewski), s. Michała 709

Jan (Chryzostom) Tymoteusz, s. Franciszka 932

203

Młocki h. PRAWDZIC.

Stanisław, s. Jakóba 53

Piotr, s. Ludwika 611

Franciszek Antoni Ignacy (z Młocka), s. Jakóba 230

Joachim Ambroży, s. Franciszka 660

Franciszek (Borgiasz) Wojciech (z Młocka), syn tegoż 567

Zygmunt Michał Franciszek (z Młocka), s. tegoż 654

Balbina, córka Ludwika 958

Młodecki h. PÓŁKOZIC.

Stanisław (z Wielkiego Młodocina), s. Kazimiérza 32

Antoni Onufry Wincenty, s. Stanisława 61

Młodyński h. LUBICZ.

Łukasz, s. Andrzeja 959

Młodzianowski bez herbu.

Benedykt 199

Młodzianowski h. MŁODZIAN. *

Roman, s. Franciszka 40

Młodzianowski h. DĄBROWA.

Tomasz Stanisław, s. Józefa 40

Walenty Anegaryusz, s. Alexandra 84

Łukasz Piotr, s. Nikodema 85

Stefan Idzi, syn tegoż 86

Ignacy Jakób August, s. Józefa 92

Teodor Stefan Jan, s. tegoż 173

Cypryan, syn tegoż 214

Magdalena Franciszka z Ryxów, wdowa po Józefie255

Franciszek Stanisław (Kostka) Piotr (z Alkantary), s. Józefa 255

Młokosiewicz h. FUENGIROLA. *

Franciszek, s. Felixa 35

Konstanty Felix, s. Franciszka 36

Jan Paweł Władysław, s. tegoż 37

Ludwik Alexander, syn tegoż 38

Młoszewski h. NOWINA.

Maryanna z Biernawskich, wdowa po Józefie 20

Felix Dyonizy Maryan, s. tegoż 19

Wiktoryn Bibzan Ludwik Józef Jan, syn Jana 21

Jacek Roch Erazm, s. tegoż 54

Ignacy Kajetan Jan, s. Wiktoryna 49

Młyński h. PRUS III.

Tadeusz Onufry, s. Eustachego 568

Mniewski h. OGOŃCZYK.

Felix, s. Franciszka 9

Karol Władysław Hipolit, s. Izydora 34

Rafał Bogumił Józef, s. Andrzeja 200

Mniński h. JELITA.

Jan Kajetan Wojciech, s. Antoniego 784

Mocarski h. ŁADA.

Józef Tomasz, s. Wojciecha 726

Józef, s. Łukasza 727

Stanisław, s. Antoniego 903

204

Mocarski h. PIELESZ.

Franciszek, s. Mikołaja 569

Mocarski h. PRUS I.

Szymon, s. Józefa 132

Mocarski v. Moczarski h. ŁADA.

Hipolit, s. Stanisława 570

Ludwik Alexander, s. tegoż 571

Jan Mikołaj, s. tegoż 770

Antoni, s. Jana 981

Moczulski h. CHOLEWA.

Adam Józef, s. Stefana 402

Moczulski h. KORWIN.

Antoni Paweł, s. Józefa 612

Moczulski h. TRZYWDAR.

Ksiądz Jan, s. Walentego 272

Nikodem, s. tegoż 273

Piotr, s. tegoż 274

Baltazar, s. tegoż 275

Tadeusz, s. Marcina 438

Moczydłowski h. NOWINA.

Klemens, s. Macieja 597

Krzysztof, s. Jakóba 596

Apolinary Wincenty Szymon, s. Tomasza 771

Jan (Nepomucen) Stanisław, s. Tadeusza 772

Piotr Paweł, s. Jakóba827

Grzegorz, s. Jana 883

Moczydłowski h. ŚLEPOWRON.

Ignacy, s. Kazimiérza 100

Piotr, s. Józefa742

Moczyński bez herbu.

Józef Wilhelm Franciszek (a Paulo), s. Jakóba 68

Modl bez herbu. *

Ksiądz Ernest Jan August 41

Modlibowski h. DRYA.

Piotr, s. Józefa439

Modliński h. TĘPA PODKOWA.

Józef Maryan, s. Alexandra 36

Andrzéj Stanisław Gierący, s. Tomasza 178

Julian Antoni Jan (Nepomucen), s. Melchiora 179

Konstanty Andrzéj, s. Ignacego 180

Jan (Nepomucen), s. Stanisława 419

Józef Filip, s. Stanisława 418

Ignacy Paweł, s. Kazimiérza 572

Franciszek Wacław, s. tegoż 773

Modrzewski h. JELITA.

Antoni, s. Grzegorza 598

Jan Apolinary, s. Marcina 599

Modzelewski h. BOŃCZA.

Jakób, s. Mateusza 209

Stanisław, s. Mikołaja 505

205

Franciszek, s. Wawrzyńca 687

Jan, s. Ludwika 728

Paweł, s. Mateusza 736

Stanisław, s. Pawła 904

Modzelewski h. HERBURT.

Mikołaj Andrzéj Franciszek, s. Ignacego 22

Alexander, s. Krzysztofa 99

Ignacy Felix, s. Szymona 149

Ferdynand Paweł, s. Jana 216

Jan Franciszek, s. tegoż 217

Józef Floryan Stanisław na Modzelach, s. Wojciecha 573

Teodor, s. Ignacego 679

Józef, s. tegoż 678

Franciszek Kwiryn, s. tegoż 528

Wilhelm, s. tegoż 529

Adam, s. tegoż 530

Jan, s. tegoż 531

Modzelewski h. SYROKOMLA.

Franciszek, s. Tomasza 420

Stanisław, s. Walentego 421

Andrzéj, s. Jana 422

Kazimiérz, s. Tomasza 423

Józef, s. Kazimiérza 424

Antoni, s. Jana 425

Łukasz, s. Michała 426

Mateusz, s. Ignacego 427

Jan, s. Kazimiérza 428

Józef, s. Franciszka 774

Stanisław, s. tegoż 775

Felicyan, s. Ignacego 868

Ignacy, s. Szymona 905

Paweł, s. Tomasza 906

Walenty, s. Jana 907

Tomasz, s. Mateusza 908

Mateusz, s. Tomasza 953

Ignacy, s. Marcina 954

Modzelewski h. TRZYWDAR.

Michał Wincenty Jan z Modzelewic, s. Wincentego 111

Franciszek Xawery, s. Franciszka 311

Piotr(z Alkantary) Łukasz, s. tegoż 312

Michał Mateusz, s. tegoż 313

Mojakowski h. JASTRZĘBIEC.

Antoni, s. Stanisława 875

Ignacy Piotr, s. tegoż 876

Paweł, s. Adama 912

Stanisław Adam, s. Stanisława 909

Julian Romuald, s. Macieja 910

Stanisław Konstanty, s. tegoż 911

Mokronowski h. BOGORYA.

Alexander Stanisław, s. Antoniego 71

206

Stanisław Andrzéj, syn tegoż 72

Ewaryst Teofil Felix, s. tegoż 73

Mokrski h. JELITA.

Erazm, s. Wincentego938

Moksiewicz h. TOPACZ.

Felix, syn Szymona 817

Ignacy, s. Felixa 832

von Möller bez herbu. *

Karol Edward z Möllerstejnu52

Julian Albrecht z Möllerstejnu 52

Gustaw Herman z Möllerstejnu 52

Ludwik Floryan z Möllerstejnu 52

Adolf Leopold z Möllerstejnu 52

Molsdorf h. MOLSDORF.

Józef, s. Józefa 400

Mołochowiec h. ZNIN.

Michał, syn Kajetana 975

Moneta bez herbu.

Józef Jakób, s. Jakóba 705

Moraczewski h. CHOLEWA.

Hipolit Ludwik, s. Macieja 164

Hieronim Franciszek, s. Wincentego 256

Antoni Adam, s. Walentego 484

Mikołaj Józef Hiacynt, s. tegoż 485

Felix Dominik, s. Hieronima 120

Leopold Marcin, s. Macieja 165

Moraczewski h. DOLIWA.

Alexander Jan Walenty, s. Kazimiérza 522

Morawski bez herbu.

Leon 314

Andrzéj Leon, s. Leona 822

Józef *21

Morawski h. DĄBROWA.

Mikołaj (de Tolentyno) Franciszek, s. Serafina 102

Józef, syn tegoż 231

Franciszek, s. Antoniego 257

Jan (Nepomucen), s. tegoż 293

Franciszek Grzegorz, s. Andrzeja 462

Stanisław Józef, s. Antoniego 661

Stanisław, s. Wojciecha 755

Maciéj, s. Ludwika 585

Stanisław, syn Mateusza 586

Józef Tomasz Bogumił, s. Antoniego 763

Franciszek Dyonizy, s. Tomasza 812

Antoni, s. Wojciecha 921

Paweł Robert, s. Franciszka 204

Piotr Leon, s. tegoż 205

Józef, s. Sebastyana 244

Franciszek, s. tegoż 245

Felix Stanisław, s. Stanisława 670

207

Morawski h. KORAB.’

Marceli Aloizy z Morawek, syn Rocha 389

Felix Klemens z Morawek, s. tegoż 390

Morawski h. DĄBRÓWKA. *

Józef Alexy, s. Pawła 19

Morawicki bez herbu.

Leon Karol August, s. Ignacego 630

Morchonowicz h. JASTRZĘBIEC.

Józef Leon, s. Alexandra 874

Morozewicz h. JELITA.

Kajetan Michał, s. Mikołaja 101

Morski h. TOPOR.

Józef Leon, s. Jakóba 64

Teofil Marek, s. tegoż 65

Morstyn h. LELIWA.

Ludwik Felicyan Kajetan Stefan, s. Jana 27

Julian Felix, s. Filipa 166

Jan (Nepomucen) Ignacy, s. tegoż 167

Morynowicz bez herbu. *

Józef 8

Leon Juliusz, s. Józefa 58

Morze h. MORYKONI.

Stanisław, s. Ignacego 506

Morzkowski h. ŚLEPOWRON.

Ignacy Piotr Jan (Nepomucen), s. Antoniego 93

Józef, s. Tomasza 358

Hipolit, s. tegoż 359

Władysław Józef (Kalasanty), s. Stanisława 103

August Dyonizy, s. tegoż 104

Morzycki h. MORA.

Antoni (z Padwy) Robert, s. Bogumiła 78

Hubert Karol, s. tegoż 79

Marcin Benedykt, s. Macieja 246

Piotr Józef Mieczysław, s. Józefa 266

Marceli, s. Kazimiérza 574

Michał, s. Pawła 631

Franciszek, s. tegoż 633

Maxymilian Adam Józef, s. tegoż 632

Romuald, s. Jana 662

Józef, s. tegoż 663

Emilia Józefa, córka tegoż 664

Rozalia z Umińskich, wdowa po Janie 185

Julian Cypryan Wincenty, syn Jana 185

Stanisław Rafał Ludwik, s. tegoż 185

Mossakowski h. JASTRZĘBIEC.

Kazimiérz Maciéj, s. Ignacego 507

Józef, s. Tomasza 729

Jan Antoni, s. Pawła 730

Jan, s. Mateusza 731

Paweł, s. Jana 776

208

Walenty, s. tegoż 843

Jan (Kanty), s. tegoż 844

Piotr, s. tegoż 845

Jan Piotr, s. Pawła 852

Jan, s. Antoniego 961

Mostowski h. DOŁĘGA.

Michał Hieronim, s. Józefa 26

Kwiryn, s. Wincentego 41

Maciéj Erazm Emanuel, s. Macieja 59

Karol Szymon, s. tegoż 87

Tadeusz Anastazy, s. Tadeusza 463

Alexander, s. Michała575

Konstanty Dyonizy, s. Onufrego 584

Moszczeński h. ŁODZIA.

Stanisław Romuald, s. Michała 653

Alexander Józef, s. tegoż 756

Moszczeński v. Moszczyński h. NAŁĘCZ.

Walenty Józef, s. Wincentego 55

Bonawentura Stanisław, syn Michała 57

Jan Teodor, syn tegoż58

Szymon Narcyz, s. Jana 128

Józef Alexander, s. Michała 174

Mikołaj, syn Marcina 613

Moszyński h. NAŁĘCZ.

Piotr Stanisław Wojciech Alojzy z Moszny, syn Hilarego 516

Józef Grzegorz, syn Mikołaja 634

Alexander, syn tegoż 688

Moszyński bez herbu. *

Felix 22

Mościcki h. OSTOJA.

Konstanty, syn Bonawentury 818

Adryan, syn Jana 913

Mościcki h. ŚLEPOWRON.

Józef Stefan, syn Antoniego 147

Wawrzyniec, s. Macieja 148

Walenty, syn Pawła 370

Fabian Henryk, syn Marcelego 960

Józef, syn Wawrzyńca 982

Mroczek h. PRUS 1.

Jacenty Erazm Edward, s. Michała 294

Mroczkiewicz h. BEKESZ.

Kalamanda Katarzyna Ludwika z Malewskich, wdowa po Felixie 373

Alexander Tomasz Daniel, syn Felixa 373

Ignacy Felix Kazimiérz, s. tegoż 373

Benigna Anastazya Antonina, córka tegoż 373

Zofia Józefa Joanna Ludwika, c. tegoż 373

Mroczkowski h. NAŁĘCZ.

Antoni Zacharyasz Kazimiérz, syn Macieja 840

Tomasz, s. tegoż 841

Mroczkowski h. PRUS 3.

209

Grzegorz, syn Kazimiérza 665

Wawrzyniec, s. tegoż 666

Józef, s. Bartłomieja 962

Mroczkowski. *

Jan 3

Mrokowski h. ŚLEPOWRON.

Joachim Hiacynt z Mrokowa, syn Tadeusza 374

Mrowiński h. KORD.

Józef 47

Jan Alexander, syn Józefa 526

Konstanty Hilary, s. tegoż 527

Edmund Józef, s. tegoż 680

Mrozowski h. NAŁĘCZ.

Tomasz Mateusz, syn Mateusza 614

Felix, s. tegoż 615

Józef Julian, s. Józefa 977

Mrozowski h. PRUS 3.

Stanisław, syn Franciszka 600

Mrożek h. OSTOJA.

Paweł Kacper Krzelczycki, syn Ludwika 689

Mszanecki h. MŚCISZEWSKI.

Wiktorya z Uścińskich, wdowa po Felixie 828

Józef Fortunat Kazimiérz, syn Felixa 828

Franciszek Michał, s. tegoż 828

Mścichowski h. PRUS 1.

Klemens Ferdynand, syn Wojciecha 707

Fortunat Euzebi, s. tegoż 708

Stanisław Marcin, s. Ignacego 846

Konstanty, s. tegoż 847

Franciszek (Xawery), s. tegoż 848

Kajetan Bonifacy, s. tegoż 849

Tomasz Adam, s. Kazimiérza 939

Jakób, s. Wojciecha 940

Mściwujewski h. NOWINA.

Józef Joachim, syn Ignacego 915

Mucha h. KIENA.

Mustafa Murza, syn Samuela576

Dominik ditto, s. Mustafy 871

Jakób ditto, s. tegoż 916

Muczyński h. KOTWICZ.

Karol, syn Michała 616

Franciszek, s. tegoż 922

Murawski h. DĄBROWA.

Mateusz, syn Wawrzyńca 829

Kacper, s. tegoż 830

Jan Józef, s. Piotra 923

Fabian Sebastyan, s. Kacpra 924

Felix, s. Piotra925

Murzynowski h. OGOŃCZYK.

Józef Wojciech, syn Antoniego 18

210

Michał Hieronim Ignacy, s. tegoż 30

Wawrzyniec, s. tegoż 247

Konstanty Ezechiel, s. Felixa976

Andrzéj Wawrzyniec, s. Wawrzyńca796

Müller h. ŻURAW’.

Karol Konstanty, syn Karola 508

Muśnicki h. PRZYJACIEL z odmianą.

Józef Napoleon, syn Mikołaja 617

Muszyński. *

Wincenty 25

Maciéj 59

Mycielski h. DOŁĘGA.

Mikołaj, syn Stanisława 66

Walenty, s. Wojciecha 232

Myśliborski h. JELITA.

Józef Sabin, syn Antoniego 777

Tymoteusz, s. tegoż 778

Myśliński h. JASTRZĘBIEC.

Ksiądz Tomasz Franciszek, syn Mikołaja 315

Dominik, s. tegoż 316

Paweł Wincenty Tomasz, s. Ignacego 618

Szymon, s. tegoż 619

Myśliński h. ORLA.

Józef, syn Ignacego 451

Kazimiérz, s. tegoż 450

Mysłakowski h. OGOŃCZYK.

Ignacy Joachim Tadeusz Prot Józef Antoni, syn Antoniego667

Mysyrowicz h. JASTRZĘBIEC.

Józef Leon Grzegorz, syn Andrzeja 741

Mystkowski h. JASTRZĘBIEC.

Jan, syn Piotra739

Ignacy, s. tegoż 740

Ludwik, s. Norberta 737

Mateusz, s. tegoż 738

Mystkowski h. PUCHAŁA.

Bonifacy, syn Michała 330

Mikołaj Ambroży, s. Wojciecha 537

Grzegorz, s. Macieja 538

Jakób, s. tegoż539

Maciéj, s. Leona 540

Andrzéj, s. tegoż 541

Jan, s. Józefa 712

Jan, s. Michała 743

Szymon, s. Wojciecha 813

Błażéj, s. tegoż 814

Kazimiérz, s. Grzegorza 764

Kazimiérz, s. Wojciecha 850

Antoni Adam Baltazar, s. Kazimiérza 853

Jan, s. Jana 927

Piotr, s. tegoż 963

211

Antoni, s. tegoż 964

Myszczyński h. ROCH 1mo v. KOLUMNA.

Jan Paweł, syn Franciszka 668

Kazimiérz Walenty, s. Józefa669

Myszkowski h. JASTRZĘBIEC.

Ignacy, syn Augusta 28

Daniel, s. tegoż 29

Zenon Anzelm Wojciech, s. Antoniego 51

Emanuel Józefat Wincenty, s. tegoż 52

Józef, s. Stanisława 105

Amilkar Wincenty Władysław, s. tegoż 233

Gontram Wiktor Alexander, s. tegoż 234

Felix Józef z Myszkowic, s. Cypryana 201

Adam Ignacy Ananiasz z Myszkowic, s. tegoż 202

Maxymilian Józef Amantiusz z Myszkowic, s. tegoż 203

Jan (z Dukli) Bonawentura Szymon (z Lipnicy) z Mirowa, s. Wojciecha 407

Alexander Julian, s. Stanisława 441

Antoni Adolf, s. tegoż 440

Wincenty, s. Urbana 601

Roman Karol Stefan Alexander, s. Stanisława 790

Józef Wincenty Franciszek, s. Wojciecha 869

Wincenty, s. tegoż 870

Fryderyk de Mirów, s. Mikołaja Henryka Józefa 950

Günter Fryderyk de Mirów, s. tegoż 951

Myszkowski. *

Józef 18

Myszyński h. KLAMRY z odmianą.

Julian, syn Szymona 926

Bonawentura, s. tegoż 509

N.

Nadrowski h. NABRAM.

Adam Andrzéj, syn Bartłomieja 93

Antoni Piotr, s. Jana 234

Nagórka h. NABRAM.

Nikodem Erazm, syn Wojciecha 175

Łukasz, s. Bartłomieja 205

Maryanna z Tyszków, wdowa po Wojciechu 241

Marceli Antoni, s. Wojciecha 241

Antoni Onufry, s. tegoż 241

Franciszka, córka tegoż 241

Nagórski h. PIŁAWA.

Mikołaj (z Tolentynu) Jacek, s. Józefa 127

Teofil Alexander, s. Mikołaja 135

Wiktor Gwidon, s. tegoż 136

Nagórski.

Józef Paweł Ignacy, s. Jana 171

212

Nahajewicz h. ŚWIETLIK. *

Kazimiérz 7

Nakielsk. *

Bartłomiéj 6

Nakwaski h. PRUS 2.

Franciszek, syn Klemensa 66

Anatoli Marceli Karol Antoni, s. Cypryana 3

Nalepiński h. DOŁĘGA.

Michał Antoni, syn Jakóba 202

Teofil Ludwik Eugeniusz, s. Jana 229

Wojciech Emil Jakób, s. tegoż 230

Walery Konstanty, syn Jana 231

Leokadya Emilia Marya, córka tegoż, zamężna Czyszkowska 553 C.

Antoni Jan Xawery, s. Antoniego 242

Władysław Antoni, s. tegoż 243

Nałęcz h. NAŁĘCZ.

Franciszek Michał, syn Rocha 34

Michał Cypryan Józef, s. Antoniego 20

Józef Kajetan Antoni, s. Piotra 19

Kacper, s. tegoż 32

Walerya Katarzyna, córka tegoż 106

Mateusz, s. tegoż 152

Baltazar, s. tegoż 185

Napierkowski h. PRUS 3.

Karol, syn Stanisława67

Zacheusz Stanisław, s. tegoż 68

Jakób, s. tegoż69

Julian Hilary, s. tegoż 70

Felix, s. Walentego 21

Franciszek, s. tegoż 55

Wojciech, s. Szymona 78

Antoni, s. Walentego 79

Ignacy Wawrzyniec, s. tegoż 173

Konstanty Erazm Antoni, s. Idziego Józefa Stefana 222

Karol Alexander Teodor, s. tegoż 223

Napolski h. NIEZGODA.

Marcin, syn Józefa 162.

Andrzéj Apolinary, s. tegoż 168

Narbutt. *

Prot 2

Narzymski h. DOŁĘGA.

Jakób, syn Andrzeja 33

Adam, s. Jana 39

Stanisław (Kostka) Marcin Teodor, s. Stanisława 40

Konstantyn Jerzy, s. Anzelma 71

Józefa z Mleczków, wdowa po Janie72

Alexander Nikodem, s. Jana 72

Cypryan, s. tegoż 72

Mikołaj Tadeusz, s. tegoż 72

Apolonia Weronika, córka tegoż 72

213

Helena Celestyna, c. tegoż 72

Karolina Stanisława Krystyna, c. tegoż 72

Józefa Izabella, zamężna Downarowicz, córka Anzelma 235 D.

Helena Katarzyna, zamężna Krajewska, córka Wojciecha 288 K.

Nasierowski h. ŚLEPOWRON.

Józef Felix Tomasz, syn Antoniego 35

Marcin Teodor, s. Józefa 42

Kacper Jan, s. tegoż 43

Nassalski h. NASSALSKI.

Franciszek Dominik, syn Antoniego 153

Nast h. GRYFF.

Jan Waleryan, syn Jana 189

Edward Leopold, s. tegoż 193

Cypryan Karol Alexander, s. tegoż 194

Nehring h. NEHRING.

Stefan Karol, syn Daniela 154

August Ferdynand, s. tegoż 265

Nenneke. *

Jan Otton 4

Nestorowicz h. DOŁĘGA.

Dominik Michał, syn Władysława 192

Nestorowicz h. POBÓG z odmianą.

Jan Teofil, syn Józefa 109

Netrebski h. LUBICZ.

Michał Prosper, syn Józefa 128

Neümann h. NOWICZ.

Alexander Edward, s. Jana 38

Alexander, s. Alexandra 233

Nieborski h. LUBICZ.

Walenty, syn Ludwika 110

Franciszek, s. tegoż 186

Nieciecki h. PORAJ.

Konstanty Grzegorz, s. Adama 267

Niecikowski h. GRZYMAŁA.

Piotr, s. Jana 224

Karol, s. tegoż225

Felix Andrzéj, s. tegoż 226

Andrzéj, s. Marcina 22s7

Franciszek, s. tegoż 254

Niedabylski h. BOŃCZA.

Ignacy Szymon, syn Stanisława 161

Władysław Michał, s. tegoż 190

Niedziałkowski h. RAWICZ.

Antoni Onufry, syn Antoniego 27

Kacper Melchior Baltazar, s. Józefa 129

Franciszek (Salezy), s. Andrzeja 130

Karol Franciszek, s. Antoniego 131

Alexander, s. Andrzeja 132

Stanisław, s. Józefa 176

Kazimiérz, s. Franciszka 200

214

Józef Władysław Piotr, s. Andrzeja 215

Andrzéj, s. Walentego 236

Felix Mikołaj, s. Józefa 266

Niedzieski h. POGOŃ.

Jakób Jan Filip, syn Jana 172

Niedziński h. PRUS 1.

Wawrzyniec, syn Andrzeja 137

Joachim Andrzej, s. Wawrzyńca 141

Jerzy Michał, s. tegoż 187

Niedźwiedzki h. OGOŃCZYK.

Kazimiérz, syn Bartłomieja 22

Piotr, s. tegoż 23

Maciéj, s. tegoż 24

Adam Jan Kajetan, s. Józefa 47

Wiktor Rupert, s. tegoż 48

Ignacy Franciszek, s. tegoż 49

Antoni, s. Anastazego100

Antoni, s. Fabiana 211

Józef, s. Jakóba 212

Jakób, s. Walentego 213

Mikołaj, s. tegoż 237

Jakób, s. Mateusza 247

Andrzéj, syn Jana 248

Niedźwiedzki.

Anzelm 214

Niekrasz h. KLAMRY.

Maryanna z Dąbrowskich, wdowa po Wojciechu 258

Tomasz, syn Wojciecha 258

Adam Jan, s. tegoż 258

Filip Stanisław, s. tegoż 258

Roman Hipolit, s. tegoż 258

Weronika Agata, córka tegoż258

Katarzyna, córka tegoż 258

Niekrasz.

Stanisław Franciszek, syn Łukasza 36

Nielepiec h. PRUS 1.

Adam Stefan Antoni, syn Maurycego Michała 217

Niemira v. Niemiera h. GOZDAWA.

Jan, syn Piotra73

Michał, s. tegoż 74

Felix Marceli, s. Macieja 80

Jan Antoni, syn Andrzeja 91

Niemira v. Niemiera h. JASTRZĘBIEC.

Franciszek Paweł, syn Józefa195

Wawrzyniec, s. Fabiana 196

Jan, s. Dyonizego 197

Piotr, s. Mateusza 198

Adam, s. Michała 199

Mateusz, s. Szymona 249

Franciszek, s. Karola 250

215

Ignacy, s. Karola 251

Antoni Jan, s. tegoż 255

Niemirowski h. TRZASKA.

Leon, syn Ludwika 96

Niemirycz h. KLAMRY.

Józef Mateusz Antoni, s. Antoniego 12

August Kajetan Hipolit, s. tegoż 13

Andrzéj Walenty Tomasz, s. Tomasza 37

Józef Adam, s. Andrzeja 44

Klemens Xawery Mikołaj Waleryan, s. Tomasza 61

Antoni Alexy Szymon, s. Antoniego 62

Wincenty Eliasz Rafał, s. Józefa 81

Antoni Jan Rafał, s. tegoż 82

Ignacy Pantaleon Józef, s. tegoż 83

Artur Leopold, s. Wincentego 183

Michał Józef Waleryan, s. Józefa 210

Niemojewski z Lubieńca h. ROLA.

Józef, syn Antoniego 4

Stanisław, s. Józefa 218

Felix Leon Julian, s. tegoż 219

Niemojewski v. Niemojowski Wierusz h. WIERUSZOWA.

Edward Leon Michał z Niemojewa, syn Józefa 1

Gabryel Benedykt Wiktor, s. Felixa 11

Adolf Józef z Niemojewa, s. Józefa 18

Aloizy Józef Wincenty, s. Antoniego 56

Ludwik Franciszek Józef, s. Aloiz. 57

Teodor Marcin, s. Ignacego 97

Niemyski h. JASTRZĘBIEC z odmianą.

Benedykt Teodor, syn Juliana 142

Stanisław Piotr, s. tegoż 143

Kazimiérz, s. Jakóba 144

Jan (Nepomucen), s. Dominika 145

Nienałtowski h. NAŁĘCZ.

Franciszek Leonard, syn Szymona 111

Fabian Sebastyan, s. Piotra 112

Kacper Melchior Baltazar, s. Jana 114

Jan Szymon, s. Andrzeja 113

Paweł Jan, s. tegoż 115

Józef, s. Jana 184

Nieniewski h. NAŁĘCZ.

Wincenty Antoni, syn Jakóba 6

Józef, s. tegoż 7

Mateusz Wojciech, s. tegoż 8

Cypryan, s. tegoż 9

Marceli Alexander, s. Ignacego 75

Felix Antoni, s. Józefa 163

Józef Franciszek (Xawery), s. tegoż 164

Walenty, s. Macieja 191

Niepokojczycki h. WAGA.

Władysław Zygmunt August, syn Jana 120

216

Jan Izaak Wincenty Kazimiérz, s. Tadeusza 116

Stanisław Grzegorz Tadeusz, s. tegoż 177

Telesfor, s. Stanisława 262

Józef, s. tegoż 263

Cypryan, s. tegoż 264

Nieprzecki h. PAPRZYCA.

Seweryn Norbert Władysław, syn Antoniego 98

Jan (Nepomucen) Dezyderyusz, s. Jana (Kantego) 99

Niesiołowski h. KORZBOK.

Xawery Józef Joachim, syn Józefa 166

Niesłuchowski h. NIECZUJA.

Stanisław, syn Jana 244

Nieszkowski h. KOŚCIESZA.

Stanisław Alexander, syn Jana 46

August Krzysztof, z Sadowa, s. Konstantego 58

Stanisław Jan Konstanty, s. Hieronima 76

Bogusław August, s. Andrzeja 92

Nieszkowski.

Ignacy 59

Niewęgłowski h. JASTRZĘBIEC.

Jerzy Wojciech Aloizy, syn Kajetana 102

Jan (Nepomucen) Grzegorz Antoni, s. tegoż103

Józef, s. tegoż 104

Maxymilian Szymon, s. Stefana 107

Wiktorya Ewa, córka tegoż, zamężna Kazibutowska 1474 K

Stanisław, s. Tomasza 165

Augustyn Seweryn Melchior Baltazar, s. Jana 140

Kajetan Ignacy Onufry, s. Ignacego 216

Niewiadomski h. PRUS I z odmianą.

Józef Kajetan, syn Ignacego 118

Jakób Ewaryst, s. tegoż 117

Zygmunt, s. Stanisława 138

Teofil Tomasz, s. tegoż 139

Wirgiliusz, s. tegoż 146

Niewiarowski h. PÓŁKOZIC.

Jan (Nepomucen) Onufry, syn Alexandra 89

Włodzimierz, s. Jana (Nepomuc.) 235

Klemens Serafin, s. Ignacego252

Józef Albin, s. Jana Nepomucena 260

Niezabitowski Pieniek h. LUBICZ.

Józef Benedykt, syn Antoniego 84

Walenty, s. tegoż 85

Leopold Andrzéj, s. tegoż 86

Felix Julian, s. tegoż 87

Jan, s. tegoż 88

Niezabitowski. *

Kajetan 8

Nieżychowski h. POMIAN.

Marcin Andrzéj Xawery Gabryel, syn Bogusława 41

Niklewicz h. GRYFF.

217

Wawrzyniec Wojciech, syn Franciszka 155

Niski h. DOŁĘGA.

Tadeusz, syn Antoniego 28

Jacenty Jan, s. Józefa 94

Józef, s. tegoż 167

Mikołaj z (Tolentynu) Mateusz, s. Stanisława 188

Jan, s. Tomasza 238

Nitowski h. LUBICZ.

Henryk Eryk Stanisław, syn Dominika 253

Niwiński h. PAPRZYCA.

Jan Franciszek, syn Daniela 31

Jacenty Bartłomiéj, s. Michała 63

Gabryel Józef, s. Józefa 206

Antoni Jan (Nepomucen), s. Piotra 207

Adam Paweł, s. Kazimiérza 208

Jan z Matty Walenty, s. Józefa 1 Ces.

Teofil, s. tegoż 2 Ces.

Nizowski. *

Antoni 5

Konrad Wirgiliusz, syn Antoniego 9

Niżyński h. GODZIEMBA.

Franciszek (Borgiasz), s. Kazimiérza 147

Norwid h. TOPOR.

Ludwik Jan Xawery, syn Jana 228

Nosarzewski h. DOŁĘGA.

Ignacy, syn Jana 14

Józef, s. tegoż 15

Leopold Eugeniusz, s. Jana (z Dukli) 25

Michał Jan Zbigniew, s. tegoż 26

Wiktor Stefan, s. Kajetana 232

Edmund Grzegorz, s. tegoż 259

Noskowski ze Strzeńska h. ŁADA.

Józef (Kalasanty) Franciszek, syn Józefa 156

Noskowski h. RAWICZ.

Jan, syn Stanisława 256

Nowacki h. OGOŃCZYK.

Michał Ludwik, syn Andrzeja 178

Nowacki h. NOWACKI. *

Fryderyk Kazimiérz, syn Franciszka 3

Nowakowski h. KROCYUSZ.

Stanisław, syn Tomasza 122

Leon, s. tegoż 123

Edward Maxymilian, s. Stanisława 125

Xawery Mikołaj, s. tegoż 126

Nowakowski h. NOWAKOWSKI.

Franciszek (Xawery), syn Wojciecha 119

Tomasz, s. Daniela 221

Nowakowski h. ZŁOTARZEKA.

Seweryn Faustyn, syn Jana 60

Jan, s. Seweryna 204

218

Nowicki h. LUBICZ.

Wincenty, syn Antoniego 2

Konstanty Franciszek, s. Wincentego 16

Michał Kasper Paweł, s. tegoż 17

Nowicki h. NOWICKI.

Franciszek (Salezy) Błażéj Walenty, syn Stanisława 64

Józef Stanisław, s. tegoż 65

Michał, s. Jana 179

Franciszek, s. Józefa 180

Jan Władysław, s. Michała 220

Maurycy Adam, s. Ignacego 246

Nowicki h. NOWICKI z odmianą.

Stanisław Jan Alexander, syn Stanisława 148

Michał Jan, s. tegoż 149

Józefa Maryanna Natalia, c. tegoż 150

Władysław, s. Szymona 240

Nowicki h. OSĘKI.

Rudolf Antoni, syn Łukasza 133

Jan, s. tegoż 134

Nowicki h. ROGALA.

Klemens Emilian, syn Mikołaja 157

Ludwik, s. tegoż 158

Józef, s. tegoż 159

Jan, s. tegoż 160

Ignacy, s. Wojciecha 239

Nowicki.

Wincenty 174

Antoni 261

Antoni Alexy * 1

Nowodworski h. NAŁĘCZ.

Franciszek Rajmund Ludwik, syn Adama 5

Karol Franciszek Adam, s. Ignacego 10

Wincenty Edmund, s. tegoż 77

Hiacynta Alexandra Agrypina, zamężna Kozłowska, córka tegoż 701 K

Nowosielski h. SAS.

Wojciech Franciszek, syn Piotra 50

Wincenty Maxymilian, s. tegoż 53

Hieronim, s. tegoż 54

Franciszek Hieronim, s. Wojciecha 51

Sabin, s. tegoż52

Wincenty, s. Jakóba 90

Nowosielski h. ŚLEPOWRON.

Ignacy Walenty, s. Mikołaja 124

Franciszek (a Paulo) Wincenty (Ferrary), s. Jana 203

Adolf Jan, s. Pawła 245

Antoni, s. Antoniego 257

Nowowiejski h. JASTRZĘBIEC.

Piotr, s. Andrzeja 105

Joachim, s. Tomasza 151

Stanisław, s. Antoniego 181

219

Antoni Alexander, s. Joachima 201

Nowowieski h. JASTRZĘBIEC.

Szymon, s. Mateusza 95

Józef Ignacy Dominik, s. Macieja 29

Piotr Jan, s. Antoniego 169

Grzegorz Alexander, s. tegoż 170

Jan, s. Pawła 209

Noyszewski h. BRODZIC.

Maciéj Piotr Józef, syn Adama 121

Nurzyński h. RAWICZ.

Sebastyan, s. Szymona 108

Hieronim, s. Adama 182

O.

Obidziński h. TOPÓR.

Antoni, s. Wojciecha 241

Jan, s. Ignacego 242

Alexander, s. Adama 280

Marcin, s. Franciszka 292

Franciszek, s. Józefa 304

Karol, s. tegoż305

Obiezierski. *

Celestyn 21

Obniski z Obniża h. JASTRZĘBIEC.

Franciszek, syn Józefa 207

Oborski h. KOLUMNA.

Franciszek Felicyan, s. Adama 15

Jan Walenty, s. tegoż 64

Józef Ignacy, s. tegoż 65

Stanisław Józef, s. Ludwika 52

Maxymilian Onufry, s. Antoniego 95

Alexander Franciszek, (a Paulo) s. Józefa 118

Leopold Wincenty (z Ferrary) Marcin, s. Franciszka 135

Jan (Nepomucen) Marek Izydor, s. tegoż 136

Ludwik Józef Bartłomiéj, s. Wojciecha 206

Stanisław Franciszek, s. Teodora Stanisława 281

Józef Napoleon, s. tegoż 282

Obrąpalski h. LUBICZ.

Roch Maciéj, s. Daniela 311

Józef, s. tegoż 312

Antoni Nikodem, s. tegoż 313

Wojciech Ignacy, s. tegoż 314

Obrębski h. CHOLEWA.

Mikołaj Franciszek, syn Konstantego 115

Walenty Jordan, s. Mikołaja 161

Walenty, s. Ignacego 208

Paweł, s. Jana 1 Ces.

220

Alexander, s. Karola 324

Ignacy, s. Seweryna 335

Antoni Franciszek, s. Aloizego 342

Leopold Edmund, s. Wincentego 344

Obrycki h. PRUS 1.

Józef, syn Pawła 113

Stanisław, s. tegoż 146

Obuchowicz h. OBUCHOWICZ.

Michał, syn Jana 194

Władysław Jan, s. tegoż 366

d’Obyrn h. d’OBYRN.

Wiktor Salezy, s. Jakóba 351

Ochenkowski h. GRZYMAŁA.

Józef, s. Ignacego 209

Grzegórz, s. tegoż 262

Ochimowski h. DOLIWA.

Baltazar Józef, s. Franciszka 283

Oczapowski. *

Michał 14

Odechowski h. HABDANK.

Chryzostom Karol, syn Karola 201

Odolski h. KORWIN.

Józef Piotr, syn Macieja 269

Odrzywolski h. NAŁĘCZ.

Wincenty, syn Adama 2 Ces.

Oestrejcher. *

Ludwik 17

Ogiński z Kozielska h. OGINIEC.

Tadeusz, syn Michała157

Ogonowski h. OGOŃCZYK.

Jan, syn Wojciecha 126

Ogrodzieński h. PRUS 3.

Józef Witalis, syn Albina 106

Ogrodziński h. PRUS 1.

Wincenty Izydor, syn Stanisława 50

Jerzy Wojciech, s. Sebastyana 51

Ojrzanowski h. JUNOSZA.

Kajetan Dominik, syn Ludwika 129

Ksiądz Kazimiérz, s. Sebastyana 130

Jan Kanty Piotr (z Alkantary), s. Konstantego 132

Franciszek Michał, s. tegoż 131

Tytus Kacper, s. tegoż 133

Józef Antoni, s. Jana 297

Ojrzyński h. LUBICZ.

Antoni Erazm, syn Piotra 123

Jan (Ewangelista), s. Fabiana 124

Szczepan, s. tegoż 287

Okęcki h. RADWAN.

Jakób Alexy Antoni, s. Józefa 1

Michał Antoni Franciszek Józef, s. Wiktora 12

221

Jan (Nepomucen) Bartłomiéj Józef, s. tegoż 21

Onufry Tadeusz, s. tegoż 27

Paulin, s. tegoż 78

Józef, s. Onufrego 39

Piotr Antoni Stanisław Ignacy, s. Paulina 79

Okniński v. Okmiński h. OKMIŃSKI.

Maciéj, s. Jana 338

Eliasz, s. Alexandra 359

Alexander, s. Macieja360

Okniński h. OKNO.

Dominik, syn Leona 243

Jakób Ignacy, s. tegoż 244

Paweł, s. Adama 263

Alexander Wincenty, s. Modesta 326

Cypryan Konstanty, s. tegoż 325

Michał Tomasz, s. Pawła 316

Okolski z Okoła h. RAWICZ.

Michał Wincenty, syn Józefa 159

Stanisław Wincenty, s. tegoż 160

Okolski. *

Antoni 7

Okuń h. BELINA.

Edward, syn Franciszka 137

Marcin, s. Macieja 245

Antoni Felicyan, s. Stanisława 347

Stanisław Ambroży Karol, s. Marcina 365

Olechowski h. RATULD.

Ignacy, syn Jana 40

Józef, s. tegoż 41

Romuald Kazimiérz Józef, s. Wojciecha 42

Paweł, s. Jana 43

Józef Juliusz Maryan, s. Pawła 44

Witalis Piotr, s. Jana (z Matty) 73

Prym Felicyan Barnaba Onufry Antoni, s. Kazimiérza 85

Olechowski. *

Franciszek 16

Olędzki h. RAWICZ.

Mikołaj Klemens, syn Stanisława 96

Michał, s. Franciszka 138

Emeryk Leonard, s. Stanisława 147

Tomasz Mikołaj, s. tegoż 148

Adam Franciszek, s. Szymona 224

Jan, s. Leona 264

Rafał, s. Stanisława 315

Olszewski.

Jan 219

Jakób * 3

Franciszek * 8

Ambroży * 12

Hipolit Ignacy Władysław, * s. Ambrożego 13

222

Józef *19

Olszewski h. KOŚCIESZA.

Wojciech, syn Macieja 83

August Józef, s. Józefa. 171

Antoni, s. tegoż 172

Józef (Kalasanty) s. Wojciecha 279

Olszewski h. LIS.

Adam Kazimiérz, s. Wojciecha 88

Antoni, s. Jana 225

Stanisław, s. Andrzeja 230

Jakób, s. tegoż226

Kazimiérz, s. tegoż 229

Tomasz Franciszek, s. Jana 228

Łukasz Piotr, s. tegoż 227

Felix Paweł, s. Ignacego 332

Franciszek Mikołaj, s. Jakóba 331

Olszewski h. POBÓG.

Mateusz, s. Bernarda 154

Ignacy, s. tegoż 178

Adam, s. Jana 213

Wincenty, s. Wojciecha 302

Dominik, s. Kazimiérza 318

Wojciech s. Macieja 300

Olszewski h. POMIAN.

Franciszek, syn Jakóba 369

Olszewski z Olszewa h. PRUS 2.

Józef Ignacy Wawrzyniec, syn Piotra 210

Antoni, s. tegoż 211

Karol Szymon, ** s. tegoż 212 18

Olszewski h. ŚLEPOWRON.

Franciszek (Serafin) Józef Stanisław, syn Tomasza 107

Leon Józef Franciszek, s. Józefa 189

Stanisław Jan, s. Franciszka 218

Mateusz, s. Antoniego 299

Mikołaj, s. Bazylego 339

Piotr, s. Macieja 343

Olszewski h. ŚLEPOWRON z odmianą.

Jan Mikołaj, syn Mateusza 139

Leonard, s. Jana 143

Felix, s. tegoż 144

Józef Benedykt Ludwik, s. tegoż 145

Ignacy, s. Franciszka 361

Olszewski h. RAWICZ.

Leon Wincenty, s. Antoniego 149

Ignacy Romuald, s. Szymona97

Józef, s. Michała 170

Seweryn Daniel, s. Marcina 162

Stanisław Alexander, s. Pawła 266

Józef, s. tegoż 319

Olszowski z Olszowy h. PRUS 2.

223

Szymon Jakób, s. Maxyma 10

Tomasz Xawery, s. Maxymiliana 34

Lucyan Andrzéj, s. Józefa 54

Jan (Chrzciciel), s. Maxyma 58

Wincenty, s. Wojciecha 59

Hipolit Ignacy Roman, s. Józefa 74

Xawery Waleryan, s. tegoż 75

Nicefor Grzegorz Wiktor, s. Józefa 76

Florentyn Leonard, s. tegoż 77

Antoni, s. Marcelego 81

Alexander Franciszek,(a Paulo) s. Józefa 114

Franciszek Bonifacy, s. tegoż 127

Wincenty (Ferraryusz) Zenon, s. Franciszka156

Teodor Marcin, s. tegoż 187

Stanisław Józef Domicyan, s. tegoż 188

Olszyński z Olszyn h. PNIÉJNIA.

Marcin Konstanty Piotr Maurycy, s. Ignacego 103

Ołdakowski h. RAWICZ.

Franciszek Placyd Brunon, syn Franciszka Xawerego 46

Karol (Boromeusz), s. tegoż 47

Stanisław Zygmunt, s. Wojciecha 119

Adam Jan, s. tegoż 120

Erazm Onufry Jan, s. Ignacego 128

Brunon Wacław Michał, s. Kazimiérza 195

Józef Gabryel, s. Fabiana 257

Mateusz, s. tegoż 238

Mateusz, s. Tomasza 345

Walenty, s. Jana 346

Ołtarzewski h. LIS.

Stefan Idzi, s. Józefa 249

Antoni, s. Augusta 250

Jakób Filip, s. Krzysztofa 251

Seweryn, s. Ignacego 252

Damazy Władysław, s. tegoż 253

Ignacya Maryanna, córka tegoż 255

Jan (Nepomucen) Bonifacy Tadeusz, s. tegoż 254

Stanisław, s. Tomasza 284

Józef Benedykt, s. Baltazara 285

Szymon, s. tegoż 286

Franciszek, s. Augustyna 303

Felix Jan, s. Stanisława 329

Opacki h. PRUS 3.

Agnieszka Helena Konstancya, zamężna Bechon, córka Krystyna 158

Opelewski h. KOŚCIESZA.

Karol Władysław, s. Antoniego 23

Opieliński. *

Jan Walenty 6

Konstanty Józef Antoni, s. Jana Walentego 20

Oraczewski h. SZRENIAWA.

Ignacy Józef Szymon Michał, syn Karola 4

224

Edward Józef Antoni, s. Józefa 32

Antoni (z Padwy) Onufry Bazyli, s. Ignacego 33

Jerzy Fidelis, s. Andrzeja 270

Ordęga h. ŁODZIA.

Łukasz Jan (Kanty), syn Stanisława 9

Jan Felix Rajmund, s. Marcina 20

Orlewski z Orlewa na Kątach h. CIELĄTKOWA.

Józefa z Maszkowskich 2o voto Wilkońska, wdowa po Tadeuszu 288

Karol Tadeusz, s. tegoż 288

Michał Stefan Maurycy, s. tegoż 288

Julian Mścisław, s. tegoż 288

Klementyna Augusta Józefa Stefania, córka tegoż 288

Eleonora Kazimiera Alexandra, c. tegoż 288

Józefa Wiktorya Teofila, c. tegoż 288

Jan (Kanty) Stanisław, s. tegoż 289

Orliński. *

Klemens 2

Orłowski h. CHOMĄTO.

Felix Jan, syn Walentego 30

Anastazy Wiktor, s. Marcina 179

Antoni Jan (Nepomucen) Ignacy, s. Łukasza 290

Orłowski h. LUBICZ.

Antoni Józef Marcin, syn Jana 18

Stanisław Józef Jakób, s. tegoż 121

Piotr Paweł, s. tegoż 122

Wacław Michał, s. Antoniego Bernarda 158

Joachim Franciszek, s. Franciszka 317

Xawery Albin, s. Piotra Pawła 363

Orłowski h. ORLA.

Jan Konstanty, syn Ignacego 84

Orłowski h. ORŁOWSKI.

Antoni Piotr Onufry, syn Onufrego 87

Bartłomiéj Rudolf, s. Antoniego 267

Orłowski h. SAS.

Władysław Karol Franciszek (Salezy), syn Sebastyana 35

Alexander Anastazy, syn Michała 327

Orłowski h. ZŁOTORYB.

Julianna, wdowa po Józefie 14

Heliodor Józef Jakób, syn Józefa 14

Wiktorya Róża, córka tegoż 14

Orłowski. *

Ignacy 4

Ludwik 15

Ornowski h. KORCZAK.

Józef, syn Piotra 320

Orpiszewski h. JUNOSZA.

Konstanty Franciszek Januaryusz, syn Józefa 231

Lucyan Jan (Nepomucen), s. tegoż 232

Władysław Jan Paweł, s. tegoż 336

Orsetti h. ZŁOTOKŁOS.

225

Józef Ignacy, syn Jana 36

Władysław Leon, s. tegoż 37

Tomasz Alexander Ignacy, s. tegoż 38

Oryński h. WĘŻYK.

Adam, syn Franciszka 301

Orzechowski z Orzechowca h. OKSZA.

Wojciech Maciéj Kazimiérz, syn Józefa 140

Orzechowski z Orzechowic h. ROGALA.

Augustyn Michał, syn Jana 98

Teodor Felix, s. tegoż99

Szymon Ignacy, s. tegoż 100

Antoni, syn Józefa 236

Orzelski h. DRYA.

Tomasz Antoni, syn Wojciecha 364

Orzeł h. PRUS 1.

Jan, syn Wawrzyńca 348

Orzeszkowski h. KORAB.’

Seweryn Izydor, syn Stanisława 220

Osiecki h. DOŁĘGA.

Jan Kalixt Józef, syn Piotra 89

Paschalis Norbert, s. Jana 214

Ignacy Franciszek, s. Franciszka 306

Osiecki h. JASTRZĘBIEC.

Jan (Nepomucen), syn Józefa108

Ksiądz Stanisław Mikołaj, s. tegoż 109

Szczepan Adam, s. tegoż 110

Jan Łukasz, s. Walentego 111

Michał Maurycy Mateusz, s. tegoż 112

Karol Faustyn Walenty, s. Michała 150

Katarzyna z Godowskich, wdowa po Ignacym 239

Henryk, syn Ignacego239

Antoni Bonifacy, s. tegoż 239

Józef Ludwik, s. tegoż 239

Saturnina Walerya Maryanna, córka tegoż 239

Karolina Katarzyna Maryanna, c. tegoż 239

Paweł Piotr, s. Jana 330

Władysław Ignacy, s. Walentego 340

Józef Ferdynand, s. Leona 362

Osiecki h. POMIAN.

Wojciech, syn Stanisława 91

Osikowski h. ROGALA.

Konstanty, s. Piotra 353

Tadeusz Karol, s. Ignacego 354

Mikołaj Senezy, s. tegoż 355

Sylwester Andrzéj, s. tegoż 356

Osiński h. POMIAN.

Augustyn, syn Walentego 2

Jan Stanisław Ignacy, s. Leona 3

Antonina Joanna z Borowskich 1o voto Kwilecka, wdowa po Leonie 200

Osiński z Nadolnego Ośna h. WĄŻ.

226

Balbina z Lasockich, wdowa po Stanisławie153

Stanisław Alexander Wincenty, syn tegoż 153

Zofia Pelagia Antonina, c. tegoż 153

Helena, c. tegoż 153

Marya Matylda Sabina, c. tegoż 153

Antoni Józef Kazimiérz, s. Stanisława 176

Julian Walenty, s. tegoż 177

Osipowski h. ŁODZIA.

Michał Xawery Szymon Józef Stanisław, syn Franciszka 11

Stanisław Karol Alexander, s. Józefa 61

Osławski h. TRZY BELKI SRÉBRNE.

Ignacy Hilary Piotr, syn Walentego 16

Osmolski h. BOŃCZA.

Ignacy Mikołaj, syn Rafała 180

Szymon, s. Walentego 298

Osmolski. *

Wojciech 11

Ossoliński z Tęczyna h. TOPOR.

Ksiądz Wojciech Grzegorz, syn Józefa 28

Hrabia Wiktor Maxymilian Józef Starża Toporczyk, s. teg. 53. 49 Hr.

Kajetan Alexander Maxymilian Jan Florentyn Wawrzyniec, s. Jana 174

Ossowski h. DOŁĘGA.

Jan Sylwester, syn Antoniego 45

Kazimiérz Józef, s. tegoż 181

Korneliusz Hyacynt, s. Mateusza 328

Cypryan Maurycy, s. Kazimiérza 186

Ossowski h. HABDANK.

Leon, syn Stanisława 175

Ossowski h. PRUS 1.

Ignacy Kajetan, syn Jana 215

Józef Bolesław Gabryel, s. tegoż 216

Ossowski h. ROLA.

Antoni, syn Walentego 141

Konstanty, s. Józefa 142

Ossowski. *

Celestyn 5

Ostapowicz h. SKARBIEC. *

Bazyli, syn Michała 10

Ostasiński h. JUNOSZA.

Marcin Emeryk, syn Antoniego 310

Ostaszewski h. OSTOJA.

Paweł Ignacy Łukasz, syn Dawida 17

Józef Władysław, s. Jana 19

Józef Gabryel Benedykt, s. Nereusza 26

Jan, s. Jana 31

Ignacy Walenty, s. Antoniego 86

Wiktor Tomasz, s. Kajetana 152

Marceli Rafał, s. Antoniego 155

Tomasz, s. Wojciecha196

Michał, s. tegoż 197

227

Józef, s. tegoż 198

Adam, s. tegoż 223

Antoni Jan, s. Franciszka 233

Fabian Sebastyan, s. Franciszka 234

Karol Jakób, s. Bartłomieja 271

Franciszek Ludwik, s. Wojciecha 273

Antoni s. tegoż 274

Karol Sebastyan, s. Tadeusza293

Antoni Teodor, s. Walentego 321

Ignacy Szczepan, s. Tadeusza 337

Jan (z Matty), s. Józefa 105

Walenty Xawery Ludwik, s. Jana 203

Piotr Walenty Michał, s. Kazimiérza352

Szczepan Franciszek (Xawery), s. Tomasza 367

Ostaszewski. *

Felix 9

Ostojski h. OSTOJA.

Wawrzyniec, syn Tomasza 295

Ostromęcki h. POMIAN.

Andrzéj Mikołaj, syn Karola 163

Jan, s. Adama 164

Wincenty Dyonizy, s. tegoż 165

Józef Wincenty Hyacynt, s. tegoż 166

Stanisław, s. tegoż 167

Antoni Leopold Marcin, s. Leona 368

Ostroróg h. NAŁĘCZ.

Henryk Adolf Stanisław, syn Antoniego 29

Hrabina Rozalia z Głogowskich, wdowa po Andrzeju Mikołaju Józefie 26. 5.Hr.

Leopold Władysław, syn Andrzeja Mikołaja Józefa26. 5.Hr.

Ostrowicki h. DOŁĘGA.

Ludwik Bartłomiéj, syn Pawła 151

Stanisław, s. Michała 357

Józef, s. tegoż 358

Ostrowski z Ostrowa h. GRZYMAŁA.

Ludwik, syn Antoniego 13

Franciszek Xawery Wojciech Mikołaj, s. tegoż 57

Julian, s. Stanisława 204

Karol Ludwik, s. tegoż 205

Ostrowski h. KORAB.’

Jan Wincenty Kacper, syn Franciszka Antoniego Jana Nepom. 90

Wojciech Ignacy Jan (Nepomucen), s. Michała 5

Konrad, s. Tomasza 8

Ignacy Błażéj, s. Alexego 60

Kazimiérz Walenty, s. Teodora 62

Ignacy, s. tegoż 63

Ostrowski h. KORCZAK.

Franciszek Wincenty, syn Stanisława 235

Ostrowski h. NAŁĘCZ.

Józef Walenty, syn Walentego 221

Ostrowski h. NIECZUJA.

228

Paweł, syn Mikołaja 199

Alexander, s. tegoż 257

Antoni, s. Walentego 256

Tomasz Wincenty, s. Józefa 272

Julian Walenty, s. Antoniego 322

Tomasz, s. tegoż 323

Jan, s. tegoż 22

Józef Kwiryn, s. Sylwestra 25

Szymon Jan (Chrzciciel), s. Franciszka 67

Kazimiérz Wiktor, s. tegoż 68

Agata Apolonia, córka Onufrego 69

Franciszek Antoni, s. tegoż 70

Alexy Andrzéj, s. Antoniego 71

Ostrowski h. OKSZA.

Leon Julian, syn Ignacego 93

Ostrowski h. RAWICZ.

Józef, syn Michała 94

Stanisław Tomasz, s. Józefa 116

Tadeusz, s. tegoż 153

Julian, s. Wojciecha 217

Ignacy Tomasz, s. Piotra 333

Hrabia Atanazy Jacenty, s. Tomasza 80 27 Hr.

Wiktor Alexander Kazimiérz, s. Wojciecha 82

Józef, s. Stanisława 125

Ostrowski h. ŚLEPOWRON.

Anzelm, syn Szymona 278

Teodor, s. Józefa 260

Alexander Jakób Ignacy, s. tegoż 259

Ignacy, s. Antoniego 261

Wojciech, s. Ludwika296

Ostrowski h. TĘPA PODKOWA.

Felix Alexander, syn Antoniego 349

Rufin Andrzéj, s. tegoż 350

Ostrowski h. TOPÓR.

Teodor, syn Macieja 341

Ostrowski h. DĄBROWO-KORAB.’ *

Hilary, syn Józefa 1

Ostrzeniewski h. JUNOSZA.

Filip, (Nereusz), syn Andrzeja 202

Romuald, s. Filipa (Nereusza) 268

Ostrzeszewicz.

Eleonora z Morzkowskich, wdowa po Janie 294

Tadeusz Józef, s. Jana 294

Ostrzykowski h. BRODZIC.

Bonifacy, syn Tomasza 55

Benedykt Piotr, s. tegoż 56

Stanisław, s. Kazimiérza 72

Wawrzyniec Euzoliusz, s. tegoż 190

Paweł Andrzéj, s. tegoż 193

Albin Kazimiérz Stanisław, s. Jana 191

229

Saturnin Franciszek Leonard, s. tegoż 192

Petronella, zamężna Szrednicka, córka Tomasza 248 S.

Teodora, zamężna Słomkowska, c. tegoż 249 S.

Osuchowski h. GOZDAWA.

Leon Julian, syn Pawła 258

Jan Urban, s. tegoż 275

Ośniałowski Wojna h. TRĄBY.

Andrzéj Jakób, syn Wojciecha 6

Antoni Erazm, s. Józefa 7

Emilian Józef, s. Stanisława 24

Roman Dominik Kajetan, s. Grzegorza 92

Otffinowski Jaxa h. GRYFF.

Tomasz Stanisław Kazimiérz, syn Jana 104

Otocki h. DOŁĘGA.

Napoleon Józef, syn Marcina48

Jan (Nepomucen), s. tegoż 49

Franciszek (Borgiasz) Maciéj, s. Rocha 101

Walenty Józef, s. tegoż 102

Józef Benedykt, s. Maxymiliana 117

Szymon Tadeusz Karol, s. tegoż 182

Mikołaj Hyacynt, s. tegoż 183

Bolesław Józef Ignacy, s. Alexandra 184

Konstanty Maurycy, s. tegoż 185

Józef, s. Szymona 168

Felicyan Antoni, s. tegoż 169

Józef Szymon, s. Felicyana 277

Owczarski.

Konstanty Emilian, syn Ludwika 246

Władysław, s. tegoż 247

Alexander Ludwik, s. tegoż 248

Owsiany h. RAWICZ.

Konstanty Antoni, syn Ludwika 276

Ludwik Józef Alexander, s. Konstantego 291

Owsiany h. ROLA.

Antoni Roch, syn Józefa 307

Józef Gabryel Jakób, s. Józefa 308

Maryanna Anna Zofia Karolina, córka tegoż 309

Ożarowski h. RAWICZ.

Hrabia Adam, syn Piotra 66 32 Hr.

Piotr (z Alkantary) Tomasz, s. Onufrego 240

Dyonizy Leon Antoni, s. Mateusza 334

Hrabia Ludwik, s. Kajetana 33 Hr.

Hrabia Konstanty, s. Franciszka 34 Hr.

Hrabia Kazimiérz, s. tegoż 43 Hr.

Ożegalski h. KOŚCIESZA.

Stanisław, s. Józefa 222

230

P.

Pacewicz h. ORLA.

Józef Grzegórz Wincenty, syn Kazimiérza 114

Paciorkowski h. GRYFF.

Stanisław Damazy Dominik, syn Xawerego 120

Franciszek (Xawery) Tomasz, syn Antoniego 121

Marcin, s. Andrzéja 122

Adam Julian, s. Antoniego 184

Paderewski h. JELITA.

Jacek Roch, syn Kacpra 387

Józef Bonawentura, s. Jacka 407

Pajewski h. JELITA.

Leon, syn Mateusza 123

Walenty, s. tegoż 124

Walenty Franciszek (Salezy), s. tegoż 125

Franciszek, s. Rocha 185

Tomasz Kantuary, s. tegoż 186

Wojciech, s. Jakóba 534

Ignacy, s. Andrzeja 485

Jakób, s. Marcina 501

Jan, s. tegoż 502

Felix, s. tegoż 503

Stanisław, s. Jana 504

Wiktor Zenon, s. Franciszka 599

Pajęcki h. KORAB.’

Mateusz Franciszek, syn Józefa 436

Palimączyński. h. LARYSSA.

Donat, s. Władysława535

Paliński.

Paweł, s. Grzegorza 763

Palm. *

Jakób 15

Pancer h. PANCER.

Hyacynt Roch, syn Franciszka 536

Felix Felicyan, s. Wojciecha 600

Teodor Andrzéj, s. tegoż 601

Michał, s. tegoż 602

Antoni Wincenty, s. tegoż 603

Papiewski h. GRYFF.

Izydor, syn Tomasza 256

Ignacy Jakób, s. Gabryela 771

Paprocki h. JASTRZĘBIEC.

Karol Tomasz, s. Józefa 334

Jan (od Krzyża) Józef Wincenty, s. Bonawentury 388

Franciszek (Salezy) Grzegórz Józef, s. tegoż 389

Klemens Joachim, s. tegoż 390

Stefan Maciéj Norbert, s. Romualda 392

Palemon Zygmunt, s. tegoż 391

Teodor Franciszek (Salezy), s. Józefa 476

231

Józef Wawrzyniec Stanisław, s. Antoniego Kacpra Alexandra 505

Paprocki h. OGOŃCZYK.

Franciszek Kajetan, s. Franciszka 282

Paprocki h. JELITA.

Michał Józef (a Capertino) z Jawora, syn Adama 154

Scholastyka z Dąbskich z Jawora, wdowa po Adamie 155

Paprocki h. CHOLEWA.

Hieronim, s. Mateusza 475

Jan, s. tegoż 604

Paprocki.

Józef Melchior 92

Antoni * 4

Paprowicz. *

Grzegórz 36

Parasiewicz h. BROCHWICZ.

Michał, s. Walentego 372

Parczewski h. NAŁĘCZ.

Ignacy Józef Tomasz, s. Fabiana 80

Parol h. NAŁĘCZ.

Maciéj, syn Jakóba 668

Paruszewki h. ROGALA.

Augustyn Anioł Józef, s. Józefa 144

Parys h. PRAWDZIC.

Jan Teodor Nikodem, s. Michała 109

Józef Łukasz, s. Jana 697

Paschalski h. SAS.

Ignacy Jacenty **, syn Franciszka 437 6

Józef, s. tegoż 408

Paschalski. *

Franciszek 16

Paszewski h. GODZIEMBA.

Jan, syn Onufrego 680

Władysław Onufry Walenty, s. Jana 688

Walenty Maxymilian Tadeusz, s. tegoż 689

Edmund Felix, s. tegoż 690

Paszkiewicz h. RADWAN.

Jan Józef, syn Mikołaja 187

Hyacynt Wojzbun, s. Tomasza 200

Michał Kazimiérz Wojzbun, s. Lucyda 201

Michał Dyonizy Wincenty Wojzbun, s. Dyonizego 453

Julian Wojzbun, s. Tomasza 466

Paszkowicz h. GROTY.

Alexander Antoni, syn Andrzeja 649

Apolinary Tytus Michał, syn Edwarda 698

Władysław Ignacy Roman, s. Alexandra 745

Paszkowicz. *

Baltazar 35

Paszkowski h. PŁOMIEŃCZYK.

Ignacy Franciszek, s. Antoniego 335

Paszkowski h. ZADORA.

232

Dominik 48

Roman, syn Piotra 795

Paszkowski. *

Antoni 7

Pawlikowski h. CHOLEWA.

Antoni Szymon na Pawlikowicach, s. Tomasza 628

Alexander Franciszek na Pawlikowicach, s. tegoż 629

Julia z Prokopowiczów, wdowa po Józefie Wojciechu 746

Karol Konrad, s. Józefa Wojciecha 746

Pawliszczak. *

Dymitry 8

Pawłowski h. JASTRZĘBIEC.

Antoni Wincenty, ** s. Franciszka 148 1

Antoni Ignacy Emeryk, s. Antoniego 149

Kalixt Jan (Kanty) s. Franciszka 336

Zygmunt (Xawery) Wincenty, s. Antoniego 150

Karolina Julianna Maryanna Barbara, córka tegoż 151

Pawłowski h. KORWIN.

Jan Napoleon, s. Antoniego 686

Jan Gwalbert, s. Andrzeja 806

Szymon, s. tegoż 807

Antoni Gerwazy, s. Michała 816

Karol Jan, s. tegoż 817

Pawłowski h. PORECA. *

Anastazy, s. Michała 29

Alexander, s. Anastazego 33

Pawłowski h. ŚLEPOWRON.

Józef Franciszek, s. Mikołaja223

Pawłowski. *

Antoni 14

Pączkowski h. LUBICZ.

Józef (Kalasanty) Jakób Ignacy, s. Jakóba 687

Pągowski h. POBÓG.

Ignacy Franciszek, s. Bartłomieja 127

Józef Marcelli, s. Rocha 178

Piotr Jan Paweł, s. Kacpra 224

Jan (Nepomucen), s. tegoż 225

Maxym Józef z Roxyc, s. Jana 337

Hipolit Roch z Roxyc, s. tegoż 338

Waleryan z Roxyc, s. Józefa 396

Wiktor Kazimiérz, s. Gabryela 477

Bolesław Józef Franciszek Xawery, s. Łukasza 430

Pągowski h. SULIMA.

Michał Alfons, s. Michała 674

Pechman. *

Edward Karol, syn Ferdynanda 51

Pełczyński.

Michał Edward Felix, syn Michała 650

Hipolit Józef, s. tegoż651

Alexander Maciéj Kazimiérz, s. t. 652

233

Pepłowski h. GOZDAWA.

Jan Bartłomiéj Ludwik,** syn Józefa 53 46

Leon Władysław August, s. tegoż 54

Perkowski h. PERETYATKOWICZ.

Klemens, s. Grzegorza 410

Michał Franciszek, s. tegoż 412

Felix, s. tegoż 411

Jan, s. tegoż 413

Stanisław, s. tegoż 409

Wojciech,** s. Stanisława 591 44

Piotr Jan (Kanty), s. Kazimiérza 592

Perkowski h. PIERZCHAŁA.

Bonifacy Alojzy, syn Felixa 516

Fabian, s. tegoż 517

Walenty, s. tegoż 518

Andrzéj, s. Walentego 538

Stanisław, s. Jakóba 539

Kacper, s. Fabiana 537

Józef, s. Kazimiérza 709

Paweł, s. Piotra 747

Franciszek, s. Klemensa 748

Mikołaj Wincenty, s. Piotra 772

Stanisław, s. Franciszka 786

Maciéj, s. Jana 801

Tomasz, s. tegoż 802

Petrulewicz h. PRUS 3.

Józef Ignacy, s. Michała 606

Wincenty Aubert, s. tegoż 605

Franciszek Floryan, s. tegoż 607

Petrykowski h. PAPRZYCA.

Ignacy Apolinary, s. Macieja 583

Petrykowski. *

Praxeda z Krankowskich, wdowa po Antonim i dzieci: 25

Alexander Paweł, s. Antoniego 27 25

Helena Paulina, córka tegoż 25

Filipina Joanna Maryanna, c. tegoż 25

Petzold. *

Xawery 34

Pęczelski h. PIŁAWA.

Karol, s. Franciszka 83

Wincenty Leon, s. Szymona 179

Pęczkowski h. GRZYMAŁA.

Ignacy, syn Ludwika 130

Kazimiérz, s. tegoż 131

Pękalski h. ODROWĄŻ.

Wojciech Filip, s. Wojciecha 815

Pękosławski h. HABDANK.

Grzegorz Józef Kajetan Skuba, syn Stanisława 39

Kazimiérz Waleryan Skuba, s. tegoż 40

Józef Kazimiérz Erazm, s. tegoż 115

234

Tyburcyusz Stanisław Walenty Skuba, s. Józefa 140

Józef Joachim Walenty Skuba, s. tegoż 141

Leopold Engelbert Walenty Skuba, s. tegoż 142

Antoni Adolf Walenty Skuba, s. tegoż 143

Floryan Jan Skuba, s. Kazimierza 627

Wiktor Ferdynand Skuba, s. tegoż 707

Hipolit Kassyan Skuba, s. tegoż 708

Pęski h. RAMULT.

Stanisław, s. Cypryana 729

Pęszyński h. CHOLEWA.

Antoni (Abbat) Wincenty (Lewita), s. Jakóba 246

Antoni, s. Andrzeja 375

Jakób, s. tegoż376

Michał, s. Ludwika 679

Pętkowski h. JASTRZĘBIEC.

Michał Polikarp Ignacy, syn Józefa 506

Józef Walenty, s. tegoż 507

Tomasz, s. tegoż 508

Pętkowski h. OSTOJA.

Józef, syn Piotra 341

Tomasz, s. tegoż 342

Pętkowski h. PERNUS.

Ignacy Augustyn, s. Karola 247

Wiktor Hieronim, s. tegoż 257

Leopold (Xawery), s. tegoż 258

Felicyan Ludwik, s. tegoż 259

Jan (Kanty) Edward, s. tegoż 438

Antoni Felix, s. tegoż 439

Karol Marceli, s. Piotra 486

Stanisław Wacław Mateusz, s. tegoż 487

Pętliński h. POBÓG.

Piotr 147

Philippi. *

Karol 12

Phull h. PHULL. *

Eugeniusz, syn Karola Ludwika Augusta 22

Piasecki h. JANINA.

Maciéj Kazimierz z Piasek, syn Józefa 95

Wojciech Felix Maciéj z Piaseczna, s. Wawrzyńca 339

Józef Benedykt z Piaseczna, s. Tomasza 454

Alexander z Piaseczna, s. Joachima 488

Tadeusz Władysław z Piasek, s. Macieja 96

Piasecki h. RAWICZ.

Wojciech Tyburcyusz Józef, syn Tomasza 188

Wincenty (Ferrary) Ignacy, s. tegoż 302

Piasecki h. ZABAWA.

Piotr Jan, syn Jana 427

Piaskowski h. JUNOSZA.

Ignacy, syn Karola 202

Wojciech Fortunat, s. Teodora 343

235

Kazimierz Fryderyk Jan, s. Ludwika 645

Józef Andrzéj, s. Jana373

Marcin Karol, s. Ruperta 803

Piaszczyński h. OSTOJA.

Wawrzyniec Roman, s. Floryana 440

Karol Joachim Szymon, s. Joachima 441

Tadeusz Floryan, s. Maxymiliana 442

Stanisław, s. tegoż 443

Piątkowski h. GRZYMAŁA.

Jan Felix, syn Jana 818

Piątkowski h. KORAB.’

Felix Konstanty, s. Karola 44

Jan (Kanty), s. tegoż 45

Julia z Lachowskich, wdowa po Wincentym 681

Stanisław Julian Wincenty, s. Wincentego 681

Antoni, s. tegoż 681

Wincenty Ryszard, s. tegoż 681

Franciszka Julianna Antonina, córka tegoż 681

Adam, s. Andrzeja 653

Piątkowski. *

Wincenty 30

Piechowski h. LELIWA z odmianą.

Jan Jakób z Kosbut Skoczek, s. Jana 493

Józef Wojciech z Kosbut Skoczek, s. tegoż 494

Karol Bogusław z Kosbut Skoczek, s. tegoż 495

Karol z Kosbut Skoczek, s. Stanisława 496

Michał Alexander z Kosbut Skoczek, s. tegoż 615

Teofil Hipolit z Kosbut Skoczek, s. tegoż 617

Stanisław Xawery z Kosbut Skoczek, s. tegoż 616

Piegłowski h. NAŁĘCZ.

