Book: Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішенняЕфективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»


Мікловда В.П., Брітченко І.Г., Кубіній Н.Ю., Дідович Ю.О.

ЕФЕКТИВНІСТЬ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

ПІДПРИЄМСТВАМИ:

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Полтава - Ужгород – 2013


2

УДК

ББК


Рекомендовано до видання, розміщення в електронній бібліотеці та використання в

навчальному процесі Вченою радою ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет

економіки і торгівлі", протокол № 5 від 31 травня 2013 р.

Розглянуто та рекомендовано до опублікування Вченою радою ДВНЗ "Ужгородський

національний університет", протокол № 3 від 30 квітня 2013 р.

Автори:

Мікловда В.П., Брітченко І.Г., Кубіній Н.Ю., Дідович Ю.О.

Рецензенти:

О.В. Березін, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства ВНЗ Укоопспілки

"Полтавський університет економіки і торгівлі";

В.М. Василенко, д.е.н., професор, заступник директора з наукової роботи Інституту еконо-

міко-правових досліджень НАН України, заслужений діяч науки і техніки України;

В.І. Ярема, д.е.н., професор, завідувач кафедри господарського права ДВНЗ "Ужгородський

національний університет".


Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та

перспективи їх вирішення: монографія / Мікловда В.П., Брітченко І.Г., Кубіній Н.Ю.,

Дідович Ю.О. - Полтава: ПУЕТ, 2013. - 218 с.


ISBN


У монографії викладено теоретичні та практичні аспекти стратегічного управління

та досліджені фактори, дія яких обумовлює ефективність стратегічного менеджменту в

сучасних умовах господарювання.

Визначені умови та принципи впровадження стратегічного менеджменту на

промислових підприємствах України.

Проведено оцінку показників ефективності діяльності підприємств з виробництва

мінеральної води Закарпатської області та показано значення стратегічного управління у

досягненні високого рівні прибутковості.

Для викладачів, аспірантів, магістрів і спеціалістів, наукових працівників,

підприємців та тих, хто займається впровадженням стратегічного управління на

підприємствах.3

ЗМІСТ

Передмова…………………………………………………………………………….4

Розділ 1. Теоретичні концепти стратегічного управління підприємством………6

1.1. Семасіологічні підходи до сутності стратегічного управління

підприємством…………………………………………………………………….....6

1.2. Стратегія як детермінанта стратегічного управління……………………….27

1.3. Ефективність стратегічного управління та сучасні підходи

до її змістового навантаження……………………………………………………..47

Розділ 2. Оцінка ефективності стратегічного управління підприємствами

Закарпатської області з виробництва напоїв……………………………………. 67

2.1. Ресурсний потенціал як основа ефективного функціонування

підприємств……………………………………………………………….………...67

2.2. Тенденції функціонування та розвитку підприємств

Закарпатської області з виробництва мінеральної води…………………………81

2.3. Аналіз ефективності стратегічного управління підприємств

з виробництва напоїв у Закарпатській області………………………………….104

Розділ 3. Обґрунтування напрямів підвищення ефективності

стратегічного управління на промисловому підприємстві……………………..123

3.1. Інституціаналізація стратегічного управління

як фактор його ефективності……………………………………………………..123

3.2. Вдосконалення організаційної структури підприємства

на засадах стратегічного контролінгу…………………………………………...145

3.3. Моделювання стратегічного управління промисловим підприємством…165

Висновки…………………………………………………………………………..183

Список використаних джерел……………………………...………..…..……….187

Додатки...................................................................................................................205


4

ПЕРЕДМОВА

Розвиток ринкових відносин, який супроводжується посиленням

конкуренції, викликає необхідність засвоєння та впровадження адекватних

сучасним умовам методів, форм та інструментів управління діяльністю

підприємства. До їх кола належать процедури стратегічного управління, що

забезпечують досягнення цілей функціонування підприємства при утриманні

конкурентних позицій на основі адекватного реагування на темпоральність,

варіативність та глибину турбулентності зовнішнього середовища.

Необхідність розвитку системи стратегічного управління обумовлена

розумінням підприємства як відкритої системи, котра активно взаємодіє із

зовнішнім оточенням, отримуючи в ньому ресурси на вході та очікуваний

результат діяльності на виході. Це спрямовує зусилля з побудови процесу

управління таким чином, щоб забезпечити найбільш повне використання

ресурсів при досягненні цілей діяльності підприємства, тобто найвищого

результату його функціонування.

Актуальність дослідження випливає з необхідності постійного

вдосконалення управлінської теорії та практики адміністративної діяльності на

промислових підприємствах країни. Проблематика обґрунтування шляхів

підвищення ефективності стратегічного управління стає однією з центральних

у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства та довгострокових

перспектив його розвитку. Широта експозиції проблем підвищення

ефективності

стратегічного

управління

підприємством

обумовлена

внутрішніми та зовнішніми викликами, які є принципово новими і не

підлягають вирішенню внаслідок застосування попереднього управлінського

досвіду; все більш активним залученням таких ресурсів, як знання чи інновації,

які виводять поняття ефективності на принципово новий рівень теоретичного

обґрунтування та практичного управління; множинністю задач при

забезпеченні стратегічної конкурентоспроможності підприємства.


5

Дослідженню проблем стратегічного управління та оцінюванню його

ефективності присвятили свої роботи як українські, так і закордонні вчені,

серед яких особливий внесок належить І. Ансоффу, В.М. Гейцю, А.А. Чухну,

В.П. Мікловді, Б.М. Мізюку, Г. Мінцбергу, Л.І. Федуловій, З.Є. Шершньовій,

В.В. Пастуховій, М.І. Пітюличу, М.А. Лендєлу, І.Г. Брітченку, В.М. Бондаренко

та іншим. Разом з тим дослідження проблематики ефективності стратегічного

управління знаходяться на початковому етапі, особливо щодо методичного

навантаження та організаційного забезпечення.


6

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ КОНЦЕПТИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

ПІДПРИЄМСТВОМ

1.1. Семасіологічні підходи до сутності стратегічного

управління підприємствами


Визначальним інституціонально-економічним фактором розвитку держави

та окремого регіону виступає діяльність підприємств, яка у широкому сенсі

являє собою активність, спрямовану на виробництво товарів та послуг, які

задовольняють соціально-економічні та духовні потреби споживачів і виступає

джерелом інновацій. В науковій літературі триває дискусія з приводу сутності

бізнесу та підприємництва як сенсового навантаження підприємства, їх

сінергетичного та діалектичного впливу на результати діяльності останнього.

При цьому одна група науковців вважає підприємництво та бізнес поняттями

ідентичними; інша визначає підприємництво як авангардну складову бізнесу,

яка забезпечує його розвиток та конкурентоспроможність. В цьому аспекті

заслуговує на увагу точка зору закарпатських науковців, які вважають, що

бізнес, який здійснюється підприємствами, включає традиційний, соціальний та

інноваційний види. При цьому соціальний та інноваційний види бізнесу можуть

мати стратегічне змістове наповнення, а стратегічна функція належить саме

підприємництву [89, с.11]. Іншими словами, саме підприємництво повинно

стати рушійною силою діяльності будь-якого підприємства, провідним

елементом бізнесової активності, і це забезпечить умови для його стратегічного

розвитку.

Формування як регіональної конкурентоспроможності, так і розвитку

держави в цілому неможливе при відсутності високого ступеня

підприємництва, при низькій економічно-інноваційній активності підприємств.

При цьому стратегічне управління державою чи регіоном знаходиться у тісній

кореляції з розвитком підприємницької активності, розширенням інноваційного

руху підприємств, з утвердженням стратегічного управління на підприємствах.


7

Впровадження стратегічного управління, вважає член-кор. НАН України

В.П.Мікловда, є необхідною умовою ефективного і стабільного

функціонування підприємництва, це передбачає, що розробка стратегічних

підходів до розвитку підприємництва функціонально спрямована на

забезпечення його динамічного розвитку та, відповідно, розвитку підприємств у

довгостроковому

періоді

[90].

Значення

управління

як

умови

конкурентоспособності обґрунтована в працях Л. Юрковічової, яка розкрила

управлінські механізми в умовах глобальної кризи [177].

Бізнес як інституціональна складова системи розвитку держави чи регіону

сприяє формуванню поваги до приватної власності, обумовлює розширення

демократичних методів керування, виховує економічність та раціональність у

використанні ресурсів. Саме підприємництво як необхідна складова

конкурентоспроможності підприємства, на переконання М.Долішнього,

В.П.Мікловди та інших , забезпечує наявність власного інтересу і бажання його

реалізувати у виробничо-господарській діяльності, ініціативність, вміння

працювати, сміливість іти на ризик задля досягнення успіху у наміченій справі

тощо [44].

В ракурсі соціально-економічного впливу діяльності підприємств на

розвиток держави чи регіону підприємництво може розглядатись як предтеча

стратегічного управління не тільки на рівні окремого підприємства, але й при

створенні кластерних утворень, державно-підприємницьких партнерств, інших

інтеграційних утворень. Підприємництво в цьому контексті може бути

розглянуто як особливий вид стратегічної інноваційної економічної або

соціальної діяльності, яка полягає у новаторському підході до залучення і

використання ресурсів та виробництві інноваційних товарів чи послуг. Саме

бізнес формує економічне середовище, наповнює регіональний ринок товарами,

формує конкурентне регіональне середовище, створює робочі місця та

забезпечує доходну частину бюджету. Іншими словами, саме господарський

сектор регіону слугує базисним імпульсом для територіального розвитку та

забезпечує привабливість країни чи регіону для робочої сили й інвестицій за


8

допомогою механізмів формування конкурентоспроможності, основним

складовим елементом яких виступає стратегічне управління.

У той же час на шляху впровадження стратегічного управління

підприємствами виникає багато обструкцій. Л.Балабанова та В.Холод вважають

головною проблемою стратегічного менеджменту на підприємствах відсутність

стратегічного мислення у керівників, яке передбачає усвідомлення стратегічних

конкурентних цілей розвитку підприємств і засобів їх досягнення, а також

необхідність спостереження за конкурентним маркетинговим середовищем,

формування конкурентних маркетингових стратегій та рішень, управлінського

налагодження виробничої діяльності з метою її ефективної реалізації [8, с.36].

Подолання ментальних бар’єрів дозволяє розширити перспективи

стратегічного управління на підприємствах. В.Немцов та Л.Довгань правомірно

виділяють наступні переваги стратегічного мислення:

- в процесі стратегічного менеджменту відбувається підпорядкування всієї

діяльності ключовому аспекту стратегії: що ми намагаємося робити і чого

домагаємося;

- керівництво підприємства в процесі стратегічного управління більш чітко

реагує на зміни внутрішнього середовища та навколишнього оточення, на

можливості та загрози;

- менеджери здійснюють оцінку альтернативних варіантів капітальних

вкладень і розвитку персоналу, що надає можливості передислокації ресурсів у

стратегічні зони і стратегічні проекти розвитку підприємства;

- стратегічне управління виступає об’єднуючим чинником для прийняття

рішень всіма керівниками підприємства, сприяє консолідованості

управлінського персоналу підприємства;

- стратегічне управління створює середовище, яке сприяє активному

керівництву [99].

Проблеми бар’єрів стратегічного управління окреслені групою науковців

під керівництвом В.П.Мікловди, які визначають їх сутність як перешкоди, що

виникають на конкретному етапі стратегічного управління підприємством при


9

здійсненні конкретної управлінської чи господарської функції і призводять або

до зростання витрат або до зниження результату [91, с.50]. Ця позиція певною

мірою обмежує коло перешкод стратегічного управління хоча б самим

процесом його здійснення. Але перешкоди стратегічного управління на

підприємстві можуть бути як внутрішні, наприклад, інституційні, організаційні,

кадрові, так і зовнішні, які виникають у навколишньому середовищі. Так,

система підготовки кадрів в країні може бути не спрямованою на формування

стратегічного мислення, на набуття студентами знань стратегічного

менеджменту, на формування навичок застосування методів стратегічного

аналізу. Стратегічне управління потребує розвиненої інформаційної бази в

країні та регіоні, чітко працюючої комунікаційної системи. Стратегічне

управління потребує певного технологічного рівня розвитку держави та

регіону, методичного, консультаційного його забезпечення.

Усунення обструкцій стратегічного управління є основою створення умов

для його ефективного впровадження. Доцільність впровадження стратегічного

управління О.Ковтун обґрунтовує таким чином: стратегія, відображаючи

систему цінностей, погляди вищого керівництва підприємства, його бачення

майбутнього, допомагатиме зорієнтувати персонал у потрібному напрямі;

аналіз середовища підприємства, трактуючи вихідну ситуацію, визначатиме

обмеження, які ним накладаються і можливу його еволюцію; сформована

стратегія виступатиме інструментом координації, який буде забезпечувати

узгодження цілей, а у випадку виникнення протиріч сприятиме досягненню

компромісів, допомагатиме здійснювати діагностику діяльності підприємства,

визначаючи причини відхилень між результатами та цілями (причини

стратегічних розривів); наявність сформованої стратегії підвищуватиме

адаптивну готовність підприємства до непередбачених змін, демонструючи

зв’язок між функціональними підрозділами підприємства, сприятиме

обґрунтованому управлінню [71].

Стратегічне

управління виступає закономірною похідною від

стратегічного планування. Еволюція стратегічного управління та його


10

подальша трансформація широко висвітлена в сучасних дослідженнях. Так,

К.Сердюк та інші виділяють наступні етапи стратегічного менеджменту.

Корінням своїм стратегічне управління сягає 40-х років минулого сторіччя,

системи бюджетного планування, яке характеризується прийняттям

короткострокових управлінських рішень, що мали внутрішню спрямованість.

Другою віхою виділені 50–60-ті роки, відзначені застосуванням

довгострокового планування, що полягало у розробці прогнозу продажів фірми

на кілька років вперед, що дозволяло впровадити функціональні плани,

об’єднані в єдиний фінансовий план.

Наступним етапом вважаються 60–70-ті роки, а саме період впровадження

стратегічного менеджменту, який супроводжувався змінами організаційної

структури, організаційної культури відповідно до розробленої стратегії.

У дев’яності роки виникло стратегічне підприємництво, в межах якого в

компаніях створювалися незалежні господарські одиниці [137].

Таким чином стратегічне планування є попереднім етапом відносно

стратегічного управління. Вперше різницю між цими видами діяльності показав

І.Ансофф, який визначив, що стратегічне планування – управління планами, а

стратегічне управління – це управління результатами [4]. Ця теза знайшла

наступну інтерпретацію. Основна відмінність стратегічного менеджменту від

стратегічного планування полягає в тому, що стратегічне планування

сфокусоване на прийнятті оптимальних управлінських рішень, а стратегічне

управління зорієнтоване на досягнення певних результатів [137].

Заслуговує на увагу послідовність розвитку стратегічного менеджменту в

залежності від рівня нестабільності та невизначеності майбутнього: довідникита інструкції, фінансовий контроль, складання поточних бюджетів, складання

бюджетів капіталовкладень, цільове управління, довгострокове планування,

стратегічне планування по періодах, вибір стратегічних позицій, управління на

основі ранжування стратегічних завдань, управління за слабкими сигналами,

управління в умовах несподіваних подій [105].


11

Питання сутності стратегічного управління знаходиться в центрі уваги

закордонних та вітчизняних науковців. Найбільш поширену класифікацію

методологічних підходів запропонувала В.Пастухова, пропонуючи виділяти

процесний, функціональний, інституціональний та концептуальний підходи

[109, с.10].

В межах процесного підходу у главу кута поставлена технологічна ознака,

тобто його відрізняє сукупність певних етапів, які потрібно пройти, щоб

досягти мети розвитку підприємства та реалізувати його місію. Так,

П.Гордієнко та однодумці визначають стратегічне управління як динамічну

сукупність п’яти взаємопов’язаних управлінських процесів. Ці процеси логічно

вбудовані в один цілісний механізм, всередині якого існує стійкий зворотний

зв’язок і, відповідно, зворотний вплив кожного процесу на інші і на всю їх

сукупність [32, с.11]. О.Ревенко доводить, що під стратегічним управлінням

розуміють цілеспрямований процес створення необхідних умов для кількісно-

якісних перетворень і координації дій, спрямованих на попередження

формування і ліквідацію протиріч, що виникають у внутрішньому середовищі

внаслідок його взаємодії зовнішнім оточенням [132].

З процесних позицій визначає сутність стратегічного менеджменту

М.Мескон, окреслив наступні його етапи: обґрунтування місії підприємства,

визначення та декларування стратегічних цілей, аналіз зовнішнього

середовища, оцінка внутрішніх можливостей компанії, аналіз стратегічних

альтернатив, вибір стратегії, реалізація стратегії, управління та планування,

реалізація і контроль виконання стратегічного плану, оцінка стратегії [84].

А.Хорин та В.Керімов пропонують таку послідовність управлінських процесів,

які логічно випливають один на одного: аналіз середовища, визначення місії,

формулювання бачення, окреслення цілей, розробка стратегії, її реалізація,

оцінка та контроль виконання стратегії [161]. С.Серто та П.Пітер розглядають

стратегічне управління як тривалий, послідовний та взаємопов’язаний процес,

спрямований на підтримку діяльності підприємства відповідно до його

оточення [175]. П.Забєлін визначає стратегічне управління як технологію в


12

умовах підвищеної нестабільності факторів зовнішнього оточення та їх

невизначеності у часі [49].

Модель стратегічного управління з позицій процесного підходу, яка подана

на рисунку 1.1, найбільш широко представлена М.Армстронгом.

Місія

Сильні та

Стратегічний

Загрози та

слабкі

аналіз

можливості

сторони

навколишнього

внутрішнього

Стратегічний

середовища

середовища

вибір

Корпоративні

Корпоративна

стратегічні цілі

стратегія

Функціональні

Функціональні

стратегії

стратегічні цілі

Стратегічні плани

Впровадження

Моніторинг та

оцінка


Рис. 1.1. Модель стратегічного управління за М. Армстронгом [174]


Певною мірою еклектичним можливо назвати визначення Н.Гришко, який

вважає, що стратегія управління промисловим підприємством – це

безперервний циклічний процес визначення напрямів функціонування

підприємства, формулювання цілей та їх обґрунтування, планування та

прогнозування, прийняття управлінських рішень та їх реалізація, аналіз та

контроль наслідків реалізації управлінських рішень, їх оцінка та коригування. В

позиції цього автора спостерігається адитивність функціонального, процесного

підходів та теоретичних основ теорії прийняття управлінських рішень. Якщо


13

функціональний підхід визначає сукупність напрямів діяльності, в тому числі

управлінської, яку необхідно здійснювати на підприємстві для забезпечення

умов його існування, то процесний ракурс визначає послідовність етапів, які

необхідно зробити для реалізації комплексу чи окремо взятої функції.

Прийняття рішення – це акт, який фактично має місце на кожному з етапів

управлінської чи в цілому господарської діяльності: на її початку, в середині чи

на завершальному етапі, та при реалізації будь-якої функції. В якості ознак

управлінського рішення можливо виділити:

- наявність вибору, тобто при прийнятті рішення існують його

альтернативні варіанти;

- свідомість вибору, тобто йому має передувати низка розумових

процесів. В теорії прийняття рішень вважається, що інтуїтивні чи не вивірені

аналітично акти не є рішенням;

- цілеспрямованість акту, що означає наявність цілей, а процес реалізації

рішення повинен мати результат ( в даному випадку досягнення чи

недосягнення поставлених цілей);

- вибір має завершуватися дією, тобто рішення повинно викликати

ланцюг цілеспрямованих дій для його реалізації [126].

Дж.Коул також пропонує поєднати процесний підхід з теоретичними

викладками теорії управлінських рішень. На його думку, стратегічне

управління – це процес, спрямований вищим керівництвом на визначення

основних цілей, завдань організації, та набір рішень, які дають змогу досягнути

цілей чи виконати завдання упродовж передбаченого періоду і водночас

забезпечують відповідні швидкі реакції на зміни умов упродовж цього періоду

[73].

З позиції теорії прийняття управлінського рішення підходить до

визначення сутності стратегічного управління К.Ендрю, який пропонує цю

категорію розглядати як єдність, узгодженість та внутрішню послідовність

стратегічних рішень компанії, що визначають її місце в навколишньому

середовищі і забезпечують фірмі індивідуальність, можливість мобілізувати


14

зусилля

для

досягнення

успіху

на

ринку

[180

]. Стратегічні рішення, визначено в дослідженнях, є різновидом управлінських

рішень і пов’язані з рішеннями, що мають значення загалом для підприємства:

його позиції щодо ставлення до конкурентів, персоналу, споживачів, товарів,

ринків, інших складових навколишнього середовища та внутрішнього

потенціалу, виступають як результат вибору суб’єктом управління варіанту дій,

спрямованих на вирішення визначених стратегічних завдань підприємства в

існуючій чи прогнозованій на майбутнє ситуації [158]. Якщо прийняти цей

підхід, стратегічне управління ідентично прийняттю управлінського рішення і

складається з діагностики проблеми, формування стратегічного рішення,

прийняття управлінського рішення та його втілення в практичну діяльність

підприємства.

Принцип своєчасних управлінських рішень закладає Н.Тарнавська, яка

достатньо широко артикулює його значення. Цей принцип передбачає

управління шляхом ранжування стратегічних завдань і включає постійне

дослідження тенденцій зовнішнього оточення; доведення результатів аналізу та

оцінки терміновості прийняття рішень до вищого керівництва; поділ завдань на

чотири категорії (найбільш термінові, важливі завдання середньої терміновості,

важливі, але не термінові завдання, що не заслуговують на подальший розгляд);

передачу термінових завдань для вивчення і прийняття рішень у відповідні

підрозділи; контроль з боку вищого керівництва щодо можливих стратегічних і

тактичних наслідків; перегляд і оновлення списку проблем та встановлення їх

пріоритетності [148].

Підбиваючи підсумок дискусії щодо процесного підходу до стратегічного

управління, В.Мікловда, Т.Климко та їх співавтори стверджують, що

стратегічний менеджмент як процес знаходиться у постійному русі і являє

собою замкнутий цикл, який передбачає постійне повернення до етапів, що

були пройдені, однак зазнали якісних змін; крім цього, вважають автори,

складові процесу стратегічного управління не є ізольованими, вони не тільки


15

взаємопов’язані, але накладаються за часовими рамками один на одного [89.

с.27].

Функціональний підхід, на думку В.Пастухової, дає можливість

висвітлювати сутність стратегічного менеджменту як сукупність видів

діяльності, спрямованих на забезпечення досягнення визначених напрямів

розвитку бізнесу [109, с.10]. З функціональних позицій під управлінням

розуміють такий вид діяльності, котрий є формалізованим, крім цього,

операційно, нормативно та алгоритмічно заданим, регламентованим за

предметом, засобами, способом, результатом діяльності в часі та просторі [142].

Як поліфункціональну діяльність розглядає стратегічне управління

підприємством В.Марцін [83].

Інституціональний підхід до визначення стратегічного управління надає

можливість, на думку В.Пастухової, розглядати його як систему з безліччю

елементів, що дозволяє уявити його структурну побудову [109, с.10].

Розглядаючи інституціональні проблеми корпоративного управління, Є.Палига

виводить такі інституціональні завдання, вирішення яких сприяє підвищенню

ефективності управління, головним чином стратегічного. По-перше, це

підвищення якості інституціонального середовища в цілому і державного

управління зокрема, що означає забезпечення надійної специфікації і

захищеності прав власності, підвищення якості законодавства, пом’якшення

проблем асиметричності розподілу інформації тощо. По-друге, це розвиток

конкуренції для створення відповідних стимулів і механізмів інформування

принципалів щодо дій агентів. По-третє, використання так званих

«нерегуляторних альтернатив», до яких можливо віднести самостійне

узгодження проблем корпоративного управління учасниками відносин,

страхування відповідальності. І, нарешті, – зміни у моделі корпоративного

управління внаслідок цілеспрямованих дій, орієнтованих на створення нових

норм і вдосконалення механізму право заснування [108].

Концептуальний підхід дозволяє окреслити такі важливі аспекти

стратегічного менеджменту, як спрямованість на забезпечення довготривалого


16

успіху, стійкості конкурентних позицій, створення і підтримку довгострокових

конкурентних переваг, адекватне реагування на зовнішні зміни, необхідність

стратегічної орієнтації персоналу підприємства [109, с.10]. Концепція

управління в трактовці В.Немцова та Л.Довгань – це система ідей, принципів,

уявлень, що зумовлюють мету функціонування організації, механізми взаємодії

суб’єкта та об’єкта управління, характер взаємовідносин між окремими

ланками його внутрішньої структури, а також необхідний ступінь урахування

впливу зовнішнього середовища на розвиток організації [99]. Концептуальний

підхід виділяє і Б.М.Мізюк. Концепція стратегічного управління має поєднання

цільового та інтегрального підходів до діяльності підприємства [88, с.15].

Концепція стратегічного управління ґрунтується на стратегічному

мисленні і втілюється у характерних рисах, які залежать від таких чинників:

- галузева належність;

- розмір організації;

- тип виробництва, участь підприємства у поділі праці;

- виробничий потенціал та його характерні риси та особливості;

- наявність або відсутність науково-технічного потенціалу;

- рівень управління;

- рівень кваліфікації персоналу підприємства [88, с.15].

Засади, на яких базується стратегічне управління, на думку Л.Балабанової,

також віднесені до концептуального підходу і полягають в наступному: чітке

уявлення про цілі підприємства на перспективу; розуміння того, що основне

джерело проблем – це зовнішнє середовище; у підприємства в арсеналі є

інструменти своєчасного виявлення та вирішення проблем; управлінська

реакція на небезпеки та загрози має бути превентивною; увага менеджерів має

зосереджуватися на недопущенні або мінімізації витрат; внутрішньофірмовий

потенціал необхідно своєчасно адаптувати до досягнення стратегічних цілей, до

яких віднесено завоювання та утримання конкурентних позицій на ринку; при

цьому оперативний менеджмент слід розглядати як конкретизацію та


17

забезпечення стратегічного розвитку підприємства в межах обраної стратегії

[186, с.12].

З.Шершньова пропонує такий контент стратегічного управління: це

реалізація концепції, в якій поєднується цільовий, системний, ситуаційний та

інтегральний підходи до діяльності підприємства, що дає змогу встановлювати

цілі розвитку, порівнювати їх з наявним потенціалом та приводити їх у

відповідність з останнім, розробляючи та реалізуючи стратегічний набір.

Концепція

стратегічного

управління

характеризується

такими

особливостями. По-перше, вона базується на поєднанні теорій менеджменту

підприємства. Лише при використанні досягнень системного аналізу, цільового

підходу, інноваційного менеджменту тощо виникає можливість досягнути

стратегічних результатів. По-друге, концепція орієнтує на вивчення умов, в

яких функціонує підприємство, що надає можливість створити адекватну

систему управління підприємством. Концепція також пропонує сконцентрувати

увагу на необхідності застосування баз стратегічної інформації, що дозволяє

приймати оптимальні стратегічні рішення. Наступною особливістю концепції

З.Шершньова виділяє допомогу в прогнозуванні наслідків прийнятих рішень.

Далі автор стверджує, що концепція надає певні інструменти та методи

розвитку підприємства. І, нарешті, вона створює передумови для побудови

такої системи управління, яка дає змогу організації функціонувати у

стратегічному режимі, що забезпечує її довгострокову життєдіяльність [167].

Як системний визначає свій підхід до досліджуваного питання

В.Герасимчук і пропонує такі його складові: позиціонування фірми через

планування стратегії та її можливостей; стратегічне реагування в реальному

часі через власний менеджмент; систематичне управління опором змінам за

допомогою стратегічних рішень [29, с.29].

Г.Кіндрацька пропонує розглядати стратегічне управління в таких

аспектах:

- елементному – як сукупності елементів, взаємодія між якими забезпечує

формування і досягнення цілей під час реалізації стратегії розвитку організації;


18

- процесному, коли управління може бути представлено як цикл

розроблення та впровадження стратегії, метою якої є досягнення стратегічної

відповідності між організацією та зовнішнім середовищем;

- функціональному – як галузь науки, що охоплює дослідження прийомів

та інструментів, методологію прийняття стратегічних рішень і способи їх

практичної реалізації [68, с.26].

Критичний огляд вказаних напрямів дає підстави не погодитися з

визначенням першого аспекту як елементного. Фактично цей підхід може

розглядатися лише в межах методології системного аналізу, який дозволяє

розглядати стратегічне управління як систему. Системний підхід не

обмежується дослідженням сукупності елементів та їх взаємозв’язком, а

вимагає досліджувати явища в залежності від внутрішньо пов’язаного цілого,

яке утворюють елементи, що дозволяє надавати цілому нових якостей [173].

Система також дозволяє реалізувати спрямованість дослідника на пізнання

внутрішньої структури об’єкта, розглядаючи функціональні взаємозв’язки між

елементами структури, і визначає функцію об’єкта в цілому [34]. Крім цього,

А.Гринь наводить точку зору, згідно якої системний метод розглядається як

універсальний науковий метод, що дозволяє цілеспрямовано визначити і

сформулювати загальні принципи і закони. Аналогічно системний підхід

запропоновано розглядати в економічній кібернетиці: це методологія

спеціального наукового пізнання і соціальної практики, а також принципи, в

основі якого лежить дослідження об’єкта як системи. Системний підхід до

стратегічного управління підприємством з кібернетичних позицій проявляється

в дії таких принципів: максимуму ефективності системи стратегічного

менеджменту; субоптимізації – узгодженні локальних критеріїв менеджменту

між собою та з загальним глобальним критерієм функціонування системи

стратегічного менеджменту; декомпозиції, яка зможе здійснюватися з

врахуванням вимоги максимуму ефективності. Внаслідок декомпозиції може

бути отримана деяка багаторівнева структура системи стратегічного

менеджменту [7].


19

На системно-процесних позиціях будує концепцію стратегічного

управління В.Соловйов. Дослідник декларує, що стратегічне управління зсистемних позицій можливо визначити як системну сукупність різних класів та

видів управлінської діяльності, які входять в систему управління, разом з

поточним керуванням. Під управлінням в цілому вказаний автор розуміє

спеціалізовану систему різних процесів індивідуальної, кооперативної чи

колективної інтелектуальної, розумової діяльності людини, яка передбачає,

організує, супроводжує, контролює і регулює в часі та просторі реальні процеси

зміни організованої життєдіяльності суспільства та навколишнього середовища

[142]. Елементи системи стратегічного управління В.Герасимчук окреслює

таким чином: чітко визначене та організоване «формальне» (втілене в

спеціальних документах) стратегічне планування, структура управління

корпорацією, системи та механізми її окремих ланок, побудовані таким чином,

щоб забезпечити розробку довгострокової стратегії для перемоги в

конкурентній боротьбі та створити управлінський інструментарій для втілення

цих стратегій у поточні виробничо-господарські плани, які підлягають

реалізації на практиці [29, с.29].

Таким чином, системний підхід до визначення сутності стратегічного

управління передбачає розглядати цей вид менеджменту як цілісну систему, в

межах якої відбувається заснована на певних принципах цілеспрямована

взаємодія елементів між собою та з загальним об’єктом, який вони формують, і

яка зумовлює перехід системи на більш високий рівень.

Запропонований Г.Кіндрацькою третій аспект, функціональний, також

може бути скоригований, виходячи із семантики терміну «функція». При цьому

в стратегічному менеджменті, як і в інших видах, виділяють функції

планування, організації, мотивації, регулювання та контролю.

В.Прушківський також пропонує визначати стратегічне управління з

процесних позицій, артикулюючи наступне. З урахуванням підходів та

принципів формування, стратегічне управління як основний інструмент

механізму управління соціально-економічним розвитком промисловості, що


20

відображає його методологічний аспект, складається з низки взаємопов’язаних

етапів: дослідження зовнішнього та внутрішнього середовищ соціально-

економічної системи, визначення орієнтирів розвитку системи, порівняння

результатів першого та другого етапів, визначення можливих варіантів

стратегії, вибір одного з варіантів стратегії і розробка стратегічного плану [128,

с.39]. Запропоноване В.Прушківським змістове наповнення стратегічного

управління обмежується лише стадіями, які в якості фінальної визначають

стратегічне планування. Відсутність процесу втілення стратегії та контрольно-

регуляторних дій значною мірою скорочують цикл стратегічного менеджменту,

при цьому ігнорується принцип завершеності.

А.Томпсон та А.Стрикленд запропонували розглядати ракурс, з позицій

якого стратегічне управління виступає як сукупність певних завдань. Фактично

цей підхід можливо розглядати як функціональний, при якому реалізація

певного завдання охоплює певні дії:

- визначення певного виду комерційної діяльності і формування

стратегічних напрямів її розвитку – тобто визначення довгострокових цілей і

довгострокової перспективи розвитку;

- перетворення загальних цілей в конкретні напрями діяльності;

- вдала реалізація вибраного плану для досягнення бажаних результатів;

- ефективна реалізація вибраної стратегії;

- оцінка виконаної роботи, аналіз ситуації на ринку, внесення коректив в

довгострокові загальні напрями діяльності, в цілі, стратегію або в її втілення

внаслідок отриманого досвіду, умов, що змінилися, та нових ідей чи нових

можливостей [150, с.13].

А.Василенко та Т.Ткаченко, розглядаючи стратегічне управління, з

системних позицій констатують, що воно є підсистемою менеджменту

організації, що здійснює весь комплекс конкретних дій зі стратегічного аналізу,

розвитку, реалізації й контролінгу стратегії організації [23].

Б.М.Мізюк виступає апологетом кадрового підходу до визначення

сутності стратегічного управління підприємством. Разом з О.Віханським [26]


21

фундаментальним компонентом стратегічного менеджменту Б.М.Мізюк

пропонують виділяти персонал організації, що дає можливість наступного

визначення сутності стратегічного управління діяльністю підприємства: це вид

управління, який базується на людському потенціалі як основі організації,

орієнтує виробничу діяльність на запити ринку, здійснює гнучке регулювання і

своєчасні зміни в організації, що відповідають змінам навколишнього оточення

і дозволяють отримати конкурентні переваги, що в сукупності допомагає

організації вижити і досягти своєї мети в довгостроковій перспективі [88. с.16-

17].

В.Мікловда, Н.Кубіній та інші виділяють теоретичний та практичний

підходи до визначення сутності стратегічного управління. Теоретичний підхід

надає методологічну базу стратегічного менеджменту, розкриває його

принципи та завдання. Практичний поділяється на практично-філософський,

при використанні якого підприємство формує концепцію, філософію розвитку

бізнесу, забезпечує магістральний шлях формування конкурентоспроможності

та досягнення мети діяльності підприємства, та планово-управлінський, який

базується на формуванні та використанні визначеного алгоритму реалізації

стратегічних цілей підприємства [89, с.11]. Р.Фархутдінов пропонує стратегічне

управління фрагментувати як в науковому, так і у практичному аспектах,

іншими словами як теорію та практику забезпечення стратегічної

конкурентоспроможності та ефективності рішень шляхом розробки стратегії

організації при відповідальності за цю роботу вищого керівництва соціально-

економічної системи [155]. Ю.Маленков пропонує окреслити сутність

стратегічного управління як науково підтверджене поєднання процесів

стратегічного аналізу, прогнозування, планування та реалізації стратегічних

цілей та стратегічних завдань з метою забезпечення в довгостроковому періоді

сталого розвитку та високої конкурентоспроможності складних соціально-

економічних систем на основі мотивації людей, що реалізують стратегію,

інновацій, зростання та ефективного використання економічного та людського


22

потенціалу, протидії зовнішнім загрозам, досягнення стійких конкурентних

переваг [81, с.15].

О.Віханський трактує стратегічне управління з позиції гармонії з

зовнішнім оточенням: стратегічне управління полягає у створенні та утриманні

стратегічної взаємодії між організацією та середовищем. Таке управління є

намаганням підприємства вижити у довгостроковому періоді за допомогою

гармонійного балансу із зовнішнім оточенням, а також пошуку, аналізу та

пристосуванню до його змін. Таке розуміння стратегічного управління дозволяє

знайти нові варіанти та способи діяльності у конкурентному середовищі [25].