Wincenty Michał Franciszek, syn Michała Felixa 98

Filip z Piegłowa, s. Tomasza 203

Franciszek Xawery Andrzéj z Piegłowa, s. Filipa 210

Karol Stanisław z Piegłowa, s. tegoż 211

Tytus Makary Januaryusz z Piegłowa, s. tegoż 212

Anna Klementyna z Piegłowa, córka tegoż 213

Prospona Leona Romula z Piegłowa, c. tegoż 214

Konstancya Krystyna Pelagia z Piegłowa (zamężna Cieszkowska), c. tegoż 214 C.

Aniela Franciszka z Piegłowa (zamężna Mazurkiewicz), c. tegoż 295 M.

Joanna Maryanna z Piegłowa (zamężna Zdanowska), c. tegoż 216 Z.

Piekarski h. ROLA.

Konstanty Wojciech, syn Tomasza 431

Kazimiérz Roman, s. tegoż 556

Walenty, s. Stanisława 630

Jan, s. tegoż 631

Józef Wojciech, s. Konstantego 590

Władysław Mikołaj, s. Kazimiérza 684

Rafał Antoni, s. Stanisława 804

Pieniążek h. ODROWĄŻ.

Jan Wojciech, syn Piotra 91

236

Felixa Higin, s. Michała 132

Stanisław Zygmunt, s. tegoż 133

Jakób Leonard, s. tegoż 134

Karol Rafał, s. tegoż 135

Prot Felix, s. Ludwika 204

Jakób Stanisław, s. Marcina 478

Tomasz Gracyan, s. tegoż 268

Antoni Norbert, s. Michała 787

Pieniążek h. ODROWĄŻ z odmianą.

Dominik Andrzéj z Kruzlowa, syn Jana 84

Stanisław Wojciech z Kruzlowa, s. Adama 126

Wiktor Józef Napoleon Dyzma z Kruzlowa, s. Antoniego 304

Albin Roman Kazimiérz z Kruzlowa, s. tegoż 303

Antoni Tadeusz z Kruzlowa, s. Jana (Kantego) 432

Witalis Floryan z Kruzlowa, s. Wincentego 699

Henryk z Kruzlowa, s. Dominika 85

Apolonia Zuzanna, zamężna Matuszewska z Kruzlowa, córka tegoż 248 M.

Pieńkowski h. SUCHEKOMNATY.

Ignacy, syn Łukasza 99

Dyonizy, s. tegoż 165

Wincenty, s. tegoż 166

Mikołaj, s. tegoż 167

Józef, s. Franciszka, wnuk Mikołaja 248

Baltazar, s. Szymona 377

Jan (Kanty), s. Andrzeja 455

Jan, s. Szymona 584

Michał na Pieńkach, s. Stanisława 557

Konstanty na Pieńkach, s. Franciszka 691

Józef, s. Franciszka, wnuk Mateusza 585

Józef, s. Jana 788

Daniel Baltazar, s. tegoż 789

Ignacy, s. Stanisława 796

Felix Bonifacy, s. Bonifacego 819

Pietrasiewicz h. LELIWA z odmianą.

Józef Bonawentura Alexy, syn Alexego 456

Piędzicki h. TOPACZ.

Aloizy, syn Jana (Nepomucena) 284

Karol, s. tegoż285

Piętka h. POMIAN.

Antoni Bernard, syn Łukasza164

Franciszek Ludwik, s. Maxymiliana 226

Ludwik Andrzéj, s. Tomasza 249

Wawrzyniec Hipolit, s. Piotra 332

Krzysztof Franciszek, s. Gabryela 333

Franciszek Damazy, s. Marcina 393

Paweł Antoni Jan, s. tegoż 509

Michał, s. Bartłomieja 479

Antoni Józef, s. Walentego 526

Fabian Sebastian, s. tegoż 558

Walenty, s. Mateusza 790

237

Piętka h. ŚLEPOWRON.

Tomasz, syn Mikołaja 189

Joachim, s. Andrzeja 378

Joachim, s. Adama 379

Kazimiérz Wacław, s. Andrzeja 444

Jan, s. tegoż 428

Józef Piotr, s. Benedykta 467

Franciszek Andrzéj, s. tegoż 468

Wawrzyniec, s. Sebastyana 559

Maciéj Alexander, s. Piotra 560

Józef, s. tegoż 710

Piotr, s. Tomasza 762

Pigłowski h. SOKOLA.

Adolf Antoni, syn Kacpra 110

Michał Nikodem Świętosław, s. tegoż 269

Antoni Erazm Kacper, s. tegoż 519

Pigulski. *

Andrzéj 23

Pikarski h. PÓŁKOZIC.

Baltazar, syn Filipa 275

Pilchowski h. JASTRZĘBIEC.

Józef Piotr, syn Konstantego 305

Henryk, syn tegoż 306

Franciszek Michał, s. tegoż 307

Pilchowski h. ROGALA.

Józef, syn Jana 97

Jan Karol Ignacy, s. Pawła 116

Wincenty Anastazy Franciszek (Xawery), s. tegoż 117

Jakób Paweł, s. Bartłomieja Tymoteusza 414

Kazimiérz Józef Ignacy Bibersztejn, s. Józefa 632

Józef Antoni Bibersztejn, s. tegoż 633

Tadeusz Henryk Bibersztejn, s. tegoż 634

Xawery Władysław Bibersztejn, s. tegoż 635

Pilecki h. CIOŁEK.

Tomasz Ignacy, syn Józefa 415

Pilitowski h. BRODZIC.

Piotr, syn Szymona 168

Wincenty Teofil Alexander Konstanty, s. Jana 374

Rajmund Piotr August, s. tegoż 618

Piłsudzki h. PIŁSUDZKI.

Antoni, syn Jana 359

Pinabel de Varier.

Ludwik Sylwester, syn Jana Karola 1 Cesar.

Piniński h. JASTRZĘBIEC.

Antonina Justyna, zamężna Zaborowska, córka Wawrzyńca 179 Z.

Adam, s. tegoż 6

Pintowski h. GRZYMAŁA.

Wojciech Józef, s. Stanisława 286

Cypryan, s. tegoż 287

Piński h. BRODZIC.

238

Marceli Antoni, syn Józefa 586

Eugeniusz Michał, s. tegoż 587

Kacper Melchior Baltazar, s. tegoż 588

Ksiądz Wiktor Józef Wincenty, s. tegoż 730

Piński h. LUBICZ.

Franciszek Konstanty, syn Serafina 276

Mikołaj, syn tegoż 277

Pioro h. BOŃCZA.

Łukasz, syn Szymona288

Piotr Jakób, s. Jana 289

Andrzéj, syn Szymona 290

Piotrkowski h. NIECZUJA.

Wojciech, syn Kajetana 764

Piotrowski h. HABDANK.

Błażej Jan z Matty, syn Mikołaja 520

Kazimiérz Ignacy, s. tegoż 711

Maxymilian Kazimiérz, s. Kazimierza 750

Piotrowski h. JUNOSZA.

Józef, syn Sebastyana190

Sebastyan Felix Ignacy, s. tegoż 191

Ignacy, s. Jana561

Stanisław Bonifacy, syn Tomasza 562

Jakób Jan, s. Mateusza 563

Maxymilian Wacław Edmund, s. Jana 749

Piotrowski h. ŚLEPOWRON.

Adam Ignacy Ludwik Korwin, syn Andrzeja 69

Stanisław Andrzéj Ignacy Korwin, s. tegoż 70

Henryk Ferdynand Korwin, s. tegoż 71

Jan Antoni Korwin, s. tegoż 72

Andrzéj Korwin, s. tegoż 73

Stanisław, s. Tadeusza 619

Piotrowski h. TĘCZYC. *

Walenty Jan, syn Jakóba 5

Piramowicz.

Jan (Nepomucen), syn Mikołaja 457

Pisarski h. SRZENIAWA.

Maciéj, syn Jana 291

Felix Paweł, s. Macieja 429

Pisarzowski h. STARYKOŃ.

Adam Paweł Józef, syn Jakóba 215

Józef Walenty Filip Witalis, s. Michała 216

Stanisław (Kostka) Ludwik, syn Józefa 800

Piszczatowski h. PRUS 1.

Marcin, syn Mateusza 394

Marcin Wiktor, s. Wojciecha 808

Piwkowski. *

Tomasz 38

Piwnicki h. LUBICZ.

Stanisław Józef, syn Dominika ** 278 19

Ignacy Ludwik Jan (Nepomucen) Dominik, s. Aloizego 654

239

Adolf Stanisław Teodor, s. Stanisława 693

Gustaw Alexy, s. Adolfa 694

Zygmunt Gabryel, s. tegoż 695

Pląskowski h. OKSZA.

Ignacy Piotr Andrzéj, syn Józefa 28

Seweryn Tadeusz Szymon, s. Ignacego 29

Maxymilian Marceli Erazm, s. tegoż30

Kajetan Cypryan, s. Michała 31

Plejewski h. LUBICZ.

Franciszek Antoni z Plejewa, syn Franciszka Jerzego 510

Pleszczyński. *

Piotr 37

Plewiński h. PRUS 3.

Tadeusz Szymon, syn Piotra 773

Jan Julian Henryk, s. tegoż 774

Plewiński.

Edward Ludwik Eustachy, syn Franciszka 718

Władysław Andrzéj Jan, s. tegoż 719

Plewczyński. *

Stanisław 11

Plichczyński h. RADWAN.

Józef Paweł, syn Jana 489

Plichta h. PÓŁKOZIC.

Jan(Ewangelista) Tomasz, syn Teodora 3

Ignacy Antoni, s. Ignacego 82

Ignacy Piotr, s. Teodora 169

Antoni Onufry, s. Ignacego 170

Jan, s. tegoż 171

Pliszczyński. *

Stanisław 3

Pluciński h. SZELIGA.

Ignacy, syn Józefa 646

Pluciński.

Paulina (z Wejgertów), wdowa po Grzegorzu 675

Józef Alexander Konstanty, s. Grzegorza 675

Wanda Paulina Balbina, c. tegoż 675

Teodor * 41

Płachecki h. HAUBICKI.

Ferdynand, syn Władysława 783

Płaszczyński h. LUBICZ.

Wojciech, syn Macieja 700

Ludwik Antoni Maciéj, s. tegoż 701

Pławiński h. PLATER.

Hieronim Ignacy, syn Stanisława 608

Narcyz Leonard Atanazy, s. tegoż 609

Płocki h. PRAWDZIC.

Adam, syn Stanisława 610

Płodowski h. LESZCZYC.

Władysław Jan, syn Jana 623

Płodowski h. LUBICZ.

240

Walenty, syn Jana 311

Andrzéj, s. Walentego 421

Ignacy, s. tegoż 422

Piotr, s. Walentego 423

Józef, s. tegoż 424

Płonczyński h. GLAUBICZ.

Andrzéj Mikołaj, syn Macieja 316

Jan (Nepomucen) Piotr, s. tegoż 469

Izabella (z Łuszczewskich) 1o voto Gagatkiewicz, wdowa po Antonim 470

Stanisław Leopold, syn Antoniego 470

Ignacy Ludwik Karol, s. tegoż 470

Alexandra Teodora Julianna, córka tegoż 470

Jan (Chrzciciel) Aloizy Władysław Piotr, s. Macieja 172

Płoński h. PRUS 1.

Ludwik, syn Fabiana 521

Piotr Paweł, s. Jakóba712

Ignacy Józef, s. Krzysztofa 3 Cesar.

Sylwester Kacper, s. Mikołaja 775

Wojciech Jerzy, s. tegoż 776

Paweł Piotr, s. Stanisława 791

Józef Alexander, s. Andrzeja 813

Piotr Paweł, s. tegoż 814

Płoński h. PLATER.

Ksiądz Łukasz, syn Antoniego 260

Marcin, s. tegoż 262

Mateusz, s. tegoż 263

Walenty, s. tegoż 264

Stanisław, s. Łukasza 261

Alexander, s. tegoż 527

Michał Julian, s. Alexandra 648

Płoski h. PRUS 1.

Józef Konstanty, syn Jana 352

Apolinary Maryan, s. Józefa 353

Leon, s. Jana 354

Ludwik, s. tegoż 355

Płużański h. RADWAN.

Leon Franciszek, syn Jakóba 721

Józef, s. Jana 720

Płużański.

Jan 458

Pniewski h. JASTRZĘBIEC.

Antoni Onufry Józef, syn Jana 77

Tekla z Jarczyńskich, wdowa po Walentym 192

Alexander Maciéj, syn Walentego 192

Maryan Bernard, s. tegoż 192

Józefa Teodozya, córka tegoż 192

Stanisław, s. Kazimiérza 198

Klemens, s. tegoż 250

Paweł Eryk, s. Antoniego 318

Antoni, s. Jana 360

241

Bartłomiéj, s. tegoż 361

Stanisław, s. tegoż 511

Heliodor, s. Wincentego 655

Edward, s. Antoniego 78

Rudolf, s. tegoż 79

Jan Felix, s. Walentego 322

Stefan Antoni, s. tegoż 323

Stanisław Ludwik, s. tegoż 324

Podbielski h. TRZASKA.

Cypryan Damazy, syn Adama 87

Marceli Julian, s. tegoż 88

Andrzéj Marcin Stanisław, s. Pawła 327

Antoni Jan Franciszek, s. tegoż 328

Piotr Paweł, s. Wawrzyńca 325

Napoleon, s. tegoż 326

Kazimiérz Tomasz (z Akwinu), s. Jakóba 416

Marcyanna Salomea Barbara, zamężna Gorzeńska, córka Pawła 487 G.

Podajewski. *

Adam 39

Podczaski h. ROLA.

Józef Ernest, syn Romana 101

Roman Kajetan, s. tegoż 102

Teodor Józef Walenty, s. Michała 292

Felix Józef, s. tegoż 293

Joachim, s. Karola 294

Kacper Maciéj, s. Stanisława 362

Jan, s. Jana 480

Jan (Nepomucen) Piotr, s. Ignacego 481

Albin, s. Jana 482

Dyonizy Franciszek, s. Floryana 647

Stanisław Józef Jakób, s. Jakóba 751

Romuald Karol Augustyn, s. tegoż 752

Felix, s. Floryana 797

Podczaski h. ŚLEPOWRON.

Tomasz Adam, syn Antoniego 433

Podhorodeński h. KORCZAK.

Franciszek (Salezy) Kajetan, Bożydar, syn Józefa 180

Leon Gaudenty Tadeusz, Bożydar, s. tegoż 295

Podkoński h. RAWICZ.

Jan (z Matty) Antoni (z Padwy), syn Franciszka 67

Podlecki h. NAŁĘCZ.

Jan, syn Andrzeja 417

Podleski v. Podlewski h. PORAJ.

Ignacy Franciszek (Salezy), syn Ignacego 356

Napoleon Antoni, s. Wincentego 820

Podlodowski h. JANINA.

Spirydyon Felicyan Norbert, syn Adama 81

Teobald Józef (Kalasanty), s. tegoż 251

Podoski h. JUNOSZA.

Gabryel, syn Michała Hieronima 112

242

Julian Andrzéj Leon z Podosia, syn Antoniego Stanisława 363

Gabryela Maryanna z Podosia, córka tegoż 364

Ignacy (Lojola) Stanisław(Kostka) Sabin z Podosia, s. tegoż 380

Kazimiérz Ludwik, s. Mateusza 784

Pogonowski h. OGOŃCZYK.

Konstanty Kazimiérz, syn Józefa 128

Onufry Marcin, s. Tomasza 512

Jan Łukasz, s. Szymona 624

Franciszek, s. Piotra 798

Pogorzelski h. KRZYWDA.

Władysław, syn Krzysztofa 308

Tomasz, s. tegoż 309

Mateusz, s. Wiktora 497

Kazimiérz Grzegorz, s. Bartłomieja 498

Wojciech, s. Tomasza566

Zacharyasz Józef, s. Macieja 567

Marcin, s. Kazimiérza 568

Jan, s. tegoż 569

Tomasz, s. tegoż 570

Antoni, s. Franciszka 571

Marcin Adam, s. Adama 572

Wojciech, s. Antoniego 573

Mateusz, s. Macieja 574

Franciszek, s. tegoż 575

Józef Piotr, s. Walentego 576

Ignacy, s. Szymona 577

Jakób, s. Antoniego 578

Tadeusz Szymon, s. tegoż 579

Adam, s. Kazimiérza 611

Ksiądz Franciszek Andrzéj, s. tegoż 564

Grzegorz Alexander, s. tegoż 565

Antoni, s. Wawrzyńca 765

Jan, s. Bernarda 766

Marcin, s. Zacharyasza Józefa 785

Pohl.

Karol, syn Zygmunta 270

Pohorecki h. SAS.

Roman Wincenty, syn Ignacego 205

Wincenty Ignacy, s. Józefa 381

Gustaw, s. Wincentego 499

Poklękowski z Poklękowa h. NAŁĘCZ.

Eugeniusz Alexander, syn Tomasza 41

Józef, s. tegoż 42

Pokłoński h. ŚLEPOWRON.

Alexander, syn Stanisława 490

Józef, s. tegoż 491

Mikołaj Konstantyn, s. tegoż 620

Pokrzywnicki h. BOŃCZA.

Marcelli Tomasz, syn Józefa 103

Jakób Onufry, s. Franciszka 217

243

Gertruda Maryanna, zamężna Markiewicz, córka Józefa 408 M.

Poleski h. KRZYWDA.

Tomasz Euzebi, s. Franciszka 492

Konstanty Lambert, s. Michała 782

Poleski h. PORAJ.

Antoni Walenty, syn Michała 397

Sabin Józef, s. Józefa 398

Kazimiérz Antoni, s. tegoż 399

Aniela Józefa Astrea, córka tegoż 400

Erazma Petronella, c. tegoż 401

Joanna, c. tegoż 402

Józef Seweryn Walenty, s. Ambrożego 809

Poletyło h. TRZYWDAR.

Hrabia Jan, syn Wojciecha 36 28 Hr.

Hrabia Aloizy Józef Antoni, s. tegoż 35 29 Hr.

Polikowski h. JUNOSZA.

Antoni Maciéj, syn Ignacego 340

Polkowski h. JASTRZĘBIEC.

Józef, syn Ignacego 725

Jan (z Dukli), s. tegoż722

Wojciech Floryan, s. tegoż 724

Ksiądz Paweł Cypryan, s. tegoż 723

Ksiądz Piotr, s. Wojciecha 821

Wawrzyniec, s. tegoż 822

de Pollin v. Pollini h. POLLINI.

Roman Piotr Kacper Józef, syn Kacpra 434

Alexander Stanisław Kacper Józef, s. tegoż 435

Połeć. *

Michał 28

Pomarzański.

Felix Piotr 365

Pomaski h. POŁOTA.

Cypryan, syn Franciszka Xawerego 540

Teofil Zygmunt, s. tegoż 541

Andrzéj, s. Jakóba 682

Józef, s. Jana 713

Hipolit, s. tegoż 714

Pomianowski h. POMIAN.

Felix Antoni Ignacy, syn Jana 11

Alexander, s. Teodora 173

Józef Jan Piotr (z Alkantary), s. tegoż 271

Pomianowski h. ŚLEPOWRON.

Nikodem Korneli, syn Tadeusza 296

Karol Jan, s. tegoż 297

Jan, s. Walentego 513

Jan, s. Wawrzyńca 593

Jan Mikołaj Antoni, s. Walentego 656

Roman Wawrzyniec, s. Tadeusza 754

Pomorski h. TRZY GWIAZDY.

Mateusz Jakób, syn Jakóba 382

244

Antoni, s. tegoż 383

Maciéj Pacyfik, s. tegoż 384

Michał, s. tegoż 385

Poniatowski h. JUNOSZA.

Wiktor, syn Józefa 676

Ponikiewski h. TRZASKA.

Jan Baltazar, syn Antoniego 89

Maciéj Wiktor, s. Kajetana 90

Władysław, s. Józefa 136

Stanisław Antoni, s. tegoż 366

Ponikowski. *

Franciszek 31

Poniński h. ŁODZIA.

Xawery Antoni, s. Franciszka Xawerego 75

Gwidon, s. tegoż 76

Popczyński h. JELITA z odmianą.

Stanisław, syn Wawrzyńca 471

Popiel h. SAS.

Stanisław Marek, syn Jana 715

Karol Władysław, s. Stanisława 810

Popiel h. SULIMA.

Konstanty Michał Ignacy Eustachy Chościak, syn Pawła 7

Alexy, s. Wincentego 119

Hipolit Maryan Filip Chościak, s. Onufrego 227

Józef Onufry Antoni Chościak, s. tegoż 228

Popielnicki. *

Andrzéj 9

Popkowski h. LESZCZYC.

Ignacy Walenty, syn Wojciecha 528

Wincenty Szymon, s. Franciszka 529

Franciszek, s. Antoniego 530

Leopold Klemens, s. tegoż 612

Popkowski h. POMIAN.

Franciszek, syn Stanisława 544

Szymon, s. tegoż 545

Jan Kacper, s. Józefa 546

Mikołaj Ambroży, s. tegoż 548

Leopold Jan, s. Augustyna 547

Alexander Apolinary, s. tegoż 550

Jan Stanisław, s. tegoż 549

Poplewski.

Kazimiérz Józef Kleofas, s. Marcina 669

Stanisław Ludomił Marcin, s. tegoż 670

Popławski h. DRZEWICA.

Maciéj, syn Andrzeja 799

Popławski h. JASTRZĘBIEC.

Leon Geroncyusz, syn Józefa43

Jakób Józef (Kalasanty) Ignacy, s. tegoż 55

Felix Izydor, s. tegoż 56

Jan (Chrzciciel) Aloizy Paweł, s. tegoż 57

245

Erazm Antoni Józef, s. tegoż 58

Józef, s. Jana 152

Piotr z Popław Rudy, s. Tomasza 386

Klementyna Maryanna Filipina, zamężna Godlewska, córka Jana (Chryzostoma) 635 G.

Popławski h. ŚLEPOWRON.

Filip Jakób, syn Wojciecha 17

Józef Waleryan, syn Benedykta 33

Walenty Jan, s. Józefa ** 34 21

Popławski h. TRZASKA.

Ksiądz Tomasz, syn Felicyana 640

Popławski. *

Jan 45

Popowski h. POBÓG.

Karol Antoni, syn Wojciecha329

Piotr Celestyn, s. Jana 716

Grzegorz Andrzéj, s. Antoniego 767

Teofil Bonawentura, s. tegoż 768

Wojciech, s. tegoż 769

Poradowski h. KORAB.’

Szczepan Adam Emanuel Kopik na Poradowie, syn Adama Kacpra 137

Poraziński h. RAWICZ.

Piotr Filip, syn Antoniego 403

Paweł Hieronim Józef, s. tegoż 404

Wojciech Stanisław, s. Franciszka 551

Dominik Jakób Wacław, s. tegoż 657

Porczyński h. JASTRZĘBIEC.

Maxym Karol, syn Wojciecha 252

August Ludwik Józef, s. Antoniego 298

Antoni Felix Atanazy, s. Kajetana 418

Józef, s. Maxyma 589

Porębiński h. PRUS 1.

Stanisław (Kostka) Klemens, syn Ignacego 636

Porębski h. BOGORYA.

Józef, syn Jana 2 Cesar.

Porowski h. OKSZA.

Józef Filip Antoni, syn Adama 199

Hipolit Roch, syn Józefa 761

Porowski h. PORONIA.

Marcin, syn Tadeusza445

Antoni, s. Kazimiérza446

Kazimiérz, s. Stefana 447

Jan, s. Marcina 448

Józef Franciszek, s. Krzysztofa 460

Ignacy, s. Macieja 552

Paweł, s. tegoż 553

Andrzéj, '73. Jana 613

Piotr, s. Stefana 677

Wojciech, s. Wojciecha 253

Franciszek, s. Stanisława 367

Tomasz, s. Wawrzyńca 731

246

Ludwik, s. Macieja 811

Poths h. TRÓJSTRZAŁ.

Fryderyk Jerzy, syn Henryka 4

Krystyan, s. tegoż 18

Ludwik, s. tegoż 19

Emilia, zamężna Phull, córka tegoż 20

Porzycki h. DĄBROWA.

Mikołaj, syn Antoniego 554

Postawka. *

Józef 24

Ludwik 26

Potkański h. BROCHWICZ 2.

Fabian Otto Leon, syn Antoniego 14

Eustachy Ludwik, s. tegoż 15

Henryk Wincenty, s. tegoż 16

Franciszek, s. tegoż 37

Szczepan Jan Adam, s. Tadeusza 49

Barbara Maryanna z Ejdziatowiczów, wdowa po Antonim 405

Kalixt Józef, syn Antoniego 405

Witold Jan Teressyan, s. tegoż 405

Gustaw Stanisław, s. tegoż 405

Cezaryusz Julian, s. Jacka 658

Potocki h. LUBICZ.

Franciszek (Xawery) Andrzéj Ignacy z Potoka, syn Józefa 27

Potocki h. PIŁAWA.

Michał 5

Hrabia Alexander 21 16 Hr.

Hrabia Franciszek Stanisław Józef, syn Wincentego 157 14 Hr.

Jan Aloizy, s. Franciszka Piotra 158

Antoni, s. Józefa 272

Leon, s. Stanisława 395

Hrabia August, s. Alexandra 16 Hr.

Hrabia Stanisław, s. tegoż 16 Hr.

Hrabina Marya z Górskich 17 Hr.

Potocki h. SZELIGA.

Florentyn, syn Wawrzyńca 273

Mikołaj, s. Florentyna 279

Macie Edmund, s. tegoż 319

Leon Klemens, s. tegoż 320

Tymoteusz Paweł, s. tegoż 321

Ignacy Michał, s. Teodora 738

Waleryan Franciszek, syn Teodora 739

Kalixt, s. tegoż 740

Ludwika Agnieszka, córka tegoż 741

Katarzyna Tekla, c. tegoż 742

Potrykowski h. ODROWĄŻ.

Teofil Julian, syn Walentego 459

Potulicki h. GRZYMAŁA.

Kacper Piotr Alexander, syn Michała 153

Potworowski h. DĘBNO.

247

Xawery Bogusław, syn Andrzeja 299

Ferdynand Jerzy, s. tegoż 300

Powiatowski h. ŚLEPOWRON.

Stanisław, syn Piotra 419

Pozowski h. DĘBNO.

Ignacy Kajetan Kazimiérz, syn Walentego 145

Rafał Paweł Kanty, s. tegoż 472

Pożaryski h. BEŁTY.

Wincenty Brunon, syn Alexandra 542

Poznański h. BOŻAWOLA.

Stefan Michał, syn Wincentego 755

Damian Franciszek Józef, s. tegoż 756

Józef Kandyd Maryan, s. tegoż 757

Justyna Wincenta Eufemia, córka tegoż 758

Pracki h. POŹNIAK.

Hilary Bonifacy, syn Ignacego 732

Prażmowski h. BELINA.

Józef Felix Józef (Kalansanty), syn Franciszka 13

Kacper Jan (Chrzciciel), s. tegoż 60

Paweł Jan, s. tegoż 62

Felicyan Antoni z Prażmowa, s. Stefana 406

Nestor Damazy Ignacy, s. Józefa 461

Prażmowski. *

Adam Józef Ignacy, syn Józefa Felixa 42

Prądzyński h. GRZYMAŁA.

Józef, syn Wojciecha 229

Tomasz, s. tegoż 230

Wincenty Józef, s. Stanisława ** 344 50

Teressa (z Lipskich), wdowa po Józefie 420

Józef Maryanna, c. Józefa 420

Antonina Michalina Serafina, córka tegoż 420

Wiktorya Sabina, c. tegoż 420

Ignacy Mirosław Erazm, s. tegoż 420

Sebastyan z Prądna, s. tegoż 726

Prendowski h. KORWIN.

Ludwik Ignacy Jacenty, syn Andrzeja 743

Prendowski.

Wojciech 104

Preszel h. TRZCINIEC.

Ludwik 118

Pretwitz h. WCZELE.

Józef Wincenty, syn Teodora159

Ludwik Adam, s. tegoż 160

Preuss. *

Ferdynand 18

Próchnicki h. KORCZAK.

Apolinary Idzi Karol, syn Karola 625

Felix Karol, s. tegoż 704

Prokuli h. JASTRZĘBIEC.

Konstanty Julian, syn Macieja 174

248

Stefan, s. tegoż 175

Proniewicz h. DOŁĘGA.

Onufry Rajmund, syn Franciszka 659

Jan Kazimiérz, s. tegoż 660

Ludwik Andrzéj, s. tegoż 661

Prosiński h. RAWICZ.

Wawrzyniec, syn Piotra 641

Tomasz, s. tegoż 642

Józef, s. Jakóba 777

Proszkowski h. ŁADA.

Ignacy Alexander, syn Felixa594

Erazm, s. Wawrzyńca8

Seweryn Karol, s. tegoż 9

Piotr Paweł, s. tegoż 10

Franciszek (Xawery) Mikołaj, s. Wincentego 63

Konstanty, s. Felixa 462

Proszyński h. LUBICZ.

Ludwik, syn Jerzego 265

Prusiecki h. PRUS 3.

Stanisław Hyacynt, syn Pawła 683

Bolesław Jan (Chrzciciel), s. tegoż 792

Prusinowski h. TOPÓR.

Jan, syn Józefa 580

Pruski h. LELIWA.

Kazimiérz Benedykt, syn Bonawentury 218

Julian Pantaleon, s. tegoż 219

Faustyn Karol Jan, s. tegoż 310

Pruski h. PRAWDZIC.

Józef Mikołaj Antoni, syn Kacpra 483

Alexander Jan (Baptysta), s. tegoż 484

Pruski h. PRUS 2.

Stanisław Mateusz, syn Stanisława 207

Pruski.

Teressa z Stobieckich, wdowa po Józefie 692

Pruszak h. LELIWA.

Alexander Paweł, syn Józefa 176

Konstanty Jan Józef Jerzy, s. Alexandra 280

Tomasz Alexander Napoleon Makary, s. tegoż 281

Pruszkowski h. ODROWĄŻ.

Marcin, s. Adama 147

Franciszek, s. Idziego 345

Łukasz, s. tegoż 522

Leon, s. tegoż 523

Józef, s. tegoż 643

Mateusz Eustachy, s. Pawła 733

Wiktor, s. Macieja 736

Walenty, s. Tomasza 735

Stanisław, s. tegoż 734

Paweł, s. Zygmunta 778

Antoni, s. tegoż 779

249

Pruszkowski h. OGOŃCZYK.

Franciszek Marcin, syn Jana 64

Walery Tyburcyusz, s. tegoż 65

Pruszyński h. OGOŃCZYK.

Wincenty, syn Marcina 368

Konstanty, s. Jana 793

Pruszyński h. RAWICZ.

Jakób Ignacy, syn Wawrzyńca 581

Franciszek Wojciech, s. Józefa 702

Antoni, s. tegoż 703

Pryami h. KOLUMNA.

Wincenty Leon, syn Stanisława 74

Felix Walenty, s. tegoż 195

Antoni, s. tegoż 220

Przanowski h. NOWINA.

Wojciech Józef, syn Wojciecha 595

Przedpełski h. JASTRZĘBIEC.

Piotr Justyn Stefan, syn Jacka 138

Maryan Józefat, s. Hyacentego 181

Klemens Józef, s. tegoż 182

Konstanty Konrad, s. Jacka ** 194 2.

Adam, s. Wincentego 312

Szymon, s. Ignacego 313

Bonifacy, s. Jana 314

Mikołaj, s. Ignacego 621

Benedykt, s. tegoż 622

Maryanna z Szczańskich, wdowa po Felixie183

Konstanty Mikołaj, syn Felixa 183

Alexander Franciszek, s. tegoż 183

Józef, s. Piotra500

Przeniewski h. KORAB.’

Teodor Marcin Gustaw, syn Józefa 514

Przeradowski h. PÓŁKOZIC.

Edward Franciszek (Xawery) Wojciech, syn Michała 208

Karol Jan, s. tegoż 209

Polikarp Jan, s. Ludwika 425

Emilia Maryanna, córka tegoż 426

Józefa z Pudłowskich 2° voto Bońkowska, wdowa po Ludwiku Przeradowskim 510 B.

Przeradzki h. JASIEŃCZYK.

Franciszek (Xawery) Klemens, syn Łukasza93

Piotr Kalixt, s. tegoż 94

Felix Adam, s. Michała 113

Antoni, s. Hipolita 794

Prześlakiewicz. *

Mikołaj 17

Przesmycki h. PAPRZYCA.

Paweł, syn Jana 662

Wincenty, s. Kazimiérza 663

Presser. *

Franciszek 48

250

Władysław 49

Przewłocki h. PRZESTRZAŁ.

Franciszka z Rożańskich, wdowa po Dominiku 644

Klemens Łukasz Kazimiérz, syn Dominika 644

Wincenty Andrzéj, s. tegoż 644

Jan Michał Władysław, syn tegoż 644

Kajetan, s. tegoż 644

Seweryn, s. tegoż 644

Walery Damazy, s. tegoż 644

Zenon, s. Konstantego 759

Józef, s. tegoż 824

Przewoski h. PRZEWOSKI.

Jan Franciszek, syn Stefana 463

Xawery Hipolit, s. tegoż 464

Dominik August, s. tegoż 637

Antoni, s. Stanisława 671

Antoni Franciszek, s. Gracyana 727

Przezdziecki h. PRUS 1.

Józef Edward, syn Wincentego 234

Jan (Chryzostom), s. tegoż 235

Marcin, s. Bartłomieja 236

Wojciech, s. tegoż 237

Piotr Paweł, s. tegoż 238

Mateusz, s. Adama 239

Marcin Stanisław, s. Ambrożego 241

Józef, s. tegoż 240

Michał, s. Jana 346

Piotr Paweł, s. Bartłomieja 347

Józef, s. tegoż 348

Franciszek Bonawentura, s. Wojciecha 369

Karol Rajmund, s. Wincentego 582

Franciszek, s. Stanisława 672

Bernard, s. Kalixta 760

Antoni, s. Stanisława 780

Floryan, s. tegoż 781

Fabian, s. Kacpra 823

Przezdziecki.

Wawrzyniec Roch, s. Franciszka 231

Adam, s. Jana 232

Michał, s. Franciszka 233

Przezdziecki h. ROCH 3.

Tadeusz Szymon Pierzchała, syn Jana 524

Przyborowski h. SULIMA.

Dominik August Kajetan, syn Józefa370

Wojciech Stanisław Józef Jan(Kanty), s. tegoż 473

Leopold, s. Stefana 531

Franciszek (Salezy), s. tegoż 532

Przybylski h. NOWINA.

Walenty Kazimiérz, syn Antoniego 555

Bernard Ludwik, s. Jakóba 614

251

Maciéj Tomasz Sylwester Melchior, s. Krzysztofa 664

Rafał, s. Jakóba 744

Przybyłowski. *

Michał 10

Przybysławski h. JASIEŃCZYK.

Hiacynt Michał, syn Józefa 543

Przybyszewski h. GRZYMAŁA.

Klemens, syn Ignacego 626

Przyjemski h. RAWICZ.

Józef Apoloniusz Stanisław (Kostka), syn Tomasza161

Przyłęcki h. SRZENIAWA.

Wojciech Tadeusz, syn Józefa 474

Jan (Nepomucen) Antoni z Przyłęk, s. Stefana 638

Karol, s. Józefa 685

Przyłubski h. PORAJ.

Edmund Apolinary, syn Ignacego 2

Jan Antoni, s. Rajmunda 12

Hipolit Napoleon, s. Ignacego 26

Józef Adam, s. tegoż 162

Stanisław Edmund, s. Felicyana 266

Józef Alexander, s. Stanisława 351

Przyłuski h. LUBICZ.

Amilkar Adam Telesfor, s. Jacka 221

Baltazar Felix, s. Michała 349

Emeryk, s. Andrzeja 525

Antoni, s. Wincentego 639

Przyłuski h. ŚLEPOWRON.

Łukasz Franciszek, syn Bartłomieja 357

Ludwik, s. tegoż 358

Przyrembel. *

Michał 43

Przysiecki h. NOWINA.

Józef (Kalasanty) Tomasz Wojciech, s. Bartłomieja465

Karol Teodor, s. tegoż 678

Przystański. *

Stanisław 40

Psarski h. JASTRZĘBIEC.

August Ludwik Bartłomiéj z Psar, syn Hipolita 22

Ewaryst Szymon (Juda) z Psar, s. Józefa 23

Hipolit z Psar, s. tegoż 24

Julian Adam, s. Stanisława 32

Teodor Józef Alexander z Psar, s. Jana 52

Antoni Piotr Fabian z Psar, s. Władysława 59

Kajetan Michał Stefan Jan z Psar, s. Andrzeja 105

Józef z Psar, s. Łukasza 108

Ignacy Piotr Andrzéj z Psar, s. Ludwika 106

Stanisław (Kostka) z Psar, s. Łukasza 107

Nepomucena z Bratkowskich, wdowa po Walentym z Psar139

Joanna Agnieszka Zofia z Psar, córka Walentego 139

Andrzéj Michał z Psar, s. tegoż 139

252

Jan (Nepomucen) Stanisław z Psar, s. tegoż 139

Felix Xawery z Psar, s. Hipolita 330

Konstancya z Modzelewskich, wdowa po Wincentym z Psar 449

Edward Antoni Konstanty z Psar, s. Wincentego 449

Romuald Błażéj z Psar, s. Bonawentury 737

Alexander Teodor z Psar, s. Wincentego 450

Władysław Zenon Adam z Psar, s. tegoż 451

Konstanty Aloizy z Psar, s. tegoż 452

Ignacy Stefan z Psar, s. Wojciecha 770

Józefa Julianna Eleonora, zamężna Zarębina, c. Józefa 115 Z.

Pstrokoński h. BUDZISZ v. PAPARONA.

Ignacy Piotr Julian, s. Bogumiła 25

Rafał Rufin Waleryan Józefat, s. t. 51

Kajetan Rudolf, s. Felixa 196

Juliusz Ignacy Wincenty, s. teg. 197

Pstrokoński z Pstrokoni h. BUDZISZ v. PAPARONA.

Antoni Wincenty Anastazy, s. Marcina 86

Pstrokoński h. PORAJ.

Antoni Dezyderyusz z Bużenina, s. Xawerego 242

Erazm, s. Wojciecha 317

Wincenty (Ferrary) Ignacy (Lojola) z Bużenina, s. Franciszka (Xawerego) 371

Józef Franciszek z Bużenina, s. Macieja 515

Florentyna z Łączkowskich, wdowa po Józefie Baltazarze z Bużenina 596

Franciszek Maxymilian, s. Felixa 254

Adam z Bużenina, s. Józefa 696

Henryk Ignacy Franciszek z Bużenina, s. tegoż 705

Waleryan Marceli z Bużenina, s. tegoż 706

Michał Korneliusz z Bużenina, s. tegoż 728

Pszonka h. JANINA.

Wojciech Stanisław, syn Józefa 177

Pszczołkowski h. JASTRZĘBIEC.

Antoni, syn Wiktora 805

Puchalski h. ŚLEPOWRON.

Hilary Paweł, syn Wincentego 243

Kajetan, s. Kazimiérza 244

Michał, s. Michała 753

Puchała h. PUCHAŁA.

Alexander, syn Pawła1

Emilian Antoni Felicyan Alexy, s. Józefa 46

Kalixt Edward Józef, s. Józefa 47

Kazimiérz Wiktoryn Adam, s. Józefa Alexandra 66

Tomasz, s. Józefa 163

Antoni Felix, s. Karola 129

Puciatycki.

Jan 61

Pudłowski h. KOŚCIESZA.

Wincenty, syn Kajetana 222

Józef Hugon Ignacy, s. Łukasza 274

Łukasz Antoni Józef Stanisław (Kostka), s. Rajmunda 301

Pułaski h. ŚLEPOWRON.

253

Piotr Paweł, syn Walentego 245

Antoni Paweł na Pułaziach, s. Pawła 255

Felicyan, s. Kacpra 597

Wojciech, s. Alexandra 533

Mateusz, s. Rocha 665

Michał, s. tegoż 666

Ksiądz Aloizy Joachim, s. tegoż 667

Purzycki h. DOLIWA.

Hilary, syn Grzegorza 598

Pusch h. KORUN. *

Jerzy Bogumił, syn Krystyana 32

Edward, s. Jerzego Bogumiła47

Puszet de Puget h. PUSZET.

Ignacy Stanisław Marya, syn Stanisława 206

Jan Kacper, s. Filipa 331

Konstanty Judyt, s. Antoniego 673

Puternicki. *

Józef 3

Pytlewski. *

Maxymilian 20

Pytowski h. NOWINA.

Michał Hieronim, syn Adama 111

R.

Rabiński h. ŁODZIA.

Felix, syn Michała 695

Rabiński. *

Antoni 10

Raciborski h. RAWICZ.

Jan, syn Piotra634

Tadeusza, s. Macieja 635

Wilhelm Paweł, s. tegoż 636

Walenty, s. tegoż 777

Kazimiérz, s. tegoż 778

Piotr, s. Krzysztofa 637

Ludwik Nikodem, s. Franciszka Piotra 730

Władysław Felix, s. tegoż 731

Krzysztof, s. Jana 760

Grzegorz, s. Antoniego 550

Grzegorz, s. Walentego 551

Józef, s. Krzysztofa 552

Karol, s. Mateusza 567

Wojciech, s. tegoż 568

Walenty Onufry, s. Benedykta 574

Wojciech, s. tegoż 575

Grzegorz, s. tegoż 576

Adam, s. Sebastyana 577

254

Mateusz, s. tegoż 578

Weronika, córka Benedykta 579

Racięcki h. POMIAN.

Andrzéj, s. Adama 59

Franciszek, s. Hieronima 569

Eugeniusz Józef Jan, s. tegoż 570

Ludwik Jan (Nepomucen) Job, s. Jana 129

Benon Michał Aloizy, s. Onufrego 329

Stanisław Jan Józef, s. Ignacego 642

Ignacy, s. Ignacego 803

Raczyński h. NAŁĘCZ.

Marcelli Konstanty Henryk, syn Jana 3

Franciszek Xawery Michał Ignacy, s. Kajetana 225

Jan Stefan, s. Jakóba 226

Franciszek, s. tegoż 323

Teofil Jakób, s. Józefa 256

Edward Xawery Józef, s. tegoż 324

Julianna Rozalia, c. tegoż 325

Emilia Joanna Eufrozyna, córka tegoż 326

Wojciech Antoni Józef, s. tegoż 353

Franciszek Mikołaj, s. tegoż 755

Ewa z Suchodolskich, wdowa po Janie 330

Rozalia Kordula, córka Jana 331

Petronela Rozalia Klotylda, c. tegoż 332

Florentyna Antonina z Garczyńskich, wdowa po Kazimiérzu 426

Stefan Bonawentura Antoni, s. Kazimiérza 426

Wincenty (Ferraryusz), s. Alexandra 462

Bartłomiéj Wincenty, s. Kacpra 606

Andrzéj Aloizy, s. Stanisława 2 Ces.

Radgowski h.OSTOJA.

Antoni, syn Macieja 638

Radke h. RADKE.

Jan Teofil, syn Jana Fryderyka 333

Radlicki h. KORAB’.

Maryanna Barbara, zamężna Jaskłowska, córka Józefa 313 I.

Napoleon Henryk, syn tegoż 65

Radłowski h. WILCZEWSKI.

Adam, syn Marka 399

Radoliński h. LESZCZYC.

Stanisław Andrzéj Atanazy, syn Piotra 22

Roman Wiktor, s. tegoż 23

Alexander Eustachy Piotr, s. tegoż 24

Włodzimiérz Teofil, s. tegoż 25

Ludwik, s. tegoż 417

Izabella Kunegunda Marya Salomea, 1mo v. Walewska, 2do v. Guillaume, c. tegoż 313

G.

Antoni Józef, s. Macieja 227

Jan, s. tegoż 228

Wojciech Jakób, s. Ludwika 283

Radomiński h. PRUS 2.

255

Jakób Ignacy, syn Jana 80

Wacław Michał, s. tegoż 79

Jan Aloizy Prosper, s. Franciszka 334

Radomski.

Maryanna z Koprowskich, wdowa po Józefie 335

Antoni, syn Józefa 335

Leopold Józef Anastazy, s. tegoż 335

Radomyski h. RAWICZ.

Hieronim Franciszek Józef, syn Antoniego 496

Ludwik, s. Piotra 618

Antoni, s. tegoż 688

Mateusz, s, tegoż 687

Radoński Skarbek h. HABDANK.

Antoni Stefan, syn Jana 180

Jakób Pantaleon Ignacy, s. teg. 524

Olimpia Justyna, córka Stanisława 181

Alexandra Julia Helena, c. teg. 182

Karol (Boromeusz) Józef Ignacy, s. Anastazego 662

Alfons Jan (Kanty) Remigiusz, s. Karola 671

Radoński h. JASIEŃCZYK.

Marcin, syn Tomasza 6

Tadeusz, s. Andrzeja 66

Szczepan Adam, s. Jana 310

Florenty Józef Kazimiérz, s. tegoż 196

Radoszewski h. OKSZA.

Ignacy Józef Alexander, syn Józefa 115

Alexander Konstanty Michał, s. tegoż 116

Franciszek (Serafin) Antoni Dyonizy Boxa, s. Rocha 155

Józefat Andrzéj Piotr Franciszek Boxa, s. tegoż 156

Wincenty Teofil Boxa, s. Antoniego 595

Wincenty Jan (Chryzostom) Boxa, s. Walentego 756

Albin Kazimiérz Boxa, s. tegoż 786

Waleryan Leo Boxa, s. tegoż 787

Radoszkowski Bourmeister h. SZALA.

Jan, syn adoptowany Stanisława 2

Oktawiusz Wincenty, s. Jana 179

Radowiecki. *

Józef 18

Radwan h. RADWAN.

Wincenty Henryk Anastazy, syn Antoniego 515

Paweł Antoni, s. tegoż 700

Józef Jakób, s. tegoż 701

Radwan.

Antoni 418

Michał * 1

Radwański h. RADWAN.

Kajetan, syn Walentego 463

Kazimiérz, s. Jakóba 580

Radyszkiewicz h. PYPKA.

Jan Klemens, syn Wincentego 555

256

Józef (Kalasanty) Maryan, s. teg. 556

Ireneusz Gracyan, s. tegoż 581

Radziątkowski h. HABDANK.

Karol Tymoteusz, syn Jana 5

Radzicki h. NAŁĘCZ.

Józef Jan Bogusław, syn Józefa 18

Radziejowski h. JUNOSZA.

Józef, syn Felixa 406

Jan, s. tegoż 405

Oswald, s. tegoż 439

Radziejowski h. RAWICZ.

Rafał Rudolf Gabryel, syn Teodora 481

Radzikowski h. OGOŃCZYK.

Antoni Michał Franciszek, syn Ignacego 553

Teodor Emeryk, s. tegoż 554

Wojciech, s. Cypryana 746

Adam, s. Bartłomieja 747

Wenanty, s. Pawła 761

Tomasz, s. Jana 791

Radzimiński h. LUBICZ.

Jakób, syn Wawrzyńca 311

Jan, s, tegoż 312

Józef, s. tegoż 313

Andrzéj, s. Mikołaja 497

Wincenty (Ferraryusz) Gaspar Melchior Baltazar, s. Teodora 170

Marcellina Tekla Anna, córka t. 337

Franciszek Ignacy, s. Jana 607

Jacenty Jan, s. tegoż 608

Wincenty (Ferraryusz), s. Antoniego680

Gabryel, s. Wincentego 779

Józef Stanisław Jan Mikołaj, s. Adama 284

Ewa, c. Antoniego 285

Franciszka Katarzyna Zofia, c. t. 286

Klemens Felix, s. Teodora 336

Gorgoniusz Mikołaj Maryan, s. Tadeusza 464

Honorata z Idzikowskich, wdowa po Maurycym Antonim 657

Alexander Jacek, s. Maurycego Antoniego 657

Ignacy Ludwik, s. tegoż 657

Julian Jan, s. tegoż 657

Aniela Ewa Franciszka, zamężna Fijałkowska, córka Teodora 20 F.

Radziński h. PORAJ.

Józef Benedykt, syn Jana 435

Radziszewski h. RADWAN.

Jan Dominik Stanisław, syn Urbana 302

Franciszek, ** s. Tadeusza 303 3

Ksiądz Bartłomiéj, ** s. Antoniego 506 23

Ksiądz Tomasz, s. tegoż 507

Antoni Michał Józef, ** s. Idziego 540 8

Ludwik Bartłomiéj, s. tegoż 541

Antoni Ignacy, s. Tadeusza 612

257

Józef Ignacy, s. Leona 626

Radziszewski.

Fryderyk Wincenty, syn Tomasza 361

Radziwiłł h. TRĄBY.

Książę Michał Hieronim Karol, syn Michała 171

Radzymiński h. LIS.

Mateusz, syn Jana 388

Paweł, s. Wawrzyńca 449

Radzymiński h. LUBICZ.

Zefiryn Konstanty Józef, syn Tadeusza 374

Rajecki Dunin h. ŁABĘDŹ.

January Bogusław August, syn Wincentego 681

Rajski h. DUBENITZ.

Franciszek (Xawery), syn Jana 12

Czesław Antoni Ignacy, s. Franciszka 46

Rajski z Rajska h. KIETLICZ.

Daniel Kacper Ignacy, syn Ignacego 370

Rakowiecki h. ROLA.

Wincenty Paweł, syn Józefa 400

Salwator Józef Melchior, s. teg. 498

Władysław Bogumił, s. Franciszka 739

Teodor, s. tegoż 762

Rakowiecki h. LELIWIN. *

Józef (Kalasanty), syn Józefa35

Wiktor Paweł, s. tegoż 36

Rakowski h. KOŚCIESZA.

Adam Senezyusz Józef, syn Pawła 427

Tytus Kacper Stefan, s. tegoż450

Józef, s. Franciszka 516

Rakowski h. LUBICZ.

Otton, syn Jana 147

Ignacy Piotr, s. Stanisława 148

Franciszek (Xawery) Mikołaj, s. Franciszka 582

Stanisław Marcin, s. tegoż 583

Xawery Michał, s. tegoż 584

Joachim, s. Kazimiérza 682

Felix Hipolit, s. Eustachego 451

Jan (Nepomucen), s. Józefa 710

Maxymilian Józef Łukasz, s. teg. 711

Rakowski h. TRZYWDAR.

Bonifacy Grzegorz, syn Franciszka 212

Felix Ignacy Donat, s. Antoniego 213

Placyda Teressa, córka tegoż 214

Joanna z Unierzyskich, wdowa po Stanisławie 215

Eleonora Barbara Justyna, córka Stanisława 215

Maryanna Barbara Walerya, c. tegoż215

Antonina Lucyna, c. tegoż 215

Anna, c. tegoż 215

Antonina z Łyszczyńskich, wdowa po Mikołaju 216

Marya Oktawia, c. Mikołaja 216

258

Izabella Rozalia, c. tegoż 216

Walerya Aniela, c. tegoż 216

Kazimiérz Maciéj Antoni, s. Jakóba 217

Seweryn Gabryel, s. Stanisława 127

Jan, s. Joachima 128

Jan Kazimiérz Wiktor, s. Jana 257

Alexander, s. Mikołaja 282

Floryan Wojciech Antoni, s. Macieja 239

Tytus Kasper Maciéj Napoleon, s. Wojciecha 240

Jan, s. Ferdynanda 465

Bartłomiéj, s. Joachima 466

Kunegunda z Sadkowskich, wdowa po Tomaszu 517

Władysław Jakób Lucyan, s. Tomasza 517

Franciszek, s. Józefa 709

Andrzej Kitkiewicz, s. Wawrzyńca 613

Wincenty Kitkiewicz, s. tegoż 702

Aniela, zamężna Łaska, córka Antoniego 86 Ł.

Szymon Wincenty Kitkiewicz, s. Wawrzyńca 4 Cesar.

Ramotowski h. DROGOMIR.

Józef, syn Bernarda 381

Wiktor, s. Macieja 382

Rapacki h. LUBICZ.

Felix, syn Ludwika 453

Elżbieta z Wolskich, wdowa po Wincentym198

Alexander Maciéj, s. Wincentego 198

Wincenty Józef, s. Michała 454

Michał, s. Franciszka 596

Wawrzyniec, s. Wojciecha 597

Franciszek, s. Michała 1 Cesar.

Rapacki h. WARNIA.

Andrzéj, syn Jakóba 712

Rapczyński h. TOPÓR.

Stanisław, syn Stanisława 508

Rasinowski. *

Walenty 27

Rassumowski. *

Karol 38

Rastawiecki h. SAS.

Baron Ludwik Mikołaj Adam, s. Andrzeja 21 2 B.

Raszewski h. GRZYMAŁA.

Narcyz Wilhelm, syn Józefa 287

Maurycy Mateusz, s. Jana (Nepomucena) 375

Leopold Chryzostom, s. tegoż 376

Wojciech, s. Jana (Nepomucena) 377

Dyzma, Marceli, s. tegoż 482

Raszowski h. GRZYMAŁA.

Antoni Bazyli Alexander, syn Wincentego 713

Jan Wit, s. tegoż 714

Ratajewicz h. RĘKOPIÓR.

Józef Grzegorz, syn Antoniego 52

259

Stanisław (Kostka) Franciszek (Xawery), s. tegoż 199

Jan, s. Stanisława 328

Ludwik Rajmund, s. Kajetana 499

Witold Józef, s. Wojciecha 619

Jan, s. Ludwika 738

Ratomski h. KOŚCIESZA.

Dorota z Batowskich, wdowa po Antonim 354

Zefiryn Kazimiérz, s. Antoniego 355

Stanisław Antoni Jan, s. tegoż 356

Wincenty Rajmund, s. tegoż 357

Leander Błażéj, s. tegoż 452

Ratyński h. ŁABĘDŹ.

Tomasz, syn Wojciecha 483

Kazimiérz Gracyan Tomasz, s. Bonawentury 536

Jan Konstantyn Grzegorz, s. teg. 537

Józef Benedykt, s. Mateusza 571

Ludwik, s. tegoż 572

Franciszek, s. tegoż 585

Stanisław Michał Adam, s. Augustyna 627

Józef Alexander, s. Andrzéja 715

Michał, s. tegoż 724

Ratyński h. ŚLEPOWRON.

Antoni, syn Bartłomieja 763

Jan Stanisław, s. tegoż 764

Rauer.

Wiktorya z Głuszyńskich, żona Józefa 732

Jan Józef, syn Józefa 732

Wiktor Adam, s. tegoż 732

Emilia Krystyna, córka tegoż732

Rawa h. PIŁAWA.

Jan, syn Michała 725

Antoni, s. tegoż 726

Rawa h. RAWICZ.

Józef Wojciech, syn Mateusza 765

Regulski h. FALK.

Józef 338

Regulski h. RAWICZ.

Ignacy Michał Karol, syn Jana 601

Reinhard h. RENARD z odmianą.

Karol Samuel, syn Jana Stefana 455

Reinschmidt. *

Alexander 25

Reklewski z Reklewa h. GOZDAWA.

Michał Hieronim, syn Józefa 241

Leon Alexander, s. tegoż 242

Aniela z Ławskich, wdowa po Karolu 314

Józef Ignacy Kryspin, s. Karola 314

Ignacy Mikołaj Antoni, s. tegoż 314

Antoni Anatolf, s. tegoż 314

Jan Aloizy, s. tegoż 314

260

Łukasz Florentyn, s. Michała 339

Rekosz h. OSTOJA.

Franciszek, syn Maciéja 620

Relicki. *

Franciszek 15

Rembieliński h. LUBICZ.

Rajmund Hyacynt, syn Stanisława 33

Wiktor Łukasz, s. tegoż 34

Andrzéj, s. tegoż 35

Franciszek (Xawery) Ambroży, s. Franciszka 75

Ignacy, s. tegoż 76

Ludwik Józef, s. Jana 77

Michał Wincenty, s. Józefa 78

Ignacy Fabian Sebastyan, s. teg. 780

Jan Augustyn, s. Antoniego 383

Stanisław (Kostka) Jakób, s. Dominika 484

Kazimiérz Teofil, s. Jana 699

Rembiszewski h. JASTRZĘBIEC.

Jan, syn Kazimiérza 598

Paweł, s. tegoż 599

Antoni, s. tegoż 600

Franciszek, s. tegoż 609

Daniel, s. tegoż 689

Ignacy, s. Mikołaja 766

Remiszewki. *

Waleryan, syn Karola37

Rębowski v. Rembowski h. ŚLEPOWRON.

Wincenty (a Paulo), syn Wojciecha 60

Józef Kazimiérz Longin, s. tegoż 61

Franciszek Augustyn, s. Zygmunta 157

Antoni Jan, s. Klemensa 407

Franciszek Placyd, s. tegoż 408

Remiszewski h. JELITA.

Piotr, syn Józefa 586

Antoni, s. tegoż 587

Bartłomiéj, s. Stanisława 366

Kajetan, s. Szymona 367

Jakób, s. tegoż401

Józef, s. tegoż 402

Piotr (z Alkantary) Kasper, s. Ignacego 621

Hipolit Ludwik Wincenty, s. t. 622

Rewoliński. *

Wojciech 12

Ritschel h. KARYATYDA. *

Wacław, syn Antoniego 2

Rodkiewicz h. POBÓG.

Fabian Sebastyan, syn Jana 614

Ignacy Jan (Chryzostom) Karol, s. Józefa 639

Felix Baltazar, s. tegoż 640

Julian Franciszek, s. Ignacego 675

261

Stanisław, s. tegoż 676

Władysław, s. tegoż 677

Ignacy Henryk, s. tegoż 678

Henryk Edmund, s. tegoż 679

Roesler h. PACYNA. *

Jan Daniel, syn Marcina 33

Rogalski h. BODZIEC. *

Walenty, syn Franciszka 4

Rogawski h. ROLA.

Wojciech Jan Pius, syn Stanisława 266

Karol Jan Franciszek (Salezy), s. Jana (Nepomucena) 274

Stanisław Jan (Nepomucen), s. Jana 275

Józef Sebastyan Jan, s. Michała 428

Jan (Nepomucen) Ludwik Józef, s. tegoż 304

Rogiński h. ROLA.

Benedykt, syn Jana 288

Rogojski h. BROCHWICZ.

Walenty Franciszek, s. Adama 509

Rogojski h. BROCHWICZ 2.

Maxymilian, syn Xawerego 229

Rogowski h. JASTRZĘBIEC.

Mikołaj, s. Tomasza 130

Jan, s. tegoż 136

Stanisław, s. Brunona 131

Franciszek, s. tegoż 135

Jan, s. tegoż 132

Jan, s. Stanisława 133

Leon, s. Michała 134

Stanisław, s. tegoż 137

Xawery Jan, s. Pawła 378

Paweł, s. Franciszka 557

Stanisław, s. tegoż 611

Jakób, s. Mateusza 610

Andrzéj, s. Walentego 748

Rogowski h. ORLA.

Hipolit Kassyan Antoni, syn Maciéja 58

Ignacy Jakób, s. Romana 403

Rogoziński h. HABDANK.

Jan Wojciech **, syn Tadeusza 39 17

Jan Antoni, s. tegoż 40

Floryan Stanisław, s. tegoż 41

Alexander Faustyn, s. Teodora 204

Jacek Roch Ignacy, s. Gabryela 205

Władysław Hieronim, s. tegoż 206

Roguski h. OSTOJA.

Feofil Sylwester, syn Antoniego 419

Ignacy Piotr, s. Maciéja 683

Henryk Bronisław, s. Mikołaja 727

Mikołaj Tomasz **, s. Michała 749 39

Jakób Krzysztof, s. Grzegorza 767

262

Leonard Marcin, s. tegoż 768

Ksiądz Jan Józef, s. tegoż 769

Rohland h. POGOŃ 4.

Franciszek Maxymilian, syn Pawła 71

Stanisław Marcin, s. tegoż 207

Rohoziński h. LELIWA.

Spirydyon, syn Antoniego 349

Patrycyusz Józef Antoni, s. tegoż 440

Rojek h. RAWICZ.

Paweł, syn Tomasza 350

Józef Wiktor, s. Jana 351

Antonina z Suchorskich, wdowa po Michale 371

Rudolf Antoni Jarosław, s. Michała 371

Ildefons Władysław, s. tegoż 371

Antoni Tymoteusz Franciszek (Salezy), s. tegoż 371

Juliusz Aloizy, s. tegoż 371

Rojewski h. CHOLEWA.

Baltazar Kryspin, syn Ignacego 243

Leonard Józef Jan (Kanty), s. Antoniego 244

Antoni Józef, s. Kajetana 245

Józef Walenty, s. Walentego 441

Jan August, s. tegoż 442

Rokicki h. RAWICZ.

Ignacy Jan, syn Ignacego 485

Rokicki h. ROGALA.

Melchior, syn Jana 258

Leon Konstanty, s. tegoż 259

Stanisław Leopold, s. Antoniego 456

Franciszek (Borgiasz) Dyonizy, s. Walentego 457

Stanisław Marek, s. Franciszka 672

Rokitnicki h. PRAWDZIC.

Klemens Andrzéj, syn Maciéja 183

Michał Faustyn, s. Ludwika 420

Włodzimiérz Kalixt, s. tegoż 421

Balbina Monika z Karczewskich 2do v. Pągowska, wdowa po Ludwiku 422

Jan Maciéj Ludwik, s. Ludwika 422

Mikołaj Jan, s. Klemensa 480

Rokossowski h. GLAUBICZ.

Bolesław Cyryak, syn Tomasza 289

Teobald Nepomucen Tomasz, s. tegoż 591

Zuzanna z Jabłońskich, wdowa po Donacie Wojciechu 384

Marcela Maryanna, córka Donata Wojciecha 384

Franciszek (Xawery) Józef Piotr, syn tegoż 384

Ludwika Benigna Wiktorya, c. t. 384

Tadeusz Adam, s. tegoż 384

Elżbieta Albertyna Franciszka, c. tegoż 384

Rokossowski h. OKSZA.

Piotr Xawery, syn Faustyna 716

Rola h. ROLA.

Tomasz Wiktor, syn Józefa 172

263

Onufry Antoni, s. tegoż 260

Jan Antoni, s. Fabiana 379

Władysław Stanisław, s. Antoniego 385

Hilary Klemens Pius Józef, s. t. 386

Marcin Antoni, s. Jakóba 538

Rolbiecki h. SAS z odmianą.

Adam Marceli, syn Antoniego 51

Józef Franciszek (Salezy), s. Krzysztofa 372

Teodor Kajetan Filip, s. Macieja 728

Alexander Przemysław Wiktor, s. tegoż 729

Roman h. ŚLEPOWRON.

Jan (z Dukli), syn Pawła 108

Mikołaj Kryspin, s. Jana (z Dukli) 109

Konstanty, s. tegoż 110

Robert Alexander Jan, s. tegoż 111

Wiktor **, s. Placyda 290 29

Tadeusz, s. Józefa 436

Teofil Kacper, s. tegoż 539

Grzegorz, s. Wojciecha 467

Antoni, s. Jakóba 468

Błażéj, s. tegoż 469

Kazimiérz, s. tegoż 470

Julian August, s. Ignacego 648

Wincenty Ignacy Czesław, s. t. 649

Andrzéj Szymon, s. Franciszka 658

Antoni Dominik, s. tegoż 659

Apolinary Daniel, s. tegoż 789

Józef, s. Baltazara 717

Franciszek, s. Michała 740

Roman. *

Józef 21

Romer h. JELITA.

Jan (Kanty) Onufry Józef, syn Stefana 14

Józef Konstanty Wincenty, s. Kazimiérza 99

Ludwik, s. Jana 605

Romiszowski h. JELITA.

Ambroży Mikołaj Adam, syn Karola158

Felix Jan (Nepomucen) Piotr Celestyn, s. Ambrożego 178

Romocki h. PRAWDZIC.

Antoni Piotr Kajetan, syn Kajetana 53

Leokadya Antonina Franciszka, córka Franciszka 247

Romocki h. ŚLEPOWRON.

Franciszek Ludwik, syn Jana 291

Hieronim Wawrzyniec, s. tegoż 292

Felix Jan, s. Walentego 293

Stanisław Jan (Nepomucen), s. Jana 404

Rościszewski h. JUNOSZA.

Jakób Wincenty, syn Tomasza 36

Marceli Tadeusz, s. Rajmunda 49

Jakób, s. tegoż50

264

Filip (Nereusz), s. Antoniego 62

Ludwik, s. tegoż 63

Maxymilian, s. Jana 64

Ludwik Roch, s. tegoż 73

Franciszek (Xawery), s. tegoż 74

Norbert Michał, s. Alexandra102

Stefan Jan (Nepomucen), s. teg. 103

Walenty, s. tegoż 104

Karolina Petronela, córka tegoż 105

Alexandra Józefa, c. tegoż 106

Honorata z Chełmickich, wdowa po Alexandrze 107

Elżbiéta Krystyna z Zastrów, wdowa po Heliodorze 117

Karolina de Vanier, 2o v. Wierzejska, wdowa po Danielu 143

Stanisław Eugeniusz, s. Daniela 143

Walenty Bruno, s. tegoż 144

Tadeusz Marek, s. Alexandra149

Maciéj,** s. Fabiana 173 9

Sylwester, ** s. tegoż174 11

Franciszek Karol, s. Karola 175

Józef Euzebiusz, s. Jana 184

Jan, s. Nikodema 218

Julian Fortunat, s. tegoż 219

Alexy Szymon, s. Franciszka277

Maryan Józef Marceli, s. Heliodora 279

Alexander, s. tegoż 280

Julianna, córka tegoż 281

Józef, syn Jana 387

Ignacy Jakób, syn Wincentego 429

Teofil Kajetan, s. tegoż 458

Antoni, s. Jana 518

Franciszek (Serafin) Placyd Maxymilian, s. Józefa 573

Wiktor Stefan, s. Kazimiérza 643

Leonard Józef Marek, s. tegoż 644

Roża Józefata, zamężna Rowicka, córka Franciszka 411

Rosé h. RÓŻE. *

Antoni Celestyn, syn Zacharyasza 30

de Rosenwerth Rużyczka h. RUŻYCZKA.

Emanuel, syn Józefa Wincentego 67

Józef, s. tegoż 69

Karol, s. Emanuela 68

Kazimiérz Antoni Sylwester, s. Józefa 70

Rosiński. *

Felix 14

Rosnowski h. OGOŃCZYK.

Filip (Nereusz) Józef Jan Franciszek, syn Jana 208

Onufry Franciszek, s. Wojciecha 615

Rosochacki h. PRUS 1.

Antoni, syn Marcina 542

Jan Józef, s. tegoż 543

Rostkowski h. DĄBROWA.

265

Andrzéj Jan, syn Józefa 91

Antoni Pius Kajetan, s. tegoż 185

Michał Wencesław Hieronim, s. tegoż 186

Jan (z Matty), s. tegoż 305

Romuald Julian Walenty, s. teg. 306

Szczepan, s. Dyonizego 187

Stanisław, s. tegoż 558

Ignacy, s. tegoż 559

Erazm Stefan Eligiusz, s. Antoniego 203

Paweł, s. Ambrożego 209

Antoni Bazyli, s. Jakóba 248

Jan Józef, s. Gabryela340

Franciszek, s. tegoż 342

Mateusz, s. Tomasza 341

Jan, s. tegoż 750

Antoni Alexy, s. Piotra 409

Jan, s. Macieja 443

Władysław Franciszek, s. tegoż 519

Wincenty, s. Stanisława 444

Józef, s. tegoż 445

Józef Maciéj, s. tegoż 471

Jan, s. tegoż 733

Alexander Barnaba, s. Szczepana 505

Fabian Sebastyan, s. Szymona 560

Antoni, s. Pawła 602

Franciszek, s. tegoż 603

Leopold Marcin, s. Marcina 623

Rostowski. *

Józef 24

Rostworowski h. NAŁĘCZ.

Antoni Meliton Józef Tomasz, syn Franciszka 100

Stanisław Klemens Iwo Tadeusz Jan (Nepomucen) Ignacy Józef, s. tegoż 160

Jan (Nepomucen) Floryan Józef Pius, s. tegoż 161

Mikołaj Franciszek Józef, s. teg. 246

Jan (od Krzyża) Tadeusz Michał, s. Andrzeja 145

Stefan Rajmund Nonnat Michał, s. tegoż 159

Julian Ludwik Leon, s. Konstantego 162

Joachim August Ignacy Kajetan, s. Stanisława 358

Felix Gabryel Jan (Ewangelista), s. tegoż 359

Gabryel Józef Alfons, s. tegoż 360

Roszkiewicz h. GOZDAWA.

Mikołaj Stefan, syn Walentego 140

Ludwik Zefiryn Augustyn, s. tegoż 3 Cesar.

Roszkowski h. ŁODZIA.

Józef, syn Daniela 37

Antoni, s. tegoż 38

Antoni Bonifacy Paweł, s. Romualda 294

Roszkowski h. NIECZUJA.

Wincenty Antoni Błażéj, s. Andrzeja 472

Felix Stefan Onufry, s. Wincentego 479

266

Roszkowski h. OGOŃCZYK.

Franciszek, syn Michała 188

Piotr, s. tegoż 189

Wincenty Józef, s. Jakóba 267

Antoni, s. Mikołaja 343

Romuald Piotr Kazimiérz, s. Jana 344

Ludwik Walenty, s. tegoż 345

Michał Józef Gerard, s. tegoż751

Ambroży Wincenty Jan, s. teg. 752

Wincenty Jan Paweł, s. tegoż753

Jan Łukasz, s. tegoż 792

Jan Stefan, s. Mikołaja 459

Jakób, s. Fabiana 645

Alexander Teodor, s. Ignacego 684

Maciéj Kazimiérz, s. tegoż 685

Piotr Kajetan, s. Bomualda 718

Makary Walenty, s. tegoż 719

Józef, s. Kajetana 720

Elżbieta Emma na Roszkach, córka Felixa 734

Leon, s. Kazimiérza 745

Kazimiérz, s. Karola 295

Dominik, s. Jana 804

Rotarski h. GRYFF.

Józef Ignacy Wojciech, syn Ignacego 588

Rotkiewicz h. JASTRZĘBIEC.

Józef, syn Jakóba 423

Rouget h. KRZYŻOWIEC.

Mikołaj 1

Rousseau h. NIEBODAR.

Maryana Izabella, zamężna Wasiutyńska, córka Józefa 475 W.

Rowicki h. LUBICZ.

Józef, s. Franciszka 500

Antoni Wawrzyniec, s. Adama 628

Antoni Piotr, s. Franciszka 770

Rowiński h. BOŻA-WOLA.

Teofil Tomasz, syn Macieja 510

Ignacy, s. tegoż 511

Rożański. *

Emilia, wdowa po Antonim 19

Gustaw Adolf, syn Antoniego 19

Eugenia Natalia, córka tegoż 19

Rożański h. ROŻANA. *

Jan, s. Rocha 28

Rozbicki z Rożbitka h. ROZMIAR.

Józefa z Kraszkowskich, wdowa po Ignacym 412

Soter Antoni, syn Ignacego 412

Władysław Franciszek, s. tegoż 412

Rozdrażewski h. DOLIWA.

Alexy Cyryl Franciszek, syn Nepomucena 486

Kazimiérz Narcyz, s. Jana (Nepomucena) 592

267

Antoni Franciszek, s. tegoż 593

Rozen h. GRYFFO-RÓŻ.

Adam 249

Rozmowski. *

Jan 32

Rozwadowski h. ROGALA.