Найбільш розширеною є типологізація з тринадцяти наукових підходів,

вона пропонує наступні рубрики:

- комплексний підхід, який враховує комплекс ресурсних, організаційних,

інституціональних та інших аспектів, а також взаємозв’язок між ними;

- інтеграційний, що спрямований на дослідження та підсилення

взаємозв’язків між окремими підсистемами та елементами системи

менеджменту, між стадіями життєвого циклу об’єкта управління, між рівнями

управління по вертикалі та по горизонталі;

- маркетинговий передбачає орієнтацію об’єкта управління на споживача;

- функціональний, при якому потреби представлені як сукупність функцій,

які необхідно здійснити, щоб задовольнити потребу;

- динамічний, при якому об’єкт управління розглянуто у контексті

причинно-наслідкових зв’язків;

- відтворювальний

підхід зорієнтовано на постійне поновлення

виробництва для задоволення попиту на ринку все більш ефективним

способом;

- процесний містить серію безперервних дій, послідовність етапів

управління;

- нормативний передбачає встановлення певних нормативів, стандартів

керування у всіх підсистемах системи менеджменту;


23

- кількісний базується на застосуванні головним чином кількісних оцінок

системи управління за допомогою математичних методів, способів економічної

статистики, бальної системи. Прихильники цього підходу до управління

вважають, що керувати можливо не лише вербально, але і цифрами;

- адміністративний полягає у регламентації дій, обов’язків, прав,

нормуванні різного виду витрат;

- поведінковий націлено на ефективніше використання людських ресурсів,

що в свою чергу обумовлює зростання ефективності всієї господарської

системи;

- ситуаційний дозволяє зосередити зусилля керуючої системи на аналізі

конкретних ситуацій;

- системний підхід стверджує, що управління на будь-якому рівні являє

собою систему, яка складається з сукупності взаємопов’язаних елементів, має

вхід та вихід у зовнішнє оточення і, відповідно, прямий та обернений зв'язок з

навколишнім середовищем [140].

Широке коло науковців пов’язують стратегічне управління з його цільовою

ангажованістю. Цільовий підхід до стратегічного управління, вважають

З.Шершньова, С.Оборська являє собою систему методів і методичних

прийомів, що забезпечують постійну орієнтацію управлінської діяльності,

планово-управлінських рішень, процесів виконання цих рішень, спрямованих

на кінцеві результати, з урахуванням соціально-економічних характеристик, які

постійно змінюються завдяки розвитку системи потреб, кількісних та якісних

змін у виробничому потенціалі системи, відносно якої здійснюється цільовий

підхід. Цільовий підхід, жорстко зорієнтований на перспективу, потребує

чіткого визначення цілей розвитку, шляхів їх досягнення, змін усіх компонентів

виробничо-управлінських систем, які необхідні для забезпечення ефективних

результатів [166]. Сумські дослідники доводять, що стратегічне управління

пов’язане з постановкою цілей підприємства і підтримкою певних

взаємовідносин з оточуючим середовищем, що дозволяє йому досягати

поставлених цілей, відповідає його внутрішнім можливостям. Потенціал, який


24

забезпечує досягнення цілей підприємства в майбутньому, є одним з кінцевих

продуктів стратегічного управління [152]. Цільове управління потребує чітко

визначених цілей або бажаних результатів роботи, формування реальних

програм їх досягнення та чіткої оцінки параметрів роботи, що досягається

шляхом вимірювання результатів на етапах досягнення поставлених цілей [97].

В стратегічному менеджменті провідних компаній все ширше

застосовують принцип, в основу якого закладені знання, і відповідно

квінтесенцію менеджменту складає стратегія знань. Саме знання в сучасних

умовах виступають конкурентоутворюючим фактором, забезпечують

ефективне впровадження стратегічного управління підприємством. У науковій

літературі виділено п’ять базових стратегій знань. Першою визначено стратегію

знань як бізнес-стратегію, за якої фокусування відбувається на створенні,

використанні, розповсюдженні, оновленні знань з метою застосування їх на

кожному етапі діяльності організації. Наступна – стратегія управління

інтелектуальним капіталом – здійснює фокусування на загально-

організаційному рівні управління такими інтелектуальними активами, як

патенти, технології та ін. Стратегія особистої відповідальності за знання –

фокусування на персональній відповідальності кожного працівника за

капіталізацію, оновлення та ефективне використання власних знань, за їх

конкурентоспроможність. Далі виділена стратегія створення знань, яка

базується на постійному поглибленні існуючих та генерації нових знань, що

спрямовано на підвищення конкурентоспроможності підприємства. Стратегія

трансферу знань полягає у системному підході до отримання, організації,

реструктуризацї та зберігання знань з метою їх ефективного використання

[138].

О.Скідіцький вважає, що стратегія та стратегічне управління є тотожними

поняттями і визначає їх зміст таким чином. Стратегія та стратегічне управління

дає визначення основних напрямів досягнення цілей зміцнення, зростання та

забезпечення виживання організації в довгостроковій перспективі на основі

концентрації зусиль на певних пріоритетах; є методом встановлення взаємодії


25

між підприємством та зовнішнім середовищем; формується на надто

узагальненій, неповній та недостатньо точній інформації; постійно уточнюється

в процесі діяльності за допомогою зворотного зв’язку; внаслідок

багатоцільового характеру діяльності підприємства має складну внутрішню

структуру; є основою для розробки стратегічних планів, проектів та програм,

які є системною характеристикою напрямів розвитку підприємства; є

інструментом міжфункціональної інтеграції діяльності підприємства, способом

досягнення сінергії; є основою для формування та проведення змін в

організаційній структурі підприємства, узагальненим стрижнем діяльності всіх

рівнів та ланок організаційної системи управління; є основним змістовим

елементом діяльності вищого управлінського персоналу; є фактором

стабілізації відносин в організації; дає змогу налагодити ефективну мотивацію,

контроль, облік та аналіз, виступаючи як стандарт, котрий визначає успішний

розвиток і результати діяльності підприємства [139].

Здійснюючи аналіз практичного втілення концепції стратегічного

управління В.Пастухова виділяє три рівні підприємств, що є вельми важливим

при переході від теоретичного дослідження сутності стратегічного управління

до його практичного втілення. Ранжування включає наступні рівні підприємств

України з позиції їх готовності, здатності, наявності умов, можливостей та

бачення управлінців:

- перший рівень охоплює підприємства, що передбачають використовувати

концепцію стратегічного менеджменту у майбутньому. Дана група складає 53,7

процента обстежених підприємств, переважно малих;

- другій рівень – це підприємства, що використовують окремі елементи

стратегічного управління. Цей рівень містить 25,2 процента підприємств,

більшість з яких великі та середні;

- третій рівень включає підприємства, зорієнтовані на пошук можливостей

у зовнішньому середовищі, вони застосовують принципи та елементи

стратегічного управління. На третьому рівні розташовано 21,1 процента

підприємств, в основному великих та середніх [110].


26

З позицій життєздатності розглядає В.Бондаренко питання управління та

розвитку підприємства. Дослідниця, проаналізувавши різні підходи до

розуміння суті цієї категорії, визначає життєздатність як рівень ефективності

використання потенціалу фірми (або властивість підприємства), що забезпечує

його здатність виживати, існувати та розвиватися в умовах ринкової економіки.

Для формулювання категорії «життєздатність» підприємства як фундамент

було використано поняття потенціалу (властивості), який і відображає

«сукупність властивостей підприємства», «життєві сили»; ефективність

використання потенціалу породжує відповідний «рівень підприємства» [16].

При широкому діапазоні підходів до сутності стратегічного управління

визначальною рисою є його системна спрямованість на формування

довгострокових конкурентних переваг, тобто таких позицій, які забезпечують

більш вигідне у перспективі позиціонування підприємства на зовнішньому

ринку у порівнянні з конкурентами. Проблематику менеджменту підприємств

та значення управління як детермінанти регіональної конкурентоспроможності

розкрито в працях словацького дослідника П. Кузмішина [179,180]. Автором

доведено, що механізми управління забезпечують реалізацію цілей розвитку

системи мікро-, мезо- та макрорівня.


27

1.2. Стратегія як детермінанта стратегічного управління

У сучасній економічній науці спостерігається плюралізм думок щодо

визначення сутності стратегії, її змістових компонентів та їх значення для

досягнення успіху компанії. Домінування первинності стратегії як елемента

формування стратегічного управління випливає з праць апологета

стратегічного менеджменту Г.Мінцберга, в яких запропоновано низку шкіл

стратегій підприємств.

Перша група шкіл висвітлює, яким чином стратегії повинні бути

сформовані. Школа дизайну передбачає формування стратегії як процесу

осмислення відповідності можливостей фірми і зовнішніх умов. Школа

планування розглядає процес розробки стратегії як формальний процес з

використанням розрахунково-аналітичного апарату. Школа позиціонування

певною мірою поєднує підходи двох попередніх шкіл і об’єднує формування

конфігурації стратегії та алгоритм її впровадження. Друга група шкіл отримала

назву описових. Школа культури, виходячи з назви, в голову кута ставить

культуру організації як джерело формування та впровадження стратегії. Школа

підприємництва пропонує розглядати стратегічне управління як результат

підприємницьких якостей керівництва підприємства. Когнітивна школа

стратегічний процес пропонує розглядати в ракурсі пізнавальних здібностей

людини та його ментальних особливостей. Школа навчання розглядає

стратегічний процес як індивідуальне та колективне навчання, як систему, що

розвивається. Школа влади виходить з принципового положення про відкриту

боротьбу в процесі стратегічних дій, досягнення цілей розвитку підприємства

за допомогою владних та політичних методів. Школа зовнішнього середовища

в основу стратегічного менеджменту ставить навколишнє оточення, при цьому

підприємству відводиться пасивна роль у взаємовідносинах з зовнішнім

оточенням. Третя група включає одну школу – школу конфігурації, що поєднує

стійкій стан організації з процесом змін.

Групування шкіл стратегій запропоновано на рис. 1.2.


28

Школа дизайну

Розпорядчий

характер

Школа планування

Школа позиціювання

Школа культури

Школа підприємництва


Школа когнітивна

оли

Описовий

Шк

характер

Школа навчання

Школа влади

Школа зовнішнього

середовища

Комплексний

характер

Школа конфігурації


Рис. 1.2. Школи стратегій [93]

Використання певної школи стратегії суттєвим чином впливає на її місце в

системі стратегічного управління. Розробка та компонентна побудова стратегії,

на думку більшості науковців, залежить від вибору системи управління, які у

викладі Б.Мізюка поділяються на системи, що базуються на довготерміновому

та стратегічному плануванні; системи управління, що здійснюються за

допомогою вибору стратегічних позицій; управління шляхом ранжування

стратегічних завдань; управління за слабкими сигналами; управління в умовах

стратегічних несподіванок; управління складними ситуаціями [88].

Типологізація підходів до значення та ролі стратегічного управління у

формуванні стратегії запропонована в монографії В.Мікловди та його

співавторів. Перший підхід можливо назвати аналітичним внаслідок того, що в


29

межах його дії стверджується, що усі майбутні зміни та виклики можливо

прогнозувати, що в свою чергу надає можливості сформувати систему дій, які

будуть відповідати майбутнім змінам. Тому, стверджують автори, всі процеси є

чітко визначеними, ними можна керувати, а стратегія зводиться лише до

визначення мети і розробки стратегічного плану діяльності організації з її

досягнення [91]. Другий підхід нами названо варіативним і він полягає лише у

визначенні вектора діяльності організації, який спрямовує на досягнення

поставленої мети. При цьому перед організацією існує можливість вибору,

враховуючи різноманітні зміни та ситуації в зовнішньому середовищі [91].

Певною мірою консенсус між двома підходами полягає у концепції управління

за слабкими сигналами, згідно якої в умовах високого ступеня турбулентності,

коли ситуація швидко змінюється, підприємство, чекаючи сильного сигналу

змін, може спізнитися з рішенням або при появі змін не мати достатнього

ресурсу для адекватної реакції на ці зміни. Тому науковцями запропоновано

реагувати на слабкі сигнали, для чого загальноорганізаційне управління й інші

підрозділи підприємства мають виробити у себе позитивне ставлення до змін,

бути готовими до прийняття ризикованих рішень і вміти підходити до

визначення проблем, спираючись не на минулий, а на сучасний досвід [41,

с.202; 106].

Послідовність дій за таких обставин запропонована С.Пакуліним, на її

основі окреслена взаємодія стратегічного управління та стратегії підприємства,

що і представлено на рис. 1.3.


30

Етапи вибору виду стратегічного

управління за С.Пакуліним

Визначити характерні риси, які в

найближчі 7 років будуть

суттєвими для організації

Проаналізувати рівень

нестабільності середовища

організації за трьома факторами

(звичність, темп змін,

передбачуваність майбутнього)

гія

ате

Стр

Вибрати систему дій для

організації, користуючись

значенням рівня звичності

Прийняти певну систему

управління, необхідну з огляду на

несподіванку й швидкість змін у

зовнішньому середовищі,

користуючись середніми

значеннями темпу змін і

передбаченості, наприклад,

ранжування завдань


Рис. 1.3. Етапи вибору стратегії на промисловому підприємстві

С.Пакулін та Т.Кушнір в даному випадку доводять, що у реальному житті

деякі проблеми не можуть бути врахованими і перетворюються на стратегічні

несподіванки, що означає:

-

проблема виникає раптово і всупереч очікуванням, а це викликає

зростання ризикованості діяльності підприємства та стратегічного управління

ним і вимагає впровадження ірраціональних методів прогнозування;

- проблема ставить нові завдання, для вирішення яких організація не має

досвіду в минулому. Це можливо вважати позитивним моментом, який змушує


31

управлінців опановувати новими знаннями і більш активно використовувати

креативний потенціал;

- невміння вжити контрзаходів призводить або до великого фінансового

збитку, або до погіршення отримання прибутків. Тут виникає проблема

класичної ефективності управлінських рішень стратегічного характеру,

координації поточної платоспроможності, ліквідності підприємства, рівня його

поточних витрат з перспективами розвитку підприємства у майбутньому;

- контрзаходи необхідно вживати терміново, але звичайний, існуючий в

організації порядок дій цього не дозволяє [105].

Викладений у першому розділі матеріал дозволяє науковцям поставити

запитання: що первинно – стратегія чи система стратегічного управління? [36].

Відповідь

буде

визначати

методологію

побудови

системи

конкурентоспроможності підприємства в цілому. Дослідження показують, що

стратегія визначається трьома факторами:

1. Внутрішнім потенціалом та його здатністю відповідати на виклики

навколишнього середовища.

2. Станом, трендами та інтенсивністю динаміки навколишнього оточення

(ринків, технологій, нових матеріалів, інновацій і т. д.).

3. Стратегічним мисленням власників, їх амбіціями та баченням

майбутнього бізнесу.

Вибрана стратегія визначає побудову системи стратегічного управління.

Якщо такою стратегією є стратегія розвитку на основі диверсифікації

діяльності підприємства на різних ринках з однаковою продукцією, управління

буде побудовано за територіальною ознакою. У випадку фокусування на

витратах система управління може взяти за основу принцип бюджетування,

визначення полюсів витрат та прибутків.

При визначенні стратегії останнім часом виникає питання політики

підприємства та його філософії, які вважаються тісно пов’язаними із місією

підприємства.


32

Під політикою, з огляду на семантику терміна, можливо розуміти

мистецтво управління або цілеспрямовану діяльність у галузі взаємовідносин

між різними суспільними групами організації з метою досягнення цілей

суб’єкта управління. А.Шегда вважає, що політика підприємства – це

сукупність усіх нормативних вимог і способів їх дотримання, вони формують

структуру та хід подій у зв’язку з діяльністю підприємства або його окремих

підрозділів [165]. До змістових компонент, складових політики підприємства

можливо віднести показані на рис. 1.4.

Хто ми?

Куди ідемо?

Що ми даємо

суспільству?

(місія)

Політична свідомість

Філософія підприємства

Політичні відносини

ства

Політична діяльність

риєм

Політичний інтерес

тика підполіП

Політичний процес

Стратегія підприємства

Політична

організація як

інституціональна

система


Рис. 1.4. Взаємозв’язок філософії, політики і стратегії підприємства

Філософія підприємства включає основні принципові положення, які

визначають напрями його діяльності, серед яких основними є такі:


33

1. Уявлення про зміст підприємницької діяльності.

2. Ставлення менеджерів до учасників підприємницької діяльності,

зокрема їх готовність відповідати за працівників підприємства та вкладників

капіталу.

3. Ставлення менеджерів до навколишнього середовища, у тому числі їхня

готовність відповідати за ставлення партнерів до ринку, громадськості та

екології.

4. Ставлення менеджерів до соціально-технологічних змін, зокрема до

швидкого сприйняття соціальних та технічних новацій.

5. Ставлення менеджерів до підприємницького ризику, зокрема їхня

готовність або неготовність до ризику [165].

Складність стратегічного управління обумовлена поліваріантністю

сенсового навантаження та компонентної будови стратегії, що обумовило

широту ракурсів у підходах до визначення даної категорії.

Під стратегією прийнято розуміти, вважають С.Покропивний та В.Колот,

комплексну програму дій (заходів), яка забезпечує здійснення місії (генеральної

мети) фірми і досягнення її множинних цілей, а як економічний термін вона

характеризує логічну побудову програми перспективних заходів, спираючись

на які підприємницька структура очікує успішного досягнення цілей. Автори

вважають, що стратегію від інших планів відрізняє комплексний характер,

практична спрямованість, орієнтація на використання переваг компанії [118].

Н.Тарнавська наводить визначення стратегії, яке використано Дженерал

Електрик. Стратегія – це компонент стратегічного управління, який визначає

масштаби та способи використання ресурсів та інших можливостей

підприємства з метою мінімізації загроз для досягнення бажаного результату і

повинен відповідати на запитання:

- Як реагувати на зміну умов функціонування?

- Як розмістити ресурси у структурних підрозділах?

- Як конкурувати у кожній сфері діяльності?


34

- Які дії і підходи реалізувати у кожній функціональній сфері, щоб

створити об’єднане потужне стратегічне зусилля (ефект синергії)? [148].

Р.Фатхутдинов розглядає стратегію як програму, план, генеральний курс

суб’єкта управління з досягнення стратегічних цілей у будь-якій сфері

діяльності [154].

Т.Хміль та інші розглядають сутність стратегії за змістом та за формою. За

змістом стратегія являє собою модель дій, інструмент для досягнення цілей

організації. За формою – це різновид управлінських документів, який може

бути представлений у вигляді графіків, таблиць, описів і т.д. Одночасно автори

вважають, що стратегія включає продумані цілеспрямовані дії та реакцію на

непередбачений розвиток подій, на конкуренцію, що посилюється [160].

В.Немцов та Л.Довгань пропонують розглядати стратегію як

довгостроковий якісно визначений напрям розвитку організації, спрямований

на закріплення позицій, задоволення споживачів та досягнення поставлених

цілей. Він розробляється для того, щоб визначити, в якому напрямі буде

розвиватись компанія та приймати рішення при виборі способу дій. Стратегію

відрізняють довгостроковість та впровадження інновацій, тому, вважають

автори, основне завдання стратегії – забезпечити впровадження інновацій та

змін в організації шляхом розподілу ресурсів, адаптації до зовнішнього

середовища, внутрішньої координації та передбачення майбутніх змін у

діяльності [99].

З.Шершньова та С.Оборська розглядають стратегію як комплекс, що

містить:

- визначення основних напрямів і шляхів досягнення цілей зміцнення,

зростання та забезпечення виживання організації в довгостроковій перспективі

на основі концентрації зусиль на певних пріоритетах;

- спосіб налагодження взаємодії фірми із зовнішнім середовищем;

- основу для розробки стратегічних планів, проектів і програм, які є

системною характеристикою напрямів розвитку підприємства;


35

- інструмент міжфункціональної інтеграції діяльності підприємства,

спосіб досягнення сінергії;

- основу для формування та проведення змін в організаційній структурі

підприємства, узагальнений стрижень діяльності всіх рівнів та ланок системи

управління;

- основний змістовий елемент діяльності вищого управлінського

персоналу;

- фактор стабілізації відносин в організації;

- налаштування ефективної мотивації, контролю, обліку та аналізу;

- стандарт, котрий визначає рівень успішності розвитку підприємства

[166].

О.Ковтун під стратегією розуміє систему дій, рішень та заходів,

спрямованих на отримання результатів в перспективі. Автор доводить, що

стратегія, відображаючи систему цінностей, погляди вищого керівництва

підприємства, його бачення майбутнього, допомагатиме зорієнтувати персонал

у потрібному напрямі; стратегія як результат аналізу середовища підприємства

та трактування вихідної ситуації, визначатиме обмеження, які ним

накладаються і можливу його еволюцію; стратегія виступає інструментом

координації, який забезпечує узгодження цілей, а у випадку виникнення

протиріч сприятиме досягненню компромісів, допомагатиме здійснювати

діагностику діяльності підприємства, визначаючи причини відхилень між

результатами та цілями; стратегія підвищує адаптивну готовність підприємства

до непередбачених змін, демонструючи зв’язок між функціональними

підрозділами підприємства, сприяє обґрунтованому управлінню [71].

Г.Мінцберг пропонує розглядати стратегію як симбіоз п’яти «П»:

- план, керівництво, орієнтир, напрямок розвитку компанії, шлях

переходу з наступного у майбутнє;

- принцип поведінки, який лежить в основі успіху компанії, принцип

слідування деякій моделі поведінки;

- позиція підприємства та його товарів на ринках;


36

- перспектива як основний спосіб дій організації;

- прийом, маневр, що дозволяє одержати перемогу у конкурентній

боротьбі, здійснюється з метою переграти суперника [93].

За судженням А.Міщенко стратегія являє собою інструмент менеджерів

різних рівнів для досягнення цілей компанії. Стратегія передбачає вибір

поведінки на товарному ринку, на якому конкурує або буде конкурувати фірма;

рівень інвестицій; функціональні стратегії, які визначають обраний фірмою

спосіб конкуренції; стратегічні активи, які лежать в основі бізнес-стратегії, або

компетенції, тобто стратегічно важливі для фірми напрями діяльності, в яких

найбільш яскраво виявляються конкурентні переваги фірми [94].

Г.Гольштейн наводить визначення стратегії як системи дій і управлінських

підходів, що застосовуються для досягнення організаційних цілей та завдань

[31].

П.Гордієнко обґрунтовує можливість визначення стратегії як

комплексного плану діяльності підприємства, який розробляється на основі

творчого науково обґрунтованого підходу і призначається для досягнення

довгострокових глобальних цілей підприємства. Реальна стратегія складається з

двох частин, тобто продуманих цілеспрямованих дій та реакції на

непередбачені зміни навколишнього середовища [32].

Г.Сейнер пропонує визначати стратегію як формулювання місії

підприємства, його намірів та цілей, політики, програми і методів їх досягнення

[184].

Таким чином, на основі розглянутих підходів можливо стратегію

визначати як детермінанту системної ітерації рішень та дій, спрямованих на

посилення внутрішнього потенціалу та формування навколишнього оточення,

що дозволить сформувати конкурентні переваги і забезпечити випереджальні

темпи розвитку підприємства у порівнянні з конкурентами.

Стратегія є умовою ефективного функціонування підприємства, а її вибір

визначає його перспективу, місце в конкурентному середовищі, адекватність

потенціалу підприємства його цілям та амбіціям власників. Тому при виборі

стратегії важливою умовою є визначення та обґрунтування вибору певного


37

виду стратегії. Це в свою чергу викликає необхідність критичного аналізу

існуючих класифікацій.

Першим автором класифікації стратегій можна вважати Сунь-Цзи, який,

визначаючи перемоги китайської армії, стверджував, що в основі мистецтва

війни лежить координація використання сили:

- «якщо у тебе у десять разів більше сил, ніж у противника – окружи

його;

- якщо у п’ять разів – атакуй його;

- якщо удвічі – вступай у бій;

- якщо сили рівні – спробуй поділити його сили на кілька частин і розбий

їх окремо;

- якщо сил у тебе менше – захищайся;

- якщо відчуваєш, що не маєш шансів – уникай» [87].

Одна з найбільш повних систематизацій ознак класифікації стратегій

запропонована П.Забєліним та В.Моісеєвою і включає наступний їх перелік:

- рівень прийняття рішення;

- концепція формування конкурентних переваг;

- галузева позиція підприємства та відносна її сила;

- агресивність поведінки підприємства в конкурентній боротьбі;

- стадії життєвого циклу [49].

В.Пастухова пропонує іншій набір ознак, які дозволяють згрупувати

стратегії й визначити їх переваги та недоліки:

- характер дій;

- рівень ієрархії управління на підприємстві;

- напрям розвитку та зростання;

- напрями діяльності;

- галузева позиція;

- базова концепція досягнення конкурентних переваг;

- функціональні сфери діяльності [109].


38

Певною модифікацією цих ознак можливо запропонувати виділення тих

видів стратегій підприємства, які у комплексі визначають його стратегічний

набір. В залежності від видів діяльності на підприємстві можуть бути

застосовані такі стратегії: маркетингова, фінансова, ресурсна, виробнича,

технологічна,

товарно-продуктова,

кадрова,

наукових

досліджень,

зовнішньоекономічної діяльності та інші [122, с.101]. Більшою мірою ця

класифікація відображає функціональний поділ діяльності підприємства, а

відповідно й функціональну структуру стратегічного управління.

Найбільш поширеною класифікацією є поділ стратегій за ієрархічною

ознакою на корпоративну, конкурентну або ділову, функціональну та

операційну.

Корпоративна стратегія показує загальний напрям діяльності підприємства

і, на думку М.Саєнко, може представляти одну з наступних: зростання,

стабілізації, скорочення [135].

М.Портер до корпоративних відносить три базові стратегії. Це, по-перше,

лідерство у зниженні витрат, що означає виробництво та реалізацію продукції з

меншими витратами, ніж у конкурентів. По-друге, стратегія диференціації, яка

передбачає задоволення відмінностей у попиті на продукцію, що виробляється

конкурентами. По-третє, фокусування, тобто концентрація зусиль у вузькій

сфері конкуренції в галузі.

М.Портер доводить, що в галузях, в яких існує конкурентна взаємодія,

використовують наступні види конкурентних стратегій. Підприємства, які

володіють монопольним правом на виробництво інноваційних товарів,

використовують стратегію «знімання вершків», що дозволяє їм отримувати

зверхприбутки і відповідно забезпечувати переваги у створенні інновацій та їх

впровадженні, що в свою чергу посилює конкурентоспроможність на ринку.

Більш ефективні підприємства у порівнянні з конкурентами впроваджують

стратегію лідерів собівартості. Лідерами собівартості традиційно виступають

японські та китайські виробники, що надає можливості використовувати

переваги ціноутворення. При застосуванні диференціації продукту, яка


39

переорієнтовує виробництво на задоволення особливих потреб споживачів,

підприємства втілюють стратегію гравця на нішах [124].

М.Мескон та апологети його підходу виділяють такі базові стратегії, як

стратегію зростання, обмеженого зростання, скорочення та сполучення базових

альтернатив [84]. На вузькопрофільному підприємстві корпоративна стратегія

зливається з діловою.

Ділова або конкурентна показує шлях реалізації вибраного підприємством

напряму в кожній стратегічній одиниці бізнесу і визначає, як підприємство

конкурує з іншими виробниками на конкретному ринку.

І.Ансофф до конкурентних відносить силову стратегію, нішову стратегію,

стратегію пристосування та піонерську стратегію.

Функціональні стратегії, як відмічено вище, розробляють для кожного

функціонального напряму діяльності підприємства. Тому виділяють фінансові,

виробничі, маркетингові та інші функціональні стратегії. Наприклад, в

залежності від поведінки інституціонального власника (підприємства та

організації, що має право власності на частину майна іншого підприємства у

вигляді корпоративних прав), виділяють стратегію гравця, тобто компанії, що

працює з чужими корпоративними правами лише через коливання їх ринкової

вартості; стратегію заощаджувача, при якій компанія розміщує вільні активи

для збереження чи підвищення їх вартості; стратегію інвестора – компанії, що у

процесі своєї діяльності виходять на нові ринки або здійснюють інші форми

диверсифікації [48].

Операційними визначені такі стратегії, які втілюються в практику

основними структурними підрозділами підприємства, що не є самостійними.

І.Ансофф та А.Томпсон пропонують класифікувати стратегії в залежності

від стадії життєвого циклу.

А.Томпсон в залежності від життєвого циклу виділяє п’ять наборів

стратегічної поведінки підприємства (стратегії зростання, стратегії підтримки

або стабілізації, стратегії реструктуризації, стратегії скорочення діяльності,

стратегії ліквідації), наповнення яких запропоновано на рис.1.5.


40

експансії, яка передбачає створення, захоплення,

розвиток ринку або потенціалу

диверсифікації ( спорідненої, неспорідненої,

конгломератної)

вертикальної та горизонтальної інтеграції

Стратегії

зростання

глобалізації діяльності

захисту частки ринку

Стратегії

підтримки виробничого потенціалу

підтримки,

підприємства

стабілізації за

рахунок

модифікації продукції

скорочення витрат і відсікання зайвого

Стратегії

стратегічної та оперативної

реструктуризації

реструктуризації

за рахунок

освоєння нових видів діяльності та ринків

скорочення частки ринку

Стратегії

скорочення

організаційного відступу

діяльності

„збирання врожаю”

санації

Стратегії

ліквідації

процедури банкрутства

закриття


Рис. 1.5. Види стратегій за А.Томпсоном [150]

І.Ансофф доводить, що стратегія поведінки організації залежить від фази

попиту на продукт підприємства, і перехід від однієї до іншої фази викликає

необхідність перерозподілу ресурсів, впровадження інших технологій

виробництва та управління, інших управлінських рішень. Внаслідок цього


41

І.Ансофф визначає стратегію удосконалення діяльності підприємства, стратегію

товарної експансії, стратегію розвитку ринку, стратегію диверсифікації [5].

А.Шегда пропонує таку класифікацію стратегій:

- загальні (стратегія мінімізації витрат, стратегія диференціації, стратегія

фокусування, конкурентна стратегія);

- портфельні (стратегія пов’язаної диверсифікації, стратегія непов’язаної

диверсифікації, стратегія відкачування капіталу та ліквідації, стратегія зміни

курсу, реструктуризації, виживання; стратегія міжнародної диверсифікації);

- функціональні стратегії (наступальні та оборонні стратегії, стратегії

вертикальної інтеграції, стратегія для галузевих лідерів, стратегія для рядових

галузевих організацій; стратегія для слабких організацій і тих, які перебувають

у стані кризи; стратегія конкуренції на різних етапах життєвого циклу галузі)

[165].

П.Кливець надає класифікацію стратегій в залежності від підходів до її

розроблення і будує у формі матриці, яка відображає а) знання економіки, б)

інформаційне забезпечення. В залежності від вказаних ознак всі стратегії

поділені на чотири види: стратегії, створені шляхом компромісу; стратегії,

вибудовані на основі розрахунку та плану; стратегії, джерелом формування

яких є натхнення, стратегії, які ґрунтуються на здоровому глузді [70].

У науковому світі викликала зацікавленість класифікація стратегій, яка

запропонована

А.Юдановим

Автор,

використовуючи

дослідження

Л.Раменського у галузі виживання живих істот, визначає чотири види стратегії

організації:

- експлерентна стратегія передбачає пропозицію на ринку інноваційних

продуктів. Ця стратегія адекватна таким, як піонерська та стратегія «зняття

вершків»;

- віолентна стратегія поширена на підприємствах масового виробництва і

співвідноситься з силовими стратегіями та стратегіями лідерів собівартості.

Використовується ефект масштабу;


42

- патієнтна стратегія виступає аналогом нішових стратегій, які знаходять

успіх на вузьких сегментах з унікальними потребами;

- комутантна стратегія – це стратегія пристосування до попиту місцевого

ринку, стратегія «сірої миші» [171].

Широкий спектр класифікаційних ознак висуває Б.Мізюк, що відображено

на рис.1.6.

Ієрархічний рівень

Характер

Позиція в

управління:

поведінки на рику:

конкурентному

корпоративні,

активні,

середовищі:

ділові

пасивні.

лідерства,

функціональні,


оборони,

операційні.


відступу.


Відношення до

Життєвий цикл:

конкуренції:

зростання,

наступальні, оборонні,

стабілізації, скорочення,

Ознака

мінімальних витрат,

реструктуризації,

диференціації,

ліквідації,

фокусування.

оборонні.


Ступінь концентрації діяльності:

Географічне поширення:

спеціалізації,

глобальні,

диверсифікації,

регіональні,

сегментації ринку,

локальні.

продуктові, ресурсні.


Рис. 1.6. Класифікація стратегій підприємства за Б.Мізюком [88]

Вибір стратегії, вважає Г.Кіндрацька, залежить від розмірів підприємства.

Малі підприємства в стратегічному управлінні використовують такі переваги,

як гнучкість, відсутність великого бюрократичного механізму, прямий контакт

між менеджментом та рядовим персоналом. Саме малі підприємства мають

можливість раціонального витрачання ресурсів за рахунок відсутності

бюрократичного апарату та скороченого лагу від прийняття рішення до його

реалізації. Основою для вибору стратегії Г.Кіндрацька пропонує матрицю

«товар – форма організації підприємства», яка обумовлює чотири типи


43

стратегій: копіювання, оптимального розміру, участі у виробництві,

використання переваг великої компанії [68].

Стратегія копіювання полягає у виробництві продукції, яка подібна на

оригінальний продукт провідних великих корпорацій, але копія має нижчу ціну

внаслідок відсутності витрат на науково-дослідні роботи.

Стратегія оптимального розміру буде застосована при відсутності великого

попиту на продукцію. В даній ситуації великі підприємства будуть

неефективними внаслідок великої питомої ваги накладних витрат, яка буде

припадати на одиницю продукції.

Стратегія участі у виробництві продукції разом з великою компанією.

Основним ризиком цієї стратегії є можливість поглинання малого підприємства

великим, тому оптимальним вважається варіант, коли мала організація

співпрацює з великою за умови, що частка кожного не перевищує 20 відсотків в

загальному обсязі продажів [68].

Стратегія використання переваг великої організації може приймати,

наприклад, форму франчайзінгу.

Специфічні види стратегій рекомендовано для середніх підприємств.

Г.Кіндрацька доводить, що ефективними середні підприємства будуть за умов

знаходження певної ніші при впровадженні стратегії зростання, яка залежить

від темпів зростання організації та темпів розширення ніші і включає: стратегію

лідерства в ніші, стратегію пошуку «загарбника», стратегію збереження чи

стратегію виходу з ніші [68].

Стратегія лідерства в ніші, вважає Г.Кіндрацька, застосовується у двох

випадках. Перший – коли темпи зростання організації та ніші настільки високі,

що у підприємства є шанси зайняти монопольне становище на ринку і не

допускати на нього конкурентів. Другий – організація має вільні ресурси для

прискореного зростання.

Стратегія пошуку «загарбника» рекомендована у випадку, коли середнє

підприємство при обмеженості ресурсів власного розвитку шукає велику

компанію для об’єднання.


44

Стратегія збереження передбачає спрямованість на стабілізацію ситуації як

в межах підприємства, так і на ринку. Ризиком є відсутність стимулів розвитку,

стагнація ніші і втрата перспектив розвитку.

Стратегія виходу з ніші буде привабливою при швидких темпах зростання

організації, коли спеціалізація на потреби ніші обмежує можливості зростання

підприємства.

Таким чином, стратегія виступає детермінантою стратегічного управління

(рис.1.7). Термін «детермінанта» походить від латинського determinaus –

«визначальний» – і сьогодні використовується у розумінні фактору або

визначального начала, яке здатне здійснювати вплив на економічні,

управлінські чи інші відносини.

Компонента реакції на

Сенсова

зміни навколишнього

С

енти

середовища

Т

енти


пон

Р

Мотиваційна

пон

ом

А

ом

Т

ні к

і к

Компонента

ш

Е

Ціннісна

рі

впливу на зовнішнє

Г

нішн

середовище

нут


І

В

Зов

Я


Рис. 1.7. Компоненти стратегічного управління як детермінанти

стратегічного управління підприємством

В системі стратегічного управління визначальною основою виступає

стратегія, яка як детермінанта містить такі дві групи компонент:

А – група внутрішніх компонент;

Б – група зовнішніх компонент.

До групи внутрішніх компонент відносяться :


45

- сенсова – визначає економічний та соціальний сенс існування компанії,

показує, як дана стратегія сприяє досягненню економічних та соціальних цілей

підприємства. Сенсова компонента пов’язана з місією підприємства й надає

імпульс поведінці підприємства як у соціумі, так і в межах внутрішніх

потенційних можливостей;

- мотиваційна стратегія спонукає окремі підрозділи підприємства на

узгоджені, цілеспрямовані дії, обумовлені стратегічним планом. Мотиваційна

компонента містить комплекс складових, які узгоджують інтереси власників,

керівництва та рядових працівників і забезпечує дію механізму спонукання всіх

учасників ділового процесу до узгоджених, системних та ефективних дій,

спрямованих на реалізацію місії підприємства;

- ціннісна стратегія – соціально схвалювані уявлення колективу

підприємства про моральність стратегічних рішень, що приймаються на

підприємстві. Ціннісна компонента головним чином реалізується через

формування інституційного середовища на підприємстві, забезпечує

позиціонування підприємства у системі соціальних відносин, створює і

підтримує імідж підприємства, що в сукупності формує ставлення суспільства

до підприємства, його діяльності та продукту і апріорі виступає як конкурентна

перевага. Дана компонента залежить від сектору знань, який функціонує на

підприємстві [39].