Jan **, syn Antoniego 446 20

Julian Tomasz Kazimiérz, s. Wojciecha 447

Waleryan Eliasz Hipolit, s. teg. 654

Rozwadowski h. TRĄBY.

Maciéj Józef, syn Michała 93

Andrzéj Kajetan, s. tegoż 94

Stanisław Józef Wiktor, s. Piotra Pawła 95

Rożański h. PORAJ.

Józef, syn Norberta 660

Rożecki h. PORAJ.

Mikołaj (de Tolentino) Mateusz, syn Tomasza 389

Alexander Franciszek, s. Maksymiliana 589

Rożniecki h. ROLA.

Alexander Antoni Jan Józef Ludwik Gabryel Stanisław 7 imion, syn Alexandra 11

Rożnowski de Skoki h. NOWINA.

Tadeusz Felix, syn Antoniego 7

Alexander Józef Maryan, s. Tadeusza 87

Rożycki h. ROLA.

Jan Józef Aloizy, syn Stanisława 57

Erazm, s. Joachima 220

Antoni Józef, s. Jana (Kantego) 437

Włodzimiérz Felix Wincenty, s. Wincentego Sylwestra 758

Emilian Józef, s. tegoż 757

Rubach h. RUBACH.

Adam Kazimiérz, syn Antoniego 352

Jan (Nepomucen) Daniel, s. Józefa 525

Andrzéj Józef, s. tegoż 528

Mateusz Gabryel Wincenty, s. tegoż 529

Piotr Prosper, s. Ignacego 526

Mikołaj Waleryan, s. tegoż 527

Bronisław, s. Mateusza 686

Erazm, s. Jana 703

Alexander Wojciech, s. tegoż 704

Rajmund Szczęsny, s. tegoż 705

Rubinkiewicz. *

Jakób 13

Rubinkowski h. MĘK.

Franciszek Antoni, syn Ignacego 561

Rudnicki h. JASTRZĘBIEC.

Andrzéj, syn Kazimiérza 92

Antoni Wojciech, s. tegoż 269

Antoni, s. Teodora 176

Teodor Gabryel, s. Antoniego 177

August, s. Walentego 488

268

Ignacy, s. tegoż 489

Józef, s. tegoż 490

Ignacy Wawrzyniec, s. Marcina 646

Rudnicki h. LIS.

Tomasz Józef, syn Grzegorza 81

Jan (Kanty), s. tegoż 82

Teofil Atanazy, s. tegoż 113

Franciszek Dyonizy Placyd, s. Bartłomieja 83

Tomasz Marcin Wojciech, s. Antoniego 118

Ludwik Antoni Józef, s. tegoż 487

Jan Franciszek Xawery z Rudnika, s. Józefa141

Józef Benedykt z Rudnika, s. teg. 250

Marceli z Rudnika, s. tegoż 268

Barbara z Rudnika, córka tegoż 315

Bogumił Stefan, s. Franciszka 641

Felix Bartłomiéj, s. Bogumiła Stefana 796

Izydor Grzegorz, s. tegoż 797

Julian Walenty, s. tegoż 798

Helena Józefa, córka tegoż 799

Rudnicki h. LUBICZ.

Stanisław, syn Jana 346

Rudnicki h. RUDNICA.

Jan Wincenty Maxymilian, syn Józefa 655

Rudnicki h. RUDZIEC.

Adam 9

Kazimiérz Leonard Józef Adam, syn Adama 42

Edmund Karol Stanisław, s. teg. 43

Władysław Ignacy Wojciech Stanisław, s. tegoż 44

Alexander Józef, s. tegoż 45

Rudnicki h. STRZEMIĘ z odmianą.

Władysław Prosper Alexander, syn Ignacego 210

Rudnicki Lubieniecki h. SAS.

Piotr, syn Pawła 327

Rudnicki. *

Józef 6

Rudowski h. PRUS 2.

Nikodem Franciszek, syn Antoniego190

Seweryn Jan, s. tegoż 221

Gracyan Euzebiusz Tomasz, s. Piotra 191

Symforyan Euzebiusz, s. tegoż 192

Ignacy, s. Szymona 193

Józefa s. Unierzyskich, wdowa po Albinie 278

Hilary Marceli Stanisław Józef, s. Albina 278

Eleonora Antonina Anna, córka tegoż 278

Michał Nikodem, s. Bartłomieja 307

Antoni, s. tegoż 308

Alfons, s. Nikodema 754

Rudziński h. PRUS.

Paweł, syn Mikołaja 297

Antoni, s. tegoż 298

269

Józef, s. tegoż 299

Franciszek, s. tegoż 501

Rudziński h. PRUS 3.

Jan, syn Jakóba 544

Władysław Piotr, s. Walentego 741

Rudzki h. HABDANK.

Józef Andrzéj, syn Piotra 771

Mikołaj, s. tegoż 772

Rudzki Skarbek h. HABDANK.

Michał Władysław, syn Krzysztofa 390

Józef, s. tegoż 391

Wojciech, s. tegoż 392

Walenty Jan (Chryzostom), s. tegoż 393

Franciszek, s. tegoż 502

Tomasz Wincenty Skarbek na Rudkach, s. Walentego 319

Antoni Andrzéj Skarbek na Rudkach, s. tegoż 318

Adam Ambroży Teofil Skarbek na Rudkach, s. tegoż 316

Bogumił Wawrzyniec Kajetan Skarbek na Rudkach, s. Ignacego 317

Rudzki h. PRAWDZIC.

Stanisław Antoni Józef, syn Ignacego 152

Teodor Walenty, s. tegoż 150

Bartłomiéj, s. tegoż 151

Ignacy, s. Stefana 800

Rudzki na Rudkach h. WĄŻ.

Antoni, syn Franciszka 448

Bonawentura Antoni, s. Jana 347

Jan (Chrzciciel), s. tegoż 348

Rudzki Wężyk z Wielkiéj Rudy h. WĄŻ.

Jan Grzegorz, syn Onufrego 296

Leonard Marcin, s. tegoż 364

Ludwik Bartłomiéj, s. tegoż 365

Onufry, s. Józefa 362

Jan Wawrzyniec, s. Jana 545

Jakób Ignacy, s. tegoż 546

Mikołaj Andrzéj, s. tegoż 547

Leonard Witalis Bonawentura, s. Antoniego693

Antoni Agaton Walenty, s. teg. 694

Ruksza h. ŁABĘDŹ.

Michał Wacław, syn Józefa 270

Eugeniusz Adolf Artur, s. Michała 271

Józef Ludwik Marcin, s. tegoż 272

Teofil Michał Włodzimiérz, s. tegoż 301

Rulikowski h. KORAB’.

Ludwik Kajetan, syn Ignacego 10

Wincenty Józef Jan z Poradowa, s. Michała 26

Rupniewski h. SRZENIAWA.

Franciszek Wencesław Michał, syn Jana (Nepomucena) 167

Roman Kajetan Jakób, s. Józefa 168

Ignacy Tadeusz Stefan, s. tegoż 200

Rusiecki h. RADWAN.

270

Jan Placyd, syn Józefa 142

Leonard Tadeusz, s. tegoż 194

Rusiecki h. RAWICZ.

Józef, syn Mateusza 520

Jakób, s. tegoż530

Franciszek Korneliusz Tomasz, s. Jakóba 625

Julian Władysław Jan, s. tegoż 723

Leon Konstanty, s. Józefa 661

Ruśkiewicz. *

Bartłomiéj 26

Russocki h. ZADORA vel PŁOMIEŃCZYK.

Stanisław, syn Krzysztofa 8

Ludwik Samuel Stanisław, s. Maxymiliana 88

Krzysztof Stanisław, s. tegoż 89

Władysław Adam, s. Karola 90

Julian, s. Antoniego 98

Alexander, s. Adama 146

Russocki h. KORAB’.

Józef Konrad Andrzéj, s. Józefa 696

Michał Franciszek Stanisław, s. tegoż 697

Russyan h. NAŁĘCZ.

Alexander Stefan Wilhelm Zacharyasz, syn Hyacynta 17

Konrad Alexander, s. Emiliana 616

Franciszek (Xawery), s. Felixa 629

Emilian Mikołaj, s. tegoż 663

Ruszkowski h. POBÓG.

Władysław Hieronim Józef, syn Michała 521

Antoni Józef, s. tegoż 522

Józef, s. Antoniego 690

Felix, s. tegoż 691

Alexy, s. tegoż 692

Rutkiewicz. *

Kazimiérz 34

Rutkowski h. BOŃCZA.

Stanisław Franciszek Leander, syn Kacpra 19

Leon Jan (Chrzciciel), s. Walentego 706

Maxymilim Franciszek, s. tegoż 802

Tadeusz Franciszek, s. Franciszka 707

Franciszek, s. tegoż 708

Józef, s. Andrzéja 743

Julian Baltazar Melchior, s. Felixa 793

Rutkowski h. POBÓG.

Ignacy August Dominik Maryan Kajetan, syn Maryana 16

Maryan Faustyn Jowit Julian Jan (Nepomucen), s. tegoż 20

Józef Jan Erazm, s. Szymona 72

Antoni Bazyli Ignacy, s. tegoż 222

Franciszek, s. Wiktora 261

Stanisław Bonifacy, s. tegoż 262

Bonifacy Piotr Celestyn, s. Antoniego 273

Jan, s. Felicyana 394

271

Jan Andrzéj, s. Jana 503

Adam, s. Józefa 650

Felix Maciéj, s. Walentego 742

Antoni, s. Pawła 438

Konstancya Eleonora Faustyna, zamężna Straszowa, córka Józefa 378 S.

Ruttie h. BOJOMIR.

Andrzéj 32

Rypczyński. *

Kazimiérz 7

Rybicki h. POGOŃ 1.

Józef, syn Józefa 630

Wojciech Józef, s. Floryana 631

Józef Teofil Bronisław, s. Tomasza 744

Tomasz Damazy, s. Macieja 759

Antoni Bonifacy, s. Antoniego 781

Anastazy Wojciech, s. Wojciecha 795

Rybiński h. RADWAN.

Edward Kazimiérz, syn Macieja 201

Józef Kajetan Adam, s. Piotra 251

Józef Sylwester, s. Sebastyana 788

Rybiński. *

Stanisław 5

Rychłowski h. NAŁĘCZ.

Gwidon Jan (Nepomucen) Piotr, syn Ignacego 236

Lucyan Tytus Wincenty, s. Stanisława 562

Hipolit Dominik Kajetan, s. teg. 563

Ludomir Ignacy August, s. teg. 564

Eugeniusz Adam, s. tegoż 565

Karol Zygmunt, s. Władysława 163

Napoleon Cypryan, s. tegoż 164

Ludwik, s. tegoż 165

Rychłowski z Ostrowa h. NAŁĘCZ z odmianą.

Michał Mateusz, syn Józefa 211

Rychłowski h. SAMSON.

Stanisław, syn Józefa 48

Jan (Nepomucen) Filip (Nereusz), s. tegoż 96

Bonawentura, s. tegoż 97

Maxymilian Franciszek (Borgiasz), s. Kajetana 300

Józef, s. Pawła 473

Rychter Pelikańczyk h. PELIKAN.

Władysław Józef, syn Władysława 664

Adolf Xawery, s. tegoż 665

Stefan Jan, s. tegoż 666

Karol, s. tegoż667

Zofia Joanna, córka tegoż 668

Joanna, c. tegoż 669

Rychter h. SZTUMBERG.

Alexander Franciszek, syn Jana 604

Rydzewski h. SUCHE-KOMNATY.

Franciszek Tadeusz Ezechiel, syn Wojciecha 15

272

Jan, s. Kazimiérza 101

Ignacy, s. Adama 114

Mikołaj, s. Pawła 125

Jan (Chryzostom), s. tegoż 126

Jan, s. Antoniego 230

Wojciech, s. tegoż 231

Romuald Jan, s. tegoż232

Wincenty, s. tegoż 233

Józef, s. tegoż 234

Franciszek, s. Józefa 235

Ignacy Konstant, s. Jana 460

Wojciech Mikołaj, s. Karola 512

Jakób, s. Leona 531

Franciszek, s. tegoż 532

Jacenty Roch, s. tegoż 632

Rykaczewski h. RUSTÉJKO.

Jan, syn Kazimiérza 651

Teofil, s. tegoż 652

Stanisław, s. Hipolita 653

Rykowski h. DOLIWA.

Ferdynand Michał, syn Tomasza 55

Marceli Jan, s. tegoż 56

Antoni Stanisław, s. tegoż 153

Franciszek Hieronim, s. tegoż 237

Mikołaj Ignacy, s. Franciszka 566

Franciszek Nikodem, s. Marcellego 670

Ferdynand, s. Szymona 673

Adam Wiktor, s. tegoż 674

Julian Walenty Ignacy, s. Ignacego 794

Rylski h. OSTOJA.

Leon, syn Wojciecha 491

Michał, s. tegoż 492

Jan (Chrzciciel) Walenty Ścibor, s. Ludwika 195

Paweł Antoni Tomasz Ścibor, s. Michała 594

Rymiński h. POBÓG.

Stanisław 119

Rymkiewicz h. LUBICZ.

Bronisław Edward, syn Onufrego 782

Władysław Julian Modest, s. tegoż 783

Mieczysław Ludwik, s. tegoż784

Michalina Natalia, córka tegoż 785

Rynarzewski h. PRAWDZIC.

Antoni, syn Antoniego 410

Ignacy, s. tegoż 533

Rynarzewski.

Michał, syn Felixa 548

Rysiński. *

Dyonizy 22

Rytel h. SZELIGA.

Leon, syn Jana 252

273

Walenty, s. tegoż 253

Tomasz Ignacy, s. tegoż 254

Stanisław, s. tegoż 255

Walenty, s. tegoż, wnuk Tomasza 790

Tomasz, s. Kacpra 380

Norbert, s. Jakóba 721

Rytelski h. SZELIGA.

Józefat Stanisław, syn Andrzeja 424

Ryx h. PIERŚCIEŃ.

Franciszek 47

Stanisław Wincenty, syn Franciszka 85

Alexander Xawery Korneli, s. tegoż 86

Rząca v. Rzońca h. ŚLEPOWRON.

Andrzéj Piotr, syn Tadeusza 320

Ignacy Piotr, s. tegoż 321

Józef Sylwester, s. tegoż 322

Stanisław Floryan, s. tegoż 775

Ludwik, s. Stanisława735

Szymon, s. Michała 736

Andrzéj, s. tegoż 737

Grzegorz, s. Macieja 773

Wojciech, s. tegoż 774

Dominik, s. tegoż 493

Felicyan, s. Andrzeja 776

Rzączyński h. ŚLEPOWRON.

Józef Franciszek, syn Ignacego 624

Maciéj, s. Wojciecha 656

Rzechowski h. DĄBROWA.

Jan, syn Adama 549

Rzeczkowski h. BOŻA-WOLA.

Maryanna z Piotrowskich, wdowa po Janie 474

Aloizy Bonawentura, s. Jana 474

Marceli Ignacy Tadeusz, s. teg. 474

Michał Jan, s. tegoż 474

Antonina Joanna, córka tegoż 474

Rzeczkowski h. PRUS 3.

Jan, syn Marcina 590

Ludwik, s. Franciszka698

Rzeczycki h. JANINA.

Stanisław (Kostka) Felix (de Valois), syn Wawrzyńca 154

Tadeusz Szymon, s. tegoż 223

Rzempołuski h. PRAWOMIR.

Antoni 112

Stanisław (Kostka) Jan (Chrzciciel) Norbert, syn Antoniego 166

Rzepecki. *

Walenty 16

Rzeszotarski h. JUNOSZA.

Zacheusz Filip Jan, syn Franciszka 4

Jan (Chrzciciel) Aloizy Piotr Józef, s. Jana 120

Dominik Błażéj Andrzéj, s. teg. 121

274

Piotr Chryzolog Franciszek (Xawery), s. Bazylego 122

Alexander Erazm, s. tegoż 123

Jan Antoni Aloizy, s. tegoż 124

Ignacy Wincenty (a Paulo), s. Tomasza 202

Józef Dyonizy Filip, s. tegoż 238

Tadeusz, s. Szymona 504

Józef Ignacy, s. Mikołaja 617

Rzewnicki h. RUSTÉJKO.

Jan, syn Baltazara 309

Teodor Antoni, s. tegoż 513

Kasper, s. tegoż 514

Wincenty Józef, s. Kaspra 413

Rzewuski h. KRZYWDA.

Felix Jan Józef, syn Jana 13

Jan Stanisław (Kostka) Marcin, s. tegoż 27

Franciszek Dyonizy Andrzéj, s. tegoż 28

Józef Benignus, s. tegoż 29

Antoni Urban Norbert, s. tegoż 30

Fortunat Alexander Ludwik, s. tegoż31

Karol (Boromeusz), s. tegoż 395

Michał Aloizy, s. Jakóba 138

Jakób, s. tegoż139

Rozalia Alexandra Teofila Franciszka z Lubomirskich, wdowa po Wacławie 169

Wincenty Franciszek Jan, s. Józefa 396

Napoleon Modest Jan, s. tegoż 397

Mateusz Michał, s. tegoż 398

Andrzéj, s. tegoż 430

Konstanty August Heliodor, s. t. 523

Ignacy Stanisław Józef, s. Józefa Wincentego 461

Norbert, s. Antoniego 425

Piotr, s. Franciszka 431

Hipolit Wawrzyniec Kajetan, s. Stanisława 475

Wiktor, s. tegoż 476

Józef (Kalasanty) Franciszek (Xawery), s. tegoż 477

Sybilla z Rzewuskich, wdowa po Stanisławie (Kostka) 368

Bronisław Ludwik Michał, s. Stanisława (Kostka) 368

Xawera Maryanna Katarzyna, córka tegoż 368

Michał Maryan z Bejdów, s. Antoniego 373

Roch, s. Mateusza 494

Konstanty Jan Ignacy, ** s. Rocha 647 31

Paweł, s. Andrzeja 534

Jan, s. Kazimiérza 535

Ludomir Leokadyan Kryspiniusz, s. Alexandra 801

Rzętkowski h. RZĘTKOWSKI.

Józef Jan Felix (Walezyusz), syn Michała 84

Mikołaj Maciéj Józef, s. Piotra 263

Adam Damazy Ignacy Józef Synezy, s. tegoż 265

Benedykt Antoni Wincenty Gabryel Józef, s. tegoż 264

Józefa Katarzyna Salomea, córka Fortunata 432

Jan Walenty, s. tegoż 433

275

Izabela Maryanna Teodora, c. tegoż 434

Rzodkiewicz h. SAS.

Ignacy Zacharyasz, syn Ignacego 224

Rzuchowski ze Skrzynna Dunin h. ŁABĘDŹ.

Walenty Tymoteusz Paweł, s. Józefa414

Ignacy Leonard, s. Bonawentury 478

Michał, s. Wincentego 495

Ignacy Stefan Jan (Nepomucen), s. Karola 722

Rzymski h. BRODZIC.

Erazm Marcelin, syn Kacpra 415

Jan, s. Kazimiérza 416

Mikołaj, s. Wawrzyńca 633

S.

Sadkowski h. ROLA.

Karol, syn Franciszka37

Jan Tomasz, s. Antoniego 85

Michał, s. Józefa 639

Mateusz, s. Karola 657

Ferdynand Hilary, s. tegoż 1546

Karol Jan (Nepomucen), s. Ferdynanda 1547

Urban Władysław, s. tegoż 1548

Jan, s. Antoniego 828

Ignacy Antoni, s. tegoż 829

Jerzy, s. Andrzeja 1340

Józef, s. tegoż 1341

Gabryel, s. tegoż 1342

Sadowski h. NAŁĘCZ.

Antoni Wincenty (a Paulo), syn Antoniego 335

Filip Jakób Floryan, s. tegoż 336

Kajetan Marcin, s. Mikołaja 570

Tomasz, s. tegoż 571

Cypryan, s. tegoż 572

Marcin Kazimiérz, s. tegoż 573

Sadowski h. LUBICZ.

Józef, syn Józefa 361

Stanisław (Kostka) Konstanty, s. Kajetana 362

Wiktor Tadeusz, s. Bartłomieja 569

Mikołaj Jan, s. Stanisława 991

de Saint Paul Casafranca h. CASAFRANCA.

Wilhelm Fryderyk Jerzy Maxymilian Rajmund Franciszek Edward (7 imion), s. Rajmunda

398 C.

Sakowski h. OGOŃCZYK.

Jan, syn Franciszka 847

Salisch h. DZIAŁOSZA.

Alexander Józef Antoni, syn Karola 324

Saładykowski h. KORCZAK.

276

Wojciech, syn Mateusza 1109

Sałecki h. WIERUSZOWA.

Józef Wojciech, syn Mateusza 933

Samoiłowicz h. SULIMA.

Teodor, syn Joachima766

Sampoliński h. SALAMANDRA.

Michał Józef, syn Piotra Jana351

Xawery Antoni, syn Michała 1543

Samsonowicz. *

Antoni 75

de Sanden h. SANDEN.

August Henryk Ferdynand, syn Ernesta Ferdynanda 574

Saniewski h. KOŚCIESZA.

Jan, syn Antoniego 1375

Saniewski h. POGOŃ.

Ignacy, syn Wojciecha 687

Marcin, s. tegoż 700

Franciszek, s. Marcina 994

Wojciech, s. tegoż 995

Michał, s. tegoż 996

Sapalski h. SYROKOMLA.

Wincenty Jan, syn Franciszka 1404

Sapieha h. LIS.

Książę Paweł, syn Xawerego 110

Leon, s. Pawła111

Sapiński h. NOWINA.

Aloizy Adolf Jan, s. Antoniego 1036

Leopold Maxymilian, s. tegoż 1037

Sarbiewski h. PRAWDZIC.

Antoni, syn Macieja 1119

Jan, s. tegoż 1120

Sarnacki h. ŚLEPOWRON.

Ignacy Jakób, syn Gerwazego 1451

Sarnacki. *

Józef 73

Sarnecki h. ŚLEPOWRON.

Walenty, syn Felicyana 934

Sarnecki. *

Michał 61

Sarnowski h. JASTRZĘBIEC.

Andrzéj Błażéj, syn Piotra 430

Stanisław Jakób, s. Ignacego 848

Stanisław Jan (Kanty), s. Bonawentury 849

Sasinowski h. JASTRZĘBIEC.

Stanisław, syn Macieja 661

Piotr, s. tegoż 662

Gabryel, s. tegoż 664

Jan, s. Wojciecha 663

Michał, s. Rocha 1447

Saski h. SAS.

277

Eustachy Kajetan, syn Kacpra 1172

Wiktoryn Alexander, s. tegoż 1221

Jan Edmund Michał, s. tegoż 1222

Józef Nikodem, s. Tomasza 1223

Tomasz Pafnucy, s. tegoż 1300

Antoni Ferdynand, s. Macieja 1224

Stanisław Stefan Kacper, s. Kazimiérza 1301

Sauvan. *

Edward 29

Sauvé h. SAUVÉ. *

Ludwik Franciszek, syn Michała Antoniego 43

Teodor Andrzéj, s. Ludwika Franciszka 56

Sawicki h. LUBICZ.

Alexander, syn Mikołaja 1277

Sawicki h. ŚLEPOWRON.

Stanisław Ignacy, s. Jakóba 10 Cesar.

Sawiński h. DOLIWA.

Teofil Piotr, syn Marcina 1225

Saxe. *

Felix 78

Sąchocki h. ZAGŁOBA.

Alexander Szymon Grzegorz, syn Stanisława 1532

Sąchocki. *

Stanisław 32

Marcelli Antoni, s. Stanisława 45

Scipio de Campo h. SCIPION.

Jan (Nepomucen), syn Pawła 337

Józef, s. tegoż 394

Ignacy, s. tegoż 629

Maurycy Konstanty, s. Karola 395

Schlesiger. *

Józef 39

Schmeltzer h. ZADOBRYCZYN. *

Wilhelm, syn Fryderyka 48

Schmidt h. SCHMIDT.

Jan, syn Józefa 594

Stefan Nikodem, s. tegoż 595

Dominik Cypryan, s. tegoż 596

Schneyder.

Karol, syn Franciszka1241

de Schouppe h. SCHOUPPE.

Apolinary Ginter Saturn, syn Wincentego 976

Alfred Zenon Wiktor, s. tegoż 977

Schubert.

Adam 311

Schuch. *

Adolf 46

Schultz h. HOLNICKI.

Stanisław Apolinary Piotr, syn Justusa 366

Aloizy Justyn, s. tegoż 830

278

Schultz h. SCHULTZ.

Andrzéj Józef, syn Andrzeja 1020

von Schulze h. SCHULZE.

Samuel Frentzel, syn Samuela 807

Jerzy Piotr, s. tegoż 908

Schumann h. POKŁAD. *

Jan Jerzy, syn Antoniego 57

Schütz h. STRZELEC. *

Fryderyk Adolf, syn Karola 3

Ludwik Adolf, s. Fryderyka Adolfa 37

Jan Bogumił, s. tegoż 50

Schütz.

Anna Teressa z Köhlerów, wdowa po Franciszku 1238

Lucyan Franciszek, s. Francisz. 1238

Ludwik Eugeniusz, s. tegoż 1238

Alfred Henryk, s. tegoż 1238

Emilia Elżbieta, zamężna Łubkowska, córka tegoż 1238

Praxeda Anna, zamężna Malinowska, c. tegoż 1238

Aniela, c. tegoż 1238

Sczaniecki z Łagowic h. OSORYA.

Prosper Józef, syn Andrzeja 537

Segno. *

Xawery 42

Seifert h. SARTOWSKI.

Karo1 Adolf, syn Karola Andrzeja 1021

Sendek.

Piotr 715

Serwatowicz h. SZELIGA.

Felix, syn Antoniego 1422

Bernard Andrzéj, s. tegoż 1278

Serwiński h. RADWAN.

Andrzéj, syn Macieja 456

Wojciech, s. tegoż 457

Albert, s. tegoż 458

Mateusz, s. Piotra 459

Wojciech, s. tegoż 460

Franciszek (Xawery), s. tegoż 461

Stanisław, s. tegoż 462

Piotr, s. Szymona 463

Stanisław, s. tegoż 464

Alfons Jan, s. Wojciecha 536

Sędzikowski h. JASTRZĘBIEC.

Alexander Jan, syn Mateusza767

Rafał Jan, s. tegoż 1405

Sędzimir h. OSTOJA.

Alexander Telesfor, syn Stanisława 367

Stanisław (Kostka) Teodor, s. tegoż 1068

Antonina z Wołłowiczów, wdowa po Stanisławie 850

Julian Kajetan, syn Stanisława 1069

Jan Henryk, s. tegoż 1069

279

Florentyna Anna, córka tegoż 1069

Pelagia Łucya, c. tegoż 1069

Cecylia Roża, c. tegoż 1069

Siarczyński h. SAS.

Antoni 701

Władysław Michał Gwidon, syn Antoniego 822

Sieciński h. ROGALA.

Franciszek 382

Michał 803

Kazimiérz, syn Józefa 1121

Antonina, córka tegoż 1122

Konstanty Julian Franciszek, s. Franciszka 1214

Siedlecki. *

Jan 38

Faustyn Alojzy Ignacy, s. Jana 69

Siedlewski Karszo z Siedlewa h. OGOŃCZYK.

Ludwik Jacek Bartłomiéj, syn Karola 411

Dyonizy, s. Kazimiérza 1253

Alexander Jan, s. Jana 1254

Siedliski h. OSTOJA.

Adam Mikołaj, syn Ignacego 588

Siekaczyński. *

Stanisław 59

Siekierski.

Ludwik January Kajetan Jan (Kanty), syn Józefa 688

Siekierzyński h. ZADORA.

Ksiądz Józef Antoni Wincenty Ignacy, syn Ignacego Bonawentury 851

Kacper Melchior Baltazar Telesfor, s. tegoż 852

Ksiądz Michał Hieronim Franciszek, s. tegoż 853

Sieklucki h. TRZASKA.

Hipolit Brunon, syn Józefa 99

Franciszek (Xawery) Andrzéj, s. tegoż 329

Sielski h. SIELSKI.

Augustyn, syn Jana 997

Siemianowski h. GRZYMAŁA.

Maurycy Eustachy, syn Antoniego Felixa 338

Henryk Alexander, s. tegoż 339

Kazimiérz Józef, s. tegoż 340

Edward, s. tegoż 341

Siemiątkowski h. JASTRZĘBIEC.

Ignacy Józef Wenanty, syn Antoniego 70

Józef Wincenty Dyonizy, s. Antoniego 71

Siemieński h. LESZCZYC.

Eligiusz Jan Xawery, syn Jacka 27

Leonard Józef (Kalasanty), s. tegoż 28

Jan (Nepomucen) Antoni, s. tegoż 29

Wincenty Anastazy Dominik Jan (Nepomucen), s. tegoż 30

Leon Stanisław Wojciech, s. Franciszka 31

Tomasz Adam Stefan, s. Jana 292

Józef Syxtus Anastazy, s. tegoż 293

280

Anastazy, s. Antoniego 1247

Jadwiga Teressa, zamężna Miroszewska, córka Hyacynta 24 M.

Siemiętkowski h. JASTRZĘBIEC.

Aloizy, s. Józefa 1022

Jakób, s. tegoż1023

Józef Kazimiérz, s. Wincentego 1173

Tomasz, s. tegoż 1174

Felicyan Marcin, s. Józefa 483

Siemniszko h. ŁABĘDŹ

Tadeusz Wilhelm Napoleon, syn Tadeusza 1478

Sienicki h. BOŃCZA.

Józef, syn Antoniego 538

Sienicki h. KRZYWDA.

Andrzéj, syn Bartłomieja 330

Stanisław (Kostka), s. tegoż 754

Tomasz, s. Jana 396

Ludwik, s. tegoż 397

Maciéj, s. tegoż 854

Wawrzyniec Jan, s. Walentego 438

Cypryan Michał, s. tegoż 439

Benedykt Józef, s. tegoż 440

Ksiądz Piotr Paweł, s. tegoż 441

Felicyan, s. Kacpra 755

Jan, s. Macieja 909

Stefan, s. tegoż 910

Jan, s. tegoż 1339

Ksiądz Wojciech, s. Wawrzyńca 935

Paweł, s. Józefa 1086

Franciszek, s. Tomasza 1087

Stanisław, s. Piotra 1226

Sienkiewicz h. OSZYK.

Józef, syn Michała 216

Siennicki h. KRZYWDA.

Tymoteusz Paweł, syn Józefa 644

Felix Leon, s. Bartłomieja 1127

Bolesław Wincenty Gabryel, s. Wincentego 1406

Siennicki h. KLAMRY z odmianą. *

Antoni, syn Józefa 19

Kazimiérz Antoni, s. Antoniego 72

Sierakowski h. OGOŃCZYK.

Hrabia Kajetan Onufry, s. Romana 45 30 Hr.

Jan Kazimiérz, s. Michała 1533

Sierakowski h. DOŁĘGA.

Józef, syn Jana 790

Andrzéj, s. tegoż 1343

Wacław Maxymilian Jan Jakób Józef, s. Wacława 998

Sierhiejewicz Ścibor h. ŚLEPOWRON.

Hipolit Antoni, syn Zygmunta 1321

Alexander Antoni, s. Tomasza 1322

Sierkowski h. LUBICZ.

281

Walenty Jan, syn Jerzego 1038

Augustyn Roch, s. Mikołaja 1039

Stanisław (Kostka) Andrzéj, s. tegoż1205

Wincenty Kajetan, s. tegoż 1206

Seweryn, s. Józefa 1207

Antoni Witalis, s. tegoż 1424

Sieroszewski h. NABRAM.

Nepomucen Bonifacy, syn Antoniego 69

Michał Franciszek (Serafin), s. Jana 152

Kajetan, s. tegoż 1152

Jan, s. Piotra 716

Sierpiński h. ROGALA.

Michał Hieronim, s. Antoniego 1574

Sierzpiński h. POMIAN.

Tadeusz, syn Stanisława 855

Sierzputowski h. DĄBROWA.

Remigiusz Hieronim Ignacy, s. Tadeusza 218

Alexander Józefat Marcin, s. tegoż 219

Ferdynand, s. tegoż 220

Marcin Mikołaj, s. Jakóba 363

Stanisław Jan, s. tegoż 364

Józef Mieczysław Narcyz, s. Franciszka 412

Łukasz, s. Jana 1264

Julian, s. tegoż 1376

Antoni, s. Wawrzyńca 1442

Marcin Józef, s. Marcina 1446

Kacper, s. Józefa 1538

Siewieluński h. SIELUNIA.

Jan (Nepomucen), syn Wojciecha 115

Siewierski h. OGOŃCZYK.

Mateusz, syn Jana 484

Wiktoryn Wawrzyniec Justynian, s. tegoż 485

Siewruk h. GOZDAWA.

Ksiądz Jan Gwalbert, syn Marcina 1024

Jakób, s. tegoż1025

Maciéj, s. tegoż 1026

Sikorski h. CIETRZEW.

Antoni, syn Antoniego 465

Kazimiérz Józef Konstanty Eliasz, s. Teofila 677

Felix Antoni Abbat, s. tegoż 804

Stefan, s. Wincentego1242

Jan Adam, s. Kaspra 1284

Sikorski h. KOPASINA.

Alexander, syn Mikołaja 290

Mikołaj, s. Kacpra 1110

Julian Stanisław, s. tegoż 1111

Gabryel Józef Benedykt, s. Antoniego 856

Stanisław, s. tegoż 1112

Gabryel Józef, s. Piotra 857

Kazimiérz Maciéj, s. tegoż 858

282

Mikołaj Ambroży, s. tegoż 859

Józef, s. Walentego 1027

Jan Stanisław, s. Stefana 1040

Jakób Filip, s. Stanisława 1057

Maciéj Kazimiérz, s. Pawła 1071

Tomasz, s. Andrzeja 1128

Michał, s. Franciszka 1227

Paweł, s. Ignacego 1323

Julian Joachim, s. Adama 1344

Hipolit Józef, s. tegoż1423

Stanisław Wawrzyniec, s. Tomasza 1448

Teodor Seweryn, s. Wojciecha 1505

Wojciech, s. Jana 1549

Józef Wincenty, s. Dominika 1582

Franciszek Hieronim, s. tegoż 1583

Daniel, s. tegoż 1584

Sikorski h. LIS.

Michał Franciszek, s. Stanisława 911

Seweryn Stanisław, s. Józefa 912

Ludwik Franciszek, s. tegoż 913

Stanisław Romuald, s. tegoż 914

Michał Franciszek, s. Kazimiérza 1058

Sikorski. *

Łukasz27

Silnicki z Silnicy h. DOLIWA.

Ludwik Roch Jan (Nepomucen), syn Franciszka 805

Skałecki h. NAŁĘCZ.

Franciszek Józef, syn Antoniego 860

Skarbek z Góry h. HABDANK.

Hrabia Fryderyk, syn Kaspra 83 i 64 Hr.

Józef 288

Karol, s. Józefa 289

Skarzyński h. BOŃCZA.

Józef Łukasz, syn Józefa 82

Edmund Oktawian Franciszek, s. Tomasza 122

Rudolf Napoleon, s. tegoż 123

Waleryan, s. tegoż 124

Seweryn Jan, s. tegoż 125

Izabella Maryanna Karolina, c. t. 126

Alexandra Justyna, c. tegoż 127

Józef Marcin Michał Mateusz, s. Szymona 129

Felix Jan, s. Stanisława 136

Felix Rajmund, s. tegoż 137

Kornelia, c. tegoż 138

Teodora Franciszka, c. tegoż 139

Konstancya Sabina, c. tegoż 140

Józefa Franciszka, c. tegoż 141

Felix Jan (Nepomucen) Tadeusz, s. Jerzego 163

Leopold, s. tegoż 208

Bronisław Wincenty Józef, s. Maxymiliana 223

283

Kazimiérz Epifaniusz, s. Ambrożego 368

Konstanty Polikarp, s. tegoż 369

Franciszek (Salezy) Józef, s. t. 370

Magdalena Symforyana, c. tegoż 371

Bibianna Izydora Elżbieta, c. t. 372

Eleonora, c. tegoż 373

Julian Józef Piotr Kajetan, s. Piotra 381

Ludwik Wojciech, s. tegoż 1407

Jan, s. tegoż 1425

Józef Anzelm, s. tegoż 1496

Waleryan Alexander, s. Antoniego 861

Jan Ludwik, s. Ignacego 1345

Walenty Tymoteusz, s. tegoż 1346

Franciszek, s. tegoż 1348

Antoni Felix, s. tegoż 1349

Stanisław, s. tegoż 1350

Bartłomiéj, s. Michała 1347

Jan Ignacy, s. tegoż 1378

Mikołaj, s. Wojciecha1351

Jan, s. Walentego 1377

Dominik, s. Józefa 1480

Józef Franciszek, s. tegoż 1481

Xawery Alexander, s. Aloizego 1482

Seweryn Stanisław, s. Franciszka 1528

Barbara, zamężna Budziszewska, c. Tadeusza 610 B.

Skarzyński.

Szymon 645

Skawiński h. RAWICZ.

Sylwester Ignacy Wincenty, s. Józefa 717

Klemens Felix, s. Franciszka 718

Tomasz, s. Kajetana 1479

Skąpski h. DOLIWA.

Wojciech Fortunat, syn Jakóba 374

Felix Jan (Nepomucen) Bernard, s. tegoż 375

Skąpski h. JELITA.

Wincenty (z Ferrary) Leon, syn Józefa 862

Skąpski.

Jan 510

Ludwik Franciszek Roch, syn Jana 1400

Skierkowski h. KIETLICZ 1.

Sylwester, syn Józefa 1144

Piotr Paweł, s. tegoż 1145

Skierski. *

Andrzéj Paweł 76

Skiwski h. LUBICZ.

Leon Pantaleon, syn Szymona 277

Leon Apolinary Jan, s. Józefa 689

Roch Wawrzyniec, s. Andrzeja 806

Stanisław Michał, s. tegoż 1426

Skłodowski h. DOŁĘGA.

284

Leon, syn Jana 831

Antoni, s. tegoż 832

Maciéj, s. tegoż 833

Józef, s. Wojciecha 834

Franciszek, s. Jana 964

Józef, s. tegoż 965

Michał, s. tegoż 1353

Franciszek Jan, s. tegoż 1354

Tomasz Szymon, s. tegoż 1355

Benedykt, s. tegoż 1356

Barnaba, s. Kazimiérza 835

Stanisław, s. Franciszka 836

Baltazar, s. Andrzeja 837

Baltazar, s. Bartłomieja 838

Franciszek, s. Joachima 839

Stanisław Alexy, s. tegoż 840

Antoni, s. Piotra 841

Józef, s. Urbana 963

Jan, s. tegoż 966

Felix, s. tegoż 1352

Józef, s. Mateusza 1153

Jan, s. Antoniego 1497

Franciszek, s. Tomasza 1498

Skłodowski h. JASTRZĘBIEC.

Piotr, syn Mateusza 741

Michał Krzysztof, s. Piotra 897

Felix Antoni, s. tegoż 1113

Piotr Marcin, s. Jana 898

Skoczyński h. GRZYMAŁA.

Stanisław Jan (Nepomucen), syn Stanisława1248

Skolimowski h. LESZCZYC.

Cypryan Ignacy Józef, syn Stanisława 92

Grzegorz Gabryel Józef, s. Wincentego 555

Cypryan Felix Nepomucen, s. tegoż 556

Skolimowski h. LUBICZ.

Felix Antoni, syn Waleryana 597

Rufin Andrzéj Ignacy, s. Pawła 598

Stanisław, s. Józefa 967

Andrzéj, s. tegoż 968

Skołdycki h. LUBICZ.

Romuald Ignacy, syn Szymona 1427

Skomorowski h. NAŁĘCZ.

Józef (Kalasanty) Joachim, syn Józefa 915

Euzebiusz Tomasz, s. Egidyusza 1186

Jan, s. Józefa 1259

Władysław Julian, s. Michała 1357

Tymoteusz Paweł, s. tegoż 1358

Skonieczny h. PRACOSŁAW. *

Marcin, syn Szymona4

Skórkowski Saryusz h. JELITA.

285

Micha Tadeusz Józef, syn Teodora 176

Felix Jan Augustyn, s. Jana 175

Skórski h. JASTRZĘBIEC.

Franciszek Teodor, syn Józefa 1114

Skorupka Korwin z Padlewa h. ŚLEPOWRON.

Kazimiérz Benedykt, syn Wojciecha539

Adam, s. Dominika 978

Skorupski h. SZELIGA.

Stanisław, syn Antoniego 1379

Michał, s. tegoż 1380

Dyonizy Hilary, s. tegoż 1381

Józef Benedykt, s. Szczepana 1558

Karol (Boromeusz), s. tegoż 1585

Skoryna h. SIELAWA.

Krystyan Walenty, syn Jakóba 9

Józefat Władysław, s. tegoż 558

Michał Nikodem, s. tegoż 557

Stanisław Mikołaj, s. Krystyana 931

Skorzewski h. ODROWĄŻ.

Piotr Paweł, syn Dominika 575

Skorzewski Drogosław na Skorzewicach h. OGOŃCZYK.

Leon Jan Tomasz Michał, syn Ignacego 297

Marcin Teodor Andrzéj, s. Antoniego 446

Prokop Kajetan Roch, s. Pawła 936

Skorzewski h. DROGOSŁAW.

Marcin Hieronim, syn Michała 413

Jan (Nepomucen) Józef Stanisław ze Skorzewa, s. Wojciecha 431

Seweryn, s. tegoż 762

Skotnicki h. BOGORYA.

Maxymilian Alexander Józef, syn Jana 104

Marceli Antoni, s. Stanisława 105

Lucyan, s. tegoż 999

Michał Hieronim, s. Franciszka 1028

Józef Roman Maciéj, s. tegoż 1154

Napoleon, s. Józefa 1445

Tadeusz, s. tegoż 1477

Skotnicki h. PORAJ.

Ignacy Antoni, syn Bartłomieja 937

Franciszek Michał, s. Józefa 1041

Skotnicki h. ROLA.

Bogumił, syn Antoniego 74

Erazm Felix Antoni, s. tegoż 414

Franciszek Maxymilian Augustyn, s. Piotra 415

Felicyan Jan Piotr, s. tegoż 416

Karol Szymon, s. tegoż 417

Walenty, s. Konstantego 466

Jan Michał, s. Ignacego 1529

Skowroński h. SKOWROŃSKI.

Karol, syn Pawła 1000

Skowroński. *

286

Jan 28

Albert 35

Skrobecki h. TOBIESŁAW.

Tomasz 221

Franciszek Maurycy Andrzéj, s. Tomasza 1018

Skrodzki h. ŚLEPOWRON.

Franciszek, syn Antoniego 1155

Franciszek, s. Alexandra 1359

Skrodzki h. ŚLEPOWRON z odmianą.

Wawrzyniec Jacek, syn Kacpra 1187

Augustyn, s. tegoż 1188

Jan, s. Stefana 1189

Grzegorz, s. tegoż 1190

Stanisław (Kostka), s. Jana 1191

Łukasz, s. tegoż 1192

Skrodzki h. TOPÓR.

Andrzéj, syn Macieja 540

Jan Stefan, s. tegoż 541

Ksiądz Romuald Jan, s. tegoż 542

Mateusz, s. Wawrzyńca 543

Xawery Stanisław Mikołaj, s. Pawła 1175

Melchior, s. Ignacego 1176

Eugeniusz Kajetan, s. Józefa 1228

Antoni, s. Jakóba 1408

Skrzetuski h. JASTRZĘBIEC.

Ludwik Adam Wiktor, syn Maxymiliana 1229

Skrzydlewski. *

Paweł 21

Skrzynecki h. BOŃCZA.

Antoni Michał, s. Kazimiérza 66

Felix Antoni, s. Macieja 969

Ildefons, s. Wojciecha 1115

Skrzyński h. ZAREMBA.

Piotr (z Alkantary), syn Kacpra 467

Jan (Nepomucen) Nereusz Józef, s. tegoż 702

Ludwik Bartłomiéj, s. Józefa 486

Teofil Jakób, s. tegoż 488

Julian Melchior, s. tegoż 489

Wincenty Eustachy, s. tegoż 1156

Marcin Teodor, s. Onufrego 487

Eustachy Stanisław Józef, s. Antoniego 511

Jan (Nepomucen) Bernard, s. Ignacego 763

Władysław Hieronim, s. Jana916

Wincenty Bonawentura, s. Kazimiérza 1001

Skrzyszowski h. GRYFF.

Ludwik, syn Marcina 1292

Alexander, s. tegoż 1293

Skubniewski h. JASTRZĘBIEC.

Leon Wojciech Stanisław, syn Szymona 1029

Skulimowski. *

287

Kazimiérz 23

Skulski Boruta h. ROGALA.

Stanisław Wojciech, syn Ignacego 238

Piotr Paweł Władysław, s. Adama 245

Adam Emeryk, s. Piotra Pawła 246

Henryk Bonawentura, s. Stefana 247

Skup’ h. BELINA.

Piotr Filip Jakób, s. Macieja 418

Skupieński h. BELINA.

Antoni Erazm Wincenty, syn Ignacego 5

Wojciech Antoni Franciszek, s. tegoż 6

Alexander Ludwik Franciszek, s. tegoż 7

Stanisław Waleryan Tyberyusz, s. tegoż 8

Ludwik Roch, s. Kazimiérza 447

Ignacy Wincenty Kazimiérz, s. t. 448

Skupiewski h. BELINA z odmianą.

Julian Tomasz, syn Józefa 1325

Skwarc z Żysławic h. LEWART.

Alexander Tomasz, syn Wawrzyńca 1177

Józef Antoni, s. tegoż 1249

Julian Ignacy, s. tegoż 1250

Skwarski h. ZAREMBA.

Wojciech Józef, syn Jana 842

Paweł Kajetan, s. tegoż 1483

Ludwik Kajetan, s. tegoż 1484

Floryan Jan, s. Protazego 1313

Klemens, s. Adama 843

Ludwik Bartłomiéj **, s. tegoż 844. 53

Marcin Franciszek, s. Franciszka 1088

Slaski h. GRZYMAŁA.

Jan Felix, syn Adama 86

Alexander Józef, s. Józefa 87

Rudolf Józef Napoleon, s. tegoż 88

Julian Jan, s. Rudolfa 1262

Ludwik Miron Bernard, s. Kazimiérza 11 Cesar.

Śledziewski h. KORCZAK.

Kazimiérz, syn Kazimiérza 1089

Benedykt, s. tegoż 1230

Ślepowroński h. ŚLEPOWRON.

Konstanty, syn Felicyana 1279

Alexander, s. Felixa 1382

Nestor, s. tegoż 1449

Ksiądz Antoni, s. tegoż 1450

Józef, s. tegoż 1451

Antoni, s. Mateusza 1294

Ksiądz Wacław Cypryan Justynian, s. tegoż 1295

Felix Jan, s. tegoż 1296

Śleszyński h. DOLIWA.

Kajetan, syn Andrzeja 1251

Ludwik, s. Pawła 1252

288

Gracyan, s. Jana 1360

Stanisław, s. Mateusza 1361

Śleszyński h. WIENIAWA.

Ksiądz Piotr, syn Filipa 938

Paweł Hilary, s. tegoż939

Jakób, s. Walentego 600

Szymon, s. tegoż 601

Daniel, s. tegoż 602

Jan, s. tegoż 603

Ślewinski.

Wojciech 410

Śliwiński h. JUNOSZA.

Władysław Mateusz, syn Piotra 630

Stanisław Nepomucen, s. tegoż 631

Antoni, s. Franciszka 1485

Śliwiński. *

Dezyderyusz 12

Ryszard 79

Śliwowski h. JASIEŃCZYK.

Kilian Aloizy Gonzaga, syn Józefa 604

Ludwik Jan, s. tegoż 605

Michał Mateusz, s. tegoż 807

Piotr Krzysztof Wawrzyniec, s. Macieja 1129

Ślubowski h. ŚLEPOWRON.

Stefan, syn Wojciecha 1302

Adam, s. Józefa 1303

Wiktor, s. Adama 1573

Sławęcki h. JASTRZĘBIEC.

Szymon Andrzéj, syn Franciszka 742

Maciéj, s. tegoż 743

Sławianowski Bonin Saryusz na Sławianowie h. JELITA.

Leon Atanazy, syn Antoniego 312

Paweł Tymoteusz Karol, s. teg. 313

Franciszek (Borgiasz) Dyonizy, s. tegoż 315

Stefan, s. tegoż 316

Jan (Chryzostom), s. tegoż 317

Karol Floryan, s. Antoniego 808

Kazimiérz Stanisław Antoni, s. Pawła 314

Sławiński h. LELIWA.

Maciéj, syn Teofila 1265

Władysław Antoni, s. tegoż 1266

Sławiński h. NAŁĘCZ.

Józef, syn Kacpra 376

Leon, s. Józefa 393

Wincenty Wojciech, s. Franciszka 468

Antoni Fortunat, s. tegoż 559

Jan Anzelm, s. tegoż 690

Franciszek (a Paulo), s. Antoniego 1193

Seweryna z Sulerzyskich, wdowa po Ludwiku 560

Michał Józefat Seweryn, syn Ludwika 560

289

Ignacy Walenty, s. tegoż 560

Hipolit Ludwik, s. tegoż 560

Teressa, córka tegoż 560

Julianna Walentyna, c. tegoż 560

Teodozya Antonina, c. tegoż 560

Słąnka Skarbek h. HABDANK.

Seweryn, syn Ignacego 211

Adolf, s. tegoż212

Alexander Felix, s. tegoż 809

Stanisław Stefan, s. tegoż 810

Słodkowski h. GNIESZAWA.

Antoni Stanisław Jan, syn Stanisława 940

Słomiński h. NOWINA.

Karol, syn Jana 744

Słomiński.

Ludwik Jakób, syn Ignacego 845

Słomowski h. GRZYMAŁA.

Adam Maxymilian, syn Andrzeja 864

Słończewski h. KOŚCIESZA.

Jan, syn Antoniego 449

Słonczyński h. WIERZBNA.

Józef Adam, syn Franciszka 490

Słotwiński h. LELIWA.

Leon Piotr, syn Gabryela 1178

Słubicki h. PRUS 1.

Hipolit, syn Józefa 43

Kajetan, s. tegoż 156

Alexander Kazimiérz Albin, s. Augusta 48

Joanna Marcella Józefa, córka t. 102

Marya Bibianna Franciszka, c. t. 103

Jan Stefan, s. Andrzeja 157

Norbert, s. tegoż 158

Słucki h. DOŁĘGA.

Józef Paschalis Ignacy, syn Teodora 298

Teodozyusz Ignacy, s. Klemensa 512

Stefan Felix Grzegorz Jan, s. Izydora 592

Józefa Nepomucena z Byszewskich, wdowa po Izydorze 491

Józef Rafał Augustyn, s. Izydora 491

Floryan Wojciech, s. tegoż 491

Antonina Praxeda Karolina, córka tegoż 491

Słupecki h. RAWICZ.

Ksiądz Walenty, syn Pawła 513

Jan, s. tegoż 514

Kazimiérz, s. Jana 673

Cypryan, s. Mateusza 1030

Józef Gabryel, s. tegoż 1031

Słupski h. JELITA.

Tomasz, syn Józefa 691

Tomasz Makary, s. Tomasza 1260

Franciszek Piotr, s. Kazimiérza 1556

290

Słuszewski h. RADWAN.

Teofil Antoni, syn Antoniego 1506

Smardzewski h. ZAGŁOBA.

Józef Ignacy, syn Wiktora 1285

Smarzyński v. Smerzyński h. ŁADA.

Józef, syn Józefa 1534

de Smett h. SMETT.

Stanisław Floryan, syn Alexandra 377

Śmiarowski h. RAWICZ.

Mateusz, syn Leona 49

Franciszek, s. tegoż 280

Antoni, s. tegoż 281

Alexander, s. Mateusza 325

Mikołaj, s. Szymona 1002

Szymon, s. Macieja 1090

Franciszek, s. tegoż 1091

Stanisław, s. tegoż 1092

Antoni, s. tegoż 1093

Franciszek, s. tegoż 1194

Stanisław, s. tegoż 1195

Wincenty, s. tegoż 1196

Jan, s. tegoż 1197

Antoni, s. Macieja 1198

Śmiechowski h. BEŁTY.

Antoni, syn Karola 1042

Józef, s. tegoż 1043

Śmietanka z Olchowca h. NAŁĘCZ.

Józef (Kalasanty) Wilhelm Izajasz, syn Jana 561

Śmigielski h. ŁODZIA.

Walenty, syn Michała1157

Maciéj, s. Macieja 1383

Śmiodowski h. JASTRZĘBIEC.

Franciszek Antoni, syn Mateusza 791

Smitkowski h. PRAWDZIC.

Alexander, syn Antoniego 1243

Maxymilian Kalixt Ferdynand, s. tegoż 1244

Smoczyński h. NIWA.

Karol (Boromeusz), syn Walentego 703

Smoczyński h. SMOCZYŃSKI.

Ludwik Franciszek, syn Jana 282

Leon Stanisław (Kostka), s. Ludwika 819

Smoczyński h. STANKAR.

Ignacy Dominik, syn Tomasza 1130

Bonifacy, s. tegoż 1158

Jan Franciszek **, s. tegoż 115968

Smoczyński.

Jan, syn Jana 1146

Smoleński h. NIECZUJA.

Tomasz, syn Piotra 492

Leopold, s. tegoż 493

291

Franciszek Jan, s. Antoniego 607

Julian Ignacy, s. Jana 1486

Jakób, s. Leona 606

Smoleński h. ZAGŁOBA.

Józef Jan, syn Antoniego 17

Bernard Antoni, s. tegoż 78

Józef Bonawentura Xawery, s. Jana 251

Adam Leopold, s. tegoż 720

Julian, s. tegoż 1452

Edmund Józefat, s. tegoż 1453

Maxymilian, s. tegoż 1454

Saturnin, s. Stanisława 261

Jan, s. tegoż 262

Sylwester Franciszek, s. tegoż 263

Sylwester, s. tegoż 266

Dyonizy Edward, s. tegoż 1147

Ezechiel, s. tegoż 1535

Szczepan Tomasz, s. Jana 1280

Antoni, s. Michała 264

Jan, s. tegoż 265

Karol Błażéj Franciszek, s. Ignacego383

Wawrzyniec August, s. Franciszka 544

Ignacy (Lojola) Piotr, s. Wojciecha 665

Wojciech Władysław, s. tegoż 1362

Mikołaj, s. Grzegorza 719

Paweł, s. Walentego 721

Franciszek, s. tegoż 722

Franciszek, s. Wincentego 723

Paweł Chryzostom, s. Eustachego 768

Jan, s. Franciszka 769

Ignacy, s. Józefa 770

Franciszek, s. Pawła 932

Maciéj Walenty, s. tegoż 1019

Michał Józef, s. Mikołaja 970

Antoni, s. Macieja 1363

Smolikowski h. PRUS 1.

Andrzéj 63

Seweryn Karol, syn Andrzeja 214

Adam Stefan Maciéj, s. tegoż 347

Smolikowski. *

Piotr 31

Antoni, syn Piotra 31

Smoliński h. ZAGŁOBA.

Józef (z Kopertynu), syn Dominika 771

Leon, syn Jana 941

Alexander Teofil Floryan Augustyn, s. Bonifacego 1267

Józef Augustyn, s. tegoż 1268

Julian Marcelli, s. Józefa 1304

Franciszek, s. Bernarda 1487

Alexander Anastazy, s. Stanisława 1557

292

Anzelm, s. Michała 1559

Smólski h. ARAŻ.

Maciéj, syn Janusza 1281

Amalia z Falkowskich, wdowa po Eliaszu 1282

Jan, syn Eliasza 1282

Józef, s. tegoż 1282

Alexander, s. tegoż 1282

Stefan, s. tegoż 1282

Smoniewski h. PIELESZ.

Tomasz Mateusz, syn Stanisława 1429

Ignacy Franciszek Benedykt, s. t. 1428

Ludwik Stanisław, s. Wincentego 1326

Smorczewski h. RAWICZ.

Florencyusz Jan, syn Sylwestra 545

Tytus Antoni, s. tegoż 640

Medard Franciszek Adolf, s. Antoniego 756

Kajetan Hyacynt Ludwik, s. t. 1305

Władysław Felix Fortunat, s. Tytusa 1106

Bolesław Felix, s. tegoż 1107

Karol, s. tegoż1108

Smosarski h. JANINA.

Teofil Józef, syn Jana 1530

Snarski h. MURDELIO.

Michał Mateusz, syn Rocha 171

Bonawentura Alexy, s. tegoż 172

Antoni Fabian, s. tegoż 173

Władysław Józef, s. tegoż 186

Andrzéj, s. Tomasza 299

Wiktor Teofil, s. tegoż 300

Śniechowski h. BEŁTY.

Józef, syn Leona 398

Mateusz, s. tegoż 399

Sylwester, s. tegoż 516

Jan, s. Pawła 515

Teodor, s. Mateusza 562

Dyonizy Wincenty, s. tegoż 563

Andrzéj, s. Szymona 1044

Śnieciński h. ŚLEPOWRON.

Józef, syn Jakóba 1059

Onufry, s. tegoż 1060

Śniegocki h. ZAGŁOBA.

Józef Marcyan Ludwik, syn Kazimiérza 757

Jan Stanisław Józef, s. tegoż 1116

Michał Rafał, s. Józefa 1297

Sobański h. JUNOSZA.

Władysław, syn Tomasza 811

Sobieski h. JANINA.

Michał Karol Hieronim Jakób, syn Józefa 75

Ignacy Antoni Bonifacy Walenty, s. tegoż 76

Jan Baltazar Walenty Bonifacy Franciszek, s. tegoż77

293

Józefa Honorata, zamężna Hryniewicz, córka tegoż33 H.

Jan Klemens Antoni, s. Stanisława 792

Sobieszczański h. ROGALA.

Józef, s. Jana 865

Sobocki h. TRĄBY.

Marceli Erazm**, syn Antoniego 224 18

Władysław Michał Mikołaj, s. Marcellego 1185

Sobolewski. *

Antoni 26

Józef Franciszek, syn Antoniego 70

Sobolewski h. ŚLEPOWRON.

Ignacy 240

Wojciech Tadeusz, syn Wojciecha 494

Michał Józef, s. tegoż495

Władysław Jan, s. tegoż 1430

Józef Wincenty, s. Antoniego 517

Alexander Maciéj, s. tegoż 518

Jan, s. Dyonizego 866

Daniel Mateusz, s. Jana 899

Józef, s. Tomasza 1003

Józef Jan, s. Ignacego 1094

Sobotowski. *

Paweł 7

Soczołowski h. WIENIAWA.

Kazimiérz Jan, syn Felixa 1327

Julian Ignacy, s. tegoż 1328

Soćko h. ROLĄSŁAW.

Wawrzyniec, syn Jakóba 51

Sojecki z Sojek h. GRZYMAŁA.

Józef, syn Stanisława 94

Bonawentura, s. tegoż 95

Kazimiérz Tomasz, s. tegoż 96

Ludwik Bertrand, s. Tomasza 519

Kazimiérz, s. tegoż 1072

Piotr Paweł, s. Walentego 1032

Sokolnicki h. JASTRZĘBIEC.

Felix Fortunat, syn Teodora 419

Jan Sylwery, s. tegoż 1148

Albin, s. Felixa 508

Ignacy Euzebiusz Piotr Justyn, s. Michała 608

Franciszek, s. tegoż 609

Leon Józef, s. Antoniego 917

Florentyn Felix Marcin Poncyan, s. Jana 918

Alfons Polikarp, s. Adama 1286

Alexander Patrycyusz Józef, s. tegoż1287

Adolf Franciszek, s. tegoż 1511

Antoni Rufin, s. tegoż 1512

Jan Antoni, s. Florentyna 1374

Korneliusz Magnus, s. Andrzeja 1507

Sokolnicki Anasik Anasiński h. JASTRZĘBIEC.

294

Aloizy Jan (Chrzciciel), s. Andrzeja 867

Alexander, s. Antoniego 6 Cesar.

Julian, s. Walentego 1586

Sokolnicki h. NOWINA.

Michał Ignacy Romuald, syn Jana 231

Mikołaj Gorgoni, s. Józefa 576

Jakób Ignacy, s. tegoż 578

Karol, s. Juliana 577

Pafnucy Urban, s. tegoż 579

Jan (Nepomucen), s. tegoż 581

Dyonizy Franciszek (Borgiasz), s. tegoż 1508

Stanisław, s. tegoż 1509

Wojciech Jerzy, s. tegoż 1510

Mikołaj Piotr, s. Piotra 580

Sokolnicki.

Józef 942

Sokołowski h. CHOLEWA.

Wojciech, syn Józefa 1045

Jakób, s. tegoż1046

Piotr Paweł, s. tegoż 1047

Sokołowski h. GOZDAWA.

Walenty **, syn Krzysztofa 564 66

Ignacy, s. tegoż 565

Mikołaj, s. tegoż 567

Józef Jan, s. Wincentego 566

Tekla z Kurowskich, wdowa po Wincentym1004

Felix Marcelli Antoni, syn Wincentego 1004

Kornelia Wiktorya Józefa Witalisa, córka tegoż 1004

Franciszek, s. Franciszka 1160

Józef Tomasz Korneli, s. Tomasza 1161

Sokołowski h. KORAB’.

Kacper Kajetan, s. Kajetana 793

Sokołowski h. POMIAN.

Roman Antoni Bogumił, syn Józefa 2

Stanisław Erazm, s. tegoż 121

Maryan Wincenty Konstanty, s. Józefa Sylwestra 686

Ludwika z Mdzewskich, wdowa po Józefie Sylwestrze 38

Edward Józef Wincenty, s. Józefa Sylwestra 38

Józefata Leokadya Michalina, córka tegoż 38

Karolina Walentyna, c. tegoż 38

Jan Józef Wojciech, s. Michała 40

Ignacy, s. Teodora 107

Julian, s. Ignacego 349

Józef Sylwester, s. tegoż 350

Walenty, s. Tomasza 520

Szczepan, s. Krzysztofa 582

Franciszek, s. Joachima 943

Józefa Sotera Wanda, zamężna Skarzyńska, c. Kazimiérza 1324

Sokołowski h. PRAWDZIC.

Onufry Marcin, syn Franciszka 187

295

Ignacy Romuald, s. tegoż 188

Jan Bartłomiéj, s. tegoż 189

Józef Zacharyasz, s. tegoż 190

Antoni Abbat, s. tegoż 191

Andrzéj, s. tegoż 442

Wincenty Jakób, s. Józefa 192

Łukasz Jan (Kanty), s. tegoż 195

Józef Paweł, s. tegoż 1179

Stanisław Dominik, s. tegoż 1314

Leopold Marcin, s. Jana 193

Franciszek, s. Łukasza 763

Franciszek, s. tegoż 1074

Maciéj, s. tegoż 1075

Ignacy, s. tegoż 1076

Wincenty, s. Antoniego 1073

Oktawian Franciszek, s. Pawła 1199

Józef Maryan, s. tegoż 1200

Stanisław Floryan, s. Andrzeja 1261

Adolf Eustachy, s. Wincentego 1299

Józefata, zamężna Zajkowska, córka Franciszka 194

Wojciech Maciéj, s. Wiktora 1488

Michał Hieronim, s. tegoż 1489

Marcin, s. Grzegorza 1587

Sokołowski h. ŚLEPOWRON.

Antoni Józef Rudolf, syn Chryzostoma 1409

Leon Julian, s. tegoż 1410

Roman Ludwik, s. tegoż 1411

Sokołowski h. TRZASKA.

Stanisław, syn Jakóba772

Józef Maciéj, s. Łukasza 773

Franciszek, s. tegoż 774

Bernard, s. tegoż 775

Wiktor Izydor Stanisław, s. Józefa 1070

Józef, s. Jana 1329

Mateusz, s. tegoż 1330

Sokołowski. *

Walenty 22

de Soldenhoff h. SOLDENHOFF.

Alexander 583

Solnicki. *

Walenty 14

Julian Włodzimierz, syn Walentego 51

Cezar Maurycy, s. tegoż 52

Sołkiewicz. *

Jan 58

Sołtyk h. SOŁTYK.

Franciszek Salezy Maciéj Stanisław (Kostka), syn Józefa 154

Leon Kalixt, s. tegoż 169

Stanisław, s. Antoniego 331

Henryk, s. tegoż 745

296

Emilian, s. Władysława 868

Barbara Matylda, zamężna Pruszyńska, córka Józefa 50 P.

Sosnkowski h. GODZIEMBA.

Ignacy Franciszek, syn Józefa 611

Stanisław Jan, s. tegoż 612

Leonard Stefan, s. Franciszka 1560

Julian Eustachy Ignacy, s. Ignacego 658

Alfred Antoni, s. tegoż 659

Tomasz Mateusz, s. Gabryela 1269

Zuzanna Wiktorya* z Ledwańskich, 1mo v. Mileszyńska, wdowa po Stanisławie Janie 62

Karol Chwalibóg,* s. Stanisława Jana 62

Józef Bogdan, * s. tegoż 62

Stanisław, * s. tegoż 62

Henryk, * s. tegoż 62

Julian, * s. tegoż 62

Aniela, * córka tegoż 62

Sosnowski h. GODZIEMBA.

Antoni syn Ignacego 1456

Józef, s. tegoż 1457

Sosnowski h. NAŁĘCZ.

Stanisław Stefan, syn Józefa 776

Kazimiérz Tomasz, s. Wincentego 777

Cypryan, s. Teodora 1162

Tomasz, s. tegoż 1255

Stanisław (Kostka), s. tegoż 1256

Wojciech Anzelm, s. Karola 1455

Sosnowski h. NAŁĘCZ z odmianą.

Kajetan 469

Sotowski. *

Józef 71

Sożański h. NAŁĘCZ.

Jerzy, syn Michała 1095

Sparmann.

Jerzy, s. Jana Jerzego 1315

Spensberger de Wiorogórski h. SPENSBERGER.

Franciszek, syn Mikołaja 380

Spinek z Bądkowa h. PRUS 1.

Albert Jerzy, syn Daniela 724

Srzednicki h. POMIAN.

Teofil Alexander, syn Józefa 546

Jacek Ludwik Bartłomiéj, s. t. 548

Jan Joachim Stefan, s. tegoż 900

Franciszek, s. Idziego 746

Józef Szymon, s. Kazimiérza 747

Kazimiérz, s. Jakóba 944

Józef, s. tegoż 945

Paweł, s. Kacpra 1431

Jan, s. tegoż 1432

Mikołaj, s. Ignacego 1458

Ludwik, s. Wincentego 1499

297

Karol Stanisław, s. Piotra 1553

Stadnicki h. SRZENIAWA.

Juliusz Józef Napoleon na Żmigrodzie, syn Antoniego 26

Henryka Felicya Maryanna Anna na Żmigrodzie, córka teg. 613

Michał Napoleon Karol Hieronim Wojciech, s. Jana 39

Józef Marek Piotr, s. Józefa 666

Maryanna z Straszów, wdowa po Janie 725

Seweryn 794

Stalewski h. SKRZYDŁA. *

Tomasz Ignacy, syn Tomasza 49

Stalkowski h. GŁOSKÓW.

Franciszek (a Paulo), syn Walentyna52

Stamirowski h. PÓŁKOZIC.

Józef Dyonizy, syn Ignacego 42

Konstanty Felicyan, s. tegoż 165

Wojciech Piotr Floryan, s. Floryana 202

Łukasz Jan (Kanty) Rafał, s. teg. 432

Tomasz Franciszek, s. Antoniego 209

Walery Jakób, s. tegoż 222

August, s. Wojciecha 870

Ludwik Bartłomiéj, s. Ignacego 164

Staniewski h. STARYKOŃ.

Jan Aloizy, syn Piotra1575

Stanilewicz h. LELIWA.

Ignacy Dyonizy, syn Mateusza 726

Stanisławski h. PIŁAWA.

Ignacy, syn Antoniego 496

Alexander Aloizy, s. Józefa 497

Wojciech, s. Macieja 498

Tytus Prosper Zejgut, s. Piotra 1561

Witold Albrecht Michał Zejgut, s. tegoż 1562

Staniszewski h. POBÓG.

Leopold, syn Tomasza 252

Seweryn Marceli Emilian, s. Leopolda 253

Hortensya Konstancya Oktawia, c. Marcina 255

Alexander Maciéj, s. Wojciecha 254

Maciéj Antoni, s. Michała 301

Kazimiérz, s. tegoż 869

Otton Antoni, s. Fabiana 342

Ludwik Maxymilian Wojciech, s. Józefa 352

Antonina Franciszka Tekla z Liniewskich, wdowa po Janie (Kantym) 470

Władysław Wojciech Teodor, s. Jana (Kantego) 470

Roman Wawrzyniec, s. Jana 521

Konstancya z Karskich, wdowa po Wojciechu 778

Karol Paweł, s. Franciszka 1459

Stankiewicz h. MOGIŁA.

Aloizy Jan (Chrzciciel), syn Kazimiérza 614

Alexander Więczysław, s. Antoniego 615

Ignacy Józef, s. Jana 727

Marcin Benedykt, s. tegoż 728

298

Stano h. GOZDAWA.

Ignacy,** syn Piotra 343 36

Stanowski h. RAWICZ.

Ludwik August, syn Pawła 1033

Józef Hieronim, s. tegoż 1034

Stanżewski. *

Jakób 24

Starczewski h. JASTRZĘBIEC.

Ignacy Błażéj Napoleon, syn Józefa 1005

Jan, s. Jana 1061

Starczewski h. NAŁĘCZ.

Józef Modest, syn Wojciecha155

Alexander, s. Antoniego 704

Wiktorya Elżbieta z Olszewskich, wdowa po Leonie 758

Teofila Salomea, córka Leona 758

Kamilla, c. tegoż 758

Kazimiera Magdalena, c. tegoż 758

Józef Leon, s. tegoż 758

Starorypiński h. NAŁĘCZ.

Jan Józef Franciszek Paweł, syn Ignacego 232

Paweł, s. tegoż 233

Józef, s. tegoż 234

Romuald, s. tegoż 235

Scholastyka z Cieszewskich, wdowa po Ignacym 236

Sylwester, s. Macieja 400

Starzeński h. LIS.

Maciéj 32

Hrabia Kazimiérz Władysław, syn Józefa 33 56 Hr.

Hrabia Henryk Andrzéj Jan, s. tegoż 34 58 Hr.

Hrabia Konstanty Michał, s. Józefa 35 57 Hr.

Hrabianka Zofia Barbara, córka tegoż 36 59 Hr.

Telesfor Jan, s. Konstantego 1490

Julian, s. tegoż 1491

Sylwester Tomasz, s. tegoż 1492

Alexander Jerzy, s. tegoż 1493

Starzyński h. ŚLEPOWRON.

Ignacy Dominik Kajetan Wawrzyniec, syn Wincentego 60

Michał Józef Wacław, s. tegoż 61

Józef, s. Tadeusza 177

Wojciech Anzelm, s. tegoż 178

Alexander Saturnin, s. Jana 384

Wincenty Fabian Sebastyan, s. Macieja 1123

Staszewski h. OSTOJA.

Michał Józef, syn Piotra 705

Rufin, s. tegoż706

Franciszek, s. tegoż 707

Staszyński. *

Jan 10

Stawiarski h. NAŁĘCZ.

Ignacy Fabian Sebastyan Karol, syn Ignacego 1433

299

Stawiski h. GOZDAWA.

Ignacy, syn Michała 318

Andrzéj Klemens, s. tegoż 319

Józef Bogumił, s. tegoż 320

Maciéj Piotr Józef, s. tegoż 109

Edmund, s. Jana Felixa 433

Stefan Stanisław Kazimiérz, s. Jana 148

Bolesław Józef Wiktoryn Seweryn, s. Józefa 1412

Tadeusz Józef Jan Bogusław, s. tegoż 1413

Stawiski. *

Józef 20

Stawowski h. JELITA.

Cyrylli Józef, syn Franciszka 1006

Stawski Sławenta na Stawie h. LESZCZYC.

Anzelm Klemens Teofil, syn Jana 450

Wojciech Kazimiérz Józef Jan, s. tegoż 451

Stecki h. RADWAN.

Jakób Paweł, syn Ignacego 979

Stefanowicz h. POGOŃ.

Marcin Wincenty, syn Wincentego 1563

Stekert. *

August65

Stetkiewicz h. KOŚCIESZA.

Tomasz Dawid Sylwester, syn Felicyana 147

Stępczyński h. DOLIWA.

Józef Jan, syn Jakóba 971

Stępiński h. BOŃCZA z odmianą.

Alexander, syn Piotra 871

Wacław, s. Tomasza 946

Alexander, s. tegoż 1306

Józef (Kalasanty), s. tegoż 1307

Andrzéj, s. tegoż 1308

Łukasz, s. Błażeja 1460

Stępkowski h. SUCHE KOMNATY.

Sylwester Tytus Dawid, syn Jana 1007

Felix Augustyn, s. tegoż 1008

Józef, s. Idziego 1124

Mikołaj Michał, s. Józefa 1215

Marcin, s. tegoż 1216

Julian Kazimiérz, s. tegoż 1217

Szczepan, s. tegoż 1218

Stępowski h. JUNOSZA.

Kazimiérz, syn Adama 44

Tomasz Józef, s. Augustyna 117

Jan (Chrzciciel), s. tegoż 118

Wawrzyniec, s. tegoż 119

Jan (z Matty), s. Jerzego 160

Wiktor Wojciech Józef, s. Jana 256

Kazimiérz Stanisław, s. tegoż 257

Józefa Maryanna, córka tegoż 258

300

Weronika Rozalia Aniela, c. t. 259

Józefat Franciszek na Stępowie, s. Stanisława 353

Napoleon Marcin Leopold na Stępowie, s. tegoż 354

Kajetan, s. tegoż 499

Fryderyk Wiktor na Stępowie, s. tegoż 729

Marceli Antoni Ignacy, s. Jakóba 748

Stobiecki h. OSTOJA.

Piotr Paweł, syn Klemensa 401

Ksiądz Józef Konstanty, s. tegoż 547

Franciszek Szymon, s. Stefana 402

Stodolski v. Stodulski h. PLON.

Stanisław, syn Marcina 267

Antoni Józef, s. Józefa 1096

Andrzéj Bernard, s. tegoż 1097

Stoiński h. JANINA.

Józef Atanazy, syn Sylwestra284

Stojowski Jordan h. TRĄBY.

Karolina z Bontanich, wdowa po Janie 632

Hipolit Jacenty, s. Jana 420

Kazimiérz August Józef, s. teg. 674

Michał Hieronim Franciszek, s. tegoż 675

Józef Franciszek Karol, s. teg. 676

Ferdynand Dezydery, s. tegoż 1208

Katarzyna, zamężna Katerla, córka Michała 951 K.

Stokowski h. DRZEWICA.

Petronella z Kiuciów, wdowa po Macieju 385

Adam Marcyan, syn Macieja 385

Maryanna Tekla, córka tegoż385

Izabella Julianna, c. tegoż 385

Kazimiérz Józef, s. Benedykta 421

Stokowski Saryusz h. JELITA.

Andrzéj, syn Franciszka 4

Konstancya Justyna Joanna, córka tegoż 952

Jan, s. Ignacego 10

Antoni Jan, s. tegoż 270

Jan Karol, s. tegoż 271

Ludwik Wilhelm z Remiszewic, s. Józefa 23

Antoni Cyryl z Remiszewic, s. tegoż144

Andrzéj Klemens, s. Wawrzyńca 168

Jan Kanty Rafał, s. Mikołaja 269

Ignacy z Remiszewic, s. Stanisława 433

Marcin Stefan, s. Andrzeja 471

Jan Adam, s. tegoż 919

Józef, s. tegoż 920

Marceli, s. tegoż 921

Franciszek, s. tegoż 1056

Jan (Nepomucen), s. Michała522

Roman Cyryak z Remiszewic, s. Kacpra 667

Józef Leon Ignacy, s. Piotra 730

Alexander Maciéj, s. Kazimierza 731

301

Piotr Paweł, s. Antoniego 732

Wojciech Anzelm, s. tegoż 1461

Wincenty Franciszek Stanisław, s. Waleryana 901

Ignacy, s. Jana922

Xawery Andrzéj, s. Dominika 947

Jan, s. tegoż 948

Mikołaj Andrzéj, s. tegoż 949

Wawrzyniec Antoni Józef, s. t. 950

Jan (Nepomucen), s. tegoż 951

Antoni z Remiszewic, s. Rafała 972

Eryk Piotr Celestyn, s. Macieja 1180

Józef Walenty, s. tegoż 1181

Wincenty Ignacy, s. tegoż 1182

Kajetan Wawrzyniec Józef, s. t. 1183

Walenty Paweł, s. Adama 1364

Felicyan, s. Stefana 1540

Stokowski h. ZDRZEWICA. *

Marya z Domagalskich, wdowa po Wincentym 30

Jan Wincenty Zacharyasz, s. Wincentego 30

Tekla Apolonia Wanda, c. t. 30

Stoss h. STOSS.

Józef Benedykt, syn Mikołaja 153

Strasz z Białaczewa h. ODROWĄŻ.

Maxymilian Edward Andrzéj, syn Andrzeja 923

Straszak. *

Michał 35

Straszewicz h. ODROWĄŻ.

Kacper Jan Ignacy, syn Antoniego 1462

Alexander Józef, s. tegoż 1463

Straszewski h. KOMONIAKA.

Hilary Paweł, syn Teodora 386

Felix Onufry Antoni, s. Wojciecha 1009

Bronisław Teodor Józef, s. Jakóba 1317

Strawiński h. SULIMA.

Antoni Mikołaj Tadeusz, syn Franciszka 1231

Strażyński.

Antoni ** 616 60

Stremler h. MIŁODAR.

Alexander, syn Piotra Godfryda 225

Strękowski h. ŚWIERCZEK.

Tomasz Adam, syn Leonarda1331

Walenty, s. tegoż 1332

Franciszek, s. tegoż 1333

Chryzanty Jan, s. Antoniego 1464

Stroński h. DOLIWA.

Balbina Xawera z Studentkowskich, wdowa po Felixie Pawle 1048

Stanisław, syn Felixa Pawła 1048

Jakób, s. tegoż1048

Teodora Jadwiga, córka tegoż 1048

Aniela, c. tegoż 1048

302

Strumiłło h. NAŁĘCZ.

Józef, syn Franciszka 641

Strupczewski h. JASTRZĘBIEC.

Szymon Jan, syn Antoniego 1365

Romuald Zygmunt Barnaba, s. Andrzeja 1366

Józef, s. Franciszka 1588

Franciszek, s. Antoniego 1589

Strusiński h. SZELIGA.

Jan Sylwester, syn Józefa 1257

Strus h. KORCZAK.

Józef Tomasz, syn Antoniego 692

de Struve h. STRUVE.

Jerzy Henryk Krzysztof Franciszek, syn Gustawa 633

Gustaw Antoni Karol Eugeniusz, s. Jerzego 1552

Stryjeński h. TARNAWA.

Zygmunt Adam Floryan Paweł, syn Pawła 161

Piotr Paweł, s. tegoż 162

Edward Gustaw, s. Karola Zygmunta 953

Zygmunt Karol, s. tegoż 954

Henryeta, zamężna Ćwierczakiewicz, córka tegoż 426

Stryjewski h. TARNAWA.

Jan, syn Krystyana 1465

Stryjkowski h. LELIWA.

Jan Władysław, syn Jana 902

Strzałkowski h. OSTOJA.

Stanisław Michał Hieronim, s. Mateusza 872

Dominik Kajetan, s. Bonifacego 873

Józef Piotr, s. Dominika 1401

Jan (Chrzciciel), s. tegoż 1402

Henryk Dominik, s. tegoż 1403

Strzegocki h. PRZEGONIA.

Kazimiérz, syn Jana 980

Wiktoryn Maciéj, s. tegoż 981

Strzelecki ze Strzelec h. JASTRZĘBIEC.

Rupert Izydor, syn Wincentego 668

Tomasz, s. Jana 779

Wincenty, s. tegoż 924

Kazimiérz, s. tegoż 925

Karol, s. tegoż926

Kajetan, s. Tomasza 1131

Jan (Chrzciciel) Alfred, s. Ludwika 823

Antonina Anastazya z Błeszyńskich, wdowa po Ludwiku 874

Teodora Salomea, zamężna Wojnowska, córka Ludwika 874

Maryanna Regina, c. tegoż 874

Michalina Aniela Józefa, c. t.874

Strzelecki h. OKSZA.

Anastazy, syn Wojciecha 1434

Strzelecki. *

Błażéj 25

Strzembosz h. JASTRZĘBIEC.

303

Ludwik Bartłomiéj, syn Antoniego 294

Jacek Hipolit Kajetan, s. tegoż 303

Józef, s. tegoż 304

Stanisław Jan, s. Ignacego 302

Roman Wawrzyniec, s. Wincentego 1035

Napoleon Józef Michał, s. Alexandra 1466

Strzemieczny h. STRZEMIĘ.

Maciéj Piotr, syn Mikołaja 1513

Strzeszewski h. LUBICZ.

Tomasz, syn Stanisława 89

Antoni, s. tegoż 90

Piotr Stanisław Paweł, s. tegoż 91

Strzeszewski h. POBÓG.

Dyonizy, syn Józefa 11

Jakób, s. tegoż12

Bartłomiéj, s. tegoż 207

Ignacy, s. Antoniego 13

Alexander, s. Dyonizego 100

Gustaw, s. tegoż 101

Dominik Kajetan, s. Jana 617

Tadeusz, s. tegoż 618

Leonard, s. tegoż 1500

Julianna Kordula, zamężna Goszczyńska, córka Felixa 364 G.

Franciszek Symforyan, s. Felixa 106

Felix Jakób, s. tegoż 422

Antoni Bonawentura, s. tegoż 423

Edward, s. tegoż 424

Jakób, s. Ludwika 619

Stanisław, s. tegoż 620

Antoni Ignacy, s. tegoż 1132

Alexander, s. Bonifacego 1077

Ignacy Adolf Stanisław, s. teg. 1078

Strzyżewski h. STRZEMIEŃCZYK.

Piotr Paweł, syn Jacka 500

Strzyżowski h. GOZDAWA.

Tomasz, syn Kazimiérza 425

Studziński h. PRUS 1.

Józef Leon Felix, syn Tomasza 7 Cesar.

Studziński h. PRUS 3.

Alexander Fabian, syn Bernarda 1316

Stummer h. RADZISŁAW.*

Jan (Chrzciciel), syn Jana 1

Stypułkowski h. LUBICZ.

Wiktor, syn Klemensa 678

Józef, s. tegoż 679

Maciéj, s. tegoż 680

Andrzéj Błażéj, s. Stanisława681

Tomasz Kacper, s. tegoż 682

Mateusz, s. Marcina 1010

Franciszek Bartłomiéj, s. Szymona 1133

304

Jan, syn tegoż 1134

Jakób, s. Macieja 1135

Wawrzyniec, s. Józefa 1136

Jan, s. Wawrzyńca 1320

Antoni, s. Jakóba 1443

Roch Antoni, s. Tomasza 1467

Antoni Bartłomiéj, s. Piotra 1468

Stypułkowski h. ROLA.

Stanisław, syn Marcina 1011

Stanisław Józef, s. Jakóba 1149

Paweł, s. Wiktoryana 1334

Seweryn Kazimiérz, s. Seweryna 1515

Wawrzyniec, s. tegoż 1516

Suchcicki h. OSTOJA.

Konstanty Augustyn, syn Onufrego 875

Antoni, s. Andrzeja 1384

Ignacy, s. tegoż 1385

Suchecki na Suchcicach h. PORAJ.

Floryan Adam Antoni, syn Daniela 356

Stanisław Zenon Andrzéj, s. Ignacego 452

Jan ( z Dukli) Bonawentura Henryk, s. tegoż501

Andrzéj, s. Ignacego 549

Justyna Barbara Marya, zamężna Chwalibóg, córka tegoż 232 C.

Suchocki h. PORAJ.

Felix Ignacy, syn Stanisława 523

Władysław, s. Jakóba 1079

Anna, córka tegoż 1080

Suchodolski h. HABDANK.

Antoni Jakób Ignacy, syn Filipa 693

Jan Wawrzyniec, s. tegoż 694

Alexander Wiktor, s. Jana 1554

Suchodolski h. JANINA.

Hrabia Jan Bonawentura Franciszek Wincenty, s. Wojciecha 67 47 Hr.

Hrabia Franciszek (a Paulo) Wincenty Michał, s. t. 68 48 Hr.

Kajetan Ignacy Piotr Jan, s. Walentego 120

Tomasz Walenty Ignacy, s. Wincentego 196

Karolina Dominika Maryanna, córka tegoż 197

Alfons Andrzéj Walenty Dyonizy Antoni, s. Antoniego 198

Klementyna Tekla Barbara, c. tegoż 199

Adelina Zofia Nepomucena, c. tegoż200

Florentyna Alfonsa Tekla Alexandra, c. tegoż 201

Romulus Ignacy Józef, s. Józefa 279

Maryanna Józefa z Żykiewiczów, wdowa po Franciszku 780

Kamilia Maryanna, córka Franciszka 780

Julian Michał, syn tegoż 780

Władysław Brunon Maxymilian, s. tegoż 780

Maurycy Romuald Ludwik, s. t. 780

Suchodolski h. JUNOSZA.

Franciszek (Xawery) Samuel, s. Konstantego 584

Suchodolski h. POBÓG.

305

Antoni Wincenty Walenty, syn Michała 215

Suchodolski h. ŚLEPOWRON.

January 426

Suchodolski.

Jan 795

Suchorski h. JASTRZĘBIEC.

Nikodem Jan, syn Kacpra 203

Rafał, s. tegoż 204

Józef, s. tegoż 205

Stanisław Franciszek, s. tegoż 206

Władysław Piotr Paweł, s. Wojciecha 272

Marceli Wojciech, s. tegoż 273

Suchorzewski h. ZAREMBA.

Stanisław, syn Władysława 237

Franciszek Tadeusz Józef Marek Walenty, s. Jana 550

Sudnik h. LELIWA.

Ignacy Dominik Adam, syn Dominika 876

Antoni Mikołaj, s. tegoż 877

Piotr, s. tegoż 878

Alexander, s. tegoż 879

Suffczyński h. SZELIGA.

Franciszek Michał Dyonizy, syn Jana 62

Kazimiérz Tomasz, s. tegoż 669

Kajetan Józef, s. Michała 73

Stanisław Adam Rafał, s. tegoż 321

Stanisław Józef Karol na Suffczynie, s. Stanisława 634

Anastazy Józef Marek na Suffczynie, s. Józefa 749

Władysław Teodozyusz na Suffczynie, s. tegoż 750

Hilary Cyryl na Suffczynie, s. t. 751

Józefa na Suffczynie, córka tegoż 752

Sulewski h. POMIAN.

Kazimiérz Karol, syn Adama1270

Alexander Benon, s. tegoż 1271

Mikołaj Ananiasz Jan, s. tegoż 1272

Kazimiérz, s. Jana 1414

Suligostowski na Starym Skrzynnie Dunin h. ŁABĘDŹ.

Stanisław, syn Józefa 472

Sulikowski h. SULIMA.

Franciszek Wincenty Józef, syn Ignacego 927

Henryk Norbert Robert, s. teg. 928

Augustyn Erazm Julian Antoni, s. tegoż 929

Felix Stanisław, s. Kazimiérza 1184

Andrzéj Wojciech, s. Wawrzyńca 1298

Konstanty Maciéj, s. Józefa 1209

Antoni, s. tegoż 1386

Sulimierski v. Sulimirski h. STARYKOŃ.

Jan Piotr Waleryan, syn Józefa 18

Tomasz Stefan Maciéj, s. tegoż 142

Ignacy Alexander, s. tegoż 143

Wincenty Maciéj, s. Ludwika 58

306

Felix Bonawentura, s. tegoż 59

Jan Józef Marcin, s. Wincentego 79

Honorata z Rojków, wdowa po Piotrze 80

Marceli, s. Piotra 80

Kwiryn Wincenty, s. tegoż 80

Mikołaj Stefan, s. tegoż 80

Teressa Karolina, zamężna Starzyńska, c. Jana (Nepomucena) 283

Filip Rafał, s. tegoż 286

Leon Ignacy, s. Adama 285

Wincenty, syn tegoż 551

Adam Andrzéj, s. Marcina 379

Franciszek Władysław, s. Michała 473

Jan (Nepomucen), s. tegoż 474

Zenon Adam, s. tegoż475

Ludwika Maryanna, córka tegoż 478

Xawera, c. tegoż 479

Maxymilian Edward Szymon, s. tegoż 476

Tomasz Mateusz, s. Ignacego 646

Ludwik, s. Stefana 647

Hipolit, s. Michała 477

Anastazy Sebastyan z Sulimierzyc, s. Sebastyana 733

Sulimowski h. DĘBNO.

January Wawrzyniec, syn Medarda 796

Antoni Kazimiérz, s. tegoż 797

Suliński h. JASTRZĘBIEC.

Józef (z Kopertynu), syn Wojciecha 621

Józef, s. Michała 1309

Sulkowski h. ŁODZIA.

Kajetan Stefan, syn Michała 344

Julian Walenty Faustyn, s. Kajetana Stefana593

Antoni, s. Mateusza 1436

Sulkowski h. KOŚCIESZA.

Mateusz, syn Andrzeja 1201

Maciéj, s. Piotra 1202

Piotr, s. Jakóba 1203

Sulkowski h. SULIMA.

Jan (z Dukli) Placyd, syn Pawła 781

Sułocki h. GOZDAWA.

Grzegorz Józef, syn Leona 1232

Jakób Marek, s. tegoż 1415

Sułowski h. STRZEMIĘ.

Tadeusz Dominik, syn Marcina 72

Adam Józef, s. tegoż 146

Sumiński h. LESZCZYC.

Piotr Damazy, syn Tomasza 46

Paweł Stanisław, s. tegoż 47

Antoni Ignacy Jan (Nepomucen), s. Piotra 84

Jan (Nepomucen) Stanisław (Kostka) Adam, s. tegoż 149

Walenty Antoni, s. tegoż 453

Jan Andrzéj, s. Dominika 113

307

Marceli Błażéj, s. tegoż 114

Tadeusz, s. Marcina 274

Antoni Józef, s. tegoż 275

Andrzéj Józef, s. tegoż 276

Franciszek (Xawery), s. Mateusza 1550

Supiński. *

Antonilla, wdowa po Leopoldzie 74

Ludwik Felix, syn Leopolda 74

Supiński h. TRZYBUŁAWY z odmianą.

Jan, syn Walentego 1117

Supiński h. TOPÓR.

Jan, syn Tomasza 1416

Stanisław, s. tegoż 1417

Józef Alexander, s. Piotra 1435

Superson. *

Mateusz 8

Suryn h. MASSALSKI.

Dyonizy, syn Reginalda 880

Roman Dominik Kajetan, s. Dyonizego 892

Jan Floryan Michał, s. tegoż 893

Felix Konstanty Antoni, s. tegoż 894

Michał Julian Maxymilian, s. t. 895

Mateusz Maurycy, s. tegoż 896

Suski h. POMIAN.

Stanisław Epifaniusz, syn Franciszka 242

Grzegorz Klemens, s. tegoż 243

Kazimiérz Jan, s. tegoż 244

Wiktor, s. tegoż 241

Jan Paweł, s. Walentego 734

Jan (Kanty) Mikołaj, s. Ignacego 1517

Suszycki.

Wawrzyniec 982

Sutkowski h. POBÓG.

Wincenty Kacper Antoni, syn Aloizego 166

Józef Marceli, s. tegoż 167

Ignacy Romuald Wincenty, s. Piotra 287

Józef Wincenty, s. Ignacego 357

Michał Konstanty Maxymilian, s. Józefa 502

Wacław, s. Franciszka 955

Ludwik, s. tegoż 956

Tomasz Jan Grzegorz, s. Antoniego 973

Michał, s. Stanisława 1518

Sutkowski h. KORCZAK.

Leonard, syn Wojciecha 3 z Ces.

Stanisław Wojciech, s. teg. 4 z Ces.

Marek Marceli, s. tegoż 5 z Ces.

Świątecki h. JASTRZĘBIEC.

Wawrzyniec Cyryak Tadeusz, syn Tomasza 553

Świątecki h. NOWINA.

Józef Joachim, syn Antoniego 1098

308

Wojciech Anastazy, s. Józefa1288

Świątecki h. NOWINA z odmianą.

Antoni Józef, syn Józefa 1418

Świątkowski h. SUSZYŃSKI.

Hiacynt,** syn Walentego 782 55

Ksiądz Paweł, s. tegoż 783

Antoni Onufry, s. Kiliana 881

Jan Paweł, s. tegoż 882

Konstanty Grzegorz, s. tegoż 883

Świderski h. LUBICZ.

Ludwik Mikołaj, syn Franciszka 983

Jan, s. Walentego 1335

Świderski h. ŚLEPOWRON.

Kalixt Ignacy, syn Kajetana 116

Sylwester, s. Jana 812

Mateusz, s. Pawła 813

Albert Antoni, s. Andrzeja 903

Stanisław, s. tegoż 1012

Franciszek (Xawery), s. Mateusza 1370

Świdziński h. PÓŁKOZIC.

Ignacy Kryspin Jan (Boży), s. Józefa326

Ferdynand Sebastyan Fabian, s. t. 327

Konstanty Piotr Michał, s. Kajetana 333

Tytus Jan (Chryzostom) Michał, s. tegoż 404

Napoleon Józef Stanisław Felix, s. Felixa 403

Felix, s. Konstantego 1371

Piotr, s. tegoż 1372

Świecki h. LESZCZYC.

Franciszek Józef, syn Kajetana 1081

Sylwester, s. Jana 1099

Ignacy Tomasz, s. Joachima 1245

Świerczewski h. ŁODZIA.

Erazm Wincenty Józef, syn Pawła 552

Julian Ignacy, s. Adama 1125

Piotr Jacenty, s. tegoż 1544

Stanisław, s. Macieja 1367

Modest Wit, s. tegoż 1368

Bolesław Modest, s. Stanisława 1578

Wincenty Onufry, s. tegoż 1579

Damian Stanisław, s. tegoż 1580

Henryk Władysław, s. tegoż 1581

Świerczewski h. ŚWIERCZEK.

Franciszek, syn Pawła 1101

Świerczyński h. OSTOJA.

Jan Felix, syn Jana 24

Antoni Jan, s. tegoż 764

Wojciech Rafał, s. Franciszka 41

Józef Gabryel ze Świerczyńska mniejszego, s. tegoż 388

Alexander, s. Wojciecha 825

Walenty ze Świerczyńska mniejszego, s. Stanisława 1437

309

Świerski h. SZAŁAWA.

Albin Eugeniusz, syn Józefa 802

Świerzewski h. GRABIE.

Jan, syn Piotra824

Wiktor, s. Floryana 884

Stanisław, s. Jana 885

Felix, s. tegoż 1164

Tomasz, s. tegoż 1165

Jakób, s. tegoż1166

Józef, s. tegoż 1167

Grzegorz Paweł, s. Walentego 1163

Jan, s. Maurycego 1168

Ignacy, s. tegoż 1169

Wojciech, s. Franciszka 1170

Grzegorz, s. Macieja 1289

Tomasz, s. Kazimiérza 1290

Franciszek Szymon, s. Pawła 1514

Świeszewski h. GRABIE.

Jan Aloizy Jakób Bonawentura, syn Bonifacego 480

Alexander Jakób, s. tegoż 481

Adam Kazimiérz Konstanty Józef, s. Felixa 648

Waleryan Franciszek (Xawery), s. Szymona695

Zofia z Wyczałkowskich, wdowa po Antonim 696

Władysław Tomasz Andrzéj, syn Antoniego 696

Adolf Oppat, s. tegoż 696

Józef Jakób Antoni, s. Ignacego 1082

Świeżawski h. PAPRZYCA.

Romuald Izydor, syn Tadeusza 81

Hipolit Ignacy Jan, s. Mateusza 268

Antoni Józef (Kalasanty) Franciszek, s. Kacpra 328

Franciszek, s. Michała 503

Piotr (z Alkantary) Klemens, s. t. 709

Karol Tymoteusz Franciszek (Salezy), s. tegoż 710

Józef (Kalasanty), s. Antoniego 697

Klemens Józefat, s. Piotra 708

Seweryn Mateusz, s. Edwarda 1438

Wacław Hipolit Anastazy, s. t. 1439

Eustachy Edward Waleryan, s. tegoż1440

Świeżyński h. KORCZAK.

Kazimiérz, syn Józefa 291

Dyonizy, s. tegoż 434

Fortunat Felix Onufry, s. Dyonizego 435

Kazimiérz Tomasz, s. Jakóba886

Joanna Paulina z Żochowskich, wdowa po Józefie 1013

Floryan Mamert Jakób Józef, s. Józefa 1013

Henryk, s. tegoż 1013

Święcicki h. JASTRZĘBIEC.

Maryanna Eleonora z Kaczorowskich, wdowa po Józefie 405

Waleryan Jan (Kanty), s. Józefa 405

Władysław Roman, s. tegoż 827

310

Julian, s. tegoż 1062

Leonard, s. tegoż 1063

Stanisław z Krępy i Święcicy, s. tegoż 428

Jan Stanisław, s. Maurycego 427

Onufry Antoni Erazm, s. Franciszka 585

Święciński h. POWAŁA.

Maciéj, syn Antoniego 1233

Święcki h. ŚLEPOWRON.

Tomasz Ignacy, syn Michała 108

Marcin Leopold, s. Wiktoryna 159

Kajetan Cyryak, s. Antoniego 174

Karol, s. tegoż332

Jan Józef Antoni, s. tegoż 365

Antoni, s. tegoż 753

Jan, s. tegoż 1524

Józef Roch, s. Macieja 1100

Stanisław, s. Szymona 1126

Józef, s. Piotra1520

Jakób, s. tegoż1523

Ruch, s. Józefa 1521

Jakób, s. Jana 1522

Juliusz z Suchodola, s. Teodora 239

Katarzyna Placyda Teressa, zamężna Bujalska, c. tegoż 564 B.

Wojciech, s. Kazimiérza 2 Ces.

Leon Maciéj, s. Tomasza 9 Ces.

Święszkowski ze Święszek h. SYROKOMLA.

Wojciech, syn Seweryna 260

Andrzéj, s. Wincentego 1551

Paweł Piotr, s. Piotra 1469

Świętochowski h. DOŁĘGA.

Walenty, syn Macieja642

Świętochowski h. POBÓG.

Franciszek Józef Mateusz, syn Andrzeja 1387

Ignacy Maurycy, s. tegoż 1388

Scholastyka Apolonia, zamężna Masłowska, c. tegoż 891 M.

Świętochowski h. PRUS 2.

Leon Franciszek, syn Franciszka 1369

Ignacy Hieronim, s. tegoż 1501

Świnarski h. PORAJ.

Samuel Karol Mikołaj, syn Jakóba 904

Andrzéj Józef Xawery, s. Wincentego 974

Świniarski h. PUCHAŁA.

Szczepan Jan Szczęsny, syn Michała50

Świrski h. SZAŁAWA.

Krzysztof Jakób, s. Józefa 1389

Syciński h. POMIAN.

Józef, syn Antoniego 798

Antoni, s. tegoż 799

Sygietyński. *

Roch 15

311

Symonowicz h. SYMONOWICZ.

Antoni, syn Jana 1210

Szabłowski h. BOŃCZA.

Jan Franciszek, syn Łukasza 406

Adam Tomasz, s. tegoż 407

Szaciński h. RAWICZ.

Fryderyk Jan, syn Szymona 814

Leon Kajetan, s. tegoż 815

Walery Wiktor Franciszek, s. Fryderyka 821

Józef Fryderyk, s. Leona 1283

Andrzéj Fryderyk, s. tegoż 1318

Szadkowski h. ROLA.

Xawera z Wolskich, wdowa po Agatonie 436

Ignacy Jan Stanisław, s. Wojciecha 887

Apolonia z Umińskich, wdowa po Adamie 888

Szadokierski h. NAŁĘCZ.

Damian Franciszek, syn Ludwika 408

Konstanty Zacharyasz, s. tegoż 1502

Dyonizy Franciszek, s. tegoż 1503

Lucyan Klemens, s. Antoniego 957

Szajewski.

Ignacy Michał Hieronim 683

Szajowski h. SULIMA.

Antoni Jan (Nepomucen) Melchior, syn Melchiora 649

Marya Regina Tekla, zamężna Du Bouchet, córka tegoż 355 B.

Teressa Brygida Pelagia, zamężna Rusiecka, c. tegoż 363 R.

Szałowicz. *

Antoni 16

Szamota h. PRAWDZIC.

Antoni Damazy, syn Jerzego 54

Waleryan Wincenty, s. tegoż 53

Hipolit Roch, s. Seweryna 55

Ignacy Urban, s. tegoż 56

Wojciech, s. tegoż 57

Józef Wincenty, s. tegoż 504

Szamowski h. PRUS 1.

Napoleon, syn Antoniego 684

August Ludwik, s. tegoż 130

Aloizy Felix, s. tegoż 131

Jakób Pantaleon, s. tegoż 132

Eugeniusz Kajetan, s. Ignacego 133

Maciéj Kazimiérz, s. Wojciecha 217

Wincenty, s. tegoż 305

Maryanna, zamężna Olkowska, córka tegoż 134 O.

Maryanna z Polewskich, wdowa po Mateuszu 622

Teressa Jadwiga, zamężna Trzebuchowska, c. tegoż 85 T.

Felicyana Karolina Emilia, zamężna Rudnicka, c. Macieja 276 R.

Magdalena, zamężna Kordowska, c. Mateusza 403 K.

Szaniawski h. JUNOSZA

Józef Gabryel, syn Jana 179

312

Ludwik Bartłomiéj, s. tegoż 180

Jan (Chryzostom) Ignacy, s. teg. 181

Teofil Kazimiérz, s. tegoż 182

Alexander Felix, s. tegoż 1138

Jakób, s. Józefa 183

Paweł Leon, s. tegoż 958

Wincenty Konstanty, s. tegoż 959

Tomasz Alexy, s. tegoż 1137

Franciszek Antoni Placyd, s. t. 1211

Sebastyan Pius Bonawentura, s. tegoż 1494

Tomasz Meliton, s. Wincentego 1389

Jan Antoni, s. tegoż 1336

Wiktor Jan Wincenty, s. teg. 1337

Władysław Alexander, s. tegoż 1338

Franciszek, s. Piotra 409

Ludwik Sebastyan Tyburcyusz, s. Józefa 554

Filip Nereusz Marya Bonifacy Bogumił Ignacy Kajetan Fidelis Jan (Nepomucen) Rustik, s.

Kajetana 643

Józef Alexander, s. Franciszka 735

Norbert Antoni, s. Kazimiérza 984

Bolesław Henryk, s. Henryka 985

Józef Faustyn Chwalisław, s. t. 986

Juliusz Ludwik, s. tegoż 987

Mikołaj, s. Wojciecha1083

Karol Hermenegild, s. Felixa 1139

Seweryn, s. tegoż 1258

Antoni Innocenty, s. Jakóba 1219

Karol Jan, s. tegoż 1220

Franciszek, s. Augustyna 1273

Paweł Alexander, s. Antoniego 1373

Jan (Kanty), s. Stanisława 1536

Seweryn Stanisław, s. Tomasza 1537

Szanowski h. KOŁYSZKA.

Edmund Leopold, syn Wojciecha 322

Szańkowski h. KRZYWDA.

Antoni Bonifacy Jan, syn Franciszka784

Szarewicz h. BOŃCZA.

Wojciech Paweł, syn Jana 1150

Szarzyński h. JUNOSZA.

Michał Wawrzyniec, syn Jana 889

Szatkowski h. PORAJ.

Erazm Felix, syn Anastazego1234

Józef Gabryel, s. tegoż 1235

Hieronim Stefan, s. tegoż 1236

Szatkowski h. ROLA.

Wincenty Dyonizy Walenty, syn Felixa 454

Józef Tomasz, s. tegoż 455

Antoni Onufry Felicyan, s. tegoż 816

Ignacy Jan (Nepomucen), s. Pawła 524

Stanisław Kostka, s. Pawła 525

313

Gabryel Antoni, s. tegoż 526

Józefat Michał, s. Kazimiérza 800

Szatkowski. *

Paweł 54

Szawłowski h. SULIMA.

Edward Paweł Kalixt, syn Macieja 1

Hipolit Symforyan, s. Tomasza 388

Paweł Maciéj Roch, s. tegoż 737

Paweł, s. Franciszka 444

Paweł Mikołaj, s. tegoż 623

Felix Ignacy, s. tegoż 624

Karol Kajetan, s. tegoż 625

Aniela z Kleczkowskich, wdowa po Franciszku 1525

Emilia Katarzyna, c. Francisz. 1525

Franciszka Tekla, c. tegoż 1525

Teofila Łucya, c. tegoż 1577

Józef Kalixt, ** s. Jana 626 6

Bonifacy Norbert, s. Bonawentury 736

Józef Mateusz, s. Michała 1504

Karol, s. tegoż 1576

Szczawiński h. PRAWDZIC.

Wincenty Jan (Nepomucen) z Wielkiego Szczawina, syn Jana 25

Jan Szymon z Wielkiego Szczawina, s. tegoż 1 Cesar.

Kajetan Pius z Wielkiego Szczawina, s. Mikołaja 64

Ksiądz Rajmund z Wielkiego Szczawina, s. tegoż 65

Leon Wincenty z Wielkiego Szczawina, s. Alexego150

Mateusz z Wielkiego Szczawina, s. tegoż 306

Józef Mikołaj z Wielkiego Szczawina, s. tegoż 445

Augustyn Joachim z Wielkiego Szczawina, s. Antoniego 151

Hipolit Wincenty z Wielkiego Szczawina, s. Ludwika 505

Floryan Zygmunt z Wielkiego Szczawina, s. tegoż 506

Tekla z Bratoszewskich z Wielkiego Szczawina, wdowa po Szymonie 507

Julianna Paulina z Wielkiego Szczawina, córka Szymona 507

Felix Antoni z Wielkiego Szczawina, s. tegoż 591

Tekla z Płasków, wdowa po Józefie 1246

Stanisław Marek Józef, syn Józefa 1246

Adam, s. tegoż 1246

Franciszek (a Paulo) Antoni, s. tegoż 1246

Klemens Jan, s. tegoż 1555

Szczepanowski h. PRUS 1.

Józef, syn Gabryela 390

Roch Ludwik, s. Stanisława 586

Adam Ferdynand Franciszek Stanisław, s. Jana 817

Xawera Józefa, c. Józefa 1419

Alexander Józef, s. tegoż 1420

Tomasz, s. tegoż 1421

Szczepański h. DOŁĘGA.

Adolf Wojciech, syn Stanisława 1274

Felix Piotr Paweł, s. tegoż 1564

Jan (Nepomucen), s. tegoż 1565

314

Edward Szymon, s. tegoż 1566

Władysław Teofil, s. tegoż 1567

Bolesław, s. tegoż 1568

Leokadya, c. tegoż 1569

Pelagia, c. tegoż 1570

Adela Kazimiéra, c. tegoż 1571

Wincenty Erazm Franciszek, s. Kazimiérza 1390

Szczepkowski. *

Jan 40

Szczepkowski h. JASTRZĘBIEC.

Wawrzyniec, syn Jana 818

Maurycy, s. tegoż 1064

Ferdynand, s. tegoż 1065

Szczerbiński h. SZCZERBIEC. *

Józef, syn Jakóba 2

Szcześniewski h. POBÓG.

Ludwik Augustyn, syn Franciszka 1084

Szczęsnowicz h. POBÓG.

Jan, syn Jakóba 1212

Michał Mateusz, s. Bartłomieja 1237

Szczucki h. ŚLEPOWRON.

Teodor Ignacy, syn Stanisława 308

Jan (Chrzciciel) Wit, s. tegoż 345

Adam Antoni, s. Nepomucena 307

Ludwik, s. Jana (Nepomucena) 346

Fortunat Kazimiérz, s. Jana (Nepomucena) 1495

Jan, s. Karola 1391

Szczuka h. GRABIE.

Stanisław Benon, syn Antoniego 670

Dominik, s. tegoż 759

Marcin, s. tegoż 760

Józef, s. tegoż 761

Artur Ignacy, s. Dominika 1085

Maciéj, s. Józefa 1319

Szczyciński h. JEZIERZA.

Felicyan Łukasz, syn Mikołaja 1049

Szczygielski h. SZCZYGIELSKI.

Wincenty Wojciech, syn Michała 905

Szczypiorski h. GRABIE.

Kazimiérz Maciéj, syn Jakóba 527

Franciszek(Xawery)Arnold, s. t. 528

Felix Dyonizy, s. Kazimiérza 826

Jan Kazimiérz Floryan, s. tegoż 992

Józef Antoni, s. tegoż 993

Szeligowski na Szeligach h. SZELIGA.

Antoni, syn Mateusza250

Jakób, s. Adama 359

Aloizy, s. Jana360

Tomasz, s. tegoż 685

Paweł, s. tegoż 1052

315

Wawrzyniec, s. Macieja 1050

Antoni, s. tegoż 1053

Piotr Paweł, s. tegoż 1054

Franciszek, s. t. 1055

Benedykt, s. Stanisława 1051

Walenty, s. tegoż 1204

Antoni Felix, s. Antoniego 1118

Szeliski h. LUBICZ.

Teodor Marcin, syn Samuela 529

Alexander Melchior, s. Izydora 1213

Szeliski h. SZELIGA.

Leon Wincenty Jan (Nepomucen), s. Felicyana 391

Szemiot. *

Augustyn 11

Szempliński h. ŚLEPOWRON.

Józef Wawrzyniec Jan (Nepomucen), syn Andrzeja698

Szemrawski h. RADWAN.

Franciszek, syn Ludwika 1310

Mikołaj Eligiusz Andrzéj, s. Franciszka 1545

Szepietowski h. ŚLEPOWRON.

Kazimiérz Alexander Narcyz, syn Józefa 210

Konstancya Apolonia, c. tegoż 278

Antoni, s. tegoż 711

Franciszek Teodor, s. tegoż 712

Walenty, s. Marcina 437

Mateusz, s. Piotra 568

Jan, s. tegoż 786

Józef, s. Walentego 627

Walenty, s. Franciszka 628

Alexander, s. tegoż 714

Józef Wacław Tomasz Kazimiérz, s. tegoż 738

Amelia Franciszka, córka tegoż 739

Julia Zofia Laura, c. tegoż 740

Piotr, s. Wawrzyńca 635

Piotr, s. Mateusza 636

Wincenty, s. tegoż 785

Piotr Paweł, s. Antoniego 637

Kazimiérz, s. tegoż 789

Walenty, s. Jana 638

Wojciech, s. Felicyana 713

Szymon, s. Tomasza 787

Wawrzyniec, s. tegoż 788

Szletyński. *

Ludwik 77

Szlubowski h. ŚLEPOWRON.

Antoni Walenty Piotr Ferdynand, s. Józefa 19

Ignacy Bernard Jacenty, s. tegoż 20

Jan Wincenty, s. tegoż 21

Szmidecki h. KOWAL. *

Wilhelm August Fryderyk Schmiedicke, syn Jerzego 5

316

Gustaw Schmiedicke, s. Wilhelma Augusta Fryderyka 13

Szołowski h. WCZELE.

Bogumił Dominik Wincenty, syn Antoniego 22

Antoni Jan (Nepomucen), s. Lamberta 1014

Szorc h. MORA.

Antoni Jakób, syn Kazimiérza 1066

Szpadkowski h. SZELIGA.

Telesfor Apolinary, syn Józefa 1470

Stanisław, s. tegoż 1471

Władysław Jan, s. tegoż 1472

Szpakowski h. LUBICZ.

Paweł z Mistyatycz, syn Jana8 Ces.

Szpotański h. ŁABĘDŹ.

Ludwik Napoleon, syn Kazimiérza 1526

Szredzinski h. LELIWA.

Felix Jacenty, syn Ignacego 1392

Lucyan Emilian Józef (Kalasanty), s. Wincentego 1473

Szretter h. LUBICZ.

Paweł Piotr, syn Piotra 530

Antoni, s. tegoż 531

Ignacy Tomasz, s. tegoż 532

Hipolit Wawrzyniec, s. tegoż 533

Jan (Kanty), s. Adama 534

Sztanderski. *

Jan (Nepomucen) 41

Sztek. *

Ludwik 67

Sztembarth h. GODZIEMBA z odmianą.

Celestyn Piotr Dyonizy Franciszek, syn Fryderyka 14

Stanisław Felix Bonifacy, s. t. 15

Szymon, s. Stanisława 348

Sztorc h. ŁABĘDŹ.

Franciszek Paweł, syn Sebastyana 1171

Szubalski h. STAROPIS.

Karol Kajetan Wawrzyniec, syn Jakóba 429

Szubert h. WIENIEC. *

Michał, syn Bogumiła 45

Szukszta h. POBÓG.

Ignacy 801

Szulborski h. MORA.

Augustyn Tomasz, syn Wincentego 671

Wojciech, s. tegoż 672

Franciszek, s. Adama 1140

Stanisław, s. Piotra 1141

Michał, s. Stanisława 1474

Franciszek, s. Macieja 1475

Jan, s. tegoż 1476

Kazimiérz Franciszek Wiktor, s. Augustyna 1541

Józef Piotr, s. tegoż 1542

Szulc. *

317

Jan 47

Szulczewski h. SULIMA.

Alexander Jan, syn Karola 1275

Franciszek (Xawery), s. tegoż 1311

Szumkowski h. IŁGOWSKI.

Dominik Hieronim Ferdynand Fabian, syn Wiktora1102

Szumowicz h. RAWICZ.

Franciszek, syn Józefa 930

Szumowski h. LUBICZ.

Antoni, syn Ignacego 960

Maxymilian Józef Dyonizy, s. Andrzeja 1291

Szuszkowski.

Stefan 1015

Szuwalski.

Mikołaj 17

Szuwarski h. NAGRODODAR. *

Jan, syn Piotra9

Konstanty Kajetan, s. Jana 63

Szwarc h. NOWINA.

Józef Karol, syn Michała 699

Szwéjcer.

Oktawian Kazimiérz, syn Augustyna 1142

Xawery, s. tegoż 1143

Szwejkowski h. TRZASKA.

Józef Benedykt, syn Wojciecha 170

Antoni Onufry, s. Józefa 213

Szwencki h. GUBENA. *

Fryderyk, syn Fryderyka 34

Szwykowski h. OGOŃCZYK.

Tomasz, syn Samuela1016

Rafał, s. tegoż 1017

Adolf Ignacy Bernard, syn Stanisława 1067

Szydłowski h. LUBICZ.

Adam Kazimiérz, syn Teodora 3

Symeon Antoni Krzysztof, s. Stanisława 93

Franciszek, s. Augustyna 112

Edward Wiktor Tomasz, s. Adama 134

Teodor Karol Leon, s. tegoż 135

Szydłowski h. POBÓG.

Julian Alexander, syn Andrzeja 1276

Jan, s. tegoż 1312

Wojciech s. Sebastyana 1572

Szygowski na Szygach h. TRZASKA.

Teodor Konstanty, syn Rafała 988

Modest Wit, s. tegoż 1441

Szymakowski h. PRAWDZIC.

Józef, syn Ludwika 587

Ludwik Onufry Józef, s. Józefa Walentego 1240

Szymanowski Korwin h. ŚLEPOWRON.

Seweryn Rafał, syn Antoniego 16

318

Kazimiérz Józefat, s. Teofila 97

Felix Stefan Franciszek, s. teg. 98

Alexander Melchior, s. tegoż 128

Anna Krystyna, zamężna Toczyska, córka Dyzmy 122 T.

Franciszek Michał Stanisław, s. Ignacego 145

Waleryan, s. Floryana185

Stanisław (Kostka) Julian, s. tegoż 323

Waleryan Onufry Adam, s. Franciszka 226

Paweł, s. tegoż 227

Kajetan Piotr, s. Andrzeja 228

Józef, s. Andrzeja 229

Franciszek, s. Józefa 230

Felix Szymon na Szymanowie, s. Teodora 309

Alexander Michał na Szymanowie, s. tegoż 310

Ignacy Teodor Dyzma Makary, s. tegoż 334

Felix Andrzéj, s. Mikołaja 482

Stanisław, s. Kazimiérza 846

Ignacy Czesław, s. tegoż 1444

Szymanowski h. JEZIERZA.

Jakób Franciszek, syn Jana 1527

Szymanowski h. MŁODZIAN. *

Leon Michał, syn Józefa 64

Szymborski h. ŚLEPOWRON.

Piotr, syn Tomasza 589

Józef, s. tegoż 590

Leon, syn Piotra 650

Jan (Kanty), s. tegoż 655

Józefat, s. tegoż 656

Adam, s. tegoż 765

Piotr, s. Antoniego 651

Jan, s. tegoż 654

Jakób, s. Grzegorza 652

Wojciech, s. Macieja 653

Karol, s. Józefa 1531

Szymczykiewicz h. KOŚCIESZA.

Konstanty Konrad Alexander, syn Jana 295

Maurycy Ładysław Michał, s. tegoż 296

Szymoński h. JASTRZĘBIEC.

Sebastyan, syn Stanisława 1103

Stanisław Julian, s. Jana 1104

Szymoński h. ZŁOTA WOLNOŚĆ.

Józef Grzegorz, syn Józefa 890

Andrzéj Stanisław (Kostka), s. tegoż891

Szyndler.

Leopold Leonard, syn Józefa 1393

Antoni Franciszek, s. tegoż 1394

Konstanty, s. tegoż 1395

Adam Teofil, s. tegoż 1396

Alexander Juliusz, s. tegoż 1397

Władysław Kacper, s. tegoż 1398

319

Józef Ludwik, s. tegoż 1399

Szypowski h. SRZENIAWA.

Hipolit Bartłomiéj, syn Ludwika 535

Jan (Nepomucen) Józef, s. teg. 906

Antoni z Biały, s. Ambrożego 989

Jan z Biały, s. tegoż 990

Szystowski h. SZEPTYCKI.

Adam, syn Jakóba 961

Józef, s. Adama 962

Szyszkowski h. OSTOJA.

Teofil Waleryan, syn Józefa 1105

Ignacy Andrzéj, s. Alexandra1239

T.

Tabaczyński h. GRABIE.

Jan Bernardyn z Horodelska, syn Karola 317

Tabęcki Jurczyk h. DĄBROWA.

Józef Filip Ignacy, syn Mikołaja 26

Tabulski h. BELINA.

Szymon, syn Józefa 224

Taczanowski h. JASTRZĘBIEC.

Felicyan Julian, syn Mikołaja 114

Kazimiérz, s. Grzegorza 149

Andrzéj, s. tegoż 150

Emanuel, s. Franciszka 197

Leon, s. tegoż 198

Oktawian, s. tegoż 199

Tadeusz Hubert, s. Dyonizego 309

Tafiłowski h. HABDANK.

Hipolit Maryan, syn Szymona 384

Franciszek (Salezy) Wincenty (z Ferrary), s. tegoż 385

Tajlor h. TAJLOR.

Hektor Kazimiérz, syn Karola 189

Tański h. NAŁĘCZ.

Kazimiérz Alexander, ** syn Andrzeja 1 12

Klemens Stanisław (Kostka), s. Ignacego 4

Jan (Nepomucen) Bonifacy, s. Klemensa 21

Tomasz Zenon, s. Klemensa 22

Marcyan Agaton, s. tegoż 23

Stanisław, s. Jana (Nepomucena) 35

Bonifacy, s. Franciszka 185

Ildefons Maciéj, s. Stanisława 211

Fabian Sebastyan, s. Łukasza243

Karol Placyd Franciszek, ** s. Kazimiérza 316 13

Michał, s. Mateusza 322

Andrzéj, s. Tomasza 337

Franciszek Jerzy na Tańsku, s. Jana Grzegorza 377

320

Tański h. JASTRZĘBIEC.

Jan Augustyn, syn Dominika 208

Jan na Tańsku, s. Franciszka 277

Taraskowski h. ŚLEPOWRON.

Michał z Taraskowa, s. Antoniego 283

Tarczewski h. TARNAWA.

Marceli Marek Józef Jan (Chrzciciel), syn Macieja 186

Ferdynand Włodzimiérz, s. Ferdynanda 187

Napoleon Erazm, s. tegoż 188

Gustaw Just, s. Marcelego 327

Tarczyński.

Wincenty 256

Targoński h. KOŚCIESZA.

Adam, syn Jana 209

Józef Kazimiérz Błażéj, s. Leonarda 244

Alexander Walenty Floryan Stanisław, s. Leonarda 245

Mikołaj, s. Stanisława 269

Stanisław Grzegorz, s. Józefa 270

Karol Leonard, s. Stanisława 271

Izydor Łukasz, s. Kazimiérza338

Bolesław Zygmunt, s. Stanisława 348

Karol, s. tegoż349

Stanisław Leon, s. Izydora 362

Jakób Ignacy, s. Ignacego 386

Jan, s. Franciszka 411

Kajetan Adam, s. Bartłomieja 47

Targowski h. ROGALA.

Antoni (Opat) Paweł, syn Hermenegilda 171

Teofil Antoni Mikołaj, s. Józefa 295

Tarnecki. *

Helena, wdowa po Michale 8

Tarkowski h. KLAMRY.

Wojciech, syn Pawła 259

Alexander, s. Antoniego 350

Konstanty, s. tegoż 351

Julia z Markiewiczów, wdowa po Antonim 359

Tarnowski h. JELITA.

Szczepan Jan, Saryusz z Tarnowki, syn Rocha 72

Albert Leon Roch, Saryusz z Tarnowki, s. Sylwestra 73

Jan Mieczysław Mikołaj, Saryusz z Tarnowki, s. tegoż 74

Hieronim Michał, Saryusz z Tarnowki, s. tegoż 75

Jan (Nepomucen) Gabryel, Saryusz z Tarnowki, s. Błażeja 202

Antoni Paweł, s. Wojciecha 225

Wincenty, Saryusz z Tarnowki, s. Grzegorza 401

Maryan, Saryusz z Tarnowki, s. tegoż 402

Julia, Saryusz z Tarnowki, zamężna Wituska, córka Sylwestra 159 W.

Daniela Franciszka, Saryusz z Tarnowki, zamężna Walewska, c. tegoż 152 W.

Tarnowski h. LELIWA.

Felix Amor 27

Paulina z Wisłockich, wdowa po Janie Amor 206

321

Jan Teodozyusz Amor, s. Jana Amor206

Kazimiérz Marcin, Amor, s. tegoż 206

Tarnowski h. ROLA.

Wawrzyniec Roch, syn Jana 44

Kazimiérz Rudolf, s. Antoniego 45

Karol Szczepan, s. tegoż 46

Tarło h. TOPÓR.

Jan Kanty Franciszek Wojciech, syn Jana 104

Hipolit Maciéj Walenty, s. tegoż 105

Alexander Rudolf Kazimiérz Napoleon, s. Jana 106

Adam Floryan Urban, s. Floryana 138

Taszycki h. STRZEMIĘ.

Klara z Ossolińskich, wdowa po Felixie z Lutosławic 310

Artur Marek z Lutosławic, syn Felixa 310

Paulina Leokadya Felicya z Lutosławic, c. tegoż 310

Aniela Tadea, zamężna Lebowska, c. Gabryela 159 L.

Tatarowicz h. ŁUK.

Adam Ignacy Piotr Chryzolog, syn Franciszka Sebastyana 51

Tąkiel h. KORCZAK.

Michał, s. Piotra 260

Franciszek Antoni, s. tegoż 261

Tchorzewski h. ROGALA.

Walenty Ignacy, ** syn Teodora 158 10

Ignacy, s. tegoż 159

Franciszek (a Paulo), s. Wojciecha 160

Wincenty Józef, s. Wawrzyńca 212

Tczyński h. RAWICZ.

Józef (Kalasanty), syn Franciszka 257

Telakowski h. SRZENIAWA.

Klemens, syn Jana 241

Teleżyński h. GOZDAWA.

Michał Nikodem, syn Felicyana Marcina 140

Terebesz h. TEREBESZ.

Józef Felicyan, syn Wincentego 284

Terlecki z Unikowa h. PRZESTRZAŁ.

Kajetan Pantaleon, syn Jana 170

Wilhelmina Chrystyanna z Boudellów, wdowa po Dominiku 190

Władysław, syn Dominika 190

Amalia Budzisława, c. tegoż 190

Piotr Paweł Henryk, s. Juliana 339

Mikołaj Andrzéj Stanisław, s. Juliana 340

Tęgoborski o. Tągoborski z Tągoborza h. SRZENIAWA.

Ludwik Ignacy Sabin, syn Waleryana 203

Thisz v. Tys Nowopolski h. RYCERZOSŁAW.

Edward Jan Neptolomeusz, syn Jana 151

Jan Franciszek (Xawery) Alexander, s. Jana 152

Alexander Julian, s. Jana 153

Thokarski h. LEWART.

Ignacy Apolinary, syn Piotra 108

Tholibowski h. NAŁĘCZ.

322

Mikołaj, syn Onufrego 246

Thomaszewicz Dunin h. ŁABĘDŹ.

Szymon Tadeusz, syn Wincentego 226

Thugutt h. PELIKAN.

Karol Henryk, syn Jana Antoniego 222

Thym h. LAZUR. *

Edward 5

Tiede. *

Jan 6

Tłuchowski h. CHOLEWA.

Augustyn Antoni syn Błażeja 173

Karol, s. tegoż312

Tadeusz Uberty Szymon, s. teg. 313

Toczyłowski h. HABDANK.

Piotr Dominik, syn Stanisława 155

Józef Łukasz, s. Kazimiérza 156

Floryan, s. tegoż 157

Toczyski h. HABDANK.

Antoni Jan, syn Floryana 101

Franciszek Walenty, s. Andrzeja 213

Jan, s. Ignacego 318

Alexander, s. Walentego 323

Tomasz, s. Jana 331

Kacper Telesfor, s. tegoż 332

Antoni, s. tegoż 333

Michał Franciszek, s. tegoż 334

Władysław Antoni Konstanty, s. Tomasza 412

Toczyski h. RADWAN.

Jan Fabian, syn Antoniego 220

Tödwen h. KARP.

Napoleon, syn Wincentego Józefa 172

Tokarski h. KOLUMNA.

Jan (Chrzciciel), syn Michała125

Tokarski.

Andrzéj Franciszek Ludwik, syn Mateusza 18

Tołkacz h. KOTWICZ.

Piotr Błażéj, syn Jana 319

Tomaszewski h. BOŃCZA.

Felix Urban z Tomaszewic, syn Ludwika 115

Stanisław Wojciech, s. Bogusława 191

Józefa Józefata z Baranowskich, wdowa po Felixie 192

Adam, s. Felixa 192

Bolesław, s. tegoż 192

Jan, s. tegoż 192

Józef Marek, s. tegoż 192

Florentyna Łucya, c. tegoż 192

Augustyn, s. Ignacego 335

Tomaszyński h. OSTRZEC.

Grzegorz 154

Teofil Alexander, syn Grzegorza 178

323

Seweryn Piotr, s. tegoż 179

Elżbieta Teressa, c. tegoż 180

Piotr Paweł Alexander, s. tegoż 181

Helena Paulina, córka tegoż 182

Antoni August, s. tegoż 183

Paulina Tekla, c. tegoż 184

Tomicki h. ŁODZIA.

Jan (Nepomucen) Józef, syn Michała 36

Leonard Ignacy, s. Antoniego 262

Stanisław Marek z Tomic, s. Michała 305

Julian Frumencyusz, s. Pawła 373

Praxeda Magdalena, zamężna Korytowska, córka tegoż 345 K.

Paweł Teodor, s. Augustyna 109

Jan (Kapistran) Tadeusz, s. Pawła 123

Tomkiewicz Tamko h. OSTOJA.

Felicyan Łukasz, syn Marcina 299

Józef, s. Gabryela 296

Adam, s. Jana 297

Paweł, s. tegoż 298

Tomasz Tadeusz, s. tegoż 378

Tomkiewicz h. TOPACZ.

Jan (Nepomucen), s. Franciszka 273

Topiński h. TOJPIN.

Antoni Izydor Józef, syn Jana 110

Topolski h. NAŁĘCZ.

Wilhelm Krystyan Antoni, syn Józefa 258

Traczewicz h. TRACZOBROŃ.

Eustachy Leopold, syn Mikołaja 193

Hieronim Remigiusz Franciszek, s. tegoż 194

Trąbczyński h. TOPÓR.

Józef (Kalasanty), syn Walentego 263

Adam, s. tegoż 264

Antoni Franciszek (Xawery), s. tegoż 324

Trąmpczyński h. TOPÓR.

Adam Tomasz Andrzéj, syn Maxymiliana 7

Ignacy Otto, s. Teodora 265

Tadeusz Otto, s. tegoż 266

Ludwik Otto, s. tegoż 267

Alexander Otto, s. tegoż 268

Trembiński h. ROGALA.

Michał, syn Jana 91

Alexander Filip (Nereusz) Aloizy Erazm, s. Jacentego 126

Adam Józef, s. Sebastyana 210

Seweryn, s. Stanisława 285

Jan Władysław, s. Michała 321

Trepka Nekanda h. TOPÓR.

Leopold Xawery Wiktor, syn Alexandra 2

August Teodor, s. tegoż 5

Jan Paweł Władysław, s. Hieronima 8

Jan Karol, s. Bogumiła Teodora 65

324

Wincenty Stefan Kacper, s. Grzegorza 116

Jan (z Dukli) Kilian Bonawentura, s. tegoż 117

Bolesław Józef Wojciech, s. Bonawentury 139

Joanna Józefa Maryanna, zamężna Tomicka, c. Jana 272

Maryanna z Politalskich, wdowa po Janie (Chrzcicielu) 274

Katarzyna Joanna Nepomucena Melchiora c. Kacpra Melchiora Baltazara275

Emilia Maryanna Józefa, c. teg. 276

Szymon Łukasz, s. Jana 325

Antoni Aloizy Jan, s. Stanisława 369

Stanisław Jan (Kanty), s. tegoż 370

Ignacy Damazy Andrzéj, s. Adama 387

Andrzéj Rufin, s. tegoż 388

Treter z Lubomierza h. SRZENIAWA.

Nestor, syn Stanisława 2 Cesars.

Treütler h. TRUBENBERG v. WINNA GÓRA.

Ignacy, syn Franciszka 14

Trębicki h. ŚLEPOWRON.

Kazimiérz Stanisław syn Antoniego 28

Antoni Seweryn, s. tegoż 55

Alexander, s. tegoż 56

Zofia z Rykaczewskich, c. Michała 57

Ludwik Zefiryn, s. Antoniego 71

Trębicki h. PRUS 1.

Jan August, syn Macieja 248

Ignacy, s. tegoż 249

Alexander, s. tegoż 250

Jan Stanisław, s. Jakóba 286

Troczewski. *

Teressa z Kozickich, wdowa po Józefie 9

Alexander Ignacy, syn Józefa 9

Marceli, s. tegoż 9

Antoni Mamert, s. tegoż 9

Wiktorya, córka tegoż 9

Zuzanna, c. tegoż 9

Agrypina Emilia Ludwika, c. tegoż 9

Karolina Franciszka, c. tegoż 9

Trojanowski h. OGOŃCZYK.

Władysław, syn Wojciecha 420

Trojanowski h. SZELIGA.

Walenty Tomasz, syn Józefa 66

Truskolaski v. Truskolawski h. ŚLEPOWRON.

Grzegorz Józef, syn Józefa 58

Kornel Emilian, s. Daniela 59

Alfons Łukasz, s. tegoż 60

Felicyanna Anna, córka tegoż 61

Wojciech, s. Krzysztofa 77

Tomasz Damazy Adam, s. Grzegorza 97

Stanisław Karol, s. tegoż 98

Michał Eligiusz Franciszek, s. t. 99

Alexander, s. Jana 136

325

Jan, s. Wilhelma 137

Wojciech Jerzy, s. Józefa 168

Juliusz Wojciech, s. tegoż 195

Leon, s. tegoż 196

Jan Wojciech, s. Wojciecha 200

Józef Ignacy, s. tegoż 201

Wacław Kazimiérz, s. Stanisława 278

Krzysztof, s. Jana 300

Wojciech, s. tegoż 301

Stanisław, s. tegoż 302

Bernard, s. Kazimiérza 382

Jan Józef, s. Wojciecha 415

Wawrzyniec, s. Stanisława 416

Piotr, s. Stefana 417

Ignacy, s. tegoż 418

Stanisław, s. Krzysztofa 419

Dominik Piotr, s. Józefa 1 Cesar.

Truszkowski h. TRZASKA.

Józef Kazimiérz Franciszek, syn Franciszka 358

Walenty, s. Stanisława 407

Ignacy, s. tegoż 408

Jan, s. tegoż 409

Truszkowski h. BOŃCZA.

Cyryl Józefat, syn Teodora 127

Sebaldy Kassyan, s. tegoż 128

Marceli Józef, s. Bartłomieja 174

Truszkowski h. DROGOSŁAW.

Stanisław Floryan, syn Pawła 379

Franciszek (Salezy), s. Jana 389

Pelagia Anastazya, córka tegoż 390

Józef, s. tegoż 391

Józef (Kalasanty), s. Kazimiérza 392

Teofil Antoni, s. Jakóba 393

Antoni Wawrzyniec, s. tegoż 394

Trylski h. TOPÓR.

Piotr Maciéj, syn Jakóba 279

Tomasz Jan, s. tegoż 326

Tryniszewski h. PORAJ.

Antoni, syn Stefana 251

Tryniszewski. *

Mateusz 2

Trzaska h. TRZASKA.

Jan, syn Piotra92

Mateusz, s. tegoż 252

Józef, s. tegoż 253

Tomasz, s. Łukasza 254

Maciéj, s. Felicyana 280

Paweł, s. tegoż 281

Joachim, s. Wojciecha 336

Jan Floryan, s. Adama 374

326

Szymon, s. Wojciecha 395

Ignacy, s. tegoż 410

Trzaskowski h. TRZASKA.

Karol, syn Rafała 306

Julian Wiktor, s. Alexego 360

Władysław Alexy, s. tegoż 361

Trzcieński a Candem h. LELIWA.

Stanisław Antoni, syn Franciszka (Xawerego) 78

Trzcieński h. PRAWICZ. *

Bonifacy, syn Józefa 3

Trzciński h. DOŁĘGA.

Kajetan Ignacy, syn Ignacego 93

Trzciński h. POBÓG.

Jakób Filip Floryan, syn Adama 6

Maryanna Józefa Tekla, zamężna Brykczyńska, c. tegoż 686 B.

Stanisław Felix Prandota, s. Wawrzyńca 227

Walery Hermenegild Prandota, s. Rocha 228

Tyburycusz Waleryan Prandota, s. tegoż 229

Romuald Jan Prandota, s. tegoż 230

Tomasz Marceli, s. Jana 38

Adolf Jan, s. tegoż 39

Filip, s. Tomasza 341

Maxymilian Dyonizy Prandota, s. Grzegorza 345

Felix, s. Filipa 368

Trzciński h. RAWICZ.

Adam Stefan Prandota, syn Franciszka 43

Wawrzyniec Hipolit Ignacy, s. Karola 80

Jakób Floryan, s. Benedykta 83

Leon, s. Stanisława 86

Ludwik Maciej Prandota, s. Michała 107

Jan (Nepomucen) Antoni, s. Walentego 144

Dyonizy Władysław Antoni, syn Seweryna 175

Symforyan Bartłomiéj Ludwik, s. tegoż 176

Antoni Ignacy Aureliusz, s. Fabiana 287

Gorgoniusz Cypryan Tomasz, s. Seweryna 383

Serafin Leopold, s. Benedykta 84

Trzciński h. ŚLEPOWRON.

Tadeusz Leopold Fryderyk, syn Józefa 29

Trzciński.

Ignacy 161

Rafał Ignacy *4

Trzebieński h. SRZENIAWA.

Antoni Norbert Szymon Józef, syn Władysława 94

Michał Piotr Paweł, s. tegoż 145

Ignacy, s. tegoż 214

Bolesław Napoleon Cyryak, s. Stanisława 413

Trzebiński Szylchra h. HABDANK z odmianą.

Jan Teofil, syn Ignacego 3

Józef Tomasz Ignacy, s. tegoż 17

Trzebiński z Nieciszewa h. SZELIGA.

327

Dyonizy, syn Antoniego 177

Franciszek, s. tegoż 330

Trzebuchowski h. OGOŃCZYK.

Sylwester Józef Wawrzyniec, syn Józefa 95

Klemens Jan (Boży) Andrzéj, s. Piotra 111

Leon Wojciech, s. tegoż 112

Józef Konstanty Grzegorz, s. t. 113

Piotr Paweł, s. Bogumiła 118

Antoni, s. tegoż 119

Józef, s. tegoż 120

Trzeciecki. *

Wojciech 7

Trzepiński h. JASTRZĘBIEC.

Andrzéj Józef, syn Józefa 169

Trzeszczkowski h. ZAGŁOBA.

Mikołaj, syn Wojciecha 308

Andrzéj, s. tegoż 380

Trzetrzewiński h. TĘPA PODKOWA.

Wojciech Wincenty, syn Andrzeja 162

Jan, s. tegoż 164

Władysław Felix Aloizy, s. Jana 163

Alexander Ignacy, s. Wojciecha 165

Alfons Karol, s. tegoż219

Tuchołka h. KORZBOK.

Floryan Józef, syn Józefa 67

Turczynowicz h. GOZDAWA.

Felicyan Jakób, syn Jana 352

Andrzéj Antoni, s. tegoż 353

Maciéj, s. Józefa 354

Bonifacy Wiktor, s. Wincentego 355

Wincenty Jerzy, s. Mateusza 356

Tomasz Marcin, s. tegoż 357

Turczyński h. SAS.

Jan Antoni, syn Michała 288

Turkuł h. OSTOJA.

Konstanty Edward, syn Józefa 205

Turno h. KOTWICE.

Karol Zygmunt Fryderyk, syn Stefana 24

Zygmunt Tadeusz, s. tegoż 25

Ludwik Maryan, s. Zygmunta 346

Gustaw Kazimiérz, s. tegoż 347

Gotard Józef, s. Karola 372

Turobojski h. BOŃCZA.

Kazimiérz Julian, syn Antoniego 16

Jan Bazyli, syn tegoż 41

Mateusz, s. tegoż 42

Felix Józefat, s. Jana 329

Turowski h. ROCH v. KOLUMNA.

Józef Pankracy Jan, syn Stanisława 15

Adam, s. Franciszka 62

328

Jakób, s. tegoż79

Rafał, s. tegoż 81

Józef Pius, s. tegoż 82

Jan, s. Józefa 221

Franciszék Dyonizy Kazimiérz z Turowa, s. Michała 242

Henryk Józef (z Kopertynu), s. Seweryna 314

Stanisław Wojciech, s. tegoż 315

Honorata Marcyanna Anna, zamężna Chmielewska, córka Stanisława 255 C.

Turski h. ROGALA.

Ignacy Gerard, syn Xawerego 32

Maxymilian Edward Wincenty, s. tegoż 33

Antoni Felix Paweł, s. tegoż 34

Franciszek (Xawery) Erazm Mikołaj, s. Gabryela 68

Felix Mikołaj, s. tegoż 141

Teodor Wojciech, s. Cypryana 289

Józef Alexander, s. tegoż 290

Wincenty, s. tegoż 291

Wiktor Teodor, s. Wincentego 292

Turski h. DOŁĘGA.

Jan, syn Karola 87

Bartłomiéj, s. Jakóba 121

Felix, s. Wojciecha 146

Piotr Roch, s. tegoż 147

Modest, s. Jakóba 204

Stanisław Józef Leopold, s. Bartłomieja 239

Ferdynand Franciszek Maxymilian, s. tegoż 240

Turzański h. GRZYMAŁA.

Saturnin, syn Michała375

Ireniusz, s. tegoż 376

Tuszowski h. SRZENIAWA.

Sylwester, syn Erazma 320

Roman, s. tegoż 371

Tuszyński h. NAŁĘCZ.

Karol Józef, syn Józefa 255

Adam Paweł Marceli, s. tegoż 102

Twardzicki. *

Wincenty 11

Twarowski h. PIŁAWA.

Ignacy Roch, syn Wojciecha 124

Adam, s. tegoż 129

Tomasz, s. tegoż 130

Józef Antoni Wincenty, s. Jana 148

Józef, s. Gabryela 166

Hipolit Karol, s. tegoż 167

Felicyanna z Zabokrzeckich, wdowa po Kajetanie 207

Henryk Michał, s. Kajetana 207

Anna, córka tegoż 207

Franciszek, s. Kazimiérza 231

Tworkowski h. OSORYA.

Jan, syn Wiktora 293

329

Piotr, s. tegoż 294

Tyborowski h. LUBICZ.

Hilary Ignacy, syn Wiktora 37

Adam Nikodem, s. Wiktoryna 100

Leonard Emeryk, s. Gabryela 142

Józef, s. Wiktora 311

Tyborowski h. ŚLEPOWRON.

Michał Kandyd, syn Bartłomieja 54

Tycz.

Kazimiérz Tomasz Józef, syn Antoniego 247

Tykiel h. CHOLEWIEC. *

Benon Benedykt, syn Franciszka 1

de Tylli h. STRUŚ.

Jan (Nepomucen) Franciszek, syn Tomasza 30

Emilian Tomasz, s. Antoniego 31

Teofila Joanna Teressa, zamężna Milżyńska, c. Antoniego 520 M.

Tymieniecki v. Tyminiecki h. ZAREMBA.

Józef Karol, syn Tomasza 9

Leonard Marcyan, s. tegoż 10

Wespazyan Izydor Benedykt, s. tegoż 11

Dyonizy Eugeniusz Leopold, s. tegoż 12

Zygmunt Wojciech, s. tegoż 13

Praxyda z Podczaskich, wdowa po Wincentym 76

Edward Stefan, s. Wincentego 76

Bolesław Julian, s. tegoż 76

Szczepan Antoni Seweryn, s. t. 76

Bogumił Antoni, s. tegoż 76

Felix Jan (Nepomucen) Andrzéj, s. Piotra 96

Alexy Erazm, s. Stanisława 131

Antoni Izydor, s. tegoż 132

Karol, s. Kazimiérza 215

Antoni, s. tegoż 216

Maryanna Tekla, c. Tomasza 342

Eugenia Sylwina, zamężna Przygocka, c. Piotra 350 P.

Tymiński h. NAŁĘCZ.

Ludwik, syn Antoniego 40

Benon Adolf, s. Leona 53

Wincenty, s. Antoniego 63

Józef Tomasz, s. tegoż 64

Ksiądz Jan (Nepomucen) Stanisław, s. Jakóba 133

Benedykt, s. Antoniego 134

Mateusz Mikołaj, s. Jakóba 135

Józef, s. Marcina 364

Stanisław, s. Jana 365

Franciszek, s. Pawła 366

Jakób Filip, s. tegoż 367

Ferdynand Leon Konstanty, s. Mateusza Mikołaja 381

Szymon, s. Pawła 403

Franciszek, s. Jana 404

Józef Benedykt, s. Tomasza 405

330

Franciszek, s. Tadeusza Szymona 406

Wincenty, s. Barnaby 414

Zygmunt Filip Jakób, s. Leona 143

Tymowski h. SAS.