До групи зовнішніх компонент відносяться:

- компонента адекватності реакції на майбутні чи вже існуючі зміни

навколишнього середовища, включаючи конкурентну боротьбу, зміни на ринку

праці, фінансову кон’юнктуру чи інші. Конкурентною перевагою виступає

преактивна реакція, яка має місце внаслідок глибокого стратегічного аналізу та

практичного досвіду креативності спрямованих в майбутнє рішень;

- компонента впливу на зовнішнє середовище. Дослідження досвіду

інноваційно активних лідерів підприємств західних країн показує, що саме

формування ринку, створення попиту на принципово нові товари, формування

нової технологічної культури, нової естетики життя забезпечує довготривалі,


46

стратегічні конкурентні переваги. Виступаючи лідерами соціального та

технологічного прогресу у суспільстві, підприємства передбачають його

тенденції, і вже на сучасному етапі опановують векторами майбутнього

розвитку.

При організації взаємодії із зовнішнім середовищем, на думку

В.Бондаренко, необхідно «взяти до уваги… вплив факторів підприємницького

середовища на життєздатність:

- динамічність (урбанізм) зовнішнього середовища;

- комплексна дія (дія у сукупності) окремих факторів;

- гнучкість внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства;

- складність і частота дії факторів (періодичність повтору)» [18].

Умовами ефективної стратегічної діяльності, як стверджує словацький

дослідник П.Кузмішин, виступають такі факти, які забезпечують оптимізацію

діяльності підприємства як соціотехнічної системи:

- створення відносно незалежних організаційних одиниць;

- одиниця продукту та організація;

- внутрішня залежність завдань у організації одиниці;

- автоматичне регулювання коливань і перешкод;

- регуляційна межа керівника [75, с.146].

Забезпечення ефективності стратегічного управління передбачає науковий

аналіз її теоретичного навантаження, чому призначено наступний параграф

роботи.


47

1.3. Ефективність стратегічного управління та сучасні підходи до її

змістового навантаження

Сьогодні серед науковців і практиків існує поліваріантність думок щодо

таких понять, як ефективність та результативність. Поняття економічної

ефективності віддавна притаманне економічній теорії, хоча в науковій

літературі з економічної проблематики поки що домінують емпіричні підходи

до вивчення господарських систем. У сучасній вітчизняній і зарубіжній

економічній літературі найчастіше поняття економічної ефективності

розуміють як результативність функціонування цих систем [10, с.85].

Ефективність – одна із найбільш широко застосовуваних в сучасній науці і

практиці економічних категорій, досліджується протягом багатьох століть. У

системі основних наукових теорій, що пов’язані із визначенням сутності цієї

категорії, можна визначити теорію прибутку, яка розглядалася представниками

практично всіх наукових шкіл [12, с.11-14].

Особливим здобутком наукової думки щодо визначення сутності

економічної категорії «ефективність» було формулювання наприкінці XIX

століття «принципу ефективності», який інтегрував в собі положення принципу

раціональності та концепції економічної поведінки людини. У сучасній редакції

зміст цього принципу формулюється таким чином: «Дій завжди з розрахунком

на те, щоб за допомогою обмежених коштів (ресурсів) забезпечити

оптимальний результат при досягненні поставлених цілей» [27].

Саме «принцип ефективності» був закладений у виокремлення 1898 року у

самостійний напрям наукової дисципліни «економіка підприємства»,

засновником якої вважається німецький економіст Є.Шмаленбах. Як свідчать

сучасні науковці, «застосування принципу ефективності як принципу

ідентифікації науки економіки підприємства обумовлює те, що ця наука

займається питаннями ефективності функціонування підприємства». З появою

цієї наукової дисципліни економічна категорія «ефективність» отримала


48

подальше наукове поглиблення і практичне поширення застосування на рівні

підприємств всіх видів економічної діяльності [27].

Сучасними науковцями доведено, що економічна природа ефективності є

інтегрованою характеристикою результатів використання різноманітних

важелів господарської активної діяльності, засобів праці та робочої сили за

певний період часу. За кордоном, у країнах з розвиненою ринковою

економікою для окреслення результативності господарювання використовують

інший термін – «продуктивність системи виробництва і обслуговування», під

яким розуміють ефективне використання ресурсів (праці, капіталу, землі,

матеріалів, енергії, інформації) під час виробництва різноманітних товарів та

надання послуг [30].

Е.Росс, наприклад, поняття економічної ефективності розглядає не тільки у

контексті загальної економічної теорії та мікроекономічних ринкових систем,

але також як об’єкт досліджень у теорії управління господарськими системами і

одне з ключових понять таких економічних дисциплін, як корпоративне

управління та операційний менеджмент. У менеджменті поняття економічної

ефективності має суто прикладний характер і найчастіше пов’язується з

концепцією майбутніх грошових потоків і їх дисконтуванням до теперішньої

вартості. Іншими словами, будь-яку компанію розглядають як актив, здатний

генерувати грошові потоки [133].

Більшість економічних та фінансових словників трактують ефективність,

як відносний ефект, результативність процесу, операції, проекту, які

визначаються відношенням ефекту, результату до витрат, що зумовили та

забезпечили його отримання [170].

Ефективність – це економічна категорія, що відображає співвідношення

між одержаними результатами і витраченими на їх досягнення ресурсами,

причому при вимірюванні ефективності ресурси можуть бути представлені або

в певному обсязі за їх первісною (переоціненою) вартістю (застосовувані

ресурси), або частиною їх вартості у формі виробничих витрат (виробничо

спожиті ресурси). Якщо при цьому врахувати, що результати виробництва є не


49

лише різноманітними, але й можуть бути представлені в різних формах:

вартісній, натуральній, соціальній, то стає очевидною необхідність в

ідентифікації категорії ефективності відповідно до тих аспектів діяльності

підприємства, які важливо проаналізувати й оцінити [3].

На макроекономічному рівні економічну ефективність розглядають як

результативність економічної системи, що виражається відношенням корисних

кінцевих результатів її функціонування до витрачених ресурсів. Інтегральний

показник ефективності, який формується на різних рівнях економічної системи,

є підсумковою характеристикою функціонування національної економіки. З

чого випливає, що економічна ефективність – це відношення проведеного

продукту (ВВП) до витрат (праця, капітал, земля) мінус одиниця [169].

Більшість зарубіжних вчених (Х.Лібенштайн, С.Фішер, Р.Дорнбуш,

Р.Шмалензі) оцінюють ефективність, як зовнішнє поняття, прив’язане до ринку

ресурсів, товарів і т. ін. Наприклад, X-ефективність в економіці – концепція

ефективності функціонування підприємства, яку ввів американський економіст

Лібенштайн. Функціонування підприємства вважають Х-ефективним, якщо

воно виробляє (реалізує) за наявних ресурсів і найкращою з доступних

технологій максимально можливий обсяг продукції. На відміну від класичної

концепції аллокативної (розподільної) ефективності, X-ефективність розглядає

умови, коли ресурси не перерозподіляються в системі, а заданий набір ресурсів

використовується для виробництва продукції. Вона не враховує можливість

якнайкращого використання даних ресурсів в інших сферах діяльності [180].

Досить змістовне та обґрунтоване трактування подали українські вчені

Л.І.Шваб, В.І.Осипов та С.Ф.Покропивний, які вказують на походження слова

«ефективність» від слова «ефект», яке у перекладі з латинської означає

«результат». Ефект може бути як позитивним, коли зміни є корисними, так і

негативним, коли зміни деструктивні, або нульовим, коли змін немає.

Визначення ефективності виробництва полягає в оцінці його результатів. Під

результатом взагалі розуміють остаточний результат (висновок), що завершує

собою будь-який процес. Діяльність підприємства буде нерезультативною,


50

якщо вона не завершується виключно вигодою для підприємства. Отже

результатом поточної діяльності підприємства є виготовлення продукції або

надання послуг, які воно повинно здійснювати відповідно до його статуту [164,

с.499].

В.І.Осипов робить висновок, що ефективність підприємства – це

комплексна оцінка кінцевих результатів використання необігових і обігових

активів, трудових і фінансових ресурсів та нематеріальних активів за певний

період часу [102, с.124-126].

Але економічна ефективність підприємства відображає не тільки

економію, а й оптимальні пропорції між напрямами використання коштів. Саме

тому помилковим є трактування ефективності як відносної категорії, оскільки

відносні показники не завжди є порівняльними та скоріше винятковими є

ситуації, коли на основі відносних показників ефективності (як стверджують

автори з СНД) можна говорити про те, ефективно працює підприємство чи ні,

оскільки не визначено шкали її оцінки [30].

Ефективність – це результат, наслідок якихось причин, сил, дій. Звідси

найбільше поширення понять терміна «ефективність» пов’язується з діями, що

приводять до потрібних результатів, тобто ефективних ознак. Часто

ефективність визначають як узгодженість результату з метою. Так, відомий

дослідник сучасного менеджменту С.Черта вказує, що управлінська

ефективність визначається в рамках використання ресурсів залежно від

досягнення організаційної мети [121].

«Ефективність – відносний ефект, результативність процесу, операції,

проекту, визначуваний як відношення ефекту, результату до витрат, що

зумовили, забезпечили його отримання» – таке визначення поняття

ефективності дає російський вчений Б.А.Райзберг [131].

Такий відомий вчений, як Т.С.Хачатуров, визначає цю категорію таким

чином: «Ефективністю (і соціальною, і економічною) є відношення

економічного або соціального ефекту до потрібних для його досягнення

витрат» [159, с.22].


51

Як бачимо, здебільшого вчені з країн СНД зупиняються на визначенні

ефективності як відношення, тоді як зарубіжні вчені стверджують, що

ефективною діяльністю можна назвати таку, за якої, виходячи з наявних

ресурсів, реалізується (виробляється) максимально можлива кількість продукту

[30].

В американській літературі з менеджменту зустрічаються два терміни, які

можуть бути перекладені як «ефективність». Більшість авторів бачать

відмінність між ними, надаючи першому переважно економічного відтінку, а

другому – політичного. Під ефективністю розуміють ступінь результативності,

з яким мета втілюється в життя, однак є ще таке поняття ефективності, як

витрати на одиницю випуску (продукції) або її реалізації. Загальне трактування

терміна дає Т.Банкі, визначаючи його як здатність людини виконувати певну

справу в належний час і в належному місці. Термін найчастіше вживається для

оцінки діяльності прибуткових організацій. Якщо ж основною метою діяльності

організацій або індивідуумів не є отримання прибутку або це завдання не

висувається на перший план (наприклад, добровільні організації, сфера послуг

та ін.), то зазвичай вживається термін «потрібність».

Американський дослідник проблем ефективності Е.Сабас вважає, що є два

її види: дієвість, яку можна підрахувати кількісно і вивести коефіцієнт корисної

дії, та ефективність, що має якісний характер і є оцінюючим поняттям. Ці два

види ефективності він поклав в основу відособлення політики від

адміністрування.

У зарубіжних країнах з розвиненою ринковою економікою для окреслення

результативності господарювання використовують інший термін –

продуктивність системи виробництва і обслуговування, під якою розуміють

ефективне використання ресурсів (праці, капіталу, землі, матеріалів, енергії,

інформації) при виробництві різноманітних товарів та послуг. Отже,

ефективність виробництва і продуктивність системи – це по суті терміни-

синоніми, які характеризують одні й ті самі результативні процеси. При цьому


52

слід усвідомлювати, що загальна продуктивність системи є поняттям набагато

ширшим, ніж продуктивність праці і прибутковість виробництва [120].

І.Грінь вважає, що термін «ефективність» охоплює розподільну і

продуктивну функції. Тому ефективність означає не лише оптимальний

розподіл ресурсів, а й раціональне їх використання. Традиційна теорія

менеджменту акцентує увагу на продуктивній ефективності. Розподільчу

ефективність І.Грін відносить до сфери політики, а продуктивну – до

адміністрування (управління) [121].

При класичному підході виділяють головним чином економічну,

технологічну, соціальну та інші види ефективності.

Економічна ефективність – це таке співвідношення між ресурсами і

результатами виробництва, за якого отримують вартісні показники

ефективності виробництва. При цьому можливі три варіанти вказаного

співвідношення: 1) ресурси і результати виражені у вартісній формі; 2) ресурси

– у вартісній, а результати – у натуральній формі; 3) ресурси – у натуральній, а

результати – у вартісній формі [3]. Іншим аспектом дослідження є твердження

А.Салівана про те, що економічна ефективність – це використання ресурсів з

метою максимізації виробництва продукції і послуг. При цьому систему

(підприємство) можна назвати економічно ефективною, якщо:

● жоден не може досягти змін на виході з системи, не витративши на

вході;

● кращий результат може бути отриманий лише за рахунок збільшення

кількості вхідних ресурсів;

● виробництво ведеться за найнижчої можливої вартості за отриману

одиницю [185].

Технологічна ефективність – це результат взаємодії факторів виробництва,

що характеризує раціональність процесу виробництва чи управління

виробництвом.

Соціальна ефективність – «поняття, що відображає поліпшення соціальних

умов життя людей (поліпшення умов праці і побуту, поліпшення зовнішнього


53

довкілля, підвищення рівня зайнятості і безпеки життя людей, скорочення

тривалості робочого тижня без зменшення заробітної плати, ліквідація важкої

фізичної праці тощо). Соціальна ефективність є, по суті, похідною від

економічної ефективності. Вона, за однакових інших умов, буде тим вищою,

чим вищого рівня економічної ефективності досягнуто. Соціальна ефективність

не завжди може бути кількісно визначена. Проте досить ґрунтовно про

досягнуту соціальну ефективність можна судити за такими показниками,

визначеними у динаміці, як питома вага прибутку, направленого на соціальні

заходи, в загальній масі чистого прибутку; величина цього прибутку в

розрахунку на одного середньооблікового працівника підприємства» [3].

Відповідно західні автори виділяють кілька змінних критеріїв економічної

ефективності, які містять: ефективність Pareto, ефективність Kaldor Hicks, X-

ефективність, алокативну ефективність, дистрибутивну ефективність,

динамічну ефективність, продуктивну ефективність, оптимізацію функції

соціального забезпечення, корисну максимізацію [185].

При поширенні впровадження стратегічного управління правомірно

постали питання його оцінки, а відповідно і змістового навантаження категорії

ефективності стратегічного менеджменту. Вперше питання ефективності

стратегічного управління знайшли відображення в працях військових

теоретиків – засновників теорії стратегічного управління. Так, К.Клаузевіц у

фундаментальній праці «Про війну» пише: «Монарх або полководець, який вміє

спрямувати воєнні дії, у повну відповідність до цілей та засобів і робить не

дуже багато і не дуже мало, дає цим доказ власної геніальності» [69]. Набуває

поширення підхід до визначення сутності ефективності стратегічного

управління з позиції стійкості, яка демонструє здатність підприємства досягати

місії та поставлених цілей при постійному дестабілізуючому впливі

навколишнього оточення та внутрішнього середовища, зберігаючи свою

цілісність та гармонійний розвиток. Це явище відображає здатність

підприємства зберігати свою цілісність, функціонувати в заданому режимі при

різних внутрішніх і зовнішніх впливах, а також розвиватися [98]. Поняття


54

стійкості розвитку підприємства належить до теорії систем, тому з системних

позицій стійкість передбачає здатність системи до повернення в стан рівноваги.

При цьому стійкість підприємства розглядається в різних концептуальних

напрямах. Одним з них є запропонований Н.Касьяновою підхід до стійкості як

до постійного повернення підприємства до поставленої стратегічної мети.

Цілеспрямованість в цьому контексті розглядається на основі визначення

напряму розвитку підприємства в перспективі. Стійкість виступає як якісне

визначення цілі з метою її трансмісії на функціональні елементи системи.

Якісне цілепокладання забезпечує комунікацію між самою стратегічною ціллю

та складовими системи підприємства, що є особливо важливим є в умовах

посилення невизначеності навколишнього середовища. Тому досягнення

стратегічної мети відбувається завдяки тому, що «підприємство володіє певною

стійкістю функціонування щодо поставленої мети. Стійкість щодо мети – це

внутрішня властивість будь-якого підприємства, яка полягає у здатності

досягати мети у разі непередбачуваних дій зовнішнього середовища. Джерелом

руху, тією силою, яка повідомляє необхідне для початку прискорення, є те, що

поставлена мета не була ще досягнута, виявляється невідповідність фактичного

стану підприємства бажаному» [67]. При цьому автор стверджує, що стан

рівноваги адекватний стану досягнення мети. В той же час стверджується, що

мета у фазовому просторі станів підприємства не обов’язково виражається

точкою, що надає можливість існування множини рівноважних станів,

координати яких належать до області цілі. Внаслідок цього при розгляді

поведінки системи в координатах часу і поєднанні точок рівноваги

підприємство буде проілюстровано рівноважною траєкторією його розвитку,

яка покаже стійкість станів системи в часі. Ця область, пише Н.Касьянова, «має

таку властивість, що будь-яка реальна траєкторія руху системи, що почалася в її

внутрішній точці, є траєкторією руху системи, оскільки рух, що почався у цій

точці, за визначенням області стійкості, є стійким» [67]. При такому підході в

умовах турбулентності середовища можливо отримати «пучок» можливих


55

траєкторій, але будь-яка з них за умови проходження через всі точки рівноваги

системи є шляхом стійкості підприємства щодо поставленої мети.

Розглянутий вище підхід до ефективності стратегічного управління з

позиції стійкості руху підприємства до поставленої мети викликає необхідність

повернення до системного підходу, який окреслює методологію спеціального

наукового пізнання і соціальної практики, в основі чого лежить дослідження

об’єктів як систем і який орієнтує дослідження на:

- розкриття цілісності об’єкта і механізмів, що її забезпечують;

- виявлення багатоваріантних типів зв’язків складного об’єкта;

- зведення даних зв’язків в єдину теоретичну картину [7, с.37].