Antonina z Janowskich, wdowa po Stanisławie 19

Julian Konstanty, s. Stanisława 19

Celestyn Stanisław, s. tegoż 19

Erazm Wojciech, s. tegoż 19

Jan, s. tegoż 19

Wincenty Wojciech Waleryan, syn Wojciecha 48

Konstanty Franciszek Tomasz, s. tegoż 49

Karolina Teressa Placyda, c. t. 50

Józef Sulpicyusz, s. Ignacego 69

Michał Hieronim, s. tegoż 70

Seweryn Jan (Ewangelista), s. t. 223

Julian, s. Józefa 282

Ludwik Julian, s. Juliana 328

Józef Michał Ignacy, s. Antoniego 303

Ignacy Jan, s. tegoż 304

Tyski h. TRZASKA.

Jan Waleryan, syn Bonawentury 88

Marceli, s. Stanisława89

Teofil Piotr, s. tegoż 90

Tyszka h. TRZASKA.

Franciszek Wojciech, syn Tytusa 20

Franciszek Marceli, s. Kazimiérza 217

Józef Ignacy, s. tegoż 218

Stanisław Jan (Nepomucen), s. Wincentego 232

Apolinary Jakób. s. tegoż 233

Seweryn, s. Apolinarego 234

Stanisław, s. tegoż 235

Józef, s. Wojciecha 236

Konstanty, s. tegoż 237

Piotr, s. tegoż 238

Mikołaj, s. Antoniego343

Piotr, s. tegoż 344

Domicella Monika z Krajewskich, wdowa po Dyonizym Ambrożym 396

Jan, s. Dyonizego Ambrożego 396

Ksiądz Ignacy Walenty, s. teg. 396

Hipolit, s. tegoż 396

Maryanna Rozalia Weronika, c. tegoż 396

Walenty, s. Grzegorza 397

Franciszek, s. Kazimiérza 398

Piotr, s. Michała 399

Józef, s. Mikołaja 400

331

U.

Ubliński h. OSTOJA.

Erazm Jan Maxymilian, syn Michała5

Józef Jan, s. tegoż 36

Ubysz h. CHOLEWA.

Adam Wincenty Roman, syn Wincentego 6

Stanisław Piotr, s. tegoż 7

Julianna, córka tegoż 8

Zofia, c. tegoż 9

Jan Benedykt, syn Józefa 22

Piotr Paweł, s. Franciszka 23

Xawery Kacper, s. Piotra 63

Hipolit Ignacy, s. tegoż 64

Ludwik Roch, s. tegoż 65

Andrzéj, s. tegoż 66

Kazimiérz Jan, s. Wawrzyńca 95

Ignacy Paweł, s. tegoż 96

Ufniarski. *

Henryk Xawery, syn Franciszka 1

Władysław Józef, s. tegoż 1

Edward Artur, s. tegoż 1

Anna Katarzyna, c. tegoż 1

Alexandra Aniela, c. tegoż 1

Emilia Fryderyka, c. tegoż 1

Ujazdowski h. ŚLEPOWRON.

Julian Faustyn Walenty, syn Ignacego 24

Andrzéj, s. Mikołaja 45

Franciszek, s. Hipolita 54

Tekla, zamężna Malewska, córka tegoż 577 M.

Ujejski h. GRYFF.

Wojciech, syn Mikołaja 67

Jan, s. tegoż 68

Sebastyan Baltazar Kacper, s. tegoż 69

Alexander Benedykt, s. tegoż 70

Wiktoryn Tomasz, s. Sebastyana 83

Franciszek Leon, s. tegoż 94

Ulatowski h. JASTRZĘBIEC.

Wojciech, syn Stanisława 15

Kazimiérz, s. tegoż 16

Walenty Rajmund, s. Józefa 57

Tomasz, s. Baltazara 61

Grzegorz Maciéj, s. tegoż 62

Franciszek, s. Stanisława 91

Felix, s. tegoż 92

Rafał Seweryn, s. Ignacego 97

Ulejski h. OSTOJA.

Wincenty Pantaleon, syn Wojciecha 93

Uleniecki h. PRZEROWA.

Antoni Jan, syn Jana 47

332

Marceli Teofil, s. Franciszka 48

Ułan h. UŁAN.

Alexander, syn Stefana 39

Mustafa v. Stefan, s. Leona 40

Alexander, s. tegoż 41

Stefan, s. Samuela 42

Alexander, s. tegoż 43

Józef, s. tegoż 85

Umieniecki h. JUNOSZA.

Henryk Romuald Pius, syn Adama 10

Alexander Edward, s. tegoż 11

Umiński h. CHOLEWA.

Tomasz, syn Dominika 77

Jan Władysław, s. Konstantego 78

Jan (Chrzciciel), s. Antoniego 1 Ces.

Unierzyski h. JASTRZĘBIEC z odmianą.

Antoni, syn Stanisława 1

Hilary, s. tegoż 2

Tomasz Mateusz Jan, s. Hilarego 3

Tomasz, s. Antoniego12

Jan, s. Stanisława 13

Xawery, s. Xawerego 14

Zygmunt Władysław, s. Tomasza 18

Jan (Nepomucen), s. Antoniego 19

Franciszek (Salezy) Józef, s. Gabryela 26

Szczepan Andrzéj, s. Stanisława 74

Unieszowski h. JANINA.

Antoni Szymon Tadeusz, syn Walentego 71

Urbanowski h. PRUS 1.

Felix Leopold, syn Macieja 30

Franciszek Mikołaj, s. tegoż 31

Leon Piotr, s. tegoż 32

Łukasz Jan (Kapistran), s. Antoniego 33

Robert Antoni, s. Stanisława 34

Józef Tomasz, s. tegoż 35

Marya z Karwackich, wdowa po Józefie 50

Lucyan Felicyan, s. Józefa 50

Roman Pantaleon, s. tegoż 50

Alexander Franciszek, s. tegoż 50

Adam Henryk, s. tegoż 50

Urbański h. NIECZUJA.

Józef Alexander, syn Jana 55

Dominik Ignacy Wawrzyniec, s. Józefa 56

Mikołaj Tomasz, s. Mikołaja 84

Franciszek (Borgiasz), s. tegoż 89

Alexander Józef, s. tegoż 90

Ustrzycki.

Grzegorz 44

Uszyński h. LUBICZ.

Piotr Paweł, syn Karola 27

333

Antoni, s. tegoż 28

Franciszek Leon, s. tegoż 29

Jan (z Dukli), s. Gabryela 37

Hilary, s. tegoż 38

Tomasz, s. Wawrzyńca 51

Leon, s. tegoż 52

Felix, s. tegoż 53

Stanisław Klemens, s. Jana 73

Tadeusz Onufry, s. Józefa 79

Henryk Teofil Roman, s. tegoż 80

Uszyński.

Leopold Rafał, syn Kazimierza 86

Uściński h. LUBICZ.

Franciszek, syn Leona 17

Ignacy, s. Franciszka 20

Tomasz, s. tegoż 21

Paweł, s. Leona 46

Stanisław (Kostka), s. Macieja 59

Grzegorz, s. tegoż 60

Uzdowski h. BOŃCZA.

Paweł Hermenegild, syn Romana 49

Wiktor Leon Antoni, s. tegoż72

Jan Józef, s. Józefa 75

Antoni Paweł, s. tegoż 76

Franciszek, s. tegoż 87

Ignacy, s. tegoż 88

Uziębło h. SULIMA.

Marcin, syn Szymona81

Stanisław z Trębic, s. Tomasza 82

V.

Valentin d’Hauterive h. d’HAUTERIVE.

Piotr August, syn Piotra Dawida 2

de Verny h. de VERNY.

Leopold Antoni Michał Stanisław, syn Antoniego Gabryela 1

Vidal h. SZRANKI. *

Ludwik, syn Józefa 2

Vorhoff. *

Karol 1

W.

Waga h. WAGA.

Antoni Floryan Stanisław, syn Bernarda 128

Jakób Ignacy, s. tegoż 129

334

Felix Mateusz Ignacy, s. tegoż 164

Michał Teodor Karol, s. tegoż 165

Wagner h. NEWLIN.

Paweł Piotr, syn Macieja 652

Gustaw Aloizy, s. Jana 693

Henryk Józef Jan, s. tegoż 694

Walchnowski h. WIERUSZOWA.

Andrzéj Rufin, syn Antoniego 438

Waleszyński h. ŁABĘDŹ.

Julian Walenty, syn Józefa 616

Józef Michał, s. tegoż 617

Konstanty Stanisław Walenty, s. tegoż 618

Walewski h. KOLUMNA.

Kazimiérz Józef Adam, syn Xawerego 8

Wincenty Rupert z Walow, s. Ignacego 20

Hrabia Alexander Józef z Walewic Colonna, s. Józefa 21 11 Hr.

Hrabia Konrad z Walewic Colonna, s. Wincentego 22 13 Hr.

Hrabia Mikołaj Józef Daniel z Walewic Colonna, s. t. 23 12 Hr.

Marceli Ignacy, s. Ignacego 35

Michał, s. Bogumiła 40

Karol Franciszek (Salezy) Ignacy, s. Ludwika 49

Kajetan Dominik, s. Stefana 50

Konstanty Wincenty, s. Macieja 51

Stefan Józef, s. Macieja 52

Ferdynand Alexander, s. Stefana 53

Antoni, s. Andrzeja 57

Romuald Błażéj Wincenty, s. Stanisława 65

Franciszek (Xawery) Konstanty, s. tegoż 66

Antoni Wacław Karol Sebastyan, s. Kacpra 80

Karol Jan (Nepomucen) Jakób Bonifacy, s. Karola 88

Felix Józef Antoni, s. Xawerego 89

Józef Modest, s. Jakóba 101

Józef Julian Kazimiérz, s. Andrzeja 140

Adam Paweł, s. Józefa 160

Władysław Leon, s. Michała 177

Julian Walenty z Walów, s. Wincentego 178

Michał Tadeusz, s. Romualda 179

Zygmunt Maurycy, s. Józefa 186

Władysław Paweł, s. tegoż 187

Michał Maryan Józef (Kalasanty), s. Stefana 191

Ludwik Mieczysław, s. Napoleona 226

Antonina Floryanna Salomea, córka tegoż 227

Wanda Natalia Marya, c. tegoż 228

Ludwik Józef Stefan z Walewic, s. Stefana 253

Konstancya Józefa Marya, zamężna Walewska, c. Bogumiła 269

Leon Piotr Adam z Walewic, s. Józefa 283

Władysław Franciszek z Walewic, s. tegoż 284

Stanisław z Walewic, s. Klemensa 392

Aloizy Józef z Walewic, s. tegoż 393

Wincenty Mateusz, s. Kajetana 425

335

Stanisław Tadeusz z Walewic, s. Damazego474

Mikołaj Alexander, s. Józefa 631

Emilianna, c. Antoniego 641

Maryanna, c. tegoż 642

Konstancya Apolonia, zamężna Kozłowska, c. Stefana 999 K.

Waligórski h. ODROWĄŻ.

Józefa z Glińskich, wdowa po Mikołaju 487

Konstanty Józef, syn Mikołaja 487

Karolina Anna, córka tegoż 487

Apolinary Franciszek (Salezy), s. Józefa 583

Bonawentura, s. Walentego 588

Spirydyon Adam Tomasz, s. Mikołaja 707

Hipolit Wawrzyniec, s. Michała 7 Cesar.

Kacper Antoni Michał, s. t. 8 Cesar.

Stanisław Teofil, s. tegoż 9 Cesar.

Waliszewski h. LESZCZYC.

Walenty, syn Józefa 58

Walkiewicz h. WALKNICZ.

Maciéj Józef, syn Jana 336

Paweł Stanisław Korneli, s. teg. 488

Walknowski Wierusz h. WIERUSZOWA.

Michał Grzegorz Mateusz, syn Józefa 132

Wiktor Kazimiérz Wojciech, s. Ignacego 242

Augustyn Idzi, s. tegoż 243

Ludwik Wincenty, s. Józefa 13 Ces.

Ignacy, s. tegoż 15 Ces.

Wanert h. LEW.

August, syn Jana Karola 542

Wincenty, s. Augusta 613

Wardęski h. GODZIEMBA.

Ignacy Adam, syn Władysława 100

Warpechowski.

Kazimiérz Konstanty, syn Kazimierza 643

Warszewski h. RAWICZ.

Ignacy Jan (Nepomucen), syn Stefana 508

Wartołowski. *

Tomasz 37

Warzycki h. TRĄBY.

Floryan Michał, syn Antoniego 568

Xawery Józef, s. Wojciecha 660

Wasilewski h. DRZEWICA.

Jan Jakób, s. Franciszka (Xawerego)123

Władysław Piotr, s. Alexandra 307

Jan (Kanty) Łukasz, s. tegoż 308

Wojciech, s. Jana 439

Grzegorz Felicyan, s. Jakóba 440

Piotr Paweł, s. Jana 441

Franciszek, s. Jakóba, wnuk Łukasza 442

Wincenty, s. Andrzeja 443

Szymon, s. Andrzeja 444

336

Jan Nepomucen, s. tegoż 445

Felix, s. tegoż 446

Fryderyk Alexander, s. tegoż 447

Franciszek, s. Jakóba, wnuk Wojciecha 448

Jan Ignacy, s. Jakóba 608

Wasilewski.

Franciszek (a Paulo), syn Alexandra 767

Wasilkowski h. KORCZAK.

Stanisław Pius, syn Ignacego 680

Ignacy Julian Eliasz, s. tegoż 681

Michał Józef, s. tegoż682

Wasiutyński h. KORCZAK.

Leonard Wojciech Józef Marcin, syn Wojciecha 661

Hermogenes Filip Jakób Marceli, s. tegoż 662

Waśniewski h. BOŃCZA.

Tadeusz Józef Franciszek Alexander, syn Franciszka 325

Onufry, s. Macieja 519

Józef, s. Mikołaja 733

Watraszewski h. HABDANK.

Anna z Markowskich, wdowa po Józefie 419

Marceli Ludwik, syn Józefa 419

Watson h. PRIESTFIELD.

Edward Robert, syn Jana 153

Wawrowski h. JASTRZĘBIEC.

Higin Paweł, syn Franciszka 433

Ważyński h. HABDANK.

Jan, syn Andrzeja 296

Ignacy Apolinary, s. Antoniego 410

Maryan, s. tegoż 602

Franciszek, s. Adama 743

Tomasz, s. tegoż 744

Ignacy, s. Andrzeja 1 Cesar.

Wądołkowski h. GRABIE.

Jakób Krzysztof Józef, syn Jana 520

Józef, s. Ignacego 622

Wądołkowski h. JASTRZĘBIEC.

Wojciech, syn Jakóba530

Jan, s. tegoż 589

Franciszek, s. tegoż 683

Wądołowski h. LUBICZ.

Jan, syn Ludwika 521

Jan Teodor, s. Macieja 574

Wawrzyniec, s. tegoż 575

Hipolit, s. tegoż 576

Michał, s. Mikołaja 619

Jan, s. Wawrzyńca 653

Jakób Filip, s. tegoż 745

Wojciech, s. tegoż 746

Jan, s. Kazimierza 747

Franciszek, s. Macieja 748

337

Szymon, s. Jakóba 749

Piotr Hipolit, s. Antoniego 762

Konstanty, s. Walentego 777

Wądołowski h. ODROWĄŻ.

Józef Grzegorz, syn Walentego 449

Kazimiérz Piotr Grzegorz, s. teg. 450

Wągrodzki h. ROGALA.

Julianna z Marxów, wdowa po Macieju 223

Alfons Henryk, syn Macieja 223

Matylda Joanna, córka tegoż 223

Helena Ludwika, c. tegoż 223

Wągrowski h. BELINA.

Ksiądz Andrzéj, syn Józefa 394

Franciszek Wincenty, s. tegoż 395

Jan (Nepomucen) Stanisław, s. tegoż 396

Andrzéj Mikołaj, s. Macieja 632

Romuald 208

Wąsowicz Dunin h. ŁABĘDŹ.

Karo1 Seweryn Antoni, syn Michała36

Nicefor Alexander Józef, s. Felixa 81

Ludwik, s. Józefa 141

Teodor, s. tegoż 142

Eustachy Stefan, s. tegoż 171

Stefan Erazm, s. tegoż 254

Hipolit Wawrzyniec, s. tegoż 255

Jacek ze Smogorzewa, s. Pankracego 285

Wojciech Joachim Walenty ze Smogorzewa, s. tegoż 286

Xawery Antoni ze Smogorzewa, s. Wincentego 309

Mateusz Stanisław ze Smogorzewa, s. Ignacego 310

Wąsowski. *

Józef 10

Wąssowski h. NAŁĘCZ.

Leopold Piotr, syn Ignacego 590

Maryanna, zamężna Mroczek, c. Jacentego 914

Weigt. *

Albert 6

Weissflog h. POGROM.

Karol 87

Wejss. *

Anna Karolina z Dalbergów, wdowa po Janie Karolu 29

Karol Edward, s. Jana Karola29

Kazimiera Paulina, c. tegoż 29

Zofia Paulina, c. tegoż 29

Anna Karolina, c. tegoż 29

Zuzanna Franciszka, c. tegoż 29

Welinowicz h. JASTRZĘBIEC z odmianą.

Tomasz, syn Piotra 434

Ksiądz Jan Onufry, s. tegoż 435

Michał Paweł, s. tegoż 436

Welke. *

338

Julianna, wdowa po Jakóbie Fryderyku 31

Alfons, syn Jakóba Fryderyka 31

Teofil, s. tegoż 31

Wilhelmina, córka tegoż 31

Apolonia, c. tegoż 31

Alexandra, c. tegoż 31

Wenda h. WENDT.

Marceli, syn Franciszka 633

Gracyan Bonawentura Józef Michał, s. tegoż 634

Wendorff h. WIERZBA.

Ignacy, syn Adama 595

Wentz’l h. ZBROJA. *

Józef, syn Maxymiliana 19

Ventzl. *

Maciéj 27

Werecki h. GRZYMAŁA.

Józef Zygmunt, syn Józefa 437

Wereszczyński h. KORCZAK.

Paweł Józef Ignacy, syn Józefa 315

Wiktorya z Kuszewskich, żona Jakóba 609

Apoloniusz Juliusz, s. Jakóba 609

Jakób Michał, s. Antoniego 623

Werner. *

Ferdynand 24

Wernicki h. WERONA.

Stanisław Franciszek, syn Franciszka 154

Michał Hieronim, s. Stanisława 432

Wessel h. ROGALA.

Michał, syn Karola 489

Adam Jan (Ewangelista), s. Ignacego 603

Weychan. *

Walenty 20

Weychert h. DOTRZYMA.

Jan Karol 37

Henryk Dyonizy, syn Jana 113

Jan Stanisław, s. tegoż 354

Weyher h. WEYHER.

Karol, syn Marcina 326

Bogumił, s. tegoż 327

Weyssenhoff h. ŁABĘDŹ.

Jan, syn Jana 229

Włodzimierz August, s. tegoż 230

Wędrychowski h. ŚLEPOWRON.

Kajetan, syn Jana 77

Józef Kajetan Wawrzyniec, s. t. 78

Węgierski h. BELINA.

Stanisław Izydor Wincenty, syn Alexandra 17

Bonawentura Jakób, s. tegoż 18

Felix Stanisław Józef Karol Wojciech Antoni, s. Wojciecha 19

Józef Benedykt, s. Mikołaja 669

339

Alexander Paweł, s. tegoż 670

Joanna Daniela Alexandra Karolina Antonina Zofia, zamężna Jasińska, córka Wojciecha

213 J.

Węgierski h. WIENIAWA.

Ludwik Franciszek, syn Adama 9

Hipolit Wawrzyniec Roman, s. Stanisława 90

Alexander Albin Kazimiérz, s. Hipolita 91

Klemens January Maryan, s. Leona 287

Adam Wiktor, s. tegoż 288

Węgliński h. GODZIEMBA.

Seweryn Kajetan Franciszek Roch, syn Wojciecha 68

Franciszek, s. tegoż 69

Andrzéj Mikołaj, s. Stanisława 70

Felix Alexander, s. Bonawentury 71

Joanna Eufemia, córka tegoż 156

Węgliński v. Węgleński h. SRZENIAWA.

Franciszek, syn Wincentego 1

Adam Ezechiel Józef, s. Karola 25

Prot Władysław Józef Adam, s. tegoż 26

Józef Wawrzyniec Adam, s. t. 27

Napoleon Józef, s. Józefa 59

Lucyan Tomasz, s. tegoż 60

Wojciech Dominik, s. Antoniego 155

Andrzéj Jan, s. Józefa247

Maxymilian Wiktor, s. tegoż 248

Antoni Franciszek, s. Franciszka 249

Erazm Gwalbert, s. tegoż 250

Cypryan Franciszek, s. tegoż 251

Onufry Felicyan, s. Michała 275

Antoni Felix, s. Wojciecha 565

Węgrzecki h. LUBICZ.

Walenty Franciszek, syn Michała 5

Stanisław (Kostka) Bolesław, s. tegoż 130

Węgrzynowicz.

Tadeusz Stefan Mateusz, syn Tadeusza 772

Węsierski h. BELINA.

Wincenty Franciszek, syn Antoniego 202

Józefat Andrzéj Stanisław (Kostka), s. tegoż 203

Stanisław, s. tegoż 204

Józef Konstanty, s. Wincentego 567

Józef Tomasz, s. Michała 734

Wężyk h. WĄŻ.

Ignacy Wawrzyniec, syn Kazimierza 4

Stanisław (Kostka) Eugeniusz Michał, s. Adama 42

Władysław Fabian Sebastyan, s. tegoż 43

Jan Anastazy Franciszek, s. tegoż 44

Michał, s. Kazimiérza46

Franciszek, s. tegoż 47

Alexy Józef, s. tegoż 48

Stanisław Józef Gaudenty Jan (Nepomucen), s. Józefa 206

340

Alexander Stanisław, s. Stanisława 207

Wojciech z Woli Wężykowej, s. Jana 224

Marcin Karol z Woli Wężykowej, s. Jakóba 289

Bonawentura Jan z Osin, s. Andrzeja 345

Jan Romuald Józef z Widawy, s. Kazimiérza 360

Mikołaj z Widawy, s. Filipa 361

Wichert h. WICHERT.

Mateusz, syn Franciszka 157

Walenty Tymoteusz, s. Mateusza 199

Konstanty Ignacy, s. tegoż 200

Jan Marcell, s. tegoż 201

Wichliński h. SKARBICZ.

Piotr (z Alkantary) Józef, syn Józefa 362

Wichrowski h. POMIAN.

Józefat, syn Jana 334

Wichrowski. *

Wojciech 3

Wieczffiński h. PRUS 3.

Franciszek (a Paulo) Piotr Paweł, syn Wawrzyńca 270

Wieczorkowski h. BOŻEZDARZ.

Ignacy, s. Jana577

Wielądko h. NAŁĘCZ.

Mateusz Maurycy, syn Fabiana 548

Wielewiejski h. PORAJ.

Adam Kacper Melchior, syn Józefa 531

Wielgórski h. GRZYMAŁA.

Jacek Roch Kajetan, syn Ewarysta 624

Wielhorski h. KIERDEJA.

Hrabia Jan 83 60 Hr.

Maryanna 166

Hrabia Józef, s. Józefa 271 61 Hr.

Hrabia Gustaw Alexander Michał Adolf, s. Michała 2 Ces. 62 H.

Hrabia Władysław Alexander Michał Ireneusz Andrzéj Józef, s. tegoż 3 Cesar. 63 Hr.

Wielogłowski z Wielogłowa h. STARYKOŃ.

Wincenty, syn Franciszka 192

Stanisław Józef, s. Andrzeja 365

Kacper Tytus Jan (Kanty), s. Józefa 381

Wielopolski h. STARYKOŃ.

Wincenty Adam 256

Alexander Ignacy Kanty Piotr, Margrabia Myszkowski, syn Józefa 333

Wielowiejski h. PÓŁKOZIC.

Henryk Eustachy, syn Pawła 158

Wielowiejski h. PORAJ.

Karol Leonard, s. Ludwika 212

Władysław Adam, s. tegoż 213

Wieniawski h. WIENIAWA.

Antoni Jakób Mikołaj, syn Michała 180

Wiercieński h. ŚLEPOWRON.

Wojciech, syn Pawła 549

Teofil Ambroży, s. Ignacego 550

341

Stanisław Wojciech Józef, s. Pawła 551

Seweryn, s. Wojciecha 679

Wierciochowski h. BELINA.

Józef Tomasz, syn Tomasza 591

Wieruski z Wieruszyc h. SRZENIAWA.

Roman Wojciech, syn Józefa 509

Karol Ludwik, s. tegoż 510

Wierzbicki h. GRYFF.

Jan Ignacy Filip (Nereusz), syn Hyacyntego73

Wierzbicki h. JASTRZĘBIEC.

Stanisław Władysław, syn Dominika 151

Kacper Melchior, s. Franciszka 337

Teofil, s. Piusa 370

Ignacy Szymon, s. Kacpra 390

Alexander, s. tegoż 391

Bazyli Piotr, s. Jana 490

Gracyan, s. Piotra 773

Wierzbicki h. LUBICZ.

Wojciech, syn Mikołaja 138

Wierzbicki h. NIECZUJA.

Franciszek Wincenty Michał Józef, syn Stanisława 143

Ludwik Józef (z Kopertynu), s. Józefa 610

Antoni Stefan, s. tegoż 611

Antonina z Dębskich, wdowa po Janie 703

Tyberyusz Myślimir, syn Jana 703

Antoni Zacharyasz, s. Stanisława 766

Wierzbicki. *

Alexander 8

Dominik 22

Wierzbięta h. JANINA.

Wincenty (Ferraryusz) Bogusław, syn Tomasza 584

Wierzbołowicz. *

Karol 1

Wierzbowski h. JASTRZĘBIEC.

Józef Jakób, syn Antoniego 451

Joachim Walenty, s. tegoż 453

Leon, s. Wincentego 452

Gabryel Chwalimir Felix, s. Alexandra Gabryela 654

Artur Michał Józef, s. tegoż 655

Wierzbowski h. LUBICZ.

Kazimiérz, syn Grzegorza 466

Jakób, s. Józefa 491

Karol, s. Antoniego 532

Tomasz, s. Piotra 533

Ignacy, s. tegoż 534

Franciszek, s. Macieja 535

Jan, s. Jakóba 668

Romuald Wawrzyniec, s. Jana 719

Wierzbowski.

Ignacy Maciéj Antoni, syn Marcina 103

342

Wierzchleyski z Gaszyna h. BERSTEN 2.

Józef Antoni Nikodem, syn Felicyana 144

Bogumił, s. Józefa 276

Antoni Alexander Nepomucen, s. tegoż 277

Teodozyusz Aaron Teobald, s. Aloizego 585

Wojciech, s. Józefa 592

Wierzejski h. JELITA.

Łukasz, syn Wojciecha 720

Jan (Ewangelista), s. tegoż 757

Wierzejski. *

Adam Paulin 23

Wiesiołowski h. OGOŃCZYK.

Jan (Chrzciciel) Leon Piotr,** s. Stanisława 75 32

Teofil Lazary Adam, s. tegoż76

Krzysztof Miron Jan Wincenty Bonawentura, * s. Jana (Chrzciciela) Leona Piotra 33

Franciszek Leon, * s. tegoż 34

Józef Mikołaj Cypryan Stanisław Maureliusz, * s. tegoż 35

Wieszczycki h. GRZYMAŁA.

Adam Ignacy, syn Józefa 364

Piotr Leon, s. tegoż 363

Leon, s. Karola 675

Wietcki h. LELIWA z odmianą.

Paweł Piotr Karol, syn Jana 522

Adam Ludwik Antoni, s. tegoż 523

Michał Tomasz, s. tegoż 524

Wiewiorowski h. GRZYMAŁA.

Antoni Norbert Andrzéj, syn Wawrzyńca 231

Więckowski h. PRUS 1.

Stanisław Józef, syn Marcina172

Piotr, s. Ignacego 232

Andrzéj Leopold Marcin Kordek, s. Jana 340

Medard Felicyan Antoni, s. Stanisława 430

Józef Marek, s. Leona 525

Symforyan Euzebi, s. Felixa 552

Więckowski h. PRUS 2.

Franciszek Mateusz, syn Macieja 671

Ignacy Franciszek, s. Franciszka 701

Kazimiérz Piotr, s. Macieja 726

Więckowski h. PRUS 3.

Paweł Benedykt, syn Marcina 492

Mikołaj Maryan, s. Leonarda 493

Więckowski.

Przemysław Marcin, syn Kazimiérza 645

de Wik h. WIK.

Jan Karol Konstanty, syn Augusta 173

Wiland h. SWIENCZYC.

Jan (z Matty) Romuald, syn Romualda 476

Karol Daniel, s. tegoż 625

Wilczek h. WILCZEK.

Adam, syn Jana 346

343

Wilczewski h. WILCZEWSKI.

Kajetan Tomasz January, syn Wacława 6

Alexander Nikodem Antoni, s. Franciszka 61

Ignacy Brunon, s. Mateusza 646

Wilczkowski h. JELITA.

Jan (z Dukli) Benedykt Prokop, ** syn Ignacego 511 11

Wilczyński h. RÓŻABIAŁA.

Antoni, syn Szymona 278

Faustyn Piotr, s. Jakóba 279

Tadeusz Szymon, s. tegoż 280

Wilczyński h. PORAJ.

Ksiądz Roman Alexander, syn Jakóba 397

Eliasz, s. Jana 553

Ludwik Rajmund, s. Celestyna 708

Wilczopolski Pszczółka h. NIECZUJA.

Stanisław Łukasz Piotr Kazimiérz Roch, syn Tadeusza 233

Jan (Nepomucen) Mikołaj Felix, s. tegoż 543

Wilkanowski h. LIS.

Leopold Stanisław (Kostka), syn Felicyana 135

Władysław Alexander, s. tegoż 136

Wilkęski h. ŚLEPOWRON.

Antoni Józef Wincenty, syn Wojciecha 536

Wilkoński h. ODROWĄŻ.

Franciszek Józef Antoni, syn Franciszka 382

Klemens Andrzéj, s. tegoż 544

Franciszek Roman, s. Onufrego 604

Wilkoszewski h. JELITA.

Stanisław Wojciech, syn Antoniego 252

Kazimiérz Romuald Saryusz z Wilkoszewic, s. Felicyana 411

Felix Lucyan Wincenty Saryusz z Wilkoszewic, s. Kazimierza 431

Józef, s. Antoniego 702

Wilkoszewski. *

Walenty Wincenty 36

Wilkowujski h. SENNIKI.

Ignacy Antoni, s. Andrzeja 545

Hilary Franciszek, s. Ignacego 678

Wilpiszewski h. LUBICZ.

Mikołaj Stefan, syn Kazimiérza 234

Wilski h. PÓŁKOZIC.

Jan, syn Stefana 54

Leonard, s. Jana 93

Paweł, s. Michała 94

Walenty, s. tegoż 95

Tomasz Jan, s. Ignacego 96

Stanisław Felix Antoni, s. Stanisława 684

Leon Stanisław (Kostka), s. teg. 721

Adam Emanuel, s. tegoż 722

Stanisław Felix Euzebiusz, s. t. 723

de Wilson Waldgon h. WALDGON EASTBOURNE.

Dezydery Franciszek Hieronim Jan (Nepomucen), syn Seweryna 45

344

Wilxycki h. NAŁĘCZ.

Benedykt Józef Ignacy, syn Piotra 62

Alexander Jan Nepomucen, s. Józefa 63

Winkler h. WINKLER.

Erazm Antoni Felix, syn Grzegorza 341

Winnicki h. SAS.

Michał, syn Tomasza 311

Piotr Paweł, s. Jakóba398

Jan, s. Tomasza 526

Wiński h. LUBICZ.

Jan Bonifacy, syn Pawła 647

Kacper Melchior Baltazar, s. Jana 667

Maciéj Jan, s. Pawła 709

Wisłocki h. SAS.

Karol Kacper Wincenty, syn Antoniego 620

Wiśniewski h. PRUS 1.

Ludwik Napoleon, syn Baltazara 312

Felix Baltazar, s. tegoż 313

Józef Tomasz, s. Franciszka 477

Wawrzyniec, s. Szymona 494

Michał, s. Pawła 495

Józef, s. Wojciecha 554

Fabian Sebastyan, s. Baltazara 676

Leokadya Salomea, c. Walentego 774

Wincenty Teofil, s. tegoż 775

Zdzisław Paulin, s. tegoż 776

Wiśniewski. *

Michał 17

Wiszniewski h. TRZASKA.

Józef Leonard Bernard, syn Szymona 420

Edward Alexander Konstanty Stanisław, s. Piotra 421

Augustyn, s. Andrzeja 512

Wiszowaty h. ROCH 2.

Felix Jan (Nepomucen), syn Franciszka 107

Witkowski h. NOWINA.

Tomasz Franciszek Barath z Rudołtowic, syn Jana 134

Franciszek Dyonizy z Rudołtowic, s. Kajetana 161

Konstanty Józef z Rudołtowic, s. Antoniego328

Tomasz Adam Józef, s. Ignacego 412

Michał Mateusz, s. Wojciecha 454

Paweł Filip, s. Józefa 496

Jan (Nepomucen) Józef, s. Wojciecha 569

Józef Tadeusz Damazy Klemens, s. Klemensa 672

Władysław Wincenty Maurycy, s. Klemensa 768

Witkowski h. ZŁOTOGOLEŃCZYK.

Wincenty, syn Józefa 399

Wojciech, s. tegoż 400

Franciszek, s. tegoż 401

Witkowski.

Xawery Antoni, syn Franciszka 402

345

Witowski h. ROLA.

Lucyusz Ildefons, syn Adama 38

Gerard Maurycy, s. tegoż 67

Józef, s. Łukasza 214

Edward Łukasz, s. Tomasza 225

Piotr Paweł, s. Felicyana 467

Wittan h. KOLUMNA.

Józef Grzegorz, syn Antoniego 102

Wituski h. GOZDAWA.

Alexander Ludwik Stefan, syn Piotra 497

Felix Klemens Andrzéj, s. Stefana 546

Michał Hieronim, s. tegoż 547

Felix, s. Tomasza 290

Wladich h. RADĘSŁAW.

Władysław Józef Rajmund, syn Demetrego 663

Adolf Antoni Leon, s. tegoż 664

Apolinary Wincenty Ignacy, s. tegoż665

Włocki z Wielkich Włok h. GROTY.

Franciszek (Xawery) Kanty January Józef Jacek, syn Jana (Kantego) 386

Włoczewski h. TRĄBY.

Mateusz, syn Wojciecha 498

Nikodem Józef Mikołaj, s. tegoż 499

Józef Grzegorz, s. tegoż 500

Jakób, s. Józefa 12 Cesar.

Włodek h. PRAWDZIC.

Michał, syn Marcina 387

Edmund Mieczysław, s. Michała 621

Michał Franciszek, s. Mateusza 725

Włodkowski h. DOLIWA.

Jan (Chryzostom), syn Antoniego 455

Wojciech, s. Stanisława 605

Jan, s. tegoż 635

Tomasz Józef, s. tegoż 636

Włostowski h. CIOŁEK.

Józef Prokop Jan, syn Władysława 383

Jan, s. Mateusza 685

Ignacy, s. Tyburcyusza 710

Dyonizy, s. Jana 711

Józef Ignacy, s. Antoniego 712

Jakób, s. Józefa 713

Wnorowski h. KOŚCIESZA.

Jan z Wnorów, syn Walentego 384

Grzegorz, s. Józefa 527

Andrzéj z Wnorów, s. Walentego 555

Jan, s. Józefa 578

Jakób, s. Walentego 752

Antoni, s. tegoż 753

Jakób, s. Jana 754

Adam Tomasz, s. Stanisława 763

Stanisław, s. Walentego 727

346

Jan, s. Ignacego 215

Józef, s. tegoż 216

Wnorowski h. ROLA.

Felix Franciszek, syn Wilhelma 456

Ferdynand Karol, s. Kazimierza 769

Wiktor, s. tegoż 770

Paweł, s. Jana 771

Ludwik, s. Wojciecha778

Jan, s. Franciszka 779

Józef Maciéj, s. tegoż 780

Łukasz, s. Piotra 781

Wawrzyniec Antoni, s. Jana 11 Ces.

Wodecki z Wodek h. NAŁĘCZ.

Józef Władysław Benon, syn Jana 614

Wodzicki h. LELIWA.

Hrabia Stanisław Karol Piotr Cypryan de Granów, syn Franciszka 10 3 Hr.

Hrabia Władysław Ignacy de Granów, s. Stanisława 112 36 Hr.

Wodziński v. Wodzyński h. JASTRZĘBIEC.

Jan (Nepomucen) Paschalis Bonawentura Felix Wincenty, syn Adama 28

Tomasz Placyd Jan, s. Gabryela 29

Józef Felicyan Antoni, s. tegoż 30

Wincenty Szymon, s. Antoniego 174

Konstanty Pius, s. Telesfora 193

Józef Gabryel, s. tegoż 194

Andrzéj, s. Jana 195

Karol, s. Gabryela 236

Leon, s. tegoż 237

Karol Julian, s. Andrzeja 291

Jan (Kanty), s. Antoniego 297

Józef Jan, s. Jana 342

Błażéj, s. Pawła 366

Mateusz, s. tegoż 367

Jan, s. Ignacego 403

Franciszek Konstanty, s. tegoż 404

Rafał Łukasz, s. tegoż 513

Alexander, s. Andrzeja 760

Paweł Karol Józef, s. tegoż 761

Wincenty Józef, s. Józefa 10 Ces.

Woelke h. HELENIEC. *

Antoni, syn Antoniego 21

Wojakowski h. BROCHWICZ 2.

Michał Maurycy, syn Ignacego 218

Karol (Boromeusz), s. Kacpra 219

Andrzéj Eligiusz, s. Ignacego 220

Wojciech, s. tegoż 244

Józefat Kleofas, s. tegoż 245

Aniela Konstancya z Zdzieszyńskich, wdowa po Antonim 405

Władysław Zygmunt, s. Antoniego 408

Alexander Franciszek, s. Józefa 596

Julian, s. Stanisława 728

347

Józef, s. Jana 5 Cesar.

Wojciechowski h. JELITA.

Adam Ignacy, syn Jana 146

Ignacy Jan (z Dukli), ** s. Adama 272 7

Eugeniusz Wincenty, s. Andrzeja 330

Adam Mikołaj (z Tolentynu), s. Jakóba 338

Henryk Filomen Fidelis, s. Andrzeja 350

Zenon, s. tegoż 351

Marcin, s. Mateusza 368

Ludwik Jan, s. Pawła 389

Ludwik Bartłomiéj, s. Jana 426

Kajetan, s. Krzysztofa 316

Michał, s. Jakóba 481 38

Szymon, s. Kazimiérza 606

Wincenty (Ferrary) Roch, s. Szymona 677

Michał Mateusz Augustyn, s. Konstantego 695

Stefan Władysław, s. tegoż 696

Alexander Wincenty, s. Piotra 704

Szymon Tadeusz, s. tegoż 705

Wojciechowski h. NAŁĘCZ.

Felix Jan, syn Wincentego 593

Antoni Aloizy, s. tegoż 658

Wojciechowski.

Szymon (z Lipnicy), syn Jana 332

Józef Jakób, s. Józefa 369

Ksiądz Wincenty Franciszek (Borgiasz), s. tegoż 502

Felix, s. tegoż 626

Kazimiérz, s. tegoż 729

Wojczun h. SYROKOMLA.

Adam, syn Stanisława 503

Wojczyński Skarbek na Wodzicznéj h. HABDANK.

Jan Paulin, syn Ignacego 162

Stanisław, s. tegoż 163

Antoni (z Padwy) Wilhelm, s. tegoż 4 Cesar.

Wojczyński. *

Jan 26

Wojda h. MIECZOSŁAW.

Karol 72

Wojde h. DOBRORAD. *

Maurycy, syn Fryderyka 15

Wojewódzki h. HABDAK.

Stanisław, syn Baltazara 2

Jan, s. tegoż 7

Maciéj, s. Pawła 84

Marcelin Wojciech, s. Piotra 175

Tadeusz Władybóg Piotr, s. teg. 176

Franciszek, s. Antoniego 329

Felix Piotr Dezydery, s. Ignacego 478

Jan (Kanty), s. Jana 501

Antoni, s. Izydora 566

348

Józef Tomasz, s. Jana 570

Piotr Paweł, s. tegoż 586

Józef, s. Franciszka 782

Wojnicz h. NAŁĘCZ.

Andrzéj Klemens, syn Macieja 406

Wojno h. NAŁĘCZ.

Franciszek, syn Jana 540

Krzysztof, s. Wincentego 666

Wojno h. TRĄBY.

Karol Franciszek (Xawery), syn Piotra 189

Wincenty, syn Franciszka 305

Kazimiérz, s. tegoż 306

Antoni Modest, s. Walentego459

Paweł Hilary, s. Józefa 460

Marek Marcelli, s. tegoż 461

Augustyn, s. Felicyana 560

Stanisław, s. Franciszka 561

Alexy Jakób, s. Bonifacego 686

Paweł, s. tegoż 687

Karol, s. Macieja 688

Maciéj, s. Idziego 689

Mateusz, s. tegoż 690

Kacper, s. Wawrzyńca 730

Klemens, s. Baltazara 755

Franciszek, s. Józefa 580

Stanisław, s. tegoż 784

Maciéj, s. tegoż 785

Wojciech, s. tegoż 786

Wojsiatycz h. ŚLEPOWRON.

Julian Romuald Tytus, s. Tytusa 697

Józef, s. tegoż 698

Wojsław h. JUNOSZA.

Andrzéj Piotr Alexander, syn Józefa 139

Grzegorz, s. Wawrzyńca 597

Baltazar, s. tegoż 598

Paweł, s. Jakóba 599

Tomasz, s. tegoż 600

Wawrzyniec, s. tegoż 601

Maciéj, s. Wojciecha 691

Bernard Leon, s. Jana 758

Wojsznar h. KOT MORSKI.

Maciéj, syn Mateusza257

Michał, s. tegoż 258

Andrzéj, s. tegoż 259

Benedykt, s. Wincentego 482

Józef, s. tegoż 483

Wincenty, s. Marcina 692

Wojszycki. *

Jan (Nepomucen) 25

Wojszyk.

349

Jan 190

Wojtkiewicz h. WOLFF.

Bonawentura Pius, syn Jana 516

Wojtkowski h. LUBICZ.

Felix Jan, syn Bonawentury 428

Maciéj, s. Marcina 673

Ignacy Franciszek Jan, s. Bonawentury 724

Wojucki h. BUDZISZ v. PAPARONA.

Wincenty Antoni, syn Jana 292

Adolf Aloizy, s. Józefa 479

Apolinary Michał Wojciech, s. Stanisława 587

Wojzbun h. GRZYMAŁA.

Stefan Józef Wincenty, syn Karola 529

Stanisław, s. Jerzego 541

Wolanowski h. KORAB’.

Filip (Nerreusz) Antoni, syn Michała 413

Józef Teodor Wincenty Kajetan Krzysztof, s. Józefa 414

Wolff h. POSTĘP.

Karol Gustaw, syn Augusta Ferdynanda 79

Maurycy, s. tegoż 579

Wolicki h. NABRAM.

Wincenty, syn Macieja 217

Wolicki z Komorza h. WALDORF.

Jan Stanisław Antoni, syn Ignacego 317

Tomasz Ambroży Adam, s. teg. 318

Wojciech Filip Jakób, s. tegoż 319

Woliński h. GBABIE.

Dominik Wincenty, syn Wojciecha 422

Antoni, s. Bonifacego738

Woliński h. LUBICZ.

Józef, syn Grzegorza 457

Henryk Jan, s. Józefa 651

Antoni Alexander, s. Felixa 736

Teodor, s. tegoż 737

Antoni Karol, s. Jana 764

Józef, s. tegoż 765

Wolmer h. KORWIN.

Kazimiérz Antoni Mikołaj, syn Franciszka 110

Leonard Xawery Paweł, s. teg. 111

Wolski h. JASTRZĘBIEC.

Piotr Łukasz Ludwik, syn Stefana 556

Jan (Nepomucen) Felix, s. teg. 557

Wolski Saryusz h. JELITA.

Tomasz Franciszek (Xawery) Mikołaj, syn Jana (Kantego) 11

Franciszek (a Paulo) Antoni Leon, s. Stanisława 12

Jacek Bernard Walenty, s. Adama 13

Karol Emeryk, s. tegoż 14

Gustaw Grzegorz Wojciech, s. Stanisława 15

Kalixt Emilian, s. tegoż 16

Maxymilian, s. Adama 85

350

Ludwik Jacenty Benedykt, s. Leonarda 108

Jan (Kanty) Rafał Szymon, s. Marcina 188

Kajetan Dominik, s. Adama 239

Antoni Erazm, s. Franciszka 298

Julian Florentyn, s. tegoż 299

Andrzéj Edmund, s. tegoż 300

Kajetan Łukasz, s. Jakóba 347

Walenty, s. Adama 372

Fortunat Amand Józef, s. Franciszka388

Piotr, s. Andrzeja 468

Wincenty, s. tegoż 469

Tomasz, s. tegoż 470

Onufry Antoni, s. tegoż 471

Wolski h. JELITA.

Salomea Elżbieta, zamężna Bieńkowska, córka Felixa 615 B.

Kajetan Dyonizy Stanisław (Kostka), syn Tomasza 409

Wolski z Woli Blokowéj h. LIS.

Albin Kazimiérz Józef (Kalasanty), syn Marcina 92

Rupert Gabryel, s. Grzegorza182

Jakób Pantaleon Andrzéj, s. teg. 183

Jan, s. Wincentego 371

Leon Syxt Izydor, s. Grzegorza 644

Wolski h. LUBICZ.

Michał, syn Jana 472

Wolski Dunin h. ŁABĘDŹ.

Antoni, syn Andrzeja 301

Andrzéj, s. tegoż 302

Stanisław, s. Jana 303

Wojciech, s. Szymona 304

Ludwik Maryan, s. Antoniego 324

Antoni, s. Tomasza 415

Józef Antoni, s. Antoniego 417

Julian Piotr, s. Jakóba537

Franciszek (Xawery), s. Walentego 637

Wolski h. OGOŃCZYK.

Rafał Bogumił, syn Jana 238

Marceli Faustyn, s. Władysława 480

Wolski h. OSTOJA.

Wincenty Franciszek, syn Piusa 656

Wolski h. PÓŁKOZIC.

Floryan Stanisław Jan (Nepomucen), syn Michała 97

Franciszek Andrzéj Walenty, s. Alexandra 167

Eleonora Dominika Maryanna, c. Fryderyka 196

Jan (Nepomucen) Mamert Erazm, s. Józefa 343

Helena, zamężna Krukowiecka, córka Fryderyka Józefa 324 K.

Wolski z Kozioł h. POMIAN.

Szymon Rafał, syn Macieja 348

Maciéj Józef, s. tegoż 349

Jan Stanisław Felix, s. Wojciecha 657

Wolski h. RAWICZ.

351

Wincenty, syn Tomasza 438

Wolski h. ROLA.

Jan (Nepomucen) Alexander Rafał, s. Antoniego 31

August, s. tegoż 32

Tomasz Jan, s. tegoż 33

Antoni, s. Macieja 86

Leopold Karol Alexander, s. Franciszka 131

Julian Sylweryusz, s. Józefa 137

Alexander Narcyz, s. Izydora335

Karol Józef (Chryzostom) Antoni, s. Antoniego 528

Wolski.

Adam Damazy, syn Tomasza109

Jan * 13

Wolszleger.

Karol Marcin Amadeusz, syn Marcina 612

Wołłowicz h. BOGORYA.

Stanisław Antoni, syn Józefa 41

Hrabia Joachim Józef, s. Antoniego 486 2 Hr.

Wiktor Józef, s. Józefa 514

Wołowski h. BAWÓŁ.

Jan, syn Franciszka 221

Adolf Franciszek Jan, s. Jana 650

Teodor, * s. Franciszka 12

Wołowski h. NA KASKACH.

Felix Franciszek, syn Franciszka 373

Wołowski h. PRUS 2.

August Ludwik, syn Marcina104

Fortunat Kazimiérz, s. tegoż 105

Symeon, s. Alexandra106

Ignacy Tomasz (z Akwinu) z Wołowy, s. Jana 281

Walenty Piotr Mikołaj z Wołowy, s. Ignacego 294

Antoni Joachim z Wołowy, s. t. 295

Woroniecki h. KORYBUT.

Książę Kalixt Rudolf Ignacy Korybut, syn Andrzeja 64

Książę Adam ze Zbaraża, s. Józefa 197

Książ Jeremiasz Józef Ludgard Herkules ze Zbaraża, s. Antoniego240 3 Ksią.

Księżniczka Eleonora Anna ze Zbaraża, córka tegoż 241 5 Ksią.

Książę Marya Ewaryst Ignacy ze Zbaraża, s. tegoż 4 Ksią.

Woroszyło h. WOLFF.

Erazm Tomasz Augustyn Kazimiérz, syn Antoniego 538

Adryan Mikołaj, s. tegoż 594

Worowski h. LIS.

Jan (Nepomucen), syn Leona374

Tomasz Zenon, s. tegoż 375

Zenon, s. tegoż 462

Wosiński h. BRODZIC.

Józef Mateusz, syn Wojciecha 205

Wotowski h. PRAWITA.

Teofil Remigiusz Michał Franciszek, syn Michała 515

Józef Konstanty, s. Teofila 615

352

Władysław Ludwik, s. tegoż 759

Woycicki h. PRACOWIT. *

Jan Felix, syn Hilarego 5

Woźniakowski h. PRAWDZIC.

Dawid Stanisław Józef, syn Ignacego 714

Woźnicki h. CIOŁEK.

Michał Hieronim Antoni, syn Antoniego 120

Jan (Nepomucen), s. tegoż 121

Alexander Zygmunt, s. Rajmunda 320

Stanisław, s. tegoż 321

Rajmund Symeon, s. Henryka 322

Kalasanty Antoni, s. tegoż 323

Ludwik Bartłomiéj, s. Jana 674

Wróblewski h. LUBICZ.

Stefan, syn Wincentego 463

Jan (Chrzciciel), s. Dominika750

Wróblewski h. ŚLEPOWRON.

Jan, syn Antoniego 344

Marcin Kamil Korneliusz, s. Korneliusza 739

Wroczyński h. BRODZIC.

Franciszek, syn Wawrzyńca 558

Wronowski h. TOPÓR.

Wincenty (Ferrary) Józef, syn Ignacego 198

Wroński h. KOŚCIESZA.

Stanisław (Kostka), syn Jana 127

Klemens Andrzéj, s. tegoż 181

Wroński. *

Onufry Antoni 28

Wrzesiński h. RÓŻOPIÓR.

Wawrzyniec Justynian, syn Stefana 246

Wrześniewski h. WRZEŚNIA. *

Józef, syn Wincentego 14

Alfons Tomasz, s. Józefa 30

Wrzosek h. DOŁĘGA.

Jan Andrzéj Ludwik, syn Ignacego 74

Wrzosek. *

Jan 18

Wstowski h. BODUŁA.

Jan (Nepomucen) Jan (Kapistran) Rafał, syn Antoniego 504

Wścieklica h. STRZEMIĘ.

Onufry Alojzy, syn Pawła 339

Teofil Mikołaj, s. Antoniego 418

Paweł Antoni, s. Łukasza 423

Xawery Piotr, s. Stanisława 648

Henryk Gustaw Antoni, s. t. 6 Ces.

Wybranowski h. PORAJ.

Mikołaj Adolf Waleryan, syn Józefa 24

Wychowski h. HABDANK.

Władysław, syn Antoniego 571

Władysław Józef, s. Stanisława 572

353

Wyczałkowski h. ŚLEPOWRON.

Stanisław, syn Tomasza 260

Ignacy, s. tegoż 261

Tadeusz Gabryel Stanisław, s. tegoż 262

Romuald, s. tegoż 263

Kazimiérz, s. Wincentego 264

Ludwik Bernard, s. Stanisława 265

Aniela z Jackowskich, wdowa po Leonie 562

Stanisław Rafał, s. Leona 562

Wyczechowski Witczech h. SZORFAS.

Onufry Dominik, syn Augustyna 266

Ignacy Franciszek, s. tegoż 267

Antoni, s. tegoż 268

Władysław Antoni, s. Ignacego 427

Wydżga h. JASTRZĘBIEC.

Wincenty Ignacy Felix, syn Pawła 56

Jan (Nepomucen), syn Tomasza 147

Józef Kazimiérz Jan (Nepomucen) Augustyn, s. Mateusza 407

Wyganowski h. ŁODZIA.

Wojciech Michał, syn Jana 34

Ignacy 39

Andrzéj, s. Jakóba 98

Józef Maciéj, s. Nepomucena 473

Wygonowski h. PAPRZYCA.

Rafał Jan Szymon, syn Karola 352

Wincenty Antoni, s. Rafała Jana 355

Teodor Stanisław (Kostka) Marcin, s. tegoż 356

Franciszek Józef, s. tegoż 357

Mikołaj Joachim, s. tegoż 358

Józef Teodor, s. tegoż359

Jakób Gabryel, s. Karola 659

Wydrychiewicz h. PORAJ.

Kazimiérz Tomasz, syn Ludwika 563

Wykowski h. JASTRZĘBIEC.

Antoni Ignacy Józef, syn Tadeusza 505

Floryan Jan Stanisław, s. tegoż 506

Karol Maciéj, s. tegoż 607

Tomasz, s. Walentego 717

Maciéj, s. Mikołaja 718

Wylazłowski h. KOLUMNA.

Rufin August, syn Wojciecha 168

Józef (Kalasanty), s. tegoż 169

Jan, s. tegoż 170

Wyleżyński h. TRZASKA.

Stanisław Krzysztof Jan (Nepomucen), syn Krzysztofa 99

Tadeusz Konstanty Jan (Nepomucen), s. Józefa 133

Wyrębowski h. JUNOSZA.

Paweł Józef, syn Jakóba 581

Franciszek Łukasz, s. Wojciecha 638

Edward Teodor, s. tegoż 639

354

Wyrozębski Kunat h. JASTRZĘBIEC.

Jakób Erazm Wincenty, syn Jana 209

Wyrzykowski h. LELIWA.

Augustyn, syn Wojciecha 715

Wyrzykowski h. ŚLEPOWRON.

Karol Józef na Wyrzykach, syn Franciszka 210

Franciszek Symplicyusz na Wyrzykach, s. Konstantego 385

Kazimiérz Jan (Kanty) Tadeusz, s. Wincentego 465

Maciéj, s. Wawrzyńca 484

Franciszek Walenty, s. Józefa 517

Faustyn Walenty, s. Jana 564

Andrzéj Xawery, s. Józefa 582

Ksiądz Adam, s. Jana 627

Józef, s. tegoż 628

Wacław, s. tegoż 629

Łukasz Marcin, s. Jana 630

Franciszek, s. Stefana 706

Julian, s. Jana 731

Marcin Franciszek, s. tegoż 732

Jan, s. Mateusza 740

Michał Władysław, s. tegoż 741

Józef Benedykt, s. tegoż 742

Leon, s. Nikodema 783

Wysiekierski h. ZAPOMIAN. *

Jerzy, syn Bazylego 2

Łukasz, s. Gerwazego4

Wawrzyniec, s. Bazylego 9

Wysocki h. DRYA.

Teodor, syn Filipa 314

Grzegorz, s. Józefa 756

Wysocki h. GODZIEMBA.

Antoni Jan, syn Józefa 115

Karol Konstanty, s. Walentego 116

Józef Maciéj, s. Józefa 117

Ludwik Melchior, s. tegoż 118

Salomea Karolina, c. tegoż 148

Anastazy, s. Walentego 282

Jan Andrzéj Józef, s. Józefa 331

Wojciech, s. Jana Wojciecha 485

Maryanna, zamężna Karwowska, c. Józefa 270 K.

Wysocki h. LELIWA.

Piotr Marcin Filip Jakób, syn Antoniego 122

Wysocki h. LUBICZ.

Stanisław Faustyn, s. Sebastyana 559

Wysocki h. OGOŃCZYK.

Józef Piotr, syn Kazimiérza 124

Jan (Nepomucen), s. Józefa 125

Karol Jan, s. tegoż 126

Stanisław Marcin, s. Kazimiérza 573

Wyszkowski h. ŚLEPOWRON.

355

Antoni Jan (Nepomucen), syn Józefa 353

Wyszomirski v. Wyszomierski h. RAWICZ.

Klemens, syn Franciszka 429

Ksiądz Jakób, s. tegoż 464

Józef (Kalasanty) Awit Juliusz Prokop Dyonizy, s. Stanisława 507

Adam, s. Franciszka 699

Walenty, s. Stanisława 700

Chryzostom, s. Ignacego 751

Wyszyński h. TRZYWYDAR.

Baron Józef Tadeusz, syn Stefana 3 3 Ba

Baron Tomasz Felix, s. tegoż55

Józef Grzegorz, s. Bonawentury 184

Ksiądz Benedykt Jałbrzyk, s. Szymona 222

Józef, s. Jana 273

Kazimiérz, s. tegoż 274

Walenty, s. Szymona 293

Benedykt, s. Ignacego 376

Maciéj, syn tegoż 377

Antoni, s. Pawła 378

Wawrzyniec, s. Bolesława 379

Jan Łukasz Jałbrzyk, s. Szymona 380

Serwacy Nereusz, s. Franciszka 518

Franciszek Jałbrzyk, s. Hilarego 640

Józef Patrycy Gabryel, s. Antoniego 649

Wyszyński. *

Antoni 16

Wyttek h. WITTE.

Edward Jan Karol Gustaw, syn Jana (Chryzostoma) 424

Wzdulski h. JASTRZĘBIEC.

Andrzéj Wojciech, syn Teodora 149

Andrzéj Kazimiérz Jan, s. Franciszka 150

X.

Xiężopolski h. ŚLEPOWRON.

Antoni, syn Mikołaja 1

Jan Walenty, s. tegoż 2

Z.

Zabielski TRZASKA.

Erazm Antoni, syn Ignacego 358

Hieronim Michał, s. Mikołaja 419

Paweł, s. tegoż 420

Maciéj, s. tegoż 421

356

Wiktorya z Łukasińskich, wdowa po Tadeuszu 507

Joanna, córka Tadeusza 507

Henryka Aniela Małgorzata, c. tegoż 507

Alexander Ignacy, s. tegoż 508

Karolina Wiktorya, zamężna Łebkowska, c. tegoż 216 Ł.

Józef, s. Jana 835

Zabieło h. LIS.

Henryk Kazimiérz Józef Maciéj, syn Józefa 37

Zabierzowski h. OSTOJA.

Ignacy Karol, syn Sebestyana 422

Antoni Mikołaj, s. tegoż 562

Franciszek Tomasz Kacper, s. Sebastyana 792

Zabierzowski. *

Józef 12

Zabłocki h. ŁADA.

Konrad Felix, syn Walentego87

Praxeda, wdowa po Konradzie 129

Alexander Ludwik Franciszek, s. Konrada 129

Tymoteusz Bartłomiéj Filip Ludwik, s. Wawrzyńca131

Edmund Stanisław (Kostka), s. Antoniego 144

Józef Gabryel Rafał Jan (Nepomucen) z Zabłocia, s. Wawrzyńca 145

Jan Ludwik Nepomucen, s. Dominika 146

Wincenty Antoni, s. Walentego 187

Cypryan Franciszek Józef Witalis, s. Stanisława 223

Kajetan, s. Antoniego 292

Michał Franciszek, s. Wojciecha 398

Antoni Onufry, s. Antoniego 444

Ludomiła Pelagia Klara Helena Róża, zamężna Wolicka, córka Wawrzyńca 185 W.

Zabokrzycki v. Zabokrzecki h. SULIMA.

Napoleon Grzegorz Franciszek, syn Józefa 17

Konstanty Józef Leon, s. Franciszka 18

Wojciech Konstanty, s. Hilarego 95

Szczepan Wawrzyniec, s. tegoż 96

Bonawentura, s. tegoż 162

Alexy Ignacy Bonawentura, s. Teodora 375

Piotr Józefat Andrzéj, s. Wawrzyńca548

Zaborowski z Zabarowa h. GRZYMAŁA.

Jan (Chryzostom) Ignacy Antoni, syn Ambrożego 38

Walenty Faustyn, s. Stanisława Kazimiérza 39

Ignacy Alexy, s. Józefa 25

Ignacy Andrzéj Symeon Romuald, s. Xawerego 53

Józef Nepomucen, s. Franciszka 260

Cypryan Xawery, s. Ambrożego 374

Józef, s. Mateusza 424

Ignacy, s. Adama 445

Jan Józef, s. Macieja 575

Józef, s. Jana 588

Józefa Marcellina Karolina, zamężna Ujazdowska, córka Stanisława 25 U.

Zaborowski h. OSTOJA.

357

Wincenty, syn Andrzeja 114

Zaborowski h. RAWICZ.

Napoleon Karol, syn Franciszka 94

Antoni, s. Wojciecha 423

Paweł, s. tegoż 708

Zaborowski h. ROGALA.

Antoni Józef Nikodem, syn Jana 549

Kacper, s. Wojciecha 493

Stanisław Andrzéj, s. Józefa 659

Zaborowski. *

Walenty 13

Karol Józef Alexander Kazimiérz, s. Walentego 17

Zaborski z Zaborza h. KOPASINA.

Józef Tomasz, syn Antoniego 352

Mikołaj, s. Felicyana 564

Andrzéj Józef, s. tegoż 565

Stanisław Hilary, s. Józefa 783

Zaborski h. LELIWA.

Józef, syn Józefa 454

Zacharkiewicz h. BRODZIC.

Józef Wawrzyniec, syn Wojciecha 86

Zacharyaszewicz.

Grzegorz, syn Grzegorza 48

Zachert h. RUNICKI. *

Wilhelm, syn Krystyana 16

Zaczkowski h. RAWICZ.

Walenty Józef, syn Szymona 749

Zagajewski h. OGOŃCZYK.

Hipolit, syn Wincentego 425

Zagajewski h. POMIAN.

Ignacy Kazimiérz, syn Franciszka 627

Zagórowski h. STRZEMIĘ.

Felix Marceli, syn Baltazara 464

Edmund Józef Jan, s. Wincentego 525

Walerya Barbara Balbina, córka tegoż 526

Julia, c. tegoż 527

Jakób Alexy, s. Bonawentury 550

Kacper Sebastyan Paweł, s. teg. 608

Jakób Ignacy, s. Grzegorza 769

Zagórski z Zagórza h. OSTOJA.

Karol Fryderyk Wilhelm Józef, syn Ignacego 175

Antoni, s. Marcina 231

Walenty, s. Wojciecha 500

Franciszek (Xawery) Andrzéj Tomasz, s. tegoż 501

Zagórski. *

Kajetan 15

Zagrodzki h. SYROKOMLA.

Józef Napoleon, syn Franciszka 628

Maxymilian Karol, s. Felixa 695

Norbert Franciszek, s. Waleryana 839

358

Zagrodzki. *

Szymon 3

Zagrzewski h. LUBICZ.

Franciszek Hugo, syn Jana 589

Zajączek h. ŚWINKA.

Wincenty (z Ferrary), syn Kajetana 227

Zajączek.

Rafał 45

Zajączkowski h. DRZEWICA.

Ferdynand, syn Franciszka 6

Julian Ryszard, s. Karola 7

Teofil Marcylian Józef, s. tegoż 158

Rudolf Alexy Ignacy, s. tegoż 159

Leon, s. Józefa 710

Zajączkowski h. TARNAWA.

Ignacy, syn Floryana 132

Zajączkowski. *

Leon

Zajdlicz v. Zejdlicz h. KORZBOK.

Józefina z Moszyńskich, wdowa po Józefie 151

Jan Tymoteusz, s. Józefa 151

Andrzéj Jan Korzbok z Wistkowa, s. Jana 295

Krzysztof Stanisław, s. Jana 350

Zajkowski h. PRUS 1.

Józef Franciszek, syn Piotra 407

Felix, s. Walentego 528

Faustyn Konstanty, s. Piotra 617

Piotr Paweł, s. Szymona 618

Leonard, s. tegoż 619

Franciszek Cypryan, s. tegoż 620

Franciszek Jan, s. Józefa 696

Jan, s. tegoż 697

Kazimiérz, s. tegoż 698

Grzegorz, s. Macieja 699

Jan, s. tegoż 700

Franciszek, s. tegoż 701

Stanisław Andrzéj, s. Jakóba 702

Franciszek, s. tegoż 703

Stanisław, s. Walentego 735

Eustachy Melchior, s. Piotra 794

Szczepan, s. tegoż 795

Łukasz, s. Mateusza 796

Adam, s. Stanisława 797

Stanisław, s. Wawrzyńca 822

Franciszek, s. tegoż 823

Alexander, s. tegoż 824

Jan, s. tegoż 825

Józef, s. Tomasza 840

Mateusz, s. tegoż 841

Tomasz, s. Stanisława 844

359

Zakobielski h. PRZEGONIA.

Kacper Melchior Baltazar, syn Stanisława 376

Jan (Boży), s. tegoż 377

Franciszek, s. tegoż 378

Hieronim Stanisław, s. Kacpra 658

Teofil, s. Ludwika 777

Zakrocki h. CHOLEWA.

Roman Kazimiérz, syn Szymona 647

Zakrzeński h. PORAJ.

Felix, syn Jana (Nepomucena) 684

Zakrzewski h. BOGORYA.

Piotr Franciszek (Xawery) Wincenty, syn Wincentego 382

Norbert, s. Kajetana 383

Felicyan Urban, s. Franciszka 545

Zakrzewski h. DOLIWA.

Tomasz, syn Jana 427

Zakrzewski h. DOŁĘGA.

Maciéj, syn Józefa 89

Leon, s. tegoż 90

Idzi, s. tegoż 91

Xawery, s. tegoż 92

Bartłomiéj Józef, s. Piotra 329

Jan, s. Michała 784

Zakrzewski h. GRYFF.

Józef, syn Wojciecha 147

Grzegorz Benedykt, s. tegoż 466

Tomasz, s. tegoż 467

Kazimiérz Kacper Melchior Baltazar, s. tegoż 468

Jan, s. Stefana 609

Stanisław, s. Stefana 610

Zakrzewski h. JASTRZĘBIEC.

Xawery Ignacy Romuald, s. Jana (Nepomucena) 446

Wojciech, s. Walentego 809

Maciéj, s. Jakóba 810

Piotr, s. tegoż 811

Zakrzewski h. JELITA.

Joachim Tomasz, syn Franciszka 111

Zakrzewski h. KOŚCIESZA.

Mikołaj Andrzéj, syn Józefa 328

Kazimiérz, s. Stanisława 379

Piotr, s. tegoż 381

Piotr, s. Jana 380

Walenty, s. Pawła 798

Zakrzewski h. LUBICZ.

Kazimiérz, syn Józefa 455

Maxymilian Józef, s. Franciszka 465

Zakrzewski h. OGOŃCZYK.

Ignacy Tomasz, syn Antoniego 188

Wojciech ze Zboży, s. Mateusza 261

Paweł ze Zboży, s. tegoż 406

360

Zakrzewski h. POMIAN.

Franciszek Wojciech, syn Jana 78

Walenty Błażéj, s. tegoż 79

Józef Nereusz Stanisław, s. Ignacego 80

Piotr Łukasz, s. Ignacego 81

Zakrzewski h. TRZASKA.

Alexander, syn Macieja 33

Franciszek Dyonizy, s. tegoż 34

Józef Joachim, s. tegoż 35

Stanisław Felix Klemens, s. teg. 36

Jakób Ignacy, s. Jakóba 106

Michał Stanisław, s. tegoż 393

Stanisław, s. Michała 426

Franciszek Jan, s. Stanisława 509

Grzegorz Józef, s. Waleryana510

Zakrzewski h. WYSSOGOTA.

Tadeusz Stanisław Ignacy, syn Ignacego 176

Antoni Tobiasz, s. Benedykta 217

Ignacy Wojciech, s. tegoż 218

Wacław Michał, s. tegoż 219

Klemens Roch Ignacy, s. Franciszka 44

Zakrzewski. *

Michał 8

Hilary 14

Zakrzowski z Zakrzowa h. TRZASKA.

Fryderyk Kazimiérz, syn Józefa 200

Zalassowski h. PÓŁKOZIC.

Kajetan Roman, syn Marcina262

Maxymilian Dominik Ludwik, s. Marcina 263

Franciszek Hipolit, s. Hipolita 676

Zaleski h. CHOMĄTO.

Cypryan Adam, syn Michała 68

Tekla z Bujnów, wdowa po Ignacym 116

Floryan Michał, s. Ignacego 117

Alexander Michał, s. tegoż 118

Stanisław Ignacy, s. tegoż 119

Zaleski h. DOŁĘGA.

Piotr Ludwik, syn Walentego343

Zaleski h. GODZIEMBA.

Józef Piotr, syn Józefa 551

Zaleski h. LUBICZ.

Franciszek Ignacy Kazimiérz, syn Ignacego 133

Julian Ferdynand, s. Walentego 136

Ludwik Józef, s. tegoż 137

Felix Franciszek, s. tegoż 138

Stanisław, s. Szymona 139

Jan, s. Tomasza 140

Franciszek, s. Jana 201

Piotr Józef, s. tegoż 202

Paweł, s. tegoż 203

361

Adam, s. Wojciecha 255

Wincenty Syxtus, s. Pawła 308

Maxymilian Franciszek, s. tegoż 309

Wojciech, s. Jakóba 399

Mateusz, s. Jana 428

Antoni, s. Wojciecha 449

Łukasz, s. Franciszka 469

Piotr Jan Ignacy Alexander Tomasz, s. Antoniego 470

Józef Jan (Chryzostom), s. Mateusza502

Wincenty, s. Rajmunda 590

Ludwik Bartłomiéj, s. Antoniego 591

Józef, s. Wojciecha 600

Romuald Antoni, s. Michała 601

Benedykt, s. tegoż 602

Jakób, s. Wojciecha 630

Wojciech, s. Józefa 631

Antoni Stanisław, s. Józefa 632

Franciszek, s. Cypryana 638

Józef Paweł, s. Wojciecha 682

Ignacy, s. Jana685

Jan, s. Wawrzyńca 686

Felix Antoni, s. Franciszka 687

Franciszek, s. Antoniego 711

Tomasz, s. Jakóba 712

Jan, s. Jana 713

Andrzéj, s. Mateusza 714

Teodor Józef Wojciech, s. Stanisława 736

Ignacy, s. tegoż 737

Stanisław, s. Jacka 738

Stefan Władysław, s. Antoniego 739

Antoni, s. Wojciecha 776

Franciszek, s. Mikołaja 793

Adam, s. Jana 836

Zaleski h. ŁADA.

Piotr, syn Krzysztofa 273

Tomasz Kajetan, s. Mateusza274

Józef Kazimiérz, s. Jakóba 275

Leonard Józef Adam, s. Piotra 397

Felix, s. Stanisława 400

Jacek, s. Krzysztofa 447

Ludwik Hyacynt, s. Jana 448

Ludwik Alexander, s. Piotra 484

Władysław Jan, s. tegoż 681

Dominik, s. Tomasza 774

Ksiądz Józef, s. Jana 3 Cesar.

Zaleski h. RAWICZ.

Stanisław Wincenty, syn Józefa 70

Józef Antoni (Nepomucen) Romuald, s. tegoż 71

Jan (Nepomucen) Tadeusz Józef Antoni, s. tegoż 72

Zofia Tekla Józefa Nepomucena, córka tegoż 73

362

Tekla Nepomucena Antonina, c. tegoż 74

Józefa Małgorzata Nepomucena, c. tegoż 75

Maryanna Nepomucena Józefa Barbara, c. tegoż 76

Antonina Maryanna z Gzowskich, wdowa po Józefie 148

Zaleski h. ŚLEPOWRON.

Hilary, syn Wojciecha 359

Stanisław, s. Tomasza 694

Zaleski. *

Piotr 4

Zalewski h. JASTRZĘBIEC.

Tomasz Adam, syn Michała 529

Hilary Leopold Ferdynand, s. Leona 530

Zalewski h. ROLA.

Krystyna z Zendrów, wdowa po Kajetanie 471

Zygmunt Kazimiérz, s. Kajetana 471

Innocenty, s. tegoż 471

Edward, s. tegoż 471

Zalewski. *

Jan 22

Zaliwski h. JUNOSZA.

Józef, syn Kazimiérza 239

Jan Antoni, s. tegoż 240

Załęski h. PRUS 1.

Andrzéj, syn Michała 141

Ksiądz Adam, s. tegoż 142

Ksiądz Antoni, s. tegoż 143

Błażéj, s. Józefa 149

Katarzyna z Płonczyńskich, wdowa po Stanisławie 194

Franciszek Józef Alexander, s. Stanisława 194

Emilia Łucya, córka tegoż 194

Leokadya Karolina, c. tegoż 194

Ksiądz Ludwik Mateusz, s. Andrzeja 251

Leon Paweł, s. tegoż 259

Mikołaj Leonard, s. tegoż 297

Ignacy Błażéj, s. Wojciecha 485

Józef Jerzy, s. tegoż 486

Roman, s. Antoniego 511

Klementyna z Siemianowskich, wdowa po Antonim 512

Julian Kazimiérz, s. Pawła 582

Konstanty Kajetan, s. tegoż 583

Konstanty Edward, s. Antoniego 715

Maurycy Maryan Eustachy, s. tegoż 716

Lucyan Józef, s. tegoż 717

Natalia Romana, c. Antoniego 718

Jakób Stanisław, s. tegoż 639

Maryanna Honorata, zamężna Sarbiewska, c. Andrzeja 660 S.

Załęski Ślubicz h. PRUS 3.

Felix, syn Michała 232

Mateusz Walenty, s. tegoż 233

Załuski h. JUNOSZA.

363

Antoni Kajetan Marceli, syn Wincentego 49

Joachim Stefan Michał, s. tegoż 50

Ludwik Wiktor, s. tegoż 51

Tomasz Wencesław Jan, s. tegoż 52

Kajetan, s. Grzegorza 472

Załuski h. KOŚCIESZA.

Józef, syn Pawła 785

Załuska h. LUBICZ.

Stanisław Floryan, syn Rajmunda Joachima 633

Leon Piotr Paweł, s. tegoż 654

Ignacy, s. tegoż 655

Załuska h. RAWICZ.

Antoni, syn Franciszka 546

Józef Maciéj, s. Kazimiérza 592

Marcin, s. Franciszka 593

Jan, s. tegoż 772

Zaluskowski z Kaliszkowic h. ROLA.

Erazm, syn Jana 4

Leon Waleryan, s. Józefa 5

Józef, s. Jana 163

Franciszek, s. Jana 360

Zambrzycki h. KOŚCIESZA.

Paschalis Karol Napoleon, syn Karola 13

Alexander Stanisław, s. tegoż 14

Wincenty Daniel, s. Pawła 85

Edward Maxymilian Brunon, s. Stanisława 107

Adam Tomasz, s. Kazimiérza 164

Jan na Zambrzycach, s. Mikołaja 241

Leon, s. Jana 373

Antoni, s. Szymona 456

Michał na Zambrzycach, s. Mikołaja503

Jan (z Matty), s. Antoniego 611

Łukasz, s. Benedykta 612

Zamojski h. JELITA.

Hrabia Stanisław (Kostka) Franciszek (Salezy) Reginald (Ordynat), syn Andrzeja 112

31 Hr.

Anna, zamężna Sapieha, córka tegoż509 S.

Zamojski h. PORAJ.

Mateusz, syn Macieja384

Franciszek Józef, s. Macieja 385

Ignacy Rafał, s. Stanisława 394

Franciszek, s. Damazego 450

Stanisław Klemens, s. Ignacego 834

Zandrowicz h. ZANDER.

Franciszek Marcin, syn Antoniego 160

Zanelli h. ZANELLI.

Karol Prot, syn Wincentego 165

Zaniewski h. LUBICZ.

Franciszek Wincenty, syn Ignacego 353

Michał Stanisław, s. Józefa 354

364

Karol, s. Macieja 740

Kacper Hilary, s. tegoż 799

Zaorski h. LUBICZ.

Paweł Wojciech, syn Wojciecha 457

Onufry Antoni, s. Wincentego 837

Stanisław, s. Andrzeja 842

Zarański Zaranek Horbowski h. KORCZAK.

Karol Jakób, syn Erazma 594

Zaremba h. ZAREMBA.

Franciszek Mikołaj, syn Jana 27

Józef Marcin Antoni, s. Floryana 69

Remus Józef Mateusz, s. Józefa 97

Jan (Nepomucen) Piotr Celestyn, s. tegoż 98

Antoni, s. Idziego 99

Leon Dyonizy, s. tegoż 100

Paweł, s. Piotra 108

Michał Franciszek Dyonizy, s. Jakóba 109

Xawery Ambroży Apolinary, s. tegoż 110

Tomasz, s. Franciszka 135

Józef, s. Stanisława 189

Stanisław Jan Antoni, s. Alexandra 224

Sylwester, s. Marcina 234

Felix Stefan, s. Jana 242

Marek Filip Jakób, s. Franciszka 276

Jan Andrzéj, s. tegoż 277

Wojciech Jerzy, s. tegoż 278

Adam, s. Marcina 279

Piotr, s. Jana 280

Anna z Taszyńskich, wdowa po Ignacym z Kalinowy 281

Witalis Piotr, s. Ignacego z Kalinowy 281

Józef Leopold, s. tegoż 281

Ludwika Maryanna, c. tegoż 281

Kasylda, c. tegoż 281

Maryanna Emilia, c. tegoż 281

Apolonia Joanna, c. tegoż 281

Jan, s. Piotra 282

Antoni, s. tegoż 283

Jan, s. Michała 284

Piotr Paweł, s. tegoż 285

Wojciech, s. Franciszka 286

Grzegorz, s. Felixa 287

Jan, s. Józefa 305

Piotr, s. tegoż 306

Stanisław, s. tegoż 307

Ignacy Błażéj Józef z Zaremb, s. Wojciecha336

Jacenty Józef Michał, s. Antoniego 337

Witalis Piotr z Kalinowy, s. Ignacego 341

Józef Leopold z Kalinowy, s. t. 342

Tomasz, s. Joachima 348

Jan Franciszek Teofil, s. Franciszka 429

365

Aloizy Antoni, s. Józefa 458

Rudolf Chrystyan, s. Felixa 547

Fabian Sebastyan, s. Piotra 640

Jakób Melchior Apolinary, s. Kacpra 750

Marcin Stanisław, s. Józefa 751

Kazimiérz, s. Kacpra 786

Alexander Remigiusz, s. Stanisława 787

Andrzéj Stefan, s. Jana 807

Zarębski h. ZAREMBA.

Władysław Józef Walenty, syn Ignacego 552

Mieczysław Wincenty, s. tegoż 553

August Józef, s. tegoż554

Zaruski h. GRABIE.

Franciszek Placyd, syn Tomasza 134

Scholastyka z Żelechowskich, wdowa po Karolu 293

Tytus Karol Paulin, s. Karola293

Innocenty Lucyan, s. tegoż 293

Bronisław Edward Teodozyusz, s. tegoż 293

Emilia Kunegunda Teressa, c. t. 293

Jan Prosper, s. Karola356

Stefan Dominik, s. tegoż 357

Julia z Maćkiewiczów, wdowa po Floryanie430

Jan Julian Ignacy, s. Floryana 430

Alexander Zenon, s. tegoż 430

Kazimiérz Stanisław, s. tegoż 734

Zarzecki h. WARNIA.

Roch, syn Józefa 204

Ksiądz Marcin Benedykt, s. tegoż 205

Józef, s. Tomasza 206

Konstanty Józef, s. Stanisława 330

Mateusz, s. Józefa 355

Franciszek, s. Wojciecha 395

Leopold Alexander Łukasz, s. Tomasza 719

Paweł, s. Jakóba 741

Zatoński h. ZAGŁOBA.

Szczepan Maciéj, syn Mikołaja 814

Piotr Paweł, s. tegoż 815

Zawadzki h. BRODZIC.

Felix Erazm, syn Kacpra 57

Zawadzki h. JUNOSZA.

Wincenty Sebastyan Józef, syn Marcina 361

Stanisław Grzegorz Piotr, s. Piotra 664

Zawadzki h. KORZBOK.

Seweryn Tomasz, syn Walentego 555

Witold Szczepan, s. tegoż 556

Zawadzki h. ROGALA.

Szymon, syn Kazimierza 243

Wojciech Teofil Józef, s. Michała 386

Józef Grzegorz Ignacy, s. tegoż 387

Stanisław, s. Jana 401

366

Kacper Fulgenty Ignacy Wincenty, s. Antoniego 432

Antoni Barnaba Jan, ** s. Andrzeja 487 5

Antoni Onufry, s. Tomasza 488

Felix Józef, s. tegoż 489

Józef, s. Stefana 494

Maxymilian, s. Pawła 566

Józef Benedykt, s. Piotra 567

Stanisław, s. Pawła 568

Kazimiérz Wincenty, s. Antoniego 595

Alexander Konstanty Mikołaj Michał, s. Kacpra 657

Jerzy, s. Stanisława 671

Fortunat Wit Modest, s. Jerzego 688

Józef Wiktor Maxymilian, s. tegoż 689

Ignacy Sabin Józef, s. Fortunata 693

Alexander Antoni, s. Antoniego 705

Telesfor Baltazar Melchior Kacper, s. Jana 778

Marcin, s. Adama 845

Zawadzki h. SAMSON.

Czesław Jan Onufry, syn Władysława 603

Władysław Konrad Karol, s. tegoż 604

Konstancya Katarzyna Karolina Marya, c. tegoż 605

Zawadzki h. ŚLEPOWRON.

Xawery Franciszek Andrzéj Mikołaj, syn Hieronima 431

Zawidzki h. JASTRZĘBIEC.

Pantaleon Alexander Felix, syn Hilarego 310

Telesfor Szymon Edward, s. t. 311

Franciszek Mateusz Euzebiusz, s. tegoż 312

Sabin Szymon, s. tegoż 313

Felix Bonifacy Piotr, s. tegoż314

Zawidzki h. ŚLEPOWRON.

Prosper Paweł, syn Jana 83

Ignacy Jan (Kanty), s. Alexandra 195

Optat Bonifacy, s. Jana 220

Antoni Józef Adam, s. tegoż 473

Julianna z Keslerów, wdowa po Benedykcie Józefie 613

Józefa Prowidencya, córka Benedykta Józefa 613

Konstanty Józef Leopold, s. Benedykta 820

Julian Leopold, s. tegoż 821

Zawistowski h. JASTRZĘBIEC.

Jan Krzysztof, syn Adama 207

Jan, s. Józefa, wnuk Leona 208

Jan, s. Józefa, wnuk Krzysztofa 614

Stanisław, s. tegoż 615

Felix, s. tegoż 616

Mikołaj, s. tegoż 752

Franciszek, s. tegoż 753

Zawistowski h. ŁADA.

Józef Jan, syn Stanisława 838

Józef Leon Maciéj Felix, s. Piotra 150

Hipolit Brunon, s. Józefa 186

367

Napoleon Wawrzyniec, s. Adama 244

Fortunat Józef, s. tegoż 245

Józef Dyonizy Rechej z Zawistowa, s. Antoniego 362

Wincenty, s. Ignacego 459

Emilian, s. Stanisława 826

Zawistowski.

Tomasz, syn Jana 228

Felix, s. tegoż 229

Mikołaj, s. Wawrzyńca 230

Wacław, s. Antoniego 516

Adam, s. tegoż 641

Zawisza Czarny h. PRZEROWA.

Ignacy Zenon, syn Felixa 120

Józef Jan Felix, s. tegoż 121

Alexander Franciszek Ludwik, s. Onufrego 168

Jan (Chryzostom), s. tegoż 169

Maciéj, s. Franciszka 531

Maryan Joachim Józef, s. Onufrego 677

August Władysław Emilian, s. Cypryana 474

Zberowski h. JASTRZĘBIEC.

Stanisław, syn Modesta 331

Teofil Miarek, s. tegoż 332

Zbierzchowski h. GRZYMAŁA.

Jan (Kapistran), syn Jakóba 235

Antoni, s. Leona 408

Franciszek (Xawery), s. tegoż 460

Albin Bernard, s. Jordana 569

Cyrylli Bonawentura Wincenty, s. Wincentego 779

Zbijewski h. ROLA.

Norbert Antoni, syn Jana 63

Wiktor, s. tegoż 64

Wincenty Józef, s. Marcina 65

Piotr, s. tegoż 256

Michał Alexy Jan, s. Romana 576

Zboiński h. OGOŃCZYK.

Stefan, syn Andrzeja 8

Hrabia Karol Józef Felix Stanisław Ignacy z Kikoła, s. Xawerego 170 1 Hr.

Leopold Antoni, s. Tomasza 475

Zborowski h. JASTRZĘBIEC.

Ignacy Jakób, syn Adama 557

Zbroski h. JASIEŃCZYK.

Antoni Erazm, syn Józefa 84

Zbyszewski h. TOPÓR.

Zygmunt Maxymilian Alexander, syn Leopolda Józefa 409

Grzegorz Ignacy, s. tegoż 410

Rufin Fakund Ludwik, s. Józefa 411

Brunon Dyonizy Franciszek, s. Franciszka 412

Józef Jan Paulib, s. Józefa 413

Zdanowicz h. ZDANOWICZ.

368

Dominik Bernard, syn Krzysztofa 177

Antoni Franciszek, s. tegoż 178

Zdanowski h. BELINA.

Floryan Ezechiel, syn Kazimiérza 495

Zdanowski. *

Władysław Piotr 6

Zdrodowski h. JUNOSZA.

Tomasz Jan Stanisław, syn Jakóba 642

Zdrodowski h. OKSZA.

Mateusz, syn Andrzeja 451

Piotr Maciéj, s. Konstantego 800

Stefan, s. Wojciecha 812

Zdrodowski h. PRUS 1.

Apolinary, syn Jakóba 476

Zdrojewski na Zdrojach h. JUNOSZA.

Franciszek Dyonizy, syn Józefa 298

Zdrowski h. OKSZA.

Hieronim Franciszek, syn Felixa 294

Zdziarski h. GOZDAWA.

Paweł, syn Bartłomieja 317

Józef Benedykt, s. tegoż 388

Franciszek (Salezy), s. tegoż 389

Piotr Paweł, s. Marcina 477

Ignacy, s. Bartłomieja720

Zdziechowski h. RAWICZ.

Romuald Jan, syn Bartłomieja 12

Zdzienicki h. POMIAN.

Andrzéj, syn Walentego 154

Łukasz Filip Dezyderyusz, s. Jakóba236

Ludwik, s. Piotra 402

Józef, s. Ludwika 403

Jan (Chryzostom) Wincenty, s. tegoż 404

Jan, s. Piotra 433

Jan, s. Jana 662

Karol, s. tegoż663

Mateusz Hilary, s. Jakóba 721

Zdzieński ze Zdzienic h. KORAB’.

Marcin Stanisław, syn Antoniego 209

Ignacy Abdon, s. tegoż 210

Antoni, s. Piotra 211

Jan, s. tegoż 212

Franciszek Gabryel, s. Franciszka 349

Zdzieszyński h. POBÓG.

Paweł, syn Macieja 653

Felix Michał, s. Wawrzyńca 801

Zdzitowiecki h. ZDZITOWIECKI.

Cypryan 24

Józef, syn Piotra 213

Apolinary, s. Szymona 635

Seweryn Józef, s. Stanisława 679

369

Zdzitowiecki. *

Leonard 2

Zegart h. KORCZAK.

Ludwik, syn Wojciecha 754

Bolesław Henryk, s. tegoż 755

Kazimiérz Konrad, s. tegoż 756

Józef, s. tegoż 757

Zegrzda h. RAWICZ.

Konrad Józef, syn Józefa 190

Józef Ignacy, s. tegoż 318

Wojciech Ignacy, s. tegoż 319

Zejdler h. ZBOROWSKI.

Karol 82

Zembrzuski h. DOLIWA.

Stanisław, syn Leona 130

Jakób Ignacy, s. Antoniego 172

Jakób, s. Stefana 196

Antoni, s. Mikołaja Antoniego 197

Hilary Arkadyusz, s. Stanisława 367

Jakób, s. Józefa 517

Hieronim Michał Wacław, s. t. 518

Szymon, s. tegoż 519

Paweł, s. Felicyana 570

Jakób Hieronim, s. tegoż 571

Szymon Franciszek, s. Franciszka 572

Jan Onufry, s. Mikołaja 577

Jakób Ignacy Xawery, s. tegoż 578

Alexander Kazimiérz, s. Stanisława 645

Edward Leon, s. Józefa 669

Antoni, s. Pawła 683

Ksiądz Antoni, s. Mateusza 788

Franciszek, s. tegoż 789

Jan, s. Adama 790

Tekla, córka tegoż 791

Ludwik Bartłomiej, s. Antoniego 805

Konstanty, s. Józefa 830

Zglinicki v. Zglenicki h. PRUS 2.

Michał, syn Jana 191

Antoni, s. Antoniego 434

Konstanty, s. tegoż 435

Jan, s. Wojciecha 723

Zglinicki v. Zglenicki h. PRUS 3.

Jan, syn Macieja 596

Łukasz, s. Antoniego 436

Stanisław Jakób, s. Stanisława 437

Karol, s. tegoż438

Adam, s. tegoż 439

Zgliczyński h. KUSZABA.

Karol Józef, syn Łukasza 264

Rajmund, s. tegoż 265

370

Franciszek Michał, s. tegoż 266

Stanisław Józefat Michał, s. teg. 267

Zgliczyński na Zgliczynie h. POBÓG.

Cypryan Ludwik Józef, syn Stanisława 124

Karol Sebastyan Ignacy Mikołaj, s. tegoż 125

Seweryn Wincenty Jan Antoni, s. tegoż 126

Waleryan Teodor, s. tegoż 127

Ludwik Anastazy Józef, s. Joachima 672

Zgorzelski h. KRZYWDA.

Maryanna, córka Jana724

Felix Jan, syn tegoż 828

Ignacy Konstanty, s. tegoż 829

Zgórski h. ŁODZIA.

Antoni, syn Franciszka 479

Zieleniewski h. DOŁĘGA.

Kajetan Piotr, syn Alexego 320

Julian Seweryn, s. Felicyana 321

Franciszek (Xawery) Ludwik, s. Mateusza 369

Jan, s. tegoż 370

Zieleniewski h. ZGRAJA.

Teofil Tomasz, syn Wincentego 338

Zieleznicki h. ŚLEPOWRON.

Paweł, syn Szymona 643

Zieliński h. CIOŁEK.

Wincenty Antoni Józef, syn Gabryela 368

Zieliński h. DOLIWA.

Edward Julian, syn Krystyana 490

Fortunat Wojciech, s. tegoż 491

Zieliński h. GRZYMAŁA.

Mateusz, ** syn Ignacego 743 53

Ludwik Józef, s. Jana 816

Piotr Gustaw, s. tegoż817

Zieliński h. JASTRZĘBCZYK. *

Jan, syn Ignacego 1

Zieliński h. JELITA.

Roch Hilary, syn Mikołaja 707

Antoni Hilary, s. Stanisława 758

Xawery Leon, s. tegoż 759

Adam Andrzéj, s. tegoż 760

Felix Mikołaj, s. tegoż 761

Konstanty Maciéj, s. tegoż 762

Teodoryk Karol, s. tegoż 763

Karol Akwilin, s. tegoż 764

Felix Erazm, s. Antoniego 831

Iwon, s. Józefa 180

Felix Jakób, s. Jana 181

Franciszek Adam, s. tegoż 182

August Dominik, s. tegoż 183

Jan Alexander, s. tegoż 184

Jan (Nepomucen), s. Antoniego 813

371

Zieliński h. PRUS 3.

Kazimiérz, s. Wojciecha 573

Antoni (Abbat), s. tegoż 574

Zieliński h. RADOSZ. *

Jan, syn Tomasza 18

Zieliński h. ŚWINKA.

Ferdynand Józef Stanisław, syn Fabiana 15

Józef Grzegorz Kazimiérz, s. Andrzeja 28

Antoni Tymoteusz Hieronim, s. Hieronima 41

Dydak Serafin Stanisław, s. teg. 42

Wiktorya Anna Katarzyna Konstancya, córka tegoż 43

Michał Mateusz, s. Jana 54

Józef Joachim Jan, s. tegoż 93

Stanisław Felix, s. Ludwika 128

Stanisław Jakób, s. Jana (Chryzostoma) 152

Felix Rufin Andrzéj Ignacy Stanisław, s. Andrzeja 157

Franciszek Jan Henryk, s. Franciszka 192

Piotr Antoni Ignacy, s. Jana 214

Kwiryn Maryan Józef, s. Marcelego 225

Bonawentura Wincenty, s. Ignacego 237

Szymon Jan, s. Wojciecha 246

Stanisław, s. tegoż 247

Tadeusz Michał, s. tegoż 248

Teofil Grzegorz Apolinary, s. Chryzostoma 744

Helena z Wolłowiczów, wdowa po Karolu 344

Gustaw Joachim, s. Karola 344

Hipolit Edward Józef, s. tegoż 344

Alexandra Leona, córka tegoż 344

Natalia Irena, c. tegoż344

Mateusz, s. Ignacego 440

Monika Domicella Florentyna, zamężna Leska, c. Hieronima 66 L.

Zuzanna Tekla Maryanna Eleonora, zamężna Przebendowska, c. Antoniego 193 P.

Zieliński.

Walenty 173

Tomasz 299

Tomasz * 10

Józef *32

Zielonka h. JASTRZĘBIEC z odmianą.

Józef Jan, syn Kazimiérza 704

Floryan Piotr, s. Leona 843

Ziemiecki. *

Jan (Nepomucen) 31

Ziemięcki h. NIECZUJA.

Franciszek, syn Wojciecha 252

Wilhelm Ignacy, s. Antoniego 461

Onufry Wojciech, s. Teofila 725

Zientecki h. NIECZUJA z odmianą.

Łukasz Stanisław, syn Łukasza 621

Antoni Sebestyan, s. tegoż 622

Zimnoch h. BOŃCZA.

372

Stanisław Jakób Filip, syn Marcina 268

Antoni Felix, s. tegoż 269

Hipolit, s. Mikołaja 585

Cypryan Urban, s. Michała 586

Ziołkowski h. KORCZAK.

Alexander Filip, syn Andrzeja 496

Ignacy, s. Antoniego 587

Franciszek Nepomucen, s. tegoż 726

Ziołkowski. *

Marcin30

Złotaszewski h. TĘPA PODKOWA.

Alexander, syn Jana 670

Józef Wawrzyniec, s. tegoż 692

Złotkowski h. TOPÓR.

Józef, syn Jana 390

Stanisław Floryan Zygmunt, s. Wiktoryna 520

Ignacy, s. tegoż 521

Wojciech, s. Szymona 522

Ignacy, s. Jana597

Jakób, s. Wiktoryna 598

Adam Jan, s. Bartłomieja 727

Jan, s. tegoż 728

Złotnicki h. NOWINA.

Stefan, syn Felixa 1

Nikodem Mateusz Michał, s. Antoniego 58

Hieronim Michał, s. tegoż 59

Wojciech Józef Michał, s. tegoż 60

Franciszek Fryderyk, s. tegoż 61

Walenty Klemens Andrzéj, s. t. 62

Michał Nikodem, s. Ignacego 415

Józef Michał, s. Michała 827

Znamierowski h. GRYFF.

Hipolit Kacper, syn Mikołaja497

Znatowicz h. GRZYMAŁA.

Jan Krzysztof Dominik, syn Stanisława 542

Eugeniusz Maxymilian, s. Jana 748

Zrzelski h. OGOŃCZYK.

Mikołaj, syn Tomasza 453

Wojciech Floryan, s. Teodora 481

Nikodem, s. Fabiana 174

Zuberbier. *

Wiktorya z Niecałkiewiczów, wdowa po Karolu 23

Ignacy, syn Karola 23

Władysław Jakób, s. tegoż 23

Aloizy Wiktor, s. tegoż 23

Hipolit Antoni, s. tegoż 23

Karol Filip, s. tegoż 23

Zubowski h. PRAWDZIC.

Kacper, syn Jana 26

Zubrzycki h. WIENIAWA.

373

Ignacy, syn Jana 765

Zugajewicz. *

Stanisław 24

Zwierkowski h. BEŁTY.

Wincenty Hyacynt Józef, syn Ignacego 113

Tomasz, s. Stanisława 185

Stanisław Grzegorz Antoni, syn Floryana 238

Zwolski h. OGOŃCZYK.

Bazyli, syn Stanisława 249

Zygler h. ZAGŁOBA.

Jan (Nepomucen), syn Damazego 105

Ludwik Wilhelm, s. Jakóba 579

Julian Jakób, s. tegoż 580

Alexander Józef Bonifacy, s. Jakóba 673

Teodor Michał, s. Jakóba 733

Zyrzyński h. JANINA.

Konstanty Walenty Napoleon, syn Leonarda 153

Szymon Józef, s. Wincentego 623

Edward Benedykt, s. tegoż 624

Władysław Napoleon Jan, s. t. 625

Teofil Julian, s. tegoż 626

Zyżniewski h. BIAŁYNIA.

Wincenty Leon, syn Jana 463

Adolf Ludwik Bonifacy, s. Wincentego 674

Józef, s. tegoż 675

Ż.

Żabicki z Żabic h. NAŁĘCZ.

Ignacy Antoni, syn Leopolda 161

Alexander, s. Antoniego 326

Pelagia Franciszka Maryanna, c. tegoż 327

Bogumił Cypryan, s. Józefa 335

Władysław Józef, s. Pawła 392

Hipolit, s. Józefa 504

Karol Maryan Ignacy, syn Bogumiła581

Kajetan, s. Jana 766

Anastazy Zygmunt, s. tegoż 767

Joanna, c. tegoż 768

Michalina, c. tegoż 769

Żabicki h. PRAWDZIC.

Tadeusz Andrzéj, syn Adama 10

Xawery, s. tegoż 16

Piotr, s. Pawła 607

Żabiński h. ŁODZIAN. *

Jan, syn Marcina 19

Żaboklicki h. KOLUMNA.

Jan, syn Ignacego 32

374

Wincenty Leon Innocenty, s. Michała 405

Walenty, s. Pawła 563

Antoni (z Padwy) Aurelian, s. Michała 5 Cesar.

Żarnowski Bibersztein h. ROGALA.

Jan Stanisław (Kostka), ** syn Jana 166 20

Antoni Jakób Wojciech, ** s. tegoż 167 29

Franciszek Tomasz, s. Michała 770

Andrzéj Stanisław, s. Stanisława 4 Cesar.

Jan Wilhelm, s. Jana Stanisława (Kostki) **25

Leon Władysław, s. tegoż ** 26

Józef Bronisław, s. tegoż ** 27

Alfred Mikołaj Konrad, s. t. ** 28

Żarski z Żarów h. STARYKOŃ.

Józef Stanisław, syn Józefa 66

Franciszek, s. tegoż 88

Wojciech, s. tegoż 101

Teodor Mikołaj, s. Ignacego 391

Kazimiérz, s. tegoż 648

Antoni Mateusz Tomasz, s. teg. 649

Józef Korneliusz, s. tegoż 650

Żarski. *

Kajetan 7

Żbikowski h. GRZYMAŁA.

Wojciech Ludwik, syn Wojciecha 77

Maciéj Jan, s. tegoż 122

Józef, s. tegoż 123

Felix Paweł, s. Tadeusza 514

Franciszek, s. Józefa 651

Józef, s. Jana 652

Paweł Franciszek, s. Anicetego 665

Jan, s. Kazimiérza 666

Antoni Stanisław Mateusz, s. Franciszka (Xawerego) 667

Zygmunt Zefiryn, s. tegoż 668

Józef, s. Hilarego 678

Cypryan Piotr, s. Andrzeja 690

Józef Tomasz, s. tegoż 691

Kazimiérz Symplicyusz, s. tegoż 818

Leopold Arnold, s. tegoż 819

Andrzej, s. Franciszka 848

Żdżarski h. GOZDAWA.

Teofil Maciéj, syn Józefa 315

Kazimiérz, s. Franciszka 316

Augustyn, s. Józefa 515

Felix, s. tegoż 516

Józef Bogumił Bartłomiéj, s. Teofila775

Żebrowski h. JASIEŃCZYK.

Klet Wojciech Ignacy, syn Wojciecha 2

Józef Fortunat Wincenty Jan (Nepomucen), s. tegoż 3

Seweryn Sylwester, s. Józefa 31

Walenty, s. Krzysztofa 253

375

Piotr (z Alkantary), s. Michała 271

Piotr Paweł, s. Franciszka 363

Piotr, s. Wawrzyńca 364

Roch, s. tegoż 365

Bartłomiéj, s. tegoż 366

Walenty, s. Franciszka 478

Andrzéj Franciszek (Xawery) Kajetan, s. Szymona 492

Walenty, s. Franciszka 498

Adam, s. Bartłomieja 558

Faustyn Jowit, s. Walentego 599

Felix, s. Ludwika 629

Florenty Korneli, s. Walentego 680

Mateusz, s. Wojciecha 706

Ludwik Bernard, s. Stanisława 742

Adryan Michał Stanisław, s. teg. 802

Maciéj Julian, s. tegoż 803

Ksiądz Jan (Nepomucen) Filip, s. Szymona 804

Żebrowski. *

Wojciech 9

Żelazkowski h. RAWICZ.

Franciszek Piotr, syn Jakóba 414

Żelazowski h. JASTRZĘBIEC.

Michał Mateusz Urban, syn Antoniego 155

Stanisław Jakund, s. Walentego 156

Jan Fabian Józef, s. tegoż 171

Wincenty Walenty, s. Antoniego 226

Żelechowski h. CIOŁEK.

Jan Szymon, syn Tomasza 300

Stanisław Floryan Kajetan, s. t. 452

Żeleński h. CIOŁEK.

Samuel Tomasz Grzegorz, syn Michała 559

Żeleski h. DOŁĘGA.

Walenty Józef, syn Stefana 19

Jakób Eliasz, s. tegoż 20

Bogusław Jakób Franciszek, s. Jakóba 21

Leon Gabryel, s. Walentego 29

Emilian Adam, s. tegoż 30

Żeleżyński h. JELITA.

Marcin Szymon, syn Stanisława 846

Żelisławski h. PIŁAWA.

Hipolit Józef, syn Xawerego 215

Ludwik Bartłomiéj, s. Tomaszas 257

Franciszek (Xawery), s. tegoż 296

Filip Jakób, s. Bartłomieja 301

Wincenty Józef, s. Tomasza 505

Żelkowski h. DĄBROWA.

Jan (Nepomucen) Piotr, syn Walentego 656

Łukasz Wiktor Maxymilian, s. Józefa 722

Wojciech, s. Wincentego 771

Żeromski Juxa h. GRYF.

376

Dezyderyusz Antoni, syn Wojciecha46

Klemens, s. tegoż 47

Piotr, s. Macieja 56

Józef Benedykt, s. Walentyna 9

Wilhelm Wojciech, s. tegoż 11

Bartłomiéj Idzi Ludwik, s. Alexandra 254

Żeromski h. JELITA.

Michał Leon, syn Józefa 351

Żmijewski h. ŚLEPOWRON.

Józef Kajetan, syn Jakóba 221

Felix Maciéj, s. tegoż 222

Józef, s. Stanisława 745

Andrzéj Jan, s. tegoż 746

Mateusz, s. tegoż 747

Jan, s. Antoniego 808

Seweryn, s. Pawła 6 Cesar.

Żmijewski h. SRZENIAWA.

Wojciech, syn Jana 325

Jan, s. Stanisława 532

Jan, s. Marcina 533

Józef, s. Stanisława 534

Romuald, s. Jana 535

Mikołaj, s. Mateusza 536

Antoni, s. tegoż 537

Walenty, s. Michała 538

Antoni, s. Andrzeja 539

Piotr, s. Jana 540

Kazimiérz, s. tegoż 541

Żochowski h. BRODZIC.

Antoni, syn Józefa 288

Alexy Aloizy, s. tegoż 289

Marcin, s. tegoż 290

Stanisław Jan, s. Wojciecha 291

Jakób, s. Józefa 302

Hilary, s. tegoż 303

Franciszek Michał, s. Jana 322

Paweł Tymoteusz, s. tegoż 323

Felix, s. Marcina 333

Jan Tomasz, s. Pawła 345

Bartłomiéj, s. Tadeusza 346

Michał, s. tegoż 347

Floryan Wincenty, s. Stanisława 506

Wacław Michał, s. Jana 480

Mateusz, s. Wojciecha 543

Anzelm Wojciech, s. Hilarego 660

Stanisław, s. Hilarego729

Ksiądz Franciszek, s. tegoż 730

Adam, s. Józefa 780

Alexander Błażéj Bernard, s. Ignacego 832

Franciszek Placyd, s. tegoż 833

377

Jan Piotr, s. Macieja 773

Jan, s. Wojciecha 806

Żółkowski h. JASTRZĘBIEC.

Jan (z Dukli), syn Franciszka661

Żółtowski h. OGOŃCZYK.

Tomasz, syn Stanisława 258

Adam Franciszek, s. tegoż 324

Edward Józef Benedykt, s. Teofila 372

Leon Mikołaj, s. Stanisława 396

Antoni, s. Jana 441

Piotr Antoni, s. tegoż 499

Grzegorz Józef, s. Stanisława 523

Żórawski Jordan h. TRĄBY.

Piotr Celestyn, syn Jana 304

Żórawski h. TRZASKA.

Anastazy Jan, syn Kazimiérza 339

Sylwester Teofil, s. Józefa 340

Katarzyna Joanna z Paprockich, 2do voto Rościszewska, wdowa po Teodorze Żórawskim

442

Józef Paweł Stanisław, s. Teodora 442

Romuald Stanisław Michał, s. t. 442

Eugeniusz Jan, s. tegoż 442

Wincenty Alexy, s. tegoż 442

Aloizy Michał, s. tegoż 442

Floryan Jan, s. tegoż 442

Michał Franciszek, s. Stanisława 544

Wincenty, s. tegoż 731

Żuchowski h. ŁABĘDŹ.

Leszek, syn Józefa 781

Przemysław, s. tegoż 782

Żukowski h. JASTRZĘBIEC.

Antoni, syn Jakóba 524

Stanisław Ignacy z Żukowa, s. Walentego 560

Alexander Mieczysław, s. Tomasza 2 Cesar.

Żukowski h. PRUS 3.

Walenty Michał, syn Michała 371

Antoni Ignacy, s. Józefa 416

Adam Tomasz, s. tegoż 417

Jan Aloizy, s. tegoż 418

Żukowski.

Andrzéj, syn Wawrzyńca 334

Walenty Jakób, s. Andrzeja 443

Augustyn Maciéj, s. Macieja 732

Żuliński z Żulina h. CIOŁEK.

Józef, syn Franciszka 250

Jan (Nepomucen) Szymon, s. Seweryna 272

Żurawski. *

Paweł 11

Żurkowski h. OSTROGA.

Jan, syn Maxymiliana606

378

Maxymilian Edward, s. Augustyna 646

Żwan h. MORA.

Antoni Alexander, syn Jana 270

Żychliński h. SZELIGA.

Michał Rafał Stanisław, syn Ludwika 22

Jan Rafał, s. tegoż 23

Andrzéj Bogusław, s. tegoż 67

Konstanty Ludwik, s. tegoż 198

Teodor, s. tegoż 199

Życieński h. ZADORA.

Alexy Józef, syn Stefana 636

Stanisław, s. tegoż 637

Żyliński h. CIOŁEK.

Jan, syn Jana 462

Maciéj Ignacy, s. tegoż 1 Ces.

Żyłło h. POMIAN.

Ludwik Adam, syn Józefa 193

Żymirski h. JASTRZĘBIEC.

Józef Władysław, syn Franciszka 482

Władysław Eugeniusz, s. tegoż 483

379

DODATEK I.

WYKAZ OSÓB, KTÓRYM SZLACHECTWO DZIEDZICZNE

PO KONIEC ROKU 1850 PRZYZNANÉM ZOSTAŁO.

A.

Ankowski h. GRYF.

Alexander Xawery Ignacy, syn Michała 53

Arndt h. BROCHWICZ.

Leon Jan Kanty, syn Alexandra 51

Marya Magdalena Wincentyna Emilia, córka tegoż 52

B.

Bagieński h. ŚLEPOWRON.

Józef, syn Antoniego 934

Bełkowski h. JASTRZĘBIEC.

Franciszek (Xawery), syn Michała 930

Berens h. BERENS.

Alexander Felix, syn Józefa 941

Bergmann h. BERGMANN.

Jan Władysław Dydak, syn Jana 946

Edmund Marceli, s. tegoż 947

Jan (Kanty), s. tegoż 948

Białecki h. JELITA.

Konstanty Bonifacy, syn Felixa 932

Anna Felicyanna, c. tegoż 983

Bielak h. BIELAK.

Bogdan Bronisław, syn Bekiera 942

Bielawski h. ZAREMBA.

Franciszek, syn Andrzeja 949

Bieliński h. SZELIGA.

Hrabia Piotr 8 Hr.

380

Bieńkowski h. KORWIN.

Józef Kacper, syn Tomasza 935

Ludwik, s. Wincentego 950

Biernacki h. PORAJ.

Szymon, syn Mikołaja 951

Adam Michał, s. Rocha 952

Mikołaj, s. Jana 964

Felix Grzegorz, s. tegoż 965

Biernawski h. KORCZAK.

Stanisław Izydor Ludomir, syn Stanisława Floryana 980

Wacław Julian, s. tegoż 681

Błeszyński h. SUCHEKOMNATY.

Józefat Gustaw, syn Józefa 953

Gustaw Alexender, s. tegoż 954

Kazimiérz Sebastyan, s. tegoż 955

Ludwik, s. tegoż 956

Bóbr h. GRYF.

Franciszek, syn Józefa 928

Alexander, s. Franciszka 982

Bock h. KOZIOŁ.

Wincenty (Ferraryusz), syn Wojciecha 966

Boelke h. BLANCKENSTEIN.

Samuel, syn Jana Bogumiła 967

Edward, s. tegoż 968

Bonisławski h. OGOŃCZYK.

Jan, syn Alexandra 969

Borkowski h. ŁABĘDŹ.

Alexander Wincenty, syn Józefa 957

Borowski h. JASTRZĘBIEC.

Julian Walenty, syn Karola 958

Karol Franciszek, s. tegoż 959

Leopold, s. tegoż 960

Ludwik Wawrzyniec, s. tegoż 961

Władysław Hieronim, s. tegoż 962

Braun h. BRATKOWSKI.

Karol Ferdynand, syn Samuela Gotliba 970

Brochocki h. PRAWDZIC.

Jan (Nepomucen) Stanisław, syn Antoniego 936

Brodowski h. ŁADA 2. *

Edward Ignacy, syn Karola 62

Bronakowski h. POBÓG.

Paweł Kacper, syn Józefa 971

Broniewski h. LEWART.

Seweryn Antoni Jan, syn Jana 974

Władysław Modest Teodozy, s. tegoż 975

Emilian Teodor, s. tegoż 976

Julian Teodozy, s. tegoż 978

Józefa, c. tegoż 977

Broniewicz h. RADWAN.

Jakób, syn Szymona 972

381

Walenty, s. tegoż 973

Brudnicki h. JASTRZĘBIEC.

Józef Bernard, syn Jana (Nepomucena) 937

Brzechffa h. JASTRZĘBIEC.

Rafał Jan (Chrzciciel) Walenty, syn Ludwika 938

Brześciański.

Mikołaj Jan, syn Franciszka 963

Brzeziński h. LUBICZ.

Ludomir Bronisław Jerzy, syn Ignacego 933

Brzozowski h. KORAB’.

Seweryn Marcin Leonard, syn Pawła 931

Franciszek, s. Franciszka 939

Marcyan, s. Barnaby Antoniego 944

Budziszewski h. GRZYMAŁA.

Antoni Kazimiérz, syn Franciszka 945

Bujalski h. KOŚCIESZA.

Emilian Juliusz Jan, syn Kazimiérza 929

Bukowski h. BOŃCZA.

Tomasz, syn Szymona 979

Bukowski h. OSSORYA.

Jan (Nepomucen), syn Józefa940

Buksicki. *

Jan 61

Bzowski Janota h. NOWINA.

Alexander Jan, syn Teofila 943

C.

Chmieliński h. LESZCZYC.

Jan, syn Mikołaja 669

Chrzanowski h. NOWINA.

Józef Michał, syn Jana 689

Konstanty Mikołaj Nazareusz, s. tegoż 680

Albin, s. tegoż681

Narcyz Longin, s. Pawła 684

Paweł Hubert, s. tegoż 685

Chrzanowski h. PORAJ.

Maciéj, syn Łukasza 665

Chyliński h. BOŃCZA.

Antoni Jan (Kapistran), syn Kacpra 678

Ciborowski h. PIELESZ.

Ludwik, syn Antoniego 666

Józef, s. tegoż 670

Stanisław, s. tegoż 671

Jan, s. Łukasza 672

Wiktor, s. Adama 673

Cielecka h. ZAREMBA.

Alexandra Bronisława, córka Romualda Juliana 686

382

Emilia Kazimiéra, c. tegoż 687

Czajewski h. ŚWINKA.

Gustaw Leopold, syn Grzegorza 676

Czaplicki h. LUBICZ.

Julian Witoryn, syn Maxymilina 688

Czarnecki.

Andrzéj, syn Stanisława 677

Czarnocki h. LIS.

Antoni, syn Adama 689

Czartoryski h. LUBICZ.

Czesław Wincenty, syn Damazego 682

Emilian Bogumił, s. tegoż 683

Czerwiński.

Stanisław Floryan, syn Wincentego 674

Marceli Józef, syn Marcina 675

Czerwonka h. LUBICZ.

Jan, syn Stanisława 667

Ignacy, s. tegoż 668

Czetyrkin. *

Roman20

D.

Dankowski h. PÓŁKOZIC.

Lucyan Michał, syn Michała 632

Dąbkowski h. PÓŁKOZIC.

Adam, syn Jana 637

Stanisław, s. tegoż 638

Piotr, s. Michała 639

Augustyn, s. Szymona 640

Jan, s. Kazimiérza 641

Dąbrowski. *

Ignacy Ludwik Józef, syn Józefa 38

Dąbrowski h. DĄBROWA.

Krzysztof Józef, syn Antoniego 658

Dąbrowski h. RADWAN.

Jan, syn Kazimiérza 659

Jan Łukasz, s. Michała 633

Dąbrowski h. RAWICZ.

Antoni Mateusz, syn Franciszka 642

Leon, s. tegoż 643

Stanisław, s. tegoż 644

Tomasz Makary, s. Józefa 647

Apolinary, s. tegoż 648

Walenty, s. Wojciecha 660

Felix, s. Jana 661

Dąbski z Lubrańca h. GODZIEMBA.

Bronisław Konstanty Jan Edward Hektor, syn Wincentego 646

383

Dembowski h. JELITA.

Anna, zamężna Manikowska, córka Jana 984 M.

Zofia Nepomucena, zamężna Rosso, c. tegoż 817 R.

Dębicki h. GRYF.

Konstanty Alexander z Dębic, syn Józefa 649

Hipolit Antoni Erazm Jaxa z Dębicy, s. Wincentego 662

Długołęcki.

Teofil, syn Józefa 645

Dmowski h. DENIS.

Ignacy, syn Józefa 650

Maciéj Kazimiérz, s. tegoż 651

Dobek h. GRYF.

Teodor, syn Wincentego 663

Dobrzański h. SAS.

Robert Józef Dyonizy, s. Józefa Jana635

Dołęgowski h. DOŁĘGA.

Franciszek, syn Tomasza 629

Domagalski h. BOŃCZA.

Stanisław (Kostka) Marcin, syn Tomasza 652

Domański h. LARYSSA.

Franciszek Dyonizy, syn Wincentego 630

Jan Adam, s. Piotra Pawła 631

Kazimiérz, s. Karola 653

Domaszewski h. JASTRZĘBIEC.

Felix, syn Michała 634

Drągowski h. JASTRZĘBIEC.

Jan Stefan, syn Wojciecha 654

Dunin h. ŁABĘDŹ.

Władysław Kazimiérz, syn Michała 657

Dwojakowski h. SAS.

Teofil Celestyn, syn Michała 655

Dybek.

Emilian Xawery, syn Franciszka 664

Dyski. *

Władysław Gustaw, syn Franciszka 37

Dzimiński.

Józef Gustaw, syn Józefa Dominika 665

Dzwonkowski h. PRZEGONIA.

Marceli Franciszek, syn Józefa 656

F.

Filsjean.

Jan Krystyan, syn Szczepana 1 Ces.

Folkierski albo Fulgierski h. RADWAN.

Szymon, syn Wojciecha 86

Frankowski h. PRUS 1.

Sylwester, syn Adama 83

384

Wilhelm, s. Wojciecha 84

Paweł Wincenty, s. tegoż 85

Stanisław, s. tegoż 87

Stanisław, s. Tadeusza 88

Friedenstein. *

Julian, syn Wilhelma 18

G.

Gadomski h. ROLA.

Leonard, syn Norberta 942

Kazimiérz, s. Michała962

Jan (Kanty) Piotr, s. tegoż 963

Gajewski h. JELITA.

Maxymilian Edward, syn Piotra 943

Stefan Teodor Tomił, s. tegoż 944

Gałecki.

Julian Felix, syn Szymona 934

Garlicki h. STRZEMIE.

Dyonizy Ludwik, syn Klemensa 925

Garlikowski h. POBÓG.

Gabryel Syxt, syn Ludwika 945

Gawroński h. RAWICZ.

Michał Józef, syn Franciszka 923

Gąsowicz h. ŚLEPOWRON.

Władysław Karol, syn Michała 946

Stanisław Jan, s. tegoż 947

Eleonora Marcyanna, córka teg. 948

Gąssowski h. GARCZYŃSKI.

Józef Felix, syn Franciszka 932

Felix, s. Jana 949

Geisler.

Karol Józef, syn Karola 933

Felix Stanisław (Kostka), s. teg. 934

Amalia Teressa, córka tegoż 935

Gerlée h. PELIKAN.

August Zygfryd Karol, syn Karola Gotfryda924

Gierowski h. PNIEJNIA.

Sylwester Stanisław, syn Stanisława 936

Glinojecki h. PRUS 2.

Ignacy Ludwik, syn Ignacego 964

Głębocki h. LUBICZ.

Jan, syn Pantaleona 930

Głogowski h. GRZYMAŁA.

Aloizy Onufry Bonifacy, syn Jana 739

Gniazdowski h. KORAB’.

Wiktor Teofil, syn Ignacego 926

Godlewski h. GOZDAWA.

385

Franciszek, syn Antoniego 918

Józef, s. Tadeusza 919

Mateusz, s. Bartłomieja 920

Mateusz Władysław, s. Macieja 927

Godowski h. ODROWĄŻ.

Jan Romuald Adam, syn Karola 928

Gołaszewski h. KOŚCIESZA.

Sylwester, syn Stanisława 929

Gołębiewski h. GOZDAWA.

Józef, syn Stanisława 950

Gorecki. *

Mikołaj 39

Górski h. ŚLEPOWRON.

Antonina Helena z Wichrowskich, wdowa po Jacentym 938

Michał Jan, syn Jacentego 938

Józef Antoni, s. tegoż 938

Wincenty Jacenty Beniamin, s. tegoż 938

Gorzeński h. NAŁĘCZ.

Jan Alexy, syn Augustyna Walentego 941

Goszczyński.

Antoni, syn Józefa 951

Grabowski h. POBÓG.

Franciszek, syn Antoniego 952

Grąbczewski h. NAŁĘCZ.

Stanisław, syn Wojciecha 939

Greyber. *

Andrzéj, syn Andrzeja 38

Grochowski h. JUNOSZA.

Jan Wojciech, syn Jakóba 921

Józefat, s. Pawła 922

Grochowalski h. PRUS 1.

Felix Paweł Antoni, syn Tomasza 940

Grodzicki h. ŁADA.

Józef Stanisław, syn Wincentego 953

Ludwik Wincenty, s. tegoż 954

Grotowski h. RAWICZ.

Franciszek Wincenty, syn Antoniego 955

Tomasz, s. tegoż 956

Franciszek Wawrzyniec, s. Ignacego957

Grzędzica h. KORAB’.

Leopold, syn Wiktora958

Ignacy Adolf, s. tegoż 959

Grzybowski h. PRUS 2.

Marceli, syn Kajetana Izydora 960

Gutowski h. ŚLEPOWRON.

Szymon, syn Tomasza 961

386

H.

Hauke h. BOSAK.

Hrabina Salomea Marya Józefa Amalia, córka Józefa 92

Hrabia Alexander Fryderyk Piotr Ludwik Rudolf syn tegoż 93

Hrabia Józef Ludwik, s. tegoż 94

Herman h. HERMAN.

Ludwik Kajetan, syn Józefa 96

Ignacy, s. tegoż 97

Hermanowski h. JUNOSZA.

Karol Zygmunt Bernard Jan, syn Wincentego 95

Symforyan, s. tegoż 98

Horoszewicz h. ŁABĘDŹ.

Michał Gabryel, syn Ignacego 86

Nestor Grzegorz, s. tegoż 87

Ignacy Jan, s. tegoż 88

Humięcki h. JUNOSZA.

Kazimiérz, syn Tomasza 89

I.

Idźkowski h. JASTRZĘBIEC.

Michał, syn Pawła 528

Idźkowski h. ŚLEPOWRON.

Michał Piotr, syn Mikołaja 520

Isajski. *

Karol Władysław 30

Izdebski h. POMIAN.

Antoni, syn Michała 536

J.

Jabłonowski h. GRZYMAŁA.

Wojciech Jerzy, syn Adama 517

Jabłoński h. DĄBROWA.

Stefan, syn Stanisława 513

Tomasz Jan, s. Pawła 524

Jabłoński h. JASIEŃCZYK.

Bonawentura Aloizy, syn Józefa 539

Adolf Jan, s. tegoż 540

Jakacki h. RADWAN.

Nikodem, syn Jakóba 514

Franciszek, s. tegoż 515

Jakobson h. JEDLINA.

Karol Władysław, s. Karola 541

387

Jałbrzykowski h. GRABIE.

Leonard Wojciech, syn Tomasza 529

Seweryn Tomasz, s. tegoż 530

Janczewski albo Jonczewski h. JASTRZĘBIEC.

Faustyn, syn Mateusza 525

Janczewski h. LUBICZ.

Franciszek Mikołaj, syn Michała 531

Janecki.

Franciszek Cypryan, syn Stanisława 526

Janikowski h. JASTRZĘBIEC.

Kazimiérz Ludwik, syn Józefa 518

Jankowski h. JASTRZĘBIEC.

Stefan Roman, syn Jana (Kantego) 516

Karol Tymoteusz, s. Bartłomieja 542

Januszewski. *

Samuel, syn Jana 29

Jarocki na Jaroczynie h. RAWICZ.

Łukasz Ziemowit Ignacy, syn Felixa Pawła 555

Jasieński h. DOŁĘGA.

Ignacy Jan, syn Jana 519

Jastrzębski h. ŚLEPOWRON.

Józef, syn Wojciecha 527

Michał, s. Jana 543

Alexander Piotr, s. tegoż 544

Jaworowski h. LUBICZ.

Franciszek, syn Pawła 521

Andrzéj, s. tegoż 522

Antoni, s. tegoż 523

Michał Mateusz, s. Antoniego 532

Stanisław, s. tegoż 545

Jaworski h. KOŚCIESZA.

Stanisław Antoni Felix, syn Tomasza 546

Stanisław Marceli, s. Michała 547

Wincenty Emilian Stanisław, s. tegoż 548

Stanisław Tadeusz, s. Stanisława 549

Jemielity h. PIELESZ.

Jakób, syn Tomasza 550

Stanisław, s. tegoż 551

Maciéj, s. tegoż 552

Jerzmanowski h. DOŁĘGA.

Alexander Mikołaj Konstanty, syn Felixa 537

Emilian Xawery Antoni, s. teg. 538

Jeska h. JESKA.

Norbert Antoni, syn Jana Krystyana 533

Jezierski h. NOWINA.

Edmund Franciszek, syn Józefa 534

Jezierski h. PRUS 2 z odmianą.

Edward Józef, syn Jana 556

Jocz h. GODZIEMBA.

Ludwik Euzebiusz, syn Bartłomieja 535

388

Jozefowicz h. RADWAN.

Samuel, syn Jana 553

Jozefowicz. *

Emilia z Jasińskich, wdowa po Xawerym 31

Franciszek (Xawery) Michał, syn Xawerego 31

Michał Stanisław, s. tegoż 31

Judycki h. RADWAN z odmianą.

Jan, syn Wincentego 554

K.

Kaczkowski h. PRUS 1.

Józef Henryk, syn Józefa 1646

Kaczyński h. POMIAN.

Andrzéj, syn Ignacego 1681

Kamieński. *

Rozalia z Micińskich, wdowa po Antonim 69

Adolf Antoni Jan, s. Antoniego 69

Julian Józef Antoni, s. tegoż 69

Antoni Sabin, s. tegoż 69

Zofia Józefa, córka tegoż 69

Stefania Julia Celina, c. tegoż 69

Natalia Cecylia Rozalia, c. teg. 69

Kamieński h. JASTRZĘBIEC.

Walenty, syn Józefa 1680

Kamieński h. ŚLEPOWRON.

Jan Julian, syn Jana 1648

Antoni Marceli Ignacy, s. Faustyna 1649

Kamionowski h. KORWIN.

Michał, syn Michała 1682

Karczewski h. JASIEŃCZYK.

Patrycy Michał Joachim, syn Joachima 1629

Karmański v. Karmiński h. WCZELE.

Jan (Nepomucen) Ignacy, syn Jana 1630

Karwowski h. PNIEJNIA.

Józef, syn Macieja 1650

Mateusz, s. tegoż 1651

Kasiński h. POMIAN.

Ksiądz Józef Grzegorz, syn Jana 1683

Wojciech, s. tegoż 1684

Maryanna Anna, zamężna Wejserstejner, córka tegoż 819 W.

Kaszuba h. PORAJ.

Franciszek (Xawery), syn Karola 9 Ces.

Kępiński h. NIESOBIA.

Konstanty Bogusław, syn Walentego 1627

Roman, s. Józefa 1652

Kiedrzyński z Kiedrzyna h. OSTOJA.

Michał Mikołaj, syn Adama Stefana 1628

389

Kijeński h. SYROKOMLA.

Józef, syn Antoniego 1631

Alexander, s. tegoż 1632

Bogumił Antoni Julian, s. teg. 1633

Jan Filip, s. tegoż 1634

Bronisław Sylwester, s. tegoż 1635

Maryanna, córka tegoż 1636

Walentyna Antonina, c. tegoż 1637

Kłoczowski h. RAWICZ.

Julian Henryk, syn Stanisława 1653

Kłopotowski h. ŚLEPOWRON.

Stefan Zacharyasz, syn Michała 1654

Stanisław Floryan, s. tegoż 1655

Antoni Norbert, s. Andrzeja 1687

Kłoskowski h. ROLA.

Paweł, syn Antoniego1688

Andrzéj, s. Grzegorza1689

Kobyliński h. PRUS 3.

Stefan, syn Jakóba 1656

Kochanowski h. KORWIN.

Hieronim Joachim Antoni, syn Ludwika 1625

Kochowicz.

Antoni, syn Jakóba 1685

Koćmirowski h. KMITA.

Felix, syn Piotra Ludwika 1706

Kołaczkowski h. HABDANK.

Adolf Piotr Paweł, syn Alexego 1657

Kołudzki h. POMIAN.

Jan Józef, syn Jana 1686

Komar Zabożyński h. KOMAR.

Rajmund Felix, syn Ignacego1626

Władysław Gerard, s. tegoż 1647

Konopka h. NOWINA.

Piotr, syn Stanisława 1658

Władysław, s. Andrzeja 1690

Paweł Dominik, s. Antoniego 1691

Stanisław Kajetan, s. tegoż 1692

Franciszek (a Paulo), s. Mateusza 1693

Jan, s. tegoż 1694

Stanisław, s. Franciszka 1695

Konopka. *

Wojciech 70

Konwicki h. KOWNIA z odmianą.

Tadeusz Szymon, syn Izydora 1638

Gracyan Władysław, s. tegoż 1659

Franciszek (Xawery), s. tegoż 1660

Stanisław (Kostka), s. tegoż 1661

Korejwa h. DĘBNO.

Alexander Maciéj Bonifacy, syn Macieja 1662

Kosiński h. ROGALA.

390

Józef, syn Antoniego 1696

Koskowski h. JUNOSZA.

Fortunat Józef, syn Sebastyana 1624

Kossakowski. *

Alexander Marceli, syn Józefa 71

Kossakowski h. ŚLEPOWRON.

Antoni, syn Stanisława 1663

Mateusz, s. tegoż 1664

Jan, s. Walentego 1665

Wincenty, s. tegoż 1666

Franciszek (Xawery) Teofil, s. Jana 1667

Kotowicz h. KORCZAK.

Ludwik, syn Jana Kazimiérza 1704

Kotowski h. TRZASKA.

Marcin, syn Stanisława 1705

Kovachich.

Alexander Konstanty Jan (Ewangelista) Paulin Józef Cypryan, syn Józefa1668

Kowalewski h. ŁADA.

Tomasz, syn Szymona 1697

Kowalski h. KORAB’.

Józef Michał, syn Kazimiérza 10 Ces.

Kozłowski h. JASTRZĘBIEC.

Fiolenty Maciéj, syn Walentego 1669

Adryan Jan Maryan, s. Stanisława 1698

Stanisław Szymon Jan, s. t. 1699

Jan (z Matty) Walenty, s. tegoż 1670

Kraków h. BOŃCZA.

Ludwik Job, syn Karola Edwarda 1639

Krasnodębski h. POBÓG.

Walenty, syn Franciszka 1670

Stefan, s. tegoż 1671

Krassowski h. ŚLEPOWRON.

Augustyn Józef, syn Jana 11 Ces.

Krasuski h. NOWINA.

Antoni, syn Adama 1672

Kręcki h. KRĘCKI.

Wincenty (Ferraryusz) Marek Tadeusz, syn Józefa 1640

Kropiwnicki h. SAS.

Albin, syn Stanisława1679

Kruszewski h. HABDANK.

Paweł, syn Marcina 1677

Krzywoszewski h. OSSORYA.

Bolesław Józef, syn Dominika 1641

Xawery Jakób, s. Władysława Franciszka 1642

Kuczyński h. ŚLEPOWRON.

Władysław, syn Kacpra 1643

Kulczycki Śmietanka Ruczka h. SAS.

Donard, syn Jana 1701

Edward Franciszek Maxymilian, s. tegoż 1702

Kulesza h. JASTRZĘBIEC.

391

Michał, syn Dominika 1644

Józef, s. Wojciecha 1673

Henryka Karolina Wiktorya, córka tegoż 1674

Paulina Klara, c. tegoż 1675

Kunat h. TOPÓR.

Teofil Felicyan Piotr Bonawentura, syn Karola 1676

Kurzyna h. PIELESZ.

Walenty, syn Wojciecha 1645

Paweł, s. Stanisława 1678

Kwiatkowski.

Alexander Wiktor, syn Franciszka 1703

L.

Lamparski h. DOŁĘGA.

Hipolit August, syn Jana 321

Lenk z Ryzenbergu h. POTĘGA.

Maxymilian Jan, syn Jana 322

Lenkiewicz h. KOTWICZ.

Michał Jan, syn Teodora 323

Lesiński h. JASTRZĘBIEC.

Ludwik Roman, syn Ignacego 312

Leśniewski h. GRYF.

Józef, syn Antoniego 324

Mateusz Franciszek, s. tegoż 325

Seweryn, s. tegoż 326

Leszczyński h. BELINA.

Jan, syn Franciszka 313

Lewandowski h. DOŁĘGA.

Antoni Ignacy, syn Michała 314

Lingenau h. LINGENAU.

Stanisław Józef Jan Seweryn Tomasz, syn Stanisława 317

Lipiński h. RAWICZ.

Napoleon Jan Konstanty, syn Józefa 315

Lipka h. NAŁĘCZ.

Ignacy Błażéj, syn Wojciecha 316

Lipowski h. CIOŁEK.

Adam, syn Ludwika 318

Hipolit Kassyan, s. tegoż 319

Lipski h. GRABIE.

Adryan, syn Marcina 311

Litwiński h. JELITA.

Konstanty Felix Marceli, s. Jakóba 320

Lutostański h. ŚLEPOWRON.

Ignacy, syn Baltazara 327

Franciszek, s. Jana 328

392

Ł.

Łaguna h. GRZYMAŁA.

Władysław Adam, syn Juliana Ignacego 314

Łapiński h. LUBICZ.

Stanisław, syn Bonawentury 312

Łaski h. KORAB’.

Stanisław Antoni, syn Stanisława 307

Łaźniewski h. PRAWDZIC.

Władysław Edward, syn Kazimiérza 313

Łochowski h. BELINA.

Ludwik Szczepan, syn Józefa 308

Łopacki h. LUBICZ.

Dyonizy, syn Kazimiérza 306

Łopieński h. LUBICZ.

Franciszek, syn Jana 309

Łosiewski h. NIECZUJA.

Kazimiérz Leopold, syn Michała 304

Łoszewski h. LUBICZ.

Grzegorz, syn Antoniego 305

Łupiński h. ŚLEPOWRON.

Józef Piotr, syn Juliana 310

Konstanty Stanisław, s. tegoż 311

M.

Majewski h. ŁABĘDŹ.

Józef, syn Franciszka 1002

Makowski h. OGOŃCZYK.

Józef, syn Józefa 1003

Malcz. *

Wilhelm 61

Malinowski h. ŚLEPOWRON.

Władysław, syn Ignacego 987

Wiktor Konstanty, s. Teodora 989

Maliszewski h. GODZIEMBA.

Piotr, syn Józefa 990

Mianowski h. PRZEROWA.

Roch Andrzéj, syn Franciszka 991

Micewicz h. JELITA.

Władysław Bronisław, syn Ludwika Marcelego 1009

Michalski h. KORCZAK.

Franciszek Michał, syn Łukasza 948

Michałowski. *

Jan 60

Michniewicz h. LIS.

Władysław Ignacy Franciszek, syn Mikołaja Tomasza 1004

393

Mierzejewski h. LUBICZ.

Dyonizy, syn Jana (Nepomucena) 985

Edmund Józef, s. Andrzeja 986

Mierzejewski h. SZELIGA.

Tadeusz, syn Łukasza1005

Milewski h. ŚLEPOWRON.

Franciszek Kajetan, syn Adama 1006

Mioduszewski h. OSTOJA.

Franciszek Nikodem, syn Cypryna 1007

Mocarski h. PRUS 1.

Ludwik Tadeusz Ignacy, syn Szymona 988

Moczulski h. GOZDAWA.

Felix, syn Franciszka 993

Zofia Agata, córka tegoż 994

Seweryn, s. tegoż 995

Alexander Marek, s. tegoż 996

Bronisława Ludwika, c. tegoż 997

Józef (Kalasanty), s. tegoż 998

Wanda, c. tegoż 999

Morawski.

Jan Rafał, syn Aloizego 991

Morawski h. DĄBROWA.

Antoni, syn Jana 1000

Moszyński h. NAŁĘCZ.

Jan Paweł, syn Walentego 3 Ces.

Mroczkowski h. PRUS 3.

Franciszek, syn Bartłomieja 1008

Mroczkowski. *

Teodor Józef, syn Jana 62

Mścichowski h. PRUS 1.

Józef Łukasz, syn Leona 1001

Munkiewicz. *

Leopold 59

N.

Niedziński h. PRUS 1.

Ksiądz Wawrzyniec Kajetan, syn Macieja 268

Niemira h. JASTRZĘBIEC.

Antoni, syn Ignacego 269

Niemojewski albo Niemojowski Wierusz z Niemojewa h. WIERUSZOWA.

Józef Stanisław Maryan Stefan, syn Edwarda 271

Nienałtowski h. NAŁĘCZ.

Wincenty, syn Piotra 270

394

O.

Obrębski h. CHOLEWA.

Konstanty Albert, syn Bernarda 380

Obuchowicz h. OBUCHOWICZ.

Napoleon Andrzéj, syn Jana 370

Olkowicz. *

Piotr 22

Olszański h. JASTRZĘBIEC.

Wilhelm Leon Tytus, syn Tomasza 375

Olszewski h. ŚLEPOWRON.

Bartłomiéj Bernard, syn Ignacego 381

Omęta h. NIESOBIA.

Paweł Antoni, syn Tadeusza 371

Opitz h. BOBERFELD.

Teodor Antoni Ferdynand, syn Teodora Samuela 376

Jan Salomon, s. tegoż 377

Wilhelm August, s. tegoż 378

Ossowski h. HABDANK.

Telesfor, syn Pawła 372

Ostrowski h. RAWICZ.

Jan, syn Piotra373

Ostrowski h. STARŻA.

Kazimiérz Konrad, syn Felixa 379

Ożarowski h. RAWICZ.

Stanisław, syn Grzegorza 374

P.

Paderewski h. JELITA.

Zdzisław Franciszek, syn Antoniego 834

Alexander Onufry, s. Józefa 837

Jacek Onufry, s. tegoż 838

Papiewski h. GRYF.

Florentyna Emilia, zamężna Zabłocka, córka Izydora 858 Z.

Paszkowicz h. GROTY.

Edward Manswet Cypryan, syn Apolinarego Tytusa Michała 856

Pawełecki.

Julian Kazimiérz, syn Wincentego Filipa 845

Powłowski h. JASTRZĘBIEC.

Xawery Piotr Marya, syn Adama 858

Pawłowski h. KORWIN.

Michał Gabryel, syn Michała827

Felix Dydak, s. tegoż 828

Penza h. KORAB’.

Bartłomiéj, syn Józefa 825

Ignacy, s. tegoż 826

Perkowski h. PERETYATKOWICZ.

395

Michał Leon, syn Klemensa 867

Perzanowski h. LARYSSA.

Roch, syn Kazimiérza 829

Walenty, s. tegoż 846

Pęski h. RAMULT.

Józef, syn Cypryana 839

Paweł, s. tegoż 830

Franciszek, s. tegoż 831

Piętka h. POMIAN.

Hipolit Felix, syn Ludwika Andrzeja836

Piński h. LUBICZ.

Stanisław Marceli, syn Franciszka 835

Piotrowski h. JUNOSZA.

Jan Kleofas, syn Tomasza 847

Wojciech Wacław, s. tegoż 5 Ces.

Płoński h. PRUS 1.

Kacper, syn Mateusza 4 Ces.

Józef, s. Piotra859

Pniewski h. ROLA.

Stefan, syn Felixa 848

Pogorzelski h. KRZYWDA.

Wojciech, syn Pawła 849

Polkowski h. JASTRZĘBIEC.

Andrzéj, syn Wojciecha 832

Franciszek, s. Piotra 850

Paweł, s. tegoż 860

Pomianowski h. ŚLEPOWRON.

Jan Wojciech Adam Antoni, syn Józefa 861

Popielewski h. MANTEUFEL.

Franciszek, syn Andrzeja 851

Popławski z Popław Rudy h. JASTRZĘBIEC.

Piotr Szymon Józef, syn Franciszka 840

Poradowski h. SAS.

Ignacy Mateusz, syn Stanisława 862

Michał, s. tegoż 863

Alexander Gabryel Józef, s. teg. 864

Antoni, s. tegoż 865

Porowski h. PORONIA.

Władysław Wiktor, syn Józefa Franciszka 857

Porzycki. *

Stanisław 52

Potkański h. BROCHWICZ.

Witold Jan Teressyan, syn Antoniego 844

Potocki h. SZELIGA.

Józef Henryk, syn Maryana 833

Pruszkowski h. ODROWĄŻ.

Tomasz, syn Zygmunta 852

Pruszyński h. RAWICZ.

Rajmund Idzi, syn Leona 853

Przewłocki h. PRZESTRZAŁ.

396

Seweryn, syn Dominika 855

Przezdziecki.

Stanisław, syn Adama 843

Przybysławski h. JASIEŃCZYK.

Józef Henryk, syn Józefa 866

Przyłuski h. LUBICZ.

Stanisław, syn Antoniego 854

Przyłuski h. ŚLEPOWRON.

Kazimiérz, syn Bartłomieja 841

Pusch h. PUSCH.

Jan August Jakób, syn Karola Augusta Jana 842

R.

Raczyński h. ŚLEPOWRON.

Karol, syn Antoniego 823

Radwan.

Jan Kazimiérz Radomir, syn Antoniego 812

Radziątkowski h. HABDANK.

Mikołaj, syn Macieja 814

Radzikowski h. OGOŃCZYK.

Wiktor, syn Macieja 808

Roch, s. tegoż 809

Julian Józef, s. Ignacego 810

Radziszewski h. RADWAN.

Antoni, syn Marcina 838

Rakowski h. LUBICZ.

Lucyan, syn Leona 805

Rakowski h. TRZYWDAR.

Stanisław, syn Pawła 815

Ramotowski h. DROGOMIR.

Kazimiérz Roman, syn Felicyana 824

Rapcewicz h. RAWICZ.

Stanisław, syn Jerzego 6 Ces.

Rembiszewski h. JASTRZĘBIEC.

Franciszek, syn Walentego 816

Kazimiérz, s. Mikołaja 5 Ces.

Rogojski h. BROCHWICZ.

Karol Wincenty Ferdynand, syn Jana 825

Ignacy Karol Piotr, s. tegoż 826

Mateusz, s. tegoż 827

Rogowski h. JASTRZĘBIEC.

Jan, syn Dominika 839

Roguski h. OSTOJA.

Elżbieta z Roguskich, wdowa po Alexandrze 828

Maryanna Agata, c. Alexandra 828

Marcyanna Florencya, c. tegoż 828

Maryanna z Zaleskich, wdowa po Józefie 840

397

Anna Eleonora, córka Józefa 840

Jan Franciszek, s. tegoż 840

Barbara, c. tegoż 840

Roman h. ŚLEPOWRON.

Franciszek, syn Szymona 811

Romanowski h. BOŻA-WOLA.

Leon, syn Antoniego 806

Filip (Nereusz) Tadeusz z Romanowa, s. Józefa 829

Gustaw Henryk z Romanowa, s. Filipa (Nereusza) Tadeusza 837

Teodor z Romanowa, s. Józefa 841

Ropelewski h. SUCHEKOMNATY.

Konstanty Stefan Włodzimiérz, syn Franciszka 817

Rostkowski h. DĄBROWA.

Antoni Ignacy, syn Idziego 842

Roszkowski h. OGOŃCZYK.

Teodozyusz Wojciech, syn Macieja 818

Florenty Łukasz Piotr, s. Adama 830

Tomasz Gracyan, s. tegoż 831

Ignacy Piotr, s. Macieja 832

Fabian, s. Piotra 833

Floryan Jan, s. Jana 843

Mikołaj Piotr, s. tegoż 844

Felix Napoleon na Roszkach, s. Michała 845

Rowiński h. BOŻA-WOLA.

Julian Dezyderyusz, s. Ignacego 836

Rowiński h. BOCH.

Lucyan Andrzéj, syn Felixa 819

Maryan Felix, s. tegoż 846

Rożyński h. OGOŃCZYK.

Michał Stanisław Alexy, syn Alexego Bonawentury 820

Piotr Ignacy, s. tegoż 847

Józef Jan (Nepomucen), s. tegoż 848

Rudnicki h. NAŁĘCZ.

Hipolit, syn Marcina 834

Rutkowski h. BOŃCZA.