Системний підхід до ефективності стратегічного управління дозволяє

реалізувати уявлення про складне явище стратегічного управління та його

ефективність у вигляді ієрархічної системи взаємопов’язаних моделей, які в

свою чергу описують цілісні якості об’єкта, його структуру та динаміку.

Системний підхід до ефективності стратегічного управління дозволяє виділяти

мету розвитку підприємства в якості первинного елементу системи, який являє

собою елементарний об’єкт [7], неподільний далі засобами даного методу

декомпозиції в межах даного дослідження і стійкість якого вище стійкості

системи в цілому. Отже це говорить про те, що при застосуванні системного

підходу доцільно чітко визначити контури системи та її організаційну

побудову. Стратегічне управління підприємством може виступати системою, на

вході якої показані елементи, зміст яких відповідає на запитання «Що ми

маємо?», далі виділено процес трансформації, в ході якого відповідаємо на

запитання «Яким чином досягти бажаного результату?», а вже на виході і є

елемент, змістове наповнення якого сконцентровано на відповіді «Що ми

хочемо отримати в результаті дії системи?».

Ефективність стратегічного управління буде відображати стійкість

процесів перетворення вхідних компонентів в процесі реалізації стратегічної

мети, що дозволяє визначати категорію ефективності як функціональний

критерій стану системи стратегічного управління.


56

Недоліком цього підходу можливо назвати наявність так званого «чорного

ящика», яким є в системі ефективності стратегічного управління його елементи:

внутрішня структура елементів не завжди може бути структурована й оцінена.

Крім цього, взаємодія елементів системи стратегічного управління між собою

та із зовнішнім середовищем має настільки широкий діапазон за змістом, силою

та спрямованістю, що викликає необхідність виділення тільки домінантних,

суттєвих для дослідника елементів поведінки системи в конкретному її

дослідженні.

Наступним недоліком підходу до позиції стійкості системи

підприємства у русі реалізації його мети є підтвердження незмінності цілі

розвитку підприємства. Зазвичай аналіз практики підприємств, що

застосовують стратегічне управління, показує довготривалий характер

стратегічної цілі, але її реалістичність може мати певні коливання.

Обмежуючим фактором цього підходу є також мінливість зовнішнього

оточення, яке може суттєво впливати на зміст трансформаційних процесів

вхідних елементів в реалізацію мети діяльності підприємства, так само, як і

на вхідні елементи [115]. Це підтверджує точку зору науковців, згідно якої

стійкість представлена у двох варіантах:

- стійкість підприємства відносно його цілі незалежно від ситуації, що

буде розвиватися в майбутньому;

- стійкість щодо поставленої мети в ситуації, яка характеризується

певним співвідношенням параметрів зовнішнього середовища, на яке

підприємство реагує зміною стратегії розвитку [67].

Таким чином, цей підхід обмежує поняття стійкості критерієм

відповідності фактичного стану запланованим індикаторам досягнення і

передбачає відсутність реакції підприємства в частині стратегічного

цілепокладання. При цьому не враховано також, що ефективність

стратегічного управління залежить від факторів [11]:

- якості цілепокладання, тобто відповідності запланованих цілей

вимогам зовнішнього середовища, можливостям підприємства. Якість


57

цілепокладання залежить також від професійних якостей працівників

підприємства чи її власників;

- сили та направленості мотивацій, які спрямовують працівників на

досягнення поставлених цілей. Мотивація в системі стратегічного

управління виступає одним з найбільш проблемних елементів внаслідок

широти інтересів. Відомо, що реалізація обраної стратегії пов’язана зі

здійсненням в організації стратегічних змін. Практика проведення таких

змін показує, що найбільші труднощі виникають при проведенні змін в

організаційній структурі і культурі організації. Поведінка менеджерів,

відповідальних за реалізацію стратегії, реакція співробітників на зміни

можуть значно відрізнятися. Роль менеджера полягає у проведенні

необхідних організаційних змін, спрямованих на адаптацію фірми до

зовнішнього середовища. При цьому він зобов’язаний, з одного боку,

передбачати події, ініціювати зміни, допомагати підлеглим усвідомити свої

вигоди в результаті змін, а з іншого боку – менеджер несе відповідальність

за групову рівновагу в організації [123];

- адекватності вибраних стратегій поставленим цілям. Як правило, при

формуванні системи стратегічного управління виділяють корпоративну

стратегію та набір функціональних і операційних, їх взаємодія може

забезпечувати як позитивний, сінергійний, так і негативний,

обструкціоністський результати.

Іншим підходом до ефективності стратегічного управління

відрізняється модель конгруентності організаційної поведінки, в основу

якої також покладена теорія систем і яка базується на працях

американського психолога Карла Роджерса. Фрейми організаційної

поведінки окреслюють вхідні елементи, їх трансформацію в межах системи

і на виході отримуємо ефективність. Конгруентність (від англ. сongruence) –

стан цілісності організаційної групи або окремої людини та повної її

щирості, коли всі системи особистості (або всі підгрупи колективу)

працюють разом, переслідуючи єдину мету. Іншими словами


58

конгруентність – це стан організаційної системи, коли всі переконання її

учасників, стратегії розвитку команди, вчинки людей повністю

узгоджуються між собою і орієнтовані на отримання бажаного результату.

Характеристика системи організації управління показує, якою мірою

цілі, що реалізуються окремими особами, узгоджуються з цілями, які

переслідує організація в цілому.

Ефективність роботи групи з позицій конгруентності певною мірою

означає:

- появу конгруентності структур групи, тобто збіг формального

організаційного устрою з неформальною структурою міжособистісних

відносин, поєднання ролі формального і неформального лідера, що дозволяє

скоротити число непродуктивних конфліктів;

- мобілізацію внутрішніх ресурсів і розкриття потенціалу кожного

працівника, коли звичайні люди стають здатними здійснювати

екстраординарні вчинки;

- включення

механізмів групової самоорганізації, соціального

контролю і саморегуляції поведінки, що сприяють розвитку прийомів

самоврядування;

- унікальну гнучкість і адаптивність команд, що забезпечують їх

високу інноваційну готовність, відкритість передовим технологіям та

досягненням [47].

Основні вхідні елементи, які надходять в систему організаційної

поведінки, підпадають під вплив навколишнього оточення, наприклад,

обмежень, вимог та можливостей, а також історії організації. Одним з

основних вхідних елементів виступає стратегія організації, яка являє собою

в контексті даної моделі набір ключових рішень відносно відповідності її

ресурсів можливостям, обмеженням та вимогам зовнішнього оточення в

контексті історії компанії.

Основними вихідними елементами називають характеристики роботи

підприємства в цілому, характеристики роботи груп чи відділів,


59

характеристики індивідуальної діяльності, особливо це стосується топ-

менеджерів підприємства.

Між вхідними та вихідними елементами розташовано механізм

трансформації, який містить компоненти, що створюють умови для

впровадження ефективної стратегії та ефективного стратегічного

управління.

Вхідні

елементи

Завдання

Персонал

Формальне організаційне

о

забезпечення

и ног

нт

му

Неформальні організаційні

не мацій ніз

утворення

омпоК нсфор меха

Ментальна правильність

тра

стратегії

Вихідні

Ситуаційність

елементи

Рис. 1.8. Ключові характеристики потенційно ефективної стратегії [76]

Схематично компоненти трансформаційного механізму, які забезпечують

ефективність системи наведені на рис.1.8. Це завдання, які необхідні для

трансформації вхідних елементів у вихідні та їх основні характеристики;

персонал, якій здатний виконувати і буде виконувати завдання; формальне

організаційне забезпечення, включаючи різні структури, процеси, системи і

т.д., які створюють мотивацію і сприяють вирішенню покладених завдань;


60

неформальні організаційні утворення, що містять стійкі моделі, владу та вплив,

цінності та норми, що відображають реальні умови діяльності організації [76].

- Ментальна правильність розробленої стратегії, до якої відноситься

розуміння полюсів ефективності стратегії. До полюса ефективності прийнято

відносити крайню ірраціональність та крайню раціональність.

- Ситуаційність. Ефективна стратегія, як вважається, завжди інтегрує

характерні особливості конкретної ситуації і ключові фактори майбутнього

стратегічного успіху конкретної організації.

Результатом стратегічного управління підприємством повинно бути, на

думку А.Ажлині та Е.Калініної, підвищення конкурентоспроможності

підприємства в довгостроковій та короткостроковій перспективах, що викликає

необхідність вирішення таких завдань: виділення найбільш значимих факторів,

що здійснюють вплив на конкурентоспроможність продукції підприємства; їх

агрегування у єдину цифрову модель, визначення та оцінка

конкурентоспроможності продукції підприємства на ринку; визначення

закономірностей

зміни

окремих

параметрів

продукції

та

її

конкурентоспроможності. Ефективність при такому підході визначає комплекс

характеристик діяльності підприємства, який містить витрати, якість та

інноваційність [1]. Керуватися поняттям ефективності необхідно для прийняття

тих чи інших господарських рішень. По-перше, вони потрібні для оцінки рівня

використання різних видів витрат і ресурсів, здійснюваних організаційно-

технічних і соціально-економічних заходів, загальної результативності

виробничо-господарської діяльності підприємства впродовж певного періоду

часу. По-друге, за їх допомогою обґрунтовують і визначають найкращі

(оптимальні) варіанти господарських рішень: застосування нової техніки,

технології та організації виробництва, нарощування виробничих потужностей,

підвищення якості і оновлення асортименту продукції тощо [120].

Окремо в сучасній літературі стоїть питання підходу до оцінки

ефективності стратегічного управління з позицій ділового процесу. А.Бандурин

та Б.Чуб доводять, що поняття ефективності є інтегрованим і суб’єктивним,


61

внаслідок того, що діловий процес буде ефективним, якщо він задовольняє

інтереси його учасника. Серед складових, які визначають ефективність ділового

процесу автори виділяють і наведені нижче:

- щоденне прийняття управлінських рішень, в ході якого оцінюються

альтернативи ефективності;

- планування здійснення ділових процесів з урахуванням забезпечення їх

найвищої ефективності;

- ідентифікація процесів, які не створюють додану вартість, та їх

усунення.

Тобто аналіз ефективності дозволяє виявити операції або ділові процеси, в

яких співвідношення «результат-витрати» є незадовільним для учасників

даного процесу. Метриками ефективності ділового процесу запропоновано

вважати відповідність стандартам, відповідність цілям, час процесу, вартість

процесу, що можна пояснити так [9]. Показники відповідності стандартам

встановлюють відповідність якості продуктів та процесів певним нормам.

Показники, що характеризують відповідність ділових процесів цілям

організації, сфокусовані на взаємодії учасників ділового процесу, а також на

тому, в якій мірі ця взаємодія дозволяє забезпечити досягнення цілей ділового

процесу. Час процесу пов’язаний з виробничим циклом, пропускною здатністю

підприємства та його чутливістю до змін. Показники часу рекомендовано

вказаними авторами поділяти на такі категорії, як операційний час, час,

пов’язаний з якістю; час, що не додає вартості.

Вартість процесу пов’язана з витрачанням ресурсів в межах виробництва

продукту чи послуги і передбачає аналіз змінних та постійних витрат.

Особливим щодо визначення сутності ефективності стратегічного

управління можемо назвати підхід, запропонований Ю.Лапигіним [76], який в

даному науковому дослідженні названо нами підходом з позицій конфлікту

інтересів. Ю.Лапигін проаналізував теорію передачі повноважень, в основі якої

лежить протиставлення інтересів власників підприємства та його

управлінського складу. Це протиставлення відбувається в обособленості даних


62

сукупностей людей, внаслідок чого починається дія законів «теорії

зацікавлених груп»: ціль функціонування будь-якої компанії полягає у

гармонізації конфліктних цілей юридичних та фізичних осіб, що мають

безпосереднє відношення до фірми, наприклад, акціонери, управлінці,

контрагенти, органи державної влади, організації громадської спільноти. Тому

підприємство спрямовує діяльність не тільки на отримання позитивних

фінансових результатів, але й на створення умов життєдіяльності персоналу,

навколишнє середовища, посилення стабільності у громаді. Згаданий автор

вважає за необхідне такий підхід: щоб визначити сутність ефективності

управління, потрібно враховувати суперечливі інтереси множини учасників

процесу управління підприємством, зацікавлених в ефективній роботі, але

ефективній відповідно до їх власних інтересів. У зв’язку з цим ефективність

управління може змінюватися в залежності від точки зору, позиції зацікавленої

в певних результатах групи та від зміни складу групи. Наприклад, власників

може турбувати рівень прибутку на вкладений капітал, працівників – рівень

зростання заробітної плати та співвідношення премій з прибутку та тарифної

частини заробітної плати, профспілку – відповідність реальних умов праці

задекларованим у колективних договорах і т.д. Крім учасників бізнесу, прямий

чи опосередкований контроль за ефективністю може здійснюватися зовнішніми

організаціями чи їх групами (потенційними інвесторами, банками,

постачальниками, конкурентами і т.д.) Тобто автор робить висновок, що саме

багатосторонній контроль ефективності інсайдерами та аутсайдерами

бізнесової діяльності підприємства в умовах ринкової економіки створює для

бізнесу економічне середовище, при якому ефективність – життєво необхідна

умова існування і функціонування підприємства [76]. Звідси випливає, що

завдання для менеджерів із забезпечення ефективності діяльності підприємства

полягає у формуванні рівноваги між інтересами різних груп, що мають

відношення до підприємства в динаміці. Таким чином, виходячи з позиції

конфлікту інтересів, ефективність стратегічного управління у ході даного

дослідження запропоновано визначити як гармонізацію інтересів внутрішніх та


63

зовнішніх учасників ділової активності підприємства на основі його

моніторингу в динаміці і побудови такого збалансованого рівня їх узгодженості

та задоволення, який обумовлює системні конкурентні переваги.

Крім поняття «економічна ефективність», вживається ще й таке поняття, як

«цільова ефективність». Так, ефективність визначено як узгодженість

результату з метою. При цьому оцінка узгодженості враховує дві її функції:

коригуючу – полягає в удосконаленні дій через інформацію про вид і сферу

неузгодженості отриманих до цього часу результатів з намірами; і мотивуючу –

зводиться до змін суб’єктивної вірогідності, які приписуються ефективності

даної дії і враховуються при прийнятті рішення щодо подальших дій [109].

Значна кількість науковців в процесі розгляду категорії «ефективність»

ототожнює її з категорією «результативність». Так А.Д.Виварець визначає:

«Для кількісної оцінки рівня ефективності необхідно співставити фактично

отриманий ефект із його очікуваним чи запланованим, що визначається

внаслідок досягнення поставленої мети» [45]. Аналогічно в роботі І.І.Мазура,

В.Д.Шапіро та Н.Г.Ольдерогге визначається: «Головною ознакою ефективності

є ступінь досягнення цілей діяльності організації» [79, с.177].

Підходи до визначення категорії «ефективність» тільки через результат

діяльності, що відповідає поставленим цілям (без врахування витрат чи

ресурсів, що були при цьому задіяні), можна знайти і в роботах інших

науковців [6, с.12-13]. Слід зазначити, що результат діяльності є лише одним

складовим елементом її визначення; без характеристики витрат (ресурсів), що

були спрямовані на досягнення результатів, ця категорія визначена бути не

може. На це звертає увагу відомий дослідник методології економічної науки

М.Блауг, який зазначає: «Неймовірна плутанина виникла внаслідок претензій

економістів «науково» висловлюватися з питань «ефективності», не пов’язуючи

себе будь-якими ціннісними (витратними) обґрунтуваннями» [13, с.219].

Оцінювання будь-якої діяльності лише за показниками досягнутих результатів

(співставлених із нормативними, плановими або цільовими їх показниками)

характеризує «результативність» цієї діяльності, а не ї «ефективність» [27].


64

С.Барнорд, основоположник американської теорії організаційної поведінки,

вважає, що термін «ефективність» безпосередньо вказує на саму діяльність і

пов’язується з ї результатом, тобто з досягненням поставленої мети, а термін

«рентабельність» він вживає не у вузькому, а в спеціальному розумінні, наприклад,

у звичайній промисловій практиці, де акцент робиться на «затрати – прибуток», а в

широкому розумінні характеризує задоволення індивідуальних мотивів. Виміром

ефективності виступає досягнення загальної мети [121]. В залежності від

концепції менеджменту (школи наочного менеджменту, школи людських

відношень, системного та ситуаційного підходів) та моделі організації в аспекті

розвитку, домінуючої функції та критеріїв ефективності запропоновані її види,

викладені в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1

Еволюція підходів до ефективності [76]

Модель організації в аспекті

Концепції, школи, підходи

домінуючої


розвитку

критеріїв


функції

менеджменту

ефективності


Економічна

Науковий менеджмент –

Оперативне

ефективність або

школа наукового

Механістична

управління

раціональне

управління (1885

конструкція

-1920 рр.)

виробництвом

використання

ресурсів

Економічна

Школа людських відносин Колектив людей, Організація або

ефективність,

і поведінкових наук (1930

що враховує

-

побудований на

управління

1950 рр.)

вплив


поділі праці

персоналом

психологічних

факторів

Системний підхід (з кінця Складна

Стратегічний

Системна

1950-х рр. і по теперішній

ієрархічна

час)

менеджмент

доцільність


система

Громадська

Ситуаційний підхід (з

організація з

Соціально-

кінця 1960-х рр. і по

самостійними

Політика

економічна

теперішній час)

інтересами

доцільність

окремих груп


65

З позицій ефективного використання трудового потенціалу розглядає

конкурентоспроможність,

а

відповідно

і

стратегічне

управління

господарськими системами, М.Пітюлич [117].

При формуванні системи показників ефективності виробництва,

виробничо-господарської і комерційної діяльності підприємства бажано

дотримуватись певних принципів. До них можна віднести:

• забезпечення взаємозв’язку критерію і системи конкретних показників

ефективності виробництва;

• відображення ефективності використання усіх видів застосовуваних у

виробництві ресурсів;

• можливість застосування показників ефективності в управлінні різними

ланками виробництва на підприємстві;

• виконання за найбільш важливими показниками стимулюючої функції у

процесі використання наявних резервів зростання ефективності виробництва,

того чи іншого виду діяльності підприємства [120].

Викладені вище підходи до сутності ефективності стратегічного

управління систематизовані на рис.1.9.