Antoni, syn Jakóba 821

Rydzewski h. SUCHEKOMNATY.

Józef, syn Romualda 813

Rymkiewicz h. LUBICZ.

Onufry Ignacy, syn Cypryana 849

Rzeczkowski h. BOŻA-WOLA.

Julian, syn Macieja 850

Rzeczkowski h. PRUS 3.

Józef, syn Marcina 822

Rzewuski h. KRZYWDA.

Józef (Kalasanty), syn Ignacego 835

398

S.

Sawicki h. LUBICZ.

Józef Michał, syn Michała 1604

Jan Antoni, s. Mikołaja 1634

Serkowski h. LUBICZ.

Ignacy Juliusz, syn Ignacego 1635

Siedlewski h. WĄŻ.

Władysław Paweł, syn Teofila 1636

Sienicki h. KRZYWDA.

Piotr, syn Stanisława (Kostka) 1602

Felix, s. tegoż 1614

Sierawski h. SŁOŃ.

Eugeniusz Karol, syn Jana (Kantego) 1630

Sierpiński h. ROGALA.

Józef Antoni, syn Mikołaja 1605

Siewruk h. GOZDAWA.

Bronisław Teofil Wojciech, syn Jakóba 1601

Sikorski h. CIETRZEW.

Jan, syn Wincentego 1639

Sikorski h. KOPASINA.

Władysław Józef, syn Alexandra 1618

Piotr, s. Stanisława 1633

Jan Felix, s. Antoniego Maurycego 1637

Joanna Magdalena, córka tegoż 1638

Sikorski h. KOPASZYNA.

Władysław Józef ** 82

Skibicki h. ROLA.

Franciszek, ** s. Tadeusza 1640 83

Skiwski h. LUBICZ.

Józef Sylwester, syn Jana 1606

Słodowski h. DOŁĘGA.

Ignacy, syn Antoniego 1590

Bernard, s. Franciszka 1641

Władysław, s. tegoż 1642

Skomorowski. *

Jordan Walenty 80

Władysław Jan (Chrzciciel), syn Jordana Walentego 85

Skowroński h. SKOWROŃSKI.

Antoni, syn Karola 1603

Skrutkowski h. JUŃCZYK.

Franciszek, syn Stanisława 1607

Stanisław Tymoteusz, s. Franciszka 1608

Śliwiński h. JUNOSZA.

Hyacynt, syn Bartłomieja 1591

Piotr Alexander, s. Piotra 1621

Jan (Ewangelista) Adam, s. teg. 1622

Śliwowski h. JASIEŃCZYK.

Piotr, syn Stanisława 1643

Słupecki.

399

Józef, syn Tomasza 1609

Smiarowski h. RAWICZ.

Kazimiérz, syn Józefa 1644

Joachim, s. tegoż 1645

Smoleński h. ZAGŁOBA.

Grzegorz, syn Antoniego 1623

Smolski h. JASTRZĘBIEC.

Wincenty (a Paulo), syn Tomasza 1592

Śnieciński h. ŚLEPOWRON.

Stanisław, syn Walentego 1624

Sobocka h. NAŁĘCZ.

Marya Augusta, córka Jana 1597

Sokołowski h. PRAWDZIC.

Józef, syn Jakóba 1646

Kazimiérz, s. tegoż 1647

Sonsfeld von WITTENHORST. *

Fryderyk Henryk Wilhelm 81

Stamirowski h. PÓŁKOZIC.

Konstanty August Alexander Felicyan, syn Łukasza 1600

Staniszewski h. POBÓG.

Waleryan Leon, syn Romana 1659

Starnawski h. DĘBNO.

Leon Cyryak, syn Leona 1610

Izasław Piotr Jan, s. tegoż 1611

Radzisław Maryan Jan, s. tegoż 1625

Stawowski h. JELITA.

Ferdynand, syn Józefa 1612

Stefanowicz h. POGOŃ.

Stanisław, syn Wincentego 1626

Straszak. *

Romuald Przemysław, syn Michała 84

Struss h. KORCZAK.

Antoni Łukasz, syn Konstantego 1648

Strzemieczny h. STRZEMIE.

Tomasz Stanisław, syn Mikołaja 1627

Strzeszewski h. POBÓG.

Onufry Antoni, syn Bartłomieja 1617

Stypułkowski h. LUBICZ.

Wincenty, syn Antoniego 1593

Franciszek, s. Kacpra 1628

Stypułkowski h. ROLA.

Ignacy Andrzéj, syn Szymona 1613

Marcin, s. Pawła 1649

Sulikowski h. SULIMA.

Wincenty Walenty, syn Józefa 1650

Suski h. NAŁĘCZ.

Wojciech, syn Rocha 1651

Stanisław, s. tegoż 1652

Jan Bartłomiéj, s. tegoż 1653

Suszycki.

400

Alfons, syn Wawrzyńca 1599

Świątecki h. NOWINA.

Felicyan (albo Felix) Jan, syn Józefa1629

Święcki h. ŚLEPOWRON.

Bonifacy, syn Alexandra 1654

Marceli, s. Stefana 1655

Szajewski.

Adam, syn Ignacego 1619

Szajewski h. MOGIŁA.

Antoni Bolesław Wojciech, syn Erazma 1594

Bronisław Stanisław Adolf, s. tegoż 1595

Szaniawski h. JUNOSZA.

Karol Ignacy, syn Franciszka1598

Antoni Stanisław, s. Tomasza 1630

Szczawiński h. PRAWDZIC.

Stanisław Marek Józef, syn Józefa 1632

Szczutowski h. DOŁĘGA.

Xawery Franciszek, syn Ignacego 1596

Szeliski h. SZELIGA.

Mieczysław Józef Leon, syn Leona Wincentego Jana (Nepomucena) 1615

Henryk Józef Piotr, s. tegoż 1616

Szpadkowski h. SZELIGA.

Witosław, syn Józefa 1656

Maurycy Mirosław, s. tegoż 1657

Szweykowski h. TRZASKA.

Michał Bronisław, syn Tomasza 1631

Szymborski h. ŚLEPOWRON.

Marcin, syn Jana 1658

Hipolit, s. Antoniego 12 Ces.

T.

Tański h. NAŁĘCZ.

Grzegorz Józef, syn Jana 428

Targoński h. KOŚCIESZA.

Antoni Ignacy Paulin, syn Paulina 421

Adolf Kazimiérz, s. tegoż 422

Waleryan, s. Sylwestra 434

Tarnowski h. JELITA.

Stanisław, syn Jana 435

Wojciech, s. tegoż 436

Tarnowski h. ROLA.

Szymon, syn Pawła 429

Jan, s. tegoż 430

Toczyski h. HABDANK.

Roman Józef, syn Tomasza 426

Trąmpczyński Otto h. TOPÓR.

Józef Alexander, syn Ignacego 427

401

Truskolaski h. ŚLEPOWRON.

Franciszek, syn Macieja 424

Truszkowski h. DROGOSŁAW.

Jan, syn Andrzeja 431

Truszkowski h. TRZASKA.

Tomasz, syn Pawła 437

Trzaska h. TRZASKA.

Józef (Kalixt), syn Tomasza 425

Trzeciecki h. GRYF.

Józef Wincenty, syn Pawła 432

Trzetrzewiński h. TĘPA PODKOWA.

Leon Wojciech, syn Antoniego 433

Trzeszczkowski h. ZAGŁOBA.

Ludwik Michał, syn Kazimiérza 423

Turzański h. GRZYMAŁA.

Aurelia Maryanna, córka Michała 438

Izmenia Agrypina, c. tegoż 439

Józefa Bronisława, c. tegoż 440

Tyszka h. TRZASKA.

Franciszek Hipolit, syn Antoniego 3 Ces.

U.

Ulejski h. OSTOJA.

Jakób, syn Jana 98

Jan, s. tegoż 99

W.

Waga h. WAGA.

Kazimiérz Radosław, syn Felixa Mateusza 814

Waliszewski Skarb h. LESZCZYC.

Mieczysław Marceli Daniel, syn Józefa 815

Ignacy Józef, s. tegoż 816

Józefa Maryanna Ignacya, córka tegoż 817

Waręski h. BECZKA.

Bronisław Józef Seweryn, syn Józefa Błażeja Walentego 788

Heliodor Emilian Ignacy, s. t. 789

Alexander Ludwik Ludomir, s. Józefa 790

Wasilewski h. ROGALA.

Gustaw Leopold Franciszek, syn Franciszka802

Wasilkowski albo Wasielkowski h. KORCZAK.

Konstanty Polikarp, syn Jana 803

Wądołowski h. LUBICZ.

Mateusz, syn Kazimiérza 791

Wilhelm, s. Konstantego 818

402

Wdziękoński h. KORAB’.

Jan Łukasz, syn Józefa 17 Ces.

Weychert h. DOTRZYMA.

Adam Michał Xawery, syn Jana 813

Wielecki h. JUNOSZA.

Błażéj, syn Franciszka 821

Wielowiejski h. PÓŁKOZIC.

Kazimiérz Jan (Nepomucen), syn Henryka 801

Wierzbicki. *

Benedykt 39

Wierzchleyski z Gaszyna h. BERNSZTEN 2.

Roman Kajetan Walenty, syn Aloizego 820

Winnicki h. SAS.

Stanisław Cypryan Rajmund, s. Ludwika 792

Konstanty Marcin Andrzéj, s. t. 793

Władysław Zygmunt Józef, s. t. 794

Wiśniewski h. PRUS 1.

Tomasz Mikołaj, syn Józefa 822

Konstanty Karol Salezyusz, s. t. 823

Felix Abdon Ignacy, s. tegoż 824

Paweł Melchior, s. tegoż 825

Witkowski h. NOWINA.

Paweł, syn Kajetana 795

Kacper, s. tegoż 18 Ces.

Wituski h. GOZDAWA.

Ludwik Stefan Bernard, syn Kazimiérza 826

Włostowski h. CIOŁEK.

Leon, syn Marka 827

Piotr, s. tegoż 828

Wnorowski h. KOŚCIESZA.

Piotr, syn Wojciecha 796

Józef Karol, s. Jana 804

Wodziński h. JASTRZĘBIEC.

Roman Antoni, syn Józefa Faustyna 829

Wolski h. GRYF.

Mieczysław Albin, syn Ignacego 797

Ignacy Leopold, s. tegoż 798

Wolski h. LUBICZ.

Antoni Golfryd Joachim, syn Antoniego 810

Andrzéj Piotr, s. tegoż 799

Wolski h. ŁABĘDŹ.

Adam Tomasz, syn Antoniego 805

Antoni Felix, s. tegoż 806

Józef Konstantyn, s. tegoż 807

Franciszek (Xawery), s. tegoż 808

Nepomucen, s. tegoż 809

Wołowski z Wołowy h. PRUS 2.

Jan Józef, syn Walentego Piotra Mikołaja 834

Woyczyński h. HABDANK.

Felix Tomasz Walenty, syn Tomasza 787

403

Wróblewski h. KRZYWDA.

Józef Julian, syn Juliana 811

Wroński h. KOŚCIESZA.

Karol Józef Antoni, syn Wincentego 812

Wścieklica h. STRZEMIE.

Alexander Wojciech, syn Stanisława830

Wychowski h. HABDANK.

Dominik, syn Stanisława 15 Ces.

Karol, s. tegoż16 Ces.

Wysocki h. ODROWĄŻ.

Jana Karol, syn Jana 831

Wyszomierski h. PRAWDZIC.

Jan, syn Macieja 800

Wyszyński h. TRZYWDAR.

Chryzolog Mikołaj, syn Antoniego 832

Wożnicki Szreyber h. CIOŁEK.

Antoni, syn Michała 833

Z.

Zabierzowski h. OSTOJA.

Ignacy Wiktor, syn Tomasza 859

Zaborowski h. GRZYMAŁA.

Bartłomiéj, syn Stanisława 852

Zakrzewski h. JASTRZĘBIEC.

Seweryn Teodor, syn Józefa 861

Alexander Maciéj, s. tegoż 862

Romuald, s. tegoż 863

Stanisław Grzegorz, s. Antoniego 885

Zaleski h. DOŁĘGA.

Piotr, syn Tomasza 888

Zaleski h. JELITA.

Konrad Mikołaj, syn Marcina 864

Jan Szymon, s. Szymona 875

Zaleski h. LUBICZ.

Stanisław, syn Stanisława 886

Jan, s. tegoż 887

Załuska h. KOŚCIESZA.

Franciszek (Borgiasz), syn Antoniego Kalixta 889

Tomasz, s. tegoż 890

Zambrzycki h. KOŚCIESZA.

Klemens Saturnin, syn Wincentego Daniela 873

Zaorski h. LUBICZ.

Antoni Alexy, syn Andrzeja 876

Franciszek Remigiusz Ludwik, s. Wincentego 891

Zarzycki. *

Maxymilian Michał, syn Franciszka 34

Zawadzki h. JUNOSZA.

404

Jan (Nepomucen) Piotr, syn Piotra 877

Karol Franciszek (Xawery), s. tegoż 878

Józef Krzysztof Leon Antoni, s. tegoż 879

Zawadzki h. ROGALA.

Onufry, syn Jana 865

Kazimiérz Erdman, s. Stanisława Marcina 866

Alexander, s. tegoż 867

Tadeusz, s. tegoż 868

Zdanowicz h. ZDANOWICZ.

Stanisław, syn Antoniego Franciszka 882

Antoni Jerzy, s. tegoż 883

Zgleczewski h. ROLA.

Ignacy Antoni, syn Felixa 850

Zglenicki h. PRUS 2.

Wojciech, syn Macieja 870

Zieliński h. GRZYMAŁA.

Leopold, syn Bartłomieja 854

Zimnoch h. BOŃCZA.

Alexander Hipolit, syn Hipolita 851

Zygler h. ZAGŁOBA.

Karol Edward, syn Jakóba Wilhelma855

Ż.

Żabicki z Żabic h. NAŁĘCZ.

Ignacy Andrzéj, syn Pawła 849

Żaboklicki h. KOLUMNA.

Stanisław Izydor, syn Michała 853

Żabowski.

Jakób, syn Antoniego 860

Józef Szczepan, s. tegoż 874

Żbikowski.

Hipolit Wincenty, syn tegoż 869

Żdżarski h. GOZDAWA.

Stanisław Kajetan Gerwazy, syn Augustyna 872

Żebrowski h. JASIEŃCZYK.

Paweł, syn Piotra 856

Piotr Paweł Stanisław, s. Mateusza 657

Leon, s. Jana 880

Damazy Jan Tomasz, s. Felixa 882

Żmijewski.

Ignacy, syn Józefa 871

Żurkowski h. OSTROGA.

Leon Wojciech, syn Macieja 881

405

DODATEK II

DO SPISU SZLACHTY

KRÓLESTWA POLSKIEGO.

WARSZAWA

W DRUKARNI S. ORGELBRANDA.

1854.

406

W roku 1851 wydanym był Spis Szlachty Królestwa Polskiego, z krótką informacyą o dowodach

szlachectwa i Dodatkiem Iszym wykazującym osoby, którym po koniec 1850 roku

szlachectwo dziedziczne przyznaném zostało.

Obecnie w dalszym ciągu ogłasza się Dodatek II, obejmujący osoby, które mają sobie

przyznanem szlachectwo dziedziczne, w ciągu czasu od początku roku 1851, aż po koniec

1853 roku.

A.

Adamski h. JASTRZĘBIEC.

Julian Michał, syn Macieja 60

Klemens Sylwester, syn tegoż 64

Alexandrowicz. *

Jan 7

Amszyński h. RAWICZ.

Jan (Ewangelista) Mikołaj Stefan, syn Jana 65

Andruszkiewicz. *

Felicyan Antoni, syn Józefa 8

Apoznański h. POŹNIAK.

Alexander Jan, syn Józefa 54

Konstanty Hugo, syn tegoż 55

Zenon Adolf, syn tegoż 56

Arczyński h. SULIMA.

Felix Erazm, syn Leona 58

Augustowski h. PRUS 3.

Jan Anatol Heliodor, s. Jana Onufrego Tadeusza 61

Wiktor Alojzy, syn tegoż 62

Adam Stefan, syn tegoż 63

Azulewicz h. AZULEWICZ.

Dawid, syn Mustafy 57

B.

Babiński h. BOJCZA.

Jakób, syn Macieja 1002

Wincenty, syn tegoż 1003

Babski h. RADWAN.

407

Ludwika Marya Marcelina, zamężna Norblin, c. Ludwika 284

Baczewski h. LUBICZ.

Maciej, syn Rocha 993

Wojciech, syn tegoż 994

Stanisław, syn Wojciecha 1063

Wawrzyniec, syn Benedykta 1064

Stanisław, syn Dominika 1084

Ignacy Piotr, syn tegoż 1085

Bagiński h. ŚLEPOWRON.

Józef, syn Szymona 1004

Jan, syn Szymona 1042

Stanisław, syn tegoż 1043

Wojciech, syn Józefa 1099

Bakałowicz.

Władysław Juliusz, s. Stefana 1086

Baraniecki h. SAS.

Józef, '73yn Wojciecha 1005

Baranowski Murza h. TUHAN.

Józef, syn Mustafy czyli Stefana 1021

Barański h. POBÓG.

Adam Eugeniusz, syn Szymona 1050

Barcikowski h. JASIEŃCZYK.

Jan Henryk, syn Ignacego 1022

Wiktor, syn tegoż 1023

Batogowski h. RADWAN.

Alexander, syn Kazimierza 1044

Bełdowski na Bełdowie h. JASTRZĘBIEC.

Antoni Hipolit Kassyan, syn Antoniego 1083

Berens h. BERENS.

Henryk Felicyan, syn Józefa 1038

Mikołaj, syn tegoż 1100

Białecki h. JELITA.

Józef, syn Felixa 1052

Hipolit Marcin, syn tegoż 1053

Białosuknia h. PIELESZ.

Tomasz Jakób, syn Wojciecha 992

Biedrzycki h. RAWICZ.

Ezechiel Jacek Wincenty, syn Andrzeja 995

Damazy, syn Adama 1028

Bieganowski h. GRZYMAŁA.

Antoni Edward, syn Konstantego 1069

Bielawski albo Bilewski h. ZAREMBA.

Józef, syn Tomasza 984

Kazimierz, syn tegoż 1006

Wojciech Kazimierz, syn tegoż 1072

Bielski h. JELITA.

Eugeniusz Artur, syn Dyonizego ** 71

Bieniecki h. KORAB’.

Franciszek Adam, s. Konstantego 1000

Bieńkowski h. KORWIN.

408

Pelagia z Stempczyńskich (1go ślubu Szczuka), wdowa po Sylwestrze 1016

Michalina Marya Gertruda Leopolda, córka Sylwestra 1016

Xawera Adelaida, c. tegoż 1016

Bolesław Apolinary, syn tegoż 1068

Antoni Andrzéj, syn tegoż 1016

Konstanty Julian Seweryn, s. t. 1016

Henryk Maurycy Gabryel, s. t. 1016

Bieńkowski h. ŁADA.

Leon, syn Pawła 1045

Stanisław, syn Jana 1029

Ferdynand, syn Jana 1087

Biernacki h. KRZYWDZIC. **

Łukasz, syn Alexandra 67. 1056

Alexander, syn tegoż 68. 1057

Biernacki h. PORAJ.

Karol Wincenty, syn Juliana Walentego ** 65

Józef Eustachy, s. Maxymiliana 1034

Maxymilian, syn Bartłomieja1088

Biernawski h. KORCZAK.

Teofil Kazimierz, syn Ignacego 1097

Henryk Jan, syn tegoż 1098

Biesiadowski h. JELITA.

Aleksander Józef Apolinary, syn Alexandra 1070

Edward August Józef, s. tegoż 1071

Bietkowski h. PÓŁKOZIC.

Felix Jan, syn Ignacego 1049

Biskupski h. SRZENIAWA.

Felix Euzebiusz Ignacy, s. Józefa 1089

Błaszkiewicz h. BŁASZKIEWICZ.

Władysław, syn Kazimierza 1090

Stanisław Franciszek, s. tegoż 1091

Teofil Kazimierz, syn tegoż 1092

Ludwik, syn tegoż 1093

Błeszyński h. SUCHEKOMNATY.

Józef, syn Grzegorza 985

Bobiński h. LELIWA.

Franciszek, syn Stanisława 1073

Bogdański h. PRUS 3.

Cyryl Józef Kazimierz, syn Mikołaja 1007

Bogucki h. KRZYWDA.

Karol Jan, syn Jakóba1024

Roman Teofil, syn tegoż 1025

Dyonizy Ezechiel, s. Walentego 1008

Romuald Błażéj Andrzéj, s. Jana 1074

Bogusławski h. ŚWINKA.

Władysław Wojciech, syn Stanisława 1094

Bohuszewicz h. GOZDAWA.

Kajetan, syn Wincentego Erazma 1051

Bojarski h. SAS.

Ferdynand Zygmunt, syn Stanisława1075

409

Bojasiński. *

Cezar Augustyn, syn Xawerego 66

Bokiewicz h. TOPÓR.

Józef, syn Pawła 1030

Bonnet. *

Dymitr73

Bonisławski h. OGOŃCZYK.

Mikołaj, syn Stanisława 986

Borakowski h. PĘKOSŁAW.

Mikołaj Ludwik Piotr, syn Antoniego Wita Modesta 1082

Borawski h. JUNOSZA.

Bartłomiéj, syn Bartłomieja 1076

Borchart h. JASTRZĘBIEC.

Apolinary Ludwik, syn Ludwika Jana 996

Borecki h. HOŁOBOK.

Felix August, syn Karola 1017

Borkowski Dunin h. ŁABĘDŹ.

Alfons Antoni Paweł, syn Mikołaja 1009

Stanisław Zenon, syn tegoż 1010

Jan (Kanty) Karól, syn tegoż 1031

Franciszek Jan, syn Józefa 1018

Edward Bruno, syn Franciszka 1095

Borowiecki h. OGOŃCZYK.

Jan, syn Wojciecha 987

Stanisław Józef, syn Marcina988

Borowski h. JASTRZĘBIEC.

Anna Maryanna z Szwarców, żona Adama 990

Wanda Walerya, córka Adama 990

Anna Aniela, córka tegoż 990

Adam Bronisław, syn tegoż 990

Seweryn Antoni, syn tegoż 990

Julian Henryk, syn Wacława 1040

Ignacy Józef, syn tegoż 1041

Saturnin Konstanty Walenty, syn Jana 1046

Borowski h. JUNOSZA.

Roman Michał, syn Wawrzyńca 1077

Borzęcki h. PÓŁKOZIC.

Franciszek (Borgiasz), s. Pawła 989

Józef (Kalasanty), syn Franciszka 998

Julian, syn Wincentego 1080

Narcyz Paweł, syn tegoż 1081

Borzymiński h. HABDANK.

Franciszek Ignacy, syn Antoniego 1032

Bratkowski h. ŚWINKA.

Tadeusz Tytus Mikołaj, s. Teodora 1039

Kazimierz, syn tegoż 1055

Bratyński. *

Michał 63

Brodowski h. ŁADA.

Julian Teofil, syn Mateusza 1054

410

Brodowski h. ŁADA 2. *

Konstanty Adryan, syn Karola 69

Antoni Roman, syn tegoż 70

Brodzki h. ŁODZIA.

Konstanty Adam Antoni, syn Antoniego 1058

Broniewicz h. RADWAN.

Romuald, syn Jakóba 1096

Broniewski h. LEWALT.

Jan Bonifacy, syn Michała 1011

Broniewski z Biezdziedza h. TARNAWA.

Nikodem Bronisław Kamil, syn Ignacego 1036

Józef Witold Celestyn, s. tegoż 1037

Bronikowski h. BRONIKOWSKI albo OSĘK.

Witold Szymon, s. Józefa Marcina 999

Józef Tomasz, syn Kazimierza 1012

Stanisław Konstanty, s. tegoż 1013

z Bronikowa, Emilian Szymon Wincenty, s. Antoniego Onufrego 1033

Brudnicki h. JASTRZĘBIEC.

Stanisław Stefan, syn Józefa 1059

Brudziński h. PRAWDZIC.

Władysław Adam Floryan, syn Jacentego 1019

Bruliński h. KOLUMNA.

Wiktor, syn Jana 1014

Franciszek, syn tegoż 1026

Le Brun h. ZGODA. *

Tomasz Roman Władysław, syn Tomasza 64

Brunelli. *

Karól Józef Kazimierz, syn Alfonsa Karola 72

Brzoska h. NOWINA.

Tomasz, syn Wojciecha 991

Alexander, syn Franciszka 1047

Kazimierz, syn Józefa 1060

Brzostowski h. BOŃCZA.

Franciszek, syn Joachima 1061

Brzozowski h. BELINA.

Onufry Antoni, syn Piotra 1035

Adam, syn Ludwika 1062

Brzozowski h. KORAB’.

Józef Maxymilian, s. Stanisława 1015

Buczyński z Buczyna h. STRZEMIĘ.

Konstanty August, syn Mateusza 1001

Buczyński.

Jan Bonifacy, syn Józefa 1020

Budziszewski h. HABDANK.

Karól Antoni, syn Wojciecha1078

Franciszek Leon, syn tegoż 1079

Budzyński h. DĄBROWA.

Joachim Benedykt, syn Tomasza 997

Alexander Gaweł, syn Józefa1065

August, syn tegoż 1066

411

Konstanty Aleksy, syn tegoż 1067

Bujakiewicz h. ISIORA.

Józef, syn Michała 1048

Bystrzonowski z Bystrzonowic h. STARYKOŃ.

Alexander Walenty, syn Ferdynanda1027

C.

Celiński h. HABDANK.

Antoni, syn Franciszka 714

Centkowski h. POBÓG.

Edward, syn Teofila 739

Chądzyński h. CIOŁEK.

Maxymilain Józef, syn Karola 752

Chełmicki h. NAŁĘCZ.

Józef Tomasz, syn Romana 755

Chludziński h. CHOLEWA.

Stanisław Leopold, s. Tadeusza 711

Chmielewski h. GOZDAWA.

Franciszek, syn Hilarego 690

Walenty, syn tegoż 691

Chojecki h. LUBICZ.

Adam, syn Franciszka 703

Tomasz, syn Bartłomieja 761

Grzegorz, syn tegoż 762

Julian, syn tegoż 763

Chojnacki h. TRZASKA.

Tomasz, syn Jana 694

Zygmunt Stanisław, syn Stefana Adama 713

Adam Franciszek, syn tegoż 754

Chojnowski h. LUBICZ.

Antoni Jan, syn Adama 715

Daniel, syn Józefa 745

Józef Leon, syn Stanisława 756

Józef Wincenty, syn Wojciecha 771

Franciszek Wincenty, s. tegoż 772

Cholewicki h. CHOLEWA.

Franciszek Placyd, syn Jana 704

Stanisław Floryan, syn tegoż 705

Chotkowski h. OSTOJA.

Nazaryusz Emilian, s. Wojciecha 757

Chromiński na Chromnie h. LUBICZ.

Stanisław, syn Jana 692

Antoni, syn Franciszka 706

Andrzéj, syn tegoż 707

Chrostowski h. OSTOJA.

Augustyn, syn Pawła 722

Antoni, syn Stanisława 723

412

Antoni Anastazy, s. Józefa ** 22. 750

Michał Wiktor, s. tegoż 23. 751

Chrzanowski h. KORAB’.

Stanisław Jan Fortunat, s. Wincentego 695

Antoni Michał, syn Franciszka Jana 702

Stefan Bartłomiéj Ludwik, syn Antoniego Piotra 737

Leonard Oskar Edmund, s. tegoż 773

Chrzanowski h. PORAJ.

Antoni, syn Jana (Kantego) 764

Chudzyński h. CHOLEWA.

Franciszek, syn Jana 720

Chwalibóg h. STRZEMIĘ.

Henryk Stefan, syn Karola 719

Ciągliński h. PRUS 1.

Franciszek Piotr Tadeusz, syn Józefa 693

Józef Marcin, syn tegoż 765

Ciborowski h. KOŚCIESZA.

Fortunat Ludwik, syn Ludwika Konstantego 8 Cesar.

Cichocki h. NAŁĘCZ.

Konstanty Alexander, syn Antoniego 758

Cichowicz h. LELIWA.

Antoni Włodzimierz, s. Antoniego 729

Józef Tadeusz Stanisław, s. teg. 730

Alexander Klemens, syn tegoż 731

Stanisław Konstanty Marcin, s. t. 732

Cieszyński h. JASTRZĘBIEC.

Tadeusz Franciszek Kazimierz, syn Emiliana 759

Teodor Maurycy Felix, s. tegoż 760

Cwalina h. GODZIEMBA.

Antoni, syn Grzegorza 747

Józef Wojciech, syn Michała 748

Stanisław, syn Macieja 749

Cygański h. PRUS 1.

Stanisław Marcin, syn Juliana 724

Władysław Artur, syn tegoż 725

Józef Alexy Karól, syn tegoż 726

Marceli Ignacy, syn tegoż 727

Cywiński h. PUCHAŁA.

Felix czyli Felicyan Tymoteusz, syn Jakóba Filipa 743

Czachorowski h. HABDANK.

Jan, syn Wojciecha 696

Adam, syn tegoż 728

Czajewski h. ŚWINKA.

Julian Dominik, syn Grzegorza 738

Czajkowski h. JASTRZĘBIEC.

Julian Fidelis, syn Marcina 712

Andrzéj, syn Kazimierza 733

Wiktoryn Inocenty, s. Tomasza 766

Adam Jan, syn tegoż 767

Czaplicki h. LUBICZ.

413

Karól Polikarp, syn Józefa 753

Julian Maciéj, syn Faustyna 768

Czapliński h. DROGOSŁAW.

Wacław Gerard, s. Stanisława 740

Apolinary Czesław, s. tegoż 741

Czarnecki.

Stefan, s. Józefa Benedykta 701

Czarnecki h. ŁODZIA.

Kazimierz, syn Teodora 736

Czarniecki z Czarncy h. ŁODZIA.

August, syn Pawła 699

Stefan Serafin Leopold, s. tegoż 769

Czarnowski.

Maciéj, syn Tomasza 742

Czartoryski h. LUBICZ.

Piotr Bronisław, syn Piotra 697

Mieczysław Roman, syn tegoż 698

Seweryn Jan, syn Antoniego 708

Adam, syn Wojciecha 770

Czerejski h. ZAREMBA.

Bernard Ludwik Hiacynt, syn Ignacego 709

Czerkiewicz h. PIĘCIOPIÓR.

Arkadjusz Paweł, s. Wincentego 744

Czermiński h. CHOLEWA.

Jan, syn Norberta 735

Czerniejewski h. KORCZAK.

Władysław Antoni Tomasz, syn Tomasza 734

Czerski h. RAWICZ.

Karól Paweł, syn Franciszka 710

Władysław Jan, syn Pawła 716

Antoni Jan, syn Michała 717

Józef Julian, syn Antoniego 718

Józef (Kalasanty), s. Antoniego 721

Czymbajewicz h. WARNIA.

Jakób, syn Bilała 700

Abraham, syn Jakóba 746

D.

Damięcki h. DĄBROWA.

Stanisław Antoni Leonard, syn Adama 704

Andrzéj Piotr, syn Szymona 705

Dąbrowski h. DĄBROWA.

Saturnin, syn Macieja747

Ludwik, syn Macieja 671

Ludwik Jakób, syn Ignacego 672

Walenty, syn Pawła 673

Władysław Tadeusz Alexander, syn Ignacego 701

414

Jan, syn Piotra707

Franciszek (Xawery), s. Marcina 728

Dąbrowski h. JUNOSZA.

Aloizy Ignacy Felix, syn Kazimierza Ernesta 746

Dąbrowski h. OGOŃCZYK.

Paweł Józef, syn Bernarda 729

Dąbrowski h. RAWICZ.

Franciszek, syn Antoniego 706

Alexander, syn Ignacego 730

Jan Adolf, syn Ignacego 749

Dąbrowski. *

Stefan, syn Samuela 42

Dąbski z Lubrańca h. GODZIEMBA.

Romuald Błażéj, s. Maxymiliana 718

Dembicka.

Ignacya Franciszka, c. Ignacego 668

Dembiński h. RAWICZ.

Ferdynand Jan, syn Ignacego 731

Demby h. ŚLEPOWRON.

Leopold Antoni Jan, syn Jana (Nepomucena) Felixa 724

Dębicki h. GRYF.

Julian, syn Franciszka 688

Dębiński h. NIECZUJA.

Piotr, syn Mikołaja 700

Dębiński h. RAWICZ.

Władysław, syn Wojciecha 732

Dęby h. ŚLEPOWRON.

Gracyan Tomasz, syn Ludwika 708

Dietrich.

Alexander Stefan, syn Jana 674

Józef Konstanty Aloizy, s. tegoż 675

Długokęcki.

Paweł, syn Jakóba 689

Dłużniewski h. DOŁĘGA.

Franciszek Szymon, s. Wojciecha 666

Dmochowski h. POBÓG.

Bartłomiéj, syn Andrzeja 699

Dmowski h. POBÓG.

Ludwik, syn Macieja 733

Franciszek, syn tegoż 734

Dobek h. GRYF.

Julian, syn Wincentego 692

Roman Józef, syn tegoż 735

Jan Onufry, syn tegoż736

Antoni, syn tegoż 737

Dyonizy Józef, syn tegoż 738

Dobrowolski. *

Stanisław, syn Jana 39

Dobrowolski h. DRZEWICA.

Antoni Eugeniusz Karól, syn Antoniego Wincentego 723

415

Dobrowolski h. POCISK.

Kajetan Stefan, s. Konstantego 745

Dobrzelewski h. PORAJ.

Felix Prym, syn Jana Felixa 685

Nereusz Antoni, syn tegoż 750

Dobrzycki h. LESZCZYC.

Gabryel, syn Jana 667

Dołęgowski h. DOŁĘGA.

Bernard Adolf, syn Franciszka 719

Domaniewski h. LUBICZ.

Tadeusz Władysław, s. Ignacego 686

Alexander Stanisław, s. tegoż 687

Domański h. LARYSSA.

Józef Bogumił Ludwik, s. Karola 693

Edmund Leopold Stanisław, syn Mateusza 702

Julian Władysław Michał, syn Juliana 721

Domaradzki h. JASTRZĘBIEC.

Edward Franciszek, s. Felixa 694

Alexander Paweł, syn tegoż 739

Jan (Nepomucen) Franciszek, s. Wincentego 695

Władysław Piotr Paweł, s. Jana (Nepomucena) Piotra 748

Domaszewski h. JASTRZĘBIEC.

Paweł, syn Juliana 670

Dombrowicz h. DĄBROWA.

Waleryan Wacław Antoni, syn Karola 744

Donej.

Władysław, syn Benedykta 70

Helena, córka tegoż 710

Alexander Adolf, syn tegoż 711

Kazimierz Benedykt, syn tegoż 712

Doruchowski Wierzbięta h. NIESOBIA.

Alexander, syn Szymona 703

Drągowski h. JASTRZĘBIEC.

Jan, syn Bartłomieja 676

Jakób, syn Pawła 690

Kajetan, syn tegoż 691

Drozdowicz h. JASTRZĘBIEC.

Franciszek Michał, syn Ignacego 677

Drozdowski h. JASTRZĘBIEC.

Floryan Antoni, syn Józefa 713

Drozdowski na Drozdowie h. PIŁAWA.

Tomasz Piotr, syn Rafała 697

Bronisław Roch, syn tegoż 698

Drzewiecki Borsza h. NAŁĘCZ.

Bronisław Ludwik Antoni, syn Marcelego 726

Felix Piotr, syn tegoż 740

Dulęba h. ALABANDA.

Jadwiga Joachima, zamężna Krzyżanowska, córka Cypryana 1856 K.

Dunin Goździkowski h. ŁABĘDŹ.

Jan (Nepomucen), syn Franciszka 720

416

Dutkiewicz. *

Walenty 40

Jan (Kanty) Dyonizy, syn Walentego 41

Dwernicki. *

Jan 43

Dworakowski h. KORWIN.

Jan Franciszek, syn Franciszka 681

Jan Tomasz, syn Józefa 682

Jakób, syn tegoż 683

Ignacy, syn tegoż 684

Dyament h. DRYA.

Hipolit, syn Jana (Nepomucena) 669

Dybek.

Włodzimierz Alexander, s. Franciszka (Xawerego) 725

Dygulski h. BOŃCZA.

Antoni Stanisław, s. Stanisława 714

Władysław Henryk Leon, s. teg. 715

Juliusz Leon Stanisław, s. tegoż 716

Stanisław Teodor Marcin, s. teg. 717

Dzierzbicki h. TOPÓR.

Józef Xawery, syn Tadeusza Eustachego 680

Artur Józef, s. Eustachego Władysława 727

Dzierzkowski h. JASTRZĘBIEC.

Teodor Bronisław Emilian Józef, syn Józefa 741

Dzieszuk h. KOŚCIESZA.

Hieronim Franciszek, syn Hieronima 696

Dziewulski h. RAWICZ.

Jan, syn Józefa 678

Franciszek, syn Wincentego 742

Dzięciołowski z Dzięciołowa h. OGOŃCZYK.

Aloizy Paweł, syn Stanisława 679

Walenty, syn Pawła 743

E.

Ejchler h. DĘBNIK. *

Helena Elżbieta, córka Karola 11

Marya Włodzimiera, córka teg. 12

Emich h. KRZYŻAK. *

Michał Saturnin, syn Ludwika 13

Enoch. *

Juliusz Kazimierz Mamert, syn Jakóba 14

Erlicki h. JASTRZĘBIEC.

Felix, syn Józefa 26

417

F.

Falęcki h. LESZCZYC.

Apolinary Ignacy, syn Ignacego 90

Jan Antoni, syn tegoż 96

Wincenty Franciszek, syn tegoż 97

Faszcza h. PRUS 2.

Jan Marcin, syn Józefa 89

Foltański h. PELIKAN.

Jan Hipolit, syn Józefa 92

Frąckiewicz h. BRODZIC.

Julian Tomasz, syn Mikołaja 93

Władysław Józefat, syn tegoż 94

Fredro h. BOŃCZA.

Konstanty, s. Felicyana Ambrożego 95

Froelich h. FRÖLICH.

Jan Karól, syn Karola 91

G.

Gadomski h. ROLA.

Adam Piotr, syn Stanisława 1059

Jan Ludwik, syn Jakóba 1060

Gajewski h. OSTOJA.

Edmund Józef, syn Fortunata1013

Gardocki h. JACYNA.

Klemens Paweł, syn Józefa 968

Teofil Felix, syn Mateusza 1037

Marceli, syn tegoż 1038

Garlicki h. STRZEMIĘ.

Ludwik, syn Romana Eliasza1055

Garlikowski h. POBÓG.

Kazimierz Maciéj, syn Ludwika 998

Gaszyński h. JASTRZĘBIEC.

Hipolit Julian Antoni, s. Alexego Józefa 1058

Gawiński.

Henryk Erazm, syn Ignacego 1061

Walery, syn tegoż 1062

Romuald, syn tegoż 1063

Gąsiewski h. ŚLEPOWRON.

Konstantyn Józef Franciszek, syn Tomasza 1020

Gąsiorowski h. ŚLEPOWRON.

Szczepan, syn Marcelego 984

Maurycy Edward, syn Tomasza 1029

Floryan Stanisław, syn Michała 1064

Andrzéj, syn Marcelego 1065

Gąssowski h. GARCZYŃSKI.

Józef, syn Tomasza 985

418

Antoni Leonard, syn Antoniego 986

Leon, syn Jana Szymona 987

Paweł, syn Jana 999

Paweł, syn Szymona 1024

Paweł Benedykt Szymon, syn Stanisława 1069

Gąssowski h. GRZYMAŁA.

Jakób, syn Pawła 988

Adam Tomasz, syn tegoż 1066

Józef, syn tegoż 1067

Leon, syn tegoż 1068

Józef, syn Adama 989

Antoni Gabryel, syn tegoż 1030

Gedymin h. POGONIA.

Oskar Rajmund, syn Józefa Eustachego 1074

Gębski h. GRYF.

Piotr Paweł, syn Kacpra 990

Gierałtowski h. TĘPA-PODKOWA.

Paweł, syn Jana 1039

Giergielewicz albo Kiergielewicz h. TOPÓR.

Franciszek (Salezy), s. Jana 1820 K.

Gierowski h. PNIEJNIA.

Józef (Kalasanty) Apoloniusz Wincenty, syn Sylwestra 1051

Franciszek (Xawery) Eligiusz, syn tegoż 1052

Giewartowski h. LUBICZ.

Alexander, syn Piotra 1040

Glinka h. TRZASKA.

Stanisław Rudolf, syn Ignacego 1053

Gluziński h. KORCZAK.

Józef Benedykt, syn Andrzeja 1000

Piotr Paweł, s. Józefa Benedykta 1086

Leopolda Monika Józefa, c. teg. 1087

Głębocki h. DOLIWA.

Konstanty Ryszard, s. Auxentego 1044

Głodowski h. PRZEGONIA.

Antoni Marceli, syn Franciszka 991

Głodziński h. JASTRZĘBIEC.

Józef Maryan Adam, syn Adama Andrzeja 1018

Głuchowski h. PRUS 2.

Anastazy Sobald, syn Józefa 1075

Gniazdowski h. KORAB’.

Leokadya Franciszka, c. Teofila 1077

Władysław Alfred, syn tegoż 1078

Czesław Ludwik, syn tegoż 1079

Godlewski h. GOZDAWA.

Edward Dominik Leonard, syn Felicyana 982

Wiktor Ignacy, syn Alexandra 992

Bartłomiéj, syn Józefa 1001

Leon, syn Felixa 1016

Xiądz Jakób, syn Antoniego 6 Cesar.

Franciszek, syn Hiacynta 1045

419

Franciszek Karól, syn Jana 1054

Teofil, syn Juliana 1085

Gogolewski h. ROLA.

Konstanty Izydor, s. Konstantego 1031

Gołębiewski h. GOZDAWA.

Józef, syn Paulina 1007

Górski h. DĄBROWA.

Stanisław, syn Tomasza 1070

Górski h. POBÓG.

Władysław Łukasz, syn Alexego Jakóba 1012

Górski h. ŚLEPOWRON.

Józef leon Antoni, syn Karola 1041

Gorzeński h. NAŁĘCZ.

Józef Franciszek (Xawery), syn Jana Alexego 1034

Gosiewski h. KORWIN.

Karól Marcin, syn Wawrzyńca 1014

Gostkowski z Witoszowa h. GOZDAWA.

Józef Wiktoryn, syn Floryana 1036

Gostomski h. NAŁĘCZ.

Jan Otto, syn Hieronima 1050

Grabiński h. POMIAN.

Wojciech Stanisław, syn Stanisława 1042

Grabowski h. JASTRZĘBIEC.

Wiktor Kajetan, syn Onufrego.

Jan (Nepomucen) Zygmunt Stanisław, syn tegoż 1056

Alexander, syn Leopolda 1080

Aniela, córka tegoż 1081

Grabowski h. KEMLADA.

Bronisław Paweł, s. Edwarda993

Grabowski h. POBÓG.

Karól Józef, syn Wojciecha 1021

Roman Józef, syn tegoż 1022

Henryk Ludwik Erazm, s. tegoż 1023

Franciszek Dyonizy, s. Walent. 970

Władysław Piotr Franciszek, s. Alexandra 1002

Mieczysław Zygmunt Ignacy, syn tegoż 1003

Wiktor, syn Józefa 1076

Paweł Antoni, syn Antoniego 1082

Stanisław, syn Walentego 1088

Roman Konstanty, s. Franciszka 1089

Grabski h. POMIAN.

Józef, syn Piotra 1083

Grąbczewski h. NAŁĘCZ.

Szymon, syn Franciszka 965

Grądzki h. ŁADA.

Jan, syn Wojciecha 1073

Groblewski h. PRUS 3.

Józef Wincenty Adam, syn Antoniego 994

Grochowalski h. PRUS 1.

Ignacy Marjan, syn Tomasza 1032

420

Grochowski h. BOŃCZA.

Paweł Konstanty, syn Piotra 972

Grochowski h. JUNOSZA.

Józef, syn Franciszka 1008

Jan, syn tegoż 1009

Wojciech Wincenty, syn tegoż 1010

Stanisław, syn tegoż 1015

Józef Ludwik, syn Jana 1025

Franciszek Walenty, syn tegoż 1026

Franciszek, syn Pawła 1046

Paweł Tomasz, syn Walentego 1047

Grochowski h. LUBICZ.

Jan Henryk Franciszek (Xawery), syn Antoniego 971

Stanisław Wiktor Wincenty, s. t. 995

Grodziński h. PAPRZYCA.

Władysław Rudolf Lambert, syn Walentego1019

Grodzki.

Hipolit Włodzimierz Alexy, syn Alexandra 996

Grodzki h. RADWAN.

Izydor, syn Błażeja 1084

Gromadzki h. OKSZA.

Władysław Karól, s. Konstantego 1027

Konstancya Marya, córka tegoż 1028

Grudziński.

Kazimierz Albin Jan, s. Pawła 1035

Gryżewski h. SULIMA.

Wiktor, syn Franciszka 1043

Grzejewski h. NAŁĘCZ.

Józef Teofil, syn Benedykta 997

Grzędzica h. KORAB’.

Stanisław Antoni, syn Adama 966

Franciszek Roch, syn Wiktora 967

Grzybowski h. PRUS 2.

Leopold, syn Józefa 1033

Teodor Marcin, syn Walentego 1049

Grzymski h. CHOLEWA.

Edmund Felix, syn Karola 1011

Grzywiński h. JASTRZĘBIEC.

Walenty Roch, syn Alexandra 983

Gumowski h. TOPÓR.

Józef Piotr, syn Felixa 1071

Gustowski h. MACHWICZ.

Julian Teofil August, syn Wincentego 973

Jan Wincenty Eustachiusz, s. t. 974

Wincenty (Ferraryusz), s. tegoż 975

Stanisław Leopold, syn tegoż976

Kazimierz, syn tegoż 977

Tadeusz, syn tegoż 978

Alexander, syn tegoż 979

Władysław, syn tegoż980

421

Emilia, córka tegoż 981

Gutt h. ŚLEPOWRON.

Zygmunt Franciszek (Xawery) Alexander, syn Alexandra 1004

Alexander Józef Antoni, s. tegoż 1005

Jerzy Edward, syn tegoż 1006

Gutowski h. CIOŁEK.

Józef Wojciech, syn Wojciecha 969

Józef Arkadjusz Teofil Kazimierz, syn Stanisława 1057

Gutowski h. ŚLEPOWRON.

Michał Karól Stanisław, syn Stanisława 1048

Guzowski h. JASTRZĘBIEC.

Xawery Teodor, syn Ignacego 1072

H.

Habich h. HABICH. *

Edward Jan, syn Ludwika 28

Hackebeyl h. WIERUSZOWA.

Alexander Franciszek Fryderyk, syn Bogumiła 99

Hałaczkiewicz h. GRZYMAŁA.

Adam Eugeniusz, s. Franciszka 110

Lucyan Kazimierz Józef, s. tegoż 111

Bronisław Celestyn, syn tegoż 112

Hebda h. POMIAN.

Wincenty Waleryan, syn Karola 100

Stanisław Józef, syn tegoż 105

Heinrich h. PRACA.

Karól Ernest Edward, s. Teodora 25

Adolf Fryderyk Gustaw, s. tegoż 26

Alexander Józef, syn tegoż 27

Hełczyński h. OSTOJA.

Michał Hipolit, syn Walentego 113

Stefan, syn Franciszka 114

Hincz h. DZIAŁOSZA.

Leon Adam Jakób, syn Michała 106

Władysław Kacper, syn Jana Macieja 109

Horoszewicz h. ŁABĘDŹ.

Michał Józefat, syn Symeona101

Jan Filip, syn tegoż 102

Piotr Alexander Klemens, s. teg. 103

Felicyan Paweł, syn tegoż 104

Xiądz Andrzéj, syn Mikołaja 107

Wincenty Cypryan, syn tegoż 108

Hryszkiewicz h. NOWINA.

Ignacy, syn Wincentego 116

Hube h. PRZEGONIA.

Michał Jacek, syn Karola 115

422

I.

Idźkowski h. JASTRZĘBIEC.

Michał, syn Jakóba 570

Grzegorz, syn Jana 621

Paweł, syn Andrzeja 622

Ilnicki z Ilnik h. PIETYRÓG.

Tymoteusz, syn Jakóba 560

Iskrzycki h. POBÓG.

Felix Stefan Wincenty, syn Kazimierza 593

Iwański h. JASTRZĘBIEC.

Franciszek Wojciech, s. Błażeja 583

Kazimierz Sylwester, s. Franciszka Wojciecha 561

Franciszek (Xawery), s. tegoż 562

Emilia Leontyna, córka tegoż 563

Joanna, córka tegoż 564

Izdebski h. POMIAN.

Adolf, syn Antoniego 625

J.

Jabłonowski h. GRZYMAŁA.

Felix, syn Franciszka 588

Jan, syn Jakóba 633

Jabłonowski h. PRUS 3.

Konstanty Grzegorz, syn Piotra 616

Marcin, syn tegoż 617

Franciszek, syn Antoniego 618

Jabłoński h. DĄBROWA.

Józef, syn Piotra 572

Julian, syn Józefa 594

Grzegorz, syn tegoż 595

Stanisław Wincenty, syn tegoż 596

Augustyn, syn Grzegorza 632

Jabłoński h. BOŃCZA.

Franciszek Albin, syn Daniela 628

Antoni Hipolit, syn tegoż 629

Jabłoński h. JASIEŃCZYK.

Stanisław, syn Wojciecha 623

Ludwik Jan, syn Stanisława 631

Maxymilian Józef Jan, syn Antoniego 627

Ignacy, syn Franciszka 630

Jachowicz. *

Stanisław 33

Jaczewski h. LELIWA.

Antoni, syn Macieja 557

423

Jagniątkowski h. LUBICZ.

Konrad Ignacy, syn Karola Leopolda 584

Leon Kazimierz, syn tegoż 585

Jagniński h. TARNAWA.

Jan Seweryn, syn Wincentego 613

Jakacki h. RADWAN.

Andrzéj, syn Szymona 634

Jałbrzykowski h. KOŚCIESZA.

mateusz Joachim, s. Franciszka 635

Jan (Kanty), syn Stanisława 636

Jamiołkowski h. DOLIWA.

Józef Benedykt, syn Wojciecha 612

Janasz.

Władysław Andrzéj, syn Konstantego 606

Mieczysław Wojciech, s. tegoż 608

Bolesław Kazimierz Antoni, s. t. 609

Anna Maryanna, córka tegoż 607

Wanda Ludomira, córka tegoż 610

Janczewski h. JASTRZĘBIEC.

Jakób, syn Walentego619

Wawrzyniec, syn tegoż 644

Janczewski Glinka h. TRZASKA.

Marceli, syn Józefa 643

Janiszewski h. OSTOJA.

Leon Kazimierz, syn Leona 597

Praxeda Maryanna, córka tegoż 598

Leontyna Franciszka 599

Julian Jan, syn Karola645

Władysław Karol, syn tegoż 646

Eugeniusz Olimp, syn tegoż 647

Kamil Czesław, syn tegoż 648

Jankowski h. JASTRZĘBIEC.

Michał Kleofas Józefat, s. Jerzego 649

Jankowski h. NOWINA.

Ludwik, syn Antoniego 573

Adam Miłosław Antoni, s. tegoż 574

Jankowski h. PORAJ.

Antoni, syn Ludwika 575

Jaroszewicz h. PRUS 1.

Jan Marcin, syn Gotfryda 558

Jarzyna h. TRZASKA.

Maryan, syn Józefa 565

Jarzyński h. TRZASKA.

Józef, syn Jana 587

Jasieński h. SAS.

Józef, syn Tadeusza 576

Wojciech, syn tegoż 577

Jan, syn tegoż 578

Jasiński h. JASTRZĘBIEC.

Stanisław Onufry Bogumił, syn Felixa 567

424

Jastrzębski h. JASTRZĘBIEC.

Konstanty, syn Ludwika 579

Jan Hieronim, syn Felixa 600

Alexander Andrzéj, syn Jakóba 602

Franciszek (Xawery), s. tegoż 603

Józef Julian, syn tegoż 604

Sabina Witomiła, córka tegoż 605

Benedykt, syn Adryana 620

Jastrzębski h. ŚLEPOWRON.

Tomasz, syn Mikołaja 568

Andrzéj, syn tegoż 601

Jan (Kapistran), syn Jana 611

Bolesław Bonifacy, syn Pawła 614

Jan, syn Franciszka 637

Andrzéj, syn tegoż 638

Józefat, syn Wojciecha 639

Stanisław Floryan, s. Tomasza 640

Jan Adam, syn Bonifacego 615

Jaszewski h. ŚLEPOWRON.

Ignacy Jan (Boży), syn Jana (Nepomucena) 650

Jaszowski h. LUBICZ.

Franciszek Maryan, syn Macieja 651

Leon, syn tegoż 653

Ignacy, syn tegoż 655

Marcela Karolina, córka tegoż 652

Maryanna, córka tegoż 654

Jaworowski h. LUBICZ.

Alexy Wincenty, syn Jana 586

Jaworowski h. POBÓG.

Jan, syn Kazimierza 580

Jaworski h. KOŚCIESZA.

Filip Ignacy Stanisław, syn Stanisława 569

Jaworski h. SAS.

Rudolf Wojciech Antoni, s. Jana Bartłomieja 566

Władysław, syn Michała 582

Jelnicki h. NOWINA.

Władysław Antoni Floryan, syn Karola 641

Teodor Leonard Karol, s. tegoż 642

Jemielity h. PIELESZ.

Walenty, syn Jakóba 559

Jezierski h. NOWINA.

Leon Ignacy, syn Józefa 656

Jezierski Lewalt h. ROGALA.

Edward Maxymilian, s. Antoniego 581

Felix Sylwester Jakób, s. Franciszka 624

Wojciech Tomasz, syn Tomasza 657

Józefowicz h. RADWAN.

Abraham, syn Mustafy 571

Jurkowski h. JASTRZĘBIEC.

Antoni Barnaba, s. Mikołaja 2 Cesar.

425

Juszyński h. TWARDOST.

Karol Stanisław, syn Grzegorza 589

Kazimierz Karol, syn tegoż 590

Karol Józef, syn tegoż 591

Bronisława Kazimiera Karolina, córka tegoż 592

K.

Kaczkowski h. PRUS 1.

Józef Wincenty, syn Ignacego 1800

Kaczkowski h. ŚWINKA.

Stanisław Jan (Nepomucen), syn Ignacego 1729

Kaczyński h. POMIAN.

Wincenty, syn Józefa 13 Cesar.

Paweł, syn Macieja 1730

Fabian Sebastyan, syn tegoż 1895

Ignacy, syn Baltazara 1819

Alexander, syn Ignacego 1894

Kalinowski h. KALINOWA.

Andrzéj, syn Jakóba 1707

Teofila Maryanna, c. Bogumiła 1722

Jakób, syn Grzegorza 1765

Bogumił Jan, syn Walentego 1793

Kaliński h. TOPÓR.

Franciszek, syn Franciszka 1736

Kamiński. *

Mikołaj 80

Kamiński h. ŁUK.

Józef Szczepan, syn Wojciecha 1863

Kamiński h. RAWICZ.

Wincenty Appolinaryusz, syn Piotra 1770

Antoni, syn Wincentego 1848

Jan, syn tegoż 1849

Kamionowski h. KORWIN.

Franciszek Wincenty, s. Jakóba 1831

Kaniewski h. NAŁĘCZ.

Władysław Roman, syn Piotra 1850

Xawery, syn Xawerego 1896

Kapica h. JASTRZĘBIEC.

Józef, syn Tomasza 1737

Karasiński h. DĄBROWA.

Antoni Józef, syn Stanisława 1859

Karłowski h. PRAWDZIC.

Alexander Józef, syn Antoniego 1766

Karmański albo Karmiński h. WCZELE.

Saturnin Alfons, syn Józefa 1708

Hieronim, syn tegoż 1738

Soter Ignacy Józef, syn tegoż1832

Ludwik Hieronim Emilian, syn Jana 1709

426

Karnecki h. ŚLEPOWRON.

Karol Błażej Edward, syn Jana 1833

Karpiński h. KORAB’.

Ignacy Wawrzyniec, s. Gabryela 1764

Karpowicz h. KORAB’.

Franciszek, syn Grzegorza 1869

Karwowski h. PNIEJNIA.

Jakób, syn Wojciecha1801

Mateusz, syn tegoż 1802

Antoni, syn tegoż 1804

Szymon, syn Antoniego 1803

Felix, syn tegoż 1898

Franciszek, syn tegoż 1897

Jan Antoni, syn Franciszka 1899

Antoni Stanisław, syn tegoż 1900

Michał, syn Tomasza 1901

Piotr, Paweł, syn Andrzeja 1834

Karwowski h. RAWICZ.

Jan, syn Józefa 1916

Kassyanowicz. *

Szymon 77

Kaulbersz h. JAZGAREK

Alfons Ewaryst, syn Alexandra 1858

Kawałowski h. NAŁĘCZ.

Paweł, syn Ignacego 1851

Keller h. GRYF.

Jan Franciszek, syn Jana 1739

Ludwik Jakób Agaton, s. tegoż 1805

Kępiński h. NIESOBIA.

Ludwik Bronisław, s. Walentego 1889

Kęstowicz h. KOTWICA.

Ludomir Bronisław, syn Józefa 1726

Kiedrzyński h. OSTOJA.

Franciszek Placyd, syn Józefa 1771

Kiełczewski h. POMIAN.

Franciszek, syn Józefa 1731

Kiergielewicz albo Giergelewicz h. TOPÓR.

Franciszek (Salezy), syn Jana 1820

Kieszczyński h. NIESOBIA.

Hipolit, syn Bonawentury 1772

Konrad Stanisław, syn Hipolita 1860

Piotr Władysław Hipolit, s. t.1861

Kirkor h. KIRKOR.

Felix, syn Jana 1784

Kisielewski h. JELITA.

Władysław, syn Hieronima 1893

Kisielewski h. JUNOSZA.

Bolesław Antoni Bogumił, syn Andrzeja 1835

Kiślański h. KISIEL.

Karol (Boromeusz) Franciszek, syn Mikołaja 1864

427

Antoni Lucyan, syn tegoż 1865

Władysław Teodor, syn tegoż 1866

Kleczeński h. STRZEMIĘ.

Józef Roman, syn Augustyna1892

Klimaszewski h. ŚLEPOWRON.

Jan, syn Antoniego 1817

Klimaszewski h. WIENIAWA.

Antoni, syn Tomasza 1710

Łukasz, syn tegoż 1711

Leon, syn Mateusza 1712

Wawrzyniec, syn Tadeusza 1713

Klimaszewski h. WIERUSZOWA.

Stanisław (Kostka), s. Tomasza 1740

Kłoczowski h. RAWICZ.

Józef Adam Jan, s. Stanisława 1772

Kłoskowski h. ROLA.

Symplicyusz Kazimierz, syn Wojciecha 1723

Piotr Paweł, syn tegoż 1872

Wojciech, syn Mikołaja 1724

Maciéj Józef, syn tegoż 1870

Wawrzyniec, syn tegoż 1871

Kłossowski h. ROLA.

Karol Augustyn, s. Alexandra 1714

Jan (Nepomucen) Floryan Felix, syn tegoż 1774

Ludwik, syn tegoż 1775

Ignacy, syn tegoż 1785

Koboska h. GISSA.

Sylwester, syn Franciszka 1806

Kobyliński h. PRUS 2.

Ambroży, syn Krzysztofa 1807

Wojciech, syn tegoż 1808

Józef, syn tegoż 1809

Kochowicz. h. ŚLEPOWRON.

Łukasz, syn Jakóba 1732

Koćmierowski h. KMITA.

Adam Stefan, syn Mikołaja 1741

Koczalski h. WĄŻ.

Ludwik Wawrzyniec Benedykt, syn Hiacynta 1727

Koehler. *

Ludwik 78

Kokeli h. PRAWDZIC.

Józef August Tycyan, s. Augusta 1742

Ludwik Piotr Władysław, s. t. 1743

Antoni Adolf, syn Adolfa 1744

Kokoszko. *

Adam 79

Kolczyński k. ROGALA.

Józef Franciszek, syn Pawła 1821

Kolitowski h. ROGALA.

Adam Józef Franciszek, s. Józefa 1902

428

Henryk Karol, syn tegoż 1903

Szymon Sylwester, syn tegoż1904

Kołakowski. *

Stefan Konstanty, s. Benedykta 76

Kołakowski h. KOŚCIESZA.

Kajetan, syn Franciszka 1733

Julian, syn Stanisława 1873

Ludwik, syn Jana 1905

Kołomyjski h. PRUS 1.

Łukasz Wiktor, syn Jana 1776

Komar Zabożyński h. KOMAR.

Alexander Adam, syn Józefa 1745

Konarski h. GRYF.

Ignacy Jan, syn Marcina 1767

Józef kacper, s. Ignacego Jana 1888

Edward Bogusław Alexander, syn Andrzeja 1915

Konarzewski h. POBÓG.

Julina, syn Dominika 1810

Konkowski h. TRĄBY.

Waleryan Karol (Boromeusz), syn Alexandra Karola 1715

Konopka h. NOWINA.

Stanisław, syn Franciszka 1746

Kleofas Ludwik, syn Szymona 1777

Mikołaj, syn Jana 1906

Szymon, syn Wojciecha 1907

Konwicki h. KOWNIA.

Wiktoryn Maciéj, syn Izydora 1747

Koprowski h. ALABANDA.

Józef, syn Teodora 1874

Kosiński h. RAWICZ.

Kazimierz, syn Jakóba 17 Cesar.

Eugeniusz, syn tegoż 18 Cesar.

Ignacy, syn Ignacego 1716

Julian, syn tegoż 1717

Kosiński h. ROGALA.

Wincenty Stanisław, syn Wincentego 1836

Koskowski h. DOŁĘGA.

Władysław Józef Sławobór, syn Franciszka 1728

Zygmunt Józefat Jan, s. tegoż 1799

Kośmiński. *

Dominik 72

Kośmiński z Kośmina h. LUBICZ.

Józef (Kalasanty) Izajasz Aloizy, syn Onufrego Mikołaja 1890

Józefat Jan, syn Józefa 1875

Stanisław teofil, syn tegoż 1876

Władysław, syn tegoż1877

Felix, syn tegoż 1878

Paulina Józefa Bronisława, c. t. 1879

Kossakowski h. KORWIN.

Jakób, syn Pawła 1811

429

Romuald, syn Mikołaja 1812

Kossakowski h. ŚLEPOWRON.

Alexander, syn Szymona 1734

Karol, syn Grzegorza 1748

Stanisław, syn Michała 1749

Mateusz, syn tegoż 1750

Kossowski z Głogowy h. DOŁĘGA.

Andrzéj, syn Franciszka 1735

Kostro h. RAWICZ.

Wojciech, syn Pawła 1880

Kotarbiński.

Eustachy Oskar, syn Andrzeja 1908

Kotowski h. TRZASKA.

Teodor Wojciech, syn Piotra 1751

Franciszek, syn Kazimierza 1768

Kowalewski h. JUNOSZA.

Franciszek, syn Felixa 14 Cesar.

Leopold, syn Franciszka 15 Cesar.

Jan (Kanty), syn tegoż 16 Cesar.

Kowalewski h. ŁADA.

Franciszek (Xawery), s. Piotra 1891

Kowalski h. KORAB’.

Stefan, syn Marcina 1752

Seweryn, syn Józefa 12 Cesar.

Józef Roman, syn Stanisława1786

Antoni Hilary, syn tegoż 1787

Ignacy Józef, syn tegoż 1788

Felix, syn tegoż 1789

Kowalski h. WIERUSZOWA.

Ignacy Alexander, syn Ignacego 1794

Waleryan Józef de Szmiden, syn Józefa 1813

Kazimierz de Szmiden, syn Jana Izydora 1881

Michał de Szmiden, s. tegoż 1909

Adam Izydor de Szmiden, s. t. 1910

Kowański. *

Henryk Piotr Antoni 73

Kownacki h. SUCHEKOMNATY.

Nikodem Aloizy Leopold, syn Michała 1725

Kozicki h. LUBICZ.

Juliusz Piotr Witalis, syn Euzebego 1852

Maurycy Wacław, s. Michała 1911

Teofil Jan Sylwester, syn tegoż 1912

Kozierski h. SZELIGA.

Paweł, syn Stanisława 1790

Kozłowski h. JASTRZĘBIEC.

Marcelin Jerzy, syn Antoniego 1798

Józef Wincenty, syn Antoniego Marcina 1882

Kożuchowski h. DOLIWA.

Albert Gaskold Kazimierz, syn Wojciecha 1887

Krajewski.

430

Józef, syn Grzegorza 1818

Krajewski h. JASIEŃCZYK.

Ludwik, syn Marcina 1778

Benedykt Paweł, s. Franciszka 1883

Krajewski h. TRZASKA.

Józefat Pankracy, s. Józefa 1796

Krasnodębski h. POBÓG.

Antoni Marceli Józef Stanisław Wojciech, syn Macieja 1769

Jan Stanisław, syn Kajetana 1830

Krassowski h. JASTRZĘBIEC.

Adolf Mikołaj, syn Jana 1781

Krassowski h. ŚLEPOWRON.

Ferdynand, syn Pawła 1838

Krasuski h. JASTRZĘBIEC.

Jan Franciszek Wawrzyniec, syn Macieja 1884

Julian Symeon, syn tegoż 1885

Krasuski h. NOWINA.

Tytus Wincenty, syn Jana 1779

Franciszek, syn Łukasza 1839

Alexandra Teodozya, córka Franciszka 1718

Maciéj, syn Macieja 1853

Kraszewski h. JASTRZĘBIEC.

Jan, syn Ignacego 1822

Krigier h. KRYGER.

Wojciech Leopold, s. Leopolda 1837

Krokowski h. ŚLEPOWRON.

Władysław Kazimierz, syn Leopolda 1795

Piotr Alexander Adam, s. Felixa 1840

Kropiwnicki h. SAS.

Maciéj, syn Jana 1854

Krosnowski z Załusk i Krosnowy h. JUNOSZA.

Andrzéj Donat Jan, syn Wojciecha 1862

Krukowiecki h. POMIAN.

Hrabia Adam Bronisław Karol, syn Jana 1867

Krukowski h. KORWIN.

Antoni, syn Jana 1841

Jan Mikołaj Ambroży, s. tegoż 1913

Kruszewski h. HABDANK.

Józef Grzegorz, syn Rafała 1829

Jan Wincenty (Ferraryusz), syn Piotra 1842

Jan Leon Franciszek, s. Mateusza 1843

Kryński h. PRZEGONIA.

Kalixt Antoni, syn Wawrzyńca 1753

Franciszek, syn Jana 1754

Krzewski h. BOŃCZA.

Konstanty Franciszek, syn Walentego 1855

Krzyżanowski h. DĘBNO.

Bronisław Stefan Stanisław Antoni, syn Adryana 1755

Teodozy Antoni, syn tegoż 1756

Krzyżanowski h. ŚWINKA.

431

Hieronim, syn Józefa 1814

Wincenty Wacław, syn Jana 1857

Kuczborski h. OGOŃCZYK.

Antoni Prosper Marcyan, syn Stanisława 1783

Kuczewski h. PORAJ.

Maxymilian Józef, s. Franciszka 1823

Daniel, syn tegoż 1824

Kuczyńska h. ŚLEPOWRON.

Bronisława Olimpia, c. Kacpra 1719

Wanda Anaiza, córka tegoż 1720

Kujawski.

Franciszek Aloizy, syn Jana 1825

Rafał Józef Adam, syn Franciszka Aloizego1826

Stefan Aloizy, syn tegoż 1827

Kulczycki Śmietanka Ruczka h. SAS.

Ignacy, syn Jana 1791

Kulesza h. ŚLEPOWRON.

Szymon, syn Macieja 1757

Kulikowski h. DROGOMIR.

Apolinary Paweł, syn Szymona 1758

Nikazy Grzegorz, syn tegoż 1759

Kulwiec h. GINWIŁ-HIPPOCENTAURUS.

Adam, syn Dominika 1797

Kunstetter h. ROGALA.

Władysław Emilian, s. Michała 1780

Kurnatowski z Bytynia h. ŁODZIA.

Felicyan Alexander Bogumił, syn Stanisława 1815

Kurowski h. NAŁĘCZ.

Tomasz Adam, syn Jakóba 1844

Andrzéj, syn Michała 1845

Franciszek, syn Wiktora 1846

Antoni, syn Józefa 1886

Kurowski h. WĄŻ.

Maryan Józef, syn Tadeusza 1760

Konrad Antoni, syn tegoż 1762

Jan, syn tegoż 1763

Marcella Ludwika, córka tegoż 1761

Kurzątkowski h. BRODZIC.

Alexander Franciszek, syn Stanisława 1792

Kurzyna h. PIELESZ.

Julian, syn Stanisława 1847

Józef, syn tegoż 1914

Kwaśniewski h. PIELESZ.

Wojciech Bonawentura Jan (Kalasanty) Andrzéj, syn Wojciecha 1782

Alexander Wojciech, syn Stanisława1816

Kwiatkowski. *

Erazm Wincenty, syn Piotra 75

Kwiatkowski h. GRYF.

Karol Jakób Ludwik, s. Józefa 1721

Jan Stefan Jaxa, syn Józefa 1828

432

L.

Laskowski h. DĄBROWA.

Xawery Józef, syn Mateusza 331

Alexander Gustaw, syn tegoż332

Zygmunt Władysław, syn tegoż 333

Bronisława Anna, córka tegoż 330

Ludwik, syn Felixa 369

Laskowski h. KORAB’.

Alexander, syn Alexandra 349

Lebisz h. WŁASNOSIŁ 2. *

Stanisław Jan, s. Jana Karola 25

Lechowski h. PIŁAWA.

Kacper, syn Jana 334

Władysław Felix, syn Kacpra 344

Ledochowski Halka h. SZAŁAWA.

Hrabia Józef Jan, s. Ignacego65 Hr. 336

Lekczyński h. NAŁĘCZ.

Waleryan Piotr, syn Piotra 353

Czesław Władysław, s. tegoż 354

Lenczewski h. STRZEMIĘ.

Antoni Onufry, syn Jana 355

Lenk z Ryzenbergu h. POTĘGA.

Romuald Aloizy Ignacy, s. Jana 361

Lenkiewicz h. KOTWICZ.

Józef Władysław, syn Teodora 350

Lesiewski h. OGOŃCZYK.

Jan (Nepomucen) Stanisław, syn Jakóba 337

Leski h. OSTOJA.

Franciszek Szymon, s. Franciszka 342

Leśniewski h. GRYF.

Wojciech, syn Franciszka 346

Jan, syn Wincentego 357

Franciszek Józef, syn Andrzeja 370

Marcin Leonard, syn Szymona 356

Leśniowski h. GRZYMAŁA.

Piotr, syn Józefa 351

Leszczyński h. BELINA.

Romuald, syn Jana 335

Leszczyński Skarbek h. KORCZAK.

Jan (Nepomucen) Bonifacy, syn Antoniego 347

Roman Jan (Nepomucen), syn Walentego 371

Stanisław Antoni, syn tegoż 372

Edward Waleryan, syn tegoż 373

Józef, syn tegoż 374

Lewandowski h. DOŁĘGA.

Józef, syn Michała 329

433

Wincenty Napoleon Franciszek, syn Wojciecha 358

Ligęza h. PÓŁKOZIC.

Maksymilian Edward, s. Onufrego 367

Linda h. LINDA.

Antoni Felix Józef, s. Antoniego 352

Linenburg h. PALMY. *

Xawery, syn Ludwika 24

Stanisław Antoni, syn tegoż 26

Linowski h. POMIAN.

Apolinary Udalryk, s. Antoniego 368

Lipiński h. BRODZIC.

Łukasz, syn Szymona362

Stanisław Jerzy, syn Marcina376

Lipiński h. GOZDAWA.

Hilary Felix, syn Stanisława 338

Lipka h. NAŁĘCZ.

Franciszek Miłogost Józef, syn Kajetana 348

Lipnicki h. HOŁOBOK.

Konstanty Stanisław Antoni, syn Józefata 359

Lipowski h. CIOŁEK.

Jan, syn Walentego 345

Lipski h. GRABIE.

Stanisław Wojciech, s. Ignacego 360

Władysław Paulin Marceli, syn Jakóba Jozefa 375

Listopad h. MORA.

Wilhelm Olimp, syn Józefa 339

Walenty Joachim Maciéj, s. teg. 340

Lityński h. SAS.

Leon, syn Marcina 341

Loga h. ROGALA.

Antoni Jan (Chrzciciel), syn Ignacego 343

Lubiewski albo Lubiejewski h. TRZASKA.

Andrzéj, syn Błażeja 363

Walenty, syn tegoż 364

Stanisław, syn Wojciecha 365

Ludwig. *

Juliusz 28

Lutostański h. ŚLEPOWRON.

Karol, syn Antoniego 366

Ł.

Łabęcki h. KORAB’.

Jan (Kanty), syn Karola 316

Łada h. ŁADA.

Maciéj, syn Zygmunta 320

Adam Maciéj, syn Macieja 321

Ignacy Maciéj, syn Walentego 329

434

Stanisław, syn tegoż 330

Łapiński h. LUBICZ.

Jan Stanisław, syn Antoniego 322

Wincenty, syn Jana Józefa 328

Jan Paweł, syn Wojciecha 337

Mateusz, syn tegoż 338

Łaski h. KORAB’.

Władysław, syn Józefa 323

Wojciech, syn Grzegorza 344

Ignacy Piotr, syn tegoż 350

Łaszewski h. GRZYMAŁA.

Jan Xawery, syn Jana (Nepomucena) 335

Łaszewski h. SZELIGA.

Julian Kazimierz, syn Józefa 345

Władysław, syn tegoż347

Lucyan, syn Juliana 339

Łazicki h. JASTRZĘBIEC.

Jan (Kanty) Antoni, s. Dominika 351

Łaźniewski h. PRAWDZIC.

Roch Bartłomiéj, syn Kazimierza 315

Łącki z Łęk h. PIŁAWA.

Ignacy, syn Antoniego 336

Łempicki h. JUNOSZA.

Julian Walenty, syn Nikodema Wiktora 326

Eugeniusz Jan, syn Wojciecha 327

Piotr Celestyn, syn tegoż 349

Karol Ludwik Konstanty, syn Ludwika 348

Łojewski h. JASIEŃCZYK.

Franciszek (a Paulo), syn Franciszka352

Ługowski h. LUBICZ.

Marcin, syn Piotra 318

Ludwik, syn Wojciecha 340

Szczepan, syn tegoż 341

Hipolit, syn tegoż 342

Józef, syn Jana 346

Adam, syn Antoniego343

Łukaszewicz h. TRÓJSTRZAŁ.

Bolesław Grzegorz, s. Antoniego 331

Grzegorz Felix, syn tegoż 332

Ludwika Maryanna, córka tegoż 333

Tekla Walentyna, córka tegoż 334

Łuniewski h. ŁUKOCZ.

Edward Wolfgang, s. Grzegorza 319

Franciszek Stanisław Tomasz, syn tegoż 324

Gabryel, syn tegoż 325

435

M.

Machwitz. *

Marceli Xawery 67

Narcyz Floryan 68

Maciorkowski h. KRZYWDA.

Wawrzyniec, syn Wojciecha 1112

Magnuski h. HABDANK.

Tadeusz Stanisław, syn Józefa Franciszka 1155

Majeranowski h. JELITA.

Henryk Jan, syn Jana 1068

Majewski h. JASTRZĘBIEC.

Leopold, syn Leona 1047

Rajnhold Ludwik Franciszek, syn tegoż 1048

Majewski h. ŁABĘDŹ.

Cyryak Konstanty, s. Antoniego 1111

Majewski h. NAŁĘCZ.

Szczepan Jan (Ewangelista), syn Jana 1122

Majewski h. STARYKOŃ.

Adam August Ignacy, s. Józefa 1010

Karol Henryk, syn tegoż 1011

Ignacy Alexander, s. Antoniego 1076

Seweryn Ludwik Alexy, syn Andrzeja 1086

Szymon Tadeusz Andrzéj Szczepan, syn tegoż 1087

Juliusz Jan Alexander Bonawentura, syn tegoż 1088

Władysław, syn Leonadra 1135

Alexander Wojciech, syn Alexandra 1106

Majewski h. WŁASNOSIŁ.

Henryk, s. Macieja Kazimierza 1049

Makarewicz h. SAMSON.

Józef, syn Jana 1012

Makowski h. JELITA.

Jan Karol, syn Pawła 1035

Franciszek, syn tegoż 1050

Wincenty, syn Józefa 1051

Makowski h. OGOŃCZYK.

Stanisław Anastazy, s. Józefa 1031

Józef, syn Mikołaja 1032

Xawery, syn Felicyana 1089

Ludomił Tomasz, syn Tomasza 1093

Antoni Edmund, syn tegoż 1094

Zdzisław Krzysztof, syn tegoż 1095

Malczewski h. TARNAWA.

Adam Jan, syn Bartłomieja 4 Ces.

Maleszewski albo Maliszewski h. GODZIEMBA.

Piotr Władysław, syn Łukasza 1036

Wiktor, syn tegoż 1037

Józef, syn tegoż 1038

Mateusz, syn Jakóba 1039

Piotr, syn tegoż 1040

436

Wojciech, syn Joachima 1052

Kazimierz, syn tegoż 1053

Franciszek Grzegorz, s. Tomasza 1041

Jan, syn Jana 1069

Adam Andrzéj Stanisław, syn Michała Józefa 1084

Benedykt Felix, syn Jana 1113

Malewski h. ŚLEPOWRON.

Czesław Włodzimierz Stanisław, syn Jana (Kantego) 1077

Aloizy, syn tegoż 1078

Konrad, syn tegoż 1079

Marceli, syn tegoż 1080

Antoni Benedykt, syn tegoż 1083

Antoni Teofil, syn Antoniego 1136

Franciszek (Salezy) Walery, syn tegoż 1137

Malinowski h. ŚLEPOWRON.

Konstantyn, syn Ignacego 1157

Małkowski.

Wojciech Benedykt, syn Jana Kalixta 1033

Jan, syn tegoż 1034

Mamiński.

Adam, syn Jana 1138

Marcinkowski h. GRYF.

Władysław Jakób, syn Kajetana Edwarda 1127

Marczewski h. DĄBROWA.

Ignacy, syn Ignacego 1114

Emilian Andrzéj, syn tegoż 1115

Marszewski h. JASTRZĘBIEC.

Antoni Andrzéj Józef, syn Andrzeja Xawerego 1073

Leon Piotr, syn tegoż 1074

Maruszewski h. MOHYŁA.

Tymoteusz Antoni, s. Wojciecha 1116

Masłowski h. SAMSON.

Józef, syn Jana 1097

Rajmund Filip, syn Józefa 1139

Edward Julian, syn tegoż 1140

Mazaraki h. NEWLIN.

Leonard Kazimierz Waleryan, syn Karola 1104

Kazimierz Waleryan, syn tegoż 1105

Włodzimierz Konrad, s. Teodora 1129

Mazowiecki h. DOŁĘGA.

Antoni Wojciech Jan, syn Jana 1098

Mazurkiewicz h. POBÓG.

Franciszek, syn Macieja 1070

Mączewski h. BEM.

Alexander Józef, s. Leonarda 1023

Merecki h. SZELIGA.

Romuald Maciéj, syn Pawła 1054

Merlini.

Wincenty Roch, syn Ludwika 1141

Męczkowski h. BIAŁYNIA.

437

Adam Ignacy, syn Kazimierza 1055

Józef Hieronim, syn tegoż 1056

Mianowski h. PRZEROWA.

Józef Franciszek, s. Bonawentury 1085

Władysław Euzebiusz, syn Władysława Piotra ** 69

Mianowski h. TĘPA-PODKOWA.

Tadeusz Konrad, syn Ignacego 1082

Michalski h. KORCZAK.

Albin Wilhelm Nikodem, syn Ludwika 1107

Melania Aniela Petronela, c. t. 1108

Helena Teodora, córka tegoż 1109

Michałowski h. TRZASKA.

Adam Roman, syn Stanisława 1159

Tadeusz Klemens, syn tegoż 1160

Michniewski albo Michniowski h. TRĄBY.

Franciszek, syn Walentego 1071

Alexander Jan, syn Wojciecha 1099

Miecznikowski h. POBÓG.

Alexander Józef, s. Kazimierza ** 64

Gustaw Józef, s. Konstantego ** 65

Zdzisław, syn tegoż ** 66

Miecznikowski h. PODKOWA.

Aleksander Mikołaj, s. Ignacego 1142

Mieczyński Dunin h. ŁABĘDŹ.

Stanisław, syn Antoniego 1026

Teofil Łukasz, syn tegoż 1027

Franciszek Dyonizy, syn tegoż 1028

Władysław Antoni, syn tegoż 1029

Alexander Mikołaj, syn tegoż 1030

Mierzejewski h. SZELIGA.

Andrzéj, syn Franciszka 1013

Władysław Wawrzyniec, syn Stanisława 1042

Ignacy Alexy, syn tegoż 1043

Józef Alexander, syn tegoż 1044

Tacyan Felix Józef, syn Antoniego 1120

Mieszczański h. ŁABĘDŹ.

Władysław Kazimierz, syn Kazimierza Macieja 1143

Maryanna Józefa 1144

Aniela Maryanna, córka tegoż 1145

Anna Konstancya Karolina 1146

Kazimierz Józef, syn tegoż 1147

Antoni, syn tegoż 1148

Kazimiera Józefa Nepomucena, córka tegoż1149

Mieszkowski h. ODROWĄŻ.

Franciszek Teodor, syn Karola 1092

Milewski h. JASTRZĘBIEC.

Jan Adam, syn Stanisława 1024

Milewski h. ŚLEPOWRON.

Bartłomiéj, syn Macieja 1014

Paweł Walenty, syn tegoż 1016

438

Piotr, syn Jana1015

Antoni, syn Wawrzyńca 1057

Antoni, syn Jana 1058

Józef, syn tegoż 1059

Alexander, syn Franciszka 1060

Antoni, syn Piotra 1061

Franciszek Karol, s. Wojciecha 1150

Miłodrowski h. ŚLEPOWRON.

Teofil Piotr, syn Antoniego 1046

Modest Nikodem, syn Antoniego 1096

Miński h. PRUS 3.

Antoni Hieronim, s. Kajetana 1062

Mioduszewski h. OSTOJA.

Maciéj, syn Antoniego 1100

Jan, syn tegoż 1101

Wincenty, syn Marcina 1151

Grzegorz, syn Antoniego 1152

Wojciech, syn Ignacego 1161

Wawrzyniec, syn Franciszka 1162

Jan, syn tegoż 1163

Mirewicz h. SZELIGA.

Józef Antoni Adryan, s. Józefa 1165

Miszewski h. LUBICZ.

Franciszek Mieczysław, s. Franciszka Piotra 1130

Mitte h. NAGODY.

Teodor August, syn Karola 1017

Młodecki h. PÓŁKOZIC.

Stefan Wilhelm Alexander, syn Jana 1063

Młodzianowski h. DĄBROWA.

Felix Stanisław, syn Teofila 1117

Marceli, syn tegoż 1118

Młyński h. PRUS 3.

Felix Jan, syn Tadeusza 1132

Władysław, syn Felixa Jana 1133

Adolf, syn tegoż 1156

Moczulski h. GOZDAWA.

Franciszek Ludwik, syn Józefa 1018

Moczulski h. TRZYWDAR.

Ambroży Joachim, syn Jana 1102

Felix, syn tegoż 1103

Julian Mikołaj, syn Piotra 1134

Moczydłowski h. NOWINA.

Andrzéj Mikołaj, s. Franciszka 1064

Modl. *

Franciszek Fryderyk Alexander Emil, syn Ernesta 63

Modrzewski h. JELITA.

Walenty, syn Ludwika 1065

Modzelewski h. BOŃCZA.

Leon, syn Józefa 1045

Józef Jan, syn Franciszka 1066

439

Piotr, syn tegoż 1067

Modzelewski h. SYROKOMLA.

Baltazar, syn Mateusza 1019

Jan, syn Szymona 1020

Wojciech, syn Franciszka 1021

Jan (Kanty), syn Piotra 1153

Morzkowski h. ŚLEPOWRON.

Józef Roman Faustyn, s. Augusta 1131

Mościcki h. ŚLEPOWRON.

Tomasz Dawid, syn Franciszka 1072

Mossakowski h. JASTRZĘBIEC.

Walenty, syn Józefa 1110

Paweł Hilary, syn Pawła 1158

Motylowski h. POMIAN.

Adam, syn Michała 1121

Mroczek h. PRUS 1.

Alexander Symforyusz Jan, syn Jacentego 1164

Mroczkowski h. PRUS 3.

Jan, syn Bartłomieja 1022

Mrozowski h. PRUS 3.

Jan Floryan, syn Józefa 1119

Münkenbeck h. MÜNKENBECK.

Ludwika ze Smorągiewiczów, wdowa po Henryku 1025

Maryanna Wiktorya Pulcherya, córka Henryka 1025

Anna Józefa Małgorzata, c. t.1025

Józefa Marcyanna, córka tegoż 1025

Stanisław Wojciech, syn tegoż 1025

Murawski h. DĄBROWA.

Karol Wincenty, syn Mateusza 1123

Stefan (albo Szczepan) Mateusz, syn tegoż 1124

Konstanty Rafał, syn tegoż 1125

Antoni Leon, syn tegoż 1126

Myśliborski h. JELITA.

Antoni, syn Jakóba 1090

Józef Bonawentura, s. Stanisława 1091

Mystkowski h. JASTRZĘBIEC.

Piotr, syn Andrzeja 1154

Wawrzyniec, syn Piotra 1081

Mystkowski h. PUCHAŁA.

Andrzéj, syn Grzegorza 1128

Myszkowski z Mirowa h. JASTRZĘBIEC.

Julian Fryderyk, s. Fryderyka 1075

N.

Nakwaski h. PRUS 2.

Jan Maswet, syn Kajetana 278

Józef Nereusz, syn tegoż 279

Nieborski h. LUBICZ.

440

Lucyan Walenty, s. Walentego 302

Nieciecki h. PORAJ.

Julian Leon, syn Jana 297

Konstanty Bartłomiéj, syn tegoż 298

Stanisław Grzegorz, syn tegoż 299

Niedziałkowski h. RAWICZ.

Adam Czesław, syn Felixa 275

Stanisław Julian, syn Franciszka 288

Niedzieski h. POGOŃ.

Franciszek Józef Samuel, s. Jana 307

Niedźwiecki h. OGOŃCZYK.

Antoni, syn Kazimierza 308

Nielepiec h. PRUS 1.

Jan Stanisław, syn Wincentego 273

Józef Wojciech, syn tegoż 274

Niemętowski h. SULIMA.

Paweł Franciszek, s. Franciszka 300

Niemiera h. GOZDAWA.

Władysław Stanisław, s. Felixa 276

Stanisław Edward, syn tegoż 277

Niemirycz h. KLAMRY.

Józef, syn Antoniego 295

Niemojewski albo Niemojowski z Niemojewa, Wierusz h. WIERUSZOWA.

Stanisław Alexander Zygmunt, syn Edwarda 307

Nienałtowski h. NAŁĘCZ.

Konstanty Michał, syn Leona 280

Alexander Jan, syn tegoż 281

Nieszkowski h. KOŚCIESZA.

Jan (Chrzciciel), s. Wilhelma289

Władysław Ignacy, syn tegoż290

Adam Emil, syn tegoż 291

Zdzisław Emil, syn tegoż 292

Felixa, córka tegoż 293

Bronisław Zbigniew, syn tegoż 294

Niezabitowski Pieniek h. LUBICZ.

Erazm Franciszek Łukasz, syn Leopolda 301

Niwiński h. PAPRZYCA.

Władysław Waleryan, syn Jana 282

Władysław Leonard, s. Wilhelma 283

Noiński h. GRZYMAŁA.

Paweł Piotr, syn Ignacego 296

Nowacki h. NOWACKI. *

Ludomir, s. Fryderyka Kaźmirza 11

Nowakowski h. ŚLEPOWRON.

Urban, syn Wojciecha 285

Nowakowski h. TRZY KSIĘŻYCE.

Franciszek, syn Franciszka 304

Nowicki h. LUBICZ.

Seweryn Leopold, syn Józefa286

Stanisław, syn tegoż 287

441

Nowosielski h. ŚLEPOWRON.

Lucyan Felix Seweryn, s. Franciszka 303

Nożewski h. RAWICZ.

Mikołaj, syn Franciszka 272

Nurowski h. KOŚCIESZA.

Seweryn Teodor, syn Karola 305

O.

Obidziński h. TOPÓR.

Tomasz Kazimierz, syn Macieja 443

Leon, syn tegoż 444

Fabijan, syn tegoż 445

d’Obyrn h. d’OBYRN.

Leon Wiktor Ludwik, syn Wiktora Salezego 420

Oczechowski h. TOPÓR.

Wojciech, syn Jana 398

Ogiński z Kozielska h. OGINIEC.

Felix Michał Tadeusz Antoni Julian, syn Franciszka (Xawerego) Wincentego Andrzeja Michała

431

Okniński h. OKNO.

Antoni, syn Grzegorza 395

Andrzéj, syn Hiacynta 419

Adam, syn Jana 432

Okołowicz Krzywiec h. OSTOJA.

Gustaw Ignacy Mikołaj, s. Józefa Kwiryna Tadeusza 451

Olechnowicz h. LELIWA.

Jan (Nepomucen) Franciszek, syn Kazimierza 446

Konstanty Leonard, syn tegoż 447

Justyn Maxymilian, syn tegoż 448

Olszański h. JASTRZĘBIEC.

Rafał Tomasz, syn Antoniego 382

Teofil Alexander Władysław, s. Wilhelma 448

Zdzisław Alexy, syn Stanisława Marcina 426

Zygmunt Jan, syn tegoż 427

Mieczysław Felix, syn tegoż 428

Spirydyon Antoni, syn Jana 433

Olszewski h. KOŚCIESZA.

Paweł Franciszek, s. Mateusza 396

Olszewski h. LIS.

Felix piotr Albin, s. Wincentego 384

Olszewski h. POBÓG.

Jan Stanisław, syn Waleryana 413

Marceli, syn tegoż 414

Karol Ludwik, syn tegoż 415

Walenty, syn Tomasza 416

Kazimierz Józef, syn Dominika 456

Olszewski. *

442

Józef Tomasz Robert, syn Franciszka 23

Franciszek Kwiryn, syn Jakóba 25

Olsztyński na Olsztynie h. BOŻAWOLA.

Józef, syn Józefa 403

Jan Antoni, syn tegoż 404

Szczepan Jan, syn tegoż 405

Franciszek, syn tegoż 408

Konstanty Grzegorz, syn tegoż 409

Władysław Kazimierz, syn tegoż 411

Ludwika Elżbieta, córka tegoż 406

Weronika Joanna, córka tegoż 407

Emilia Magdalena, córka tegoż 410

Olszyński h. PNIEJNIA.

Adam Józef, s. Stanisława Marka 449

Ołdakowski h. RAWICZ.

Henryk Tomasz, s. Franciszka 423

Stanisław Floryan, s. Antoniego 429

Omeliński albo Omyliński h. ODYNIEC.

Antoni, syn Andrzeja 385

Adolf, syn tegoż 417

Oton Piotr Bazyli, syn tegoż 452

Omęta h. NIESOBIA.

Bronisław Antoni, syn Pawła383

Opacki h. PRUS 3.

Marcin Maxymilian, s. Aloizego 399

Jan Tomasz, syn tegoż 401

Maryanna Anna, córka tegoż 400

Oraczewski h. SZRENIAWA.

Adam Antoni Jan Tomasz, syn Jerzego 421

Orliński. *

Ludwik Władysław Klemens, s. Klemensa 24

Orłowski h. LUBICZ.

Leon Erazm Wojciech, syn Kazimierza 422

Leon Maciéj, syn Ignacego 434

Józef Jan, syn tegoż 435

Orłowski. *

Stanisław (Kostka) Leopold Edmund, syn Ludwika26

Orzeszkowski h. KORAB’.

Edward Franciszek, s. Seweryna 441

Orzyłowski h. PRUS 1.

Floryan, syn Ignacego 386

Jan, syn tegoż 387

Tomasz, syn Modesta388

Szczepan, syn tegoż 389

Karol Kacper, syn Jana 390

Władysław, syn tegoż391

Stanisław, syn tegoż 392

Andrzéj Józef, syn tegoż 393

Osiński z Nadolnego Ośna h. WĄŻ.

Felix, syn Andrzeja 394

443

Antoni, syn tegoż 402

Osmólski. *

Karol Bartłomiéj, s. Wojciecha 27

Ossowski h. DOŁĘGA.

Kazimierz Jan, s. Jana Sylwestra 442

Ossowski h. PRUS 1.

Wincenty Jan (Nepomucen) Antoni, syn Jana (Nepomucena) 397

Ostaszewski h. OSTOJA.

Leon Józef, syn Ignacego 436

Henryk Alexy, syn tegoż 437

Maryanna Walerya, córka tegoż 438

Konstancya Martyna, córka tegoż 439

Ostromęcki h. POMIAN.

Roman Kazimierz Józef, syn Andrzeja 424

Maryanna z Łochowskich, wdowa po Teofilu 425

Roman Adolf August, s. Teofila 425

Julia Maryanna, córka tegoż 425

Lulia Maryanna, córka tegoż 425

Helena Idalia, córka tegoż 425

Anna Brygida Antonina, c. t. 425

Ostrowski h. KORAB’.

Włodzimierz Michał Felix, syn Konrada 440

Ostrowski Rawita h. RAWICZ.

Stanisław (Kostka) Władysław Kazimierz, s. Jana Antoniego 453

Ostrowski h. ŚLEPOWRON.

Piotr, syn Adama 412

Józef, syn tegoż 454

Oszczepalski h. HABDANK.

Adolf Krzysztof, syn Józefa 430

Franciszek Michał Józef, syn tegoż 455

Otocki h. DOŁĘGA.

Felix Tadeusz, syn Józefa 450

P.

Paciorkowski h. GRYF.

Piotr Szymon, syn Alexandra868

Julian Walenty, syn tegoż 869

Paderewski h. JELITA.

Sebastyan, syn Pawła 914

Palm. *

Julian, syn Jakóba 57

Parys h. PRAWDZIC.

Narcyz, syn Macieja 962

Pasek h. DOLIWA.

Jan Hipolit Kazimierz, syn Ludwika 978

Paszewski h. GODZIEMBA.

Wincenty Franciszek, syn Antoniego 900

444

Józef Karol Antoni, syn tegoż 901

Paszkowicz h. GROTY.

Adam Mikołaj Jan Tadeusz, syn Alexandra 889

Baltazar Kacper Melchior, syn Edwarda 938

Paszkowski h. ZADORA.

Ludwik Hieronim, syn Michała 919

Patek h. PRAWDZIC.

Józef Ludwik, syn Leona 902

Symeon Tadeusz Józef, s. Józefa 939

Józef Franciszek, syn tegoż 940

Stanisław Franciszek, s. tegoż 979

Patocki h. PRUS 1.

Piotr Paweł, syn Ludwika 934

Andrzéj, syn tegoż 935

Pawliszczew h. ORLICZ. *

Mikołaj, syn Jana 61

Pawłowski h. JASTRZĘBIEC.

Lucyan Seweryn, s. Kalixta Jana 908

Pawłowski h. KORWIN.

Władysław, syn Franciszka 891

Szymon Tadeusz, syn tegoż 892

Henryk Benon Marcyan, syn Antoniego 903

Pawłowski h. ŚLEPOWRON.

Klemens Walenty Seweryn, syn Franciszka 936

Tekla Antonina, córka tegoż 941

Pepłowski h. GOZDAWA.

Stanisław Józef, syn Jana ** 55

Perkowski h. PERETYATKOWICZ.

Andrzéj, syn Jakóba 873

Perkowski. PIERZCHAŁA.

Jan, syn Piotra896

Xiądz Mateusz, syn Felixa 904

Piotr, syn Jana872

Tomasz, syn Franciszka 942

Petrulewicz. h. PRUS 3.

Henryk Mieczysław, syn Wincentego 958

Pęski h. RAMULT.

Piotr, s. Michała, wnuk Jakóba 886

Antoni, s. Michała, wnuk Jana 887

Piechowski z Kosbut Skoczek h. LELIWA.

Władysław, syn Jana 959

Stanisław Jan (Nepomucen), syn Karola 977

Piekarski h. ROLA.

Jan (Chrzciciel) Bazyli, s. Franciszka 980

Pieniążek h. ODROWĄŻ.

Tytus Daniel, syn Antoniego Tadeusza 885

Henryk Wiktoryn, s. Wawrzyńca 930

Pieńkowski h. SUCHEKOMNATY.

Ignacy Maciéj, syn Bonifacego 870

Andrzéj, syn tegoż 871

445

Franciszek, syn Stanisława 909

Felix, syn Franciszka 929

Franciszek, syn Pawła 981

Franciszek, syn Wojciecha 982

Pietrasiewicz h. LELIWA.

Stanisław, syn Józefa 970

Piędzicki h. TOPACZ.

Juliusz Zdzisław, syn Karola 918

Piętka h. POMIAN.

Piotr Paweł, syn Michała 897

Józef, syn Piotra 915

Tomasz, syn Pawła 943

Kazimierz, syn Józefa 952

Pilitowski h. BRODZIC.

Teofil Albin, syn Piotra 888

Piotrowski h. JUNOSZA.

Leopold, syn Michała920

Tadeusz Stanisław Felix, syn Tadeusza 944

Kazimierz Adam Szymon, s. teg. 945

Adam Benon Adolf, syn tegoż 946

Płocki h. PRAWDZIC.

Hipolit Dawid, syn Adama 972

Władysław, syn tegoż973

Alexander, syn tegoż 974

Płodowski h. LUBICZ.

Gabryel, syn Józefa 953

Kazimierz, syn tegoż 954

Tomasz, syn Jana 955

Alexander, syn Jana (Kantego), 975

Płoński h. PRUS 1.

Szczepan, syn Tomasza 893

Hilary Paweł, syn tegoż 894

Józef, syn Fabijana 937

Pniewski h. JASTRZĘBIEC.

Piotr Wincenty, syn Jana 905

Aloizy Jan Stanisław, s. Piotra 983

Podbielski h. TRZASKA.

Ignacy Maryan, syn Andrzeja 890

Podgórski. *

Karol Stanisław (Kostka) 54

Podgórski h. ODROWĄŻ.

Bolesław Henryk Jan, syn Jana Stefana 916

Podleski h. PORAJ.

Władysław Pantaleon Teodor, s. Józefa 878

Jakób Ignacy Abdon, syn tegoż 879

Antoni Stanisław Walery, syn Tomasza 910

Henryk Tomasza, syn tegoż 911

Podoski h. JUNOSZA.

Pantaleon Ludomir, s. Kazimierza 976

Pogonowski h. OGOŃCZYK.

446

Jan (Nepomucen) Józef, syn Tadeusza 906

Stanisław Paweł, s. Wojciecha 947

Tomasz Edmund, syn Józefa 948

Kazimierz, syn tegoż 949

Xawery, syn tegoż 950

Józef Tadeusz, syn Antoniego 963

Pogorzelski h. KRZYWDA.

Rajmund Joachim, s. bernarda 931

Józef, syn Krzysztofa 964

Jan, syn Kazimierza 990

Pohl h. POLA.

Edward Aloizy Józef, syn Wacława 907

Pohorecki h. KIERDEJA.

Konstanty, syn Konstantego 932

Polkowski h. JASTRZĘBIEC.

Jan, syn Pawła 874

Pomorski h. ŁADA.

Floryan Wincenty, syn Felixa 986

Józefa Wiktorya, córka tegoż985

Antonina, córka tegoż 984

Popławski h. ŚLEPOWRON.

Józef Nikodem, syn Walentego ** 60

Popławski h. TRZASKA.

Alexander, syn Tomasza 925

Poradowski h. SAS.

Józef (Kalasanty), s. Stanisława 875

Poraziński h. RAWICZ.

Wiktor, syn Wojciecha 961

Porębski h. BOGORYA.

Antoni Wincenty Kajetan, syn Szczepana 921

Porowski h. PORONIA.

Józef Rajmund, syn Kazimierza 912

Piotr Łukasz, syn tegoż 913

Grzegorz Klemens, s. Franciszka 926

Kazimierz Konstanty, syn Franciszka 960

Prądzyński h. GRZYMAŁA.

Stanisław Wincenty, syn Wincentego 880

Władysław, syn tegoż881

Edward Emilian Julian, s. tegoż 882

Wincenty Bolesław, syn tegoż 883

Bolesław Jan, syn tegoż 884

Pręgowski. *

Augustyn 53

Pronaszko. *

Wincenty 58

Stanisław Antoni, s. Wincentego 63

Łukasz Ludomir, syn tegoż 64

Prusinowski h. TOPÓR.

Kacper Henryk, syn Jana 928

Pruski h. PRUS 2.

447

Kazimierz Fortunat Kajetan, syn Stanisława898

Jan Kazimierz, syn tegoż 899

Przedpełski h. JASTRZĘBIEC.

Stanisław, syn Piotra Justyna Stefana 895

Przedrzymirski Tur h. ŁUK.

Maxymilian, syn Piotra 965

Przesmycki h. PAPRZYCA.

Antoni, syn Wojciecha 922

Przewóski h. PRZEWÓSKI.

Felix Hilary, syn Stanisława 917

Korneliusz Wincenty, syn Felixa Hilarego 957

Przezdziecki h. PRUS 1.

Stefan Aloizy, syn Jana 876

Hilary Paweł, syn Józefa 951

Tomasz, syn Onufrego 956

Przezdziecki Pierzchała h. ROCH 3. **

Alexander Narcyz Karol, syn Konstantego 65. 933

Przybylski. *

Chryzanty 59

Przybylski h. NOWINA.

Antoni, syn Karola 877

Karol Alexander, syn tegoż 927

Przygodzki h. RADWAN.

Eugeniusz Teofil, s. Antoniego 966

Pszczółkowski h. JASTRZĘBIEC.

Jan (Kanty), syn Macieja 987

Seweryn, syn Pawła 988

Mateusz, syn tegoż 989

Ptaszyński h. LELIWA.

Józef Alexander Maciéj, syn Jakóba 923

Ferdynand Erazm, syn tegoż 924

Puciatycki.

Wacław Felicyan, syn Lucyana 968

Jan Lucyan Benedykt, s. tegoż 969

Puszet de Puget h. PUSZET.

Jan Franciszek Xawery, s. Jana Kacpra 971

R.

Racięcki h. POMIAN.

Władysław, syn Ignacego 867

Ignacy, syn tegoż 868

Raczyński h. NAŁĘCZ.

Stanisław Stefan, syn Andrzeja Aloizego 10 Ces.

Henryk Stefan, syn tegoż 11 Ces.

Radecki h. GODZIEMBA.

Kazimierz Zygmunt Stefan Justynian, syn Franciszka 7 ces.

Zygmunt Mikołaj, syn tegoż 8 Ces.

448

Stefan Józef, syn tegoż 9 ces.

Radgowski h. OSTOJA.

Jan, syn Stanisława 905

Radoliński h. LESZCZYC.

Gustaw Piotr Józef, s. Stanisława 939

Radoński Skarbek h. HABDANK.

Edward Józef Jan narcyz, syn Karola Józefa Ignacego 866

Radwański h. RADWAN.

Antoni, syn Franciszka 851

Radziejowski h. JUNOSZA.

Ignacy Błażéj Sylwester, syn Franciszka 897

Radzikowski h. OGOŃCZYK.

Wojciech Stanisław, s. Teodora 891

Jan Paweł, syn Wiktora 914

Edward Adryan, syn Wojciecha 958

Radzimiński h. LUBICZ.

Jan, syn Antoniego 872

Radziszewski h. RADWAN.

Antoni Stanisław, s. Franciszka ** 48

Władysław Sabin, syn tegoż 44

Rajs h. RAES.

Sylwester, syn Franciszka 859

Rakowski h. LUBICZ.

Konstanty Kwiryn, s. Franciszka 853

Leon Mamert Bonifacy, s. Józefa 915

Symeon, syn Bonawentury 940

Roch Felix, syn tegoż 941

Rakowski h. TRZYWDAR.

Konstanty Leon, syn Jana 852

Kalixt Edward, syn Ignacego 856

Ramotowski h. DROGOMIR.

Xawery, syn Piotra 916

Antoni, syn Pawła 942

Rasinowski. *

Tadeusz Łukasz, syn Walentego 47

Raszowski h. GRZYMAŁA.

Roman Wincenty Jan, syn Jana 935

Walery Antoni, syn tegoż 936

Edward Gustaw Adolf, s. tegoż 937

Ratyński h. ŁABĘDŹ.

Franciszek Piotr, s. Kazimierza 860

Jan, syn tegoż 899

Konstanty Wojciech. s. Michała 873

Paweł Polikarp, syn tegoż 874

Piotr, syn tegoż 875

Rawa h. PIŁAWA.

Józef, syn Antoniego 947

Rawski h. PIŁAWA.

Piotr Paweł narcyz, syn Ładysława 888

Józef Longin, syn tegoż 889

449

Rembiewski h. JASTRZĘBIEC.

Bogumił Jan, syn Antoniego 917

Rodziszewski h. ODROWĄŻ.

Tymoteusz Jan, syn Joachima 892

Roesler h. PACYNA. *

Jan Karol, syn Jana Daniela 41

Marcin Edmund, syn tegoż 42

Daniel Teodor, syn tegoż 43

Rogalski h. ROGALA.

Henryk, syn Karola 881

Leopold Erazm, syn tegoż 882

Władysław Romuald, syn tegoż 883

Rogowski h. JASTRZĘBIEC.

Stanisław, syn Tomasza 898

Roman h. ŚLEPOWRON.

Konstanty, syn Franciszka 900

Józef Karol, syn Antoniego 884

Romanowski z Romanowa h. BOŻAWOLA.

Marcin, syn Józefa 854

Romiszowski h. JELITA.

Tomasz Adam Ambroży, syn Ambrożego 957

Romocki h. PRAWDZIC.

Juliusz Maryan Nepomucen, syn Antoniego 930

Euzebiusz Nepomucen Józef, s. t. 931

Rosochacki h. PRUS 1.

Klemens, syn Hilarego 901

Rostkowski h. DĄBROWA.

Antoni, syn Antoniego 870

Floryan Jan, syn Macieja 876

Rostropowicz h. BOGORYA.

Kazimierz Bolesław, syn Józefa 878

Hanibal Władysław, syn tegoż 877

Roszkowski h. OGOŃCZYK.

Józef Grzegorz, syn Tomasza 857

Michał, syn Marcina 861

Jan Teofil, syn Józefa Grzegorza 865

Mateusz Eustachy, syn Tomasza 879

Adam, syn Ignacego 885

Adam Wawrzyniec, s. Łukasza 886

Paweł, syn Walentego 890

Franciszek, syn Augustyna 893

Adam, syn Kazimierza 894

Nikodem, syn tegoż 895

Sylwester, syn Grzegorza 902

Wiktor, syn Szymona 903

Wincenty, syn Dominika 910

Piotr Paweł, syn Andrzeja 918

Dominik, syn Leona 919

Michał Franciszek, syn Antoniego 920

Onufry Antoni, syn Antoniego 921

450

Felix Wilhelm, syn tegoż 922

Ignacy, syn Fabijana 928

Seweryn Henryk Adam, syn Wincentego 929

Mikołaj, syn Kazimierza 943

Maurycy Michał Adam, s. Franciszka 948

Antoni, syn Wojciecha 949

Wojciech Marek Grzegorz, syn Tomasza 950

Jan Zacharyasz, s. Franciszka 951

Tomasz Ambroży, syn tegoż 952

Rowicki h. LUBICZ.

Alexander Felix, syn Józefa 913

Rozbicki z Rożbitka h. ROZMIAR.

Maxym Marcin, syn Mikołaja 862

Rozwadowski h. TRĄBY.

Hipolit Ludwik, syn Jana 863

Karolina z Domańskich, wdowa po Gontramie 887

Eligiusz Erazm, syn Gontrama 887

Maryanna Weronika, c. tegoż 887

Rożański h. PORAJ.

Pankracy Władysław, s. Józefa 946

Rożycki h. ROLA.

Ludwik Władysław, syn Jana955

Jan (Nepomucen) Bonifacy, s. t. 956

Rubach h. RUBACH.

Julian Wacław, s. Józefa Błażeja 953

Rudzki h. LELIWA.

Hipolit, syn Stefana Jacka 880

Rudzki Skarbek h. HABDANK.

Józef, syn Michała 938

Rurawski h. DOŁĘGA.

Julian Ignacy, syn Ignacego 906

Józef Emil, syn tegoż 907

Alfred, syn tegoż 908

Ryszard Kamil, syn tegoż 909

Rutkowski h. BOŃCZA.

Konstanty, syn Ignacego 855

August Augustyn, syn Jana 944

Rutkowski h. POBÓG.

Artur Władysław Faustyn Edward, syn Ignacego 912

Rybicki h. POGOŃ.

Waleryan Mikołaj Paweł, syn Tomasza 858

Rychter h. STUMBERG.

Augustyn Jacek, syn Augustyna 925

Józef Franciszek, syn tegoż 926

Klemens Franciszek Konstanty, syn Augustyna Jacka 933

Wincenty Kordian, syn tegoż934

Rydzewski h. SUCHEKOMNATY.

Konstanty, syn Romualda 954

Polikarp Franciszek, s. Ignacego 932

Rylski Ścibor h. OSTOJA.

451

Stanisław Edward Józef, syn Michała 869

Napoleon Konstanty Onufry, syn Pawła 911

Rymkiewicz h. LUBICZ.

Józef, syn Cypryana 864

Rzepecki. *

Jan Szczepan, syn Walentego 46

Rzeszotarski h. JUNOSZA.

Antoni, syn Stefana Dominika 904

Rzewuski h. KRZYWDA.

Wojciech, syn Jana 896

Alexander Kazimierz, s. Jakóba 923

Julian Konrad, syn tegoż 924

Jan (Nepomucen), syn Pawła 927

Sylwester Paweł Dawid, s. Konstantego 945

S.

Samojłowicz h. SULIMA.

Tytus, syn Teodora 1744

Teodor Józef, syn tegoż 1745

Kazimierz Julian, syn tegoż 1746

Samotycka h. LELIWA.

Kazimierz, syn Józefa 1677

Saniewski h. KOŚCIESZA.

Józef, syn Tomasza 1709

Stanisław, syn Józefa 1762

Sapalski h. SYROKOMLA.

Napoleon Alexander, syn Franciszka 1678

Saski h. SAS.

Adam Juliusz, syn Wiktoryna czyli Wiktora1763

Sawczyński.

Jan (Nepomucen), syn Piotra 1790

Sawicki h. LUBICZ.

Erazm Antoni, syn Alexandra 1768

Sawiński h. DOLIWA.

Antoni, syn Marcina 1679

Sąchocki. *

Maxym Stanisław, s. Stanisława 94

Scipio de Campo h. SCIPION.

Józef Celestyn, syn Józefa 1788

Sędzimir h. OSTOJA.

Józef Maciéj, syn Wincentego 1721

Siedlewski h. WĄŻ.

Jan Józef, syn Sebastyana 1680

Siemieński h. LESZCZYC.

Antoni Alexy, syn Józefa 1747

Siemniszko h. ŁABĘDŹ.

Kacper Melchior Baltazar, syn Tadeusza 1760

452

Franciszek Wawrzyniec, s. t. 1761

Sienkiewicz h. OSZYK.

Maciéj, syn Stanisława 1681

Siennicki h. KLAMRY z odmianą. *

Floryan, syn Antoniego 91

Sierakowski h. LUBICZ.

Bolesław, syn Mieczysława 1682

Henryk Józef Marceli, syn Antoniego 1683

Ludomir Józef, syn tegoż 1684

Julian Józef, syn tegoż 1685

Sikorski h. KOPASINA.

Stanisław Rafał, syn Jana 1707

Józef, syn Jakóba 1671

Wincenty, syn Tomasza 1672

Siwiński h. KORCZAK.

Edward Maciéj, syn Tomasza 1701

Julian Walenty, syn Józefa 1710

Skalski h. SUCHEKOMNATY.

Kazimierz Mikołaj Józef, syn Walentego 1791

Walentyna Magdalena Filipina, córka tegoż 1792

Skarzyński h. BOŃCZA.

Józef, syn Antoniego 1698

Skawiński h. RAWICZ.

Kajetan Apolinary Jakób, syn Tomasza 1714

Skibicki h. ROLA.

Jan Wincenty Władysław, syn Franciszka 13 ces.

Skłodowski h. DOŁĘGA.

Jan Felix, syn Ignacego 1789

Skołdycki h. LUBICZ.

Erazm Karol, syn Szymona 1737

Skomorowski h. NAŁĘCZ.

Józef Leon, syn Józefa 1676

Skrętowski h. GIERALT.

Józef Michał Franciszek, syn Marcina 1722

Skrzyński h. ZAREMBA.

Teofil Wojciech, syn Cypryana 1697

Skup’ h. BELINA.

Julian, syn Felixa 1769

Antoni, syn Wincentego 1770

Roch, syn tegoż 1771

Marcin, syn tegoż 1772

Skupiewski h. BELINA.

Józef, syn Adama 1751

Alexander Walenty, s. Józefa1793

Jan Aloizy, syn tegoż 1794

Ślaski h. GRZYMAŁA.

Wiktor Alexander Izydor, syn Kazimierza 1773

Ślepowroński h. ŚLEPOWRON.

Jan, syn Mikołaja 1748

Tomasz, syn tegoż 1749

453

Wiktor, syn tegoż 1750

Sławianowski h. JELITA.

Jan (Chrzciciel), syn Antoniego 1752

Sławiński h. LELIWA.

Władysław Felix, syn Józefa Joachima 1702

Sługocki h. JASTRZĘBIEC.

Karol Leonard, syn Kacpra 1795

Śmiarowski h. RAWICZ.

Juliusz Michał, syn Mateusza 1718

Stanisław, syn Franciszka 1787

Smoleński h. ZAGŁOBA.

Antoni Medard, s. Stanisława 1669

Jan Franciszek, syn Teofila 1673

Józef, syn Mateusza 1686

Klemens Sylwester, s. Szymona 1687

Teofil Konstanty Stanisław, syn Tomasza 1723

Snarski h. MURDELIO.

Teofil, syn Andrzeja 1766

Śniegocki h. ZAGŁOBA.

Konstanty, syn Józefa1719

Sobocki h. NAŁĘCZ.

Jan, syn Antoniego 1664

Sobolewski h. ŚLEPOWRON.

Władysław Leon, s. Antoniego 1703

Ludwik Henryk, syn Michała Józefa 1706

Maciéj Kazimierz, s. Wojciecha 1796

Sokolnicki h. JASTRZĘBIEC.

Franciszek Szymon, s. Antoniego 1774

Sokołowski h. POMIAN.

Roch Józef, syn Walentego 1764

Sokołowski h. ŚLEPOWRON.

Karol Mateusz, syn Wincentego 1688

Xawery, syn Kazimierza 1689

Hieronim Michał, syn Józefa 1690

Kazimierz, syn tegoż 1691

Ludwik, s. Hieronima Michała 1765

Solikowski h. BOŃCZA.

Leon Tomasz, syn Ignacego 1753

Spiesbach.

Karol Leopold, s. Krystyana 1724

de Spiner h. LELIWA.

Ludwik Edward, syn Ludwika 1699

Srzednicki h. POMIAN.

Władysław Artur Wincenty Tomasz, syn Wincentego 1725

Natalia Arandyna Anna, c. t. 1754

Stanisław Tadeusz Zygmunt, syn tegoż 1755

Staniszewski h. POBÓG.

Bolesław Adalbert, syn Alexandra Macieja 1812

Stano h. GOZDAWA.

Kalixt, syn Ignacego ** 92

454

Stawiński h. DOŁĘGA.

Władysław Antoni, syn Franciszka 1775

Wiktor Karol, syn tegoż 1776

Jan (Kanty) Joachim, s. tegoż 1777

Steinkeller. *

Piotr 99

Alfred Piotr Władysław, s. Piotra 100

Piotr Alexander, syn tegoż 101

Stojowski Jordan h. TRĄBY.

Alfred Benedykt, syn Hipolita 1742

Bolesław, syn tegoż 1743

Stokowski h. JELITA.

Józef, syn Bartłomieja 1692

Tomasz, syn tegoż 1693

Stpiczyński.

Antoni Norbert, syn Karola 1797

Straszewicz h. ODROWĄŻ.

karol Antoni, syn Alexandra Józefa 1767

Strawiński h. SULIMA.

Bolesław Felix, syn Antoniego 1668

Franciszek Wincenty Lucyan, syn tegoż 1741

Strus h. KORCZAK.

Teofil, syn Waleryana 1798

Felix, syn tegoż 1700

de Struve h. STRUVE. **

Jerzy Henryk Krzysztof Franciszek, syn Jana Gustawa 95

Amand Edward Wojciech, syn Jerzego 97. 1675

Gustaw Antoni Karol Eugeniusz, syn tegoż 96

Strużyński h. JASTRZĘBIEC.

Leonard, syn Józefa 1726

Strzałkowski h. OSTOJA.

Romuald Franciszek, s. Kacpra 1778

Strzegowski. *

Jan Karol 86

Strzemiński h. STRZEMIĘ.

Ludwik, syn Jacentego 1800

Stypiński h. PRUS 2.

Roman Piotr, syn Romana 1780

Stypułkowski h. LUBICZ.

Paweł, syn Jakóba 1714

Stypułkowski h. ROLA.

Józef, syn Józefa 1700

Suchecki h. PORAJ.

Wiktor Wacław Jan, syn Konstantego 1727

Sulkowski h. BIAŁYNIA.

Jan, syn Józefa 1738

Sumiński. *

Leopold 88

Surzycki h. GIERALT.

Ignacy Wiktor, syn Józefa 1712

455

Julian Leon, syn tegoż 1779

Sutkowski h. POBÓG.

Józef Aloizy Jan, s. Wincentego 1809

Świerczewski h. ŁODZIA.

Erazm Jan (Nepomucen), syn Pawła 1728

Teofil Ignacy, syn tegoż 1729

Józef Konstanty, syn tegoż 1730

Jan Ignacy, syn tegoż 1731

Świerczewski h. GRABIE.

Maciéj, syn Felixa 1783

Świeszewski. *

Alexander 87

Święcicki z Krępy i Święcicy h. JASTRZĘBIEC.

Ludwik Dominik Józef, syn Stanisława 1720

Święszkowski ze Święszków h. SYROKOMLA.

Mikołaj, syn Franciszka 1665

Stanisław, syn tegoż 1756

Świętochowski h. DOŁĘGA.

Ignacy, syn Antoniego 1757

Szabłowski h. BOŃCZA.

Daniel Józef Alexander Piotr, syn Franciszka 1660

Wojciech, syn Stanisława 1694

Szalawski h. JASTRZĘBIEC.

Jan Stanisław, syn Antoniego 1661

Władysław Krzysztof, s. tegoż 1662

Seweryn, syn tegoż 1663

Szaniawski h. JUNOSZA.

Jan, syn Kazimierza 1717

Józef Franciszek, s. Wincentego 1811

Szańkowski h. KRZYWDA.

Walenty, syn Szymona 1695

Szawłowski. *

Felix 89

Szczepkowski h. JASTRZĘBIEC.

Edward, syn Bartłomieja 1801

Szczerbiński h. SZCZERBIEC. *

Władysław Jakób Józef Karol, syn Józefa 93

Szczęsnowicz h. POBÓG.

Kazimierz Mieczysław, s. Jana 1666

Władysław Jan, syn tegoż 1667

Szczucki h. ŚLEPOWRON.

Stanisław Konstanty, s. Kajetana 1802

Józef, syn tegoż 1803

Szczuka h. GRABIE.

Leopold, syn Józefa 1786

Rajmund Jan (Kanty), syn Rajmunda 1804

Szeligowski h. SZELIGA.

Stanisław, syn Pawła 1784

Szorc h. MORA.

Jan, syn Antoniego Jakóba 1715

456

Kazimierz Fryderyk, syn tegoż 1716

Szostkiewicz h. WAXMAN.

Stanisław Felicyan, syn Sebastyana 1704

Szpakowski z Mistyaczyc h. LUBICZ.

Jan, syn Adama 14 Ces.

Sztemborski h. STEMBERG.

Teofil, syn Józefa 1705

Szteyner h. JEZIERZA.

Felix Józef, syn Antoniego 1739

Szturm.

Adolf Edward, syn Adolfa 1696

Szumski h. JASTRZĘBIEC.

Xawery, syn Tomasza 1781

Szwejcer h. ZADORA.

Bronisław Michał Hieronim, syn Wincentego 1732

Michał teofil Adam, syn tegoż 1733

Szwejkowski h. TRZASKA.

Tomasz, syn Franciszka 1674

Józef Jakób, syn Samuela 1805

Franciszek Samuel, syn tegoż 1806

Szyłański h. TOPÓR.

Jan, syn Mustafy 1735

Adam, syn tegoż 1736

Szymborski h. ŚLEPOWRON.

Alexander, syn Józefa 1708

Szymanowski h. ŚLEPOWRON.

Szymon Tadeusz, syn Szymona 1807

Franciszek, syn tegoż 1808

Szymański h. ŚLEPOWRON.

Henryk August, syn Bogumiła 1734

Wilhelm, syn tegoż 1782

Marceli Adam, syn Alexandra 1758

Klemens, syn tegoż 1759

Szymoński h. LUBICZ.

Daniel, syn Rocha 1713

Józef Eustachy Gustaw, syn Ignacego 1740

Szyszkowski h. OSTOJA.

Józef Jan (Nepomucen) Teodor, syn Teofila1810

T.

Tabiszewski h. BOŃCZA.

Kazimierz Jan, syn Kazimierza 455

Antoni Leonard, syn tegoż 456

Taczanowski h. JASTRZĘBIEC.

Franciszek Andrzéj Grzegorz, s. Kazimierza ** 16

Tafiłowski h. HABDANK.

Wiktor, syn Franciszka 482

457

Tański h. NAŁĘCZ.

Franciszek Juliusz, syn Michała 449

Tarczewski h. TARNAWA.

Wojciech Modest, syn Marcina 466

Targowski h. ROGALA.

Antoni Stanisław, syn Józefa 450

Józef Felix Stanisław, s. tegoż 477

Tarkowski h. KLAMRY.

Piotr Alexander, s. Stanisława 467

Xawery, syn tegoż 468

Tomasz, syn Piotra 473

Jakób, syn tegoż 474

Thugutt h. PELIKAN.

Kazimierz Jan Stanisław, syn Karola Henryka 446

Stanisław Antoni, syn tegoż 448

Toczyłowski h. HABDANK.

Franciszek Jan, syn Stanisława 470

Todleben.

Helena, córka Leopolda Augusta 451

Alexander Felix, syn tegoż 452

Jan Henryk, syn tegoż 453

Józef Stanisław, syn tegoż 454

Tokarski h. LEWALT.

Ignacy, syn Piotra 457

Tokarski h. RYŚ.

Godysław Józef, s. Franciszka 483

Tomczycki h. JASTRZĘBIEC.

Jan Damazy, syn Teodora 471

Trębicki h. ŚLEPOWRON.

Stanisław Antoni Michał, s. Kazimierza Stanisława464

Tropiański h. LUBICZ.

Konstanty Mikołaj Bartłomiéj, syn Józefata 443

Truskolaski h. ŚLEPOWRON.

Dyonizy Wojciech, s. Bernarda 460

Franciszek Teodor, s. Alexandra 479

Stanisław, syn Wojciecha 484

Truszkowski h. DROGOSŁAW.

Marcin, syn Mateusza 441

Hipolit Józef, syn Jana 485

Truszkowski h. TRZASKA.

Bronisław Kazimierz, syn Józefa Kazimierza 465

Trzaska h. TRZASKA.

Wojciech, syn Jana 486

Trzciński h. POBÓG.

Bartłomiéj, syn Szymona 475

Sabin, syn Teodora 476

Konstanty Jan, syn Antoniego 478

Trzciński h. RAWICZ.

Wojciech Witalis, syn Andrzeja 444

Jan Ludwik, syn tegoż 445

458

Tadeusz Szymon Wincenty, syn Jakóba 461

Trzebiński h. SRZENIAWA.

Jan, syn Wojciecha 469

Turno h. BOŃCZA.

Stanisław Henryk Maryan, syn Stanisława 447

Turowski h. KOLUMNA.

Anzlem Teodor Wojciech, syn Jakóba 480

Maryan Jan (Nepomucen), s. teg. 481

Turski h. DOŁĘGA.

Marceli Antoni Józef, s. Jakóba 442

Jakób, syn Tomasza 458

Turski h. ROGALA.

Wacław Wojciech, s. Wojciecha 472

Tuszyński h. NAŁĘCZ.

Franciszek Michał, s. Antoniego 462

Konstanty, syn tegoż 463

Tykel h. CHOLEWIEC. *

Alexander Jan Bogumił, syn Benedykta 14

Stanisław Gwidon, syn tegoż 15

Tyszka h. TRZASKA.

Antoni, syn Łukasza 459

U.

Ulatowski h. JASTRZĘBIEC.

Stanisław Maciéj, syn Grzegorza 101

Urbanowicz h. ŁABĘDŹ.

Felicyan Norbert, s. Antoniego 100

Urbanowski h. PRUS.

Józef Franciszek, s. Antoniego 102

W.

Walderowicz h. LESZCZYC.

Stanisław (Kostka) felix, syn Władysława 854

Walewski h. KOLUMNA.

Józef, syn Władysława Pawła 895

Franciszek (Xawery) Józef Nepomucen Władysław Zdzisław, syn tegoż 906

Walknowski Wierusz h. WIERUSZOWA.

Wiktor Michał, syn Wiktora 972

Warzycki h. TRĄBY.

Alexy Wincenty (a Paulo), syn Adama 844

Wasielkowski albo Wasilkowski h. KORCZAK.

Ludwik Izajasz, syn Jana 841

Stanisław Karol, syn tegoż 846

Ignacy Aloizy Erazm, syn tegoż 950

459

Wasilewski h. ROGALA.

Józef Donat Erazm, s. Franciszka 949

Wasiłowski h. DRZEWICA.

Józef Ludwik, syn Stanisława 951

Wasiłowski h. KORWIN.

Antoni Jacek, syn Wojciecha 921

Ważynski h. HABDANK.

Stanisław (Kostka), syn Jakóba 922

Franciszek Wincenty, s. Ignacego 923

Wądołowski. *

Felix Leonard 41

Wądołowski h. LUBICZ.

Kazimierz, syn Józefa 897

Franciszek, syn tegoż 898

Wiktor, syn tegoż 899

Bernard Piotr, syn Wojciecha 940

Jan, syn tegoż 941

Wojciech, syn Wilhelma 945

Maciéj Adam, syn Stanisława 967

Wąsowicz Dunin h. ŁABĘDŹ.

Franciszek, syn Felixa 855

Gerwazy, Protazy, syn Piotra 924

Wąssowski h. NAŁĘCZ.

Eugenii Sylwester, s. Ignacego 942

Weychert h. WEJCHER.

Henryk, syn Karola 856

Maxymilian Jan, syn tegoż 914

Węgliński h. SRZENIAWA.

Władysław Teofil, syn Andrzeja 961

Węgrzynowicz h. RAWICZ.

Tadeusz Jan, syn Jakóba 847

Wieliczko h. SYROKOMLA.

Albin Franciszek, syn Wiktora 880

Henryk Jan, syn Ignacego 907

Wielobycki h. HABDANK.

Antoni Stanisław Kazimierz, syn Franciszka 925

Stanisław Dominik Franciszek, syn tegoż 926

Józef, syn tegoż 927

Kazimierz Antoni Andrzéj, s. t. 928

Wielogorski h. GRZYMAŁA.

Kajetan Jan, syn Antoniego 908

Wielopolski Margrabia Myszkowski h. STARYKOŃ.

Zygmunt Andrzéj, s. Alexandra 919

Wierciński h. ŚLEPOWRON.

Felix, syn Piotra 952

Ignacy Wojciech Anzelm, syn Teofila Ambrożego 963

Wierzbicki h. GRYF.

Kazimierz Antoni, s. Franciszka 857

Wierzchowski h. KORCZAK.

Jan Konstanty, syn Franciszka 858

460

Franciszek, syn Leona 953

Paweł, syn tegoż 954

Andrzéj, syn tegoż 955

Antoni, syn tegoż 956

Maciéj, syn Karola 957

Piotr, syn tegoż 958

Wierzejski h. JELITA.

Władysław Franciszek, s. Jana 881

Franciszek Konstanty, s.tegoż 882

Tomasz, syn tegoż 883

Leon Alexander, syn tegoż 884

Paweł, syn Jana Stanisława 929

de Wik h. WIK.

Henryk Jan Fryderyk August, syn Jana 964

Konstantyn Alexander Teodor, syn tegoż 965

Wilkoszewski h. JELITA.

Ignacy, syn Felixa 930

Wilski h. PÓŁKOZIC.

Wiktor, syn Stanisława 900

Winnicki. *

Kryspin, syn Damazego 43

Wiśniewski h. PRUS 1.

Andrzéj, syn Bartłomieja 901

Ksawery, syn tegoż 902

Wittan h. WITTAN.

Andrzéj Erazm Antoni, syn Wojciecha 931

Witkowski h. NOWINA.

Antoni, syn Kajetana 848

Felix, syn tegoż 849

Witwicki Pilik h. SAS.

Roch, syn Jana 859

Włocki z Wielkich Włok h. GROTY.

Stanisław (Kostka) Grzegorz Edward, syn Franciszka 853

Włodek h. PRAWDZIC.

Karol Leonard, syn Michała 896

Włodek h. SULIMA.

Piotr Paweł, s. Jana (Nepomucena) 912

Włostowski h. CIOŁEK.

Macieéj, syn Grzegorza 885

Damazy, syn Józefa 886

Wnorowski h. KOŚCIESZA.

Szczęsny, syn Michała 915

Paweł, syn Marcina 860

Wodziński h. JASTRZĘBIEC.

Włodzimierz Andrzéj, syn Józefa 861

Bronisław Józef, syn tegoż 862

Wodzyński. *

Alexander 40

Wojcicki h. RAWICZ.

Ignacy Jacek, syn Sylwestra 916

461

Zygmunt Józef Jan, s. Kazimierza 943

Wojciechowski h. JELITA.

Władysław Jan Antoni, s. Wincentego 920

Władysław Bonawentura Maciéj, syn Kazimierza 944

Henryk Konstanty, s. Anastazego 970

Wojewódzki h. HABDANK

Benedykt Teodozyusz, syn Marcina 19 Ces.

Alexander Romuald Marcin, syn Benedykta20 Ces.

Justyn Karol, syn tegoż 21 Ces.

Emilian Stefan, syn tegoż 22 Ces.

Anatoliusz Julian Józef, s. t. 23 Ces.

Lucya Maryanna, córka teg. 24 Ces.

Wojno h. TRĄBY.

Tomasz, syn Klemensa 835

Walenty, syn tegoż 836

Józef Grzegorz, syn Stanisława 845

Barnaba, syn Hiacynta 863

Alexander Wojciech Stanisław, syn Barnaby 917

Adolf Waleryan, s. Wojciecha 971

Konstanty, syn Marka 962

Wojsław h. JUNOSZA.

Karol Rafał, syn Jana 888

Wojsz h. PIŁAWA.

Jan Paweł, syn Walentego 959

Wojtasiewicz h. KARA czyli OBRONA.

Jan, syn Marcina 903

Wojtkowski h. LUBICZ.

Konstanty, syn Józefa842

Wolicki h. NABRAM.

Władysław Teodor, syn Jana 864

Bolesław, syn tegoż 865

Alexander Zygmunt Emanuel, syn tegoż 866

Woliński h. GRABIE.

Seweryn, syn Bonifacego 889

Wolski h. JELITA.

Bogumił, syn Jana 909

Jan Paweł, syn tegoż 910

Wolski h. JASTRZĘBIEC.

Jan, syn Józefa 960

Wolski h. LUBICZ.

Ignacy, syn Marcina 837

Wolski h. RAWICZ.

Fabijan Sebastyan, syn Mikołaja 911

Alexander Roman, syn Fabijana Sebastyana913

Ignacy Stanisław, syn tegoż 948

Wołowski z Wołowy h. PRUS 2.

Karol Józef Jan, s. Walentego 852

Wołuński h. LUBICZ.

Jan Bonifacy Antoni, s. Tadeusza 932

Worytko h. SAS.

462

Leon Jan, syn Marcina 867

Juliusz Jerzy, syn tegoż 868

Woyde h. DOBRORAD. *

Karol August Fryderyk, s. Maurycego 42

Woźniakowski h. PRAWDZIC.

Leon Walenty, syn Jakóba 904

Edward, syn Dawida 939

Woźnicki-Szrejber h. CIOŁEK.

Michał Karol, syn przysposobiony Michała Hieronima Antoniego Woźnickiego 946

Jan Michał, syn Michała Karola 947

Wróblewski h. LUBICZ.

Józef, syn Dominika 838

Franciszek, syn tegoż 843

Wróblewski h. ŚLEPOWRON.

Julian Kazimierz Teofil Dobrosław, syn Korneliusza 850

Rafał, syn Antoniego 933

Wronikowski h. BROCHWICZ.

Mikołaj Józef, syn Mikołaja 869

Wroński h. KOŚCIESZA.

Wiktorya Ewa Julia, córka Wincentego 890

Zofia Klara Teofila, córka tegoż 891

Wrześniowski h. INES.

Fabian Adam Józef, s. Fabiana 892

Alf Korneli Anastazy, syn tegoż 893

Edwin Marceli Jerzy, syn tegoż 894

August Oktawian, s. Wincentego 905

Wykowski h. JASTRZĘBIEC.

August Szymon, syn Jana 839

Edward Adam, syn Jakóba Joachima934

Leopold Kazimierz Paweł, s. t. 935

Wyrębowski h. JUNOSZA.

Józef Ludwik, syn Edwarda Teodora966

Wyrzykowski h. ŚLEPOWRON.

Grzegorz, syn Stanisława 870

Paweł, syn tegoż 871

Piotr Paweł, syn Bartłomieja 872

Klemens Franciszek Grzegorz, syn Grzegorza 873

Edmund Marcin, syn tegoż 874

Daniel Ludwik, syn Szymona 969

Konstanty Symplicyusz, s. Franciszka 968

Wysocki h. OGOŃCZYK.

Władysław Stefan Wiktor, syn Marcina 875

Maryanna Salomea, córka tegoż 876

Julia Eleonora, córka tegoż 877

Wysokiński h. SZELIGA.

Franciszek Wincenty, syn Sylwestra 878

Jan, syn tegoż 879

Michał, syn Macieja 887

Michał Kazimierz, s. Kazimierza 936

Franciszek, syn tegoż 937

463

Tomasz, syn tegoż 938

Wyszkowski h. ŚLEPOWRON.

Juliusz Cezaryusz, s. Hiacynta 918

Wyszomirski h. RAWICZ.

Jan, syn Stanisława 840

Wojciech, syn Wawrzyńca 851

Z.

Zabielski h. TRZASKA.

Wacław Hieronim, syn Hieronima 912

Antoni Hieronim Dyonizy, s. t. 913

Zabłocki h. ŁADA.

Hippolit, syn Cypryana 929

Jan Henryk Władysław, syn Ignacego 955

Zaborowski h. GRZYMAŁA.

Alexander Szymon, syn Józefa 903

Romuald Józef 904

Zabrodzki h. OGOŃCZYK.

Stefan Wojciech, syn Wojciecha 959

Zachorski h. LUBICZ.

Jakób Joachim, syn Walentego 944

Zagórski. *

Leopold Stefan Kajetan, syn Kajetana 38

Józef Benedykt Kajetan, syn Leopolda 39

Zagrobski. *

Józef 36

Zagrodzki h. SYROKOMLA.

Antoni Onufry Bazyli, syn Wincentego 925

Jan Klemens, syn Franciszka 931

Józef Benedykt Wincenty, syn Wincentego 945

Zagrzewski h. LUBICZ.

Eustachy, syn Jana 914

Zajączkowski h. DRZEWICA.

Wincenty Jan, syn Wincentego 915

Alexander Dominik, syn tegoż 916

Zajączkowski h. PRUS 1.

Zygmunt Leonard, syn Michała 938

Zygmunt Maurycy Emilian, syn Zygmunta Leonarda 980

Zajkowski h. PRUS 1.

Wojciech, syn Bartłomieja 905

Zakrzewski h. BOGORYA.

Alexander Anatoli Tadeusz, syn Felicyana 995

Zakrzewski h. KOŚCIESZA.

Stefan, syn Ludwika 982

Jan, syn Stanisława 998

Szczepan, syn tegoż 999

Zaleski h. JELITA.

Marcin Leonard, syn Kacpra 946

464

Zaleski h. LUBICZ.

Karol, syn Jana 930

Maxymilian Joachim, syn Stanisława 932

Rajmund, syn Jakóba 1000

Eustachy Mateusz, syn Romualda 1008

Zaleski h. ŁADA.

Zygmunt Paweł, syn Felixa 924

Zaleski h. ŚLEPOWRON.

Tomasz, syn Ignacego 933

Zaliwski h. JUNOSZA.

Kazimierz Paweł Józef, s. Jana 979

Załuski h. KOŚCIESZA.

Dominik Józef, syn Adama 960

Zambrzycki h. KOŚCIESZA.

Kazimierz, syn Tomasza 892

Piotr Paweł, syn tegoż 893

Wojciech, syn tegoż 917

Wincenty, syn Antoniego 918

Antoni, syn Macieja 919

Marceli na Zambrzycach, s. Jana 994

Zamojski h. JELITA.

Hrabia Tomasz Karol Adam Jan Franciszek Ludwik, syn Konstantego 958

Zamojski h. PORAJ.

Piotr Paweł, syn Damazego 961

Zaniewski h. LUBICZ.

Józef Edward, syn Michała 981

Zaniewski h. ROCH II.

Józef, syn Jana 901

Zaorski h. LUBICZ.

Augustyn Jan, syn Michała 920

Bolesław Damian, syn Ludwika 947

Michał Leopold Ludwik, s. teg. 948

Julian, syn tegoż 962

Zaremba h. ZAREMBA.

Jan Błażej, syn Antoniego 910

Roch, syn Joachima 934

Wojciech, syn tegoż 935

Jan, syn tegoż 936

Walenty, syn Felixa 949

Tomasz, syn Andrzeja 970

Rudolf Tomasz, syn Rudolfa 997

Zawadzki h. JASTRZĘBIEC.

Stanisław (Kostka), s. Dominika 928

Zawadzki h. ROGALA.

Antoni Norbert, syn Onufrego 957

Zawistowski h. JASTRZĘBIEC.

Damazy, syn Mikołaja 921

Kazimierz, syn Ignacego 971

Paweł, syn Mikołaja 972

Zawisza Czarny h. PRZEROWA.

465

Kazimierz Roman Julian, s. Franciszka 1001

Zawisza h. SAS.

Leopold Hippolit, syn Józefa 950

Zdrodowski h. OKSZA.

Maciéj, syn Wojciecha 894

Zdziarski h. GOZDAWA.

Felix, syn Jana 926

Zdzienicki h. POMIAN.

Stanisław Władysław, syn Jana 911

Zdunowski h. JASTRZĘBIEC.

Maryan, syn Józefa 984

Zdzitowiecki h. ZDZITOWIECKI.

Kazimierz henryk, s. Apolinarego 978

Zembrzuski h. DOLIWA.

Filip Marceli, syn Józefa 896

Kazimierz Alexander, s. Jakóba 937

Michał Bruno, syn Stanisława 942

Zeydler h. KORZBOK.

Wincenty, syn Jerzego 983

Zgórski h. ŁODZIA.

Antoni Gabryel Felix, s. Antoniego 954

Zieliński h. CIOŁEK.

Kazimierz Albin Ksawery, syn Marcina 939

Józef Antoni, syn tegoż 940

Antoni Mikołaj Alexander, s. t. 941

Józef Stanisław, syn Wincentego 966

Felix Kazimierz, syn tegoż 967

Konstanty Ignacy, syn tegoż 968

Julian Ignacy Wincenty, s. tegoż 969

Zieliński h. ŚWINKA.

Stefan Piotr, syn Piotra 927

Ziembiński. *

Adam 37

Ziemborowski h. SZASZOR.

Apolinary Bonawentura, syn Mikołaja 956

Ziołkowski h. KORCZAK.

Wincenty Ignacy, syn Wojciecha 993

Zmigrodzki h. SRZENIAWA.

Felix Aloizy, syn Jakóba 973

Znamierowski.

Romuald Apoloniusz, syn Piotra 897

Zubrzycki h. WIENIAWA.

Konstanty Alexander, syn Stanisława 899

Józef grzegorz, syn Michała 1002

Edward Lucyan, syn tegoż 1003

Zwierkowski h. BEŁTY.

Kamill Józef Michał, s. Tomasza 976

Tadeusz szymon Jan Jozef, s. t. 977

Zwoliński h. ŁADA.

Franciszek Wincenty, s. Jakóba 985

466

Antoni, syn tegoż 986

Eligiusz Andrzéj, syn tegoż 987

Ż.

Żaba h. KOŚCIESZA.

Alexander Konstanty, syn Dominika988

Konstanty Antoni, syn tegoż 989

Mikołaj Stanisław Teofil, s. t. 990

Żabicki h. PRAWDZIC.

Jan, syn Bazylego 1004

Żabicki h. NAŁĘCZ.

Cypryan Rajmund, s. Franciszka 922

Żarkowski h. JELITA.

Andrzéj Hieronim Samuel, syn Antoniego 906

Żbikowski h. GRZYMAŁA.

Alexander, syn Kacpra 1005

Żdżarski h. GOZDAWA.

Antoni Anastazy Mikołaj, syn Felixa 992

Żebracki.

Ludwik, syn Alexandra 895

Żelkowski h. DĄBROWA.

Karol Eustachy, syn Dominika 963

Żerański h. POBÓG.

Antoni, syn Dominika 991

Żmijewski h. ŚLEPOWRON.

Karol Adam, syn Michała 951

Michał, syn tegoż 952

Żochowski h. BRODZIC.

Władysław Bazyli, syn Józefa 923

Felix, syn Wawrzyńca 1006

Żółtowski h. OGOŃCZYK.

Antoni Erazm Jan, s. Walentego 898

Żuchowski h. ŁABĘDŹ.

Józef, syn Piotra 902

Żukowski h. JASTRZĘBIEC.

Roman Alexander, syn Alexandra Józefa 907

Antoni Alexander, syn tegoż 908

Marceli Marek, syn Leona 965

Seweryn Ignacy z Żukowa, syn Stanisława 996

Żukowski h. JUNOSZA.

Julian, syn Franciszka 964

Żukowska h. PRUS III.

Edward, syn Michała 943

Agnieszka Marcyanna, c. Józefa 900

Żydowo h. LUBICZ.

Adam, syn Andrzeja 974

Jan (Nepomucen), syn tegoż 975

Józef, syn tegoż 1007


home | my bookshelf | | Spis szlachty królestwa polskiego reprint wykonano z egzemplarza ze zbiorów prywatnych w drukarni interdruck gmbh w lipsku |     цвет текста   цвет фона