Ефективність

ті


ті

ого

ети

лі

ї


ї

ї ення а м

тійкос

ці

ці

ці ш

зи нтнос

ї ділов

зи

зи

ї моде

фліктів

ці витку нізації

иції с

ці

З по груе

процесу

З по

З по

ьтату т

зи роз

оз

зи

кон

ввідно

орга

кон

зул

З п

З по

спі ре

З по

Стійкість руху до поставленої мети

Стійкість як функціональний критерій стану

системи управління


Рис. 1.9. Сучасні підходи до ефективності стратегічного управління


66


Ефективність можна класифікувати за різними ознаками.

Основні види класифікації в діяльності підприємства за структурою

організації виробництва: ефективність підприємства в цілому; ефективність

підрозділу; за характером виробництва; ефективність поточних витрат;

ефективність капітальних витрат; за напрямом інвестиційно-інноваційної

діяльності; ефективність технічних та технологічних нововведень;

ефективність організаційно-управлінських рішень; ефективність інвестиційних

проектів [146].

Виходячи з сутності стратегічного управління, яке залучає як внутрішній

потенціал підприємства, так і безпосередньо пов’язаний із зовнішнім

оточенням, його ефективність відображає як результат використання

внутрішнього потенціалу, так і зовнішніх можливостей. Відповідно

результативність використання внутрішнього потенціалу може бути виражена

через прибуток, а ринкова ефективність – через обсяги реалізації продукції.

Ефективність стратегічного управління безпосередньо пов’язана з поняттям

конкурентоспроможності, внаслідок чого може вимірюватися лише у

порівнянні з конкурентами. Тому ефективність стратегічного управління

підприємством – це позиціонування підприємства відносно його конкурентів в

системі координат прибутку та обсягу продажів, яке зумовлено рівнем

використання

внутрішнього

потенціалу

підприємства

та

його

взаємовідносинами із зовнішнім оточенням. Ефективність стратегічного

управління визначається базовими умовами, які створені в країні і включають,

на думку І.Г.Манцурова, рівень розвиненості господарства, громадських

інститутів та мінімально необхідної довіри до них [82, с.186]. Інституційне

середовище включає також інститут стратегічного управління і обумовлює

рівень витрат на його впровадження і результати діяльності підприємства в

цілому.


67


РОЗДІЛ 2

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

ПІДПРИЄМСТВАМИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

З ВИРОБНИЦТВА НАПОЇВ

2.1. Ресурсний потенціал як основа ефективного функціонування

підприємств


Природними ресурсами називають однорідні складові природи, що в свою

чергу є елементами екологічної системи та використовуються для досягнення

різноманітних виробничих цілей. Природними ресурсами є сукупність

природних об’єктів і систем, компоненти оточуючого середовища, що можуть

використовуватися у виробництві для задоволення матеріальних та культурних

потреб людини. Їх поділяють на ресурси живої природи та неживої природи.

До природних ресурсів відносяться мінеральні води, які, як правило,

називають гідромінеральними ресурсами.. Мінеральні води (від лат. «minera» –

руда) – це підземні або поверхневі води, що містять в собі високий рівень

деяких хімічних елементів, газів та різноманітних сполук, мають певні фізичні

властивості та мають певний вплив на здоров’я людини. У деяких регіонах

існують цілі озера мінеральних вод. Мінеральні води з точки зору

рекреаційного потенціалу є одним з найбільших багатств, які людина

використовує протягом століть [85].

При виконанні певних умов мінеральні води мають лікувальний ефект, в

іншому випадку вони можуть впливати на організм негативно. Але часто до

мінеральних вод відносять і мінералізовані води, що не є одне і те саме.

Високомінералізованим водам та різноманітним типам розсолів не властиві

бальнеологічні якості, тому цей тип вод неправильно відносити до мінеральних.

При цьому води, що мають невелику мінералізацію, як правило і мають

лікувальний ефект. Отже, існуючі на даний час стандарти, які визначають

належність води до певного типу можна назвати умовними.


68

Хімічний склад і фізичні властивості мінеральних вод залежать від їх

територіального розміщення, геологічної будови, клімату даного регіону тощо.

До фізичних властивостей можна віднести температуру, радіоактивність та ін.

Є багато видів класифікації мінеральних вод.

За температурою мінеральні води поділяють на: термальні, субтермальні,

холодні.

За мінералізацією їх поділяють на: міцнорозсольні, розсольні, високої

мінералізації, середньої мінералізації, малої мінералізації, слабкої мінералізації.

За насиченістю газами та різноманітними хімічними елементами поділяються на:

йодисті, сульфідні, вуглекислі, залізисті, радонові, бромисті та ін.

Особливо важливим для лікування є іонний склад мінеральних вод. За цим

показником вони поділяються на: сульфатні; натрієві; магнієві; кальцієві;

гідрокарбонатні.

За призначенням мінеральні води поділяють на: лікувальні; природно-

столові; лікувально-столові.

Лікувальні води використовують під час лікувальних курсів. Лікувально-

столові води також використовуються як столовий напій. Природно-столові

можна вживати без обмежень [85].

Також розповсюдженою класифікацією є класифікація В.В. Іванова та

Г.А. Невраєва. Згідно цієї класифікації мінеральні води поділяють в залежності

від їх бальнеологічної групи (А, Б, В, Г, Д, Е, Ж). В свою чергу групи поділяють

на підгрупи, класи та підкласи [92, с.31].

На поверхні нашої планети є певні регіони з мінеральними водами, кожен з

яких має свої унікальні гідрогеологічні показники і відповідно унікальні

мінеральні води. В залежності від цих умов та відповідно до властивостей

належних їм мінеральних вод ці регіони поділяють на:

1. Складчасті регіони – це регіони омолоджених платформ. В цих

регіонах, як правило, знаходяться вуглекислі мінеральні води.

2. Регіони нових тектонічних зрушень. В цих регіонах спостерігається

наявність слабомінералізованих лужних та кременевих вод.


69

3. Регіони з артезіанськими басейнами. У цій групі знаходяться розсольні

води та води високої мінералізації.

Україна дивує багатством та різноманіттям гідромінеральних ресурсів.

На сучасному етапі використовується лише 8 % від запасів гідромінеральних

ресурсів країни. При цьому функціонує близько 500 оздоровчих установ, до яких

відносяться курорти та санаторії, що використовують для лікування цілющі

властивості мінеральних води [22].

В Україні виділяють чотири райони, де концентруються родовища

мінеральних вод у найбільшій кількості.

Перший з них містить джерела, що приписані до Донецького кряжа та

Українського щита. Цей район включає в себе такі області: Дніпропетровська,

Вінницька, Запорізька, Київська, Черкаська, Рівненська, Кіровоградська,

Донецька, Хмельницька та Житомирська. Території цих областей особливо багаті

на радіоактивні мінеральні джерела.

Більшість родовищ другого району знаходиться в Карпатах.

Розташовуються джерела поблизу Ужгорода, Сойм, Верховини та ін. Тут

поширені вуглекислі мінеральні води типу Єсентуки, Боржомі, Арзні та ін. В

деяких джерелах Рахівського масиву міститься миш’як. Також спостерігається

наявність стронцію, марганцю, йоду та ін.

Наступний район розміщення родовищ мінеральних вод займає територію

Автономної Республіки Крим. В цьому районі наявні джерела як вуглекислих і

сірководневих вод, так й інших різноманітних за мінералогічним складом.

Більшість вод є термальними з відносно високою температурою – 38–53°С.

Четвертий район концентрації родовищ мінеральних вод пролягає вздовж

Карпатського передового прогину. Він включає в себе Івано-Франківську,

Львівську та Чернівецьку області. Мінеральні води цього району містять велику

кількість сірководню. Широко використовуються джерела гідрокарбонатно-

натрієвих, ропних, хлоридно-натрієвих солоних, сульфатно-натрієвих вод та ін.

В Україні є родовища корисних мінеральних вод, які знаходяться поза

переліченими районами. До них належить і одне з найвідоміших –


70

Миргородське джерело [107]. Особливо велика кількість мінеральних вод

розміщена у регіоні Українських Карпат, а саме в Закарпатської області.

Виходячи з природного забезпечення згаданими ресурсами, розробники

стратегії розвитку Закарпатської області визначили розвиток підприємств з

розливу мінеральних вод як один зі стратегічних напрямів формування

унікальних регіональних конкурентних переваг. Також великі запаси

мінеральних вод спостерігаються у регіоні Дніпровсько-Донецької западини та

Українського щита, Автономної Республіки Крим. Дані щодо запасів

мінеральних вод в областях України наведені в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1

Запаси мінеральних підземних вод по областям України [85]

Запаси мінеральних підземних вод

Назва регіону

Кількість водозаборів

Запаси, м3/доба

(республіка, області)

всього розробляються всього розробляються

АР Крим

9

8

20806,8

20792,0

Вінницька

8

5

3783,0

3783,0

Волинська

1

1

240,0

240,0

Дніпропетровська

7

7

1870,4

1870,4

Донецька

12

8

2835,3

2067,0

Житомирська

4

1

963,0

250,0

Закарпатська

21

17

4368,8

4006,2

Запорізька

5

5

5091,0

5091,0

Івано-Франківська

0

0

....

....

Київська

6

5

2331,6

2292,0

Кіровоградська0

2

1

433,0

408,0

Луганська

8

6

2564,4

1416,2

Львівська

19

17

1313,6

1253,6

Миколаївська

3

0

1430,0

0

Одеська

14

13

6571,0

4771,0

Полтавська

4

3

3844,0

3229,0

Рівненська

4

1

1479,0

950,0

Сумська

0

0

....

....

Тернопільська

3

3

440,0

440,0

Харківська

2

2

1065,0

1065,0

Херсонська

2

0

388,0

0

Хмельницька

8

5

2503,0

1821,0

Черкаська

4

2

875,0

469,0

Чернігівська

1

1

86,0

86,0

Чернівецька

2

2

241,0

241,0

Україна

149

113

65522,9

56541,4


71

Як видно з таблиці 2.1, найменша кількість запасів мінеральної води в

Чернігівській області – 86 м3 на добу, кількість водозаборів становить

1 одиницю. У Волинській області – 240 м3 на добу, кількість водозаборів

становить 1 одиницю. У Чернівецькій області – 241 м3 на добу, кількість

водозаборів становить 2 одиниці. У Херсонській області – 388 м3 на добу,

кількість водозаборів становить 2 одиниці. У Кіровоградській області – 433 м3

на добу, кількість водозаборів становить 2 одиниці. У Тернопільській області –

440 м3 на добу, кількість водозаборів становить 3 одиниці. У Черкаській області

– 875 м3 на добу, кількість водозаборів становить 4 одиниці. У Житомирській

області – 963 м3 на добу, кількість водозаборів становить 4 одиниці. У

Харківській області – 1065 м3 на добу, кількість водозаборів становить 2

одиниці. У Львівській області – 1313,6 м3 на добу, кількість водозаборів

становить 19 одиниць. У Миколаївській області – 1430,0 м3 на добу, кількість

водозаборів становить 3 одиниці. У Рівненській області – 1479,0 м3 на добу,

кількість водозаборів становить 4 одиниці. У Дніпропетровській області –

1870,4 м3 на добу, кількість водозаборів становить 7 одиниць. У Київській

області – 2331,6 м3 на добу, кількість водозаборів становить 6 одиниць. У

Хмельницькій області – 2503,0 м3 на добу, кількість водозаборів становить 8

одиниць. У Луганській області – 2564,4 м3 на добу, кількість водозаборів

становить 8 одиниць. У Донецькій області – 2835,3 м3 на добу, кількість

водозаборів становить 12 одиниць. У Вінницькій області – 3783,0 м3 на добу,

кількість водозаборів становить 8 одиниць. У Полтавській області 3844,0 м3 на

добу, кількість водозаборів становить 4 одиниці.

У Закарпатській області – 4368,8 м3 на добу, кількість водозаборів

становить 21 одиницю. У Запорізькій області – 5091,0 м3 на добу, кількість

водозаборів становить 5 одиниць. У Одеській області – 6571,0 м3 на добу,

кількість водозаборів становить 14 одиниць.

У АР Крим – 20806,8 м3 на добу, кількість водозаборів становить

9 одиниць. Івано-Франківська та Сумська області не мають використовуваних

гідромінеральних ресурсів.


72

Загалом по Україні запаси мінеральної води становлять 65522,9 м3 на добу,

кількість водозаборів – 149 одиниць.

На рис. 2.1 наведено порівняльний графік запасів мінеральних підземних

вод по областям України.

Чернівецька

241

Чернігівська 86

Черкаська

875

Хмельницька

2503

Херсонська

388

Харківська

1065

Тернопільська

440

Рівненська

1479

Полтавська

3844

Одеська

6571

Запаси

Миколаївська

1430

мінеральних

вод (м3 на

Львівська

1313,6

добу)

Луганська

2564,4

Кіровоградська

433

Київська

2331,6

Запорізька

5091

Закарпатська

4368,8

Житомирська

963

Донецька

2835,3

Дніпропетровська

1870,4

Волинська

240

Вінницька

3783

АР Крим

20806,8

0

5000

10000

15000

20000

25000


Рис. 2.1. Запаси мінеральних підземних вод по областям України, м3 на добу [22]

Але всього в Україні нараховується вісім незалежних, дрібніших, окремих

гідрогеологічних регіонів, а саме: Причорноморський, Волино-Подільський,


73

Український щит, Донбас, Кримські гори, Українські Карпати, Дніпровський

та Донецький.

В Україні розповсюджені в основному залізисті, бромні, йодобромні,

родонові, вуглекислі та сірководневі води.

Вуглекислі води розміщені на території нашої країни в основному на

Закарпатті. Це Хустські мінеральні води, води с. Поляна, с. Плоське. Цей вид

вод за складом поділяють на:

-

гідрокарбонатні кальцієві,

-

гідрокарбонатні натрієві;

-

хлоридні натрієві.

В окремих місцях в цих водах можна спостерігати великий та дуже

великий рівень вмісту миш’яку, заліза та інших хімічних елементів.

Сульфідні води в Україні мають надзвичайно багатий склад та рівень

мінералізації, вміст сірководню і справедливо можуть називатися одними з

найбагатших видів вод нашої країни. Найбільш поширений цей вид вод у

Волино-Подільскому регіоні.

У регіоні Українського щита розташовані родонові води. А саме – на

правобережжі Дніпра, в Приазов’ї та Побужжі. Вони також відрізняються

широким хімічним складом та концентрацією елементів. Родонові води

(особливо води з середнім рівнем місткості родону) найчастіше

використовуються санаторіями та курортами Житомирської, Київської,

Хмельницької, Вінницької областей.

Йодисті, бромні та йодобромні види мінеральних вод з хлоридно-натрєвим

вмістом спостерігаються в регіонах Карпат та Прикарпаття, а також в

Причорноморському регіоні та Криму.

Кремнієві води розташовані в Подільському регіоні, а також на Закарпатті,

на територіях, що знаходяться між ріками Сіверський Донець та Ворскла. Але,

на відміну від інших видів мінеральних вод, ці води використовують в

основному для розливу в пляшки.


74

Найбільше різноманіття та багатство мінеральних вод, що

використовуються в медицині належить Закарпатській області [85].

Загалом найбільш відомі родовища мінеральних вод в Україні такі:

Миргородське, Плосківське, Полянське, Куяльник, Шаян, Знам`янське,

Євпаторійське, Феодосійське, Колодязне, Трускавецьке, Моршинське,

Звенигородське, Синяцьке, Голубинське, Білоцерківське, Новопсковське,

Старобільське, Кирилівське, Луганське, Солуки, Одеське, Хмельницьке,

Лиманське, Сергіївське, Миронівське та ін.

До найпотужніших джерел мінеральних вод в Україні належать Сакське,

що у м. Саки – 1745,0 м3/добу, Євпаторійське морське, м. Євпаторія –

16403,0 м3/добу, Євпаторійське субтермальне, м. Євпаторія – 2174,0 м3/добу. Ці

джерела розташовані в Автономній Республіці Крим.

Хмельницьке джерело знаходиться у м. Хмельнику Вінницької області –

2237,0 м3/добу.

Дані наведені в Додатку А.

Західно-Слов’янське, м. Слов’янськ – 98,0 м3/добу, Слов’янське, м.

Слов’янськ – 620,0 м3/добу , Святогорське, м. Святогорськ – 143,0 м3/добу. Ці

джерела розташовані в Донецькій області.

Брегівське джерело, м. Берегово – 871,0 м3/добу, Гірськотиснянське, м.

Рахів – 422,0 м3/добу, Нова Поляна, м. Хуст – 303,0 м3/добу, Шаянське, м. Хуст

– 252,0 м3/добу, Сойменське, с. Міжгір’я – 743,0 м3/добу, Синяковське, с. Синяк

– 90 м3/добу, Полянське, с. Поляна – 535,0 м3/добу, Голубинське, с. Голубине –

342,0 м3/добу, Плосківське, с. Плоске – 88,0 м3/добу, Тисовське, с. Буштина –

103,0 м3/добу. Ці родовища розташовані в Закарпатській області.

Бердянське родовище, м. Бердянськ. – 1156,0 м3/добу, Лазурне, м.

Бердянськ – 2376,0 м3/добу. Ці родовища розташовані в Запорізькій області.

Білоцерківське, м. Біла Церква – 1485,0 м3/добу, Миронівське, м.

Миронівна – 423,0 м3/добу. Ці джерела розташовані в Київській області.

Великолюбинське, с. Великий Любень – 576,0 м3/добу, Східницьке,

м.Дорогобич – 64,6 м3/добу, Нафтуся, м. Трускавець – 47,2 м3/добу,


75

Трускавецьке, м. Трускавець – 495,8 м3/добу, Моршинське, м. Моршин –

30,0 м3/добу. Ці родовища розташовані у Львівській області.

Коблевське джерело, м. Коблево – 532,0 м3/добу, Очаківське, м. Очаків –

898,0 м3/добу. Ці джерела розташовані в Миколаївській області.

Каролино-Бугазьке, с. Затока – 1800,0 м3/добу, Сергіївське, с. Сергіївка –

729,0 м3/добу, Куяльницьке, с. Куяльник – 1385,0 м3/добу, Одеське термальне,

м. Одеса – 173,0 м3/добу, Одеське, м. Одеса – 2212,0 м3/добу. Ці джерела

розташовані в Одеській області.

Миргородське, м. Миргород, Полтавська область – 2127,0 м3/добу. Ново-

Збручанське, с. Гусятин, ,Тернопільська область – 152,0 м3/добу. Березівське,

м. Дергачі, Харківська область – 1065,0 м3/добу. Збручанське, м. Сатанов –

257,0 м3/добу, Маківське, м. Маків – 103,0 м3/добу. Ці родовища розташовані у

Хмельницькій області.

На Закарпатті мінеральні води, що мають лікувальний потенціал та

використовуються в медицині, представлені 62 основними родовищами. 19%

всіх родовищ мінеральних вод України – це родовища Закарпатської області.

Мінеральні води Закарпаття практично не представлені якимись «унікальними»

видами вод, їх можна віднести до певних загальноприйнятих видів та класів

вод.

Причому якщо в цілому по Україні більшу частину складають сульфатні та

хлоридні натрієві води, то в Закарпатті більшість вод вуглекислі

гідрокарбонатні натрієві та різноманітні інші види гідрокарбонатних вод.

В залежності від певних геологічних умов мінеральні води набувають тих чи

інших фізико-хімічних властивостей. З економічної точки зору розміщення

мінеральних вод може бути корисним не лише для оздоровлення, а і для розвитку

туризму у відповідних районах, оскільки наявність різноманітних родовищ

мінеральних вод може приваблювати туристів та заохочувати їх в тому числі і до

зеленого туризму. В цьому аспекті важливою є цінова доступність мінеральних

вод [92, с.31-32].


76

Для економіки області багаті запаси та різноманіття мінеральних вод

мають надзвичайно велике значення. Враховуючи перспективи їх

використання, вже на даний момент можна говорити про розвиток п’яти

основних курортних зон області. Ці зони розміщені в долинах таких річок, як

Ріка, Теребля, Тиса, Латориця, Уж. До першої умовної зони належить

75 джерел мінеральних вод типу Боржомі. Це Воловецький, Свалявський та

Мукачівський райони. Місця родовищ Полянське, Плосківське, Лужанське,

Нелипінське, Стройнівське, Пасицьке, Новополянське, на основі яких

працюють такі курортно-оздоровчі заклади, як «Поляна», «Квітка Полонини»,

«Кришталеве джерело» та ін.

В другій зоні знаходяться родовища Хустського, Тячівського,

Берегівського та Іршавського районів. В селах Теребля, Шаян, Драгово та

багатьох інших знаходиться 141 джерело мінеральних вод. В цьому регіоні

функціонують такі оздоровчі заклади, як «Чорна вода», «Шаян», «Тиса». В цих

джерелах у перспективі можливо створювати санаторно-оздоровчі заклади на 3

тис. місць для лікування різноманітних хвороб.

Наступна зона розташована в долині ріки Уж, де знаходяться родовища

мінеральних вод типу Нафтусі, Есентуки, Нарзан. В цій зоні знаходяться

55 джерел в таких селах, як Зарічево, Сіль, Ужок та ін., а також у самому

Ужгороді. На базі цих джерел функціонує дитяча клінічна лікарня.

Запаси мінеральних вод у цій зоні дозволяють організовувати санаторно-

курортні заклади на 3 тис. місць.

До наступної зони належать мінеральні води Міжгірського району.

Джерела знаходяться у таких селах, як Сойми, Вучкове, Колочава, Келичин,

Майдан та ін. Там працює лише один санаторно-оздоровчий заклад

«Верховина» на 400 місць, але запаси мінеральних вод дозволяють створити

заклади на 8-10 тис. місць.

Остання зона містить вуглекислі мінеральні води джерел міста Рахів, сіл

Кваси, Богдан, Кобилецька Поляна, Білина. В цей зоні існує санаторно-

оздоровчий заклад під назвою «Гірська Тиса» на 300 місць, але потенціал


77

дозволяє створювати заклади на 3 тис. місць. Запаси мінеральних вод

використовуються лише частково, в основному у селі Кваси. При цьому інші

надзвичайно цінні мінеральні води такі, як мінеральна вода села Білин або

Кобилецька Поляна, майже не використовуються.

Деякі підприємства з розливу мінеральних вод входять до складу

санаторіїв, тому доцільно розглянути й їх резерви. Санаторій «Поляна» має

затверджені запаси мінеральної води у розмірі 329 м3 на добу та потужність –

600 ліжок. Санаторій «Сонячне Закарпаття» має затверджені запаси

мінеральної води у розмірі 188 м3 на добу та потужність – 560 ліжок. Перелік

родовищ мінеральних вод, на базі яких працюють санаторно-курортні заклади

Закарпаття, наведені в таблиці 2.2 [151, с.171-172].

Таблиця 2.2

Список родовищ мінеральних вод, на базі яких функціонують санаторно-

курортні заклади Закарпаття, і перспектива їх розширення [151. с.170]

Назва та

Затверджені Потужність Потреба Перспектива

місцезнаходження

запаси мін.

здравниці,

у воді,

потужності

здравниці

води, м3 на

кількість

м3 на

здравниці,

добу

ліжок

добу

кількість

ліжок

Сан. «Поляна»

329

600

75

2650

Сан. «Сонячне

Закарпаття»

188

560

70

1500


Сан. «Квітка

Полонини»

286

400

50

2300


Сан. «Шаян»

251

450

54

2000

Сан. «Верховина»

590

400

50

4750

Сан. «Гірська Тиса»

302

400

50

3000

Сан. «Синяк»

90

450

54

750

Сан. «Карпати»

60

650

82

2000

Сан. «Кооператор»

100

100

15

800

Келечин

502

4000

Разом

2698

4000

500

23250


Санаторій «Квітка Полонини» має затверджені запаси мінеральної води у

розмірі 286 м3 на добу та потужність – 400 ліжок. Санаторій «Поляна» має

затверджені запаси мінеральної води у розмірі 329 м3 на добу та потужність –


78

600 ліжок. Санаторій «Шаян» має затверджені запаси мінеральної води у

розмірі 251 м3 на добу та потужність – 450 ліжок. Санаторій «Верховина» має

затверджені запаси мінеральної води у розмірі 590 м3 на добу та потужність –

400 ліжок. Санаторій «Гірська Тиса» має затверджені запаси мінеральної води у

розмірі 302 м3 на добу та потужність – 400 ліжок. Санаторій «Синяк» має

затверджені запаси мінеральної води у розмірі 90 м3 на добу та потужність –

450 ліжок. Санаторій «Карпати» має затверджені запаси мінеральної води у

розмірі 60 м3 на добу та потужність – 650 ліжок. Санаторій «Кооператор» має

затверджені запаси мінеральної води у розмірі 100 м3 на добу та потужність –

100 ліжок. Келечин має затверджені запаси мінеральної води у розмірі 502 м3 на

добу. Разом затверджені запаси мінеральної води у здравницях складають 2698

м3 на добу та мають потужність – 4000 ліжок.

Надзвичайно важливими є розливні мінеральні води. Всього в Україні для

розливу використовується 360 різноманітних мінеральних вод. 210 з них є

природно-столовими водами, а лікувально-столовими лише 150. Склад

лікувально-столових вод: 34% сульфатні, 11% гідрокарбонатно-хлоридні

натрієві, 6% гідрокарбонатні натрієві, 31% хлоридні натрієві, 14%

слабомінералізовані (містять біологічно активні елементі), 3% нарзан.

На Закарпатті також існує велика кількість джерел мінеральних вод, що

придатні для розливу (додаток Б [92, с.42-43] ).

Розливна мінеральна вода Поляна Квасова є гідрокарбонатною натрієвою

борною та відноситься до Поляно-Квасівського типу. Поляна Купіль є

гідрокарбонатною натрієвою борною та також відноситься до Поляно-

Квасівського типу. Лужанська-7 є гідрокарбонатною натрієвою борною та

відноситься до типу Віші. Лужанська є гідрокарбонатною натрієвою та

відноситься до Боржомського типу. Плосківська є гідрокарбонатною натрієвою

борною та відноситься до Боржомського типу. Неліпинська є гідрокарбонатною

натрієвою та відноситься до Боржомського типу. Свалява є гідрокарбонатною

натрієвою борною та відноситься до Боржомського типу. Шаянська є

гідрокарбонатною натрієвою кремнистою та відноситься до Диліжанського


79

типу. Сойми є хлоридно-гідрокарбонатною натрієво-кальцієвою та відноситься

до Джавського типу. Драгівська є хлоридно-гідрокарбонатною натрієвою

борною та відноситься до Джавського типу.

Яворницька є хлоридна кальцієво-натрієвою змішаного складу та

відноситься до типу Арзні. Шаянська-1 є хлоридно-гідрокарбонатною

натрієвою та відноситься до типу Єсентуки. Келечинська є гідрокарбонатною

магнієво-кальцієвою натрієво-кальцієвою залізистою та відноситься до

Келечинського типу.

Едельвейс є гідрокарбонатною магнієво-кальцієвою натрієво-кальцієвою

залізистою та відноситься до Келечинського типу.

Пастільська є гідрокарбонатною магнієво-кальцієвою натрієво-кальцієвою

залізистою та відноситься до Келечинського типу.

Ужгородська є хлоридною гідрокарбонатною кальцієво-магнієво-

натрієвою кремнистою залізистою та відноситься до Ужгородського типу.

Радванка є хлоридною гідрокарбонатною кальцієво-магнієво-натрієвою

кремнистою залізистою та відноситься до Ужгородського типу. Нарцис є

хлоридною кальцієво-натрієвою кремнистою та відноситься до Тбіліського

типу. Карпатська Купіль є гідрокарбонатною натрієвою та відноситься до

Тбіліського типу. Тересвянська є гідрокарбонатною натрієвою та відноситься

до Тбіліського типу. Рахівська є гідрокарбонатною кальцієвою та відноситься

до Тбіліського типу.

Наявність на території України і Закарпатської області мінеральних вод,

особливо у поєднанні з іншими природними факторами, стала одним зі

стратегічних факторів розвитку бізнесу, предметом якого є використання запасів

мінеральних вод [111].

Слід підкреслити, що споживання мінеральної води є показником культури

населення країни. В цьому контексті важливим є також показник

середньорічного вжитку мінеральної води на душу населення, аналіз якого за

різними країнами свідчить про традиції, а, відповідно, й культуру споживання

цього продукту.


80

Дані стосовно низки закордонних країн наведено в таблиці 2.3.

Таблиця 2.3

Середньорічний вжиток мінеральної води на душу населення у країнах

Європи, США, Росії та Україні [85]

Країна

Літри/особ.

Італія

203

Франція

149

Бельгія

145

Німеччина

129,1

Іспанія

126

Швейцарія

110

Росія

100

США

97,5

Португалія

92

Канада

61,4

Греція

57

Угорщина

55

Польща

41

Україна

37,9

Великобританія

34


Регулярних та достовірних даних про цей показник за останні роки немає,

тому показники взяті за 2003 рік.

Як видно з таблиці 2.3, середньорічний вжиток мінеральної води на душу

населення у Італії становив 203 літри, у Франції – 149 літрів, У Бельгії – 145

літрів, у Німеччині – 129,1 літра, у Іспанії – 126 літрів, у Швейцарії – 110 літрів,

у Росії – 100 літрів, у США – 97,5 літрів, у Португалії – 92 літри, у Канаді – 61,4

літра, у Греції – 57 літрів, в Угорщині – 55 літрів, в Україні – 37,9 літра, у

Великобританії – 34 літри.

За даними Держкомстату в Росії у даний час зареєстровано понад

700 найменувань мінеральної води. З них близько 100 марок добувають на

Північному Кавказі, де розташована третина всіх розвіданих запасів російської

мінеральної води. Саме тут розливаються найвідоміші ще з радянських часів

марки мінеральної води, такі, як "Єсентуки" та "Нарзан". Всього на даний

момент в Росії експлуатується понад 400 родовищ мінеральних вод [127].


81

2.2. Тенденції функціонування та розвитку підприємств

Закарпатської області з виробництва мінеральної води

Закарпаття має великий природно-рекреаційний і курортний потенціал.

Одним з основних рекреаційних ресурсів області є мінеральні та термальні

води. Виявлено і досліджено понад 360 різних за хімічним складом та

лікувальними властивостями джерел мінеральних вод, які не поступаються за

якісними показниками відомим водам Кавказу, Чехії, Польщі, Франції.

Мінеральні води джерел Закарпаття широко використовуються не тільки в

лікувальних закладах, а й розливаються підприємницькими структурами та

використовуються населенням як лікувальні або столові. Наявність

мікроелементів у складі мінеральних вод, зокрема, гідрокарбонату натрію,

кремнієвої кислоти, бору, дає повне право віднести їх родовища до унікальних,

а їх воду до високоефективної і цінної при використанні для лікування та

профілактики захворювань травного тракту, обміну речовин, системи

виділення. На даний час виробляються добре відомі споживачам такі типи вод:

“Лужанська”, “Поляна Купель”, “Плосківська”, “Поляна Квасова”, “Шаянська”.

У 2010 р. видано 33 спеціальні дозволи (ліцензії) на користування

родовищами мінеральних вод, з них 9 – на геологічне вивчення (у тому числі

дослідно-промислову розробку) та 24 – на експлуатацію.

Станом на 1 січня 2011р. в ЄДРПОУ налічувалось 74 суб’єкти, що

розташовані в Закарпатській області і основним видом діяльності яких

зареєстровано виробництво мінеральних вод та безалкогольних напоїв.

Динаміка кількості зареєстрованих підприємств та тих, які здійснювали

виробництво за даним видом діяльності, за останні шість років виглядає

наступним чином (рис. 2.2).

Дані рисунку 2.2 дозволяють зробити висновок, що спостерігається

тенденція до зменшення як кількості зареєстрованих суб’єктів бізнесу у сфері

виробництва безалкогольних напоїв в області, так і кількості суб’єктів, які

здійснюють діяльність.


82

од

100

76

77

74

79

75

78

80

60

28

28

28

40

28

24

25

20

0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Кількість зареєстрованих суб'єктів

Кількість суб'єктів, які займалися виробництвом мінеральних вод та безалкогольних напоїв


Рис. 2.2. Кількість суб’єктів з виробництва мінеральних вод

у Закарпатській області в 2005-2010 роках (одиниць)

Якщо у 2005 році було зареєстровано 76 суб’єктів, то у 2010 – 74, тобто на

2,7 процента менше. Аналогічна тенденція спостерігається стосовно діючих

суб’єктів підприємницької діяльності: спостерігається скорочення кількості

діючих підприємств з 28 до 25 одиниць, тобто на 10,1 процента.

Частка діючих суб’єктів у складі зареєстрованих у 2005 році займала 36,8

процента, у 2010 році – 33,8. Це свідчить про невідповідність заявлених

намірів щодо діяльності підприємств при реєстрації бізнесу реальним умовам

втілення їх на практиці.

Ця тенденція виникла також внаслідок обструкцій, які потрібно долати при

отриманні ліцензій на виробництво.

Упродовж 2000 – 2007 рр. у харчовій промисловості спостерігався приріст

промислового виробництва. Однак кризові явища, які мали місце в економіці

країни, не могли не позначитися на підприємствах з виробництва продуктів

харчування та напоїв. Так, у 2008 – 2010 рр. допущено спад обсягів

виробництва і на підприємствах з розливу мінеральних вод.


83

Динаміка обсягу виробництва напоїв, в тому числі безалкогольних, на

підприємствах Закарпатської області показана на рис. 2.3.


120,0

114,6

114,8

110,0

99,8

97,5

105,6

100,0

91,7

102,5

90,0

93,9

88,7

80,0

80,3

70,0

2006

2007

2008

2009

2010

Виробництво напоїв

Виробництво мінеральних вод та інших безалкогольних


Рис. 2.3. Динаміка обсягу виробництва напоїв підприємствами

Закарпатської області у 2006 - 2010 роках1 [72]

(до попереднього року; відсотків)


1 Примітка. Розрахунок індексів за 2006 – 2008 рр. здійснювався ланцюговим методом на підставі помісячних

індексів, обчислених за даними підприємств про вартість виробленої продукції за місяць у порівняних цінах.


Індекси


, починаючи з 2009 р., розраховані за новою методологією. Цей розрахунок базується на даних про

динаміку виробництва за постійним набором товарів-представників та структури валової доданої вартості за

базисний рік (за базисний прийнято 2007 р.).


У 2010 році, порівняно з 2009 р., суттєво зменшено виробництво газованих

вод, квасу, мінеральних вод з додаванням цукру. Водночас вироблено більше на

26,1% непідсолоджених неароматизованих вод, на 20,8% – негазованих

мінеральних вод, на 10,2% – газованих мінеральних вод.

Найпотужнішими за обсягами розливу мінеральної води за період

проведеного дослідження визначені ВАТ “Свалявські мінеральні води”, ТОВ

“Аква”, ТОВ “Плосківський завод мінеральних вод”, ТОВ “Шаян”, ТОВ

“Алекс”. Виробництво мінеральних вод та безалкогольних напоїв наведено у

таблиці 2.4.


84

Таблиця 2.4

Виробництво мінеральних вод та безалкогольних напоїв підприємствами

Закарпатської області у 2006 - 2010 роках (тис. дал) [72]


2006

2007

2008

2009

2010

Води натуральні мінеральні

негазовані

…1

…1

…1

…1

…1


Води натуральні мінеральні

газовані

12427

14659

14246

12903

14214


Води газовані інші

83

52

57

19

8

Води непідсолоджені,

неароматизовані інші

193

375

358

636

802


Води, включаючи мінеральні і

газовані, з додаванням цукру і

речовин підсолоджувальних чи

933

896

654

405

300

ароматизуючих інших

Квас

43

30

14

12

4

Напої безалкогольні інші

…1

…1

1 Відповідно до Закону України “Про державну статистику” інформація конфіденційна.

У структурі реалізації напоїв третина відпущеної продукції належить

підприємствам з виробництва мінеральних вод та безалкогольних напоїв. За

2010 р. ними реалізовано продукції на суму 190,2 млн. грн.

Динаміка обсягу виробництва мінеральних вод та безалкогольних напоїв

наведена на рис. 2.4.

200

190,2

154,3

160

138,0

115,2

120

92,8

70,7

80

32,5

33,3

40

23,4

23,8

27,1

26,2

0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Обсяг, млн.грн.

Питома вага у виробництві напоїв


Рис. 2.4. Динаміка обсягів реалізації продукції підприємств з виробництва

мінеральних вод та безалкогольних напоїв підприємствами Закарпатської

області у 2005 – 2010 роках та їх частка у виробництві напоїв( відсотків) [72]

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення